Revisornævnets Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisornævnets Årsberetning 2 0 0 9"

Transkript

1 Revisornævnets Årsberetning

2 2

3 Revisornævnets Årsberetning 2009 Afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet 3

4 4

5 Indhold 1. Nævnets kontaktoplysninger s Revisornævnets sammensætning i 2009 s Om Revisornævnet s Beretning for 2009 s Årets statistik s Nævnets praksis s Erklæringsarbejde s Tilfældegruppe 1 s Tilfældegruppe 2 s Tilfældegruppe 3 s Retlig interesse s Klagens form s s Dokumentation for klagen s Revisortilsynet s Standardbøden ved virksomhedsansvar for mangler ved kvalitetsstyringssystem s Anvendelsesområdet for strafbortfald s Tilfældegruppe 1 s Tilfældegruppe 2 s Tilfældegruppe 3 s Tilfældegruppe 4 s Virksomhedsansvarets stilling ved ophør af navnlig enkeltmandsvirksomhed s Visse spørgsmål om strafskyld og strafudmåling s Inhabilitet s Erklæringsafgivelse på helt utilstrækkeligt grundlag s Bilag s. 41 5

6 6

7 1. Nævnets kontaktoplysninger: Revisornævnet Nyropsgade København K Telefon Sekretariatets åbningstid: Hverdage fra kl Sekretariatet betjenes af: Juridisk sekretær Aleksander Pilgaard Juridisk sekretær Lena Falk Kontorfuldmægtig Bodil Sørensen Nævnets hjemmeside: Nævnets adresse: (kan IKKE benyttes til indlæg i verserende sager) 7

8 8

9 2. Revisornævnets sammensætning i 2009: Formandskab: Formand: Landsdommer Steen Taber Rasmussen (tiltrådt 20. april 2009) Næstformand: Dommer Lone Molsted (fungerende formand 1. januar 20. april 2009) Næstformand: Dommer Karen Duus Mathiesen (tiltrådt 20. april 2009) Godkendte revisorer: Medlem: Suppleant Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Reg. rev. Dorrit Kirckhoff Hansen, Revisionskontoret i Dauggaard Reg. rev. Hans Skriver, HS Revision Reg. rev. Karin Hansen, Dansk Revision, Frederikssund Reg. rev. Carl Sivesgaard, Revisor Team Nord Statsaut. rev. Ole Neerup, Ernst & Young Statsaut. rev. Kjeld Chr. Bøg, Deloitte Statsaut. rev. Poul Erik Gram Olsen, KPMG Statsaut. rev. Karl Erik Nielsen, Revisionsfirmaet Leo Hansen Statsaut. rev. Flemming Petersen, PricewaterhouseCoopers Statsaut. rev. Finn Elkjær Nielsen, Mortensen & Beierholm Reg. rev. Carsten Rosenvinge, Dansk Revision Reg. rev. Per Plejdrup, RealVision Repræsentanter for regnskabsbrugerne: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Advokatfuldmægtig Ulla Brandt, Dansk Erhverv Advokat Claus Møller Olsen, Dansk Erhverv Afdelingsdirektør Bo Dam Klausen, Nordea Kontorchef Lene Andersen, Finansrådet Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri Konsulent Morten Quist Fog, Dansk Industri Chief Financial Officer Helle Okholm, Multidata Holding A/S Juridisk konsulent Kim Haggren, Dansk Industri Økonomidirektør Lars Wallberg, LD Økonomichef Morten Bang-Jensen, LD Fhv. chef for virksomhedsrelationer Birthe Werner Juridisk konsulent Mette Flensted Louring, ATP 9

10 10

11 3. Om Revisornævnet Indledning Det nugældende disciplinærsystem kan i det væsentlige føres tilbage til 1993, hvor der blev indført almindelig klageadgang for enhver med fornøden retlig interesse, og hvor der som underinstans for det daværende Revisornævn blev oprettet to disciplinærnævn ét for de statsautoriserede revisorer og ét for de registrerede revisorer. Med nedlæggelsen af det oprindelige Revisornævn i 2002 blev de to disciplinærnævn den øverste, administrative instans på området. Revisorloven af 2003 betød, at begge nævn blev nedlagt og erstattet af et nyt, fælles nævn, Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer. Ved Revisorloven af 2008 trådte det nuværende nævn i stedet for disciplinærnævnet, og betegnelsen Revisornævnet blev genindført. I modsætning til det hidtidige disciplinærnævn, der var oprettet af revisorforeningerne FSR og FRR i forening er Revisornævnet nedsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere er der sket visse ændringer i afgrænsningen af nævnets kompetenceområde, ligesom der er sket ændringer vedrørende nævnets sammensætning og proceduren for udpegningen af formandskabet under hensyn til nye regler herom i Retsplejeloven. Revisornævnet er et uafhængigt klagenævn, der er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer har tavshedspligt. Det koster 500 kr. at klage til Revisornævnet, dog ikke for de myndigheder og foreninger, der er nævnt i lovens 43, stk. 6. Revisornævnet har 15 medlemmer, der alle er udpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 3 medlemmer er dommere, hvoraf mindst en skal være landsdommer. Dommerne er formænd for nævnet. 3 medlemmer er statsautoriserede revisorer, 3 medlemmer er registrerede revisorer, og 6 medlemmer er repræsentanter for regnskabsbrugerne. Revisornævnets kompetence --ooo--- Revisornævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved revision af regnskaber og ved udførelsen af erklæringsopgaver i øvrigt i henhold til revisorlovens 1, stk. 2 og 3, har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, samt klager fra Revisortilsynet over, at en revisionsvirksomhed ikke har opstillet retningslinier for uafhængighed m.v. God Revisorskik Efter lovens 16, stk. 1, skal erklæringsopgaverne efter 1, stk. 2, udføres med nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Efter 16, stk. 3, skal revisor ved udførelsen af andre erklæringsopgaver efter 1, stk. 3, udvise professionel kompetence og fornøden omhu. Der er ikke krav om, at 11

12 revisor skal opfylde kravene til god revisorskik. Hvis revisor ikke er uafhængig ved udførelsen af opgaverne, jf. 24, skal dette oplyses i erklæringen. Revisornævnets arbejdsform Plenum og afdelingsbehandling Nævnets medlemmer arbejder både samlet (i plenum) og i 2 afdelinger. Formanden kan bestemme, at meget principielle sager og sager om frakendelse af beskikkelse skal behandles i plenum. Langt de fleste sager falder uden for disse kategorier og behandles i en af de 2 nævnsafdelinger. Nævnet holder møde ca. 1 gang om måneden. I 2009 har nævnet afholdt 17 møder, heraf 1 møde i plenum. Beslutningsdygtighed I nævnets behandling af en sag skal foruden formanden medvirke lige mange revisorer og brugerrepræsentanter. I en sag mod en statsautoriseret revisor skal deltage mindst 1 statsautoriseret revisor, og i en sag mod en registreret revisor skal deltage mindst 1 registreret revisor dog 2 i en sag om frakendelse. Ethvert medlem er berettiget til at afgive dissens, det vil sige stemme mod flertallet. Personligt fremmøde for nævnet Nævnet behandler sagerne på grundlag af parternes skriftlige indlæg og bilag. Sagsakterne sendes til medlemmerne før mødet, så alle har læst sagen inden mødet. Sagerne er sædvanligvis så godt oplyst ved parternes skriftlige indlæg, at der ikke er behov for, at parterne giver personligt møde for nævnet. Parter har dog altid ret til at give møde for nævnet. Ved møderne i 2009 mødte en eller begge parter i 9 sager. Parterne forlader mødet, før nævnet træffer afgørelse. Nævnets virksomhed Klageadgang Den, der har en retlig interesse i en sag, kan klage. Retlig interesse har f.eks. den, der er aktionær i et selskab, hvor den indklagede er revisor. Også andre regnskabsbrugere, der har disponeret i tillid til revisors arbejde, har retlig interesse. Almindelige samfundsborgere, kolleger til indklagede og journalister kan ikke antages at have en retlig interesse i at rejse en klagesag. Endvidere har en række offentlige myndigheder samt Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR og Foreningen Registrerede Revisorer FRR i loven fået tillagt kompetence til altid at kunne indbringe en sag for nævnet. 12

13 Klagefrister Forældelsesfristen for at indbringe en sag for nævnet er 5 år fra den dag, hvor den handling eller undladelse, man vil klage over, er sket eller ophørt. Formandsafvisning En sag kan når som helst i sagsforløbet forhåndsafvises ved en beslutning fra en af formændene alene, 1. hvis klagen klart ikke er omfattet af nævnets kompetence, 2. hvis klagen er indbragt af en klager, der klart ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår, eller 3. hvis klagen på forhånd må skønnes åbenbart grundløs. Formændenes beslutninger om forhåndsafvisninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Nævnsbehandling I sager, der ikke forhåndsafvises, sørger sekretariatet for, at parterne får lejlighed til at fremkomme med deres bemærkninger til sagen, og at begge parter modtager kopi af modpartens indlæg. Det vil kun undtagelsesvis blive tilladt parterne at mere end 2 indlæg. En klage vil som hovedregel blive henlagt, hvis klageren undlader at besvare sekretariatets henvendelser om yderligere oplysninger, eller hvis klageafgiften ikke betales efter påkrav. Nævnets afgørelser Hvis nævnet mener, at den indklagede revisor har tilsidesat de pligter, som stillingen kræver, herunder god revisorskik ved udførelsen af opgaver efter lovens 1, stk. 2, fastsætter nævnet en sanktion, det vil sige tildeler en advarsel eller pålægger en bøde. Bøderne tilfalder statskassen. Herudover kan nævnet frakende beskikkelsen som statsautoriseret eller registreret revisor. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne offentliggøres. 13

14 Domstolsprøvelse En revisor, der er frakendt beskikkelsen, kan anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at indbringe frakendelsen for retten. En revisor, der har fået en sanktion af nævnet, kan indbringe nævnets afgørelse for domstolene. Revisoren skal i så fald udtage stævning mod Revisornævnet. Dette skete i 2006 i 3 tilfælde, i 2007 i 1 tilfælde og i 2008 i 6 tilfælde. I 2009 blev der ikke indbragt nye sager for domstolene, men 3 retssager blev afsluttet, således at der i alt ved udgangen af 2009 henstod 4 verserende sager for domstolene. 14

15 4. Beretning for har været det første år, hvor den nye lovgivning - Revisorloven af 2008 har været gældende i hele beretningsperioden. Imidlertid har lovændringen endnu kun haft ringe betydning for nævnets virksomhed, fordi overgangsbestemmelserne har bevirket, at stort set alle de sager, der i løbet af 2009 er nået frem til påkendelse i nævnet, fortsat har skullet afgøres efter Revisorloven af Alligevel har det forløbne år været en meget turbulent periode for nævnet. Det skyldes sammenfaldet af en række praktiske forhold, der har haft stor indvirkning på nævnets mulighed for at løse sine opgaver. Med udgangen af 2008 fratrådte såvel nævnets hidtidige formand som den ene næstformand, uden at deres afløsere blev udpeget. Den tilbageværende næstformand måtte derfor både fungere som formand og samtidig alene forestå sagsbehandlingen, herunder lede nævnets møder. Udpegning af ny formand og næstformand skete først hen imod maj måned og dermed for sent til at kunne nå at afhjælpe de alvorlige kapacitetsproblemer, der opstod i 1. halvår som følge af, at to ud af tre medlemmer af formandskabet manglede. Samtidig var nævnet igennem en flytning til nye lokaler pr. 1. juni Endelig skulle der sideløbende også findes nyt personale til stort set alle faste poster i sekretariatet. Dette skete hen over sommeren, og efter denne omfattende ændring i bemandingen har der været behov for en vis indkøringsperiode. Det kan derfor næppe overraske, at disse store og samtidige forandringer på de indre linier nødvendigvis i væsentlig grad måtte sætte sit præg på nævnets virksomhed og påvirke den løbende afvikling af arbejdet. De har bevirket, at nævnet i løbet af 1. halvår kom bagud med sagsbehandlingen og ikke før i 2. halvår har kunnet nå op på normal kapacitet igen. For at imødegå det oparbejdede efterslæb der navnlig skyldtes, at et fuldtalligt formandskab i lang tid ikke var udpeget blev det besluttet at øge mødeaktiviteten, og nævnet har i 2. halvår gennemgående afholdt dobbelt så mange møder som normalt. Dette har for alle involverede medført en betydelig ekstra arbejdsbyrde, men det har også bevirket, at nævnet i 2009 trods alt har fået afsluttet nogenlunde det samme antal sager som på et normalt år. Det er således lykkedes at få afsluttet i alt 66 sager, hvilket under de vanskelige forhold må betegnes som tilfredsstillende. Imidlertid er der i årets løb indkommet 72 sager hvad der må anses som normalt og årets resultat har derfor været en nettotilgang på 6 sager, således at nævnet ved årets udgang havde i alt 84 verserende sager. Af de afsluttede 66 sager er 50 blevet forelagt for nævnet til afgørelse, mens de resterende 16 har kunnet sluttes uden nævnsbehandling (navnlig ved formandsafvisning). Af de 50 nævnsbehandlede sager er 7 endt med fuldstændig frifindelse. I de øvrige 43 afgørelser har nævnet i 2009 pålagt bøder for samlet kr. Som noget nyt er de øvrige, hidtidige taloplysninger om nævnets virksomhed i år udeladt og i stedet søgt vist i grafisk form i et særskilt afsnit om statistik. 15

16 5. Årets statistik 16

17 Diagram 4 viser udviklingen i antal indkomne sager ved Revisornævnet for perioden : Diagram 5 viser udviklingen i afgjorte sager ved Revisornævnet for perioden : 17

18 Diagram 6 viser udviklingen i sagsmængden i løbet af 2009: Diagram 7 angiver fordelingen af sager indbragt i 2009 af offentlige myndigheder fordelt på myndighed: 18

19 Diagram 8 viser fordelingen af afsluttede sager i 2009 fordelt på offentlig myndighed: Diagram 9 viser fordelingen af verserende sager ved udgangen af 2009 indbragt af offentlige myndigheder: 19

20 Diagram 10 viser fordelingen af afsluttede sager i 2009: Diagram 11 viser fordelingen af afgørelserne i de nævnsbehandlede sager i Der er givet bøder for i alt kr.: 20

21 Diagram 12 viser fordelingen af afgørelser i 2009 i sager med mere end 1 indklaget: Diagram 13 viser fordelingen af sager med og uden fremmøde i de sager, som nævnet har afgjort i 2009: 21

22 6. Nævnets praksis Ligesom tidligere indeholder årsberetningen ikke længere en gennemgang af nævnets afgørelser i det forløbne år, men den, der søger oplysning om nævnets praksis på de forskellige områder, må henvises til nævnets hjemmeside, hvor der sker offentliggørelse af alle kendelser, som afsiges af nævnet. Der henvises i øvrigt til Revisors Domssamling, hvor nævnets afgørelser er kommenteret, systematiseret og resumeret. På denne baggrund skal der her alene fremdrages enkelte problemstillinger og omtales sådanne afgørelser, som skønnes at påkalde sig særlig interesse. Herunder omtales også enkelte afgørelser, der ikke er truffet af en af nævnets afdelinger (eller det samlede nævn), men er truffet som formandsafvisninger i medfør af 43, stk. 6, i Revisorloven af 2008 (tidligere 19, stk. 5, i Revisorloven af 2003) og derfor normalt ikke er offentliggjort Erklæringsarbejde --ooo--- Ved Revisorloven af 2003 blev lovgivningens anvendelsesområde og dermed nævnets saglige kompetence begrænset til erklæringsarbejde som beskrevet i 1, stk. 2, det vil navnlig sige revision af regnskaber eller andre erklæringer, der enten var lovpligtige eller bestemt til en videre kreds end hvervgiveren selv. Ved Revisorloven af 2008, som nu er gældende, er der i forhold hertil sket en justering af ordlyden af 1, stk. 2, således, at loven i fuld udstrækning kun finder anvendelse ved afgivelse af revisorerklæringer med sikkerhed. Herved forstås revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, når de enten er lovpligtige eller er bestemt til en videre kreds end hvervgiveren selv. Nævnet har endnu ikke i beretningsperioden haft lejlighed til at tage stilling til rækkevidden af den nugældende formulering, men har i flere tilfælde måttet forholde sig til, om der forelå erklæringsarbejde, som var omfattet af disciplinærnævnets kompetence efter Revisorloven af Tilfældegruppe 1 I de fleste tilfælde har spørgsmålet ikke givet anledning til tvivl, men det har uden videre ligget klart, at sagen angik erklæringsarbejde, som f. eks. Når der er klaget over, at revisor har afgivet blank revisionspåtegning på et regnskab, skønt revisor var inhabil, burde have taget forbehold eller har undladt at følge Erklæringsbekendtgørelsen. Disse klare tilfælde, der kan betegnes som tilfældegruppe 1, falder inden for revisors kerneområde, og klagen indebærer, at der skal tages stilling til, om der foreligger, hvad der overordnet kan betegnes som kvalitetsmangler ved selve erklæringen og den rådgivning, der har knyttet sig hertil. Nævnets praksis indeholder også i beretningsperioden adskil- 22

23 lige eksempler på sagerne i denne tilfæl- degruppe. Kendelse af 26. oktober 2009 i sag 30/2008-S+R. En tandlæge havde i 2001, da hun havde revisor A som revisor, gennem sin personligt drevne virksomhed ydet sin datter et lån på kr. Revisor A havde påtegnet tandlægens årsregnskaber til og med Siden regnskabet for 2006 havde tandlægen haft revisor B som revisor. Gennem alle årene var lånet til datteren anført i regnskaberne, men på forskellig måde, fordi de to revisorer var uenige om den korrekte behandling af lånet i forhold til virksomhedsskatteordningen. Tandlægen klagede til nævnet over begge revisorer på grund af deres modsatrettede rådgivning og regnskabsmæssige behandling af lånet. Nævnet fandt, at begge revisorer havde begået fejl, og pålagde begge en bøde. Her er nævnets kompetence utvivlsom, og der er derfor ikke i denne sammenhæng anledning til at fremdrage yderligere eksempler, men der må henvises til praksisoversigten på nævnets hjemmeside. Begrænsningen af det lovregulerede område og dermed nævnets kompetence til erklæringsarbejde indebærer, at nævnet ikke kan tage stilling til klager over udførelsen af rene rådgivningsopgaver, og der sker i sådanne tilfælde afvisning Tilfældegruppe 2 Uden for dette egentlige kerneområde forekommer i praksis en række sager, der kan betegnes som tilfældegruppe 2. Disse sager er karakteriseret ved, at der ikke eller ikke udelukkende - er klaget over fejl og mangler ved selve erklæringen som sådan (indhold og form), men typisk (også) over kvalitetsmangler ved andre dele af revisors bistand, der knytter sig supplerende eller accessorisk til erklæringsdelen. Nævnet har derfor måttet tage stilling til, om nævnet kunne bedømme de elementer i revisors ydelse, som ikke angik selve den afgivne erklæring. Udgangspunktet for nævnets bedømmelse af disse tilfælde har været følgende udtalelse i forarbejderne til Revisorloven af 2003 (Betænkning 1411/2002 Revisorlovgivning Uafhængighed og Liberalisering, s. 66: Når der her og i det følgende tales om erklæringer som synonymt med revisors kerneområde og med det område, der dækkes af den foreslåede lov, skal dette opfattes bredest muligt. Som anført, omfatter begrebet revision såvel procesdelen, forstået som det arbejde, der leder frem til revisionens ydre udtryk: påtegningen på regnskabet, som selve erklæringsdelen. Ved udtrykket erklæringsafgivelse forstår Revisorkommissionen tilsvarende hele processen fra opdragets givelse over de enkelte undersøgelser til den endelige erklæring. Denne udtalelse må fortsat anses som retningsgivende for afgrænsningen af erklæringsarbejdet også efter Revisorloven af 2008, hvor erklæringsområdet blev begrænset til erklæringer med sikkerhed. Undertiden kan det være vanskeligt at bedømme, om et påklaget forhold angår selve erklæringen eller en supplerende ydelse, fordi en vis overlapning forekommer (f. eks. kan behandlingen af et skattemæssigt spørgsmål i en selvangivelse også indgå i årsrapporten). Men den citerede motivudtalelse fører efter den opfattelse, som nævnet har lagt for dagen i flere afgørelser, til, at det som oftest heller ikke er nødvendigt at tage stilling til den nøjagtige grænsedragning, fordi nævnet har kompetence til at bedømme sagen i begge tilfældegrupper. Det betyder, at nævnet på denne måde har anset sig for kompetent til at tage stilling til kvaliteten også af sådanne elementer i revisors bistand, der isoleret set må henføres til rådgivningsdelen. Som et typisk eksempel på denne tilfældegruppe kan nævnes følgende sag, hvor der var klaget såvel over selve revisorerklæringen som over anden bistand fra revisors side: 23

24 Kendelse af 17. november 2009 i sag 15/2009-R. En nystartet virksomhed i selskabsform måtte kort efter indstille sin virksomhed på grund af underskud, og selskabet klagede nu over sin revisor. Der blev navnlig klaget over, at selskabets årsrapport og selvangivelser var forkerte, at revisors rådgivning vedrørende lukning af virksomheden havde været fejlagtig og medført tab, at revisor havde anmodet om underskrift på en udateret erklæring efter anpartsselskabslovens 59, og at revisor uberettiget tilbageholdt selskabets regnskabsmateriale. Nævnet anså sig for kompetent til at behandle disse klagepunkter, da revisor havde påtaget sig at udføre erklæringsarbejde for selskabet. Det ikke fandtes godtgjort, at revisor havde begået fejl, og revisor blev derfor frifundet. For at kunne tage stilling til kvaliteten af anden bistand, har nævnet imidlertid ikke anset det for en betingelse, at der som det var tilfældet i den omtalte sag - tillige er klaget over selve erklæringen. Nævnet har således anset sig for kompetent til at tage en klage under påkendelse, selv om klagen ikke tillige er rettet mod erklæringen, men udelukkende mod den anden bistand. I sådanne tilfælde er det dog naturligvis en betingelse, at revisor i det hele taget har afgivet en erklæring, selv om denne ikke er klagens genstand. Det er således et krav, at den bistand, som klagen angår, udspringer af egentligt erklæringsarbejde og er et supplement eller accessorium hertil. Der kan henvises til følgende afgørelse: Kendelse af 15. maj 2009 i sag 18/2008-S. Efter at revisor i 2007 havde revideret årsrapporten 2006 for et ApS, udarbejdede han senere i 2007 selskabets likvidationsregnskab, som han sendte til skattevæsenet med anmodning om skattekvittance. I anledning af en klage fra selskabet og dets indehaver udtalte nævnet, at revisor havde udført revisions- og erklæringsarbejde for klager, og nævnet kunne derfor tage stilling til en klage over, at revisor havde beregnet skatten forkert, at revisor havde trukket sagsbehandlingen i langdrag, og at revisor ikke havde besvaret klagers henvendelser. Der må dog antages at være en grænse for den supplerende revisorbistand, der kan inddrages under en klage, blot fordi revisor også har afgivet erklæring. Hvis revisor i forbindelse med revisionen af en årsrapport for et selskab også har udarbejdet skøde vedrørende salg af selskabets ejendom eller i forbindelse med en erklæring på årsregnskabet for en enkeltmandsvirksomhed samtidig har bistået indehaveren med udformningen af et testamente, aktualiseres spørgsmålet om, hvad nævnet kan tage stilling til. Nævnet har endnu ikke fået forelagt ret mange af sådanne tilfælde, og det er derfor ikke muligt nærmere at beskrive, hvorledes nævnet vil foretage afgrænsningen af det erklæringsområde, der i bredere forstand kan inddrages under en klage som tilstrækkeligt tæt knyttet til den egentlige erklæringsafgivelse. At der imidlertid må være en grænse et sted, kan formentlig udledes af følgende afgørelse: Kendelse af 6. maj 2009 i sag 59/2007-R. Revisor havde (bl.a.) på egen hånd forestået stiftelsen af et ApS og havde herunder afgivet erklæring i vurderingsberetningen om værdiansæt-telsen af kapitalindskuddet. Udtalt, at nævnet kun kunne tage stilling til forsvarligheden af erklæringen i vurderingsberetningen, men ikke til de øvrige opgaver, som revisor udførte som led i stiftelsen. 24

25 Tilfældegruppe 3 Den netop omtalte afgørelse af 15. maj 2009 illustrerer, at der uden for de her omtalte tilfælde af kvalitetsmangler ved revisors bistand forekommer endnu en sagstype i praksis, hvor klagen ikke angår kvaliteten ( rigtigheden ) af revisors arbejde hverken erklæringsdelen eller supplerende ydelser - men derimod revisors optræden i forbindelse med opgavens udførelse og afslutning. Disse sager kan betegnes som tilfældegruppe 3 og kan måske siges at markere den yderste grænse for erklæringsarbejdet i videre forstand og dermed for nævnets kompetence. Sagerne i denne tilfældegruppe frembyder et noget broget billede uden andet fælles træk, end at klagen typisk angår egentlige adfærdsmangler. Som den omtalte kendelse viser, er der eksempelvis tale om klager over langsommelighed eller passivitet over for klientens henvendelser, men også en lang række andre forhold må henføres til denne tilfældegruppe, såsom klager over tilbageholdelse af materiale og spørgsmål om overholdelse af faktureringsreglerne vedrørende revisors honorar. I sådanne tilfælde har nævnet fulgt den linie at tage klagen over revisors adfærd under påkendelse, såfremt revisor i øvrigt har udført erklæringsarbejde eller været antaget med det formål at skulle udføre sådant arbejde. Fra praksis i beretningsperioden nævnes: Kendelse af 23. februar 2009 i sag 36/2008-R. Revisor, der havde afgivet erklæring på klagers drifts- og likviditetsbudget, indledte retsforfølgning mod klager for sit honorar og videregav under inkassosagen visse oplysninger om klager til sin advokat. Nævnet tog stilling til, om revisor herved havde brudt sin tavshedspligt, og frifandt revisor, da dette ikke fandtes at være tilfældet. Kendelse af 18. marts 2009 i sag 33/2008-S. Revisor var indklaget af nogle selskaber, som han havde været revisor for. Da han således havde udført erklæringsarbejde for klagerne, havde nævnet kompetence til at behandle hele erklæringsprocessen, og nævnet tog derfor stilling til klagen over, at revisor først havde foretaget slutfakturering af sit honorar efter næsten to års forløb og i øvrigt undladt på forlangende at fremlægge sit time/sagsregnskab. Kendelse af 15. maj 2009 i sag 18/2008-S. Revisor havde været revisor for et selskab, hvis indehaver klagede over, at revisor ikke svarede på henvendelser. Nævnet tog klagen under påkendelse og tildelte revisor en sanktion for ikke have handlet i overensstemmelse med god revisorskik. Beslutning af 9. juli 2009 i sag 55/2008-S. Revisor havde bl.a. revideret klagers årsrapporter gennem en periode. Der blev klaget over, at revisor ikke havde overholdt faktureringsbekendtgørelsen ved at have undladt at specificere de fakturaer, som han havde sendt vedrørende sit honorar. Med henvisning til det ovenfor anførte om forarbejderne til Revisorloven af 2003 udtalte nævnet, at det i overensstemmelse med fast nævnspraksis under den tidligere revisorlovgivning fortsat kunne påkendes, om revisors fakturering af erklæringsarbejde overholdt faktureringsbekendtgørelsen. Kendelse af 20. oktober 2009 i sag 2/2009-R. 25 Et selskab klagede over, at revisor, der bl.a. havde revideret selskabets årsregnskab, ikke havde overholdt faktureringsbekendtgørelsen ved faktureringen af honorarkravet. Med henvisning til det ovenfor anførte om forarbejderne til Revisorloven af 2003 anså nævnet sig for kompetent til at påkende klagen i realiteten. Det fandtes

26 godtgjort, at revisor trods anmodning herom havde undladt at fremkomme med sit time/sagsregnskab. Da revisor imidlertid var fremkommet med denne specifikation under klagens behandling for nævnet, var der ikke anledning til at anvende bøde, og revisor blev i stedet tildelt en advarsel. Indehaverens to anpartsselskaber samt personligt drevne virksomhed havde haft samme revisor, der havde udført erklæringsarbejde for Efter at samarbejdet var afbrudt, klagede indehaveren over revisor og anførte, at denne uberettiget tilbageholdt materiale. Det fandtes ikke godtgjort, at revisor tilbageholdt regnskabsmateriale tilhørende selskaberne. For den personlige virksomheds vedkommende Kendelse af 21. december 2009 sag 5/2009. lagde nævnet til grund, at revisor ligeledes havde tilbageleveret alt originalt regnskabsmateriale, men tilbageholdt en af revisor selv udarbejdet database med regnskabstal, som klageren ikke ville betale for. På denne baggrund fandtes revisor ikke at have handlet i strid med god revisorskik ved at tilbageholde databasen. Herefter frifandtes revisor i det hele. Også i denne tilfældegruppe er det dog antaget, at der må være en grænse for den revisoradfærd, som nævnet kan inddrage under sin disciplinære kompetence, blot fordi revisor i øvrigt har udført erklæringsarbejde. Et eksempel herpå er følgende afgørelse: Kendelse af 12. januar 2009 i sag 23/2008-R. En tvist mellem parterne i en forpagtningsaftale havde givet anledning til en voldgiftssag, hvorunder revisor, der havde revideret forpagterens regnskaber (og således udført erklæringsarbejde), var indkaldt som vidne. En klage over, at revisor havde undladt at efterkomme mødeindkaldelsen, fandtes at falde uden for nævnets kompetence og blev afvist Retlig interesse Det er ikke tilstrækkeligt til at give klageadgang, at klagen angår et forhold, der objektivt efter sin art må anses for erklæringsarbejde. Siden reformen af disciplinærsystemet i 1993 kræves det også, at klageren har en retlig interesse i klagen. Kravet herom findes nu i 43, stk. 6, i Revisorloven af 2008 og er en betingelse for selve påtaleadgangen. Det indebærer, at man kun er berettiget til at indgive klage, når klageren er berørt af det forhold, der klages over, på en sådan måde, at der foreligger en anerkendelsesværdig anledning til at indgive den pågældende klage. Det nærmere indhold af denne betingelse afspejler sig relativt sjældent i nævnets præmisser og fører som regel kun til særskilt omtale, når betingelsen ikke findes opfyldt. Men også afgørelser, der uden nærmere omtale af dette spørgsmål tager stilling til klagens berettigelse, har betydning, fordi de viser, at betingelsen om retlig interesse forudsætningsvis er fundet opfyld Fra beretningsperiodens praksis nævnes: Kendelse af 12. januar 2009 i sag 23/2008-R. En bortforpagter - der i forpagtningsaftalen havde betinget sig, at forpagteren fremsendte en revisorattesteret omsætningsopgørelse fra en statsautoriseret revisor eller en anden af bortforpagteren godkendt revisor klagede over revisorens 26

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 30 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf. 33 37 92 28(9-16)

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1066 - København 1986 isbn 87-503-6000-0 Ju 00-179-bet. Eloni Tryk. København INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere