TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder Høringsudkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast"

Transkript

1 TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast

2 Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18 Mad og måltider...20 Genoptræning og vedligeholdende træning...24 Aktiviteter...28 Hjælpemidler og boligindretning...31 Omsorgstandpleje...34 Ældre- og plejeboliger...36 Lovgrundlag...39 Adresser

3 Kære borger i Københavns Kommune I Sundheds- og Omsorgsudvalget er vi glade for at præsentere de nye kvalitetsstandarder, som vi har vedtaget for ældreområdet i Københavns Kommune i Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som vi har fastlagt for kommunens ældre borgere. Her kan du se, hvilken hjælp, du kan få fra kommunen, hvis du har behov for støtte til at klare dig i hverdagen. Du kan også læse om de mål og værdier, som vi har formuleret for ældreområdet. Formålet med kvalitetsstandarderne er at sikre, at der er sammenhæng mellem de politiske mål og den hjælp, du modtager. Og de skal bidrage til en ensartet service i hele kommunen. I Sundheds- og Omsorgsudvalget følger vi én gang om året følge op på, om der er behov for at ændre kvalitetsstandarderne. Det gør vi blandt andet ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra borgerne og fra vores medarbejdere. Vi håber, at du får glæde af de nye kvalitetsstandarder og af den hjælp, som du kan få fra kommunen. Med venlig hilsen [underskrift] Mogens Lønborg Sundheds- og omsorgsborgmester 3

4 Mål og værdier Det er Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Borgerrepræsentationen har dermed også det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Kvalitetsstandarderne i denne brochure, Tilbud til ældre, er baseret på det serviceniveau, som Borgerrepræsentationen har fastsat. Mål for ældreområdet Som grundlag for indsatsen på ældreområdet har Sundheds- og Omsorgsudvalget formuleret en ældrepolitik. Ældrepolitikken vedrører alle borgere over 65 år, og den skal sikre, at der er tilbud både til de aktive ældre, der kan klare sig selv, og til de ældre, som har brug for hjælp fra kommunen. Overordnede mål for ældreområdet De ældre i København oplever flere gode leveår med godt helbred oplever livskvalitet uanset livssituation oplever at være en ressource, der bliver brugt oplever at der tages hensyn til deres individuelle behov og ønsker oplever muligheder for at indgå i velfungerende sociale fællesskaber oplever kvalitet i mødet med kommunen Du kan læse mere om ældrepolitikken på kommunens hjemmeside: Principper for indsatsen Ældrepolitikken bygger på seks principper, som er grundlæggende for de beslutninger, der træffes på ældreområdet i Københavns Kommune. Principper for indsatsen på ældreområdet Sundhedsfremme og forebyggelse er i fokus Udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, individuelle behov og ønsker Kontinuitet og tryghed i hverdagen Høj kvalitet i kommunens tilbud og fagligt dygtige medarbejdere Tæt samarbejde på tværs Forskning og teknologi indgår aktivt i tilbud og udvikling Principperne er også retningsgivende for, hvordan de ældre møder kommunen, og hvordan hjælpen til de ældre tilrettelægges. Det er vores hensigt, at ældre, der har behov for hjælp fra Københavns Kommune, skal kunne stole på, at de modtager den hjælp, som de har brug for uanset hvem der er ansvarlige for at levere hjælpen. Det er et mål, at kommunens tilbud skal sikre, at ældre borgere fastholder eller udvikler deres ressourcer gennem en aktiverende og forebyggende indsats. Vi stræber efter, at ældre skal opleve, 4 4

5 at indsatsen tager udgangspunkt i deres individuelle behov og ønsker, og at der er sammenhæng i den hjælp, som modtages i hverdagen. Det er vores udgangspunkt, at det er i mødet mellem mennesker, at de ældre oplever tryghed og omsorg. Derfor skal medarbejderne både være fagligt dygtige og fleksible over for de ældres vaner og ønsker. Medarbejderne skal desuden arbejde ud fra ældreområdets mål og værdier for at sikre en høj kvalitet i kommunens tilbud. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. 5

6 Generel information Københavns Kommunens tilbud til ældre borgere er beskrevet i denne brochure. Alle tilbuddene tager udgangspunkt i kommunens principper om, at plejen er præget af høj kvalitet og høj faglighed. Nedenfor kan du læse en kort og generel beskrivelse af, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du søger om hjælp. Efterfølgende kan du læse nærmere beskrivelser af den hjælp, du kan få fra kommunen, herunder hvordan du kan søge om hjælp samt formålet med hjælpen. Afslutningsvis kan du finde lovgrundlaget for de enkelte servicetilbud i kvalitetsstandarderne og en oversigt over relevante adresser og telefonnumre. Hvad kan du få hjælp til? Du kan søge om hjælp og støtte til en række opgaver i hverdagen, hvis er 65 år og du bor i Københavns Kommune. Hvis du er i aldersgruppen 18 til 64 år skal du søge Socialforvaltningens hjemmeplejevisitation om hjælp. Københavns Kommune tilbyder hjælp til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. Målet med hjælpen er, at den gives inden for en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer. Det betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge hjælpen og løse de enkelte opgaver, når det kan lade sig gøre. Hjælpen er derfor hjælp til selvhjælp. Københavns Kommunes servicetilbud til ældre Personlig pleje Praktisk hjælp Hjemmesygepleje Mad og måltider Genoptræning og vedligeholdelses træning Aktiviteter Hjælpemidler og boligindretning Omsorgstandpleje Ældre- og plejeboliger Servicetilbuddene er beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder, hvor du bl.a. kan se, hvilken hjælp du kan få, hvis du har behov for støtte til at klare dig i hverdagen. Københavns Kommune har også andre tilbud til ældre, f.eks. forebyggende hjemmebesøg, pension og tillæg. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, som er over 75 år, og som ikke allerede modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. Du får tilbudt to besøg om året, hvor du f.eks. kan snakke med medarbejderen om forebyggende aktiviteter, servicetilbud og støttemuligheder. Er du fyldt 65 år, kan du få folkepension. Herudover kan du søge om varme-, helbreds- og personlige tillæg samt boligydelse. Tillæggenes størrelse afhænger af din økonomi. 6

7 Du kan få mere at vide om kommunens tilbud til ældre på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Du kan også læse mere på kommunens hjemmeside: Hvordan søger du om hjælp? Hvis du har brug for hjælp, skal du henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser side 42). Pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan f.eks. også kontakte pensionsog omsorgskontoret på dine vegne. Du vil herefter blive kontaktet af pensions- og omsorgskontoret for at aftale, hvornår du får besøg af en visitator i dit hjem. En visitator er en medarbejder fra kommunen, der er uddannet til sammen med dig at vurdere dit behov for hjælp. Du er velkommen til at invitere pårørende, bekendte eller en frivillig bisidder med til samtalen. Vurdering af dit behov for hjælp Visitatoren vil blandt andet lægge vægt på Hvad kan du gøre selv? Er der en ægtefælle eller andre i dit hjem, som kan hjælpe dig med nogle af opgaverne? Hvad kan du gøre med støtte fra en medarbejder? Hvad kan du klare selv med et hjælpemiddel, træning eller en anden boligindretning? På baggrund af vurderingen af din samlede situation og dit behov for hjælp træffer visitator en afgørelse. Du får tilsendt et brev med en skriftlig afgørelse, hvor du kan se, hvad du kan få hjælp til, og hvad formålet med hjælpen er. Dit behov for hjælp bliver løbende vurderet og tilpasset dine aktuelle behov. Registrering af oplysninger Københavns Kommune registrerer relevante oplysninger om dig elektronisk for at kunne behandle din sag og vurdere dit behov for hjælp. Ifølge persondataloven har du ret til at få indsigt i oplysningerne. Du kan læse mere om persondataloven og dine muligheder under lovgrundlag bagerst i brochuren. Hvem leverer hjælpen? Du kan vælge, om du vil have hjælpen fra den kommunale eller fra en af de private leverandører, som kommunen har godkendt, hvis du har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og/eller mad. Visitatoren informerer dig om de leverandører, du kan vælge imellem, og udleverer informationsmateriale om leverandørerne. Du kan også finde informationen om leverandørerne på Københavns Kommunes hjemmeside: Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions- og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, som du har valgt. De medarbejdere, som udfører hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, men du kan også møde elever og studerende. Alle medarbejdere, som kommer i dit hjem, 7

8 har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. Du kan få besøg af forskellige medarbejdere, hvis du f.eks. har brug for hjælp flere gange i døgnet eller i forbindelse med ferie. Kommunen tilstræber sammen med leverandørerne at begrænse antallet af forskellige medarbejdere, der kommer i dit hjem. Hvad koster hjælpen? Du skal som udgangspunkt ikke betale for den hjælp, som du modtager til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis du har behov for personlig pleje eller praktisk hjælp i en kortere periode, f.eks. efter en operation eller sygdom, skal du dog betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Der er desuden egenbetaling for tøjvask, mad, omsorgstandpleje og døgnophold. Du kan få de aktuelle takster udleveret på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Du kan også finde taksterne på kommunens hjemmeside: Hvis du modtager hjælp fra en privat leverandør, kan du købe ekstra hjælp. Kommunen må ikke tilbyde ekstra hjælp mod betaling. Hvis du indgår en aftale om køb af ekstra hjælp, så skal du selv betale. Hvordan sikrer vi kvaliteten? Københavns Kommune følger løbende op på den hjælp, du modtager, for at sikre, at kvalitetskravene er opfyldt, at hjælpen svarer til dine behov, og at du er tilfreds med hjælpen. Mindst en gang om året følger kommunen op på kvalitetsstandarderne, herunder mål for hjælpen og kvalitetskrav til leverandørerne. Kommunen er også løbende i dialog med ældreråd, bruger- og pårørenderåd og ældreorganisationer, som bl.a. bliver hørt i forbindelse med den årlige revision af kvalitetsstandarderne. Ældrerådet skal blandt andet medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere ved at drøfte og formidle ældrepolitiske synspunkter mellem borgerne og politikerne. Du kan læse på hjemmeside: Desuden følger Klagerådet udviklingen på området og medvirker via samarbejdet med kommunen til, at hjælpen er i overensstemmelse med de politiske beslutninger. Kommunen gennemfører også tilfredshedsundersøgelser blandt de borgere, der modtager hjælp. Derudover fører kommunen årligt tilsyn med leverandørerne. Resultaterne af tilsynsbesøgene og en årlig redegørelse sendes bl.a. til høring hos de kommunale ældreråd. Tilfredshedsundersøgelser og tilsynsrapporter offentliggøres på kommunens hjemmeside. Du kan også bede om at få dem udleveret på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Hvis du ønsker at klage? Hvis du er utilfreds med din afgørelse eller den hjælp, du modtager, har du mulighed for at klage. Københavns kommune har en tilbagemeldingsgaranti på indkomne breve og . Det betyder, at vi inden for ti arbejdsdage sender dig et kvitteringsbrev med oplysninger om, hvordan din sag håndteres. 8

9 Du kan få hjælp til at klage på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Borgerrådgiveren kan vejlede om dine klagemuligheder (se adresser side 42). Borgerrådgiveren Hos Borgerrådgiveren kan du få hjælp, hvis du ønsker at klage over Københavns Kommune eller ønsker hjælp til dialogen med kommunen. Du kan klage til Borgerrådgiveren over Københavns Kommunes sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver. Du kan også klage over diskrimination. Hvis Borgerrådgiveren ikke kan behandle din klage, kan du få vejledning om, hvordan du kommer videre. Du kan også få information om klagemuligheder. Borgerrådgiveren hjælper også gerne, hvis du har svært ved at forstå et brev fra kommunen (se adresse side 42). Du får også en klagevejledning sammen med din afgørelse. Senest fire uger efter, at du har modtaget din afgørelse kan du klage. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, kan du via pensions- og omsorgskontor klage til Det Sociale Nævn. Du kan læse mere om dine muligheder for at klage på kommunens hjemmeside: 9

10 Personlig pleje Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Du kan få personlig pleje, hvis du har behov for hjælp til f. eks. at vaske dig, at komme i bad og/eller at gå på toilettet. Hvad er formålet? Formålet med hjælp til personlig pleje er, at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Målet er, at du får hjælp og støtte til opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv klare. Plejen tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og gives med respekt for dine ønsker. Målet med hjælpen er, at den gives inden for en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer. Det betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge hjælpen, og løse de enkelte opgaver, når det kan lade sig gøre. Hjælpen er derfor hjælp til selvhjælp. Hvad omfatter hjælp til personlig pleje? Personlig pleje Personlig pleje er f.eks. hjælp til at blive vasket eller komme i bad få vasket og friseret hår komme på toilet tage tøj på og af tage proteser på og af Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Typisk vil du få hjælp til personlig pleje dagligt. Har du brug for hjælp til hårvask og/eller bad, vil du dog som hovedregel få hjælp hertil én gang om ugen. Hvordan søger du om hjælp til personlig pleje? Hvis du vil søge om hjælp til personlig pleje, skal du henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser bagerst i brochuren). Pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan f.eks. også kontakte pensions- og omsorgskontoret på dine vegne. Når du søger om hjælp til personlig pleje, vil du inden for én uge fra pensions- og omsorgskontoret modtager din ansøgning, modtage et svar på din ansøgning. Hjælpen til personlig pleje sættes i værk hurtigst muligt, efter at du er blevet visiteret hertil. Hvis du har brug for akut hjælp, sættes den i værk med det samme. Hvornår udføres den personlige pleje? Du kan modtage personlig pleje hele døgnet afhængigt af dine behov, men plejen bliver typisk udført om morgenen og om aftenen. Tidspunkterne aftaler du med leverandøren. 8 10

11 Hvem udfører den personlige pleje? Når du er blevet visiteret til hjælp til personlig pleje, kan du selv vælge, hvilke leverandør der skal udføre hjælpen. Frit valg af leverandør Den kommunale hjemmepleje Private leverandører, som kommunen har godkendt Egen hjælper: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af dit lokale pensions- og omsorgskontor og ansættes derefter i det antal timer, du har fået bevilget hjælp. Kontant tilskud: Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. For at du kan træffe en beslutning på et godt grundlag om, hvilken leverandør der skal hjælpe dig, giver visitatoren dig information om de forskellige muligheder. Hvis du både får personlig pleje og praktisk hjælp, kan du også vælge at få den personlige pleje fra én leverandør og den praktiske hjælp fra en anden leverandør. Du kan læse mere herom på Københavns Kommunes hjemmeside: Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions- og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt. De medarbejdere, som udfører hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje flere gange i døgnet, kan du få besøg af forskellige medarbejdere. Kommunen tilstræber at begrænse antallet af medarbejdere, der kommer i dit hjem. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker at bytte opgaver? Du har mulighed for at bytte til andre former for hjælp end den, du er visiteret til. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis et familiemedlem allerede har hjulpet dig i bad. Så kan du aftale med 11

12 medarbejderen, at tiden bruges til noget andet. Du kan f.eks. få rullet dit hår op eller blive ledsaget på en gåtur. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte dig til. Din mulighed for at bytte opgaver gælder både for personlig pleje og praktisk hjælp. De opgaver, du bytter dig til, skal dog kunne udføres inden for den afsatte tidsramme. Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp, som du har brug for. Derfor kan medarbejderen sige nej til at bytte opgaver, hvis hun/han vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt. Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan i så fald sammen med dig revurdere dit behov for hjælp. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions- og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem der skal levere din hjælp fremover. Du kan skifte leverandør fra den første i en måned med en måneds varsel. I Københavns Kommune er alle medarbejdere ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Du kan derfor ikke fravælge en hjælper f.eks. på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse. Hvis der er ændringer i aftalen? Personlig pleje må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller blandt medarbejderne. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet af leverandøren så hurtigt som muligt. Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg. Hvis du ikke er hjemme? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet, som du har aftalt med din leverandør. Ønsker du at afmelde din hjælp for en periode, hvis du f.eks. skal på ferie, skal du henvende dig til pensions- og omsorgskontoret, som vil sørge for at afmelde alle dine leverandører i perioden. Hvis du skal på ferie i en anden kommune, kan pensions- og omsorgskontoret også hjælpe dig med at tage kontakt til den kommune, for at du også kan få hjælp der. Skal du aflyse eller have flyttet et enkelt besøg, skal du selv kontakte leverandøren. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster det? Du skal som hovedregel ikke betale for den hjælp, som du får til personlig pleje. Hvis du kun har behov for personlig pleje i en kortere periode, f.eks. hvis du har brækket et ben eller er blevet opereret, skal du dog betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Du skal selv købe sæbe, plejemidler, håndklæder, vaskeklude mv. 12 9

13 Hvis du ønsker at klage? Hvis du ønsker at klage over din afgørelse om personlig pleje, har du mulighed for at klage til dit lokale pensions- og omsorgskontor senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen. Din sag vil herefter blive vurderet igen. Klager om personlig pleje behandles i Klagerådet (se adresser bagerst i brochuren). Klagerådet kan ikke ændre kommunens afgørelse, men rådet kan bl.a. anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Hvis pensions- og omsorgskontoret på baggrund af bl.a. indstillingen fra klagerådet fastholder afgørelsen, kan du via pensions- og omsorgskontoret klage til Det Sociale Nævn. Hvad siger loven? Reglerne for personlig pleje er fastsat i Lov om social service

14 Praktisk hjælp Du kan få hjælp til praktiske opgaver alt efter dine konkrete behov. Du kan få praktisk hjælp, hvis du f.eks. har behov for hjælp til at gøre rent, vaske tøj eller købe ind. Hvad er formålet? Formålet med praktisk hjælp er, at du kan leve så normalt og selvstændigt et liv som muligt. Målet er, at du får hjælp og støtte til praktiske opgaver, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. Den hjælp, du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Hjælpen tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og gives med respekt for dine ønsker. Målet med hjælpen er, at den gives inden for en ramme af selv- og medbestemmelse, hvor du får mulighed for at bruge dine ressourcer. Det betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge hjælpen, og løse de enkelte opgaver, når det kan lade sig gøre. Hjælpen er derfor hjælp til selvhjælp. Hvad omfatter hjælp til praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb. Rengøring Du kan få hjælp til rengøring af daglige opholdsrum svarende til en ældrebolig med opholdsstue, soveværelse, køkken, bad og entré (ca. 65 m 2 ). Du kan som hovedregel få gjort rent hver anden uge. Rengøring Rengøring omfatter f.eks. hjælp til at støvsuge tæpper, gulve og de mest anvendte møbler tørre støv af på flader i nå-højde f.eks. reoler, vindueskarme og lignende vaske gulv i stue, entré, soveværelse og køkken gøre rent i køkken og på badeværelse Tøjvask Du kan som hovedregel få hjælp til at vaske tøj hver anden uge. Hvis du har et særligt problem, f.eks. inkontinens eller øget svedtendens, kan du få hjælp til tøjvask oftere. Tøjvask Tøjvask er f.eks. hjælp til at sortere vasketøj vaske tøj via vaskeordning tørre tøj, lægge det sammen og på plads 14

15 Indkøb Du kan som hovedregel få hjælp til at købe ind hver uge eller hver anden uge. Hvis du har særlige behov, f.eks. pga. sygdom, er der mulighed for, at visitator kan visitere dig til indkøb oftere. Indkøb Indkøb er f.eks. hjælp til at skrive en indkøbsliste købe dagligvarer via indkøbsordning sætte varer på plads Hvordan søger du om hjælp til praktisk hjælp? Hvis du vil søge om hjælp til praktiske opgaver, skal du henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser side 42). Pårørende, praktiserende læge eller sygehuset kan f.eks. også kontakte pensions- og omsorgskontoret på dine vegne. Når du søger om praktisk hjælp, vil du inden for én uge fra pensions- og omsorgskontoret modtager din ansøgning, modtage et svar på din ansøgning. Hjælpen til praktisk hjælp sættes i værk hurtigst muligt, efter at du er blevet visiteret hertil. Hvornår udføres den praktiske hjælp? Du kan modtage praktisk hjælp hele dagen afhængigt af dit behov, men hjælpen bliver typisk udført sent om formiddagen og over middag. Tidspunkterne aftaler du med leverandøren. Hvem udfører den praktiske hjælp? Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp, kan du selv vælge, hvilke leverandør der skal udføre hjælpen. Frit valg af leverandør Den kommunale hjemmepleje Private leverandører, som kommunen har godkendt Egen hjælper: Du kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af dit lokale pensions- og omsorgskontor og ansættes derefter i det antal timer, du har fået bevilget hjælp. Kontant tilskud: Hvis du har behov for personlig pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til at købe hjælpen. For at du kan træffe en beslutning på et godt grundlag om, hvilken leverandør der skal hjælpe dig, giver visitatoren dig information om de forskellige muligheder. Hvis du både får praktisk hjælp og personlig pleje, kan du vælge at få den praktiske hjælp fra én leverandør og den personlige pleje fra en anden leverandør. Du kan læse mere herom på Københavns Kommunes hjemmeside:

16 Når du har besluttet, hvem der skal udføre hjælpen for dig, bestiller pensions- og omsorgskontoret hjælpen hos leverandøren. Derefter bliver du kontaktet af en medarbejder fra den leverandør, du har valgt. De medarbejdere, som udfører hjælpen, har typisk en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis du ønsker at bytte opgaver? Du har mulighed for at bytte dig til andre former for hjælp end den, du er visiteret til. Det kan f.eks. være, at et familiemedlem har gjort rent. Så kan du aftale med medarbejderen, at tiden bruges på noget andet. Du kan f.eks. få pudset sølvtøj eller blive ledsaget på en gåtur. Du kan som udgangspunkt selv bestemme, hvilke opgaver du ønsker at bytte. Du kan dog kun bytte praktisk hjælp til personlig pleje, hvis du er visiteret til personlig pleje. De opgaver, du bytter dig til, skal kunne udføres inden for den afsatte tid. Det er medarbejderens ansvar, at du ikke fravælger hjælp, som du har brug for. Derfor kan medarbejderen sige nej til at bytte opgaver, hvis hun/han vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt. Hvis du gennem længere tid bytter opgaver, kan det være tegn på, at dit behov for hjælp har ændret sig. Kommunen kan i så fald sammen med dig revurdere dit behov for hjælp. Hvis du vil skifte leverandør? Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte dit lokale pensions- og omsorgskontor og oplyse dem om, hvem der skal levere din hjælp fremover. Du kan skifte leverandør fra den første i en måned med en måneds varsel. I Københavns Kommune er alle medarbejdere ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Du kan derfor ikke fravælge en hjælper f.eks. på grund af hjælperens køn eller etniske oprindelse. Hvis der er ændringer i aftalen? Praktisk hjælp må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller blandt medarbejderne. Hvis hjælpen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet af leverandøren så hurtigt som muligt. Samtidig får du tilbudt et erstatningsbesøg

17 Hvis du ikke er hjemme? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet, som du har aftalt med din leverandør. Ønsker du at afmelde din hjælp for en periode, hvis du f.eks. skal på ferie, skal du henvende dig til pensions- og omsorgskontoret, som vil sørge for at afmelde alle dine leverandører i perioden. Hvis du skal på ferie i en anden kommune, kan pensions- og omsorgskontoret også hjælpe dig med at tage kontakt til den kommune, for at du også kan få hjælp der. Skal du aflyse eller have flyttet et enkelt besøg, skal du selv kontakte leverandøren. Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Hvad koster det? Du skal som hovedregel ikke betale for den hjælp, som du får til praktisk hjælp. Hvis du kun har behov for hjælp i en kortere periode, f.eks. hvis du har brækket et ben eller er blevet opereret, skal du dog betale for hjælpen. Betalingen afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst. Du skal betale for vaskeordning. De aktuelle takster kan du få på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Du kan også finde taksterne på kommunens hjemmeside: Du skal som udgangspunkt selv købe miljøvenlige rengøringsmidler, støvsuger (inkl. engangsposer), koste og spande mv. Desuden skal du på almindelig vis selv betale for de dagligvarer, som du bestiller via indkøbsordningen. Hvis du ønsker at klage? Hvis du ønsker at klage over din afgørelse om praktisk hjælp, har du mulighed for at klage til dit lokale pensions- og omsorgskontor senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen. Din sag vil herefter blive vurderet igen. Klager om praktisk hjælp behandles i Klagerådet (se adresser bagerst i brochuren). Klagerådet kan ikke ændre kommunens afgørelse, men rådet kan bl.a. anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Hvis pensions- og omsorgskontoret på baggrund af bl.a. indstillingen fra klagerådet fastholder afgørelsen, kan du via pensions- og omsorgskontor klage til Det Sociale Nævn. Hvad siger loven? Reglerne for praktisk hjælp er fastsat i Lov om social service

18 Hjemmesygepleje Du kan få hjælp til sygepleje alt efter dine konkrete behov. Du kan få sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb. Du kan få hjælp til sygepleje på en af kommunens sygeplejeklinikker eller i dit hjem. Hvad er formålet? Formålet med hjemmesygeplejen er, at du undgår indlæggelse, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig eller kronisk. Målet er, at hjemmesygeplejen skal forebygge sygdom og bidrage til, at du får en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig eller kronisk. Hvad omfatter hjemmesygepleje? Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje omfatter f.eks. Pleje og behandling i forbindelse med diabetes, dårligt kredsløb eller kræft Koordinering af den lægeordinerede behandling og observation af behandlingens effekt Råd og vejledning om håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Hjælp til at bestille og ophælde medicin eller introduktion til dosispakket medicin Sygeplejen tilrettelægges efter dine konkrete behov og ved lægeordination efter lægens anvisninger. Hvordan får du hjemmesygepleje? Du kan blive henvist til hjemmesygepleje af din praktiserende læge eller af en speciallæge. Du kan også blive henvist af en hospitalslæge, når du bliver udskrevet fra et hospital. Desuden kan du selv henvende dig til dit lokale pensions- og omsorgskontor (se adresser side 42). Pårørende kan også kontakte pensions- og omsorgskontoret på dine vegne. Derefter tager pensions- og omsorgskontoret stilling til, hvilken sygepleje du har behov for. Hjemmesygeplejen sættes i værk hurtigst muligt, efter at du er blevet henvist hertil. Hvornår udføres hjemmesygepleje? Du kan få sygepleje på en af kommunens sygeplejekliniker fra mandag til fredag i dagtimerne. Hjemmesygeplejen kan efter behov komme på besøg i dit hjem i alle døgnets timer. Hvem udfører hjemmesygepleje? Hjemmesygepleje udføres af sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, som har de faglige kvalifikationer, og du kan også møde studerende og elever. Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt. 18

19 Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Københavns Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Hvis der er ændringer i aftalen? Hjemmesygepleje må ikke aflyses af leverandøren. Det kan dog være nødvendigt at ændre tidspunktet for et planlagt besøg i forbindelse med akut opståede situationer, f.eks. sygdom hos andre borgere eller blandt medarbejderne. Hvis hjemmesygeplejen undtagelsesvist ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bliver du kontaktet så hurtigt som muligt. Hvis du ikke er hjemme? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud til sygeplejeklinikken, hvis du ikke kan komme eller til hjemmesygeplejen, hvis du ikke er hjemme på tidspunktet for et aftalt besøg (se adresser bagerst i brochuren). Har du ikke meldt afbud, og medarbejderen går forgæves, har kommunen pligt til at sikre, at du ikke er i nød. Medarbejderne vil bl.a. kontakte dine eventuelle pårørende. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, beder medarbejderne en låsesmed om at åbne døren til dit hjem. Hvis det viser sig, at du har glemt at aflyse besøget, så skal du betale for låsesmeden. Du kan modtage hjemmesygepleje i alle landets kommuner. Hvis du skal på ferie eller i en periode skal opholde dig i en anden kommune, kan dit lokale pensions- og omsorgskontor hjælpe dig med at bestille sygepleje. Hvad koster det? Du skal ikke betale for hjemmesygepleje. Hvis du ønsker at klage? Hvis du er utilfreds med den hjemmesygepleje, du modtager, kan du få hjælp til at klage på dit lokale pensions- og omsorgskontor. Klager over hjemmesygeplejens faglige behandling behandles i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn eller Embedslægeinstitutionen Hovedstaden (se adresser side 42). Hvad siger loven? Reglerne for hjemmesygepleje er fastsat i Sundhedsloven 138 og

20 Mad og måltider Du kan få tilbudt ét eller flere af dagens måltider, hvis du ikke er i stand til selv at tilberede mad. Hvis du har særlige behov for f.eks. diabetes- eller hjertevenlig mad, kan du få tilbudt mad, der tager hensyn til dette. Du kan også få støtte og vejledning, hvis du vejer for lidt eller mangler appetit. Hvad er formålet? Formålet med hjælp til mad og måltider er, at du trives og kan leve så normalt og selvstændigt et liv som du ønsker. Målet er, at du får hjælp til de opgaver omkring mad og måltider, som du kun vanskeligt eller ikke selv kan klare. De tilbud du kan få, afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med. Hvad er mad og måltider? Mad og måltider Mad og hjælp til måltider omfatter f.eks. Madservice med udbringning Madservice uden udbringning Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Opvarmning af tilberedt mad Hjælp til at spise og drikke Ernæringsterapi Maden er tilberedt efter de officielle anbefalinger for kost til ældre og overholder den gældende fødevarelovgivning. Kommunens medarbejdere tilbereder ikke varm mad i dit hjem og rydder ikke op efter gæster. Madservice med udbringning Du kan få et eller flere af dagens måltider leveret i dit hjem. Hver dag kan du vælge mellem et antal retter, og du kan supplere hovedretten med dessert eller forret afhængig af dagens menu. Du vælger også, om maden skal leveres varm eller kold. Hvis du vejer for lidt, har lille appetit, eller hvis du har behov for diabetes- eller hjertevenlig mad, kan du få mad, der tager hensyn til dette. Har du andre sygdomme, der kræver specialmad eller allergi over for bestemte fødevarer, skal du have en lægeerklæring. Madservice uden udbringning Du kan få dagens hovedmåltid uden for dit hjem, hvis du ikke er i stand til at tilberede varm mad, og hvis du ønsker at spise i selskab med andre. Måltidet tilbydes i caféer eller andre spisesteder, som kommunen har godkendt til at levere tilbuddet. Du får en varm hovedret og en forret eller en dessert. Du kan ikke forvente, at du kan få særlig mad ved sygdom eller allergi. Tilberedning af morgenmad og kold mad inkl. mellemmåltider Du kan få hjælp til tilberedning og anretning af morgenmad, kold mad, mellemmåltider og drikkevarer samt hjælp til afrydning og opvask. 20

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Et bedre liv med pleje praktisk hjælp mad og træning ÅRHUS KOMMUNE MAG3 MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Indholds fortegnelse Forord s. 3 Generelt s. 4 Pleje s. 7 Personlig pleje s. 8 Tryghedsalarmer s. 8 Hjælp

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune?

Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder. Det er Roskilde Kommunes mål at tilbyde hjælp

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG GENEREL INFORMATION OG SAMARBEJDE

SUNDHED OG OMSORG GENEREL INFORMATION OG SAMARBEJDE SUNDHED OG OMSORG GENEREL INFORMATION OG SAMARBEJDE INDLEDNING Denne brochure er en del af Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje, træning og meget mere. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Midlertidigt ophold på plejecenter

Midlertidigt ophold på plejecenter Midlertidigt ophold på plejecenter Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Formålet med et midlertidigt ophold er, at du efterfølgende kan leve så aktivt og selvstændigt et liv som muligt. Vi tager udgangspunkt

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Hjemmesygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere