BRIEF i. 'mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRIEF. 0041209 i. 'mm"

Transkript

1 BRIEF i la 'mm

2

3 ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7 KR.

4

5 ANTON BAST TOLV TALER HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KON- CERTPALÆET OG K. F. U. M.s FEST- SAL I KØBENHAVN, MEDENS JERU- SALEMSKIRKENS MENIGHED VAR HJEMLØS EFTER KIRKENS BRAND STENOGRAFISK REFERAT VED HR. RIGSDAGSSTENO - GRAF WORMS KØBENHAVN KRISTELIG LITERATURSELSKABS FORLAG 1915

6 br\'e j r-. < / OO^llO^,FYRTAARNF.T"S BOGTRYKKERI

7 JLfterfølg-ende Taler blev holdt i en bevæget Tid; de to første Søndagen efter Jerusalemskirkens Brand. De blev holdt paa forskellige Steder: I Grundtvigs Hus, Koncertpalæet og i K. F. U. Ms Festsal. Talerne blev stenograferede af Hr. Rigsdagsstenograf Worms, og jeg udsender dem efter Opfordring fra mange i det Haab, at de maa blive til Gavn og Glæde for enhver, der læser dem. Jeg er selv misfornøjet med, at mit Navn findes foroven paa hver Side, men da det uden mit Vidende var trykt paa første Hefte, var det jo nødvendigt konsekvent at gennemføre det i hele Samlingen. Dersom denne Samling finder et passende Antal Læsere, er det Hensigten senere at udgive Samlinger af Taler fra Jerusalemskirkens Talerstol. København i Decbr Anton Bast

8 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

9 GUDS KALDELSE OG VORT KALD Den sidste Soiiclag-Forniidclagsprædiken, som blev lioult i den gamle Jerusalemskirke Søndagen for Branden. (Refei'eret af en Tilhorer.) Da sagde jeg: \'o mig, thi jog forgaar; tlii jog har urene Læber, og jeg bor midt iblandt ot Folk, som har urene Læber, thi mine Øjne har set Kongen, den Herre Zebaoth. Da fluj en af Seraferne til mig og havde i sin Ilaand en Glød, som han havde taget fra Alteret med en Tang. Og han lod den røi'e ved min Mund og sagde: Se, denne har rort ved dine Læber, og din Misgerning er bortvegen og din Synd skal sones. Og jeg hortc Herrens Røst som sagde: Hvem skal jeg sende, og hvo vil gaa for os? Da sagde jeg: Se, her or jeg, send mig. (Es. G, 5 8.) Denne Tekst stammer fra en af de mærkeligste Perioder i Israels Folks Historie: Tiden lige efter Kong Ussias Dod. I de Dage gik der en religios-national Vækkelsesbolge hen over Israels Folk. Og paa Toppen af denne Bolge blev en Mand baaret fremad, der af Gud var udset til at være et vældigt Redskab til Fremme af Jehovas Planer i hans Folk.

10 II INDLEDNING Denne Mand var Esajas! Han var i Besiddelse af store Evner, han var ung og stærk og han var dybt rehgiøs. Og nu da hans Sind er i stærk, aandelig Spænding i den store Vækkelsestid behager det Gud at aabenbare noget for ham, der skulde faa vidtrækkende Betydning for ham selv, for hans Land og for alle Folk og Slægter paa Jorden. De Profetier, Gud skyder ham i Sinde, er storslagne Syner, der faar grundlæggende Betydning for Messiasspaadommene. Lad os, saa godt som det lader sig gøre, betragte, hvad der opruller sig for hans Beskuelse: Han ser Gud i Himlen, omgivet af Serafer. Med to Vinger skjuler de Ansigtet. Det betyder, at du skal tjene Gud med Ærefrygt. End ikke Englene kan taale at skue ham med utildækket Ansigt. Med to Vinger skjuler de Fødderne. Dermed vil Profeten sige, at end ikke Englenes Vandring er ren for Gud hvor langt større Ydmyghed og Erkendelse af vor egen Svaghed niaa vi da ikke have for at turde nærme os den Almægtiges Trone. Med to Vinger fløj de. Her formanes vi til altid at være rede fil at di-agc ud, naar Guds Kald lyder til vore Hjerter. Det ydmyge, det syndserkendende, det tjenende Sind ei- det. Serafei-ne fremstiller for os i deres evige Tjeneste. Da sker (\('y noget iiijpi-kcligt. Ta\ sherlcii dei'oppe brydes af et Raab: Hellig! Hellig! Hellig! er den Herre Zebaulli. al Jorden er fuld af hans Ære! Og Dørstolperne skælver ved de raabendes Høst.

11 INDLEDNING 1 11 Da overvældes Esajas. Jeg- forstaar det; tlii bloi det, ai læse denne Beretning saa mange lumdrede Aar efter gor et nudsletteligt Indtryk paa én. Da raaber Esajas: Ve mirj ~ Dri er SclvdiildaarJ' sens Røsf, der lyder: Ve mig! Thi jeg har urene Læher. Jeg e rikkr værdig fil al træde ind i dette Kor! Da skei' der atter noget vidunderligt. Seraferne har været optaget af af till)ede (lud men nu ser ile den fortvivlede Synder. Og en af dem floj lien til liam og havde i sin Haand en Glød, som han havde taget fra Alteret med en Tang. Og han lod den røre ved hans Mund og sagde:»se, denne har rørt ved dine Læber, og din Misgerning er bortvegen, og chn Synd skal sones.«jeg ved ikke, hvad denne Tang skal l^etyde, men jeg kan tænke mig, at det skal sige saa meget som, at saa ren er Guds Ild, at det ikke er muligt for os urene Mennesker at ];o7nme i Berøring med den uden gennera Alterets Redskaber. Og nu da Læberne er renset ved dqw hellige Glød, se, da taler Gud:»Hvem skal jeg sende?^ Og hor Treenigliedens Rost: y^hvem vil gaa for os?«der sfjaar en ung Mand, gennemglødet af den hellige Ild og det hulker ud af hans Hjerte:»Her er jeg! Send 7nig!^i I denne Time blev han Esajas, i denne Time blev lian Evangelisten blandt Profeterne, det var Esajas Pinsedaab. Esajas! Det første, jeg ser, er, at haft. er en Mand, hvis Hjerte kan se Gud.

12 IV INDLEDNING Bndskønt han maa raabe Ve! kan lian dog skue den Almægtige. Han maa have levet nær Gud. Skal vi se Gufl, maa vi leve nær ham. Men dog stod han endnu langt tilbage. Naar han stod mellem Synderne paa denne Jord, kunde han sagtens synge, men da han blev henrykket blandt Seraferne, da blev han stum. Vi bedommer vore Fortjenes'ter efter de jordiske Forhold, medens vi burde tage de himmelske til Maal; lad os tænke alvorligt over dette. Vi kan faa saa megen Kraft, at vi kan besejre Menneskers Magter. Men der maa komm.e en dyb, altbehershende SyndserJcendelse til. for det bliver os muligt. Har du denne Syndserkendelse? Hvis ikke, kan du aldrig blive et brugbart Kar i din Herres Haand. Esajas blev ikke blot hjulpet til en personlig, men til social Syndserkendelse. Ve mig! Jeg har urene Læber, og jeg bor midt i et Folk, der har urene Læber. Israel som et Folk havde ikke et Demokrali eller et Aristokrati. Men de havde et Theokrati! Det vil sige, at Gud stod for Styret han var deres Konge. Men denne deres Vi har aldrig haft et Theokrati. Konge havde de glemt. Først fik vi et Aristokrati og saa et Demokrati. Vi har smaa Menigheder inden for det store Samfund og inden for disse smaa Udsnit af det store Hele sidder Kristus paa Tronen. Men Israel havde Gud til Konge. Naar jeg nu siger, at Esajas havde sand Syndserkendelse, saa mener jeg hermed, at han saa, at Folkets Forhold til deres guddommelige Konge ikke var ret. Naar Kirken faar social Syndserkendelse, saa tror jeg, at (lud kan lude sine SIrotnme vælde ud over dette

13 INDLEDNING ^ Land Men det nytter ikke at hede om Vækkelse, saa længe man ikke ril være med til at afhjælpe Folkesynden og tage Del i det store Arbejde, der skal til (or at udslette Syndens Fol ger. Hvornaar faar vi denne sociale Syndserkendelse? Naar v: ser Herrens Herlighed, som Esajas saa den. Ikke Verdens Elendig-hed, ikke Menneskenes Synd. men Herrens Herlighed! Hvor er da den aahenbaret? I sin største, mest fuldkomne Form er den aabenbaret for os Mennesker ved Jesu Kors! Aa, maatte vi se Kongen, den Herre Zebaoth! Saa kommer den store Oplevelse. Nu maa du komme med Gloden! Nu maa du rore hans Læber; thi han er rede. Maa han, der sidder paa Tronen, finde os saaledes, at han sende os sin Ild fra Alteret! Ild fra Alteret! Renhed i vort Liv. Ild fra Alteret! Frimodighed i vort Liv. Ild fra Alteret! Kraft i vort Liv. Ild fra Alteret! Du træller og slider i Verdens Ørken. Maa der komme en Glod fra Alteret, at du nma vorde fri. Er der ingen af jer, der foler, I trænger? Gud vil Gud er rede! Er der nogen, der vil lade Gud komme til saa han kan velsigne. Vil du ofre alt, som Gud ikke kan se paa med Glæde? Alle Døre, alle Veje er aabne. Intet hindrer dig i at komme i at faa den samme overvættes Velsignelse i Eje, som blev Esajas til Del! Og du skal raabe med jublende Røst: Jeg har set Kongen den Herre Zebaoth! Og Kongen, den Herre Zebaoth, vil sende dig med sin Herlighed vd til dine fortabte Brodre. Maatte Kongens Herlighed straale ud fra dette Sted til et Folk, der sidder i Dødens Skygger. Hvem vil svare: Herre, her er jeg send mig! AMEN!

14

15 ANTON BAST TOLV TALER

16

17 ANTON BAST TOLV TALER NUTIDSPRÆDIKENER HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERT- PALÆET OG K. F. U M.s FESTSAL EFTER JERUSALEMSKIRKENS BRAND I STENOGRAFERET AF HR. RIGSDAGS- STENOGRAF WORMS KØBENHAVN KRISTELIG LITERATURSELSKABS FORLAG MCMXV

18

19 ALT TJENER DEM TIL SOM ELSKER GUD GODE, Men vi vide, at alle Ting tjener dem til Gode, som elsker Gud, dem, som efter hans Beslutninger ere kaldte. JEG vil gerne have Lov til i Dag at læse min Tekst til Prædikenen op efter den gamle Oversættelse. Den Form har Livet igennem indtil i Dag, den ene Gang efter den anden, været som en Guds Engel, der har aftørret Taarerne af mine Ojne, og derfor skal det ogsaa af Hensyn til dem, der i mange Aar har lært at elske den paa den gamle Tone, være den, de skal høre, endskønt Meningen jo er den samme:»men vi vide, at alle Ting tjene dem til Gode, som elske Gud. tlem, som efter hans Beslutning er kaldte." Apostlen Paulus var en Mand, der gik triumferende gennem Verden med en frejdig Tro. Han havde en fast Tro, tier altid, hvor han end traadte, fandt fast Bund. Og han havde et lyst Haab, som, hvordan det gik, fandt Forbindelse med ham i det høje. med det urokkelige Anker, der er kastet bag Forhænget, livor Jesus, vor Forløber, er. Var det nu, fordi Apostlen Paulus var en sangvinsk højtflyvende, sentim.ental eller romantisk Natur? Eller var det, fordi han altid havde Vind i Sejlene og Verden med sig og bliden Bor paa Sejladsen hen over Tidens Hav? Ingen af Delene! Jeg tror, han var Melankoliker. Han var en dyb, dyb Tænker, der skulde igennem og ind i Smertens Dybder ogsaa med sine Tanker. Og

20 6 ANTON BAST i sit Kristusforholcl, i sit Gudsforhold var han gennembævet af Lidelser, der gennembævede den Smerternes Mands Hjerte, da han vandrede her paa Jorden. Han taler jo om: Hvem lider om ikke ogsaa jeg? Og hvem bliver forarget, og det brænder ikke ogsaa i mig? Og han taler et andet Sted ogsaa om, hvorledes han føler en uafladelig Smerte i sit Indre. Havde han Verden med sig i sit ydre Liv? Der er ingen, der vil paastaa det. Vi læser i et af Korinthierbrevene, hvordan han taler om, at han er godt erfaren i alt, han har prøvet alt: Faste og Hug og Slag og ondt Rygte og godt Rygte, og han regner op en Mængde Ting og siger saa, at han bærer altid den Herre.Jesu Døds Mærke i sit Legeme. Han er altsaa Manden med den faste Tro og med det lyse Haab, ikke i Kraft af noget i denne Verden, men paa Trods af alt i denne Verden. Der er Mennesker, der har forundret sig over, at man, naar man er bleven en Kristen, naar man er bleven et troende Menneske, et Guds Barn, naar man er blevet omvendt man kan bruge hvilken Betegnelse, man vil skal have Trængsler. Det forstaar man ikke. Grundtvig har en Gang sagt:»kristne har kronede Dage.«Det er der en Del, der misforstaar. Men jeg tror, han forstod det rigtig nok. Der er vist ingen Ting at kritisere deri efter hans Fortolkning. Det eneste, vi skal have afgjort, er: Hvad er»kronede Dage«for noget? Det bliver noget helt andet. Det synes mig at være ganske naturligt og ganske logisk, at Kristne skal have Trængsler. Det er forøvrigt ogsaa det, vor Herre Jesus har lovet os, da han stod og skulde forlade sine i den Smertens Nat, da han gik ind i den største Trængsel, nogen Skabning i Menne-

21 I olv TALE li rikeskikkelse er gaaet ind i, da han maatte udbryde:»min Sjæl er ganske bedrøvet indtil Døden.«Da sagde han netop de Ord:»I Verden skal I have Trængsler.«Men han, sluttede ikke der. Nej, lovet være Gud, han fojede et andet Ord til:»i mig skal I have Fred.«Kristendommen træder frem i Verden og siger: Jeg er en Aandsmagt, og jeg er ikke af denne Verden, men jeg er af en anden Verden, hvor de evige Kræfter bor. Dersom Kristendommen giver sig ud for at være det. enten den saa kommer i denne Verden som en stor og mægtig Bevægelse, der udgaar fra Galilæa og Judæa og Samaria og breder sig til Jordens Ender, eller vi finder Kristendommen personificeret i et Menneske det kan være dig eller mig som kommer og bekender, at vi er Kristne, saa er det en afgjort Sag, at denne Verden, som vi levey i, har en Livets Ret til at kræve, at den Bekendelse skal staa sin Prøve. Og der er ingen anden Maade at faa slaaet fast paa, at Kristendommen er af?i højere Verden, end hvad der lever og dør i denne Verden, end at Kristendommen maa gaa igennem alle Verdens Trængsler og aabenbare sin evige Magt. Der er ogsaa skrevet et Sted, at»gennem mange Trængsler bor det os at indgaa i Guds Rige.«Men der er tillige en anden Grund, hvorfor Kristen- <lommen maa gaa igennem denne Verdens Trængslei-. Det er nemlig den eneste Maade, hvorpaa Kristendommen og de Kristne kan forherlige Gud. Det er jo ingen Sag at synge Halleluja i Velmagtsviagene, det er ingen Sag at sige Gud Tak, naar Spisekammeret er fuldt. Og dog er det vel som Regel i de Dage, at vi mest glemmer det. Det er ingen Sag at sige Gud Tak, naar vi har Helbred, naar ingen i Familien er syge, eller naar vi kan gaa hen til Kirken, medens vi

22 8 ANTON BAST i det fjerne horer Kirkeklokkerne, hvis Toner vi har lært at elske, klinge, eller naar en Præst staar op og beder sin Morgenbøn, for han gaar til Kirke, medens Klokketonerne bølger ned over lians Hoved. Men det er vel som Regel da, at vi mest glemmer det. Det var først i Dag, at jeg for Alvor hørte Velklangen i den gamle Klokke derude, da den ikke kunde klinge mere, da jeg i Morges gik og syntes, at den maatte dog ringe endnu en Gang. Men da gælder det at kunne sige Tak og tro, at ogsaa det er fra Gud, at ogsaa det har en kærlig Hensigt. Teksten i Dag har en forunderlig Genlyd:»Men vi vide, at alle Ting tjene dem til Gode, som elske Gud, Hvad er dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.- det da for noget, som den Helligaand kalder for det»gode«? Hvad er det for «noget, som alle Guds Tugtelser og Prøvelser og al Verdens Trængsler og al den Opdragelse, vi som Guds Børn er under, skal føre os hen mod? Hvad er»godt«for en Kristen? Det Sporgsmaal stiller sig straks frem for os. Der var en Gang, at vor Herre Jesus sagde et Ord, som Disciplene slet ikke forstod. Han sagde saaledes:»det er gavnligt for eder, at jeg gaar bort; thi gaar jeg ikke bort, saa kan Talsmanden ikke komme.«det vil altsaa sige, at Gud somme Tider man toge et Gode og endda noget usigeligt stort fra os. for nt gøre Plads for noget andet. Jeg mener at turde sige. trods det, at jeg ikke er meget klog paa Guds Planer, og endskønt jeg netop i Dag har bedt Gud om slet ikke at gøre mig»klog«, men kun at lade mig gaa herhen og vidne saadan, som det maatte blive lagt paa min Tunge, jeg mener at turde sige i Lyset af alle de Erfaringer om vore Ne-

23 TOLV TALKR derlag, vi liar liaft at tiet er ikke gotlt for os Mennesker, det er ikke det»gode<', at vi faar vor Vilje, at vor Vilje sker. Det skete en Gang, at Paulus sagde, at han vilde drage op til Jerusalem, men der ventede ham mange Trængsler, og da Disciplene horte det, omringede de Paulus og sagde:»det maa du ikke gore«, akkurat som Peter sagde til Jesus, da han vilde drage op til Jerusalem og lide og do, og da Peter tog ham til Side og satte ham i Rette og sagde:»gud bevare dig. Herre; dette ske dig ingenlunde!«men Jesus svarede ham:»vig bag mig. Satan, du er mig en Forargelse, thi du sanser ikke, hvad Guds er, men hvad Menneskers er.«paulus talte ogsaa paa den Maade, da han saa hen til det blødende Guds Lam og sagde til Disciplene:»Jeg er rede til ikke alene at bindes, men ogsaa at dø i Jerusalem for den Herre Jesu Navns Skyld. (( Og saa staar der:»da blev Brodrene alle sammen stille og sagde: Guds Vilje ske«! Det gik op for dem i denne forunderlige Time, at der var noget, der var højere og bedre for Mennesker, end at vi faar, hvad vi selv vil, og det er, at Gud maa faa sin Vilje og Vej hos os. Al min egen Vej og Værk sønderriv den. Frelser stærk. Intet er værre for et Barns Opdragelse end at vænne Barnet til at faa sin egen Vilje, og intet er bedre, end at det, under Hensyn til sin Fader og Moder, lærer at bruge sine Evner og sin Vilje i Harmoni med Faders og Moders Vilje. Og det er heller ikke godt for os, det er ikke det»gode«, at vi faar alle vore Onsker opfyldt. Vi kender det, hvorledes vi undertiden kan gaa med en stor Ønskeseddel i lang Tid, og der er paa den skre-

24 10 ANTON BAST vet noget man kunde næsten sige med Blod, og vi siger til Gud:»Jeg kan ikke holde det ud, jeg kan ikke vasre et Menneske, uden at du i Ja ud for det Ønske. det mindste skriver dit Jeg tænker paa, hvorledes det var Davids inderste Hjerteønske, da han gik og bad om at faa Lov til at l>yg"ge Herren et Tempel. Var det ikke et rent Ønske? Det kunde jo da være lige saa rent som det, at vi gerne vilde have haft Lov til at beholde vor Kirke. Vi har dog noget større Udsigt til at faa bygget vor Kirke op igen, end David havde til at faa bygget Gud et Tempel trods det, at han var Konge. Men Gud maatt«sige Nej til Davids Onske. Der var en Grund dertil. Der var et Sted, h\or Gud var nødt til at standse David. Der var noget, Herren havde for her i sin Opdragelsesplan. David skulde lære i fuld Ydmyghed at bøje sig for den evige Fader. Derfor var der her et Sted, hvor han maatte standse for at lære fuld Ydmyghed. Naar vi vil vide, hvad det højeste Gode er, saa tror jeg, at vi skal lægge Mærke til noget, som adskillige maaske aldrig liar set. Jeg vil da bede Dem glemme alle de Tanker og Følelser, der nu angaaende de udvortes Ting kunde rive os med, og gaa med ind i det allerhelligste og se en dyb Hemmelighed, som ligger bag ved denne Tekst, denne Tekst, der nok maa være et Trostens Ord i Dag, men som alligevel yderligere skal løfte Hjerterne opad til højere Vidder end alt, hvad der tilsyneladende er gaaet tabt for os. Jeg beder Dem lægge Mærke til, hvorledes Apostelen i det næste Vers i Teksten siger efter at have sagt:»vi vide, at alle Ting tjene dem til Gode, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede"»dem liar han og forud beskikket til at vorde dannede efter lians Sons Billede.«

25 TOLV TALER 11,4//. hvad (ler shei' i en Kristens Liv og i en Menigheds Liv, der vil tjene Gud, har altsaa til sit gode Maal, at vi skal blive dannede efter hans Søns Billede, at Kristi Billede kan komme frem i vort Liv og i vor Menighed og i vort Arbejde. Her er Evangeliets allerdybeste Hemmelighed. Vi taler saa ofte om vort Guds-Ideal. Vi taler saa ofte om, hvordan Mennesket har tæn'kt sig Gud, og livordan Mennesket stræber efter at ligne Gud. Er der nogen af Dem, der nogen Sinde har tænkt paa, at Gud liar et Menneskeideal- Er der nogen af Dem, der har tænkt paa, at Gud fra Evighed af i sin Plan og i sit Hjerte og i sin Tanke har tænkt sig et Menneskeideal, :saadan som han vilde, at den ophøjede, rene, store, vidunderlige Skabning, der hedder Mennesket, skulde fremtræde i Verden? Det er ikke noget, der hører Døgnlivets Debat til, men det er noget, der horer de evige Planer til. Hvad er da Guds Menneskeideal? Hvordan er det. den evige Fader vil, at den Skabning, der hedder Mennesket, der vandrer paa denne Jord, skal være i sin Aand, i sin Sjæl, i sit Legeme, i sine Handlinger? Hvordan er det, han vil, at vi skal være i alle vore Forhold? Hvordan er Guds Menneskeideal, og hvor er det? Vi gaar tilbage i hele Menneskeslægtens Historie i Kulturens Tid, til alle de bedste Aander, der har levet, og spørger: Er Menneskeidealet der? Vi begynder ved Romerrigets hoje Kulturstade og gaar hele Historien Igennem, Middelalderens og den nyere Tids lige indtil v^ore Dage, og vi søger baade i Verdenshistorien og i Kulturhistorien og i Kirkehistorien og spørger: Er Menneskeidealet fundet i Verden? Men tungsindigt maa vi bøje vore Hoveder og sige: Nej, der er ingen retfær-

26 12 ANTON BAST dig, der er ingen, der søger efter Gud; alle er de afvegne, der er ingen, som øver Godhed, der er end ikke én. En aabnet Grav er deres Strube; med deres Tunge øvede de Svig; der er Slangegift under deres Læber; deres Mund or fuld af Forbandelse og Beskhed; rappe er deres Fødder til at udøse Blod; der er ikke Gudsfrygt for deres Øjne. Saadan ser det ud, og Herren skuede ned fra Himlen, og han saa, der er ingen retfærdig, end ikke én. Hvor er da Guds Menneskeideal? Hvor skal det søges? Der gik en stille Mand ved Galilæerhavets Strandbred. Der vandrede en stille Mand om Aftenen ud fra Jerusalem hen ad de tavse Gader og op over Oliebjerget. Om Natten, naar Menneskene sov, naar alt var stille,, gik han hen og kastede sig paa sit Ansigt og tilbad den levende Gud og bad til sin himmelske Fader. Men saa længe Dagen var, saa længe en Solstraale endnu viste sig paa Himlen, saa længe der kom syge til ham, som sukkede og bad om at blive helbredte, lagde han sine Hænder paa dem. Naar det gjaldt om at gore Faderens. Vilje, saa var alle materielle Hensyn lagt til Side for ham, saaledes at han endda sagde:»min Mad er at gøre hans Vilje, som mig udsendte.«var der Kiv og Strid eller Sorg imellem Mennesker, saa traadte han imellem dem og hævede stille sin milde Haand imod dem og sagde:»i skal være gode imod hverandre.«oggræd nogen over Sorg og Oprevethed, saa sagde han:»jeg vil give eder Guds Fred; vil 1 lukke op for den?"»i fattig Dragt paa alfar Vej gaar Herren til Guds Ære.«Da den evige Fader lod Menneskeidealet aabenbares og gaa hen over Jorden, var det ikke Kongen i Pomp og Pragt, da var det ikke Herskeren, da var det ikke Pengefyrsten, da var det ikke den store, mægtige, da. var det ikke Undertrykkeren, da var det heller ikke den.

27 TOLV TALLER \?> (ler sad og tog imod sine Brodres Tilbedelse og Hyldest; men da var det Menneskesønnen, ham, der bar paa sit Legeme al Verdens Synd og aabenbarede Guds Kærlighed for Mennesker paa Jord. Og det er det Gode, som Gud tilsigter; det er det Gode, som alt samvirker til i et Guds Barns Liv til Bedste for dem, som tro, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede, som han forhen beskikkede til at vorde dannede efter hans Søns Billede, til at lige som Imn var i denne Verden, saa skulde vi være. Og det er den forfærdeligste Misforstaaelse, naar Teologerne har faaet det ch-ejet derhen, at Kristendommen er Læresætninger og Læreformer. Kristus havde intet Læresystem, ingen Kirkeform, intet ydre Apparat. Kristus sendte nogle fattige og^ enfoldige Mænd ud uden Penge, uden Pung, men fyldt med hans Aand og fyldt med Kærlighed i deres Hjerter; sendte dem ud, for at de skulde fortælle, at Gud er Menneskenes Fader, og at vi kan blive Guds Børn, og at vi er liverandres Brødre. Men er den Opfattelse, der er vor Tekst i Dag, at alle Ting tjener dem til Gode, eller samvirker til Bedste for dem, der elsker Gud, er den sand? Er det ikke let for en særlig benaadet Apostel at sidde og skrive det, men er det nu ogsaa sandt, at det er til Bedste, alle de Trængsler, der kom over de troende og over Menigheden? Ser det ikke ud, som om der rejser sig Modstand og Krig fra Mørkets Fyrstes Side, og som om det, der hører Guds Bige til, mange Gange maa ligge under? Er det ikke tit saadan i et Hjem, at den, der gerne vil tjene Gud. er ligesom det sorte Faar og maaske netop paa Grund af sin Kristendom maa gaa sin stille Gang uden Venner, og uden at de øvrige i Hjemmet viser

28 14 ANTON BASr dem Venlighed, medens de andre synger og traller og er glade? Har det ikke tit været saadan, at Guds Menighed maatte friste trange Kaar, medens denne Verdensmægtige, Undertrykkerne, bredte sig paa de bløde Hynder? Er det en ægte Paastand, den, at alle Ting tjener dem til Gode, som elsker Gud. Vi skal prøve det, og vi maa da straks sige, at hvisden ikke holder Stik for os, saa er det ikke fordi, den er urigtig, men saa er det, fordi vi ikke kan se det, fordi vore Øjne er for svage, fordi vi nok til mangler Lys og Indsigt at kunne faa Oje derpaa. Lad mig blot nævn& to tre Eksempler: De Kræfter, der tilsyneladende samvirkede til at. knuse Guds Sag, til at hindre Guds Sags Fremgang,, maa stundom netop tjene Guds Sag og hans Riges- Fremme, akkurat ligesom det mange Gange, naar Lægen tager en Kniv og giver sig til at skære i en Patient,, ser ud, som om det dog var det frygteligste, der kunde ske; men Kniven baner dog Vej for det højeste Gode for den Patient, idet den skaber Mulighed for Helbredelse- Har De nogen Sinde tænkt paa, hvor mange onde- Magter, der var i Bevægelse for at bringe Kristus op paa Korset? Har De nogen Sinde tænkt paa, hvor naar disse onde Magter begyndte at arbejde? De begyndtemeget tidligt i hans Liv. De begyndte med at konspirere og lægge Planer, den ene Klike her og den anden Klike der, indtil det hele samlede sig som i et Brændl)unkt i Raadet i Jerusalem, som samledes til Raadslagning og kom til det Resultat: nu maa det ske; nu maa den Mand do. Og de fik saa andre til ikke blot at gribe ham og faa ham slæbt for Domstolene, men til at blive Løgnere og Skurke og Bedragere over for denne rene Mand. Og da de fik ham hængt op paa Korset, da han

29 TOLV TALER 15 hang- der med Tornekronen paa sit Hoved, da han bojede sit Hoved med de bristende Ojne, da havde alle forladt ham, og kun en eneste Discipel stod tilbage under hans Kors sammen med hans Moder, hvis Hjerte var knust kunde da ikke Mørkets Skare triumfere og juble og frvde sig over, at nu liavde de vundet Sejr. Nu havde alle ile onde Mager gjort det af med Galilæeren, og nu var det forbi med hans Herredømme over Menneskenes Tanker og Vilje? Men hvad er det, der i \^irkeligheden sker? Ali hvad der skete, skulde samvirke til at muliggøre Guds frelsende Planer, skulde samvirke til det højeste Gode til at vi nu alle kan se hen til ham, det blodende Guds Lam, der hang paa Korset, som den, der tog vore Synder paa sig. Altsaa det, som Satan satte i Scene for at knuse Guds Planer, blev netop Redskabet til at knuse Mørkets Fyrstes Magt. Da Disciplene efter den første store Kristenforfølgelse efter Stefanus' Martyrdød blev adspredt over alle Judæas og Samarias Egne og maatte forlade deres Huse og Hjem i Jerusalem, kan vi ikke gore os nogen Forestilling om de Lidelser, som Menigheden i Jerusalem maatte gennemgaa, og hvor svært det maa have været for dem at drage bort fra deres Hjem ud til fremmede Steder. Hvad er det da, der sker? Er det ikke Mørkets Fyrste, der her har vundet en stor Sejr? Nej, Skriften siger noget ganske andet, den siger et Ord, som rummer en saa lys Glæde. Der staar, at»de adspredte gik omkring og forkyndte Evangeliets Ord.«Og der blev en Vækkelse ud over Ilandene; der blev en anden Pinsefest i de Dage, fordi»alt samvirker til Gode for dem, der elsker Gud.«Og jeg spørger: Tror De, at vi kunde bøje Knæ i Jesu

30 16 ANTON BAST Navn i Kobenhavn, i London, i New York, rundt om i Verden, dersom ikke de romerske Magthavere havde tændt de levende Fakler i Neros Haver, havde kastet de troende for de vilde Dyr, havde troet, at de paa den Maade igennem Blod kunde sejre over Galilæerens Lære? Nej, alt stadfæster, hvad Jesus har sagt, at»helvedes Porte skal ikke faa Magt over min Menighed.«Der lyder:»brand!«i den Ejendom, Gud havde betroet os derude i Rigensgade. Mennesker styrter til. Brandvæsenet kommer. Men Baalet er anlagt saaledes, at om saa al Verdens Brandvæsen var kommet til i den Time, da jeg gik ned i Kirken og skruede op for det elektriske Lys, og de hundrede elektriske Lys ikke kunde ses paa Grund af den tykke Røg, saa vilde det ikke have været muligt at redde Kirken. Intet Brandvæsen vilde kunne have gjort det; vi maa blot prise Gud for, at ikke Mennesker blev kommanderet ind i Kirken, saa de blev knust og ihjelslagne. Jeg staar over for det, der er sket, med Visheden om, at det er tilrettelagt saaledes, at det maa tjene Guds Sag alle Ting tjener dem til Gode, som elsker Gud. Det var tilrettelagt saaledes, at det maatte brænde, det maatte gaa under. Det synes, at det er saa haardt. Mennesker kommer til mig og spørger mig: Hvorfor skulde det dog ske? Hvorfor dette dræbende, lammende Slag? Hvorfor denne uafvendelige Ulykke? Jeg siger straks: Det er ikke nogen Ulykke. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved, at det er ikke Ulykke. Men jeg staar denne Søndag Morgen med det Ord, der tonede inde i mit Hjerte, da Flammerne knitrede, da Luerne buldrede, da Røgen væltede frem, da vi saa det, vi kunde kalde Ødelæggelsens Vederstyggelighed; da lod det inde i min Sjæl:»Alle Ting tjener dem til Gode, som elsker Gud.«Og i Lyset af den

31 TOLV TALER i? Fortolkning, Herren har givet mig Lov til at give ilenne Tekst i Dag, staar jeg her med det lyse Haab i min Sjæl, at det bedste, der er sket med den Kirke, er ikke det, at den blev bygget, men det maa være det, at den nu brændte. Og det, der kan se ud i første Øjeblik, naar vore personlige Følelser fylder Hjerterne, er det samme, som fylder Hjerterne ved Tanken om et Hjem, Følelser, der ikke tør krænkes. Følelser, der ikke tor undervurderes. Følelser, der kan fylde en Mands Sjæl. og som kan fugte hans Djne med Taarer. naar lian kommer fra det fremmede Land, maaske et halvt hundrede Aar efter, at han drog bort fra det fædrene Hjem, og han ser den Plet, hvor hans fattige Barndomshus stod, hvor hans Moder sad i en Stol, og hvor Fader tog sin Spade og drog ud paa Arbejde; nu har han været igennem hele Verden, men denne Plet drog ham dog stadig til sig, fordi det rar hans Barndomshjem; men nu, han kommer der, ser han kun Grønsvær, hvor Murene stod, og kun nogle mørke Murbrokker ser han i Grønsværet, og han bukker sig ned og tager med Vemod og Ærbødighed en af disse Murbrokker op og siger: Den er fra mit Barndomshjem. Det er Følelser, der aldrig tør undervurderes. Thi naar saadanne rent menneskelige Følelser forflygtiges i misforstaaet Aandelighed. saa forekommer det mig, at Bunden gaar ud af Tilværelsen for os. Og her sidder Medlemmer af en Menighed sammen med mange andre, hvis Hjerter hang ved disse Sten, som har holdt af den Kirke, fordi de har fundet deres Livs største Skat inden for de Mure, de har baaret deres Børn hen til den Døbefond, der stod der inde, med de helligste Følelser, og de har efter Livets Strid og Arbejde kunnet gaa hen og faa Fred og Kraft ved Nadverbordet, der var

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat"

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - Den skjulte skat KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat" "Og jeg skal, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig." "Men dette sagde han for at betegne, hvilken Død han skulde dø." Johs. 12,32-33.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Prædiken i Helligåndskirken I

Prædiken i Helligåndskirken I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag

Prædiken til Kristi Himmelfartsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11

PÅ DYBT VAND. Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 Luk 5,1-11, s.1 Prædiken af Morten Munch 5. s. e. trin. / d. 30. juni 2013 Tekst: Luk 5,1-11 PÅ DYBT VAND Jesus i Peters båd Der er en skubben og en masen. Alle vil gerne tæt på. Vi er ikke til koncert

Læs mere