Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital"

Transkript

1 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg fra i 23 til i 24. Stigningen er ligeligt fordelt mellem de forskellige trafikantgrupper bortset fra cyklisterne, hvor der blev registreret et mindre fald. Udviklingen i antallet af behandlede tilskadekomne i Odense kan ikke analyseres uden at inddrage de øvrige skadestuer i amtet. Dette fremgår af det foregående afsnit. Udover de tilskadekomne efter færdselsuheld, der behandles på de fynske sygehuse efter trafikulykke på Fyn, vil der være en mindre gruppe, der behandles på skadestuer andre steder i landet. Denne gruppe formodes dog at være ganske beskeden og inkluderer tilskadekomne med ganske lette skader. I forbindelse med registrering af de tilskadekomne foretages en gradering af de enkelte læsioners alvorlighed. Dette foregår efter en international skala; AIS (Abbreviated Injury Scale), der angiver hvor livstruende den enkelte læsion er. Der foretages videre en beregning, der beskriver alvorligheden af den tilskadekomnes samlede læsioner. Denne beregning kaldes Injury Severity Score (ISS). En mere uddybende beskrivelse findes i bilag 1. Ud af de tilskadekomne trafikanter i 24 blev der foretaget AIS kodning af For 6 af de tilskadekomne var der ikke tilstrækkelige oplysninger til at foretage AIS kodning på grund af manglende obduktion. Der var 17 tilskadekomne, der forlod skadestuen uden at være set eller undersøgt af en læge, og hos 54 fandtes ved undersøgelse af læge ingen tegn på skade. Der ses en tidsmæssig fordeling af ulykkerne med et øget antal tilskadekomne i myldretiderne om morgenen og om eftermiddagen (figur trafik 3). Fredag er den ugedag, hvor der registreres flest tilskadekomne og søndag den dag, hvor der registreres færrest (figur trafik 4). Der ses flest tilskadekomne trafikanter i løbet af månederne juni, august og september og færrest i vintermånederne januar, februar og marts (figur trafik 5). Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til

2 49 Figur trafik 2. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 24. Fordelt efter transportmiddel Fodgænger Cykel Knallert MC Personbil Øvrige Antallet af registrerede dræbte faldt fra 19 i 23 til 17 i 24. Med tal i denne størrelsesorden kan der på baggrund af enkelte ulykker forekomme større udsving fra år til år. Der vil være enkelte dræbte i trafikken, der ikke indgår i sygehusenes statistikker. Hvis der er læge til stede på ulykkesstedet, f.eks. fra tilkaldt lægeambulance, kan de dræbte på ulykkesstedet blive erklæret døde og indbringes derfor ikke til sygehusenes skadestuer. De indgår derfor ikke i de nuværende sygehusbaserede statistikker. Den officielle definition på dødsfald som følge af færdselsulykke er, at den tilskadekomne dør indenfor en periode på 3 dage efter færdselsulykken som følge af pådragne skader. I Tabel trafik 1 og Tabel trafik 2 ses alvorligheden og fordelingen af læsionerne på de forskellige kropsregioner for de tilskadekomne. Fordelingen er uændret fra tidligere. Fordelingen af tilskadekomne efter alder og køn ses på Figur trafik 6. Mænd udgør den største andel i næsten alle aldersgrupper. Alle læsioner hos de tilskadekomne kodes med AIS, der som ovenfor nævnt udtrykker, hvor livstruende læsionen er. AIS vurderer således ikke følgerne af skaderne på længere sigt. Et andet og mere simpelt udtryk for alvorligheden af læsionerne er, hvorvidt der er behov for indlæggelse til videre behandling eller observation. Der er dog en del faktorer udover alvorligheden af skaderne, der påvirker dette. Alder og sociale forhold har ofte betydning for, om der er behov for indlæggelse. Behandlingen for en given læsion kan ligeledes ændres gennem en periode, således at indlæggelseshyppigheden efter en given skade enten kan øges eller reduceres. På Figur trafik 8 ses sammenhængen mellem Maksimum AIS (MAIS) og afslutningsmåden i skadestuen. Det ses, at der umiddelbart er sammenhæng mellem behovet for behandling og AIS-graden af læsionerne. Man kan dog også se, at der hos en indlagt person er lige stor sandsynlighed for, at denne har læsioner med MAIS1, MAIS 2 eller MAIS 3. Indlæggelsesgraden er således ikke et validt udtryk for alvorligheden af læsionerne. I 24 blev 59 personer indlagt efter trafikuheld. Det samlede antal indlæggelsesdage var Dette svarer til, at der i gennemsnit hver eneste dag året rundt var indlagt 9 personer på Odense Universitetshospital efter trafikuheld. I Tabel trafik 3 ses andelen af indlagte patienter fordelt efter transportform. Det ses, at tilskadekomne cyklister er den gruppe, der har det største sengedagsforbrug. På Figur trafik 7 ses fordelingen af den givne behandling efter alder på de tilskadekomne. Der er med stigende alder et stigende behov for videre behandling i skadestuen, og færre tilskadekomne ældre kan afsluttes efter behandling i skadestuen.

3 5 Figur trafik 3. Klokkeslæt. Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt efter ulykkestidspunkt. Time of day. Distribution of road traffic accident victims by time of day n = uoplyste Klokkeslæt Skadestuen, Odense Universitetshospital 24 Figur trafik 4. Ugedag. Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt på ugedage. Day of week. Distribution of road traffic accident victims by day of week n = 3534 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Ugedag Skadestuen, Odense Universitetshospital 24 Figur trafik 5. Måned. Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt på måneder. Month of year. Distribution of road traffic accident victims by month of year n = 3534 Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Måned Skadestuen, Odense Universitetshospital 24

4 51 Tabel trafik 1. Alvorligheden af læsioner fordelt på trafikantkategori, 24 The severity of the lesions according to mode of transportation, 24. Transportform AIS 1 AIS 2 AIS 3 AIS 4 AIS 5 AIS 6 Total* (antal læsioner) Fodgænger Cykel Knallert MC Personbil Total Tabel trafik 2. Fordelingen af læsionerne på kropsregion i forhold til trafikantkategori, 24 Lesions on the body according to mode of transportation, 24. Transportform Hjerne Ansigt Hals Brystkasse Mave Rygsøjle Arme Ben Uspecificeret Fodgænger Cykel Knallert MC Personbil Total Tabel trafik 3. Sengedagsforbruget for tilskadekomne trafikanter behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital i 24, fordelt efter transportmiddel. Number of hospital bed days for road traffic accident victims by mode of transportation, 24. Fodgænger Cykel Knallert MC Bil Total (Pedistrian) (Bicycle) (Moped) (MC) (Automobile) (Other) (Total) Antal behandlede (Number of persons treated) Heraf antal indlagte (Number of in-patients) Mediane indl. tid 6 dage 1 dag 1 dag 6 dage 1 dag 1 dag 1 dag (Median admission time) (1-97 dage) (1-59 dage) (1-34 dage) (1-81 dage) (1-133 dage) (1-43 dage) (1-133 dage) Sengedagsforbrug (Number of hospital bed days)

5 52 Figur trafik 6. Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt efter alder og køn, 24 Distribution of road traffic accident victims by age and gender, 24 Figur trafik 6-24 n = 3538 Antal tilskadekomne 35 3 Mænd Kvinder Alder Figur trafik 7. Fordeling mellem alder og afslutningsmåde hos tilskadekomne i trafikken behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital i 24. Distribution of road traffic accident victims by the treatment in the emergency room, Afsluttet Egen læge Ambulant Indlagt Død 4 2-9år 1-19år 2-29år 3-39år 4-49år 5-59år 6-69år >=7år

6 53 Tabel trafik 4. Tilskadekomne ved trafikulykke fordelt efter benyttet transportmiddel og modpart Distribution of road traffic accident victims registered by mode of transport and type of counterpart - 24 Transportmiddel Modpart (Counterpart) (Mode of transport) Fodgænger Cykel Knallert MC Bil Varebil Lastbil Bus Fast genstand Ingen Uoplyst I alt Pedestrian Bicycle Moped MC Auto- Pick-up Van Bus Stationary No Other Unknown Total mobile object counterpart Fodgænger Cykel Cykelpassager Knallert Knallertpassager MC MC-passager Personbil Varebil Lastbil Bus I alt Figur trafik 8. Kodning af AIS Alle tilskadekomne i 24 n = 3538 Forladt skadestuen Oplysninger Undersøgt af læge - Undersøgt af læge - ikke set af læge utilstrækkelige til ingen tegn på læsion korrekt AIS-kodning AIS = AIS = 1-6 n = 17 n = 6 n = 54 n = 3371

7 54 Tilskadekomne fodgængere I 24 blev der behandlet 132 tilskadekomne fodgængere på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsuheld. Man skal i forbindelse med tilskadekomne fodgængere være opmærksom på, at ulykken skal involvere et køretøj i bevægelse for at indgå i definitionen af et færdselsuheld. Et uheld, hvor en fodgænger kommer til skade ved f.eks. at træde forkert på en flise eller kantsten, indgår således ikke som et færdselsuheld. Ligeledes indgår tilskadekomne rulleskøjteløbere ikke i statistikken, medmindre der indgår kollision med kørende modpart. Der blev i 24 indlagt 37 tilskadekomne fodgængere. Dette tal er steget lidt sammenlignet med året før. Den mediane indlæggelsestid var 6 (1-97) dage i 24. Det samlede sengedagsforbrug steg fra 42 til 584 (Tabel Trafik 5). Det tyder derfor på, at alvorligheden af de tilskadekomne fodgængeres læsioner er steget i perioden. I 24 blev der registreret 3 dræbte fodgængere. I Tabel trafik 5 er vist antallet af indlagte fodgængere, den mediane indlæggelsestid og antallet af forbrugte sengedage sammenlignet med de øvrige trafikanter. Modpart og ulykkessituation De alvorligste uheld med fodgængere forekommer efter påkørsel af motorkøretøj. Der er udover dette ca. 1/3, der kommer til skade efter påkørsel af cykel eller knallert (Tabel ). Læsionsmønster Benene er den kropsregion, hvor fodgængerne hyppigst kommer til skade. I gennemsnit havde 76 % af de tilskadekomne fodgængere læsioner på benene. Fodgængere havde i gennemsnit noget alvorligere læsioner sammenlignet med de øvrige trafikantgrupper. Der var 15 % af fodgængernes læsioner som havde AIS>=3, mens andelen for tilskadekomne trafikanter generelt var 5%. Det vil med andre ord sige, at en fodgænger i et givet færdselsuheld har tre gange så stor risiko for at pådrage sig læsioner med AIS>=3 som trafikanter generelt. Tilskadekomne cyklister Antallet af tilskadekomne cyklister behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital faldt fra i 23 til i 24. Cykelpassagerer udgjorde 32 af de tilskadekomne cyklister. Cyklister udgjorde i 24 halvdelen af de samlede antal tilskadekomne trafikanter. Denne andel er faldet lidt de seneste år på baggrund af et øget antal tilskadekomne bilister. Tilskadekomne cyklister er dog fortsat den trafikantgruppe, der hyppigst er involveret i trafikulykker med personskade. Der blev i 24 dræbt 7 cyklister. Fire af disse var døde ved ankomsten til skadestuen, mens de tre øvrige døde senere som følge af de pådragne læsioner. Det er hyppigst de yngre aldersgrupper, der kommer til skade efter færdselsuheld på cykel. Aldersgrupperne år og 2-24 år udgør ca. 3% af det samlede antal tilskadekomne cyklister (Tabel 4.27). Modpart og ulykkessituation Fordelingen af de tilskadekomne efter modpart ses i Tabel 3.6. Eneuheld udgør den største del af de tilskadekomne cyklisters uheld. Resten af ulykkerne er fordelt med kollisioner på lige vej samt kollisioner i kryds. Ulykker med et højresvingende motorkøretøj er en af de hyppigste årsager til alvorlige skader hos cyklisterne. Denne uheldssituation (Uheldssituation 312) blev i 24 registreret i 56 tilfælde. Der har ikke været registreret nogen signifikant ændring i fordelingen på uheldssituationer sammenlignet med tidligere år, hvor der er foretaget registrering af ulykkessituationen. På nedenstående figur er vist uheldssituationerne for alle ulykkerne med tilskadekomne cyklister.

8 55 Læsionsmønster Fordelingen af læsionerne på de forskellige kropsregioner er uændret fra tidligere. De fleste læsioner er lokaliseret til ansigt og arme. Skader lokaliseret til armene fandtes hos 62% af de tilskadekomne cyklister og skader lokaliseret til benene hos 4%. Hovedskader fandtes hos 16%. Til trods for at hovedskader sammenlignet med skader på arme og ben udgør en mindre andel, er det ofte disse skader, der er årsag til varige mén og invaliditet. Uheldssituation - cyklister, 24 Uheldssituation Fodg. 9 Dyr, genstand Procent 64 % 9 % 2 % 5 % 3 % 4 % 5 % 3 % 1 % 4 % 1 % Tilskadekomne på knallert I 23 blev 314 behandlet efter tilskadekomst på knallert. Dette antal var i 24 steget til 362 inklusive 17 tilskadekomne passagerer. Tilskadekomne med knallert-45 indgår ikke i disse data. Knallert-45 er et indregistreret køretøj og indgår under transportform som motorcykel. Det er hyppigst mænd, der skades ved færdselsuheld på knallert. Ud af de 362 tilskadekomne på knallert var kun 67 kvinder. De årige mænd udgjorde halvdelen af de tilskadekomne. Tilskadekomne kvinder på knallert er også hyppigst i aldersgruppen år. Der blev i 24 dræbt to personer efter færdselsuheld på knallert. Læsionsmønster Hos de tilskadekomne knallertkørere er læsionerne hyppigst lokaliseret til arme og ben (Tabel trafik 4). På grund af påbudt hjelm er der få alvorlige læsioner lokaliseret til hovedet. 83 tilskadekomne knallertkørere blev indlagt til videre behandling. Den mediane indlæggelsestid var 1 dag (1-34 dage). Sengedagsforbruget for tilskadekomne på knallert var 34 dage. Modpart og ulykkessituation De fleste uheld med knallerter er eneuheld, mens den hyppigste modpart ved kollisionsulykkerne er bil (Tabel trafik 6). Sammenlignet med cyklisternes færdselsulykker sker en større andel af knallertkørernes uheld i kryds. På nedenstående figur er vist uheldssituationerne for knallertkørere og passagerer. Uheldssituation - knallert, 24 Uheldssituation Fodg. 9 Dyr, genstand Procent 57 % 5 % 2 % 12 % 4 % 6 % 4 % 2 % 1 % 6 % 1 %

9 56 Tilskadekomne på motorcykel Antallet af tilskadekomne motorcyklister faldt fra 192 i 23 til 173 i 24. I dette antal indgår tilskadekomne efter uheld med knallert 45. I 24 blev der behandlet 79 tilskadekomne efter færdselsuheld med dette køretøj mod 69 i 23. Mænd udgjorde 88% af tilskadekomne på motorcykel i 24. Over 4% af de tilskadekomne mænd var i aldersgruppen år. Modpart og ulykkessituation Den hyppigste ulykkesårsag var ene-uheld, men kollision med motoriseret modpart udgjorde næsten lige så stor en del af ulykkerne (Tabel trafik 6). Som det ses i nedenstående figur over motorcyklisternes uheldssituationer, er der udover eneulykkerne mange forskellige uheldssituationer, og det er ikke muligt at angive nogen enkeltsituation som speciel årsag til motorcyklisternes ulykker. Der ses dog en betydelig andel af ulykker med højre- eller venstresvingende modpart ind foran ligeudkørende motorcykel. Læsionsmønster De fleste af de alvorligere læsioner er lokaliseret til ben og arme. Over halvdelen af læsionerne med AIS>=3 var lokaliseret til ben og arme (Figur trafik 4). 44 af de tilskadekomne motorcyklister blev indlagt til videre behandling. Den mediane indlæggelsestid var 6 dage (1-81 dage), og det totale sengedagsforbrug var 435 dage. Uheldssituation - motorcykel, 24 Uheldssituation Fodg. 9 Dyr, genstand Procent 66 % 5 % 2 % 6 % 3 % 6 % 3 % 2 % % 6 % 1 %

10 57 Tilskadekomne i personbil Antallet af tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital, efter uheld med personbil har været stigende gennem en årrække. I 24 blev der registreret 17 tilskadekomne efter færdselsuheld med personbil. Der blev i 24 registreret fire dræbte efter uheld med personbil. Alle fire var døde ved ankomsten til skadestuen. Yngre mænd udgør stadig en stor del af de tilskadekomne. Mænd i alderen 2-34 år udgjorde knap tredive procent af det samlede antal tilskadekomne. Der er en stigende del af de indregistrerede køretøjer, der er udstyret med airbag. Det er ikke muligt på baggrund af registreringerne at vurdere, om der har været nogen effekt af airbags. De personer, der kommer til skade ved et givet færdselsuheld, vil oftest ikke have benyttet sikkerhedssele, og have kørt i ældre biler uden avanceret sikkerhedsudstyr som f.eks. airbag. Tabel personbil 1. Selebrug og funktion af airbag hos tilskadekomne efter færdselsuheld med personbil i 24. Selebruget hos de tilskadekomne i personbil var 8%. Man ved fra tidligere opgørelser, at det gennemsnitlige selebrug i Danmark er ca. 85%. 57 personer havde ikke sele på ved ulykken til trods for, at deres bil var udstyret med airbag. Antallet er dog faldet fra 83 i 23, og man kan formode, at kampagner med oplysninger om risikoen ved airbag har haft virkning. Kombinationen af manglende sele og udløst airbag er yderst uheldig og kan forårsage dødelige eller alvorlige læsioner. Denne problematik er stigende, da flere og flere biler er udstyret med airbag, og antallet af ulykker med udløst airbag derfor stiger. Modpart og uheldssituation Den hyppigste årsag til uheld med tilskadekomne i personbil er kollision med anden personbil. (Tabel trafik 6) På nedenstående figur er vist uheldssituationerne. Den hyppigste uheldssituation er uheld ved påkørsel bagfra. + Sele - Sele Uoplyst Airbag udløst Airbag ikke udløst Airbag ikke monteret Uoplyst Uheldssituation - personbil, 24 Uheldssituation Fodg. 9 Dyr, genstand Procent 26 % 28 % 8 % 13 % 7 % 1 % 5 % 2 % % 1 % % Læsionsmønster Fordelingen og alvorligheden af de pådragne læsioner ses på figur 3.13 og tabel De tilskadekomne bilister har sammenlignet med de øvrige trafikantgrupper flere og alvorligere læsioner lokaliseret på kroppen. 197 tilskadekomne bilister blev indlagt til videre behandling. Den mediane indlæggelsestid var 1 dag (1-133 dage) og det totale sengedagsforbrug var 743 dage. Det skal bemærkes, at det samlede sengedagsforbrug for tilskadekomne bilister i 24 var faldet signifikant samtidig med et øget antal tilskadekomne.

11 58 Knallert-45 Knallert-45 blev introduceret i den danske vejtrafik i Efter en kort årrække blev køretøjet yderst populært, og bestanden af køretøjerne øgedes kraftigt. I 1996 registreredes de første tilskadekomne på skadestuen ved Odense Universitetshospital efter færdselsuheld med køretøjet. Knallert-45 er et let to-hjulet motorkøretøj med en motor med maksimum slagvolumen på 5 ccm. Den maksimalt tilladte hastighed er 45 km/t. Hastigheden er ved en teknisk modificering reduceret til 45 km/h, men kan forholdsvis nemt ændres til en højere hastighed. Køretøjet er et indregistreret køretøj og kræver kørekort til motorcykel eller bil. Der gælder stort set de samme færdselsregler som for motorcykler. Fordelene ved køretøjet er en lav pris ved anskaffelse og drift. Desuden giver køretøjet god fremkommelighed og er forbundet med nemme parkeringsforhold i trafikken - specielt i bytrafik. Vi har i en tidligere rapport redegjort for udviklingen i tilskadekomne med køretøjet frem til 21. På dette tidspunkt så det ud til, at antallet af tilskadekomne med køretøjet havde nået et maksimum. Dette har dog ikke været tilfældet, da der i 24 er registreret et større antal tilskadekomne med køretøjet en nogensinde tidligere (Figur 1, knallert-45). De fleste af ulykkerne sker i vintermånederne december og januar og tidligt på dagen i perioden mellem kl. 6 og 7 (Figur 2 og 3, knallert-45). Den hyppigste uheldssituation er ene-uheld, efterfulgt af motorkøretøj som modpart. Aldersfordelingen på de tilskadekomne viser, at det langt hyppigst er yngre mænd, der bliver behandlet efter uheld med køretøjet. Alvorligheden af ulykkerne har været høj gennem hele perioden siden 1996, hvor der er registreret tilskadekomne efter færdselsuheld med køretøjet. Andelen af tilskadekomne med MAIS>=3 er noget højere end andelen ved de fleste andre trafikanter. I 24 havde 16% af de tilskadekomne læsioner med MAIS>=3. Det drejer sig ofte om meget alvorlige brud lokaliseret til underekstremiteterne, der giver varige mén og nedsat funktionsniveau. Figur 1, knallert-45. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter Færdselsuheld med knallert-45 i perioden 1995 til

12 59 Figur 2, knallert-45. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital i 24 efter færdselsuheld med knallert-45 fordelt efter skadetidspunkt på året Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 3, knallert-45. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital i 24 efter færdselsuheld med knallert-45 fordelt efter skadetidspunkt på dagen

13 6 Figur4, knallert-45. Andel tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital i 24 efter færdselsuheld med knallert-45 fordelt efter modpart ved ulykken. Knallert Motorkøretøj Eneuheld

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

Kapitel 3. Basisregistreringen af tilskadekomst i 2004

Kapitel 3. Basisregistreringen af tilskadekomst i 2004 Kapitel 3. Basisregistreringen af tilskadekomst i 24 37 Ulykker 32.444 ULYKKER (Accidents) 24.754 FRITIDS- ULYKKER (Leisure accidents) 4.237* ARBEJDS- ULYKKER (Gainful work accidents) 3.538 TRAFIK- ULYKKER

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Nakkesmerter efter færdselsuheld med motorkøretøj Vurderet på baggrund af undersøgelser i skadestuen

Nakkesmerter efter færdselsuheld med motorkøretøj Vurderet på baggrund af undersøgelser i skadestuen efter færdselsuheld med motorkøretøj Vurderet på baggrund af undersøgelser i skadestuen Lars Binderup Larsen Overlæge Ulykkes Analyse Gruppen Odense Universitetshospital efter færdselsuheld med motorkøretøj

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Total 410 240 241 238 272 264 385 23 2.073

Total 410 240 241 238 272 264 385 23 2.073 Tilskadekomne i haven i perioden 2010-28. sept. 2014. Behandlet på Skadestuen OUH Odense År Aktivitet 2010 2011 2012 2013 sept.2014 Total Madlavning 7 12 17 7 14 57 rengøring 142 104 62 40 30 378 havearbejde

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007

Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007 Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afd. O, Ulykkes Analyse Gruppen, OUH Introduktion

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Reservelæge Christina Høegh Reisenhus og overlæge Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune 1 Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer 1999-23 i relation til bopælskommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Skadestuerne ved Universitetshospital, Sygehus og Sygehus behandler årligt

Læs mere

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder - 2004 Distribution of accident victims by the mechanism and nature of their accident according to place of accident - 2004. 84 Skadesmekanisme

Læs mere

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6 Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O/Skadestue/Modtagelsen Udarbejdet af: Charlotte Gram Jens Lauritsen og Anni Ellegaard Hansen Journal nr.: E-mail: charlotte.gram@ouh.regionsyddanmark.dk anni.ellegaard.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Ulykkesprofil. for Ballerup Kommune. Bjarne Laursen, Hanne Møller Astrid Gisèle Veloso. Udarbejdet af

Ulykkesprofil. for Ballerup Kommune. Bjarne Laursen, Hanne Møller Astrid Gisèle Veloso. Udarbejdet af Ulykkesprofil for Ballerup Kommune Udarbejdet af Bjarne Laursen, Hanne Møller Astrid Gisèle Veloso Statens Institut for Folkesundhed Oktober 26 Konklusionerne i denne rapport bygger på vedlagte analyser

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. uag@rsyd.dk Samlet Region Syddanmark 1.1 mio indbyggere. Hvis

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister Notat 23. februar 2015 ANM Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister 2014-2015 Ældre 1 cyklisters uheldsrisiko Ældre kommer mere alvorligt til skade i uheld Det er vigtigt at være

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Fotovogne - Holdninger - Adfærd Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Agenda Politiets TV Spot og kampagne Befolkningens holdning til ATK Kontrol APP Fartkontrol.nu Kommunikationsindsats

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere