Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29."

Transkript

1 Notat Den 29. november 2010 Bilag 6 Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Af budgetforliget for 2011 vedrørende integrationsindsatsen fremgår det, at: Forligspartierne er enige om, at der udarbejdes en redegørelse for integrationsindsatsen og den dertil hørende økonomi. Af den overordnede vision for Århus Kommune fremgår bl.a. "Århus - en god by for alle. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke." Århus Kommunes Integrationspolitik, der blev enstemmigt vedtaget i 2007, imødekommer denne vision med en målsætning om at styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund, bl.a. ved at etniske minoriteter skal have reelt samme muligheder, rettigheder og pligter som byens andre borgere. Det er centralt, at det ikke kun er udvalgte medarbejdere, institutioner og enkeltstående projekter, der er ansvarlige for en vellykket integration. Det er et fælles ansvar og integrationsindsatsen skal således tænkes ind på alle niveauer. Integrationspolitikken evalueres i 2011 med henblik på byrådsbehandling i Integrationsindsatsen er således planlagt evalueret i 2011 med udgangspunkt i byrådets vedtagne målsætning om at samtænke indsatsen i den løbende almindelige indsats. Det har ikke været muligt at fremrykke denne evaluering til en afrapportering i december Politikken blev imidlertid midtvejsevalueret i 2009 ( 26 gode eksempler.) Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2010/03091 Sagsbehandler Cecilie Mortensen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Integrationspolitikken er en tværgående politik. Det betyder, at målene er fælles for hele kommunen, og at alle dele af kommunen bidrager til, at de omsættes i hverdagen. Integrationspolitikken skal indtænkes i den almene indsats og i de almene serviceydelser, hvilket betyder, at integrationspolitikkens tværgående principper om borgerinddragelse, mainstreaming og servicedifferentiering indgår som en integreret del af udviklingen af den almene indsats. Økonomien i integrationsindsatsen er således i vid udstrækning integreret i den almene indsats og de af byrådet fastlagte budgetmæssige rammer. Der er derfor en metodemæssig udfordring forbundet med at redegøre for integrationsindsatsens økonomi på det foreliggende datamateriale. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet.

2 Udfordringen er søgt adresseret på landsplan, hvilket fremgår af Aftaler om Finansloven for Heri er formuleret nye krav mellem regeringen og Dansk Folkeparti på Udlændingeområdet. Et af kravene omhandler de økonomiske konsekvenser ved indvandring, hvor der skal udarbejdes en analyse af bl.a. de direkte udgifter forbundet med indvandring. En tværministeriel arbejdsgruppe vil igangsætte en udredning, der skal skabe et samlet overblik over resultaterne fra eksisterende undersøgelser om indvandringens økonomiske konsekvenser. Disse undersøgelser belyser: de direkte offentlige udgifter for forskellige grupper af indvandrere (fx til integrationsprogrammer og danskuddannelse), de gennemsnitlige offentlige udgifter og indtægter over et livsforløb for indvandrere, efterkommere og etniske danskere, de samfundsøkonomiske konsekvenser af den ændrede udlændinge- og integrationspolitik efter 2002 de samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige scenarier for den fremtidige indvandring og integration. Denne udredning skal foreligge i april Der skal eventuelt på den baggrund gennemføres yderligere undersøgelser. På baggrund af ovenstående er nærværende redegørelse afgrænset som angivet i vedlagte bilag. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Side 2 af 12

3 Den 25. november 2010 Bilag til redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. 1 Med udgangspunkt i budgetforliget om en redegørelse for integrationsindsatsen, er der foretaget en konkret afgrænsning af en række særlige indsatsområder med henvisning til at byrådet i 2012 får forelagt en sammenhængende evaluering. Der er nedenfor redegjort for den konkrete afgrænsning. Afgrænsning: Udgangspunktet for redegørelsen tages i de særlige udgifter, der er forbundet med integrationsindsatsen. D.v.s. Særlige udgifter til nyankomne omfattet af introduktionsprogrammet Særlige afgrænsede projekter og programmer, der supplerer de almene servicetilbud Puljer m.v. der specifikt er målrettet integrationsindsatsen Udgifter i forbindelse med integrationsrådet Særlige udgifter til nyankomne omfattet af det treårige integrationsprogram for nyankomne udlændinge. Målgruppe Målgrupperne for integrationsloven er: Flygtninge Familiesammenførte udlændinge Indvandrere 1 Notatet er udarbejdet i samarbejde med magistratsafdelingerne. Økonomien er angivet som B2010. Der tages forbehold for eventuelle budgetmæssige ændringer som følge af budgetreduktioner m.v. f.s.v.a. B2011. Dog er der i redegørelsen af udgifter i.f.m. introduktionsprogrammet refereret til R09 tal. Side 3 af 12

4 I Århus Kommune er ca. 580 personer omfattet af loven af disse modtager hjælp til forsørgelse (introduktionsydelse/starthjælp). De øvrige er selvforsørgende. I Århus Kommune har vi pt. 40 flygtninge, som er omfattet af Integrationsloven. Indhold i programmet Kommunen skal tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, som er omfattet af Integrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. Integrationsprogrammet fastlægges i en integrationskontrakt og har en varighed på højest 3 år. I Århus Kommune er det afdelingen Job og Integration i Jobcentret, som varetager denne opgave. Afdelingen er fysisk placeret hos Lærdansk i Vestergade, som står for danskundervisningen. Hensigten er at skabe et tæt samarbejde mellem danskundervisning og den faglige erhvervsrettede indsats. Desuden giver det en nærhed til borgerne, som fra dag til dag kan få vejledning om arbejdsmarkedsforhold og hjælp til jobsøgning. Jobcenteret udarbejder inden en måned, efter at have overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført udlænding, i samarbejde med den pågældende udlænding, en integrationskontrakt. Udlændingen underskriver samtidig en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Integrationsprogrammet omfatter: Danskuddannelse Kursus i danske samfundsforhold Beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) Integrationskontrakten beskriver således: Den enkelte udlændings færdigheder og forudsætninger Pågældendes beskæftigelses- eller uddannelsesmål De aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opnås, herunder hvordan forholdet mellem danskuddannelse, Side 4 af 12

5 kursus i danske samfundsforhold og beskæftigelsesrettede tilbud skal være Om udlændingen er meddelt uddannelsespålæg Hvilke sanktioner, der gælder over for udlændingen, såfremt udlændingen uden rimelig grund afviser at tage imod arbejde, udebliver fra eller afviser en eller flere af de aktiviteter, der er aftalt eller fastsat i kontrakten eller ikke møder til samtaler mv. Rådgivning om tidsubegrænset opholdstilladelse Hvis man har haft lovligt ophold i over fire år, har man mulighed for at ansøge om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. For at kunne få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man følge et særligt pointsystem og have opnået 100 point ved at opfylde en række krav. Kommunen skal vejlede udlændingen om hovedbetingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. Udlændingeloven. 1. Økonomi Indsatsen efter Integrationsloven er understøttet af en helt særlig finansieringsordning. Finansieringsordningen betyder, at kommunernes økonomiske risiko begrænses i relativ stor grad i den 3-årige integrationsperiode. Desuden har man arbejdet med at skærpe kommunernes økonomiske incitamenter til at yde en effektiv integrationsindsats. Bevillinger efter integrationsloven er omfattet af budgetgaranti hvilket betyder, at kommunerne samlet set kompenseres for udgiftsstigninger på området. Kun i tilfælde hvor den enkelte kommune stiger mere end landsgennemsnittet har den enkelte kommune tab på området. Oversigt over indtægter og udgifter Indtægter, Regnskab 2009 mio. kr. Grundtilskud, incl. uledsagede flygtningebørn -25,3 Resultattilskud -6,6 I alt tilskud -31,9 Udgifter, Regnskab 2009: Sagsbehandling, Jobkonsulenter mv 9,6 Aktiveringstiltag mv., netto 9,2 Introduktionsydelse, netto 2,7 Danskundervisning, netto 7,3 Servicelov, netto 0 I alt udgifter 28,8 Side 5 af 12

6 Umiddelbart er der derfor et overskud på 3,1 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at størsteparten af området er dækket af budgetgaranti og resultatet for Århus kommunes økonomi afhænger af udviklingen i indtægter og udgifter sammenholdt med udviklingen i andre kommuner. Endvidere kan det beregnede resultat svinge fra år til år afhængig af blandt andet hvor mange resultattilskud der hjemtages. I nedenstående beskrives de enkelte udgifts og indtægtselementer nærmere. Indtægter i form af tilskud På tilskudssiden modtager kommunerne kr. pr. måned pr. integrationslovsperson med bopæl i kommunen. Desuden modtages et særligt tilskud på pr. måned pr. uledsaget flygtningebarn. Herudover eksisterer der en række resultattilskud, som har til formål at understøtte en aktiv indsats på integrationslovspersonerne. Såfremt en integrationslovsperson får ordinær beskæftigelse modtager kommunen kr., og hvis en person omfattet af loven opnår at påbegynde en kompetencegivende uddannelse, giver det også kommunen en bonus på kr. Endelig modtager kommunen kr., såfremt en integationslovsperson består danskuddannelse. Udgifter til foranstaltninger mv. og tilknyttede refusionsordninger. I Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse er ansat en række medarbejdere, der arbejder med målgruppen. Det drejer sig blandt andet om medarbejdere i Job og Integration, jobkonsulenter. Herudover er der indsats på de lokale socialcentre og job- og ydelsescentre. Endelig afholdes udgifter til tolkning. Beløbet i ovenstående tabel er anslået idet der ikke er lavet særskilte opgørelser på området Jf. ovenstående tabel anvendes også midler til aktiveringstiltag og særlige projekter samt introduktionsydelse. Indsatsen kan være aktivering i kommunale eller private beskæftigelsesforanstaltninger, løntilskud, mentorordninger og diverse særlige sociale projekter mv. Aktiveringsbevillinger efter integrationsloven er omfattet af 50% statsrefusion, ligesom udgifter til introduktionsydelse. Der anvendes herudover midler til danskundervisning. Disse midler er også omfattet af 50 % statsrefusion og budgetgaranti. Opstår der i integrationslovsperioden behov for sociale foranstaltninger efter Serviceloven, eksisterer der en særlig finansieringsordning, Side 6 af 12

7 der sikrer kommunerne. Flygtninge med handicap under Integrationsloven finansieres med 100 % fra staten, indtil man i 2 år har været selvhjulpen. Uledsagede flygtningebørn: Kommunen får fuld refusion på udgifter efter Serviceloven, indtil barnet fylder 18 år. Børn af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge: her modtager kommunen fuld refusion i 3 år vedrørende forebyggende foranstaltninger og merudgiftsydelser. I 2009 hjemtog Århus Kommune ca. 2,9 mio. kr. i refusion på området. Nettoudgifter er således 0 på disse foranstaltninger. 2. Ny målgruppe i Integrationsloven I forbindelse med udvidelsen af Integrationsloven pr har kommunerne fået ansvaret for integrationen af en ny målgruppe. Målgruppen er typisk indvandrere, som er kommet til Danmark med henblik på arbejde eller studier samt medfølgende ægtefæller. Målgruppen kommer både fra EU og 3. statslande. Den nye målgruppe er ikke forpligtiget til at deltage i introduktionsforløbet. Introduktionsforløbet kan bestå af følgende elementer: Danskuddannelse Kursus i danske samfundsforhold Beskæftigelsesrettede tilbud efter Integrationsloven (vejledning, virksomhedspraktik og løntilskud) Udvidelsen af målgruppen i Integrationsloven er en følge af det indvandringsmønster, der pt. er i Danmark, hvor arbejdskraftsindvandrere udgør en stadig større del af indvandringen, og hvor antallet af flygtninge og familiesammenførte er faldende. I Århus Kommune vurderer man, at den nye målgruppe vil være i størrelsesordenen 1800 personer om året. Som nævnt er Integrationsloven blevet udvidet med en ny gruppe borgere, som typisk er arbejdskraftsindvandrere. Da tilbuddet er frivilligt, er det endnu ikke muligt at vurdere, hvor mange der vil tage imod tilbuddet. I regeringens lovprogram er forudsat stigende udgifter svarede til ca. ½ mio. kr. netto i Århus kommune, hvilket er indarbejdet i budgetterne fra Udgiften vil være omfattet af budgetgarantien. Side 7 af 12

8 Særlige afgrænsede projekter og indsatser, der supplerer de almene servicetilbud Projektdatabasen Det blev i 2004 besluttet at oprette en fælles database for aktuelle projekter på integrationsområdet. Projektdatabasen indeholder afgrænsede projekter, der helt eller delvist er eksternt finansieret f.eks. gennem EU, staten, puljer, fonde e. lign. Databasen opdateres én gang årligt og er pt. under revision i.f.m. overgangen til Århus kommunes nye hjemmeside. Projektdatabasen vil være tilgængelig med en ny opdatering af projekter ultimo Indsatser retter mod DSA-børn (Dansk Som Andetsprog) På børne- og ungeområdet fastlægger lovgivningen obligatoriske indsatser for børn med dansk som andetsprog 2. De lovpligtige indsatser har til formål at sikre, at børn med dansk som andetsprog opnår alderssvarende dansksproglige og dermed lærings- og uddannelsesmæssige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette er af afgørende betydning for den enkelte unges muligheder for at indgå på arbejdsmarkedet og som medborger, og for fremtidens velfærdssamfund, og understøtter målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en uddannelse. Modtagelsesklasser Udgifterne udgør i B2010 kr. 17,0 mio. I folkeskolen skal elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer. Undervisningen organiseres i modtagelsesklasser. Som beskrevet under integrationsprogrammet er modtagelsesklasserne i disse år præget af arbejdskraftindvandringen. F.eks. er der i år indskrevet 78 børn fra 28 nationaliteter, hvor de største grupper er rumænere (12 børn), islændinge (8 børn) og bulgarere (6 børn). Modersmålsundervisning Udgifterne til modersmålsundervisning udgør i B2010 kr. 0,65 mio. 2 Børn med dansk som andetsprog kan afgrænses som alle børn, hvor forældrene fra fødslen har talt et andet modersmål end dansk med barnet. Side 8 af 12

9 Fra 2002 skal der alene tilbydes modersmålsundervisning til børn af forældre, der er statsborgere i EU- og EØS-lande samt til børn af forældre fra Færøerne og Grønland. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om der tilbydes modersmålsundervisning eller anden sprogstøtte til andre målgrupper. Sprogstøtte på modersmålet Udgifterne til sprogstøtte på modersmålet udgør i B2010 kr. 9,7 mio. Byrådet besluttede i 2002 at yde sprogstøtte på modersmålet til andre målgrupper for at understøtte deres læringsmæssige forudsætninger efter en behovsmæssig vurdering. Sprogstøtten finansieres inden for den økonomiske ramme, der resterede efter bortfald af bloktilskuddet til modersmålsundervisningen til disse grupper. Hvert område tildeles medarbejderressourcer på baggrund af antallet af elever med dansk som andetsprog på områdets skoler. Tolkebistand Udgiften udgør kr. 1,0 mio. (skoler) og kr. 0,3 mio. (dagtilbud) i B2010. Forældresamarbejdet med forældre til børn med dansk som andetsprog understøttes gennem ressourcer til tolkebistand i skoler og dagtilbud. Puljer m.v. der specifikt er målrettet integrationsindsatsen Reserve til gennemførelse af integrationspolitikken. B:2010 er mio. Af det årlige budget er 1 mio. kr. øremærket puljen Rammen til mindre initiativer på integrationsområdet. Reserven til gennemførelse af integrationspolitikken blev afsat i.f.m. budgettet for 1997 til understøttelse af flygtninge og indvandrerpolitikken. Der er ad hoc afsat engangsbeløb til reserven. Reserven til gennemførelse af integrationspolitikken er primært udmøntet via byrådsindstillinger til større tiltag, der understøtter integrationsindsatsen i Århus Kommune f.eks. til fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Århus Kommune vedtaget af byrådet 28. april 2010, monitorering af Århus Kommunes Integrationsindsats vedtaget af byrådet 25. november Byrådet besluttede i 1996 at bemyndige en tværmagistratslig koordineringsgruppe til at yde støtte på op til kr. inden for en årlig Side 9 af 12

10 ramme på 1 mio.kr. Kriterierne for tildeling af støtte revideres årligt og efter vedtagelse af Århus Kommunes integrationspolitik i 2007 er der sket en tilpasning af ansøgningsproceduren, således at projekterne vurderes ift. deres relevans og samspil med integrationspolitikkens fire indsatsområder. Der udarbejdes årligt en rapport til byrådet, der redegør for støttetildelingerne samt projekternes resultater. Det ajourførte budget på reserven er på i alt mio. kr. Indeværende års budget er udtryk for tidligere tildelte engangsbeløb og overførte midler. Reelt er der således et ikke-disponeret beløb på mio. kr., idet Rammen til mindre initiativer på integrationsområdet disponerer over 1 mio. kr. Dog forventes der merudgifter i.f.m. evaluering af Integrationspolitikken i 2011/2012, samt udgifter til tiltag som denne evt. måtte afstedkomme. Det forventes ligeledes, at der bliver udgifter i.f.m. opfølgning på konferencen Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab. Pulje til styrkelse af ansættelse af flygtninge og indvandrere. B2010: kr. Puljen blev oprettet i.f.m. Budgetforliget for 2003 til styrkelse af ansættelse af flygtninge og indvandrere. Der opstår med udgangspunkt i integrationspolitikken vedtaget af byrådet i 2007 løbende behov for diverse udviklingstiltag inden for integrationsområdet, hvorfor puljen ligeledes anvendes til integrationsprojekter, konferencer, temadage m.v. Fakta om integration/integrationsmonitor B2010: kr. Kontoen benyttes til løbende monitorering/måling af effekten af Århus Kommunes Integrationspolitik. Integrationsbarometeret er under udvikling og forventes offentliggjort ultimo Kontoen skal anvendes til f.eks. vedligeholdelse og løbende udvikling af integrationsbarometeret, dataindsamling, surveys m.v. jf. byrådets beslutning af 25. november Informationsmateriale til nye borgere B kr. Kontoen anvendes til informationsmateriale til nye borgere, som kommer til Århus under Integrationsloven. Fra kontoen ydes årligt et bidrag på kr. til indfødsretsbogen. Der afholdes to velkomstarrangementer årligt for de nye borgere, hvor indfødsretsbogen og andet relevant materiale udleveres. Formålet med arrangementet er i øvrigt at introducere borgerne for kommunen og et udsnit af kommu- Side 10 af 12

11 nens servicefunktioner eks. borgerservice, tandplejen, sport- og fritidsaktiviteter m.m. Integrationsprisen B kr. Integrationsprisen er indstiftet af Århus Byråd med det formål at hædre århusianske virksomheder, som har ydet en særlig indsats for at styrke etniske minoriteters beskæftigelsessituation eller som har gjort sig særligt bemærket i holdningen til integration på arbejdspladsen. Integrationsprisen vil også kunne tildeles enkeltpersoner, som enten har gjort en ekstraordinær indsats for andre eller for selv at bliver integreret. Globus1 Øvrige tilskud og overførsler B kr. Sport & fritid oplyser, at der i forbindelse med idrætskonsulenternes opgavevaretagelse er afsat et årligt beløb knap til "Øvrige tilskud og overførsler". Beløbet er afsat på Globus1 s budget, idet idrætskonsulenterne organisatorisk er placeret her. Oprettelsen af idrætskonsulent-funktionen blev vedtaget med indstillingen Yderligere satsning på fritids- og idrætsaktiviteter for at styrke integrationen med udgangspunkt i Globus1 (i Byrådet d.31. maj 2006). Det årlige beløb, som er afsæt til øvrige tilskud og overførsler, sikrer, at idrætskonsulenterne har mulighed for at understøtte deres indsats ved fx at yde tilskud til et arrangement, indgå med medfinansiering i et projekt osv. I Kultur og Borgerservice er integrationsindsatsen mainstreamet og tænkt ind i den almindelige service og drift, dog således, at der er medarbejderressourcer i form af eksempelvis idrætskonsulenter i Globus1 og en integrationskonsulent i Borgerservice og Biblioteker, der har integrationsindsats som hovedbeskæftigelse. Integrationsrådet Integrationsrådets sekretariat B kr. Det ordinære budget er kr. og det ajourførte budget skyldes en overførsel fra Størstedelen overføres til 2011 m.h.p. opsparing til forskellige aktiviteter for og af det nye Integrationsråd. Integrationsrådet blev nedsat af byrådet i 1999 og har til formål at rådgive byrådet i forhold til den kommunale integrationsindsats. Rådet Side 11 af 12

12 skal medvirke til at indsatsen bliver styrket og er velfungerende og sammenhængende. Kontoen anvendes til mødeforplejning, supplerende diæter, udgifter til oplægsholdere, informationsmateriale, årsberetning samt opsparing til større aktiviteter såsom konferencer eller studieture. Desuden ydes der et fast årligt bidrag til indfødsretsbogen på 5000 kr. Integrationsrådsvalg B2010: kr. Kontoen anvendes som en fireårig opsparing til afholdelse af udgifter i.f.m. valg til Århus Kommunes Integrationsråd, der følger i kølvandet på kommunalvalget. Således er der hvert fjerde år opsparet kr. til valgprocessen. Side 12 af 12

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra den konservative bytil Aarhus Kommune rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Hvor mange kvoteflygtninge

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget

Budget 2007-2010. Arbejdsmarkedsudvalgets budget Budget 2007-2010 Arbejdsmarkedsudvalgets budget Indeholder Bevilling nr. 1010 Overførsler 1011 Serviceudgifter 1 1010 Overførsler Bevillingens indhold Strukturen på arbejdsmarkedsområdet er ændret væsentligt

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje I mio. kr. - = reduktion Netto 2016 Netto 2017 Netto 2018 Netto 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Projektpulje 1. projektpulje 0,50 0,50 0,50 0,50 2. mindreforbrug på beskæftigelsesrettede indsatser -0,50-0,50-0,50-0,50

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde:

Regnskab 2006. Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: Regnskab 2006 Boligsocialt udvalgs bevillingsområde: 881 Boligsociale aktiviteter 882 Integration 100 Bevilling 881 Boligsociale aktiviteter Beløb i 1.000 kr. Driftssikring af boligbyggeri m.v. Øvrige

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Dato 04-11-05 Integrationskontoret Ref. beb/ Holbergsgade 6 1057 København K Høring: forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Side 1 af 8. Faktabokse for integrationspolitikkens kærneområder. Beskæftigelsesområdet

Side 1 af 8. Faktabokse for integrationspolitikkens kærneområder. Beskæftigelsesområdet Faktabokse for integrationspolitikkens kærneområder Side 1 af 8 Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesindsatsen overfor borgere med anden etnisk baggrund kan opdeles i indsatsen overfor integrationslovsudlændinge

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15.

Referat. Integrationsrådsmøde. Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådsmøde Dannet den: Mandag den 17-09-2012 Mødedato: Torsdag den 13-09-2012 Mødetidspunkt: 18:15-20:15 Mødested: Gråt mødelokale Amtsstue Alle 71 Medlemmer

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 14-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Netværkshuset, Ericavej 149, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde Modtagelse af flygtninge Borgermøde FAKTA OM FLYGTNINGE Side 2 02.07.2015 Antal visiterede flygtninge og udmeldt kvote 120 100 80 60 40 Antal Visiterede Udmeldt kvote 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere