TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE"

Transkript

1 Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

2 1-2 Revision 1 Dato Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport Ref

3 INDHOLD 1. INDLEDNING GENERELT OM UHELDSDATA OVERORDNET UHELDSBILLEDE FOR FAXE KOMMUNE Status Udvikling UHELDSSTATISTIK Gerenelt om uheld i by og land Uheldssituationer Vejudformning Trafikanttyper Aldersfordeling Tidsvariation FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS INDSATSOMRÅDER Høj fart Sprit Manglende sele Cyklister Unge bilførere SAMMENFATNING AF UHELDSANALYSEN

4 1. INDLEDNING I Faxe Kommunes trafikhandlingsplan indgår trafiksikkerhed som en væsentlig del af trafikstrategiarbejdet. Trafiksikkerhed betyder meget for både lokalsamfund og samfundet som helhed, da hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Hvert uheld har en omkostning, og med den baggrund fremsætter færdselssikkerhedskommissionen målsætninger og indsatsområder, som er vejledende overfor vejmyndighederne i forhold til at fokusere deres indsatser på de områder med størst potentiel effekt. Den nyeste målsætning er, at antallet af personskader i trafikken skal reduceres med 40 % frem mod 2012 med udgangspunkt i niveauet i Dertil foreslår kommissionen følgende fem indsatsområder, der samlet kan bidrage til at sikre, at målsætningen nås: Høj fart Sprituheld Manglende sele Cyklister Unge bilførere Foruden færdselssikkerhedskommissionens indsatsområder er der for hver vejmyndighed individuelle områder, hvor der med fordel kan ydes en indsats for at forbedre trafiksikkerhedsbilledet. Indsatsen kan knytte sig til specifikke uheldssituationer, vejudformninger, krydstyper, trafikanttyper herunder særligt lette trafikanter, aldersgrupper eller konkrete tidspunkter på året og døgnet. Foruden de generelle indsatsområder kan der være konkrete lokaliteter, hvor uheldsbilledet udskiller sig negativt dvs. med særlig uheldskoncentration. I nærværende uheldsanalyse foretages en gennemgang af den generelle uheldsstatistik for Faxe Kommune. I baggrundsnotatet Sortpletanalyse, december 2011 udpeges konkrete lokaliteter, som er særligt uheldsbelastede i forhold til resten af kommunen. Nærværende uheldsanalyse foretages for alle de nævnte indsatsområder for specifikke emner samt for færdselssikkerhedskommissionens landsdækkende indsatsområder. 4

5 2. GENERELT OM UHELDSDATA Data der anvendes i uheldsanalysen udtrækkes fra VIS opslag. Databasen indeholder adskillige parametre, der knytter sig til hvert uheld samt hvert element og person (dog ej passagerer), der er involveret i et uheld. Politi og myndigheder samarbejder om at oprette data for alle politiregistrerede uheld, men dette volder selv sagt problemer at registrere alle uheld, og derfor er VIS - databasen ikke fuldkommen for alle uheld i Danmark, men det er for nuværende det bedste redskab til uheldsanalyser af denne type. Alternativt eksisterer der en skadestueregistrering af personskader, hvor der også indsamles data for de tilskadekomne i trafikken, men dette er ikke nær så omfattende som VIS databasen og indeholder ikke uheld uden personskade. Nedenfor ses en tabel over registrerede personskader i henholdsvis landspatientregistret (skadestue) og i politiregistrerede uheld i Samlet set registrerer politiet kun 14 % af alle personskader overhovedet, og for cyklister er registreringsgraden særligt lav bare 6 %. I alt Politi Kun skadestue Kun sygehus Politiregistrerede som andel af alle registrerede uheld Personbil % Varebil % Lastbil mv % Motorcykel mv % Knallert % Cykel % Fodgænger % Andet eller uoplyst % Alle % Tabel 1 Registrerede personskader i trafikuheld 2007 i forskellige registre. Landspatientregistret indeholder ikke alle personskader i trafikuheld, og derfor indeholder VIS - databasen antageligt en endnu mindre andel end 14 % af alle personskader i trafikken. Desuden er registreringsgraden for materielskadeuheld ukendt og er antageligt endnu lavere, idet det formodes at uheldene ofte er knap så alvorlige, og der derfor ikke foreligger henvendelser til hverken politi eller skadestuer. Uheldsanalysen baseres altså på et grundlag, der kun er repræsentativt for alle uheld i kommunen, idet der ikke er kendskab til en særlig stor andel af alle uheld. Særligt skal man ved tolkning af resultater være opmærksom på, at cyklistuheld traditionelt er underrepræsenteret i VIS - databasen og uheldsstatistikken. Til at belyse udviklingen i uheldsbilledet udtrækkes data for en længere periode, som i denne analyse er fra 1995 til 2010 inkl. Den øvrige uheldsstatistik beskæftiger sig udelukkende med uheld over den seneste femårige periode (behandlingen af 2011-uheld er endnu ikke afsluttet) og beskæftiger sig med uheld på kommuneveje og i kryds mellem kommuneveje og statsveje. Uheld i VIS - databasen opdeles på følgende: Personskadeuheld: Uheld med personskade Materielskadeuheld: Uheld udelukkende med materielskade, hvor rapport er optaget Ekstrauheld: Materielskadeuheld, hvor der ikke optages rapport Indledningsvis gives et overblik over det generelle uheldsbillede i Faxe Kommune, herunder status og udvikling. Efterfølgende behandles uheld for specifikke emner som uheldssituation, vejudformning, krydsuheld, trafikanttyper, lette trafikanter, aldersgrupper og tidspunkt. 5

6 Endeligt sættes de seneste års udvikling i Faxe Kommune inden for hvert af færdselssikkerhedskommissionens fem indsatsområder i relation til målsætningen om 40 % reduktion af personskader. Dette kan udspecificere, hvorledes forholdene i Faxe Kommune relaterer sig til målsætningen inden for hvert indsatsområde. 6

