Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT"

Transkript

1 Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Handlingsplan DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Indhold Handlingsplan Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut anvender nyt komma. Bestilles hos: Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade København Ø T F Indledning 3 2 Videnscenter Indsamling, bearbejdning og formidling af viden Produktion af viden 5 3 Evalueringscenter Grundskoleområdet Ungdomsuddannelsesområdet Området for videregående uddannelser Området for voksen- og efteruddannelse Tværgående projekter 10 4 Indtægtsdækket virksomhed 11 5 Bilag 12 E H

4 1 Indledning Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, præsenterer i denne publikation sin handlingsplan for Efter behandling i EVA s bestyrelse og repræsentantskab er handlingsplanen blevet godkendt af undervisningsministeren. Hensigten med Handlingsplan 2004 er at give EVA s interessenter, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre interesserede et indblik i EVA s kommende evalueringer og projekter og den sammenhæng de indgår i. Mange evalueringer og projekter bygger videre på tidligere handlingsplaner. Som med de forrige handlingsplaner igangsættes der med handlingsplanen for 2004 evalueringer på alle uddannelsesområder fra grundskole over ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til voksen- og efteruddannelse. Der skelnes mellem videnscenterprojekter, evalueringer og projekter under området for indtægtsdækket virksomhed. Bagest i publikationen findes et bilag som er en oversigt over evaluerings- og videnscenterprojekter fra denne og den forrige handlingsplan. Yderligere oplysninger om tidligere evalueringer, projekter og publikationer findes på EVA s hjemmeside, Jørn Lund Bestyrelsesformand Christian Thune Direktør Handlingsplan

5 2 Videnscenter Videnscenteret har to hovedopgaver. Den første er at indsamle, bearbejde og formidle relevant viden som er tilvejebragt dels gennem vores aktivt opsøgende rolle i forhold til national og international erfaringsopsamling og -udveksling, dels gennem de aktiviteter som vi tager initiativ til. Den anden hovedopgave består i at udvikle redskaber der kan bidrage til at udvikle kvaliteten af det danske uddannelsessystem. Det sker på baggrund af resultaterne af vores egne aktiviteter og af selvstændige undersøgelser som udgangspunkt for kommende evalueringer eller som opsamling på allerede gennemførte aktiviteter. 2.1 Indsamling, bearbejdning og formidling af viden Det er en væsentlig målsætning for vores informationsaktiviteter at viden om EVA er tilgængelig for brugerne, og at uddannelsesinstitutionernes, interessenternes og offentlighedens behov for oplysninger om evaluering af uddannelser og undervisning bliver tilgodeset. Det sker i praksis først og fremmest gennem vores hjemmeside, handlingsplaner, årsberetning, virksomhedsregnskab og udsendelse af evalueringsrapporter. Som led i afslutningen af en evaluering tager vi stilling til hvilke opfølgningsaktiviteter der er behov for. Det kan være at offentliggøre evalueringens hovedresultater i en kortere tilgængelig form end selve evalueringsrapporten for at nå en bredere målgruppe end de evaluerede institutioner og den umiddelbare interessentkreds. Det kan også være at afholde en konference om evalueringens hovedresultater og de videre perspektiver heri for det evaluerede område. Vi prioriterer at være i direkte dialog med uddannelsesinstitutioner og interessenter på uddannelsesområdet og herved stille vores viden til rådighed for dem. Det kan både være ved at holde oplæg eller blot at deltage i workshopper, seminarer, konferencer og pædagogiske dage og ved at udbyde kurser, fx om selvevaluering som metode for udvikling. For at have viden om den udvikling der sker inden for uddannelsesevaluering ikke blot i Danmark, men også i udlandet, prioriterer vi at deltage i de relevante netværk inden for de forskellige uddannelsesområder. Ud over de eksisterende netværk deltager vi aktivt i opbygningen af såvel et nordisk som et europæisk skolenetværk, og i 2003 er vi gået ind i det eksisterende nordiske evalueringsforum på voksen- og efteruddannelsesområdet, NEVA. Udviklingen af uddannelsessystemet er ikke længere alene nationalt styret. Den europæiske udvikling, fx i form af Bologna-processen og sidst Københavner-deklarationen, har stor indflydelse på betydningen af evaluering og kvalitetsudvikling af de danske uddannelser. Det er derfor vigtigt for os at bidrage aktivt til realiseringen af disse tiltag gennem såvel vores evaluerings- som videns-centeraktiviteter. Det er en del af vores arbejdsmetode løbende at evaluere de anvendte evalueringsmodeller og at forberede de kommende års evalueringer på baggrund af de indvundne erfaringer eller ved at igangsætte udviklingsaktiviteter. På grund af den stigende internationalisering og hermed fokus på behovet for større gennemsigtighed i uddannelseskvaliteten på tværs af landegrænser igangsatte vi i dels en række evalueringer med udgangspunkt i på forhånd definerede kriterier, dels udviklingsaktiviteter der så på brugen af kriterier. Denne udvikling bliver fortsat i EVA har eksisteret siden Det betyder at vi nu er i besiddelse af en stor viden, fx på tværs af uddannelsesområder eller inden for enkelte uddannelsesområder, men på forskellige uddannelser. Det vil være en prioritet i de kommende år at samle disse erfaringer i beretninger som sammenfatter emner enten inden for et område eller på tværs af et Handlingsplan

6 område. Formålet med beretningerne er at skabe et større overblik over de identificerede problemstillinger på overordnet niveau. Planlagte aktiviteter: Årlig beretning der evaluerer indsatsen i forhold til livslang læring i Danmark Kurser i evaluering Metodeopsamlinger. 2.2 Produktion af viden Det væsentligste formål med EVA s aktiviteter er at bidrage til udviklingen af kvaliteten af det danske uddannelsessystem. EVA kan med sine eksterne evalueringer sætte fokus på problemstillinger som er relevante for enten et eller flere uddannelsesområder, for alle interessenter på et uddannelsesområde eller for enkelte uddannelsesinstitutioner. EVA s evalueringer er dog kun et bidrag til kvalitetsudviklingen af uddannelsessektoren. Langt de fleste udviklingsaktiviteter igangsættes af institutionerne selv. Derfor er det en væsentlig del af vores arbejde at gennemføre projekter der har til formål enten direkte at udvikle værktøjer som institutionerne kan benytte i deres interne udviklingsarbejde, eller at indsamle erfaringer via projekter som kan blive stillet til rådighed for institutionerne. En anden væsentlig dimension i vores arbejde er at projekterne også skal kunne bidrage som inspiration til igangværende eller kommende evalueringer eller andre videnscenterprojekter. Vi udarbejder i 2004 en række værktøjer og publikationer til at inspirere til udvikling i en dansk skole- og evalueringssammenhæng. Aktiviteterne spreder sig over hele uddannelsessektoren og tager sit udgangspunkt i de udviklingsaktiviteter der er igangsat på de forskellige områder. Et af værktøjerne er et hæfte der skal støtte skolers kvalitetsudvikling. Det sker ved at pege på både sammenhængene og samspillet mellem målsætninger og evaluering i tilrettelæggelses-, gennemførelses- og opfølgningsfasen af et projekt. Hæftet er inspireret af de oplæg som EVA har holdt, og de kurser og workshopper som vi har deltaget i især på grundskoleområdet, men det er også inspireret af de debatter der er opstået i forbindelse med en række evalueringsaktiviteter på skoleområdet. EVA igangsatte i 2001 et udviklingsprojekt som skulle undersøge god praksis i forbindelse med undervisningsiagttagelse. Et af hovedformålene med projektet var at overveje om undervisningsiagttagelse er et metodeelement som kan bruges effektivt i EVA s evalueringer. Med udgangspunkt i erfaringerne fra dette projekt og brugen af undervisningsiagttagelse i evalueringen af engelsk i grundskolen igangsætter vi et projekt hvor formålet er at finde frem til måder hvor iagttagelse kan bruges som redskab til intern skoleudvikling til brug for såvel ledelse og lærere. Kvalitetsudvikling og -sikring er i stadig stigende fokus i uddannelsessektoren. Det gælder også det almene gymnasium. Dette område har traditionelt været præget af en høj grad af central styring, men flere forhold, herunder en ændret tilgang i det centrale tilsyn, peger på at de enkelte skoler vil få større ansvar for selv at sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelse og undervisning. På dette grundlag igangsætter vi et projekt med det formål at udvikle en model til vurdering af de almene gymnasiers kvalitetsudvikling og -sikring med fokus på såvel gennemførelse som organisering. Der vil også blive gennemført to projekter der har til formål at bidrage som inspiration til igangværende eller kommende evalueringer. Det drejer sig om udviklingen af et koncept for evaluering af CVU er og en undersøgelse af skolers og ungdomsuddannelsesinstitutioners praksis med den løbende evaluering af eleverne. Hovedparten af CVU erne er stadig så nye at det er for tidligt at tage initiativ til at foretage en egentlig evaluering af dem. Det er dog vores forventning at det vil være relevant at gennemføre evalueringer på dette område inden for de kommende år. Som forberedelse til Handlingsplan

7 denne type evalueringer vil vi igangsætte et udviklingsarbejde som skal munde ud i et forslag til et koncept for evaluering af CVU erne. I flere af vores projekter har den løbende evaluering af eleverne været inddraget som et delaspekt. Evalueringerne peger på at der ikke eksisterer fælles retningslinjer eller praksis på landets skoler for hvordan elevudbyttet evalueres, ligesom der peges på at det er en svær opgave at følge alle elevers udbytte tæt. Der igangsættes et projekt der vil tage sit udgangspunkt heri og fokusere på sammenhængen mellem den løbende evaluering af eleverne og den daglige undervisning. Planlagte aktiviteter: Hæfte om sammenhængen mellem målsætninger og evaluering som led i intern kvalitetsudvikling Publikation om undervisningsiagttagelse som værktøj til skoleudvikling Udvikling af model til vurdering af kvalitetsarbejde i det almene gymnasium Udvikling af koncept for evaluering af CVU er Undersøgelse af skolers og ungdomsuddannelsesinstitutioners praksis med den løbende evaluering af eleverne. Handlingsplan

8 3 Evalueringscenter Det er evalueringscenterets opgave at gennemføre systematiske evalueringer af undervisning og uddannelse i alle dele af uddannelsessektoren fra børnehaveklasse over ungdomsuddannelse og videregående uddannelse til voksen- og efteruddannelse. Ved systematiske evalueringer forstås: At der ved udarbejdelse af den årlige handlingsplan tages højde for: at der hvert år planlægges evalueringer inden for hvert af områderne: grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser at evalueringerne i en handlingsplan supplerer evalueringerne i de foregående handlingsplaner eller ligger i forlængelse af dem. At EVA altid anvender systematiske metoder der inkluderer forundersøgelse, herunder udarbejdelse af kommissorium og nedsættelse af evalueringsgruppe, dokumentationsindsamling, herunder selvevaluering og brugerundersøgelser, og udarbejdelse af en rapport der indeholder analyser, konklusioner og anbefalinger. At EVA i forbindelse med udvælgelse af de skoler og institutioner der skal deltage i en evaluering over tid, sørger for at opnå så stor spredning som muligt. EVA vil desuden i en række af evalueringerne anlægge en international dimension som følger den udvikling som er igangsat med blandt andet Bologna-deklarationen på det videregående uddannelsesområde og Københavner-deklarationen på erhvervsuddannelsesområdet. Begge deklarationer indeholder ønsker om større gennemsigtighed i uddannelserne på tværs af landegrænser. 3.1 Grundskoleområdet Følgende evalueringer blev sat i gang på grundskoleområdet med Handlingsplan 2003: Faget idræt i grundskolen Undervisningsdifferentiering i folkeskolen. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2004: Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder 90 erne blev det årti hvor der kom fokus på læsning. Det skete både gennem nationale, nordiske og internationale undersøgelser af folkeskoleelevers læsefærdigheder og gennem en bredere debat om betydningen af at kunne læse for at fungere i samfundet. Mange parter med tilknytning til folkeskolen iværksatte en indsats for at øge elevernes læsefærdigheder. Resultaterne af denne indsats er blandt andet dokumenteret i den seneste undersøgelse fra OECD (PISA) og i kommunalt baserede evalueringer af mål, strategier og resultater. Evalueringen vil undersøge hvilke initiativer der er taget af især kommuner, skoler og lærerseminarier for at øge elevernes læsefærdigheder, og hvilke sammenhænge der er mellem den lokale og nationale indsats. På den baggrund vil evalueringen fokusere på faktorer som er væsentlige for at opnå resultater i forhold til de valgte udviklingsstrategier, og vurdere forholdet mellem mål, indsats og udbytte. Arbejdet med uddannelsesbøger og -planer i folkeskolen 1. august 2000 trådte bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen i kraft. Den fastlægger at eleverne på 6. klassetrin begynder udarbejdelsen af en uddannelsesbog som følges op af en personlig uddannelsesplan på 9. klassetrin. Af denne skal det fremgå hvilke mål Handlingsplan

9 den enkelte elev har for uddannelse efter grundskolen. 1. august 2004 træder lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv i kraft. Den indebærer en ny struktur på vejledningsområdet og dermed også for skolevejledningen men indholdsbestemmelserne om uddannelsesbøger og uddannelsesplaner forbliver uændrede. Med afslutningen af skoleåret 2003/04 vil de første elever have gennemgået hele forløbet fra 6. til 9. klasse, og tre årgange vil have bragt uddannelsesplanen med til den efterfølgende ungdomsuddannelse, hvor den skal indgå i planlægningen af elevens videre undervisningsforløb. Evalueringen vil fokusere på arbejdet med uddannelsesbøger og -planer i folkeskolen, de redskaber der er anvendt, og hvordan forskellige parter er inddraget. Det kan også være relevant at undersøge hvordan ungdomsuddannelserne har ladet uddannelsesplanen indgå i planlægningen af elevens videre undervisningsforløb. Dette er en af uddannelsesbogens funktioner der er blevet understreget i gymnasiereformen. 3.2 Ungdomsuddannelsesområdet Følgende evalueringer blev sat i gang på ungdomsuddannelsesområdet med Handlingsplan 2003: Skriftlighed i udvalgte fag med A-niveau i det almene gymnasium Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne. Følgende evaluering sættes i gang med Handlingsplan 2004: Integration af it i de fire gymnasiale uddannelser Integration af it i uddannelsessystemet har været centralt i nyere tids skoleudvikling også på det gymnasiale område. Der er gennemført mange forsøg, projekter og undersøgelser der beskæftiger sig med udvalgte faglige, pædagogiske og organisatoriske problemstillinger forbundet med anvendelse af it i gymnasiet. Der har typisk været fokus på skoler der på forskellig vis har været spydspids på området. Med denne evaluering stilles der skarpt på integrationen af it i undervisningen. Der sættes fokus på to aspekter ved it-integrationen: Elevernes forventede slut-kompetencer Skolernes kvalitetssikring af integration af IKT i undervisningen. Der formuleres konkrete kriterier for de to fokusområder. Med afsæt i disse vurderes det hvordan integrationen af IKT er blevet grebet an i de fire gymnasiale uddannelser. I evalueringen indgår både skoler der har arbejdet målrettet med aspekter af it-integration, og skoler hvor it ikke har været et prioriteret indsatsområde. 3.3 Området for videregående uddannelser Følgende evalueringer blev sat i gang på området for de videregående uddannelser med Handlingsplan 2003: Evaluering af læreruddannelsen Evaluering af journalistuddannelsen. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2004: Kvalitetssikring på erhvervsakademiuddannelserne Med reformen af de korte videregående uddannelser i august 2000 opstod der 13 nye erhvervsakademiuddannelser. Som led i reformen stilles der krav om at udbydere af de nye uddannelser etablerer et kvalitetssystem for hver enkelt uddannelse. Institutionerne skal blandt andet inddrage studerende og aftagere i en årlig selvevaluering og efterfølgende udarbejde en Handlingsplan

10 skriftlig opfølgningsplan. Hensigten med kvalitetssystemerne er at institutionerne løbende vurderer resultaterne og udvikler kvaliteten af de udbudte erhvervsakademiuddannelser. Formålet med evalueringen er at vurdere styrker og svagheder ved de lokale kvalitetssikringssystemer inden for en eller flere uddannelser, herunder de skriftlige opfølgningsplaner som indsendes til Undervisningsministeriet. Der vil blive sat fokus på kvalitetsarbejdets resultater såvel som dets organisering og gennemførelse. I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på om uddannelserne har få eller mange lokale udbud, og om uddannelserne ligger inden for det tekniske eller det merkantile område. Evaluering af professionsbacheloruddannelser I de seneste år er mellemlange videregående uddannelser blevet godkendt eller oprettet som professionsbacheloruddannelser. I forlængelse af professionsbachelorbekendtgørelsen er der opstillet en række kriterier der skal opfyldes for at uddannelsen fortsat kan anerkendes. EVA vil med udgangspunkt i kriterierne gennemføre et pilotprojekt i forhold til udvalgte professionsbacheloruddannelser. Formålet med pilotprojektet er at udvikle en metode som kan danne udgangspunkt for en systematisk gennemgang af professionsbacheloruddannelserne inden for en begrænset årrække. Uddannelsesevaluering på universitetsområdet I forslaget til den nye universitetslov fremhæves det at den vedvarende og systematiske kvalitetsudvikling på universitetsområdet blandt andet skal synliggøre at udbuddet af uddannelse er relevant for samfundets behov og er af højeste uddannelseskvalitet. På europæisk plan lægges der tilsvarende vægt på at skabe større synlighed og gennemsigtighed mellem uddannelser på tværs af landegrænser. Det har bragt uddannelsernes kompetenceprofil og bachelor- og masterniveauet i fokus. I forlængelse heraf vil EVA igangsætte uddannelsesevaluering på universitetsområdet der medvirker til at belyse de skitserede temaer. Det betyder at en evaluering kan inkludere: Dimittendernes kompetencer og arbejdsmarkedstilknytning Det uddannelsesmæssige sigte og implementering af bachelor- og masterstrukturen Forhold knyttet til kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsen. Det er hensigten at evalueringerne skal rumme en international dimension. Dette kan fx ske gennem internationale eksperters deltagelse i evalueringsgruppen og/eller inddragelse af internationalt relevante kriterier. 3.4 Området for voksen- og efteruddannelse Følgende evaluering blev sat i gang på området for voksen- og efteruddannelse med Handlingsplan 2003: Evaluering af masteruddannelser. Følgende evalueringer sættes i gang med Handlingsplan 2004: Evaluering af VUC Voksenuddannelsescentrene (VUC) spiller en vigtig rolle i forhold til at give voksne almene kvalifikationer til og med et gymnasialt niveau ved at tilbyde uddannelsesforløbene Almen Voksen Uddannelse (AVU) og enkeltfags-hf. VUC erne har dog inden for det seneste årti været præget af at kursistprofilen har ændret sig, og at søgningen generelt er faldet. Disse forandringer gør det interessant at belyse hvilken rolle VUC i dag spiller i det danske uddannelsessystem, også set i lyset af intentionen udtrykt i lovgivningen fra 2000 om at skabe et samlet videreuddannelsessystem for voksne i Danmark. Handlingsplan

11 EVA ønsker at gennemføre en evaluering af VUC der sigter mod at belyse hvordan VUC erne aktuelt udfylder deres rolle, med særligt fokus på hvordan kursisternes muligheder forbedres i forhold til såvel videreuddannelse som beskæftigelse. Forberedende voksenundervisning Over en million voksne danskere har så få dansk- og/eller matematikkundskaber at de har behov for grundlæggende undervisning på folkeskoleniveau. Siden 2000 er undervisning i dansk og matematik på folkeskoleniveau blevet udbudt som Forberedende Voksenuddannelse (FVU). Kurserne foregår på en række institutioner såsom voksenuddannelsescentre, daghøjskoler og produktionsskoler. Evalueringen skal afdække kursisters, læreres og aftageres forventninger til og oplevelser af kurserne. Den skal fokusere på forskellige måder at rekruttere kursister på, forskellige udbudsog tilrettelæggelsesformer samt kursisternes udbytte af undervisningen. 3.5 Tværgående projekter Engelsk fra grundskole til videregående uddannelse Ud over at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning og uddannelse inden for de enkelte uddannelsesområder skal EVA også vurdere overgange og sammenhænge internt i uddannelsessystemet. EVA igangsætter en evaluering af engelsk på videregående uddannelsesniveau. På det grundlag identificerer vi sammenhænge mellem de forskellige uddannelsesniveauer, fra grundskole til og med videregående uddannelse. Det sker på baggrund af EVA s evalueringer af engelsk i grundskolen (2003), engelsk i de gymnasiale uddannelser (2004) og altså engelsk i videregående uddannelse. Handlingsplan

12 4 Indtægtsdækket virksomhed Aktiviteterne under indtægtsdækket virksomhed består af SU-vurderinger af private uddannelser og eksternt rekvirerede opgaver. Sidstnævnte kan være opgaver på anmodning fra andre, fx ministerier, uddannelsesråd, kommunalbestyrelser eller uddannelsesinstitutioner. Formålet med SU-vurderinger er at vurdere om private uddannelser lever op til en række minimumskrav. En positiv opfyldelse af disse krav sikrer at de studerende på uddannelsen er berettigede til at modtage SU. En uddannelse skal gennemgå en SU-vurdering hvert fjerde år. Gennemførelsen af SU-vurderinger for SUstyrelsen er en opgave som EVA lovmæssigt er forpligtet til at gennemføre. Herudover påtager EVA sig opgaver efter rekvisition hvis de ligger inden for EVA's kernekompetencer, dvs. evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelse, uddannelsesforløb, undervisning og institutionsudvikling. Handlingsplan

13 5 Bilag Tabel 1 Oversigt over evalueringsprojekter Område og projekt Handlingsplan Planlagt afslutning Skoleområdet: Faget idræt i grundskolen kvartal 2004 Undervisningsdifferentiering i folkeskolen kvartal 2004 Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder 2004 Arbejdet med uddannelsesbøger og -planer i 2004 folkeskolen Ungdomsuddannelserne: Skriftlighed i udvalgte fag med A-niveau i det almene kvartal 2004 Gymnasium Engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser kvartal 2004 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af kvartal 2004 erhvervsuddannelserne Integration af it i de fire gymnasiale uddannelser 2004 De videregående uddannelser: Evaluering af læreruddannelsen kvartal 2003 Evaluering af journalistuddannelsen kvartal 2004 Kvalitetssikring på erhvervsakademiuddannelserne 2004 Evaluering af professionsbacheloruddannelser 2004 Uddannelsesevalueringer på universitetsområdet 2004 Voksen- og efteruddannelse: Evaluering af masteruddannelser kvartal 2004 Evaluering af VUC 2004 Forberedende voksenundervisning 2004 Tværgående projekter: Engelsk fra grundskole til videregående uddannelse 2004 Tabel 2 Oversigt over videnscenterprojekter i 2004 Projekt Årlig beretning der evaluerer indsatsen i forhold til livslang læring i Danmark Kurser i selvevaluering Metodeopsamlinger Hæfte om sammenhængen mellem målsætninger og evaluering som led i intern kvalitetsudvikling Publikation om undervisningsiagttagelse som værktøj til skoleudvikling Udvikling af model til vurdering af kvalitetsarbejde i det almene gymnasium Udvikling af koncept for evaluering af CVU er Undersøgelse af skolers og uddannelsesinstitutioners praksis med den løbende evaluering af eleverne Handlingsplan

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring

EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring EVA, kvalitetsarbejde og voksnes læring NVL-Konference i Odense den 13. november 2008 ved Michael Andersen, specialkonsulent på EVA EVA s overordnede opgaver At sikre og udvikle kvalitet af undervisning

Læs mere

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2003 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Handlingsplan 2002 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2002 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2002 2001 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2002 2001 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2002 2001 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 449 af 10/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn?

Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn? Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn? Auditering som metode som middel til at undersøge om kvalitetsarbejdet møder eksterne forventninger og interne udfordringer i praksis. 4. april 2013 Chefkonsulent

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vejledning om valg af uddannelse og erhverv 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vejledning om valg af uddannelse og erhverv 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Hvad er - Effekt og evalueringsudvalget? Drøfter og vurderer

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0226/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Kommunale kvalitetsrapporter

Kommunale kvalitetsrapporter Kommunale kvalitetsrapporter Kortlægning af kvalitetsrapporternes struktur og indhold 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kommunale kvalitetsrapporter 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi

Læs mere