TV 2 ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer Danmarks Største Fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab"

Transkript

1 TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer Danmarks Største Fællesskab

2 Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i Selskabsoplysninger 10 Tv- og reklamemarkedet, tv-sening og penetration 20 Public service-redegørelse 37 LEDELSESBERETNING - Aktuelle temaer 38 Ny koncernstrategi 39 Det analoge sluk 40 COP15 41 Medarbejderforhold og vidensressourcer LEDELSESBERETNING - Ledelsen 45 Bestyrelse og direktion 49 God selskabsledelse 56 Interne kontrol- og risikostyringssystemer 58 Redegørelse om samfundsansvar (CSR) 67 Meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 67 Finanskalender PÅTEGNINGER 69 Ledelsespåtegning 70 Den uafhængige revisors påtegning 73 KONCERN-OG ÅRSREGNSKABET Totalindkomstopgørelse 75 Balance 77 Egenkapitalopgørelse 78 Pengestrømsopgørelse 79 Noter TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 2

3 TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Ledelsesberetning Resultater

4 Forord 2009 blev året, hvor der blandt meget andet blev formuleret og formidlet en ny strategi for TV 2-koncernen. Der er nu sat ord på, hvad TV 2 vil og skal i de kommende år. Og med fokus på hovedkanalen som Danmarks Største Fællesskab, på nichekanalerne og på TV 2 NET er der skabt en god ledetråd. TV 2 ser fremad, og koncernstrategien viser vejen. På den økonomiske side kom TV 2 ud af 2009 med et underskud før skat på 27 mio.kr. Et resultat, der er sammensat af et underskud før skat på hoved kanalen på 363 mio.kr. og et overskud før skat på nichekanalerne mv. på 336 mio.kr. Skævvridningen i TV 2s økonomi er blevet forværret og forstærket af afmatningen på reklamemarkedet. Merete Eldrup administrerende direktør Et underskud er naturligvis ikke tilfredsstillende, men i en tid med økonomisk afmatning, hård konkurrence på tv- og annoncemarkedet og snævre politiske rammer for TV 2 er et resultat så tæt på nul tilfredsstillende. TV 2s hovedkanal oplever desværre ligesom hovedkanaler i mange andre lande en faldende kommerciel seerandel. Omvendt har TV 2 i 2009 haft nye, markante programmer inden for bl.a. comedy, fiktion og fakta, god seertilslutning til mange velkendte programserier samt stor succes med alle nichekanalerne. Hos TV 2 er der glæde og stolthed over fremgangen for nichekanalerne, men den stigende skævvridning mellem overskuddet på disse og underskuddet på hovedkanalen er uholdbar. TV 2 ønsker samme konkurrencevilkår som andre aktører, og omstruktureringsplanen gældende fra 1. januar 2012, som EU har sendt i høring, skal sammen med en række ønsker til det kommende medieforlig fremtidssikre hovedkanalens forretningsmodel. Lars Liebst bestyrelsesformand TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 4

5 TV 2s væsentligste forretningsmæssige og økonomiske forhold i 2009: Skævvridningen i TV 2s forretningsmodel forværredes i 2009 med et underskud før skat på hovedkanalen på 363 mio.kr. og et overskud på nichekanalerne mv. på 336 mio.kr. Omstruktureringsplanen for TV 2 er sendt i høring af EU. Tv-reklameomsætningen på mio.kr. er faldet med 21% i forhold til 2008 svarende til 331 mio.kr. TV 2s markedsandel på tv-reklamemarkedet er faldet fra 66,5% til 64,2% i Tv-abonnementsomsætningen på 618 mio.kr. i 2009 er steget med 34% eller 156 mio.kr. i forhold til Den kommercielle seerandel for TV 2-koncernen er faldet fra 59,9% i 2008 til 57,9% i Den kommercielle seerandel for hovedkanalen er faldet fra 49,1% i 2008 til 45,6% i TV 2s nichekanaler har øget deres kommercielle seerandel fra 10,8% i 2008 til 12,2% i 2009, hvor specielt TV 2 NEWS har øget sin andel af danskernes tvsening med 0,8 procentpoint fra 2,8% i 2008 til 3,6% i TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 5

6 Koncernens hoved- og nøgletal Mio.kr Index 2008 Index 2007 Index 2006 Index 2005 Index TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Omsætning 2.060, , , , ,5 100 Driftsomkostninger , , , , ,4 100 Omstruktureringsomkostninger 0,0-32,0 0,0 0,0 0,0 100 Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) 127, , , , ,1 100 Af- og nedskrivninger -8, , , , ,6 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) -10, , , , ,5 100 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder,2 9,9-51,7,7 2,8 100 Finansielle poster, netto -29, , , , ,9 100 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat -26, , , , ,4 100 Resultat af ophørte aktiviteter før skat 0,0-52,6-252,0-10,5 0,0 100 Resultat før skat -26, ,2 16-2, , ,4 100 Skat,4-86 4, , , ,5 100 Årets resultat -,3-22, , , ,9 100 Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat -1,1-4,7 0,0 0,0 0,0 100 Totalindkomst -14, , , , ,9 100 BALANCE Aktiver i alt 1.797, , , , ,0 Materielle aktiver 728,9 701,8 665,9 468,8 432,0 Investering i materielle aktiver, netto *) 77,2 174,0 305,9 104,0 74,2 Arbejdskapital 395,2 364,3 309,2 312,2 375,0 Egenkapital 601,4 615,8 597,6 814,7 748,0 NETTO RENTEBÆRENDE GÆLD Rentebærende gæld primo -621,8-564,4-231,5-171,5-308,5 Likviditet fra driften 90,7 188,5 119,4 174,4 184,4 Ændringer i arbejdskapitalen -36,5-57,5 4,6-75,7 1,0 Investeringer i finansielle aktiver, netto 3,2-25,6-62,9-16,3-63,0 Anlægsinvesteringer, netto**) -94,9-162,8-335,5-92,0-97,4 Udlodning af udbytte/kapitaludvidelse 0,0 0,0-58,5-50,4 0,0 Likviditetstræk ,5-57,4-332,9-60,0 7,0 Rentebærende gæld ultimo -659,3-621,8-564,4-231,5-171,5 NØGLETAL EBIT-margin, fortsættende aktiviteter -0,5 4,7 4,9 7,6 6,8 Afkast af investeret kapital (ROIC), fortsættende aktiviteter -0,9 9,9 11,3 16,6,0 Egenkapitalandel 33,4 36,5 33,8 44,1 47,9 Egenkapitalforrentning, fortsættende aktiviteter -2,2 10,3 4,3 14,0 14,5 Gennemsnitlig antal ansatte Antal fastansatte ultimo året Udsendelsestimer Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal 2005 se note 1, Anvendt regnskabspraksis. Nøgletal er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. *) Eksklusiv investering i sendenet (BSD), **) Anlægsinvesteringer er ekskl. sendenet (BSD) og inkl. investeringer i immaterielle aktiver. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 6

7 Hovedaktiviteter i 2009 TV 2 DANMARK A/S har til formål at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af kulturministeren, og det skal ske på et forretningsmæssigt grundlag. TV 2-koncernen har fem tv-kanaler den landsdækkende public service-kanal TV 2 samt TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM og TV 2 NEWS. De fire sidstnævnte drives i henhold til særskilte programtilladelser uden for public service-virksomheden. Desuden har TV 2-koncernen TV 2 Sputnik, en bredbåndsbaseret film- og tv on-demand kanal, ligesom TV 2 er underleverandør af nyheder til Radio NOVA fm. TV 2 DANMARK A/S og Modern Times Group MTG A/S ejer i fællesskab sportskanalen TV 2 SPORT A/S, som er et selvstændigt selskab (joint venture). Ud over tv-virksomhed udbyder TV 2 DANMARK A/S omfattende aktiviteter på nettet på adressen tv2.dk samt en række mobile tjenester. TV 2 producerer selv nyheder, aktualitets- og sportsprogrammer og samarbejder desuden med de otte selvstændige regionale tv-stationer om leverancer til hovedkanalens sendeflade. Den øvrige del af sendefladen tilvejebringes primært i entreprise eller på licensbasis. Hovedkanalen TV 2 er indtil 1. januar 2012 udelukkende finansieret af reklamer, mens TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 NEWS er finansieret af abonnementer og reklamer. TV 2 FILM finansieres udelukkende af abonnementer. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 7

8 TV 2s forretningsmodel Overordnet har TV 2 en todelt forretningsmodel, der består af: TV 2s hovedkanal Hovedkanalen er indtil 1. januar % reklamefinansieret og er underlagt en række public service-forpligtelser. Hovedkanalen er særdeles konjunkturfølsom og oplever en øget konkurrence. I lighed med tilsvarende internationale tv-stationer taber TV 2 markedsandele på hovedkanalen. Med digitaliseringen af det jordbaserede sendenet (DTT) i slutningen af 2009 har TV 2 desuden ikke længere konkurrencemæssige fordele. Den økonomiske afmatning og den skærpede konkurrence på tv-markedet afstedkommer tillige et fald i reklameindtægterne, og hovedkanalen er således underskudsgivende og har en skrøbelig forretningsmodel indtil Andre kommercielle aktiviteter På grund af hovedkanalens faldende markedsandel og med henblik på at sikre et mere stabilt indtægtsgrundlag har TV 2 gennem en årrække iværksat en række andre kommercielle aktiviteter, herunder nichetv-kanaler, internetaktiviteter mv. Nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM, TV 2 NEWS) bygger på en forretningsmodel med abonnementsbetaling. De fire nichekanaler er overskudsgivende og i dag den primære indtjeningskilde i TV 2. De fire nichekanaler er grundlæggende baseret på samme forretningsmodel som TV 2s kommercielle konkurrenter. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 8

9 TV 2-koncernen pr. marts 2010 TV 2 DANMARK A/S Dattervirksomheder Joint ventures Associerede virksomheder Andre kapitalandele TV 2 NETWORKS A/S 100% Broadcast Service Danmark A/S 50% BILZONEN A/S 34% JOBZONEN A/S 14% TV 2 NEWS A/S 100% I/S 4M 50% Momondo Norden A/S 40% Momondo ApS 10% East Production A/S 100% I/S FORDELINGSNET 80% FILMFYN A/S 33,3% TV 2 BIB A/S 100% TV 2 SPORT A/S 50% VI MED HUND A/S 30% TV 2 WORLD A/S 100% TV 2 DTT A/S 100% I/S Digi-TV 33,3% TV 2 RADIO A/S 100% Radio NOVA A/S 20% TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 9

10 Selskabsoplysninger TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: tv2.dk CVR-nr.: Stiftet: 1. oktober Pr. 17. december 2003 omdannet til statsligt aktieselskab med virkning fra 1. januar Ejerforhold: Den danske stat ejer 100 procent af aktiekapitalen. Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar 31. december TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 10

11 Bestyrelse Lars Liebst formand Tine Roed næstformand Frank Jensen Steffen Kjærulff-Schmidt Bodil Nyboe Andersen Flemming Østergaard Valgt af medarbejderne Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen Direktion Merete Eldrup administrerende direktør Peter Normann finansdirektør Flemming Rasmussen koncerndirektør for salg og marketing Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 28. april 2010 kl på selskabets adresse. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 11

12 EU-omstruktureringsplan og kapitalforhold Som konsekvens af finansielle problemer modtog TV 2 i 2008 et midlertidigt statslån. Som betingelse for statslånet stillede EU-Kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle sikre et bæredygtigt TV 2, og at der ikke fremover ville være behov for statslån. Omstruktureringsplanen for TV 2 blev fremsendt til godkendelse i EU-Kommissionen i februar I årsrapporten for 2008 forventedes omstruktureringsplanen godkendt medio I juli 2009 offentliggjorde EU-Kommissionen imidlertid beslutningen om at åbne en formel undersøgelsesprocedure. EU-Kommissionen ønsker at give interesserede parter mulighed for at give deres synspunkter til kende, inden der træffes afgørelse i sagen. Kommissionen understreger, at iværksættelsen af undersøgelsesproceduren er almindelig i sager af denne størrelse og kompleksitet. Åbningsskrivelsen blev offentliggjort i EU-tidende i september 2009, og der er indgivet indsigelser til TV 2s omstruktureringsplan i oktober 2009, mens Kulturministeriet ultimo januar 2010 har afgivet de første svar på indsigelserne til EU-Kommissionen. Tidsplanen for godkendelse af omstruktureringsplanen er usikker, men TV 2 og staten søger godkendelsesproceduren fremmet mest mulig. Et af elementerne i omstruktureringsplanen er at omlægge kortfristet gæld til langfristet gæld. I november 2009 fik TV 2 bevilliget et 20-årigt realkreditlån i ejendommen Kvægtorvet på 80 mio.kr., som blev udbetalt i januar TV 2s hovedbank har meddelt, at TV 2s kreditramme nedsættes tilsvarende som følge af det etablerede realkreditlån. Det betyder, at TV 2s samlede kreditramme er uændret. Et andet element i omstruktureringsplanen er salget af TV 2s og DRs sendenet samt det fælles driftsselskab Broadcast Service Danmark A/S. Der er valgt finansiel og juridisk rådgiver til at varetage salgsprocessen, som er påbegyndt i efteråret En række forberedende salgsaktiviteter har fundet sted igennem det seneste halve år. Salgsprocessen søges gennemført hurtigst muligt. Det er uvist, hvornår et salg på tilfredsstillende vilkår kan gennemføres. TV 2s netto rentebærende gæld er øget med 37 mio. kr. til 659 mio.kr. pr. 31. december 2009 i forhold til 31. december TV 2 har i 2009 begrænset anlægs- TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 12

13 investeringerne sammenholdt med tidligere år, men da der samtidig har været væsentligt lavere likviditet fra driften som følge af underskuddet, er den rentebærende gæld øget. TV 2s samlede kreditramme hos eksterne finansieringsinstitutter udgør pr. 31. december mio.kr. Hertil kommer bankgarantier mv. se note 27. Kreditrammen er i efteråret 2009 forgæves forsøgt øget hos eksterne finansieringsinstitutter. Bankerne afventer en afklaring på EU-omstruktureringsplanen samt større klarhed omkring de retssager, som TV 2 er involveret i. I perioden frem til godkendelsen og implementeringen af omstruktureringsplanen vil TV 2 kunne trække på statslige kreditfaciliteter. Pr. 31. december 2009 har TV 2 trukket 218 mio.kr. på statslånet, hvilket er en stigning på 10 mio.kr. i forhold til ultimo 2008, og det vedrører udelukkende rentetilskrivning. Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at omstruktureringsplanen gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Årsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. For en yderligere uddybning af omstruktureringsplanens elementer henvises til Årsrapport I forbindelse med det midlertidige statslån foranledigede Folketingets Finansudvalg i 2008 en revisionsmæssig undersøgelse og bedømmelse af TV 2s økonomi iværksat. I maj 2009 blev rigsrevisionens beretning offentliggjort. I henhold til Kulturministeriets pressemeddelelse konkluderede rigsrevisionen og statsrevisorerne, at årsagen til TV 2s økonomiske problemer er den daværende ledelses utilfredsstillende håndtering af økonomien i 2006 og Som opfølgning på beretningen besluttede kulturministeren at iværksætte en granskningsundersøgelse med det formål at undersøge, om der kan rejses en erstatningssag mod TV 2s tidligere ledelse for håndteringen af en række forretningsmæssige forhold i TV 2 i perioden Granskningsberetningen blev offentliggjort den 17. december Af Kulturministeriets pressemeddelelse fremgår det, at det er granskningsmandens vurdering, at en samlet bedømmelse af visse forhold vedrørende en lejekontrakt om Teglholmen samt indgåelse af distributionsaftaler med Canal Digital og Viasat er ansvarspådragende for den daværende konstituerede administrerende direktør og for Teglholmens vedkommende tillige for den daværende bestyrelse. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side

14 Granskningsmanden vurderer endvidere, at det ikke er muligt på baggrund af det fremlagte materiale at konstatere, om TV 2 har lidt et tab. Som følge deraf vurderede granskningsmanden, at der samlet set ikke er grundlag for at rejse et erstatningskrav mod den daværende ledelse af TV 2. Kulturministeriet besluttede efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling i december 2009, at et eksternt uafhængigt revisionsfirma i samarbejde med Kammeradvokaten skulle foretage en yderligere vurdering af, hvorvidt TV 2 måtte have lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående forhold. Vurderingen blev offentliggjort den 12. marts 2010, og det fremgår af Kulturministeriets pressemeddelelse, at PricewaterhouseCoopers har i en revisorrapport vurderet, at TV 2 DANMARK A/S ikke har lidt et økonomisk tab som følge af den tidligere ledelses dispositioner vedrørende en lejekontrakt om Teglholmen samt distributionsaftaler med Canal Digital og Viasat. Kammeradvokaten og Kulturministeriet har på den baggrund vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse en erstatningssag mod TV 2 DANMARK A/S tidligere direktion og bestyrelse. Begivenheder efter regnskabsårets udløb TV 2 har optaget et realkreditlån i bygningen på Kvægtorvet på 80 mio.kr. TV 2s kreditramme er efterfølgende nedsat med samme beløb. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som ikke er indarbejdet og oplyst i årsrapporten. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 14

15 Forventninger til 2010 Forventningen til resultatet for 2010 er præget af den fortsatte økonomiske usikkerhed, som påvirker reklamemarkedet. Således faldt tv-reklamemarkedet i 2009 med ca. 19%, og intet tyder endnu på, at udviklingen vendes. Desuden skærpes konkurrencen fortsat på grund af den stigende fragmentering af mediebilledet, hvilket specielt påvirker hovedkanalens seerandel. I januar og februar 2010 er tv-reklameomsætningen faldet i forhold til 2009, og der forventes således et fortsat dog aftagende fald i tv-reklameomsætningen i For tv-abonnementsomsætningen forventes en moderat stigning i 2010 som følge af mindre prisjusteringer og en svagt stigende penetration dog er stigningen betydeligt mindre end i bliver et stort sportsår med VM i fodbold, EM i håndbold og vinter-ol, hvilket betyder stigende omkostninger til sportsprogrammer. Som konsekvens af ovenstående forventes skævvridningen mellem hovedkanalen og nichekanalerne at blive forværret yderligere i Likviditetsudviklingen i 2010 er tæt knyttet til de driftsmæssige resultater samt salget af sendenet mv. TV 2s forventninger til 2010 En lavere kommerciel seerandel på TV 2s hovedkanal end i 2009 (45,6% i 2009) En moderat lavere tv-reklameomsætning end i 2009 (1.219 mio.kr. i 2009) En moderat højere tv-abonnementsomsætning end i 2009 (618 mio.kr. i 2009) Et større underskud før skat på hovedkanalen end i 2009 (363 mio.kr. i 2009) Et moderat større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2009 (336 mio.kr. i 2009) Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 15

16 Retssager Status på statsstøttesagerne I dom af 22. oktober 2008 gav Retten i Første Instans TV 2 og staten medhold i, at EU-Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 om støtte til TV 2 i perioden skulle annulleres. Kommissionens beslutning blev tilsidesat, fordi den på centrale punkter var utilstrækkeligt begrundet, og fordi Kommissionens undersøgelser har været utilstrækkelige. EU-Kommissionen har genoptaget sagen, og den verserer fortsat. Retten i Første Instans har ved kendelse af 24. september 2009 afvist de af Viasat og SBS anlagte sager vedrørende rekapitaliseringen af TV 2 i 2004, da Retten betragter beslutningen om rekapitalisering som bortfaldet som følge af annullationen af beslutningen vedrørende årene Retten pålægger i kendelserne Kommissionen at foretage en ny samlet undersøgelse af alle foranstaltninger til fordel for TV 2 og TV 2 A/S. Rettens seneste afgørelse kan føre til en længere sagsbehandling hos Kommissionen, og Kommissionens afgørelse kan tidligst forventes i slutningen af En ny beslutning fra Kommissionen om støtte til TV 2 kan indbringes for Retten i Første instans. Under en sådan sag vil Retten navnlig påse, at Kommissionen har respekteret dens dom fra oktober Det er ledelsens vurdering, at der ikke er fremkommet nye oplysninger, som kan ændre ledelsens opfattelse af, at det er mest sandsynligt, at sagerne ikke vil falde ud til ugunst for TV 2. Retssagernes behandling i årsregnskabet Som følge af ledelsens vurdering af retssagerne er der ikke foretaget indregning af en hensættelse i årsregnskabet til imødegåelse af eventuelle tab i statsstøttesagen, som måtte opstå på baggrund af EU-Kommissionens nye behandling af statsstøttesagen. Retssager ved Østre Landsret: TV 2s priser og betingelser Den 21. december 2005 traf Konkurrencerådet afgørelse i en sag om TV 2s nationale priser og betingelser. Rådet fandt, at TV 2 besad en dominerende stilling på det danske marked for tv-reklame, og at TV 2 misbrugte denne stilling ved anvendelse af progressiv årsrabat. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 16

17 Ved kendelse af 1. november 2006 ophævede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. SBS Broadcasting og Viasat Broadcasting UK Ltd. indbragte i december 2006 Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 for Østre Landsret. SBS Broadcasting hævede sin sag kort før domsforhandlingen i Østre Landsret. Domsforhandlingen indskrænkede sig derfor til den af Viasat Broadcasting UK Ltd. anlagte sag. I juni 2009 traf Østre Landsret afgørelse i sagen. Ved dommen blev Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 ophævet, og Konkurrencerådet blev pålagt at anerkende, at TV 2s progressive årsrabat udgør et misbrug af dominerende stilling i strid med EF-traktatens artikel 82 (nu artikel 102 TFEU) og konkurrencelovens 11. Konkurrencerådet har anket dommen til Højesteret med påstand om frifindelse, og TV 2 er indtrådt til støtte for Konkurrencerådet. Anken har opsættende virkning, og Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 står derfor fortsat ved magt, mens sagen verserer for Højesteret. Sagsbehandlingen for Højesteret må forventes at tage op til to år. Ledelsen vurderer, at det er mest sandsynligt, at Højesteret vil tilsidesætte Østre Landsrets dom, således at Konkurrenceankenævnets afgørelse af 1. november 2006 står ved magt. Hvis Østre Landsrets afgørelse stadfæstes, så er det ikke for nuværende muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser heraf. Der er ikke foretaget hensættelse i regnskabet til imødegåelse af eventuelle tab mv., som måtte opstå vedrørende sagen om TV 2s årsrabat. Erstatningssag anlagt af SBS Broadcasting Efter Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2005 vedrørende TV 2s priser og betingelser har SBS Broadcasting den 30. december 2005 ved Østre Landsret anlagt sag mod TV 2 med påstand om erstatning på 60 mio.kr. Sagen er udsat, indtil der foreligger en afgørelse i Højesteret af retssagen om Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november TV 2 har endnu ikke afgivet svarskrift i sagen. Da det er ledelsens vurdering, at det er mest sandsynligt, at Højesteret vil tilsidesætte Østre Landsrets afgørelse, så Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 står ved magt, og da TV 2 ikke finder TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 17

18 at have handlet retsstridigt over for SBS Broadcasting, forventes det, at TV 2 bliver frifundet i erstatningssagen, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for Erstatningssag anlagt af Viasat Den 28. februar 2006 har Viasat stævnet TV 2 og den danske stat med et krav om en erstatning på 200 mio. kr., hvilket er det tab, som Viasat har skønnet at have lidt som følge af TV 2s påståede krydssubsidiering og påståede misbrug af dominerende stilling. Subsidiært har Viasat nedlagt påstand om, at TV 2 skal tilbagebetale 200 mio.kr. til staten som følge af manglende anmeldelse af den påståede statsstøtte til TV 2. TV 2 har afgivet foreløbigt svarskrift med påstand om afvisning og frifindelse. Staten har ligeledes afgivet foreløbigt svarskrift med påstand om frifindelse. Behandlingen af sagen er udsat på Højesterets behandling af anken vedrørende TV 2s Priser og Betingelser samt Kommissionens behandling af genoptagelsessagen vedrørende den danske stats finansiering af TV 2 i årene Det er ledelsens vurdering, at Viasat ikke får medhold i påstanden om betaling af erstatning eller i påstanden om tilbagebetaling, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for Rednings- og omstruktureringsstøtte EU-Kommissionen godkendte i august 2008 redningsstøtte til TV 2 i form af et statslån. Kommissionens beslutning er af Viasat indbragt for Retten i Første Instans med påstand om annullation. Viasat har bl.a. gjort gældende, at TV 2 ikke udgjorde en kriseramt virksomhed i retningslinjernes forstand, at redningsstøtten ikke er begrænset til det nødvendige for, at TV 2 kunne fortsætte driften, og at Kommissionen skulle have taget den støtte, som TV 2 tidligere har modtaget, i betragtning. Søgsmålet har ikke opsættende virkning. Staten og TV 2 har fremsat begæring om intervention til støtte for Kommissionens forventede frifindelsespåstand. Sagen er TV 2 bekendt foreløbigt sat i bero i Retten i Første Instans. Staten anmeldte den 4. februar 2009 omstruktureringsplanen for TV 2 til Kommissionen. Kommissionen har den 3. juli 2009 truffet beslutning om åbning af den formelle undersøgelsesprocedure. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 18

19 Som følge heraf forlænges fristen for TV 2s tilbagebetaling af redningsstøtten, indtil Kommissionen træffer beslutning om omstruktureringsplanen. Viasat har i forlængelse af sit høringssvar til Kommissionens åbningsskrivelse også indgivet en klage til Kommissionen vedrørende den påtænkte TV 2 alene kort ordning. Viasat gør gældende, at den af staten påtænkte ordning overtræder konkurrencereglerne i TFEU artikel 102 og 106, stk. 1. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvordan Kommissionen vil forholde sig til klagen, herunder om den mærkbart vil påvirke sagsbehandlingen af omstruktureringsplanen. Tidsplanen for Kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen er usikker. Staten og TV 2 vil søge godkendelsesproceduren fremskyndet. Kommissionens beslutning om godkendelse af omstruktureringsplanen kan indbringes for Retten i Første Instans. For en yderligere uddybning af retssagerne henvises til note 27. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 19

20 Reklamemarkedets kvartalsvise vækst i 2009 Vækst i % Reklamemarkedet Tv-reklamemarkedet Internetmarkedet kvartal kvartal Tv- og reklamemarkedet, tv-sening og penetration TV 2 henter langt hovedparten af omsætningen på reklamemarkedet og markedet for betalings-tv. Reklamemarkedet Det samlede danske reklamemarked har været kraftigt påvirket af den finansielle krise og faldt således i 2009 med 16,8% til ca. 4,3 mia.kr. Det danske tv-reklamemarked faldt i 2009 til 1,9 mia. kr., svarende til et fald på 18,7%. TV 2s tv-reklameomsætning er faldet med 21,3% svarende til et fald i TV 2s markedsandel fra 66,5% i 2008 til 64,2% i TV 2s markedsandelsfald har flere årsager, primært: Et øget kanaludbud og seertalsfald for TV 2s hovedkanal. Den nye markedssituation med et større reklameudbud end efterspørgsel kvartal kvartal Internet-reklamemarkedet har efter en årrække med meget høje vækstrater haft en mere moderat vækst i 2009 på ca. 5% en vækst, som i høj grad er drevet af søgeordsannoncering, mens traditionel bannerannoncering formodes at have lavere vækst. Til sammenligning har TV 2 NET Salg realiseret en vækst i internet-reklameomsætningen på ca. 50% i Kvartalsmæssig udvikling i reklamemarkedet Det samlede reklamemarked oplevede et fald i 1. kvartal 2009 på 14% og i 2. og 3. kvartal et fald på 23% og 22%. 4. kvartal bar præg af, at det var på toppen af et 11% fald i 4. kvartal 2008, og faldet i 4. kvartal blev således reduceret til 9%. Generelt set har tv-reklamemarkedet klaret sig lidt dårligere end mediemarkedet som helhed med en TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 20

21 nogenlunde tilsvarende kvartalsfordeling, hvor 2. og 3. kvartal udviste markante fald på henholdsvis 25% og 27%. De store kvartalsmæssige markedsudsving understreger sårbarheden i TV 2s hovedkanals forretningsmodel, der indtil 2012 bygger på 100% reklamefinansiering og vanskeliggør en passende planlægningshorisont. For internet-medierne var det kun i 1. kvartal, at markedet var i nærheden af tidligere tiders vækstrater. Internet-markedet steg således med 18% i 1. kvartal, mens 2., 3. og 4. kvartal bød på et fald på 3% samt en vækst på 4% og 1%. Markedet for betalings-tv Danmark er et relativt lille land, og det er i dag derfor vanskeligt at basere en tv-kanal alene på reklameindtægter. På nær TV 2s hovedkanal er alle andre danske kanaler i stigende grad finansieret af abonnementsbetaling (eller licens). I forbindelse med slukningen af det analoge tv-signal den 31. oktober 2009 og dermed overgangen til det digitale terrestriske tv-signal (med Boxer i rollen som gatekeeper) forventes markedet for betalings-tv at vokse yderligere. Året bød også på tre nye betalingskanaler fra henholdsvis Viasat, SBS og C More samt tre nye licensfinansierede DR-kanaler, som blev lanceret i forbindelse med det analoge sluk. Det danske betalings-tv-marked skønnes i kanalleddet (eksklusiv distributøravance) i 2009 at være ca. 3,3 mia.kr. mod ca. 3 mia.kr. i Markedet forventes fortsat at vokse i de kommende år. Med en omsætning på lige over 600 mio.kr. i 2009 har TV 2 en markedssandel af betalings-tv-markedet på ca. 19% mod ca. 14% i TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 21

22 Almindelig seerandel (seerunivers 3 år+) SEERANDELE HELE DØGNET TV 2 29,3 31,3 TV 2 Zulu 2,5 2,3 TV 2 Charlie 3,1 2,4 TV 2 FILM 1,2 1,1 TV 2 NEWS 2,6 1,8 TV 2 SPORT 1,4 1,1 DR1 21,9 24,6 DR2 4,5 4,1 DR Update 0,3 0,2 DR Ramasjang 0,4 - DR K 0,1 - DR HD 0,2 - TV3 5,0 4,9 TV3 + 3,3 3,6 TV3 PULS 1,0 - Kanal 4 1,9 1,8 Kanal 5 2,9 2,9 SBS Net/6'eren 1,3 1,0 Discovery 1,3 1,3 MTV 0,4 0,4 Canal 9 0,1 - Andre 15,3 15,2 I alt 100,0 100,0 Kilde: TNS GALLUP TV-METER Tv-sening i 2009 For andet år i træk satte danskernes tv-sening rekord. I 2009 rundede den daglige tv-sening for første gang tre timer, idet hver dansker på tre år og derover i 2009 så fjernsyn i 3 timer og 9 minutter om dagen i gennemsnit. Det er 22 minutter mere pr. dag end i 2008 en stigning på %. Danskerne har i 2009 øget deres tv-forbrug på TV 2-familiens fem kanaler fra 65 minutter pr. dag i 2008 til 73 minutter pr. dag i Danskerne har i 2009 set på TV 2s hovedkanal i 55 minutter pr. dag i gennemsnit tre minutter mere end i 2008, hvor tallet var på 52 minutter. KANALFAMILIER TV 2 38,6 38,8 DR 27,4 28,8 TV3 9,4 8,4 SBS TV 6,4 5,9 TV 2 SPORT 1,4 1,1 Discovery 1,3 1,3 MTV 0,4 0,4 Øvrige 15,1 15,3 I alt 100,0 100,0 Kilde: TNS GALLUP TV-METER TV 2 var igen i 2009 Danmarks mest sete tv-station, og samlet stod TV 2-kanalerne for 38,6% af tv-seningen i seeruniverset 3 år+ (40,0% inklusiv TV 2 SPORT). I forhold til 2008 faldt TV 2-kanalerne med 0,2 procentpoint, og DR-kanalerne faldt med 1,4 procentpoint. TV3-kanalerne steg med 0,9 procentpoint, og SBS TV og TV 2 SPORT øgede deres seerandele med 0,5 procentpoint og 0,3 procentpoint. De to public service hovedkanaler, TV 2 og DR1, har mistet 2,0 og 2,7 procentpoint af seerne i forhold til 2008, hvilket er en tendens, der ses mange andre steder i verden, hvor tv-seningen gradvist flytter fra hovedkanalerne til nichekanalerne. Antallet af nye kanaler voksede i 2009, og ved slutningen af året havde danskerne fået seks nye, dansksprogede tv-kanaler at vælge imellem. Det er især de nye kanaler, som har vundet seerandele. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 22

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 ÅRSRAPPORT 08 TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 2 Indhold Forord 5 Bestyrelse 11 Direktion 11 Revision 11 Generalforsamling 11 Rigsrevisionsundersøgelse 15 Spareplan 16 Delregnskaber

Læs mere

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår tv 2 årsrapport 2010 TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 side 411 34 af 89 94 Årsrapport 2010 sfortegnelse Ledelsesberetning Resultater Forord 4 Koncernens hoved- og nøgletal........ 6 Hovedaktiviteter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 2012

TV 2 danmark årsrapport 2012 TV 2 danmark årsrapport 2012 TV2 DANMARK A/S 1 0. r e g nska b s å r C V R - n u mm e r 1 0 4 1 3 4 9 4 årsrapport indholdsfortegnelse 2012 TV 2 DANMARK Årsrapport 2012 3 LEDELSESBERETNING Resultater Forord...

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 201 1

TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark indholdsfortegnelse tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 LEDELSESBERETNING INDLEDNING Forord... 7 TV 2s væsentligste økonomiske forhold i 2013... 8

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20.

pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20. pwc KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20. februar 2003 Rapport Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING 1 2 OMFANG AF VORES OPGAVE 1

Læs mere