7 3. OVERORDNET UHELDSBILLEDE FOR FAXE KOMMU- NE I dette afsnit gives en overordnet status for trafikuheld, registreret i Faxe Kommune i perioden samt i omegnskommunernes. Desuden gives et billede på uheldsudviklingen som sættes i relation til færdselssikkerhedskommissionens overordnede målsætning. 3.1 Status Uheld I perioden er der registreret 667 trafikuheld på vejene i Faxe Kommune, heraf er 163 personskadeuheld. På kommunevejen alene er der registreret 516 uheld, hvoraf 140 er personskadeuheld. Alt i alt er ¾ af de registrerede uheld i Faxe Kommune sket på kommunevejene. Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Total Kommunevej Statsvej Alle veje Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Total Kommunevej 86 % 85 % 63 % 77 % Statsvej 14 % 15 % 37 % 23 % Alle veje 100 % 100 % 100 % 100 % Personskader I perioden er der i de 163 registrerede personskadeuheld sket 215 personskader, svarende til 1,31 personskader pr. personskadeuheld. På kommunevejene alene er antallet af personskader 184 svarende til 1,31 personskader pr. personskadeuheld. Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle tilskadekomne Kommunevej Statsvej Alle veje I de resterende analyser behandles kun uheld på kommunevejene inklusiv uheld i kryds mellem statsveje og kommuneveje Faxe Kommune i forhold til omegnskommunerne På Figur 1 ses antallet af personskader i trafikken på kommunevejnettet i de omkringliggende kommuner over den femårige periode. Faxe Kommune ligger omtrent gennemsnitligt for regionen med i alt 184 personskader i kommunen på kommuneveje. 7

8 Figur 1 Personskader i omegnskommunerne. Imidlertid er indbyggertallet i Faxe Kommune relativt beskedent i forhold til de omkringliggende kommuner, og følgelig er antallet af personskader pr. indbygger ret højt i sammenligning 1. Figur 2 illustrerer dette. Antallet af personskader i trafikken pr indbyggere pr. år i Faxe Kommune er 10,3, hvilket kun overgås af Lolland Kommune. Figur 2 Personskader pr indbyggere pr. år for omegnskommunerne. 1 Indbyggertal er hentet fra Danmarks Statistik/Statistikbanken 8

9 Ses alene på de alvorligt tilskadekomne og dræbte pr. indbygger ligger Faxe kommune helt i top med 6,5 personskader pr indbyggere pr. år, hvilket illustreres af Figur 3. Figur 3 Alvorlige personskader og dræbte pr indbyggere pr. år for omegnskommunerne. 3.2 Udvikling Uheld Udviklingen i uheldsbilledet er illustreret i Figur 4. Overordnet set har antallet af registrerede uheld i perioden været nogenlunde stabilt. I var uheldsforekomsten på landsplan generelt højere end de omkringliggende år, og dette afspejles også i uheldsstatistikken i Faxe Kommune. I 2010 er der et større fald i antal uheld i forhold til alle øvrige år. Faldet ses både i personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld. 9

10 Figur 4 Udvikling i antal uheld i Faxe Kommune Personskader Udviklingen i antal personskader i trafikuheld er illustreret i Figur 5. I lighed med antallet af uheld, har antallet af personskader været omtrent uændret i perioden Antallet af personskader var særligt højt i , hvilket følger samme tendens for uheldsbilledet i disse år. Imidlertid er der i sket et drastisk fald i antal personskader, og det er både personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld. Figur 5 Udvikling i personskader i Faxe Kommune. 10

11 3.2.3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Med udgangspunkt i antal personskader i 2005 er færdselssikkerhedskommissionens målsætning en reduktion på 40 % frem mod Konkret for Faxe Kommune betyder det en reduktion i det samlede antal personskader fra 38 i 2005 til 22,8 i Udviklingen er illustreret i Figur 6 og sammenholdt med målsætningen. Med undtagelse af de stærkt afvigende år 2007 og 2008 overholdes den overordnede målsætning klart i Faxe Kommune. Selv hvis de det nuværende niveau holdes frem til 2012 overholdes målsætningen tillige. På figuren er indtegnet de foreløbige uheldstal for 2011 (pr. nov. 2011). Figur 6 Personskader og målsætning for alle personskader. Opdeles målsætningen på personskadegraden ses på Figur 7, at målsætningen for let og alvorligt tilskadekomne overholdes. Antallet af både alvorligt og let tilskadekomne skal reduceres fra 18 til 10,8 om året i Antallet af dræbte er imidlertid så lavt, at den gradvise reduktion i målsætningen ikke bør sammenholdes med det faktuelle antal pr. år. Der kan derfor ikke konkluderes på udviklingen i antal dræbte i forhold til målsætningen. I årene var antallet af dræbte exceptionelt højt, og dette niveau var langt højere end målsætningen. Målsætningen baseres på år efter den fejlagtige opgørelse angående hjernerystelser (se tekstboks)., og er derfor ikke påvirket af dette I denne analyse korrigeres ikke for afvigelsen i skadesgrad, da det ikke påvirker resultaterne, men det skal bemærkes, at antallet af alvorligt tilskadekomne mellem bør korrigeres med en faktor 1,2 og let tilskadekomne skal reduceres med tilsvarende antal. Korrektion for hjernerystelser I 1997 blev forhold omkring hjernerystelse ændret, således at observation for hjernerystelse skulle indgå som let personskade i stedet for alvorlig personskade. Dette førte til, at flere med hjernerystelse er registreret som let tilskadekommen. Til og med 2003 fik misforståelsen konsekvenser for opgørelsen af personskadegraden, og man har udarbejdet generelle korrektionsfaktorer for at kompensere for afvigelser. Alvorligt tilskadekomne i denne periode bør således korrigeres med en faktor 1,2 med en tilsvarende reduktion i let tilskadekomne. 11

12 Figur 7 Personskader og målsætning opdelt på personskadegrad. 12

13 4. UHELDSSTATISTIK Selvom der de seneste par år er sket en positiv udvikling i uheldsbilledet i Faxe Kommune, er antallet af personskader i trafikken stadig højt. Det høje antal personskader pr. indbygger i Faxe Kommune bør foranledige målrettede indsatser for sortpletarbejdet samt adfærdspåvirkning af trafikantmålgrupper i kommunen. Tematisering af uheldskarakteristika er et nødvendigt redskab til at lokalisere særlige problemstillinger generelt for kommunen, og granskning af uheldskoncentrationer på kommunevejene vil kunne identificere lokale trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger. I dette afsnit gives et overblik over udvalgte generelle uheldskarakteristika for uheld på kommunevejene i Faxe Kommune. 4.1 Gerenelt om uheld i by og land Uheld I alt er 277 ud af 516 uheld, 54 %, sket i by og 46 % i land. Samtidig er 76 af personskadeuheldene er sket i land, hvilket svarer til 54 % af uheldene. Personskadeuheld udgør altså en større andel af uheldene i land (32 %) end i by (21 %), hvilket indikerer en større alvorlighedsgrad af uheld i land. Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Alle uheld By Land Alle uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Alle uheld By 46% 65% 44% 54% Land 54% 35% 56% 46% Alle uheld 100% 100% 100% 100% Tabel 2 Uheld fordelt på by/land. Henholdsvis antal og andel. For nærmere analyser af uheld i by/land, se under afsnittene Hovedsituationer i by og land og Vejudformning i by og land Personskader I alt sker 112 af personskaderne i land, svarende til 61 %, og 39 % sker i by. Af de 21 trafikdræbte er 20 sket i land (95 %) hvilket er særdeles meget. De fleste af de alvorligste uheld i Faxe Kommune sker altså på landevejene. Antal Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle personskader By Land Alle Andel Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle personskader By 5% 44% 43% 39% Land 95% 56% 57% 61% Alle 100% 100% 100% 100% Tabel 3 Personsskader fordelt på by/land. Henholdsvis antal og andel. 4.2 Uheldssituationer Uheld Af de 516 registrerede uheld er 161 eneuheld (0), hvilket udgør den største andel af uheldene, 31 %. Øvrige hyppigt forekomne hovedsituationer er mellem medkørende (1) og modkørende (2) på samme vej. Tilsammen er der registreret 130 af disse uheld, svarende til 25 % af alle uheld. 13

14 Ses alene på personskadeuheldene er 30 % af personskadeuheldene eneuheld. Tilsvarende er 19 % af uheldene mellem modkørende trafikanter på samme vej (2). Dette er typisk mødeuheld. Eneuheld og mødeuheld udgør dermed ca. halvdelen af alle personskadeuheld i kommunen. Af materielskadeuheldene sker der forholdsmæssigt flere uheld mellem krydsende med svingning (6), 41 af materielskadeuheld end af personskadeuheld, 8 uheld. Dette er typisk vigepligtsforseelser fra en sekundærtrafikant. Disse uheldstyper er dermed knap så alvorlige, idet der er forholdsmæssigt flere materielskadeuheld end personskadeuheld af denne type. Af ekstrauheldene er 43 % eneuheld. Samtidig er 17 % af uheldene mellem medkørende. Antal uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Alle uheld 0 Eneuheld Medkørende Modkørende Medkørende med svingning Modkørende med svingning Krydsende Krydsende med svingning Parkeringsuheld Fodgængeruheld Øvrige uheld Alle Andel Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Alle uheld 0 Eneuheld 30% 25% 43% 31% 1 Medkørende 5% 13% 17% 12% 2 Modkørende 19% 11% 13% 13% 3 Medkørende med svingning 8% 4% 4% 5% 4 Modkørende med svingning 10% 6% 1% 6% 5 Krydsende 12% 10% 4% 9% 6 Krydsende med svingning 6% 18% 3% 10% 7 Parkeringsuheld 4% 12% 11% 10% 8 Fodgængeruheld 6% 0% 3% 3% 9 Øvrige uheld 1% 1% 2% 1% Alle 100% 100% 100% 100% Tabel 4 Uheld fordelt på hovedsituation. Henholdsvis antal og andel. 14

15 Figur 8 Uheld fordelt på hovedsituation Personskader Af de 184 personskader er 51 sket i eneuheld svarende til 28 % af alle personskader. Næsten lige så mange, 48 (26 %) er sket i uheld med modkørende. Samlet set er 54 % af alle personskader sket i eneuheld eller uheld mellem modkørende. Af de 21 dræbte er 9 (43 %) sket i uheld mellem modkørende (mødeuheld). Mødeuheld er altså den klart hyppigste hovedsituation til trafikdrab i Faxe Kommune. Af de 93 alvorligt tilskadekomne er 51 (55 %) sket i eneuheld og uheld mellem modkørende på samme vej. Hovedsituation Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle personskader 0 Eneuheld Medkørende Modkørende Medkørende med svingning Modkørende med svingning Krydsende Krydsende med svingning Parkeringsuheld Fodgængeruheld Øvrige uheld Alle uheld Hovedsituation Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle personskader 0 Eneuheld 24% 25% 33% 28% 1 Medkørende 0% 4% 6% 4% 2 Modkørende 43% 30% 16% 26% 3 Medkørende med svingning 5% 8% 11% 9% 4 Modkørende med svingning 5% 11% 7% 9% 5 Krydsende 19% 9% 14% 12% 15

16 6 Krydsende med svingning 5% 3% 6% 4% 7 Parkeringsuheld 0% 5% 1% 3% 8 Fodgængeruheld 0% 5% 4% 4% 9 Øvrige uheld 0% 0% 1% 1% Alle uheld 100% 100% 100% 100% Tabel 5 Personskader fordelt på hovedsituation. Henholdsvis antal og andel Hovedsituationer i by og land Af de 516 uheld er 277 (54 %) sket i byområde, 238 (46 %) i landområde og 1 er uoplyst. 85 (53 %) af eneuheldene er sket i landzone og 76 (47 %) i byzone. Eneuheldene sker dermed lige ofte i by som i land. Uheld mellem medkørende (bagendekollisioner) og modkørende (frontalkollisioner) sker oftest i land, idet 60 % af disse uheld sker i land og 40 % i by. Figur 9 Uheld fordelt på hovedsituation og zone. I by er de hyppigst forekomne hovedsituationer eneuheld, parkeringsuheld og krydsende med svingning. Overraskende få uheld (4 %) sker i forbindelse mellem modkørende med svingning, hvilket typisk er venstresvingsuheld i kryds. Desuden ses mindre antal uheld med medkørende på samme vej end normalt, hvilket typisk er bagendekollisioner. I land er de hyppigst forekomne hovedsituationer eneuheld, medkørende og modkørende uden svingning altså strækningsuheld. Tilsammen udgør disse tre hovedsituationer 68 % af alle uheld i land, hvoraf eneuheld alene udgør 36 % af alle uheld i land. Øvrige uheldssituationer i land er dermed af mindre betydning. 16

17 Tabel 6 Hovedsituationer for henholdsvis by og land Tema: Eneuheld Da den hyppigst forekomne uheldssituation i Faxe Kommune er eneuheld er det valgt at foretage en næranalyse af dette tema. I by er der sket 76 eneuheld svarende til 47 % af de 161 eneuheld og i land er der sket 85 svarende til 53 %. Der er de seneste to år sket et fald i antal eneuheld i Faxe Kommune i forhold til de foregående år. 17

18 Figur 10 Udvikling i antal eneuheld (Hovedsituation 0). Eneuheldene er kortlagt på følgende kort. Det fremgår at eneuheld forekommer både i by og landområder. Det ses også, at eneuheld med personskade forekommer hyppigt på landet, hvor der i byområder er flest materielskadeuheld. 18

19 Figur 11 Eneuheld i Faxe Kommune. Eneuheldene sker primært med bil, idet 125 er sket med bil (78 %). Alle dræbte i eneuheld er sket i bil, hvor det for de øvrigt tilskadekomne fordeler sig mere på øvrige trafikanttyper, hvor knallertførere i eneuheld har pådraget sig forholdsvis mange personskader, i alt 9. Trafikanttype Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Alle eneuheld Bil Varebil Lastbil MC/KN Knallert Flygtet/ukendt Alle uheld Figur 12 Eneuheld fordelt på trafikanttype og uheldsart. 19

20 Trafikanttype Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Bil Varebil Lastbil MC/KN Knallert Flygtet/ukendt Alle uheld Figur 13 Personskader i eneuheld fordelt på trafikanttype og personskade. De fleste eneuheld forekommer på lige strækning, idet 84 (52 %) er sket her. I øvrigt sker mange af eneuheldene i kurver (34 %). Vejtype Trafikanttype i eneuheld Lige strækning 84 Kurver 55 Kryds 18 Øvrigt 4 Alle uheld 161 Figur 14 Vejtype i eneuheld Tema: Mødeuheld Da der er sket forholdsvis mange mødeuheld/frontalkollisioner i Faxe kommune, og at alvorligheden af disse uheld typisk er stor, er det valgt at foretage en temaanalyse af denne hovedsituation. Der er over de seneste fem år været fald i antal mødeuheld i Faxe Kommune. Figur 15 Udvikling i antal mødeuheld (Hovedsituation 2). Mødeuheldene er kortlagt på følgende kort. Det fremgår at mødeuheld forekommer i land samt i de største byer Haslev og Faxe. En stor del af mødeuheldene med personskade forekommer i land. 20

21 Figur 16 Mødeuheld i Faxe Kommune. Af de i alt 69 mødeuheld er 42 (61 %) sket i land og 27 (39 %) i by. Heraf er der sket 26 personskadeuheld, hvor det for 20 af dem er sket i landzone. Mødeuheld med personskade sker altså primært i landzone, og dette er typisk de mest alvorlige uheld. For materielskadeuheld ses en mere lige fordeling mellem by og land. Uheldsart By Land Alle uheld By Land Alle uheld Personskadeuheld % 77% 100% Materielskadeuheld % 46% 100% Ekstrauheld % 58% 100% Alle uheld % 61% 100% Figur 17 Mødeuheld fordelt på by/land samt uheldsart. Alvorligheden af mødeuheld giver sig også til udtryk i skadegraden, hvor der i et mødeuheld gennemsnitligt forekommer 0,69 personskader pr. uheld, hvor det for alle uheld i kommunen er 0,36 personskader pr. uheld. 21

22 I land er der sket 39 personskader og i by bare 9 personskader. Personskader i mødeuheld forekommer dermed mest i landzone. I landzone er der 30 dræbte eller alvorligt tilskadekomne i mødeuheld, hvilket svarer til 32 % af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i Faxe Kommune. Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle personskader By Land Alle uheld Figur 18 Personskader i mødeuheld fordelt på by/land. 4.3 Vejudformning Uheld I alt er 162 uheld sket i kryds svarende til 31 % og 212 er sket på lige vej svarende til 41 %. Desuden en del uheld i kurver, 15 %. Bemærkelsesværdigt få uheld, 21, er sket i indkørsler, men dette kan skyldes at indkørsler også kan betragtes som kryds. Der ses nogenlunde samme fordeling af vejudformning mellem uheldsarterne, dog sker der relativt flere personskadeuheld på lige vej (41 % af personskadeuheld) end materielskadeuheld på lige vej (34 % af materielskadeuheld). Vejudformning Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Alle uheld Kryds Rundkørsel Indkørsel Kurve Lige vej Sti/Stikrydsning Øvrig Uoplyst 4 4 Alle uheld Andel Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Alle uheld Kryds 35% 38% 18% 31% Rundkørsel 1% 1% 1% 1% Indkørsel 3% 7% 1% 4% Kurve 14% 11% 21% 15% Lige vej 41% 34% 52% 41% Sti/Stikrydsning 3% 0% 1% 1% Øvrig 4% 10% 3% 6% Uoplyst 0% 0% 3% 1% Alle uheld 100% 100% 100% 100% Tabel 7 Uheld fordelt på vejudformning. Henholdsvis antal og andel. 22

23 Figur 19 Uheld fordelt på vejudformning Personskader Generelt modsvarer personskadefordelingen i vejudformningen helt uheldsforelingen for samme. Dvs. der forekommer flest personskader på lige vej, 82, og dernæst i kryds, 58. Antal Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Total personskader Kryds Rundkørsel Indkørsel Kurve Lige vej Vej og sti Sti/Stikrydsning Øvrig Uoplyst Alle uheld Andel Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Total person skader Kryds 33% 30% 33% 32% Rundkørsel 0% 1% 0% 1% Indkørsel 0% 4% 1% 3% Kurve 14% 15% 14% 15% Lige vej 43% 45% 44% 45% Vej og sti 0% 0% 1% 1% Sti/Stikrydsning 0% 1% 3% 2% Øvrig 10% 3% 3% 4% Uoplyst 0% 0% 0% 0% Alle uheld 100% 100% 100% 100% Tabel 8 Personskader fordelt på hovedsituation. Henholdsvis antal og andel. 23

24 4.3.3 Vejudformning i by og land Lige vej er den hyppigst forekomne vejudformning i både by og land, idet der er sket henholdsvis 108 og 104 uheld på lige vej. I øvrigt sker mange krydsuheld i by, 91 (56 % af krydsuheld) og mange kurveuheld sker i land, 48 (63 % af kurveuheld). Figur 20 Uheld fordelt på vejudformning og zone. For by-uheld er de hyppigst forekomne vejudformninger kryds og lige vej med henholdsvis 33 % og 39 % af uheldene. Dermed sker 72 % af alle uheld i enten kryds eller lige vej. For uheld i landzone er næsten alle uheld sket på lige vej, i kurve eller i kryds med henholdsvis 44 %, 20 % og 29 % af alle landuheld. Samlet set er 72 % af uheldene sket på lige vej eller i kurve. Største forskel mellem by og land er, at der forholdsmæssigt er væsentligt flere uheld i kurver i land end i kurver i by. 24

25 Figur 21 Vejudformning for henholdsvis by og land Tema: Krydsuheld Da mange uheld sker i kryds er det valgt at foretage en temaanalyse af krydsuheld. Denne temaanalyse foretages med uheld, der er angivet som krydsuheld, og det totale antal uheld afviger derfor en smule fra den forrige opgørelse af krydsuheld, der brugte vejudformningen som parameter. Der er fra 2008 og frem været et markant fald i antal krydsuheld i Faxe Kommune i forhold til de foregående år. 25

26 Figur 22 Udvikling i antal krydsuheld (Krydsuheld er ja ). Af de 516 uheld i Faxe Kommune er 101 registreret som krydsuheld. 58 krydsuheld er sket i by og lidt færre, 43, er sket i land. Imidlertid sker der flest personskadeuheld i land-kryds end i by-kryds. Dette kan skyldes, at krydsuheldene i land er mere alvorlige end i by. By Land Alle uheld By Land Alle uheld Personskadeuheld % 40% 30% Materielskadeuheld % 44% 55% Ekstrauheld % 16% 15% Alle uheld % 100% 100% Tabel 9 Krydsuheld fordelt på by/land samt uheldsart. I alt sker 35 personskader i kryds svarende til 19 % af alle personskader i kommunen. Hovedparten af personskader i krydsuheldene sker i land, 63 %. Dette er på trods af at der sker færrest krydsuheld i land. Det gennemsnitlige antal personskader pr. krydsuheld er for land 0,51 og for by 0,22. Uheld i land-kryds giver altså markant flere personskader end i by-kryds, hvilket også indikerer, at alvorligheden i land er langt større end i by. Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle personskader By Land Alle uheld Tabel 10 Personskader i krydsuheld fordelt på by/land. Den hyppigst forekomne hovedsituation i krydsuheld er 6-krydsende med svingning, som typisk er vigepligtsforseelser fra en trafikant fra en sekundærvej i et prioriteret kryds. Desuden er der forholdsvis mange uheld med hovedsituation 5-krydsende uden svingning. Der er også sket en del eneuheld i kryds. Hovedsituation i kryds Uheld Andel 0 Eneuheld 18 18% 1 Medkørende 6 6% 26

27 2 Modkørende 3 3% 3 Medkørende med svingning 10 10% 4 Modkørende med svingning 14 14% 5 Krydsende 18 18% 6 Krydsende med svingning 29 29% 7 Parkeringsuheld 1 1% 8 Fodgængeruheld 2 2% Alle uheld % Tabel 11 Krydsuheld fordelt på hovedsituation. I alt har 21 krydsuheld involveret lette trafikanter, hvoraf de 16 er i by. Pga. det lave antal uheld med lette trafikanter i kryds, vurderes det ikke at være et udpræget problem for Faxe kommune. Antallet af uheld med lette trafikanter (cyklister) hænger naturligvis også sammen med en begrænset cykeltrafik. By Land Alle uheld Uheld uden lette trafikanter Uheld med lette trafikanter Alle uheld Tabel 12 Krydsuheld og lette trafikanter. 27

28 4.4 Trafikanttyper Uheld Nedenstående tabel viser partkombinationer for trafikanterne i uheld inklusiv faste genstande. Rækkefølgen i parterne angiver ikke elementnummer. Bil Bil-Bil % Bil-Varebil 37 7% Bil-Lastbil/Bus 24 5% Bil-MC 15 3% Bil-Knallert 31 6% Bil-Cykel 30 6% Bil-Fodgænger 10 2% Bil-Genstand 90 17% Bil-øvrigt 45 9% Alle biluheld % Lastbil/Bus Lastbil-Bil 24 5% Lastbil-varebil 2 0% Lastbil-Lastbil 2 0% Lastbil-Knallert 2 0% Lastbil-Cykel 2 0% Lastbil-Fodgænger 1 0% Lastbil-Genstand 6 1% Lastbil-Øvrigt 1 0% Alle lastbiluheld 40 8% Varebil Varebil-Bil 37 7% Varebil-Varebil 3 1% Varebil-Lastbil 2 0% Varebil-MC 1 0% Varebil-Knallert 3 1% Varebil-Cykel 3 1% Varebil-Fodgænger 1 0% Varebil-Genstand 9 2% Varebil-Øvrigt 10 2% Alle varebiluheld 69 13% Knallert Knallert-Bil 31 6% Knallert-Varebil 3 1% Knallert-Lastbil/Bus 2 0% Knallert-Knallert 3 1% Knallert-Cykel 5 1% Knallert-Fodgænger 0 0% Knallert-Genstand 5 1% Knallert-øvrigt 7 1% Alle knallertuheld 56 11% Cykel Cykel-Bil 30 6% Cykel-Varebil 3 1% Cykel-Lastbil/Bus 2 0% Cykel-Knallert 5 1% Alle cykeluheld 40 8% Tabel 13 Partskombinationer i uheld. 28

29 De involverede parter i uheldene er primært biler, hvor der i 435 af de 516 uheld har været en bil impliceret svarende til 84 %. Den hyppigste modpart i biluheld er andre biler, som udgør 153 uheld (30 % af alle) samt påkørsel af faste genstande på eller uden for kørebanen med 90 uheld (17 % af alle). I alt har 8 % af alle uheld inkluderet lastbiler/busser og 13 % har inkluderet varebiler. Bemærkelsesværdigt er det, at hele 11 % af alle registrerede uheld har involveret knallerter. Knallerter har primært være i uheld med biler. Knallertuheld er altså et udpræget problem i Faxe Kommune Personskader Langt de fleste personskader er sket på bilister. I alt er 106 bilister kommet tilskade hvilket er 58 % af alle personskader i Faxe kommune. Derefter følger knallerter, som står for 16 % af alle personskader. De dræbte fordeler sig på 13 i biler, 3 i varebiler og 5 på MC/Knallert45. Figur 23 personskader fordelt på elementart Tema: Cyklist- og knallertuheld I kommunen har der været en knallert involveret i 56 uheld og en cyklist i 40 uheld. Samlet har 91 uheld involveret cykler eller knallerter. I alt er 29 knallertførere og 16 cyklister kommet til skade, svarende til 25 % af alle personskader i kommunen. Der foretages derfor en temaanalyse af uheld med disse trafikanter. Generelt ses en lettere faldende tendens for uheld med cykler/knallerter. 29

30 Figur 24 Udvikling i uheld med cykler/knallerter. Uheld med cyklister og knallerter forekommer primært i byerne, hvilket fremgår af følgende kort. Der ses en markant uheldskoncentration i Haslev. 30

31 Figur 25 Uheld med cykler og knallerter i Faxe Kommune. I lighed med kortlægningen, sker hovedparten af cyklist/knallertuheld i by, 74 %. Over halvdelen af cyklist/knallertuheld i land er personskadeuheld, hvilket indikerer uheldene i land er alvorlige. By Land Alle uheld By Land Alle uheld Personskadeuheld % 36% 100% Materielskadeuheld % 19% 100% Ekstrauheld % 20% 100% Alle uheld % 26% 100% Tabel 14 Cyklist/knallertuheld fordelt på By/land. Der er ingen dræbte cyklister eller knallertførere i Faxe Kommune. Derimod er 45 tilskadekomne, hvoraf de 67 % er i byer. Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Alle personskader By Land Total

32 Tabel 15 Personskader i uheld med cykler/knallerter. I alt er 43 % af cykel/knallertuheldene sket i kryds og 31 % på lige vej. Uheld på lige vej er ofte på lokaliteter med blandet trafik i kørebanen eller ve indkørsler, som fejlagtigt er angivet som lige vej. Personskade uheld Materielskade uheld Ekstrauheld Alle uheld Andel Kryds % Rundkørsel % Indkørsel % Kurve % Lige vej % Sti/Stikrydsning 4 4 4% Øvrigt % Alle % Tabel 16 Uheld med cykler/knallert fordelt på vejudformning. 32

33 4.5 Aldersfordeling Aldersfordelingen af personer i uheld foretages på baggrund af aldersgrupperinger, som afspejler forskellige transportbehov. 0-5 år: Børn og spædbørn, som ikke færdes på egen hånd år: Skolebørn uden mulighed for kørekort til motorkøretøjer år: Ældste skoleelever med mulighed for knallertbevis år: Unge trafikanter med mulighed for kørekort år: Arbejdende og mobile personer. >74 år: Ældre med begrænset mobilitet og transportbehov. Aldersfordelingen for personer i uheld i henhold til disse grupperinger er vist i Figur 26. I aldersgruppen år er der flest implicerede i uheld og også flest personskader til trods for, at aldersgruppen spænder over 7 årgange og de fleste andre 10 årgange. Det ses samtidig, at fra 45-års alderen falder hyppigheden for personer impliceret i uheld. Personskader følger samme tendens. Medpassagerer, der ikke har pådraget sig personskade indgår ikke i VIS - databasen og tælles dermed ikke med som involveret part i uheld. Antallet af uskadte personer i databasen er derfor et udtryk for antal uskadte førere. Personskadede medpassagerer tæller med i statistikken. Figur 26 Aldersfordeling og personskadegrad for personer i uheld. Kønsmæssigt er der klart overvægt af uheld med mænd, idet 66 % af alle involverede parter er mand. Særligt i aldersgrupperne og år er mænd overrepræsenterede, idet ca. 75 % af personer i uheld i disse aldersgrupper er mænd. 33

34 Figur 27 Aldersfordeling og køn for personer i uheld. Køretøjstypefordelingen for aldersgrupperne afspejler de udfoldelsesmuligheder, som personerne har gennem livet. Cykeluheld sker primært for 6-15 årige, som endnu ikke har mulighed for knallertbevis eller kørekort. Knallertuheld forekommer primært for årige, som endnu ikke kan have kørekort, men også for ældre personer op til 54 år. Derefter ses ingen nævneværdig personmængde i knallertuheld. Personer i bil stiger drastisk, når kørekort bliver en mulighed og falder derefter gradvist. Figur 28 Aldersfordeling og trafikanttype for personer i uheld. 34

35 Nedenstående Figur 29 viser køretøjtypernes andel for hver aldersgruppe. For 6-15 årige skolebørn har 54 % af de implicerede parter været på cykel, for årige har 67 % af de implicerede parter været på knallert og for de årige har 81 % af de implicerede parter været i personbil. For de øvrige aldersgrupper udgør bil også en meget høj andel, dog typisk lidt lavere end for årige. Figur 29 Aldersfordeling og trafikanttype for personer i uheld vist som andel af aldersgruppe. Uheldsrisikoen udtrykt som antal personer i uheld pr indbyggere er et mål for, hvor hyppigt en personer i hver aldersgruppe er impliceret i uheld i forhold til, hvor mange indbyggere der er i aldersgruppen. Uheldsrisikoen giver derfor et mere reelt billede af, hvor hyppigt en person i Faxe Kommune impliceres i et uheld. Uheldsrisikoen er klart størst for aldersgruppen år, idet der er 142 ud af indbyggere impliceret i uheld om året, hvilket er over tre gange så hyppigt som gennemsnittet. I aldersgruppen år er der også mange personer i uheld i forhold til resten, idet uheldsrisikoen er ca. to gange så høj som gennemsnittet. Fra 25 års alderen falder uheldsrisikoen jævnt. 35

36 Figur 30 Personer i uheld pr indbyggere pr. år fordelt på aldersgruppe. 4.6 Tidsvariation Uheldenes fordeling over året er vist i Figur 31. De mest uheldsbelastede måneder er januar og november. Færrest uheld ses i februar og marts. Uheldsforekomst stiger hen over foråret og topper i maj-juni, falder i sommermånederne og stiger igen i løbet af efteråret. Figur 31 Uheld fordelt på måned. 36

37 Årstiderne påvirker transportvanerne, hvilket afspejles i uheldsstatistikken. Uheld med cykler/knallerter vokser således hen over foråret, er højt gennem sommeren, og falder igen fra november. De måneder med flest cykler/knallerter involveret i uheld er maj-juni og august-oktober. Figur 32 Cykel/Knallertuheld fordelt over året. Uheldenes fordeling over døgnet viser at der er en markant stigning i uheld i eftermiddagstimerne, som topper i spidstimerne. I morgenspidstimerne sker der væsentligt færre uheld, hvilket ofte skyldes, at man om morgenen er mere opmærksom samt mere hensynsfuld i trafikken. Desuden udgør personskadeuheldene en stor andel af alle uheld i nattetimerne, hvilket kan skyldes høj fart og spritkørsel og herved potentielt større risiko for alvorlige uheld. Figur 33 Uheldenes fordeling over døgnet. 37

38 5. FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS IND- SATSOMRÅDER Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om reduktion af personskader i trafikken fra 2005 til 2012 med 40 % skal i høj grad bæres af de fem indsatsområder fart, sprit, sele, cyklister og unge. For Faxe Kommune betyder det, at en reduktion af personskader for hvert indsatsområde kan bidrage til, at Faxe kommune samlet set overholder målsætningen. I dette afsnit gives et overblik over, hvorledes billedet ser ud for Faxe Kommune for hvert indsatsområde, og om det går den rigtige vej for hvert indsatsområde med henblik på at overholde målsætningen. Desuden er personskaderne for hvert indsatsområde kortlagt (bortset fra uheld med trafikanter uden sele og uheld med unge bilførere, da disse er personafhængige og ikke lokalitetsafhængige). 5.1 Høj fart Fartuheld defineres som et uheld, hvori en eller flere parter har haft en skønnet hastighed højere end den tilladte hastighedsgrænse. Reduktion af fart mindsker uheldsrisikoen alvorlighedsgraden af uheldene drastisk og kan forebygges både på lokaliteter samt gennem kampagner og oplysning. I Faxe kommune er der registreret 51 fartuheld i perioden , heraf 18 med personskade. Dette tal skal ses i lyset af, at der i mange tilfælde ikke er registreret en skønnet hastighed for de implicerede parter, og tallet er derfor reelt større. I 2005 er der registreret 3 personskader i fartuheld, hvilket skal reduceres til 1,8 i 2012 for fartuheld specifikt. I forhold til denne målsætning overholder Faxe Kommune generelt målsætningen for fartuheld. Reduktionen af personskader i fartuheld medvirker altså til, at Faxe Kommune kan overholde den samlede målsætning, om end tallene er så små, at der ikke bør konkluderes for meget. Figur 34 Personskader i fartuheld sammenholdt med målsætningen. Der sker mange fartuheld byerne, men også på landevejene. De mange fartuheld i byerne kan ske pga. lave hastigheder i forhold til landevejene, hvor hastigheden er høj og fremkommeligheden der- 38

39 med er stor. Trafikanterne er således vant til at færdes med 80 km/t i kommunen, og når de når ind i byerne, forceres hastigheden med større risiko for uheld. Figur 35 Fartuheld. 5.2 Sprit Sprituheld defineres som et uheld, hvori en eller flere af parterne har været alkoholpåvirket med en promille over grænsen på 0,5. Sprituheld er i sig selv svære at forhindre, da en alkoholpåvirket trafikant agerer anderledes end forudset, men forebyggende kampagner kan være med til at reducere antallet af spritkørsler og dermed risikoen for sprituheld. I Faxe Kommune er der i perioden registreret 93 sprituheld heraf 41 med personskade. Dette svarer til, at der i 18 % af alle uheld i kommunen har været sprit involveret. Dette tal er forholdsvis højt. Fra 2005 til 2010 er der dog generelt sket en gradvis reduktion i personskader i sprituheld. I årene er der sket gennemsnitligt 11 personskader i sprituheld om året, hvilket i 2012 skal reduceres til 6,6. I forhold til færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at reducere antallet af personskader med 40 % fra 2005 til 2012, heriblandt personskader i sprituheld, overholder Faxe 39

40 Kommune målsætningen for sprituheld specifikt. (Det er ikke relevant at sammenligne år 2005 med øvrige år, da der er en markant afvigende tendens i netop Derfor tages gennemsnittet for som udgangspunkt for målsætningen.) Reduktionen af personskader sprituheld medvirker altså til, at Faxe Kommune kan overholde den samlede målsætning. Figur 36 Personskade i sprituheld sammenholdt med målsætningen. På landevejene er sprituheldene primært med personskade og i byer primært med materielskade. Forskellen kan skyldes, at de materielskadeuheld der sker på landevejene typisk er eneuheld og ikke rapporteres til politiet, da der er sprit involveret, hvorimod der i byer oftere påkøres genstande og andre trafikanter, som derigennem indrapporterer uheldet. 40

41 Figur 37 Sprituheld. 5.3 Manglende sele Personskade uden sele defineres som at en personskadet trafikant ikke har anvendt sele, uanset om vedkommende er fører eller passager. Målsætningen går på at reducere antallet af personskader på trafikanter uden selebrug. I Faxe Kommune er der i perioden registreret 33 personskader på personer uden brug af sele. I årene er der sket gennemsnitligt 6,3 personskader på personer uden sele om året, hvilket i 2012 skal reduceres til 3,8. I forhold til færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at reducere antallet af personskader på personer uden sele med 40 % fra 2005 til 2012, overholder Faxe Kommune ikke målsætningen for manglende selebrug specifikt. (Det er ikke relevant at sammenligne år 2005 med øvrige år, da der er en markant afvigende tendens i netop Derfor tages gennemsnittet for som udgangspunkt for målsætningen.) Da målsætningen ikke overholdes for indsatsområdet sele bidrager dette indsatsområde ikke til, at Faxe Kommune kan overholde den samlede målsætning. Målrettede indsatser for selebrug bør foretages, så man kan styrke en po- 41

42 sitiv udvikling for personskadede trafikanter i Faxe Kommune med henblik på at overholde den samlede målsætning. Figur 38 Personskader på personer uden sele sammenholdt med målsætningen. Af de personskadede uden sele er 30 passagerer enten på forsæde eller bagsæde, hvilket udgør 40 % af alle personskader på personer uden sele. Det er dermed både førere og passagerer der kommer til skade, når de ikke bruger sele. Figur 39 Personskader på personer uden sele fordelt på personart. 42

43 5.4 Cyklister Et cyklistuheld defineres som et uheld, hvor en af parterne har været cyklist. Målsætningen går på at reducere antallet af personskadede cyklister. I Faxe Kommune er der registreret 16 personskader på cyklister, hvilket er meget lavt. I 2005 er der i Faxe Kommune registreret 6 personskader på cyklister, som i målsætningen skal reduceres til 3,6 i I forhold til denne målsætning overholder Faxe Kommune klart målet om reduktion af personskadede cyklister, om end tallene er så lave, at der ikke bør konkluderes for meget, idet små variationer i personskader giver store udsving forholdsmæssigt. Figur 40 Personskader på cyklister sammenholdt med målsætningen. Cyklistuheldene er næsten udelukkende sket i byerne, hvor de største cyklistmængder færdes. På landeveje kan separate stisystemer og mindre cykeltrafik være medårsag til de få uheld her. For mere statistik om cyklistuheld se under 4.4.3Tema: Cyklist- og knallertuheld. 43

44 Figur 41 Cyklistuheld. 5.5 Unge bilførere Unge bilførere er nye, urutinerede trafikanter, og et uheld med unge bilførere defineres som et uheld, hvor mindst en af bilførerne er mellem år. Bil inkluderer her bil, varebil, lastbil og bus. Målsætningen går på at reducere det samlede antal personskader i uheld med unge bilførere, altså personskader på trafikanter i og uden for det køretøj, der føres af en ung trafikant. I perioden er der i Faxe Kommune sket 58 personskader i uheld med unge bilførere, hvilket svarer til 32 % af alle personskader i kommunen. Unge bilførere er dermed involveret i uheld, der forårsager en stor del af personskader i kommunen, men dette er ikke ensbetydende med, at unge bilførere forårsager uheldene de er bare medvirkende i uheldet. 31 af personskader er på de unge bilførere selv, 6 personskader er på medpassagerer i køretøjet ført af en ung bilfører og 21 personskader er sket på andre trafikanter. I 2005 er der i Faxe Kommune registreret 16 personskader i uheld der har involveret unge bilførere, hvilket skal reduceres til 9,6 i 2012 for at overholde målsætningen. I forhold til dette overholder Faxe Kommune generelt set målsætningen, idet der er en faldende tendens over årene, men små udsving undervejs kan i sidste ende medvirke til, at reduktionen ikke kan overholdes. 44

45 Figur 42 Personskader i uheld med unge bilførere sammenholdt med målsætningen. 45

46 6. SAMMENFATNING AF UHELDSANALYSEN Uheldsanalysen peger overordnet set på områder, hvor der kan gøres et arbejde for at forbedre trafiksikkerhedsforholdene i Faxe Kommune. Generelt set står det ikke så godt til for Faxe Kommune når man ser på antallet af personskader i trafikken pr. indbygger for perioden I alt har 6,5 personer pr indbyggere kommet alvorligt til skade på kommunevejene hvert år, hvilket er det højeste antal blandt alle kommuner på Sjælland/Lolland/Falster. I perioden er der på kommunevejen i Faxe Kommune sket 516 uheld med 184 personskader, hvoraf 21 er trafikdræbte. Generelt ses en faldende tendens i antal personskader og uheld, og sammenholdes med færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at reducere antallet af uheld med 40 % frem mod 2012 med udgangspunkt i niveauet for 2005 ser det ganske positivt ud for Faxe Kommune, idet målsætningen allerede er nået. Til det skal siges, at niveauet i generelt var rigtigt højt og dette bidrog også til den dårlige uheldsstatistik for kommunen, men de sidste års nedgang er medvirkende til, at Faxe Kommune for tiden ser en positiv udvikling. Nærværende uheldsanalyse har beskrevet uheldene i Faxe Kommune for perioden ved at kortlægge uheldsmønstre og analysere udvalgte temaer. By/Land I alt sker 54 % af uheldene i land og der er tendens til at uheldene er alvorligere i land end i by, idet der oftere sker personskade. 20 ud af 21 trafikdræbte i perioden er forekommet i land. De alvorlige landevejsuheld i Faxe Kommune vurderes dermed at være et stort problem. Hovedsituation Eneuheld er den hyppigst forekomne uheldstype og udgør 31 % af uheldene. Der sker stort set lige mange eneuheld i by som i land. I øvrigt sker der mange strækningsuheld, og bagendekollisioner og frontalkollisioner udgør tilsammen 25 % af alle uheld i kommunen. Uheld med krydsende trafikanter sker hyppigst i byerne. De fleste personskader sker i eneuheld, 28 %, og frontalkollisioner, 26 %, og 43 % af de trafikdræbte er i frontalkollisioner på landeveje. For eneuheldene specifikt sker 52 % på lige vej og 34 % i kurver og resten i kryds/indkørsler eller øvrige lokaliteter. Der er altså klart flest eneuheld på strækninger. Eneuheld og frontalkollisioner på landevejene vurderes at være et stort problem i Faxe Kommune. Vejudformning Den hyppigst forekomne vejudformning ved uheldene er lige vej, men krydsuheld forekommer også i 31 % af tilfældene, hvor der sker lidt flere krydsuheld i by end i land. I land er der dog større sandsynlighed for at krydsuheldet er et personskadeuheld. Der sker i øvrigt bare 21 uheld med lette trafikanter i kryds, hvilket er ganske lidt. Langt de fleste personskader, 45 %, er sket på lige vej og 32 % er sket i kryds. Strækningsuheld er dermed den mest uheldsbelastede vejudformning i Faxe Kommune. Trafikanttyper Den hyppigst sete trafikanttype i uheldene er bil, som er medvirkende i 84 % af uheldene. Derefter kommer knallert, som er medvirkende i 11 % af uheldene og cyklister i 8 %. 46

47 Det høje antal uheld med knallert involveret giver sig også til udtryk i personskader, hvor 16 % af alle personskadede trafikanter i kommunen er på knallertførere, hvilket kun overgås af bilister. I alt er 74 % af alle uheld med enten cykler/knallerter sket i by og 43 % af uheldene sker i kryds. I øvrigt er der ingen dræbte cyklister eller knallertførere i analyseperioden. Knallerter og biler i uheld vurderes dermed at være de største problemområder for trafiksikkerheden i Faxe Kommune. Aldersfordeling De årige er stærkt overrepræsenterede i uheld, idet de er impliceret over tre gange så hyppigt i uheld som en gennemsnitlig borger set i forhold til indbyggertallet. I denne aldersgruppe er det primært bilister, der forulykker. I alderen 6-15 (skolebørn) er over halvdelen af de uheldsimplicerede parter cyklister. I alderen år (knallertalderen) er 66 % af de implicerede parter i uheld på knallert. For de øvrige aldersgrupper er 75 % bilister. Knallertførere i alderen år og unge generelt mellem år vurderes dermed at være det største problemområde trafikantgruppemæssigt i Faxe Kommune. Tidsvariartion Uheldsstatistikken viser, at uheldsforekomsten stiger hen over foråret, falder i sommerperioden og stiger igen i løbet af efteråret. Cyklist/knallertuheld forekommer primært i perioden april-oktober. Der ses desuden en markant større uheldsforekomst om eftermiddagen end øvrige tidspunkter. I forhold til tidsvariationen for uheldene i Faxe Kommune vurderes der ikke at være anormaliteter. Færdselssikkerhedskommissionens indsatsområder Selvom Faxe Kommune generelt set følger færdselssikkerhedskommissionens målsætning om reduktion af personskader i trafikken er der indsatsområder, hvor det halter. Herunder følger indsatsområderne unge bilførere og sele ikke målsætningen, idet udviklingen ikke er positiv nok. Imidlertid er uheld med høj fart, sprituheld og cyklister involveret under målsætningsniveauet, og niveauet skal bare holdes frem til

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Forfattere: Niels Agerholm, hyttel-agerholm@stofanet.dk Sofie Caspersen, scas01@plan.aau.dk Harry Lahrmann,

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere