Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Ændringerne vedrører følgende Flere fag sammenlægges og revideres med indhold og varighed. Nedlæggelse af flere valgfri specialefag Der ændres fra minimum 5 skoleperioder til minimum 8 skoleperioder Der ændres fra 6 ugers valgfri specialefag til 5 uger. Der indføres talentspor. Der indføre EUV. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke behov for en uddybning af bekendtgørelsens bestemmelser om formål og opdeling i specialer. 1

2 4. Uddannelsens struktur Sagsnr.: S.541 Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb 1 år G1 20 uger G2 20 uger Mesterlære Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Hovedforløb 3 ½ år Prakt. Skole 5 uger Evt. Prakt. Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger Prakt. Skole 5 uger 4. Kompetencemål for hovedforløbet Det tilstræbes, at de særlige kompetencemål opnås i sammenhæng med de fælles kompetencemål, således at fællesmålene relaterer sig til elevens uddannelse. Der ligges stor vægt på, at eleverne får indlært gode arbejdsstillinger, værktøjshygiejne og anvendelse af værnemidler og sikkerhedsforskrifter. Den af skolen valgte model for uddannelsens struktur skal bygge på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grund-, område-, speciale-, og valgfag samt praktikmål, ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Skolen udarbejder fordelingen af fag og praktikmål, for de enkelte skoleperioder og praktikperioder, som herefter fremsendes til det lokale uddannelsesudvalgs medlemmer, senest 14 dage forud for et officiel møde i udvalget. Når udvalget har godkendt fagfordelingen udarbejder skolen den lokale undervisningsplan, hvori fordelingen af fag og praktikmål fremgår. Undervisningen i grundfagene skal bidrage til, at eleven efter endt uddannelse har kompetencer svarende til 1 i bekendtgørelse af lov om erhvervsuddanner. Undervisningen i grundfagene bidrager endvidere til, at eleven opnår kompetencer til at anvende IT- værktøjer, der er relevant for branchen. Valget af bogføring/arbejdsmarkedsforhold samt salg og service, er med øget opmærksomhed på etablering af egen virksomhed. Undervisningen i fagene tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelaterede arbejdsopgaver og problemstillinger, således eleverne efter endt uddannelse kender til de arbejdsopgaver, og det ansvar der er forbundet med opstart af egen virksomhed. 2

3 Valget af faglig engelsk skal bidrage til, at eleverne efter endt uddannelse kan anvende og forstå fagets terminologier og fagudtryk på engelsk, samt mundtlig redegøre om en frisørbehandling på engelsk. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i brancherelevante arbejdsopgaver, således eleverne efter endt uddannelse kan deltage i udenlandske kurser, hvor instruktionen foregår på engelsk. Undervisningen i område- og specialefag skal bidrage til, at eleven efter endt uddannelse kan anvende pivot points eller tilsvarende klippe og friseringsteknikker. Undervisningen i område- og specialefag skal endvidere bidrage til, at eleven opnår kompetencer til at arbejde forsvarligt med fagets produkter, herunder Det kemiske arbejdsmiljø frisør. Ved afslutningen af undervisningen i områdefaget teori, afholdes en skriftlig eksamen, der kan afholdes som en multiple choice prøve. Pensum for eksamen, med afsæt i fagets mål, fastsættes af skolen i den lokale undervisningsplan. Alle prøver skal inden afholdelsen først godkendes i det faglige udvalg. Ved opstart på F1 i hovedforløbet skal valg af valgfri specialefag og valgfag finde sted. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Efter hver skoleperiode udsteder skolen en skolevejledning, hvoraf det fremgår om eleven har bestået målene for skoleperioden, samt eventuelt behov for supplerende undervisning i virksomheden eller som genindkaldelse. I område og specialefag der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag der afsluttes, anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. Efter hver praktikperiode udfyldes en praktikvejledning, hvoraf det fremgår om eleven har opnået de fastsatte mål for praktikperioden, samt eventuelt behov for supplerende undervisning. I praktikvejledningerne angives målene med forventet niveau. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at der sikres beskæftigelse i virksomheden med fortsat indlæring og udbygning af de discipliner, der indlæres i skoleundervisningen. Det tilstræbes, at praktikuddannelsen tilrettelægges således, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, så slutmålet/niveauet svarer til de krav, der stilles til en udlært frisør. Praktikvirksomheden skal tilse, at elever anvender korrekte arbejdsstillinger samt får praktisk oplæring i de almindeligst forekommende arbejdsfunktioner, metoder og anvendelse af materialer og værktøjer. 3

4 Bedømmelse og beviser mv. Prøven og bedømmelsen er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Stk. 1. Den afsluttende prøve består af en skriftlig og praktisk prøve i den sidste skoleperiode efter 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse og af en svendeprøve, som afholdes af det faglige udvalg efter afslutning af den sidste skoleperiode. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis. Stk. 2. Den afsluttende praktiske delprøve tilrettelægges således: Herrearbejde: Klassisk herreklipning, med barbering af ansigt eller skægklipning. Frisering: Bombage eller klassisk engelsk stil med bølger, med eller uden skilning. Alle klipninger skal udføres på modeller, men friseringer må ske på øvelseshoveder. Damearbejde: Page klipning med graduering og makeup. Vandondulation indlægning og udfrisering, jernkrølning med forskellige teknikker. Alle klipninger skal udføres på modeller, men friseringer og indlægninger må ske på øvelseshoveder. Arbejdet udføres af eleven alene. Opgaven tildeles af Frisørfagets Fællesudvalg der foretager valget mellem de nævnte discipliner i stk. 3. Prøve afholdes på 1 dag af 8 timer, hvor der skal udføres i herrearbejde 1 klipning og 1 frisering. I damearbejde skal der udføres 1 klipning og 1 vandondulation eller jernkrølning. Prøven bedømmes af 3 censorer 1 fra skolen og 2 fra der udpeges af Frisørfagets Fællesudvalg, 1 fra arbejdsgiverside og 1 fra arbejdstagerside. Hver delprøve i den skriftlige og praktiske prøve, skal være bestået med karakteren 02. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af alle tre delkarakterer. Disse karakterer fremsendes til det faglige udvalg, da karaktererne skal fremgå på det endelige svendebrev. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. For det i stk. 2, 1., nævnte speciale er prøven en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i: Skolen afholder eksamen i områdefaget teori. Eksamen afholdes ved undervisningens afslutning. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Eksamen i områdefaget teori gennemføres som en multiple choice prøve. Pensum for eksamen, med afsæt i fagets mål, fastsættes af skolen i den lokale undervisningsplan. Prøven har en varighed på 120 minutter. 4

5 Alle prøver skal inden afholdelsen først godkendes i det faglige udvalg. Såfremt skolerne vælger at indgå i et skolesamarbejde, fremlægges hele opgavebanken for det faglige udvalg, og lærerne der underviser i faget. Opgaverne bedømmes med elektronisk rette version. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået karakteren 02 i alle grundfag i hovedfor-løbet, i de uddannelsesspecifikke fag og specialefag. Efter sidste skoleperiode afholder det faglige udvalg en svendeprøve. Indstilling til svendeprøven. Forårsprøven: Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til det faglige udvalg medio august. I december fremsender skolen den endelige tilmelding. I februar fremsender fagligt udvalg spejlnummerlister til skolerne. Efterårsprøven: Skolen fremsender foreløbig tilmeldingslister til det faglige udvalg primo marts. Medio august fremsender skolen den endelige tilmelding. I september fremsender fagligt udvalg spejlnummerlister til skolerne. Skolen kan fremsende rettelser til den endelige liste, såfremt en elev ikke skulle opnå skolebevis. Svendeprøven afvikles i perioderne ca november eller ca. 1. april maj i det år, hvor uddannelsesaftalen udløber, og aflægges altid i slutningen af sidste praktikperiode. Listen der af skolen fremsendes til fagligt udvalg, skal indeholde: a) Elevens navn og privatadresse. b) Elevens cpr-nummer eller fødselsdato. c) Dato for uddannelsens afslutning. 5

6 d) Praktikvirksomhedens navn og adresse. Sagsnr.: S.541 Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialerne afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. stk. 4. For prøven gælder 43 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og de faglige udvalgs retningslinjer, jf. erhvervsuddannelseslovens 33, stk. 4. Stk. 2. Prøven efter stk. 1 består af en: 1. Praktisk prøve af opgaver inden for de arbejdsområder, der er tilknyttet de uddannelsesspecifikke fag og specialefag. Den samlede svendeprøve kan bestå af både en mundtlig og en praktisk prøve. Sammensætningen fastlægges af det faglige udvalg. Hver svendeprøve indeholder op til 9 discipliner. Det faglige udvalg bestemmer, om disciplinerne til svendeprøven skal udføres på elevens egne modeller eller på lodtrækningsmodeller. Lodtrækningsmodellerne kan være øvelseshoveder, Svendeprøven har en varighed op til 16 timer og kan afvikles på 1-2 dage. Ved svendeprøvens begyndelse skal skuemestrene konstatere, om alle modeller er af en sådan kvalitet, at prøven kan gennemføres forsvarligt. I forbindelse med svendeprøvedisciplinernes afvikling skal skuemestrene påse, at eleven benytter værnemidlerne i henhold til Det kemiske arbejdsmiljø frisør. Arbejdet i forbindelse med svendeprøven udføres af eleven alene. 3. Hver skuemester afgiver en karakter for hver disciplin. Eleven har bestået svendeprøven, hvis eleven i hver enkelt disciplin har opnået en gennemsnitskarakter på 2 eller derover. Karakteren beregnes som et gennemsnit af de 4 skuemestres karakterer i den enkelte disciplin. Gennemsnittet i den enkelte disciplin beregnes med 1 decimal. Der finder ingen afrunding sted ved gennemsnitsberegningerne. Ud fra de valgte - op til 9 discipliner, påtegner det faglige udvalg svendebrevet, om der er tildelt udmærkelse med én af følgende betegnelser: Antaget med ros. Antaget med bronzemedalje. Antaget med sølvmedalje. Antaget med guldmedalje. 6

7 På det udstedte svendebrev vil det fremgå om eleven har bestået Det kemiske arbejdsmiljø frisør. Det faglige udvalg sender svendebrevet til eleven ved uddannelsesaftalens udløb 4. Prøvedisciplinerne med tilhørende bedømmelseskriterier offentliggøres elektronisk på www. frisorfaget.dk, senest 4 uger før svendeprøven afholdes 5. Svendeprøven er baseret på praktiske øvelser, men kan indeholde krav om, at eleven mundtligt over for skuemestrene skal redegøre for opgaveløsningen 6. Det faglige udvalg udpeger op til 4 skuemestre med lige mange fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Skuemestrene deltager i hele svendeprøvens varighed 7. Anmeldelse om svendeprøve til Frisørfagets Fællesudvalg sker på skolens foranledning Stk. 3. Ved uddannelsens afslutning og såfremt svendeprøven er bestået, udsteder Frisørfaget Fællesudvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Stk. 4. For faget Det kemiske arbejdsmiljø frisør, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger hvilket trin faget skal være gennemført på Grundfag 1 uge Psykologi 1,3,8 Niveau F 1 uge X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 26 uger Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Faglig engelsk Bogføring og arbejdsmarkedsforhold Dag- og aften makeup, samt manicure 1,4,5,6,7,12,13,14,15,18 Rutineret 2 uger 1,8,9 Begynder 2 uger 1,2,3,6,17 Begynder 1,2 uge X X X New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X 8

9 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering Ekstension/ Løse hårdele og paryk Faget bidrager til følgende kompetencemål 1,2,3,7,8,12,14,1 5,17 1,2,3,5,7,8,14,1 5,17 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på Avanceret 9 uger X Avanceret 5,8 uger 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værktøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X Bundne Specialefag 6 uger Langhårsfrisering 2,12,13,17 Rutineret 1 uge X Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 Avanceret 1,5 uge X Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14,15,16,17 Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15,17 Rutineret 1 uge X Valgfri uddannelsesspecifikke fag EU-Frisøruddannelsen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18 5 uger Rutineret 1 uge X Langthår 2,12,13,17 X Stylist 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17 Rutineret 4 uger X 9

10 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Trend, damemode Faget bidrager til følgende kompetencemål 1,2,3,7,8,12,14,15,16,17 Trend, herremode/skæg 1,2,3,5,7,8,14,15,16, 17 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 Konkurrencefriser ing/makeup, dame Faglig teori inden for New generation New generation - Trend Herre/damemode 2,3,4,6,7,8,10,11,1 2,13,14,15,16,17 Rutineret 2 uger X 2,3,4,8,10,15,16,17 Rutineret 1 uge X 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14, 15,16,17 Aftenfrisering 1,2,6,7,8,12,13,15,17 Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13,14, 15,16,17 Konkurrencefriser ing, herre 2,3,4,5,7,8,10,12,14, 15,16,17 Faglig teori 3,4,5,6,7,10,15,16,17 Afsluttende prøve 0 uge X Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt 2 uger 40 uge 10

11 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Rutineret, avanceret, ekspert 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,16, 17 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17 Samme varighed som i Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret skema 1 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. New generation - Trend herre/damemode. 1 uge Dame klippeteknik, Frisuredesign Avanceret og jernondulation Aftenfrisering. Brudefrisering. Langthår. 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret Teknisk herrefrisering 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16,17 1 uge - Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering Avanceret Konkurrencefrisering, dame 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Rutineret 11

12 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger hvilket trin faget skal være gennemført på 24 uger Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Bogføring og arbejdsmarkedsforhold X 1,8,9 Begynder 2 uger Dag- og aften makeup, samt 1,2,3,6,17 Begynder 1,2 uge X manicure New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering Ekstension/ Løse hårdele og paryk 1,2,3,7,8,12,14,1 5,17 Avanceret 9 uger X 1,2,3,5,7,8,14,1 Avanceret X 5,8 uger 5,17 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værktøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X Bundne Specialefag 6 uger Langhårsfrisering 2,12,13,17 Rutineret 1 uge X Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15, Avanceret 1,5 uge X 12

13 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål 16,17 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 14,15,16,17 Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15, 17 Valgfri uddannelsesspecifikke fag EU- Frisøruddannelsen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16, 17,18 Rutineret 1 uge X 3 uger Rutineret 1 uge X Langthår 2,12,13,17 Stylist 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17 Rutineret 4 uger X Trend, damemode 1,2,3,7,8,12,14,15, 16,17 Trend, herremode/skæg 1,2,3,5,7,8,14,15,16, 17 Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 Konkurrencefrisering/makeup, dame 2,3,4,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17 Avanceret 2 uger X Faglig teori inden for New generation 2,3,4,8,10,15,16, 17 Rutineret 1 uge X 13

14 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag New generation Trend herre/damemode Aftenfrisering Faget bidrager til følgende kompetencemål 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 14,15,16,17 1,2,6,7,8,12,13,15, 17 Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13, 14,15,16,17 Konkurrencefrisering, herre 2,3,4,5,7,8,10,12,14, 15,16,17 Faglig teori 3,4,5,6,7,10,15,16, 17 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på Afsluttende prøve 0 uge X Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt 2 uger 35 uger 14

15 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, avanceret Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Teknisk herrefrisering Konkurrencefrisering, dame 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15, 16,17 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15, 16,17 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16,17 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14, 15,16,17 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. - New generation - Trend herre/damemode. 1 uge -Dame klippeteknik, Frisuredesign Avanceret og jernondulation - Af- tenfrisering. - Brudefrisering. - Langthår. 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Avanceret Rutineret 15

16 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal uger hvilket trin faget skal være gennemført på Grundfag 1 uge Psykologi 1,3,8 Niveau F 1 uge X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 26 uger Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Faglig engelsk 1,4,5,6,7,12,13,14,15,18 Rutineret 2 uger X Bogføring og arbejdsmarkedsforhold X 1,8,9 Begynder 2 uger Dag- og aften makeup, Begynder 1,2 uge X 1,2,3,6,17 samt manicure New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering 1,2,3,7,8,12,14,15,17 Avanceret 9 uger X 1,2,3,5,7,8,14,15, 17 Avanceret 5,8 uger X 16

17 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Ekstension/ Løse hårdele og paryk Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værktøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X Bundne Specialefag 6 uger Langhårsfrisering 2,12,13,17 Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,5 uge X Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14,15, 16,17 1 uge X Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15,17 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 5 uger Langthår 2,12,13,17 1 uge X Stylist 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17 Rutineret 4 uger X Trend, damemode 1,2,3,7,8,12,14,15,16,17 1 uge X Trend, herremode/skæg 1,2,3,5,7,8,14,15,16, 17 1 uge X Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 1 uge X Konkurrencefriser ing/makeup, dame 2,3,4,6,7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17 2 uger X 17

18 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag New generation Trend herre/damemode Faget bidrager til følgende kompetencemål 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14, 15,16,17 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på 1 uge X Aftenfrisering 1,2,6,7,8,12,13,15,17 1 uge X Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13,14, 15,16,17 1 uge X Konkurrencefriser ing, herre 2,3,4,5,7,8,10,12,14, 15,16,17 1 uge X Afsluttende prøve 0 uge X Antal ugers valgfag Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 2 uger 40 uger 18

19 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, avanceret Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Teknisk herrefrisering Konkurrencefrisering, dame 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14, 15,16,17 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16,17 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. - New generation - Trend herre/damemode. 1 uge -Dame klippeteknik, Frisuredesign Avanceret og jernondulation - Aften- frisering. - Brudefrisering. - Langthår. 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Avanceret Rutineret 19

20 SKEMA 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal uger hvilket trin faget skal være gennemført på Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 24 uger Teori 3,4,5,6,7,10,16 Rutineret 3 uger X Bogføring og arbejdsmarkedsforhold X 1,8,9 Begynder 2 uger Dag- og aften makeup, samt Begynder 1,2 uge X 1,2,3,6,17 manicure New generation 2,4,8,10,15,16,17 Rutineret 0,8 uge X Dame klippeteknik, frisuredesign og jernondulation Herre klippeteknik, frisuredesign, skæg/barbering Ekstension/ Løse hårdele og paryk 1,2,3,7,8,12,14,1 5,17 1,2,3,5,7,8,14, 15, 17 Avanceret 9 uger X Avanceret 5,8 uger 2,8,11,17 Begynder 1,2 uge X Værkstøjslære/ergonomi 2,8,15,17 Begynder 1 uge X X [Indsæt navn på trin eller speciale] Indsæt navn på trin eller speciale] 20

21 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Bundne Specialefag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal uger 6 uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på Langhårsfrisering 2,12,13,17 Coloration 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,5 uge X Strukturbehandling 1,2,3,4,8,14,16,17 Avanceret 1,5 uge X Trend herre- og damemode 1,2,3,4,5,6,7,8,10,1 4, 15,16,17 1 uge X Brude-aftenfrisering 1,2,3,7,8,12,13,15,17 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 5 uger Langthår 2,12,13,17 1 uge X Stylist Trend, damemode Trend, herremode/skæg 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17 1,2,3,7,8,12,14,15,16,17 1,2,3,5,7,8,14,15,16, 17 Rutineret 4 uger X 1 uge X 1 uge X Typebestemt make-up aften 1,2,3,6,17 1 uge X Konkurrencefrisering/makeup, 2,3,4,6,7,8,10,11,1 2 uger X dame 2, 13,14,15,16,17 [Indsæt navn på trin eller speciale] Indsæt navn på trin eller speciale] 21

22 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag New generation Trend herre/damemode Faget bidrager til følgende kompetencemål 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14, 15,16,17 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal uger Sagsnr.: S.541 hvilket trin faget skal være gennemført på Aftenfrisering 1,2,6,7,8,12,13,15,17 1 uge X Avantgarde/Podie hår 1,2,5,6,7,8,12,13,14, 15,16,17 Konkurrencefriser ing, herre 2,3,4,5,6,7,8,10,12,1 4, 15,16,17 1 uge X 1 uge X Afsluttende prøve 0 uge X Antal skoleuger i alt Andel skoleuger, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 35 uger [Indsæt navn på trin eller speciale] Indsæt navn på trin eller speciale] 22

23 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, avanceret Teknisk Coloration Teknisk Strukturbehandling Teknisk Trend Teknisk damefrisering Teknisk showhår og makeup Teknisk herrefrisering Konkurrencefrisering, dame 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,8,10,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15, 16,17 1,2,6,8,12,13,15,16,17 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,16, 17 1,2,3,5,7,8,10,12,14,15,16, 17 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14, 15,16,17 1 uge Coloration. Avanceret 1 uge Strukturbehandling. Avanceret 1 uge - Trend herre- og damemode. - Trend, damemode. - Trend, herremode/skæg. - New generation - Trend herre/damemode. 1 uge -Dame klippeteknik, Frisuredesign Avanceret og jernondulation - Af- tenfrisering. - Brudefrisering. - Langthår. 1 uge Avantgarde/podiehår Avanceret 1 uge Konkurrencefrisering, herre. - Herreklippeteknik, frisuredesign skæg/barbering 2 uger Konkurrencefrisering/makeup, dame Avanceret Rutineret 23

24 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Frisør Der indsættes én række pr. praktikmål Praktikmål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. Kundebetjening i salonen 1,2,16,17 X Farvebehandlinger 2,3,4,8,10,14,15,16,17, X Permanent 2,3,4,8,10,14,15,16,17 X Herre kip 2,5,7,8,11,14,17 X Dame klip 2,6,7,8,11,14,17 X Dame frisuredesign Avanceret 2,11,12,13,15,17 X Herre frisuredesign Avanceret 2,11,12,15,17 X Makeup (valgfri) 2,3,6,17 X Langhårsfrisering og opsætning 2,12,13,17 X Bryn og vipper i salonen 2,10,13,15,16,17 X Hårvask og hovedbundsmassage 2,3,8,10,15,16,17 X Brude- og aftenfrisering 2,3,8,11,12, X Ekstension/Løse hårdele og paryk (valgfri) 2,3,8,11,13,15,17 X Herre- og dametrend 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 X New generation frisørprodukter (valgfri) 2,4,8,10,15,16,17 X Forretningsforståelse i salonen 1,2,4,9,16,17 X 24

25 Skema 2: Gruppering af elevtype Skemaet viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilke skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5. U:\WORD\REFORM 2015\UVM\Uddannelsesordningen\Uddannelsesordning 2015_Maj udgave.docx 25

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 24. august 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg

Uddannelsesordning Frisør. Elevtypesamling: Ungdom og EUV3. Frisørfagets Fællesudvalg Side 1 af 91 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10821 Psykologi F Grundfag Afsluttende prøve 7783 Afsl.prv: Frisør, Frisør Afsluttende prøve 413 Farvebehandling 414 Permanent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev

Praktikvejledning for din ansatte frisørelev Ansættelse af en nye frisørelev. Når du som læremester ansætter en ny elev i din virksomhed, er det vigtigt, i forbindelse med oplæringen, at have et overblik over, hvad elevens arbejdsopgaver i det daglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere