Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005"

Transkript

1 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet tilskadekomne personer på de fynske skadestuer efter færdselsuheld. I Tabel 2a.1 ses antallet af tilskadekomne behandlet på de forskellige skadestuer. Der ses en højere andel tilskadekomne cyklister på skadestuen i Odense sammenlignet med de to øvrige skadestuer. Tilsvarende er andelen af tilskadekomne med MC og personbil i Middelfart og Svendborg lidt højere end i Odense. Denne forskel afspejler formentlig en forskel mellem optageområderne med hensyn til trafi kbelastning i by- og landområder. Tabel 2a.1 Tilskadekomne efter trafikuheld i 2005, behandlet på skadestuerne på Middelfart Sygehus, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Fordelt efter transportform. Skadestue Fodgænger Cykel Knallert MC Personbil Andet Total Middelfart Odense Svendborg Total Afslutningsmåden for de tilskadekomne personer er angivet i Tabel 2a.2. Afslutningsmåden giver oplysninger om alvorligheden af de skader, som personerne har pådraget sig ved ulykken. Ved en mindre skade vil der oftest ikke være behov for yderligere behandling end den, der er givet i skadestuen. Ved mere alvorlige skader vil der oftere være behov for yderligere kontrol eller indlæggelse. Der er dog en række yderligere faktorer, der påvirker afslutningsmåden. Dette kan f.eks. være en række sociale faktorer, der har betydning for, om den tilskadekomne kan klare sig i hjemmet. Det ses, at der i skadestuen i Middelfart oftest ikke var behov for yderligere behandling udover skadestuebehandlingen, mens andelen af indlagte patienter var højere i Svendborg og Odense.

2 2 Tabel 2a.2 Tilskadekomne efter trafikuheld i 2005, behandlet på skadestuerne på Middelfart Sygehus, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Fordelt efter afslutningsmåde. Skadestue Afsluttet Egen læge Ambulant Indlagt Død Uoplyst Total Middelfart Odense Svendborg Total Sammenlignet med antallet af tilskadekomne i 2004 ses et mindre fald i antal tilskadekomne for alle trafi kantgrupper. Faldet er registreret på alle tre åbne skadestuer i amtet. Valg af behandlingssted på de enkelte sygehuse i amtet efter færdselsuheld er betinget af ulykkestedet. Det vil ofte være naturligst at opsøge behandling på den nærmeste skadestue. Der er dog en række andre faktorer, der afgør om man vælger behandling på den ene eller anden skadestue. Alvorligheden af de pådragne læsioner vil ofte have afgørende betydning. Behandling af mere alvorlig tilskadekomst er således samlet på traumecenteret i Odense. De tilskadekomne vil oftest af redningstjenesten blive transporteret direkte hertil, uafhængigt af hvor på Fyn ulykken er sket. Skadestedet giver oplysninger om risikoen ved at færdes som trafi kant på dette sted, hvis antallet af tilskadekomne sammenholdes med antallet af trafi kanter, der rent faktisk færdes på stedet. For den motoriserede trafi k er der ofte oplysninger om den sidste faktor. Det vil dog være de færreste kommuner, der har gode trafi ktællinger, der giver oplysninger om det samlede trafi karbejde i kommunen. Med hensyn til de bløde trafi kanter er der meget sjældent data om trafi karbejdet. I Tabel 2a.3 ses skadestedet i henhold til skadekommune for alle personer skadet efter færdselsuheld i 2004 og Ændringen i antal tilskadekomne trafi kanter er angivet i procent for de forskellige kommuner. For nogle af kommunerne er antallet dog så lavt, at der vil fremkomme ændringer af statistiske årsager. Når den nye kommunalreform er trådt i kraft vil man få større enheder, og data fra de fynske sygehuse kan give værdifulde oplysninger om trafi ksikkerheden i de forskellige kommuner. Disse data kan bruges til at målrette indsatsen mod eventuelle sorte pletter i trafi kken eller trafi kantgrupper, der har behov for en særlig indsats. Det vil også være muligt at se effekten af de gennemførte tiltag. Ulykkes Analyse Gruppen har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med Odense Kommune med brug af sygehusdata. Data fra de sygehusregistrerede uheld er sammenkørt med data fra politiets registrering og har dannet basis for en bredere funderet indsats for trafi ksikkerheden specielt for de trafi kantgrupper, som har været dårligt repræsenteret i de offi cielle færdselsuheldsstatistikker. Som det ses på tabellen er der nogle tilskadekomne, der er behandlet på de fynske skadestuer efter et færdselsuheld sket udenfor Fyn. Dette skyldes, at de ikke umiddelbart efter ulykken er behandlet på det lokale sygehus uden for Fyn, men på et senere tidspunkt har søgt behandling på et af de fynske sygehuse.

3 3 Tabel 2a.3 Tilskadekomne efter færdselsuheld i Fyns Amt i 2004 og 2005 fordelt efter behandlingssted og skadekommune. Antal tilskadekomne i trafi kken 2004 Antal tilskadekomne i trafi kken 2005 Procentvis ændring fra 2004 til 2005 Assens % Bogense % Broby % Egebjerg % Ejby % Fåborg % Glamsbjerg % Gudme % Hårby % Kerteminde % Langeskov % Middelfart % Munkebo % Nyborg % Nr. Åby % Odense % Otterup % Ringe % Ryslinge % Svendborg % Søndersø % Tommerup % Ullerslev % Vissenbjerg % Ørbæk % Årslev % Årup % Fynske øer % Udenfor Fyn % Total %

4 4 2b. Tilskadekomne ved trafi kulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Antallet af tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsuheld faldt i 2005 sammenlignet med både 2003 og I disse to år blev der behandlet henholdsvis og tilskadekomne, mens antallet i 2005 var faldet til Faldet er ligeligt fordelt mellem de forskellige trafi - kantgrupper. Udviklingen i antallet af behandlede tilskadekomne i Odense kan dog ikke analyseres alene uden at inddrage de øvrige skadestuer i amtet. Dette fremgår af det foregående afsnit. Udover de tilskadekomne efter færdselsuheld, der behandles på de fynske sygehuse efter trafi kulykke på Fyn, vil der være en mindre gruppe, der behandles på skadestuer andre steder i landet. Denne gruppe formodes dog at være ganske beskeden og inkluderer tilskadekomne med ganske lette skader. I forbindelse med registrering af de tilskadekomne foretages en gradering af de enkelte læsioners alvorlighed. Dette foregår efter en international skala; AIS (Abbreviated Injury Scale), der angiver hvor livstruende den enkelte læsion er. Der foretages endvidere en beregning, der beskriver alvorligheden af den tilskadekomnes samlede læsioner. Denne beregning kaldes Injury Severity Score (ISS). En mere uddybende beskrivelse fi ndes i bilag 1. Ud af de tilskadekomne trafi kanter i 2005 blev der foretaget AIS-kodning af For 7 af de tilskadekomne var der ikke tilstrækkelige oplysninger til at foretage AIS-kodning på grund af manglende obduktion. Der var 124 tilskadekomne, der forlod skadestuen uden at være set eller undersøgt af en læge, og hos 60 fandtes ved undersøgelse af læge ingen tegn til skade (Figur 2b.8). Der ses en tidsmæssig fordeling af ulykkerne med et øget antal tilskadekomne i myldretiderne om morgenen og om eftermiddagen (Figur 2b.3). Fredag er den ugedag, hvor der registreres fl est tilskadekomne og søndag den dag, hvor der registreres færrest (Figur 2b.4). Der ses fl est tilskadekomne trafi kanter i løbet af månederne juni, august og september og færrest i vintermånederne januar, februar og marts (Figur 2b.5). Mens det samlede antal tilskadekomne faldt i 2005, sås en mindre stigning i antallet af dræbte trafi kanter. Der blev i 2005 registreret 20 dræbte trafi kanter, mens antallet af dræbte i 2003 og 2004 var 19 og 17. Med tal i denne størrelsesorden kan der på baggrund af enkelte ulykker forekomme større udsving fra år til år. Der kan være enkelte dræbte i trafi kken, der ikke indgår i sygehusenes statistikker. Hvis der er læge til stede på ulykkesstedet, f.eks. fra tilkaldt lægeambulance, kan de dræbte på ulykkesstedet blive erklæret døde og indbringes derfor ikke til sygehusenes skadestuer. De indgår derfor ikke i de nuværende sygehusbaserede statistikker. Den offi cielle defi nition på dødsfald som følge af færdselsulykke er, at den tilskadekomne dør indenfor en periode på 30 dage efter færdselsulykken som følge af pådragne skader. I Tabel 2b.1 og Tabel 2b.2 ses alvorligheden og fordelingen af læsionerne på de forskellige kropsregioner for de tilskadekomne. Fordelingen er uændret fra tidligere. Fordelingen af tilskadekomne efter alder og køn ses på Figur 2b.6. Mænd udgør den største andel i næsten alle aldersgrupper. Alle læsioner hos de tilskadekomne kodes med AIS, der som ovenfor nævnt udtrykker, hvor livstruende læsionen er. AIS vurderer således ikke følgerne af skaderne på længere sigt. Et andet og mere simpelt udtryk for alvorligheden af læsionerne er, hvorvidt der er behov for indlæggelse til videre behandling eller observation. Der er dog en del faktorer udover alvorligheden af skaderne, der påvirker dette. Alder og sociale forhold har ofte betydning for, om der er behov for indlæggelse. Behandlingen for en given læsion kan ligeledes ændres gennem en periode, således at indlæggelseshyppigheden efter en given skade enten kan øges eller reduceres. Hvis man sammenligner alvorligheden af skaderne med risikoen for at blive indlagt på grund af skaderne fi nder man en sammenhæng. Denne sammenhæng er dog ikke entydig. Hos en indlagt person fi ndes lige stor sandsynlighed for, at denne har skader med MAIS 1,2 eller 3. Indlæggelsesgraden er således ikke et validt udtryk for alvorligheden af læsionerne.

5 5 I 2005 blev 536 personer indlagt efter trafi kuheld. Det samlede antal indlæggelsesdage var Dette svarer til, at der i gennemsnit hver eneste dag året rundt var indlagt 9 personer på Odense Universitetshospital efter trafi kuheld. I Tabel 2b.3 ses andelen af indlagte patienter fordelt efter transportform. Det ses, at tilskadekomne cyklister er den gruppe, der har det største sengedagsforbrug. På Figur 2b.7 ses fordelingen af den givne behandling efter alder på de tilskadekomne. Der er med stigende alder et stigende behov for videre behandling i skadestuen, og færre tilskadekomne ældre kan afsluttes efter behandling i skadestuen. Figur 2b.1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til Figur 2b.2. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til Fordelt efter transportmiddel Fodgænger Cykel Knallert MC Personbil Øvrige

6 6 Figur 2b.3. Klokkeslæt. Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt efter ulykkestidspunkt n = uoplyste Klokkeslæt Skadestuen, Odense Universitetshospital 2005 Figur 2b.4. Ugedag. Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt på ugedage. 700 n = uoplyste Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Ugedag Skadestuen, Odense Universitetshospital 2005 Figur 2b.5. Måned. Alle tilskadekomne ved trafikulykke fordelt på måneder n = uoplyste Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Måned Skadestuen, Odense Universitetshospital 2005

7 7 Tabel 2b.1. Alvorligheden af læsioner fordelt på trafikantkategori, 2005 The severity of the lesions according to mode of transportation, Transportform AIS 1 AIS 2 AIS 3 AIS 4 AIS 5 AIS 6 Total* (antal læsioner) Fodgænger Cykel Knallert MC Personbil Andet Total Tabel 2b.2. Fordelingen af læsionerne på kropsregion i forhold til trafikantkategori, 2005 Lesions on the body according to mode of transportation, Transportform Hjerne Ansigt Hals Brystkasse Mave Rygsøjle Arme Ben Uspecificeret Fodgænger Cykel Knallert MC Personbil Andet Total Tabel 2b.3. Sengedagsforbruget for tilskadekomne trafikanter behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital i 2005, fordelt efter transportmiddel. Number of hospital bed days for road traffi c accident victims by mode of transportation, Fodgænger Cykel Knallert MC Bil Andet Total (Pedistrian) (Bicycle) (Moped) (MC) (Automobile) (Other) (Total) Antal behandlede (Number of persons treated) Heraf antal indlagte (Number of in-patients) Mediane indl. tid 4 dage 2 dage 2 dag e 4 dage 1 dag 2 dage 1 dag (Median admission time) (1-132 dage) (1-62 dage) (1-55 dage) (1-67 dage) (1-208 dage) (1-25 dage) (1-208 dage) Sengedagsforbrug (Number of hospital bed days)

8 8 Figur 2b.6. Alle tilskadekomne ved trafi kulykke fordelt efter alder og køn, Mænd Kvinder Figur 2b.7. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital i 2005 efter færdselsulykke - fordelt efter alder og afslutningsmåde Død Indlagt Ambulant Egen læge Afsluttet år 10-19år 20-29år 30-39år 40-49år 50-59år 60-69år >=70år

9 9 Tabel 2b.4. Tilskadekomne ved trafikulykke fordelt efter benyttet transportmiddel og modpart Distribution of road traffi c accident victims registered by mode of transport and type of counterpart Transportmiddel Modpart (Counterpart) (Mode of transport) Fodgænger Cykel Knallert MC Bil Varebil Lastbil Bus Fast genstand Ingen Andet Uoplyst I alt Pedestrian Bicycle Moped MC Auto- Pick-up Van Bus Stationary No Other Unknown Total mobile object counterpart Fodgænger Cykel Cykelpassager Knallert Knallertpassager MC MC-passager Personbil Varebil Lastbil Bus Andet I alt Figur 2b.8. Kodning af AIS Alle tilskadekomne i 2005 n = 3421 Forladt skadestuen Oplysninger Undersøgt af læge - Undersøgt af læge - ikke set af læge utilstrækkelige til ingen tegn på læsion korrekt AIS-kodning AIS = 0 AIS = 1-6 n = 127 n = 7 n = 60 n = 3230

10 10 Tilskadekomne fodgængere I forbindelse med tilskadekomne fodgængere skal man være opmærksom på, at ulykken skal involvere et køretøj i bevægelse for at indgå i defi nitionen af et færdselsuheld. Et uheld, hvor en fodgænger kommer til skade ved f.eks. at træde forkert på en fl ise eller kantsten registreres således ikke som et færdselsuheld. Ligeledes indgår tilskadekomne rulleskøjteløbere ikke i statistikken, medmindre der indgår kollision med kørende modpart. De vil herved blive registreret som tilskadekomne fodgængere. Det er dog muligt senere at identifi cere dem separat, hvis man ønsker at analysere tilskadekomne rulleskøjteløbere. I 2005 blev der behandlet 126 tilskadekomne fodgængere på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsuheld. Dette er et mindre fald sammenlignet med det foregående år. Der blev i 2005 indlagt 29 tilskadekomne fodgængere. Den mediane indlæggelsestid var 4 (1-132) dage. Det samlede sengedagsforbrug faldt fra 584 i 2004 til 479 i 2005 (Tabel 2b.3). Det tyder derfor på, at også alvorligheden af de tilskadekomne fodgængeres læsioner er faldet i perioden. I 2005 blev der registreret 5 dræbte fodgængere. I Tabel 2b.3 er vist antallet af indlagte fodgængere, den mediane indlæggelsestid og antallet af forbrugte sengedage sammenlignet med de øvrige trafi kanter. Modpart og ulykkessituation De alvorligste uheld med fodgængere forekommer efter påkørsel af motorkøretøj. Der er udover dette ca. 1/3, der kommer til skade efter påkørsel af cykel eller knallert (Tabel ). Læsionsmønster Benene er den kropsregion, hvor fodgængerne hyppigst kommer til skade. I gennemsnit havde 70 % af de tilskadekomne fodgængere læsioner på benene. Fodgængere havde i gennemsnit noget alvorligere læsioner sammenlignet med de øvrige trafi kantgrupper (Tabel 2b1 og 2b.2). Der var13 % af fodgængernes læsioner, som havde AIS>=3, mens andelen for tilskadekomne trafi kanter generelt var 6 %. Det vil med andre ord sige, at en fodgænger i et givet færdselsuheld har dobbelt så stor risiko for at pådrage sig læsioner med AIS>=3 som trafi kanter generelt.

11 11 Tilskadekomne cyklister Antallet af tilskadekomne cyklister behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital faldt fra i 2004 til i Cykelpassagerer udgjorde 26 af de tilskadekomne cyklister. Halvdelen af det samlede antal tilskadekomne trafi kanter i 2005 var cyklister. Denne andel er faldet lidt de seneste år på baggrund af et øget antal tilskadekomne bilister. Tilskadekomne cyklister er dog fortsat den enkelte trafi kantgruppe, der hyppigst er involveret i trafi kulykker med personskade. Der blev i 2005 dræbt 2 cyklister. Én cyklist døde efter kollision med motoriseret modpart og én døde efter eneuheld. Det er hyppigst de yngre aldersgrupper, der kommer til skade efter færdselsuheld på cykel. Aldersgrupperne år og år udgør 23 % af det samlede antal tilskadekomne mandlige cyklister og 25 % af de kvindelige. Modpart og ulykkessituation Fordelingen af de tilskadekomne efter modpart ses i tabel 2b.4. Eneuheld udgør den største del af de tilskadekomne cyklisters uheld. Resten af ulykkerne er fordelt med kollisioner på lige vej samt kollisioner i kryds. Der har ikke været registreret nogen signifi kant ændring i fordelingen på uheldssituationer sammenlignet med tidligere år. På nedenstående fi gur er vist uheldssituationerne for alle ulykkerne med tilskadekomne cyklister. Uheldssituation Fodg. 900 Dyr, genstand Andet Procent 65 % 8 % 2 % 3 % 2 % 5 % 5 % 3 % 1 % 4 % 2 % Læsionsmønster Fordelingen af læsionerne på de forskellige kropsregioner er uændret fra tidligere. De fl este læsioner er lokaliseret til ansigt og arme. Skader lokaliseret til armene fandtes hos 66 % af de tilskadekomne cyklister, og skader lokaliseret til benene hos 40%. Hovedskader fandtes hos 18 % (Tabel 2b.1 og 2b.2). De fl este cyklister, der behandles på skadestuen, har kun pådraget sig mindre læsioner og behøver ikke yderligere behandling. Der er 1/3 af cyklisterne, der har læsioner med AIS>=2 (f.eks. brækket håndled eller mere alvorlige læsioner). Ud af de tilskadekomne cyklister blev 186 indlagt til videre behandling. I 2004 blev 211 tilskadekomne cyklister indlagt. Den mediane indlæggelsestid var 2 dage (1-62 dage), og det samlede antal indlæggelsesdage var 947 (Tabel 2b.3). Tilskadekomne cyklister udgør 1/3 af de indlagte trafi kanter og 1/3 af tilskadekomne trafi kanters samlede sengedagsforbrug.

12 12 Tilskadekomne på knallert I 2004 blev 362 behandlet efter tilskadekomst på knallert. Dette antal var i 2005 faldet til 355 inklusive 13 tilskadekomne passagerer. Tilskadekomne med knallert-45 indgår ikke i disse data. Knallert -45 er et indregistreret køretøj og indgår som transportform motorcykel. Det er hyppigst mænd, der skades ved færdselsuheld på knallert. Ud af de 355 tilskadekomne på knallert var kun 64 kvinder. De årige mænd udgjorde halvdelen af de tilskadekomne. Også de tilskadekomne kvinder på knallert er hyppigst i aldersgruppen år. Der blev i 2005 dræbt 3 personer efter færdselsuheld på knallert. Modpart og ulykkessituation De fl este uheld med tilskadekomne knallertkørere sker som eneuheld, og den hyppigste modpart ved kollisionsulykker er personbil (Tabel 2b.4). Sammenlignet med cyklisternes færdselsulykker sker en større andel af knallertkørernes uheld i kryds. Den hyppigste ulykkessituation med tilskadekomne knallertkørere i kryds er uheld med højresvingende køretøj ind foran ligeudkørende knallert. Denne uheldssituation udgør alene 10 af uheldene med knallertkørere. På nedenstående fi gur er vist uheldssituationerne for knallertkørere og passagerer. Uheldssituation Fodg. 900 Dyr, genstand Andet Procent 55 % 4 % 3 % 16 % 3 % 4 % 5 % 3 % 1 % 5 % 1 % Læsionsmønster Hos de tilskadekomne knallertkørere er læsionerne hyppigst lokaliseret til arme og ben. På grund af påbudt hjelm er der få alvorlige læsioner lokaliseret til hovedet (Tabel 2b1 og 2b.2). 74 tilskadekomne knallertkørere blev indlagt til videre behandling. Den mediane indlæggelsestid var 2 dage (1-55 dage). Det samlede sengedagsforbrug for tilskadekomne på knallert var 517 dage (Tabel 2b.3).

13 13 Tilskadekomne på motorcykel Antallet af tilskadekomne motorcyklister faldt fra 173 i 2004 til 142 i I dette antal indgår tilskadekomne efter uheld med knallert-45. I 2004 blev der behandlet 79 tilskadekomne efter færdselsuheld med knallert-45. I 2005 registreredes et signifi kant fald med 57 tilskadekomne. Mænd udgjorde 77 % af tilskadekomne på motorcykel i Over 40 % af de tilskadekomne mænd var i aldersgruppen år. 86 % af de tilskadekomne angav, at de havde brugt hjelm. Modpart og ulykkessituation Den hyppigste ulykkesårsag var ene-uheld, men kollision med motoriseret modpart udgjorde næsten lige så stor en del af ulykkerne (Tabel 2b.4). Andelen af eneulykker faldt i 2005 sammenlignet med 2004, hvor 66 % af ulykkerne var eneulykker. I 2005 var andelen af ulykker med kollision på lige strækninger og i kryds steget tilsvarende. Som det ses i nedenstående fi gur over motorcyklisternes uheldssituationer er der udover eneulykkerne mange forskellige uheldssituationer, og det er ikke muligt at angive nogen enkeltsituation som speciel årsag til motorcyklisternes ulykker. Der ses dog en betydelig andel af ulykker med højre- eller venstresvingende modpart ind foran ligeud kørende motorcykel. Uheldssituation Fodg. 900 Dyr, genstand Andet Procent 51 % 13 % 2 % 7 % 10 % 4 % 4 % 4 % 1 % 4 % 0 % Læsionsmønster De fl este af de alvorligere læsioner var lokaliseret til ben og arme. Over halvdelen af læsionerne med AIS>=3 var lokaliseret til ben og arme (Tabel 2b1 og 2b.2). 39 af de tilskadekomne motorcyklister blev indlagt til videre behandling. Den mediane indlæggelsestid var 4 dage (1-67 dage), og det totale sengedagsforbrug var 325 dage (Tabel 2b.3).

14 14 Tilskadekomne i personbil Antallet af tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter uheld med personbil har været stigende gennem en årrække. Denne udvikling er nu vendt. I 2005 blev der registreret 940 tilskadekomne efter færdselsuheld med personbil, og dette er et fald på 67 sammenlignet med Der blev i 2005 registreret 10 dræbte efter uheld med personbil. De 5 blev dræbt ved kollisionsulykke, mens de øvrige blev dræbt ved eneulykke. Yngre mænd udgør stadig en stor del af de tilskadekomne. Mænd i alderen år udgjorde knap 30% af det samlede antal tilskadekomne. Der er en stigende del af de indregistrerede køretøjer, der er udstyret med airbag. Det er ikke muligt på baggrund af registreringerne at vurdere, om der har været nogen effekt af airbags. De personer, der kommer til skade ved et givet færdselsuheld, vil oftest ikke have benyttet sikkerhedssele og have kørt i ældre biler uden avanceret sikkerhedsudstyr som f.eks. airbag. Selebruget hos de tilskadekomne i personbil var 81%. Man ved fra tidligere opgørelser, at det gennemsnitlige selebrug i Danmark er ca. 85%. 48 personer havde ikke sele på ved ulykken til trods for, at deres bil var udstyret med airbag. Antallet er dog faldet i forhold til 2004, og man kan formode, at kampagner med oplysninger om risikoen ved airbag har haft virkning. Kombinationen af manglende sele og udløst airbag er yderst uheldig og kan forårsage dødelige eller alvorlige læsioner. Selebrug og funktion af airbag hos tilskadekomne efter færdselsuheld med personbil i Sele - Sele Uoplyst Airbag udløst Airbag ikke udløst Airbag ikke monteret Uoplyst Modpart og uheldssituation Den hyppigste årsag til uheld med tilskadekomne i personbil er kollision med anden personbil (Tabel 2b.4). På nedenstående fi gur er vist uheldssituationerne. Den hyppigste uheldssituation er uheld ved påkørsel bagfra. Fordelingen på uheldssituationer er uændret fra tidligere. Læsionsmønster Fordelingen og alvorligheden af de pådragne læsioner ses på tabel 2b1 og 2b.2. De tilskadekomne bilister har sammenlignet med de øvrige trafi kantgrupper fl ere og alvorligere læsioner lokaliseret på kroppen (Tabel 2b.1 og 2b.2). 180 tilskadekomne bilister blev indlagt til videre behandling. Den mediane indlæggelsestid var 1 dag (1-208 dage), og det totale sengedagsforbrug var 978 dage. Det skal bemærkes, at det samlede sengedagsforbrug for tilskadekomne bilister i 2004 var mindre til trods for et større antal tilskadekomne. Uheldssituation Fodg. 900 Dyr, genstand Andet Procent 27 % 32 % 5 % 11 % 6 % 9 % 6 % 2 % 0 % 2 % 0 %

15 15 Knallert-45 Knallert-45 er et let tohjulet motorkøretøj med en motor med maksimum slagvolumen på 50 ccm. Den maksimalt tilladte hastighed er 45 km/t. Hastigheden er ved en teknisk modifi cering reduceret til 45 km/t, men kan forholdsvis nemt ændres til en højere hastighed. Køretøjet er et indregistreret køretøj og kræver kørekort til motorcykel eller bil. Der gælder stort set de samme færdselsregler som for motorcykler. Fordelene ved køretøjet er en lav pris ved anskaffelse og drift. Desuden giver køretøjet god fremkommelighed og er forbundet med nemme parkeringsforhold i trafi kken - specielt i bytrafi k. Det virker, som om antallet af tilskadekomne med køretøjet har nået et konstant niveau, efter at der gennem en årrække har været registreret en stigning (Figur 2b.9). De fl este af ulykkerne sker i vintermånederne december og januar og tidligt på dagen i perioden mellem kl. 6 og 7. Den hyppigste uheldssituation er ene-uheld, efterfulgt af motorkøretøj som modpart (Figur 2b.10). Aldersfordelingen af de tilskadekomne viser, at det langt hyppigst er yngre mænd, der bliver behandlet efter uheld med køretøjet. Alvorligheden af ulykkerne har været høj gennem hele perioden siden 1996, hvor man begyndte at registrere tilskadekomne efter færdselsuheld med dette køretøj. Andelen af tilskadekomne med MAIS>=3 er noget højere end hos de andre trafi - kanter. Eftertryk tilladt med kildeangivelse: Ulykkes Analyse Gruppen, Ortopædkirurgisk afd. O, OUH

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

Kapitel 3. Basisregistreringen af tilskadekomst i 2004

Kapitel 3. Basisregistreringen af tilskadekomst i 2004 Kapitel 3. Basisregistreringen af tilskadekomst i 24 37 Ulykker 32.444 ULYKKER (Accidents) 24.754 FRITIDS- ULYKKER (Leisure accidents) 4.237* ARBEJDS- ULYKKER (Gainful work accidents) 3.538 TRAFIK- ULYKKER

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Nakkesmerter efter færdselsuheld med motorkøretøj Vurderet på baggrund af undersøgelser i skadestuen

Nakkesmerter efter færdselsuheld med motorkøretøj Vurderet på baggrund af undersøgelser i skadestuen efter færdselsuheld med motorkøretøj Vurderet på baggrund af undersøgelser i skadestuen Lars Binderup Larsen Overlæge Ulykkes Analyse Gruppen Odense Universitetshospital efter færdselsuheld med motorkøretøj

Læs mere

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder - 2004 Distribution of accident victims by the mechanism and nature of their accident according to place of accident - 2004. 84 Skadesmekanisme

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse 44 Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse Overlæge lic.med. Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afd. O, OUH I årene 1999-2003 var der i alt 267.596 førstegangshenvendelser efter tilskadekomst

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Total 410 240 241 238 272 264 385 23 2.073

Total 410 240 241 238 272 264 385 23 2.073 Tilskadekomne i haven i perioden 2010-28. sept. 2014. Behandlet på Skadestuen OUH Odense År Aktivitet 2010 2011 2012 2013 sept.2014 Total Madlavning 7 12 17 7 14 57 rengøring 142 104 62 40 30 378 havearbejde

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007

Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007 Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afd. O, Ulykkes Analyse Gruppen, OUH Introduktion

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Dybdeanalyse af 291 ulykker Velkommen Hvorfor sker trafikulykkerne? HVU - Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Henrik Værø huv1@vd.dk marts 2015 Velkommen Præsentation af de hyppigst forekommende ulykkesfaktorer

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune 1 Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer 1999-23 i relation til bopælskommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Skadestuerne ved Universitetshospital, Sygehus og Sygehus behandler årligt

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Reservelæge Christina Høegh Reisenhus og overlæge Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene

Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Forebyggelsesplan bidrag - fra sygehusene Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. uag@rsyd.dk Samlet Region Syddanmark 1.1 mio indbyggere. Hvis

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Ulykkesprofil. for Ballerup Kommune. Bjarne Laursen, Hanne Møller Astrid Gisèle Veloso. Udarbejdet af

Ulykkesprofil. for Ballerup Kommune. Bjarne Laursen, Hanne Møller Astrid Gisèle Veloso. Udarbejdet af Ulykkesprofil for Ballerup Kommune Udarbejdet af Bjarne Laursen, Hanne Møller Astrid Gisèle Veloso Statens Institut for Folkesundhed Oktober 26 Konklusionerne i denne rapport bygger på vedlagte analyser

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

TIME OUT Nr. 6, December 2009

TIME OUT Nr. 6, December 2009 TIME OUT Nr. 6, December 2009 Orientering - KBA, Svendborg Ændring af Creatinin-analyserne og indførelse af egfr Fra den 01.12.2009 blev der gennemført nogle ændringer af KBA s creatinin-analyser. Der

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6

Vejledning. Skærmbilleder i FPAS (A-95) ved skade registrering fra 01.01. 08 Ny version september 2010 (stedfæstelse på kort)se side 6 Afdeling: Ortopædkirurgisk Afdeling O/Skadestue/Modtagelsen Udarbejdet af: Charlotte Gram Jens Lauritsen og Anni Ellegaard Hansen Journal nr.: E-mail: charlotte.gram@ouh.regionsyddanmark.dk anni.ellegaard.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Dansk økonomi. Boligmarkedet er gået i stå

Dansk økonomi. Boligmarkedet er gået i stå Dansk økonomi 17.03.2008 Boligmarkedet er gået i stå Det danske boligmarked er gået i stå - bremset af en stagnerende beskæftigelse, strammere kreditbetingelser og en negativ psykologi. Vi forventer, at

Læs mere