BANK- OG FINANSIERINGSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANK- OG FINANSIERINGSRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser... 3 Pengeinstitutters anvendelse af finansielle instrumenter under SDO-udstedelser... 5 Ny dom om omstødelse af pant for lån Af advokatfuldmægtig Rasmus Mandøe Jensen Vestre Landsret har i en dom af 31. oktober 2007 omstødt pant for et lån udbetalt om fredagen kl , fordi pantebrevet først blev sendt til tinglysning om mandagen. Dommen illustrerer det strenge krav om iagttagelse af sikringsakten "uden ugrundet ophold efter gældens stiftelse", hvis man skal undgå risikoen for omstødelse i henhold til konkurslovens 70. I forbindelse med finansiering af køb af en bil havde et finansselskab ydet et lån til køberen. Lånet på kr. blev om fredagen kl udbetalt direkte til sælgeren. Finansselskabet havde samme dag til sikkerhed for lånet modtaget et ejerpantebrev i bilen på kr. underskrevet af køberen. Finansselskabets receptionist gik normalt med posten kl og på grund af det sene tidspunkt for lånets udbetaling, blev ejerpantebrevet derfor ikke sendt til tinglysning hos Bil- og Personbogen før om mandagen, hvorefter det blev tinglyst om tirsdagen. 13 dage senere gik køberen konkurs, og kurator gjorde derefter gældende, at panteretten i bilen var omstødelig, jf. konkurslovens 70. Ved dom af 31. oktober 2007 gav Vestre Landsret kurator medhold i omstødelsespåstanden. Landsretten henviser i sin begrundelse til, at ejerpantebrevet var afsendt på en måde, så det med almindelig post først nåede Bil- og Personbogen om tirsdagen på trods af, at lånet var udbetalt om fredagen, hvilket ikke var "uden ugrundet ophold". Landsretten bemærkede desuden udtrykkeligt, at det var; "uden betydning, at [finansselskabet] er en virksomhed med faste kontor- og arbejdstider og faste tider for postaflevering." Dommen anlægger en ganske streng fortolkning af kravet til rettidig iagttagelse af sikringsakten i og med, at den ubetinget afviser relevansen af finansselskabets interne Med 190 jurister og en samlet medarbejderstab på 330 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 postgange. Dommen må formentlig fortolkes således, at man for at undgå risikoen for omstødelse skal bringe gennemførelsen af sikringsakten så langt, som det er muligt efter den valgte ekspeditionsform. Hvis man vælger at sende pantebrevet med post, er det således ingen undskyldning, at den interne postafhentning er afsluttet, hvis det f.eks. fortsat er muligt at aflevere pantebrevet på posthuset eller i en almindelig postkasse (hvad det ofte vil være indtil kl på hverdage). Alternativt bør man overveje, om en anden og hurtigere fremsendelsesmåde skal vælges for ikke at risikere omstødelse. Formentlig kan dommens henvisning til, at ejerpantebrevet først blev indført i dagbogen om tirsdagen fortolkes således, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis finansselskabet havde valgt at overbringe ejerpantebrevet til Bil- og Personbogen med bud om mandagen, så det kunne være blevet indført i dagbogen den dag i stedet for om tirsdagen. Også i forbindelse med mere komplekse transaktioner, som indebærer en længere closing-procedure, bør dommens konsekvenser overvejes. I det omfang det er muligt, bør closing-møder, som strækker sig over flere timer (eventuelt en hel dag) struktureres således, at pantebreve kan afsendes/overbringes til tinglysning og alle andre relevante sikringsakter (meddelelse, rådighedsberøvelse m.v.) foretages i umiddelbar forbindelse med udbetaling af lånet. Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) Af advokatfuldmægtig Christian Kragh Andersen MiFID trådte i kraft den 1. november 2007 og indebærer en omfattende modernisering af reglerne for værdipapirhandel i EU. Siden reglerne trådte i kraft, er der udsendt en række nye vejledninger. MiFID-reglerne (forkortelse for Markets in Financial Instruments Directive) har til formål at fremme investorbeskyttelsen og øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder. Med reglerne blev der pr. 1. november 2007 indført en række detaljerede krav til indretning af værdipapirhandleres virksomhed, nye investorbeskyttelsesregler, ændrede regler om investeringsrådgivning m.v. Siden MiFID-reglernes ikrafttræden er følgende vejledninger udstedt: 1. I december 2007 blev der udstedt en vejledning (nr af 19. december 2007 " 72 vejledningen") til bekendtgørelse om organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Vejledningen indeholder de fortolk- 2

3 ninger, der efter Finanstilsynets opfattelse vil skulle anlægges vedrørende bekendtgørelsen, og 72 vejledningen kan således betragtes som udtryk for Finanstilsynets forventede praksis på området. 72 vejledningen uddyber blandt andet reglerne om værdipapir-handleres compliance-funktion. Det præciseres, at compliance forpligtelsen blandt andet omfatter reglerne om god skik, organisatoriske krav, indberetning af handler, drift af multilaterale handelsfaciliteter m.v., ligesom det præciseres, at den person, der varetager compliance-funktionen, kan beskæftige sig med andre opgaver. Vejledningen uddyber endvidere reglerne om risikostyring, outsourcing og beskyttelse af kundeaktiver m.v., og den opregner eksempler på, hvornår en interessekonflikt altid vil foreligge, og hvordan interessekonflikter kan opstå. 2. I januar 2008 blev der udstedt en ny vejledning (nr af 8. januar 2008) til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, hvori det præciseres, at komplekse instrumenter i forbindelse med "exe-cution only" omfatter strukturerede obligationer, andele i hedgeforeninger, differencekontrakter (CFD), konvertible obligationer samt optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) og andre derivatkontrakter. Betydningen af MiFID-reglerne understreges af, at CESR (Committee of European Securities Regulators) den 7. marts 2008 har udsendt en vejledning til forbrugere om MiFIDreglerne, der beskriver, hvad MiFID er samt betydningen af MIFID i relation til forbrugeres investering i værdipapirer. CESR er et udvalg under EU-Kommissionen, der består af de enkelte EU-landes tilsynsmyndigheder på værdipapirhandelsområdet. Det er første gang, at CESR udsender en vejledning til forbrugere. Finanstilsynets principielle afgørelser Af advokatfuldmægtig Jannie Schibler Finanstilsynet har i perioden 1. december 2007 til 29. februar 2008 afsagt en række principielle afgørelser vedrørende fortolkning af den finansielle lovgivning. Her bringes et uddrag af afgørelserne. 1. Ved afgørelse af 19. december 2007 har Finanstilsynet udtalt sig om MiFIDdirektivets konsekvenser for pengeinstitutter, der har tilladelse som værdipapirhandlere. Det fremgår af udtalelsen, at pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandlere kan udføre investeringsserviceaktiviteter med de nye instrumenter anført i 3

4 bilag 5 til lov om finansiel virksomhed uden særskilt at skulle ansøge om det. Samtidig kan de fortsat yde investeringsrådgivning, uanset om det nu er en aktivitet, som kræver tilladelse. De væsentligste ændringer for pengeinstitutter med tilladelse som værdipapirhandlere er, at pengeinstitutterne nu skal opfylde en række detaljerede krav vedrørende organisation, investorbeskyttelse samt i relation til ydelse af investeringsrådgivning. 2. På baggrund af en forespørgsel har Finanstilsynet ved afgørelse af 16. januar 2008 vurderet, at der ved ledende medarbejderes nytegning af aktier skal ske underretning, jf. 28a i lov om værdipapirhandel mv. på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om nytegning. Yderligere vurderede Finanstilsynet, at en eventuel fortrydelses- eller ændringsklausul ikke kan ændre på dette forhold. Aftalen må således anses for (endeligt) indgået, når den ledende medarbejder har tilkendegivet over for selskabet, hvor mange aktier eller for hvilket beløb den pågældende ønsker at handle. Underretningsforpligtelsen indtræder derfor allerede på tidspunktet for aftalen om nytegning. 3. Ved afgørelse af 8. februar 2008 har Finanstilsynet vurderet, at den lejlighedsvise investeringsrådgivning, som en rådgivningsvirksomheds regnskabskontor yder i forbindelse med udarbejdelse af bl.a. årsrapporter og skatteregnskaber, ikke kræver særskilt tilladelse. Med implementeringen af MiFID-direktivet er det som udgangspunkt ikke længere tilladt at yde investeringsrådgivning uden tilladelse. Dette krav om tilladelse er dog fraveget for så vidt angår rådgivning, der kun ydes lejlighedsvist i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, hvis denne virksomhed er reguleret ved lov eller andre fagetiske bestemmelser, og disse bestemmelser ikke udelukker, at der ydes rådgivning. For en fuldstændig oversigt over Finanstilsynets principielle afgørelser samt gennemgang af disse henvises til Finanstilsynets hjemmeside 4

5 Pengeinstitutters anvendelse af finansielle instrumenter under SDOudstedelser Af advokatfuldmægtig Kim Jensen Den 1. juli 2007 blev der gennemført væsentlige ændringer i dansk finansiel lovgivning som følge af, at pengeinstitutter fik mulighed for at udstede særligt dækkede obligationer (SDO'er). Ændringerne har gjort det muligt at medregne finansielle instrumenter som midler under SDOudstedelser, og samtidigt er modparterne på disse finansielle instrumenter blevet tillagt en konkursretlig status, der sikrer dem tilbagebetaling på lige fod med SDO-investorerne. Reguleringen rummer imidlertid en række forhold, som parterne skal tage højde for ved blandt andet indgåelsen af ISDA-aftaler. Efter lov om finansiel virksomhed skal pengeinstitutter, der har fået tilladelse til at udstede SDO er, etablere og opretholde en gruppe af aktiver i et register, der skal sikre SDOinvestorerne tilbagebetaling på obligationerne i tilfælde af udstederens insolvens. Det fremgår nu af lov om finansiel virksomhed, at også finansielle instrumenter (for eksempel renteswaps, valutaswaps og optioner), som lever op til nærmere bestemte krav, jf. punkt 1-2 nedenfor, kan medregnes i gruppen af aktiver, såfremt de er blevet registreret. 1. Finansielle instrumenter må alene indgå i et register over aktiver, hvis de anvendes til at afdække risici mellem aktiver i registeret på den ene side og de udstedte særligt dækkede obligationer på den anden side. Det gælder, når det i aftalen om det finansielle instrument er bestemt, at pengeinstituttets betalingsstandsning, konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke er misligholdelsesgrund. Modparterne på finansielle instrumenter bliver således afskåret fra at påberåbe sig misligholdelse i tilfælde af pengeinstituttets insolvens, men denne ulempe opvejes ved, at modparterne tilbagebetales på lige fod med SDO-investorerne i tilfælde af udsteders konkurs. 2. Lovgivningen stiller derudover en række krav til modparten på det finansielle instrument, herunder forskellige risikovægtningskrav. I praksis medfører ovenstående regulering et behov for væsentlige ændringer i de standardaftaler (fx ISDA Master Agreements), der anvendes til dokumentation af afledte finansielle instrumenter, hvis disse skal kunne medregnes i gruppen af aktiver, der skal sikre SDO-investorerne. Det bør bl.a. klart fremgå, at pengeinstituttets betalingsstandsning, konkurs eller manglende overholdelse af pligten til at stille supplerende sikkerhed ikke er misligholdelsesgrund, og modparten på det finansielle instrument bør sikre sig indeståel- 5

6 ser ("representations") fra pengeinstituttet om, at formålet med det finansielle instrument er at afdække risici mellem aktiver i registeret og de udstedte SDO'er. For at imødegå nogle af ovennævnte problemer har brancheorganisationen ISDA for en række jurisdiktioner, herunder Danmark, fået udarbejdet specielle udgaver af ISDA Master Agreement, der tager højde for jurisdiktionens regulering af anvendelsen af finansielle instrumenter under SDO-udstedelser. Den danske SDO Master Agreement kan downloades på Ovenstående er et resume af Kim Jensens artikel "Regulering og dokumentation af finansielle instrumenter under pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer", som blev bragt i Revision & Regnskabsvæsen nr Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående -adresser: Partner, Advokat Jørgen Permin Partner, Advokat Søren Thyssen Valerius Partner, Advokat Thomas Maaberg Hansen Juniorpartner, Advokat Anna Iversen Advokat Catherine Kendal Tholstrup Advokat Birgitte Schøtt Knudsen Advokat Anne Birgitte Jørgensen Advokat Lotte Finmand Kjær Nielsen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 6

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere