TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder Høringsudkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast"

Transkript

1 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast

2 Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18 Mad og måltider...20 Genoptræning og vedligeholdende træning...24 Aktiviteter...28 Hjælpemidler og boligindretning...31 Omsorgstandpleje...34 Ældre- og plejeboliger...36 Lovgrundlag...39 Adresser

3 Kære borger i Københavns Kommune I Sundheds- og Omsorgsudvalget er vi glade for at præsentere de nye kvalitetsstandarder, som vi har vedtaget for ældreområdet i Københavns Kommune i Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som vi har fastlagt for kommunens ældre borgere. Her kan du se, hvilken hjælp, du kan få fra kommunen, hvis du har behov for støtte til at klare dig i hverdagen. Du kan også læse om de mål og værdier, som vi har formuleret for ældreområdet. Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at der er sammenhæng mellem de politiske mål og den hjælp, du modtager. Og de skal bidrage til en ensartet service i hele kommunen. I Sundheds- og Omsorgsudvalget følger vi én gang om året følge op på, om der er behov for at ændre kvalitetsstandarderne. Det gør vi blandt andet ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra borgerne og fra vores medarbejdere. Vi håber, at du får glæde af de nye kvalitetsstandarder og af den hjælp, som du kan få fra kommunen. Med venlig hilsen [underskrift] Mogens Lønborg Sundheds- og omsorgsborgmester 3

4 Mål og værdier Det er Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Borgerrepræsentationen har dermed også det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Kvalitetsstandarderne i denne brochure, Tilbud til ældre, er baseret på det serviceniveau, som Borgerrepræsentationen har fastsat. Mål for ældreområdet Som grundlag for indsatsen på ældreområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget formuleret en ældrepolitik. Ældrepolitikken vedrører alle borgere over 65 år, og den skal sikre, at der er tilbud både til de aktive ældre, der kan klare sig selv, og til de ældre, som har brug for hjælp fra kommunen. Overordnede mål for ældreområdet De ældre i København oplever flere gode leveår med godt helbred oplever livskvalitet uanset livssituation oplever at være en ressource, der bliver brugt oplever at der tages hensyn til deres individuelle behov og ønsker oplever muligheder for at indgå i velfungerende sociale fællesskaber oplever kvalitet i mødet med kommunen Du kan læse mere om ældrepolitikken på kommunens hjemmeside: Principper for indsatsen Ældrepolitikken bygger på seks principper, som er grundlæggende for de beslutninger, der træffes på ældreområdet i Københavns Kommune. Principper for indsatsen på ældreområdet Sundhedsfremme og forebyggelse er i fokus Udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, individuelle behov og ønsker Kontinuitet og tryghed i hverdagen Høj kvalitet i kommunens tilbud og fagligt dygtige medarbejdere Tæt samarbejde på tværs Forskning og teknologi indgår aktivt i tilbud og udvikling Principperne er også retningsgivende for, hvordan de ældre møder kommunen, og hvordan hjælpen til de ældre tilrettelægges. Det er vores hensigt, at ældre, der har behov for hjælp fra Københavns Kommune, skal kunne stole på, at de modtager den hjælp, som de har brug for uanset hvem der er ansvarlige for at levere hjælpen. Det er et mål, at kommunens tilbud skal sikre, at ældre borgere fastholder eller udvikler deres ressourcer gennem en aktiverende og forebyggende indsats. Vi stræber efter, at ældre skal opleve, 4 4

5 at indsatsen tager udgangspunkt i deres individuelle behov og ønsker, og at der er sammenhæng i den hjælp, som modtages i hverdagen. Det er vores udgangspunkt, at det er i mødet mellem mennesker, at de ældre oplever tryghed og omsorg. Derfor skal medarbejderne både være fagligt dygtige og fleksible over for de ældres vaner og ønsker. Medarbejderne skal desuden arbejde ud fra ældreområdets mål og værdier for at sikre en høj kvalitet i kommunens tilbud. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. 5

6 Generel information Københavns Kommunens tilbud til ældre borgere er beskrevet i denne brochure. Alle tilbuddene tager udgangspunkt i kommunens principper om, at plejen er præget af høj kvalitet og høj faglighed. Nedenfor kan du læse en kort og generel beskrivelse af, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du søger om hjælp. Efterfølgende kan du læse nærmere beskrivelser af den hjælp, du kan få fra kommunen, herunder hvordan du kan søge om hjælp samt formålet med hjælpen. Afslutningsvis kan du finde lovgrundlaget for de enkelte servicetilbud i kvalitetsstandarderne og en oversigt over relevante adresser og telefonnumre. Hvad kan du få hjælp til? Du kan søge om hjælp og støtte til en række opgaver i hverdagen, hvis er 65 år og du bor i Københavns Kommune. Hvis du er i aldersgruppen 18 til 64 år skal du søge Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation om hjælp. Københavns Kommune tilbyder hjælp til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. Målet med hjælpen er, at den gives inden for en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer. Det betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge hjælpen og løse de enkelte opgaver, når det kan lade sig gøre. Hjælpen er derfor hjælp til selvhjælp. Københavns Kommunes servicetilbud til ældre Personlig pleje Praktisk hjælp Hjemmesygepleje Mad og måltider Genoptræning og vedligeholdelses træning Aktiviteter Hjælpemidler og boligindretning Omsorgstandpleje Ældre- og plejeboliger Servicetilbuddene er beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder, hvor du bl.a. kan se, hvilken hjælp du kan få, hvis du har behov for støtte til at klare dig i hverdagen. Københavns Kommune har også andre tilbud til ældre, f.eks. forebyggende hjemmebesøg, pension og tillæg. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, som er over 75 år, og som ikke allerede modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. Du får tilbudt to besøg om året, hvor du f.eks. kan snakke med medarbejderen om forebyggende aktiviteter, servicetilbud og støttemuligheder. Er du fyldt 65 år, kan du få folkepension. Herudover kan du søge om varme-, helbreds- og personlige tillæg samt boligydelse. Tillæggenes størrelse afhænger af din økonomi. 6

7 Du kan få mere at vide om kommunens tilbud til ældre på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Du kan også læse mere på kommunens hjemmeside: Hvordan søger du om hjælp? Hvis du har brug for hjælp, skal du henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser side 42). Pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan f.eks. også kontakte pensionsog omsorgskontoret på dine vegne. Du vil herefter blive kontaktet af pensions- og omsorgskontoret for at aftale, hvornår du får besøg af en visitator i dit hjem. En visitator er en medarbejder fra kommunen, der er uddannet til sammen med dig at vurdere dit behov for hjælp. Du er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til samtalen. Vurdering af dit behov for hjælp Visitatoren vil blandt andet lægge vægt på Hvad kan du gøre selv? Er der en ægtefælle eller andre i dit hjem, som kan hjælpe dig med nogle af opgaverne? Hvad kan du gøre med støtte fra en medarbejder? Hvad kan du klare selv med et hjælpemiddel, træning eller en anden boligindretning? På baggrund af vurderingen af din samlede situation og dit behov for hjælp træffer visitator en afgørelse. Du får tilsendt et brev med en skriftlig afgørelse, hvor du kan se, hvad du kan få hjælp til, og hvad formålet med hjælpen er. Dit behov for hjælp bliver løbende vurderet og tilpasset dine aktuelle behov. Registrering af oplysninger Københavns Kommune registrerer relevante oplysninger om dig elektronisk for at kunne behandle din sag og vurdere dit behov for hjælp. Ifølge persondataloven har du ret til at få indsigt i oplysningerne. Du kan læse mere om persondataloven og dine muligheder under lovgrundlag bagerst i brochuren. Hvem leverer hjælpen? Du kan vælge, om du vil have hjælpen fra den kommunale eller fra en af de private leverandører, som kommunen har godkendt, hvis du har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/eller mad. Visitatoren informerer dig om de leverandører, du kan vælge imellem, og udleverer informationsmateriale om leverandørerne. Du kan også finde informationen om leverandørerne på Københavns Kommunes hjemmeside: Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions- og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, som du har valgt. De medarbejdere, som udfører hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, men du kan også møde elever og studerende. Alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, 7

8 har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. Du kan få besøg af forskellige medarbejdere, hvis du f.eks. har brug for hjælp flere gange i døgnet eller i forbindelse med ferie. Kommunen tilstræber sammen med leverandørerne at begrænse antallet af forskellige medarbejdere, der kommer i dit hjem. Hvad koster hjælpen? Du skal som udgangspunkt ikke betale for den hjælp, som du modtager til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du har behov for personlig pleje eller praktisk hjælp i en kortere periode, f.eks. efter en operation eller sygdom, skal du dog betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Der er desuden egenbetaling for tøjvask, mad, omsorgstandpleje og døgnophold. Du kan få de aktuelle takster udleveret på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Du kan også finde taksterne på kommunens hjemmeside: Hvis du modtager hjælp fra en privat leverandør, kan du købe ekstra hjælp. Kommunen må ikke tilbyde ekstra hjælp mod betaling. Hvis du indgår en aftale om køb af ekstra hjælp, så skal du selv betale. Hvordan sikrer vi kvaliteten? Københavns Kommune følger løbende op på den hjælp, du modtager, for at sikre, at kvalitetskravene er opfyldt, at hjælpen svarer til dine behov, og at du er tilfreds med hjælpen. Mindst en gang om året følger kommunen op på kvalitetsstandarderne, herunder mål for hjælpen og kvalitetskrav til leverandørerne. Kommunen er også løbende i dialog med ældreråd, bruger- og pårørenderåd og ældreorganisationer, som bl.a. bliver hørt i forbindelse med den årlige revision af kvalitetsstandarderne. Ældrerådet skal blandt andet medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere ved at drøfte og formidle ældrepolitiske synspunkter mellem borgerne og politikerne. Du kan læse på hjemmeside: Desuden følger Klagerådet udviklingen på området og medvirker via samarbejdet med kommunen til, at hjælpen er i overensstemmelse med de politiske beslutninger. Kommunen gennemfører også tilfredshedsundersøgelser blandt de borgere, der modtager hjælp. Derudover fører kommunen årligt tilsyn med leverandørerne. Resultaterne af tilsynsbesøgene og en årlig redegørelse sendes bl.a. til høring hos de kommunale ældreråd. Tilfredshedsundersøgelser og tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside. Du kan også bede om at få dem udleveret på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Hvis du ønsker at klage? Hvis du er utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, har du mulighed for at klage. Københavns kommune har en tilbagemeldingsgaranti på indkomne breve og . Det betyder, at vi inden for ti arbejdsdage sender dig et kvitteringsbrev med oplysninger om, hvordan din sag håndteres. 8

9 Du kan få hjælp til at klage på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Borgerrådgiveren kan vejlede om dine klagemuligheder (se adresser side 42). Borgerrådgiveren Hos Borgerrådgiveren kan du få hjælp, hvis du ønsker at klage over Københavns Kommune eller ønsker hjælp til dialogen med kommunen. Du kan klage til Borgerrådgiveren over Københavns Kommunes sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver. Du kan også klage over diskrimination. Hvis Borgerrådgiveren ikke kan behandle din klage, kan du få vejledning om, hvordan du kommer videre. Du kan også få information om klagemuligheder. Borgerrådgiveren hjælper også gerne, hvis du har svært ved at forstå et brev fra kommunen (se adresse side 42). Du får også en klagevejledning sammen med din afgørelse. Senest fire uger efter, at du har modtaget din afgørelse kan du klage. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, kan du via pensions- og omsorgskontor klage til Det Sociale Nævn. Du kan læse mere om dine muligheder for at klage på kommunens hjemmeside: 9

10 Personlig pleje Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Du kan få personlig pleje, hvis du har behov for hjælp til f. eks. at vaske dig, at komme i bad og/eller at gå på toilettet. Hvad er formålet? Formålet med hjælp til personlig pleje er, at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Målet er, at du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv klare. Plejen tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og gives med respekt for dine ønsker. Målet med hjælpen er, at den gives inden for en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer. Det betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge hjælpen, og løse de enkelte opgaver, når det kan lade sig gøre. Hjælpen er derfor hjælp til selvhjælp. Hvad omfatter hjælp til personlig pleje? Personlig pleje Personlig pleje er f.eks. hjælp til at blive vasket eller komme i bad få vasket og friseret hår komme på toilet tage tøj på og af tage proteser på og af Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Typisk vil du få hjælp til personlig pleje dagligt. Har du brug for hjælp til hårvask og/eller bad, vil du dog som hovedregel få hjælp hertil én gang om ugen. Hvordan søger du om hjælp til personlig pleje? Hvis du vil søge om hjælp til personlig pleje, skal du henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser bagerst i brochuren). Pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan f.eks. også kontakte pensions- og omsorgskontoret på dine vegne. Når du søger om hjælp til personlig pleje, vil du inden for én uge fra pensions- og omsorgskontoret modtager din ansøgning, modtage et svar på din ansøgning. Hjælpen til personlig pleje sættes i værk hurtigst muligt, efter at du er blevet visiteret hertil. Hvis du har brug for akut hjælp, sættes den i værk med det samme. Hvornår udføres den personlige pleje? Du kan modtage personlig pleje hele døgnet afhængigt af dine behov, men plejen bliver typisk udført om morgenen og om aftenen. Tidspunkterne aftaler du med leverandøren. 8 10

11 Hvem udfører den personlige pleje? Når du er blevet visiteret til hjælp til personlig pleje, kan du selv vælge, hvilke leverandør der skal udføre hjælpen. Frit valg af leverandør Den kommunale hjemmepleje Private leverandører, som kommunen har godkendt Egen hjælper: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af dit lokale pensions- og omsorgskontor og ansættes derefter i det antal timer, du har fået bevilget hjælp. Kontant tilskud: Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. For at du kan træffe en beslutning på et godt grundlag om, hvilken leverandør der skal hjælpe dig, giver visitatoren dig information om de forskellige muligheder. Hvis du både får personlig pleje og praktisk hjælp, kan du også vælge at få den personlige pleje fra én leverandør og den praktiske hjælp fra en anden leverandør. Du kan læse mere herom på Københavns Kommunes hjemmeside: Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions- og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt. De medarbejdere, som udfører hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje flere gange i døgnet, kan du få besøg af forskellige medarbejdere. Kommunen tilstræber at begrænse antallet af medarbejdere, der kommer i dit hjem. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker at bytte opgaver? Du har mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, du er visiteret til. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et familiemedlem allerede har hjulpet dig i bad. Så kan du aftale med 11

12 medarbejderen, at tiden bruges til noget andet. Du kan f.eks. få rullet dit hår op eller blive ledsaget på en gåtur. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til. Din mulighed for at bytte opgaver gælder både for personlig pleje og praktisk hjælp. De opgaver, du bytter dig til, skal dog kunne udføres inden for den afsatte tidsramme. Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp, som du har brug for. Derfor kan medarbejderen sige nej til at bytte opgaver, hvis hun/han vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt. Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan i så fald sammen med dig revurdere dit behov for hjælp. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions- og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem der skal levere din hjælp fremover. Du kan skifte leverandør fra den første i en måned med en måneds varsel. I Københavns Kommune er alle medarbejdere ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Du kan derfor ikke fravælge en hjælper f.eks. på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse. Hvis der er ændringer i aftalen? Personlig pleje må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller blandt medarbejderne. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet af leverandøren så hurtigt som muligt. Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg. Hvis du ikke er hjemme? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet, som du har aftalt med din leverandør. Ønsker du at afmelde din hjælp for en periode, hvis du f.eks. skal på ferie, skal du henvende dig til pensions- og omsorgskontoret, som vil sørge for at afmelde alle dine leverandører i perioden. Hvis du skal på ferie i en anden kommune, kan pensions- og omsorgskontoret også hjælpe dig med at tage kontakt til den kommune, for at du også kan få hjælp der. Skal du aflyse eller have flyttet et enkelt besøg, skal du selv kontakte leverandøren. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster det? Du skal som hovedregel ikke betale for den hjælp, som du får til personlig pleje. Hvis du kun har behov for personlig pleje i en kortere periode, f.eks. hvis du har brækket et ben eller er blevet opereret, skal du dog betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Du skal selv købe sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude mv. 12 9

13 Hvis du ønsker at klage? Hvis du ønsker at klage over din afgørelse om personlig pleje, har du mulighed for at klage til dit lokale pensions- og omsorgskontor senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen. Din sag vil herefter blive vurderet igen. Klager om personlig pleje behandles i Klagerådet (se adresser bagerst i brochuren). Klagerådet kan ikke ændre kommunens afgørelse, men rådet kan bl.a. anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Hvis pensions- og omsorgskontoret på baggrund af bl.a. indstillingen fra klagerådet fastholder afgørelsen, kan du via pensions- og omsorgskontoret klage til Det Sociale Nævn. Hvad siger loven? Reglerne for personlig pleje er fastsat i Lov om social service

14 Praktisk hjælp Du kan få hjælp til praktiske opgaver alt efter dine konkrete behov. Du kan få praktisk hjælp, hvis du f.eks. har behov for hjælp til at gøre rent, vaske tøj eller købe ind. Hvad er formålet? Formålet med praktisk hjælp er, at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Målet er, at du får hjælp og støtte til praktiske opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. Den hjælp, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Hjælpen tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og gives med respekt for dine ønsker. Målet med hjælpen er, at den gives inden for en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer. Det betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge hjælpen, og løse de enkelte opgaver, når det kan lade sig gøre. Hjælpen er derfor hjælp til selvhjælp. Hvad omfatter hjælp til praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb. Rengøring Du kan få hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 65 m 2 ). Du kan som hovedregel få gjort rent hver anden uge. Rengøring Rengøring omfatter f.eks. hjælp til at støvsuge tæpper, gulve og de mest anvendte møbler tørre støv af på flader i nå-højde f.eks. reoler, vindueskarme og lignende vaske gulv i stue, entré, soveværelse og køkken gøre rent i køkken og på badeværelse Tøjvask Du kan som hovedregel få hjælp til at vaske tøj hver anden uge. Hvis du har et særligt problem, f.eks. inkontinens eller øget svedtendens, kan du få hjælp til tøjvask oftere. Tøjvask Tøjvask er f.eks. hjælp til at sortere vasketøj vaske tøj via vaskeordning tørre tøj, lægge det sammen og på plads 14

15 Indkøb Du kan som hovedregel få hjælp til at købe ind hver uge eller hver anden uge. Hvis du har særlige behov, f.eks. pga. sygdom, er der mulighed for, at visitator kan visitere dig til indkøb oftere. Indkøb Indkøb er f.eks. hjælp til at skrive en indkøbsliste købe dagligvarer via indkøbsordning sætte varer på plads Hvordan søger du om hjælp til praktisk hjælp? Hvis du vil søge om hjælp til praktiske opgaver, skal du henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser side 42). Pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan f.eks. også kontakte pensions- og omsorgskontoret på dine vegne. Når du søger om praktisk hjælp, vil du inden for én uge fra pensions- og omsorgskontoret modtager din ansøgning, modtage et svar på din ansøgning. Hjælpen til praktisk hjælp sættes i værk hurtigst muligt, efter at du er blevet visiteret hertil. Hvornår udføres den praktiske hjælp? Du kan modtage praktisk hjælp hele dagen afhængigt af dit behov, men hjælpen bliver typisk udført sent om formiddagen og over middag. Tidspunkterne aftaler du med leverandøren. Hvem udfører den praktiske hjælp? Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp, kan du selv vælge, hvilke leverandør der skal udføre hjælpen. Frit valg af leverandør Den kommunale hjemmepleje Private leverandører, som kommunen har godkendt Egen hjælper: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af dit lokale pensions- og omsorgskontor og ansættes derefter i det antal timer, du har fået bevilget hjælp. Kontant tilskud: Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. For at du kan træffe en beslutning på et godt grundlag om, hvilken leverandør der skal hjælpe dig, giver visitatoren dig information om de forskellige muligheder. Hvis du både får praktisk hjælp og personlig pleje, kan du vælge at få den praktiske hjælp fra én leverandør og den personlige pleje fra en anden leverandør. Du kan læse mere herom på Københavns Kommunes hjemmeside:

16 Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions- og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt. De medarbejdere, som udfører hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker at bytte opgaver? Du har mulighed for at bytte dig til andre former for hjælp end den, du er visiteret til. Det kan f.eks. være, at et familiemedlem har gjort rent. Så kan du aftale med medarbejderen, at tiden bruges på noget andet. Du kan f.eks. få pudset sølvtøj eller blive ledsaget på en gåtur. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte. Du kan dog kun bytte praktisk hjælp til personlig pleje, hvis du er visiteret til personlig pleje. De opgaver, du bytter dig til, skal kunne udføres inden for den afsatte tid. Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp, som du har brug for. Derfor kan medarbejderen sige nej til at bytte opgaver, hvis hun/han vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt. Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan i så fald sammen med dig revurdere dit behov for hjælp. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions- og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem der skal levere din hjælp fremover. Du kan skifte leverandør fra den første i en måned med en måneds varsel. I Københavns Kommune er alle medarbejdere ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Du kan derfor ikke fravælge en hjælper f.eks. på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse. Hvis der er ændringer i aftalen? Praktisk hjælp må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller blandt medarbejderne. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet af leverandøren så hurtigt som muligt. Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg

17 Hvis du ikke er hjemme? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet, som du har aftalt med din leverandør. Ønsker du at afmelde din hjælp for en periode, hvis du f.eks. skal på ferie, skal du henvende dig til pensions- og omsorgskontoret, som vil sørge for at afmelde alle dine leverandører i perioden. Hvis du skal på ferie i en anden kommune, kan pensions- og omsorgskontoret også hjælpe dig med at tage kontakt til den kommune, for at du også kan få hjælp der. Skal du aflyse eller have flyttet et enkelt besøg, skal du selv kontakte leverandøren. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster det? Du skal som hovedregel ikke betale for den hjælp, som du får til praktisk hjælp. Hvis du kun har behov for hjælp i en kortere periode, f.eks. hvis du har brækket et ben eller er blevet opereret, skal du dog betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Du skal betale for vaskeordning. De aktuelle takster kan du få på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Du kan også finde taksterne på kommunens hjemmeside: Du skal som udgangspunkt selv købe miljøvenlige rengøringsmidler, støvsuger (inkl. engangsposer), koste og spande mv. Desuden skal du på almindelig vis selv betale for de dagligvarer, som du bestiller via indkøbsordningen. Hvis du ønsker at klage? Hvis du ønsker at klage over din afgørelse om praktisk hjælp, har du mulighed for at klage til dit lokale pensions- og omsorgskontor senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen. Din sag vil herefter blive vurderet igen. Klager om praktisk hjælp behandles i Klagerådet (se adresser bagerst i brochuren). Klagerådet kan ikke ændre kommunens afgørelse, men rådet kan bl.a. anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Hvis pensions- og omsorgskontoret på baggrund af bl.a. indstillingen fra klagerådet fastholder afgørelsen, kan du via pensions- og omsorgskontor klage til Det Sociale Nævn. Hvad siger loven? Reglerne for praktisk hjælp er fastsat i Lov om social service

18 Hjemmesygepleje Du kan få hjælp til sygepleje alt efter dine konkrete behov. Du kan få sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb. Du kan få hjælp til sygepleje på en af kommunens sygeplejeklinikker eller i dit hjem. Hvad er formålet? Formålet med hjemmesygeplejen er, at du undgår indlæggelse, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig eller kronisk. Målet er, at hjemmesygeplejen skal forebygge sygdom og bidrage til, at du får en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig eller kronisk. Hvad omfatter hjemmesygepleje? Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje omfatter f.eks. Pleje og behandling i forbindelse med diabetes, dårligt kredsløb eller kræft Koordinering af den lægeordinerede behandling og observation af behandlingens effekt Råd og vejledning om håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Hjælp til at bestille og ophælde medicin eller introduktion til dosispakket medicin Sygeplejen tilrettelægges efter dine konkrete behov og ved lægeordination efter lægens anvisninger. Hvordan får du hjemmesygepleje? Du kan blive henvist til hjemmesygepleje af din praktiserende læge eller af en speciallæge. Du kan også blive henvist af en hospitalslæge, når du bliver udskrevet fra et hospital. Desuden kan du selv henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser side 42). Pårørende kan også kontakte pensions- og omsorgskontoret på dine vegne. Derefter tager pensions- og omsorgskontoret stilling til, hvilken sygepleje du har behov for. Hjemmesygeplejen sættes i værk hurtigst muligt, efter at du er blevet henvist hertil. Hvornår udføres hjemmesygepleje? Du kan få sygepleje på en af kommunens sygeplejekliniker fra mandag til fredag i dagtimerne. Hjemmesygeplejen kan efter behov komme på besøg i dit hjem i alle døgnets timer. Hvem udfører hjemmesygepleje? Hjemmesygepleje udføres af sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, som har de faglige kvalifikationer, og du kan også møde studerende og elever. Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. 18

19 Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis der er ændringer i aftalen? Hjemmesygepleje må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller blandt medarbejderne. Hvis hjemmesygeplejen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet så hurtigt som muligt. Hvis du ikke er hjemme? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud til sygeplejeklinikken, hvis du ikke kan komme eller til hjemmesygeplejen, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet for et aftalt besøg (se adresser bagerst i brochuren). Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Du kan modtage hjemmesygepleje i alle landets kommuner. Hvis du skal på ferie eller i en periode skal opholde dig i en anden kommune, kan dit lokale pensions- og omsorgskontor hjælpe dig med at bestille sygepleje. Hvad koster det? Du skal ikke betale for hjemmesygepleje. Hvis du ønsker at klage? Hvis du er utilfreds med den hjemmesygepleje, du modtager, kan du få hjælp til at klage på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Klager over hjemmesygeplejens faglige behandling behandles i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn eller Embedslægeinstitutionen Hovedstaden (se adresser side 42). Hvad siger loven? Reglerne for hjemmesygepleje er fastsat i Sundhedsloven 138 og

20 Mad og måltider Du kan få tilbudt ét eller flere af dagens måltider, hvis du ikke er i stand til selv at tilberede mad. Hvis du har særlige behov for f.eks. diabetes- eller hjertevenlig mad, kan du få tilbudt mad, der tager hensyn til dette. Du kan også få støtte og vejledning, hvis du vejer for lidt eller mangler appetit. Hvad er formålet? Formålet med hjælp til mad og måltider er, at du trives og kan leve så normalt og selvstændigt et liv som du ønsker. Målet er, at du får hjælp til de opgaver omkring mad og måltider, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. De tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Hvad er mad og måltider? Mad og måltider Mad og hjælp til måltider omfatter f.eks. Madservice med udbringning Madservice uden udbringning Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Opvarmning af tilberedt mad Hjælp til at spise og drikke Ernæringsterapi Maden er tilberedt efter de officielle anbefalinger for kost til ældre og overholder den gældende fødevarelovgivning. Kommunens medarbejdere tilbereder ikke varm mad i dit hjem og rydder ikke op efter gæster. Madservice med udbringning Du kan få et eller flere af dagens måltider leveret i dit hjem. Hver dag kan du vælge mellem et antal retter, og du kan supplere hovedretten med dessert eller forret afhængig af dagens menu. Du vælger også, om maden skal leveres varm eller kold. Hvis du vejer for lidt, har lille appetit, eller hvis du har behov for diabetes- eller hjertevenlig mad, kan du få mad, der tager hensyn til dette. Har du andre sygdomme, der kræver specialmad eller allergi over for bestemte fødevarer, skal du have en lægeerklæring. Madservice uden udbringning Du kan få dagens hovedmåltid uden for dit hjem, hvis du ikke er i stand til at tilberede varm mad, og hvis du ønsker at spise i selskab med andre. Måltidet tilbydes i caféer eller andre spisesteder, som kommunen har godkendt til at levere tilbuddet. Du får en varm hovedret og en forret eller en dessert. Du kan ikke forvente, at du kan få særlig mad ved sygdom eller allergi. Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Du kan få hjælp til tilberedning og anretning af morgenmad, kold mad, mellemmåltider og drikkevarer samt hjælp til afrydning og opvask. 20

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp 1 3 Forord 4 GENEREL INFORMATION 12 SAMARBEJDE 15 PERSONLIG PLEJE 16 PRAKTISK HJÆLP 19 MADSERVICE 21 HJEMMESYGEPLEJE 23 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Målet med hjælpen: Hjælp til selvhjælp. Hvordan søger du om hjælp?

GENEREL INFORMATION. Målet med hjælpen: Hjælp til selvhjælp. Hvordan søger du om hjælp? INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL INFORMATION... 2 SAMARBEJDE... 8 PERSONLIG PLEJE... 11 PRAKTISK HJÆLP... 12 MADSERVICE... 15 HJEMMESYGEPLEJE... 18 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING... 20 AKTIVITETSTILBUD...

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE

KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE LOGO3_1-linjeStor_NEGrød OV1_Kvadrat_RØD VELKOMMEN PÅ KOLDING KOMMUNES AKTIVITETSCENTRE ET VISITERET TILBUD FOR DIG, SOM AF FYSISKE, PSYKISKE, ELLER SOCIALE ÅRSAGER IKKE SELV KAN OPSØGE AKTIVITET OG SAMVÆR

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere