Revisornævnets Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisornævnets Årsberetning 2 0 0 9"

Transkript

1 Revisornævnets Årsberetning

2 2

3 Revisornævnets Årsberetning 2009 Afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet 3

4 4

5 Indhold 1. Nævnets kontaktoplysninger s Revisornævnets sammensætning i 2009 s Om Revisornævnet s Beretning for 2009 s Årets statistik s Nævnets praksis s Erklæringsarbejde s Tilfældegruppe 1 s Tilfældegruppe 2 s Tilfældegruppe 3 s Retlig interesse s Klagens form s s Dokumentation for klagen s Revisortilsynet s Standardbøden ved virksomhedsansvar for mangler ved kvalitetsstyringssystem s Anvendelsesområdet for strafbortfald s Tilfældegruppe 1 s Tilfældegruppe 2 s Tilfældegruppe 3 s Tilfældegruppe 4 s Virksomhedsansvarets stilling ved ophør af navnlig enkeltmandsvirksomhed s Visse spørgsmål om strafskyld og strafudmåling s Inhabilitet s Erklæringsafgivelse på helt utilstrækkeligt grundlag s Bilag s. 41 5

6 6

7 1. Nævnets kontaktoplysninger: Revisornævnet Nyropsgade København K Telefon Sekretariatets åbningstid: Hverdage fra kl Sekretariatet betjenes af: Juridisk sekretær Aleksander Pilgaard Juridisk sekretær Lena Falk Kontorfuldmægtig Bodil Sørensen Nævnets hjemmeside: Nævnets adresse: (kan IKKE benyttes til indlæg i verserende sager) 7

8 8

9 2. Revisornævnets sammensætning i 2009: Formandskab: Formand: Landsdommer Steen Taber Rasmussen (tiltrådt 20. april 2009) Næstformand: Dommer Lone Molsted (fungerende formand 1. januar 20. april 2009) Næstformand: Dommer Karen Duus Mathiesen (tiltrådt 20. april 2009) Godkendte revisorer: Medlem: Suppleant Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Reg. rev. Dorrit Kirckhoff Hansen, Revisionskontoret i Dauggaard Reg. rev. Hans Skriver, HS Revision Reg. rev. Karin Hansen, Dansk Revision, Frederikssund Reg. rev. Carl Sivesgaard, Revisor Team Nord Statsaut. rev. Ole Neerup, Ernst & Young Statsaut. rev. Kjeld Chr. Bøg, Deloitte Statsaut. rev. Poul Erik Gram Olsen, KPMG Statsaut. rev. Karl Erik Nielsen, Revisionsfirmaet Leo Hansen Statsaut. rev. Flemming Petersen, PricewaterhouseCoopers Statsaut. rev. Finn Elkjær Nielsen, Mortensen & Beierholm Reg. rev. Carsten Rosenvinge, Dansk Revision Reg. rev. Per Plejdrup, RealVision Repræsentanter for regnskabsbrugerne: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Medlem: Suppleant: Advokatfuldmægtig Ulla Brandt, Dansk Erhverv Advokat Claus Møller Olsen, Dansk Erhverv Afdelingsdirektør Bo Dam Klausen, Nordea Kontorchef Lene Andersen, Finansrådet Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri Konsulent Morten Quist Fog, Dansk Industri Chief Financial Officer Helle Okholm, Multidata Holding A/S Juridisk konsulent Kim Haggren, Dansk Industri Økonomidirektør Lars Wallberg, LD Økonomichef Morten Bang-Jensen, LD Fhv. chef for virksomhedsrelationer Birthe Werner Juridisk konsulent Mette Flensted Louring, ATP 9

10 10

11 3. Om Revisornævnet Indledning Det nugældende disciplinærsystem kan i det væsentlige føres tilbage til 1993, hvor der blev indført almindelig klageadgang for enhver med fornøden retlig interesse, og hvor der som underinstans for det daværende Revisornævn blev oprettet to disciplinærnævn ét for de statsautoriserede revisorer og ét for de registrerede revisorer. Med nedlæggelsen af det oprindelige Revisornævn i 2002 blev de to disciplinærnævn den øverste, administrative instans på området. Revisorloven af 2003 betød, at begge nævn blev nedlagt og erstattet af et nyt, fælles nævn, Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer. Ved Revisorloven af 2008 trådte det nuværende nævn i stedet for disciplinærnævnet, og betegnelsen Revisornævnet blev genindført. I modsætning til det hidtidige disciplinærnævn, der var oprettet af revisorforeningerne FSR og FRR i forening er Revisornævnet nedsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere er der sket visse ændringer i afgrænsningen af nævnets kompetenceområde, ligesom der er sket ændringer vedrørende nævnets sammensætning og proceduren for udpegningen af formandskabet under hensyn til nye regler herom i Retsplejeloven. Revisornævnet er et uafhængigt klagenævn, der er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer har tavshedspligt. Det koster 500 kr. at klage til Revisornævnet, dog ikke for de myndigheder og foreninger, der er nævnt i lovens 43, stk. 6. Revisornævnet har 15 medlemmer, der alle er udpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 3 medlemmer er dommere, hvoraf mindst en skal være landsdommer. Dommerne er formænd for nævnet. 3 medlemmer er statsautoriserede revisorer, 3 medlemmer er registrerede revisorer, og 6 medlemmer er repræsentanter for regnskabsbrugerne. Revisornævnets kompetence --ooo--- Revisornævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved revision af regnskaber og ved udførelsen af erklæringsopgaver i øvrigt i henhold til revisorlovens 1, stk. 2 og 3, har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører, samt klager fra Revisortilsynet over, at en revisionsvirksomhed ikke har opstillet retningslinier for uafhængighed m.v. God Revisorskik Efter lovens 16, stk. 1, skal erklæringsopgaverne efter 1, stk. 2, udføres med nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Efter 16, stk. 3, skal revisor ved udførelsen af andre erklæringsopgaver efter 1, stk. 3, udvise professionel kompetence og fornøden omhu. Der er ikke krav om, at 11

12 revisor skal opfylde kravene til god revisorskik. Hvis revisor ikke er uafhængig ved udførelsen af opgaverne, jf. 24, skal dette oplyses i erklæringen. Revisornævnets arbejdsform Plenum og afdelingsbehandling Nævnets medlemmer arbejder både samlet (i plenum) og i 2 afdelinger. Formanden kan bestemme, at meget principielle sager og sager om frakendelse af beskikkelse skal behandles i plenum. Langt de fleste sager falder uden for disse kategorier og behandles i en af de 2 nævnsafdelinger. Nævnet holder møde ca. 1 gang om måneden. I 2009 har nævnet afholdt 17 møder, heraf 1 møde i plenum. Beslutningsdygtighed I nævnets behandling af en sag skal foruden formanden medvirke lige mange revisorer og brugerrepræsentanter. I en sag mod en statsautoriseret revisor skal deltage mindst 1 statsautoriseret revisor, og i en sag mod en registreret revisor skal deltage mindst 1 registreret revisor dog 2 i en sag om frakendelse. Ethvert medlem er berettiget til at afgive dissens, det vil sige stemme mod flertallet. Personligt fremmøde for nævnet Nævnet behandler sagerne på grundlag af parternes skriftlige indlæg og bilag. Sagsakterne sendes til medlemmerne før mødet, så alle har læst sagen inden mødet. Sagerne er sædvanligvis så godt oplyst ved parternes skriftlige indlæg, at der ikke er behov for, at parterne giver personligt møde for nævnet. Parter har dog altid ret til at give møde for nævnet. Ved møderne i 2009 mødte en eller begge parter i 9 sager. Parterne forlader mødet, før nævnet træffer afgørelse. Nævnets virksomhed Klageadgang Den, der har en retlig interesse i en sag, kan klage. Retlig interesse har f.eks. den, der er aktionær i et selskab, hvor den indklagede er revisor. Også andre regnskabsbrugere, der har disponeret i tillid til revisors arbejde, har retlig interesse. Almindelige samfundsborgere, kolleger til indklagede og journalister kan ikke antages at have en retlig interesse i at rejse en klagesag. Endvidere har en række offentlige myndigheder samt Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR og Foreningen Registrerede Revisorer FRR i loven fået tillagt kompetence til altid at kunne indbringe en sag for nævnet. 12

13 Klagefrister Forældelsesfristen for at indbringe en sag for nævnet er 5 år fra den dag, hvor den handling eller undladelse, man vil klage over, er sket eller ophørt. Formandsafvisning En sag kan når som helst i sagsforløbet forhåndsafvises ved en beslutning fra en af formændene alene, 1. hvis klagen klart ikke er omfattet af nævnets kompetence, 2. hvis klagen er indbragt af en klager, der klart ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår, eller 3. hvis klagen på forhånd må skønnes åbenbart grundløs. Formændenes beslutninger om forhåndsafvisninger er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Nævnsbehandling I sager, der ikke forhåndsafvises, sørger sekretariatet for, at parterne får lejlighed til at fremkomme med deres bemærkninger til sagen, og at begge parter modtager kopi af modpartens indlæg. Det vil kun undtagelsesvis blive tilladt parterne at mere end 2 indlæg. En klage vil som hovedregel blive henlagt, hvis klageren undlader at besvare sekretariatets henvendelser om yderligere oplysninger, eller hvis klageafgiften ikke betales efter påkrav. Nævnets afgørelser Hvis nævnet mener, at den indklagede revisor har tilsidesat de pligter, som stillingen kræver, herunder god revisorskik ved udførelsen af opgaver efter lovens 1, stk. 2, fastsætter nævnet en sanktion, det vil sige tildeler en advarsel eller pålægger en bøde. Bøderne tilfalder statskassen. Herudover kan nævnet frakende beskikkelsen som statsautoriseret eller registreret revisor. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne offentliggøres. 13

14 Domstolsprøvelse En revisor, der er frakendt beskikkelsen, kan anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at indbringe frakendelsen for retten. En revisor, der har fået en sanktion af nævnet, kan indbringe nævnets afgørelse for domstolene. Revisoren skal i så fald udtage stævning mod Revisornævnet. Dette skete i 2006 i 3 tilfælde, i 2007 i 1 tilfælde og i 2008 i 6 tilfælde. I 2009 blev der ikke indbragt nye sager for domstolene, men 3 retssager blev afsluttet, således at der i alt ved udgangen af 2009 henstod 4 verserende sager for domstolene. 14

15 4. Beretning for har været det første år, hvor den nye lovgivning - Revisorloven af 2008 har været gældende i hele beretningsperioden. Imidlertid har lovændringen endnu kun haft ringe betydning for nævnets virksomhed, fordi overgangsbestemmelserne har bevirket, at stort set alle de sager, der i løbet af 2009 er nået frem til påkendelse i nævnet, fortsat har skullet afgøres efter Revisorloven af Alligevel har det forløbne år været en meget turbulent periode for nævnet. Det skyldes sammenfaldet af en række praktiske forhold, der har haft stor indvirkning på nævnets mulighed for at løse sine opgaver. Med udgangen af 2008 fratrådte såvel nævnets hidtidige formand som den ene næstformand, uden at deres afløsere blev udpeget. Den tilbageværende næstformand måtte derfor både fungere som formand og samtidig alene forestå sagsbehandlingen, herunder lede nævnets møder. Udpegning af ny formand og næstformand skete først hen imod maj måned og dermed for sent til at kunne nå at afhjælpe de alvorlige kapacitetsproblemer, der opstod i 1. halvår som følge af, at to ud af tre medlemmer af formandskabet manglede. Samtidig var nævnet igennem en flytning til nye lokaler pr. 1. juni Endelig skulle der sideløbende også findes nyt personale til stort set alle faste poster i sekretariatet. Dette skete hen over sommeren, og efter denne omfattende ændring i bemandingen har der været behov for en vis indkøringsperiode. Det kan derfor næppe overraske, at disse store og samtidige forandringer på de indre linier nødvendigvis i væsentlig grad måtte sætte sit præg på nævnets virksomhed og påvirke den løbende afvikling af arbejdet. De har bevirket, at nævnet i løbet af 1. halvår kom bagud med sagsbehandlingen og ikke før i 2. halvår har kunnet nå op på normal kapacitet igen. For at imødegå det oparbejdede efterslæb der navnlig skyldtes, at et fuldtalligt formandskab i lang tid ikke var udpeget blev det besluttet at øge mødeaktiviteten, og nævnet har i 2. halvår gennemgående afholdt dobbelt så mange møder som normalt. Dette har for alle involverede medført en betydelig ekstra arbejdsbyrde, men det har også bevirket, at nævnet i 2009 trods alt har fået afsluttet nogenlunde det samme antal sager som på et normalt år. Det er således lykkedes at få afsluttet i alt 66 sager, hvilket under de vanskelige forhold må betegnes som tilfredsstillende. Imidlertid er der i årets løb indkommet 72 sager hvad der må anses som normalt og årets resultat har derfor været en nettotilgang på 6 sager, således at nævnet ved årets udgang havde i alt 84 verserende sager. Af de afsluttede 66 sager er 50 blevet forelagt for nævnet til afgørelse, mens de resterende 16 har kunnet sluttes uden nævnsbehandling (navnlig ved formandsafvisning). Af de 50 nævnsbehandlede sager er 7 endt med fuldstændig frifindelse. I de øvrige 43 afgørelser har nævnet i 2009 pålagt bøder for samlet kr. Som noget nyt er de øvrige, hidtidige taloplysninger om nævnets virksomhed i år udeladt og i stedet søgt vist i grafisk form i et særskilt afsnit om statistik. 15

16 5. Årets statistik 16

17 Diagram 4 viser udviklingen i antal indkomne sager ved Revisornævnet for perioden : Diagram 5 viser udviklingen i afgjorte sager ved Revisornævnet for perioden : 17

18 Diagram 6 viser udviklingen i sagsmængden i løbet af 2009: Diagram 7 angiver fordelingen af sager indbragt i 2009 af offentlige myndigheder fordelt på myndighed: 18

19 Diagram 8 viser fordelingen af afsluttede sager i 2009 fordelt på offentlig myndighed: Diagram 9 viser fordelingen af verserende sager ved udgangen af 2009 indbragt af offentlige myndigheder: 19

20 Diagram 10 viser fordelingen af afsluttede sager i 2009: Diagram 11 viser fordelingen af afgørelserne i de nævnsbehandlede sager i Der er givet bøder for i alt kr.: 20

21 Diagram 12 viser fordelingen af afgørelser i 2009 i sager med mere end 1 indklaget: Diagram 13 viser fordelingen af sager med og uden fremmøde i de sager, som nævnet har afgjort i 2009: 21

22 6. Nævnets praksis Ligesom tidligere indeholder årsberetningen ikke længere en gennemgang af nævnets afgørelser i det forløbne år, men den, der søger oplysning om nævnets praksis på de forskellige områder, må henvises til nævnets hjemmeside, hvor der sker offentliggørelse af alle kendelser, som afsiges af nævnet. Der henvises i øvrigt til Revisors Domssamling, hvor nævnets afgørelser er kommenteret, systematiseret og resumeret. På denne baggrund skal der her alene fremdrages enkelte problemstillinger og omtales sådanne afgørelser, som skønnes at påkalde sig særlig interesse. Herunder omtales også enkelte afgørelser, der ikke er truffet af en af nævnets afdelinger (eller det samlede nævn), men er truffet som formandsafvisninger i medfør af 43, stk. 6, i Revisorloven af 2008 (tidligere 19, stk. 5, i Revisorloven af 2003) og derfor normalt ikke er offentliggjort Erklæringsarbejde --ooo--- Ved Revisorloven af 2003 blev lovgivningens anvendelsesområde og dermed nævnets saglige kompetence begrænset til erklæringsarbejde som beskrevet i 1, stk. 2, det vil navnlig sige revision af regnskaber eller andre erklæringer, der enten var lovpligtige eller bestemt til en videre kreds end hvervgiveren selv. Ved Revisorloven af 2008, som nu er gældende, er der i forhold hertil sket en justering af ordlyden af 1, stk. 2, således, at loven i fuld udstrækning kun finder anvendelse ved afgivelse af revisorerklæringer med sikkerhed. Herved forstås revisionspåtegninger på regnskaber og andre erklæringer med sikkerhed, når de enten er lovpligtige eller er bestemt til en videre kreds end hvervgiveren selv. Nævnet har endnu ikke i beretningsperioden haft lejlighed til at tage stilling til rækkevidden af den nugældende formulering, men har i flere tilfælde måttet forholde sig til, om der forelå erklæringsarbejde, som var omfattet af disciplinærnævnets kompetence efter Revisorloven af Tilfældegruppe 1 I de fleste tilfælde har spørgsmålet ikke givet anledning til tvivl, men det har uden videre ligget klart, at sagen angik erklæringsarbejde, som f. eks. Når der er klaget over, at revisor har afgivet blank revisionspåtegning på et regnskab, skønt revisor var inhabil, burde have taget forbehold eller har undladt at følge Erklæringsbekendtgørelsen. Disse klare tilfælde, der kan betegnes som tilfældegruppe 1, falder inden for revisors kerneområde, og klagen indebærer, at der skal tages stilling til, om der foreligger, hvad der overordnet kan betegnes som kvalitetsmangler ved selve erklæringen og den rådgivning, der har knyttet sig hertil. Nævnets praksis indeholder også i beretningsperioden adskil- 22

23 lige eksempler på sagerne i denne tilfæl- degruppe. Kendelse af 26. oktober 2009 i sag 30/2008-S+R. En tandlæge havde i 2001, da hun havde revisor A som revisor, gennem sin personligt drevne virksomhed ydet sin datter et lån på kr. Revisor A havde påtegnet tandlægens årsregnskaber til og med Siden regnskabet for 2006 havde tandlægen haft revisor B som revisor. Gennem alle årene var lånet til datteren anført i regnskaberne, men på forskellig måde, fordi de to revisorer var uenige om den korrekte behandling af lånet i forhold til virksomhedsskatteordningen. Tandlægen klagede til nævnet over begge revisorer på grund af deres modsatrettede rådgivning og regnskabsmæssige behandling af lånet. Nævnet fandt, at begge revisorer havde begået fejl, og pålagde begge en bøde. Her er nævnets kompetence utvivlsom, og der er derfor ikke i denne sammenhæng anledning til at fremdrage yderligere eksempler, men der må henvises til praksisoversigten på nævnets hjemmeside. Begrænsningen af det lovregulerede område og dermed nævnets kompetence til erklæringsarbejde indebærer, at nævnet ikke kan tage stilling til klager over udførelsen af rene rådgivningsopgaver, og der sker i sådanne tilfælde afvisning Tilfældegruppe 2 Uden for dette egentlige kerneområde forekommer i praksis en række sager, der kan betegnes som tilfældegruppe 2. Disse sager er karakteriseret ved, at der ikke eller ikke udelukkende - er klaget over fejl og mangler ved selve erklæringen som sådan (indhold og form), men typisk (også) over kvalitetsmangler ved andre dele af revisors bistand, der knytter sig supplerende eller accessorisk til erklæringsdelen. Nævnet har derfor måttet tage stilling til, om nævnet kunne bedømme de elementer i revisors ydelse, som ikke angik selve den afgivne erklæring. Udgangspunktet for nævnets bedømmelse af disse tilfælde har været følgende udtalelse i forarbejderne til Revisorloven af 2003 (Betænkning 1411/2002 Revisorlovgivning Uafhængighed og Liberalisering, s. 66: Når der her og i det følgende tales om erklæringer som synonymt med revisors kerneområde og med det område, der dækkes af den foreslåede lov, skal dette opfattes bredest muligt. Som anført, omfatter begrebet revision såvel procesdelen, forstået som det arbejde, der leder frem til revisionens ydre udtryk: påtegningen på regnskabet, som selve erklæringsdelen. Ved udtrykket erklæringsafgivelse forstår Revisorkommissionen tilsvarende hele processen fra opdragets givelse over de enkelte undersøgelser til den endelige erklæring. Denne udtalelse må fortsat anses som retningsgivende for afgrænsningen af erklæringsarbejdet også efter Revisorloven af 2008, hvor erklæringsområdet blev begrænset til erklæringer med sikkerhed. Undertiden kan det være vanskeligt at bedømme, om et påklaget forhold angår selve erklæringen eller en supplerende ydelse, fordi en vis overlapning forekommer (f. eks. kan behandlingen af et skattemæssigt spørgsmål i en selvangivelse også indgå i årsrapporten). Men den citerede motivudtalelse fører efter den opfattelse, som nævnet har lagt for dagen i flere afgørelser, til, at det som oftest heller ikke er nødvendigt at tage stilling til den nøjagtige grænsedragning, fordi nævnet har kompetence til at bedømme sagen i begge tilfældegrupper. Det betyder, at nævnet på denne måde har anset sig for kompetent til at tage stilling til kvaliteten også af sådanne elementer i revisors bistand, der isoleret set må henføres til rådgivningsdelen. Som et typisk eksempel på denne tilfældegruppe kan nævnes følgende sag, hvor der var klaget såvel over selve revisorerklæringen som over anden bistand fra revisors side: 23

24 Kendelse af 17. november 2009 i sag 15/2009-R. En nystartet virksomhed i selskabsform måtte kort efter indstille sin virksomhed på grund af underskud, og selskabet klagede nu over sin revisor. Der blev navnlig klaget over, at selskabets årsrapport og selvangivelser var forkerte, at revisors rådgivning vedrørende lukning af virksomheden havde været fejlagtig og medført tab, at revisor havde anmodet om underskrift på en udateret erklæring efter anpartsselskabslovens 59, og at revisor uberettiget tilbageholdt selskabets regnskabsmateriale. Nævnet anså sig for kompetent til at behandle disse klagepunkter, da revisor havde påtaget sig at udføre erklæringsarbejde for selskabet. Det ikke fandtes godtgjort, at revisor havde begået fejl, og revisor blev derfor frifundet. For at kunne tage stilling til kvaliteten af anden bistand, har nævnet imidlertid ikke anset det for en betingelse, at der som det var tilfældet i den omtalte sag - tillige er klaget over selve erklæringen. Nævnet har således anset sig for kompetent til at tage en klage under påkendelse, selv om klagen ikke tillige er rettet mod erklæringen, men udelukkende mod den anden bistand. I sådanne tilfælde er det dog naturligvis en betingelse, at revisor i det hele taget har afgivet en erklæring, selv om denne ikke er klagens genstand. Det er således et krav, at den bistand, som klagen angår, udspringer af egentligt erklæringsarbejde og er et supplement eller accessorium hertil. Der kan henvises til følgende afgørelse: Kendelse af 15. maj 2009 i sag 18/2008-S. Efter at revisor i 2007 havde revideret årsrapporten 2006 for et ApS, udarbejdede han senere i 2007 selskabets likvidationsregnskab, som han sendte til skattevæsenet med anmodning om skattekvittance. I anledning af en klage fra selskabet og dets indehaver udtalte nævnet, at revisor havde udført revisions- og erklæringsarbejde for klager, og nævnet kunne derfor tage stilling til en klage over, at revisor havde beregnet skatten forkert, at revisor havde trukket sagsbehandlingen i langdrag, og at revisor ikke havde besvaret klagers henvendelser. Der må dog antages at være en grænse for den supplerende revisorbistand, der kan inddrages under en klage, blot fordi revisor også har afgivet erklæring. Hvis revisor i forbindelse med revisionen af en årsrapport for et selskab også har udarbejdet skøde vedrørende salg af selskabets ejendom eller i forbindelse med en erklæring på årsregnskabet for en enkeltmandsvirksomhed samtidig har bistået indehaveren med udformningen af et testamente, aktualiseres spørgsmålet om, hvad nævnet kan tage stilling til. Nævnet har endnu ikke fået forelagt ret mange af sådanne tilfælde, og det er derfor ikke muligt nærmere at beskrive, hvorledes nævnet vil foretage afgrænsningen af det erklæringsområde, der i bredere forstand kan inddrages under en klage som tilstrækkeligt tæt knyttet til den egentlige erklæringsafgivelse. At der imidlertid må være en grænse et sted, kan formentlig udledes af følgende afgørelse: Kendelse af 6. maj 2009 i sag 59/2007-R. Revisor havde (bl.a.) på egen hånd forestået stiftelsen af et ApS og havde herunder afgivet erklæring i vurderingsberetningen om værdiansæt-telsen af kapitalindskuddet. Udtalt, at nævnet kun kunne tage stilling til forsvarligheden af erklæringen i vurderingsberetningen, men ikke til de øvrige opgaver, som revisor udførte som led i stiftelsen. 24

25 Tilfældegruppe 3 Den netop omtalte afgørelse af 15. maj 2009 illustrerer, at der uden for de her omtalte tilfælde af kvalitetsmangler ved revisors bistand forekommer endnu en sagstype i praksis, hvor klagen ikke angår kvaliteten ( rigtigheden ) af revisors arbejde hverken erklæringsdelen eller supplerende ydelser - men derimod revisors optræden i forbindelse med opgavens udførelse og afslutning. Disse sager kan betegnes som tilfældegruppe 3 og kan måske siges at markere den yderste grænse for erklæringsarbejdet i videre forstand og dermed for nævnets kompetence. Sagerne i denne tilfældegruppe frembyder et noget broget billede uden andet fælles træk, end at klagen typisk angår egentlige adfærdsmangler. Som den omtalte kendelse viser, er der eksempelvis tale om klager over langsommelighed eller passivitet over for klientens henvendelser, men også en lang række andre forhold må henføres til denne tilfældegruppe, såsom klager over tilbageholdelse af materiale og spørgsmål om overholdelse af faktureringsreglerne vedrørende revisors honorar. I sådanne tilfælde har nævnet fulgt den linie at tage klagen over revisors adfærd under påkendelse, såfremt revisor i øvrigt har udført erklæringsarbejde eller været antaget med det formål at skulle udføre sådant arbejde. Fra praksis i beretningsperioden nævnes: Kendelse af 23. februar 2009 i sag 36/2008-R. Revisor, der havde afgivet erklæring på klagers drifts- og likviditetsbudget, indledte retsforfølgning mod klager for sit honorar og videregav under inkassosagen visse oplysninger om klager til sin advokat. Nævnet tog stilling til, om revisor herved havde brudt sin tavshedspligt, og frifandt revisor, da dette ikke fandtes at være tilfældet. Kendelse af 18. marts 2009 i sag 33/2008-S. Revisor var indklaget af nogle selskaber, som han havde været revisor for. Da han således havde udført erklæringsarbejde for klagerne, havde nævnet kompetence til at behandle hele erklæringsprocessen, og nævnet tog derfor stilling til klagen over, at revisor først havde foretaget slutfakturering af sit honorar efter næsten to års forløb og i øvrigt undladt på forlangende at fremlægge sit time/sagsregnskab. Kendelse af 15. maj 2009 i sag 18/2008-S. Revisor havde været revisor for et selskab, hvis indehaver klagede over, at revisor ikke svarede på henvendelser. Nævnet tog klagen under påkendelse og tildelte revisor en sanktion for ikke have handlet i overensstemmelse med god revisorskik. Beslutning af 9. juli 2009 i sag 55/2008-S. Revisor havde bl.a. revideret klagers årsrapporter gennem en periode. Der blev klaget over, at revisor ikke havde overholdt faktureringsbekendtgørelsen ved at have undladt at specificere de fakturaer, som han havde sendt vedrørende sit honorar. Med henvisning til det ovenfor anførte om forarbejderne til Revisorloven af 2003 udtalte nævnet, at det i overensstemmelse med fast nævnspraksis under den tidligere revisorlovgivning fortsat kunne påkendes, om revisors fakturering af erklæringsarbejde overholdt faktureringsbekendtgørelsen. Kendelse af 20. oktober 2009 i sag 2/2009-R. 25 Et selskab klagede over, at revisor, der bl.a. havde revideret selskabets årsregnskab, ikke havde overholdt faktureringsbekendtgørelsen ved faktureringen af honorarkravet. Med henvisning til det ovenfor anførte om forarbejderne til Revisorloven af 2003 anså nævnet sig for kompetent til at påkende klagen i realiteten. Det fandtes

26 godtgjort, at revisor trods anmodning herom havde undladt at fremkomme med sit time/sagsregnskab. Da revisor imidlertid var fremkommet med denne specifikation under klagens behandling for nævnet, var der ikke anledning til at anvende bøde, og revisor blev i stedet tildelt en advarsel. Indehaverens to anpartsselskaber samt personligt drevne virksomhed havde haft samme revisor, der havde udført erklæringsarbejde for Efter at samarbejdet var afbrudt, klagede indehaveren over revisor og anførte, at denne uberettiget tilbageholdt materiale. Det fandtes ikke godtgjort, at revisor tilbageholdt regnskabsmateriale tilhørende selskaberne. For den personlige virksomheds vedkommende Kendelse af 21. december 2009 sag 5/2009. lagde nævnet til grund, at revisor ligeledes havde tilbageleveret alt originalt regnskabsmateriale, men tilbageholdt en af revisor selv udarbejdet database med regnskabstal, som klageren ikke ville betale for. På denne baggrund fandtes revisor ikke at have handlet i strid med god revisorskik ved at tilbageholde databasen. Herefter frifandtes revisor i det hele. Også i denne tilfældegruppe er det dog antaget, at der må være en grænse for den revisoradfærd, som nævnet kan inddrage under sin disciplinære kompetence, blot fordi revisor i øvrigt har udført erklæringsarbejde. Et eksempel herpå er følgende afgørelse: Kendelse af 12. januar 2009 i sag 23/2008-R. En tvist mellem parterne i en forpagtningsaftale havde givet anledning til en voldgiftssag, hvorunder revisor, der havde revideret forpagterens regnskaber (og således udført erklæringsarbejde), var indkaldt som vidne. En klage over, at revisor havde undladt at efterkomme mødeindkaldelsen, fandtes at falde uden for nævnets kompetence og blev afvist Retlig interesse Det er ikke tilstrækkeligt til at give klageadgang, at klagen angår et forhold, der objektivt efter sin art må anses for erklæringsarbejde. Siden reformen af disciplinærsystemet i 1993 kræves det også, at klageren har en retlig interesse i klagen. Kravet herom findes nu i 43, stk. 6, i Revisorloven af 2008 og er en betingelse for selve påtaleadgangen. Det indebærer, at man kun er berettiget til at indgive klage, når klageren er berørt af det forhold, der klages over, på en sådan måde, at der foreligger en anerkendelsesværdig anledning til at indgive den pågældende klage. Det nærmere indhold af denne betingelse afspejler sig relativt sjældent i nævnets præmisser og fører som regel kun til særskilt omtale, når betingelsen ikke findes opfyldt. Men også afgørelser, der uden nærmere omtale af dette spørgsmål tager stilling til klagens berettigelse, har betydning, fordi de viser, at betingelsen om retlig interesse forudsætningsvis er fundet opfyld Fra beretningsperiodens praksis nævnes: Kendelse af 12. januar 2009 i sag 23/2008-R. En bortforpagter - der i forpagtningsaftalen havde betinget sig, at forpagteren fremsendte en revisorattesteret omsætningsopgørelse fra en statsautoriseret revisor eller en anden af bortforpagteren godkendt revisor klagede over revisorens 26

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer

Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2005 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 30 af 28. februar 2005 om Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. marts 2016 blev der i sag nr. 52/2015 A og B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor E og sag nr. 74/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 29.

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere