Informationsskrivelse vedr. VOC produkt bekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsskrivelse vedr. VOC produkt bekendtgørelse"

Transkript

1 Februar udgave marts 2006 Informationsskrivelse vedr. VOC produkt bekendtgørelse Denne informationsskrivelse omhandler Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Bekendtgørelsen implementerer Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelsen af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF. Informationsskrivelsen gennemgår bekendtgørelsens 'er og er et forsøg på at beskrive, hvordan 'er skal betragtes i praksis. Bekendtgørelsens område 1 Denne bekendtgørelse omfatter markedsføring og mærkning af de i bilag 1 anførte produkter. Bilag 1 er opdelt i del 1 og del 2. Del 1 omfatter maling og lakker: produkterne i de i bilag 1, 1) anførte underkategorier, dog ikke aerosoler. Det drejer sig om overfladebehandlingsmidler, som med dekorative, funktionelle og beskyttende formål anvendes til bygninger, disses udsmykning og beslag samt dertil knyttede strukturer. Definitionen på overfladebehandlingsmidler se under afsnittet Definitioner. Del 2 omfatter produkter til autoreparationslakering: produkter i de i bilag 1, 2) anførte underkategorier. De anvendes til overfladebehandling af motorkøretøjer, som defineret i direktiv 70/156/EØF eller dele heraf, som udføres som del af reparationsarbejde, vedligeholdelse eller dekorering uden for bilfabrikkerne. Som udgangspunkt omfatter bekendtgørelsen derfor konventionelle bygningsmalinger og produkter til autoreparationslakering. Industrimalinger kan også være omfattet Oprindelig var der med i definitionerne, at bygningsmalingerne skulle påføres in situ altså på stedet i bygningen. Dette er ikke længere i teksten, hvilket juridsk betyder, at produkter til industriel overfladebehandling kan være omfattet i det omfang de anvendes til bygningsdele, som senere isættes en bygning. FDLF januar /12

2 Fortolkningen bekræftes af bekendtgørelsens 3, stk. 4, hvoraf det fremgår, at Bestemmelserne i stk. 1 3 omfatter ikke produkter, der udelukkende sælges til brug i en aktivitet, der er omfattet af direktiv 1999/13/EF, og som finder sted i et anlæg, der er registreret eller godkendt i henhold til artikel 3 og 4 i direktivet. Det betyder, at bekendtgørelsens bestemmelser ikke omfatter produkter, der udelukkende sælges til brug i en aktivitet, der er omfattet af direktiv 1999/13/EF (VOC emissionsbekendtgørelse*). I praksis betyder det, at såfremt der anvendes organiske opløsningsmidler i mængder under tærskelværdien angivet i VOC emissionsbekendtgørelsen, så er virksomheden ikke omfattet af VOC emissionsbekendtgørelsen. Produkterne der anvendes i virksomheden skal i stedet opfylde kravene i VOC-bekendtgørelsen. For virksomheder indenfor eksempelvis træindustri betyder det, at anvendes der under 15 tons VOC pr. år, så skal produkterne opfylde VOC bekendtgørelsens regler. For anden industri er tærskelværdien 5 tons/år. Situationen er altså, at kunders forbrug af VOC vil være bestemmende for, om jeres produkter er omfattet af den nye VOC bekendtgørelse. Definitioner Der en række definitioner i bekendtgørelsens 2. Af de definitioner, der her skal fremhæves er definitionerne på henholdsvis "overfladebehandlingsmiddel" og "film": Overfladebehandlingsmiddel er i 2 5) defineret som: præparater herunder organiske opløsningsmidler eller præparater, der indeholder organiske opløsningsmidler, som er nødvendige for at midlet kan påføres korrekt, og som anvendes til at opnå en film med dekorativ, beskyttende eller andre funktionelle virkninger på en overflade. Film er i 2 6) defineret som : et sammenhængende lag, der fremkommer ved påføring af et eller flere lag på et underlag. At et overfladebehandlingsmiddel skal danne film for er være omfattet af bekendtgørelsen er en meget vigtig pointe, da grundingsmidler eksempelvis, der ikke danner film, dermed er undtaget. Herudover har definitionen på markedsføring været drøftet meget bl.a. i CEPE regi, da definitionen har betydning for, hvornår en producents ansvar ophører bl.a. i forbindelse med mulige krav om ommærkning af produkter ude hos kunder eller tilbagetrækning fra markedet i tilfælde af, at produkterne ikke opfylder kravene i bekendtgørelsen. Markedsføring er i bekendtgørelsens 2 9) defineret som tilrådighedstillelse for tredjemand mod eller uden betaling. Indførelse i Fællesskabets toldområde betragtes som markedsføring i henhold til denne bekendtgørelse. Markedsføringsbegrebet har været diskuteret. Miljøstyrelsens fortolkning er, at når varen er sendt ud fra virksomheden, så ophører forpligtelserne lovgivningsmæssigt. Imidlertid skal man være FDLF januar /12

3 opmærksom på, at forpligtelserne overgår til den, varen er solgt til f.eks. en distributør et byggemarked, en farvehandel eller andre. Men da distributører ikke vil være i stand til f.eks. at ommærke et produkt, så vil man som producent fortsat have et indirekte ansvar. Der er altså ikke tale om et lovgivningsmæssigt ansvar, men at den enkelte producent vil have et ansvar overfor sin kunde. Ovenfornævnte er vigtig i forbindelse med bekendtgørelsens overgangsbestemmelser. Se også afsnittet om "Overgangsbestemmelser". Krav til produkterne Kravene om VOC-indhold En af de mest centrale paragraffer i bekendtgørelsen er 3, da den stiller kravene til VOC-indholdet i produkterne, der er omfattet som følge af 1. 3, stk. 1 Markedsføring af produkter, som er opført i bilag 1, er forbudt, hvis produkterne efter de i bilag 2 anførte datoer har et VOC-indhold, der overskrider de i bilag 2 fastsatte grænseværdier. Dvs. pr. 1. januar 2007 skal alle produkter, der er omfattet af bekendtgørelsen, overholde de i bilag 2 fastsatte grænser for indhold af opløsningsmidler. Der er dog overgangsbestemmelser for produkter produceret før 1. januar Se afsnittet om "Overgangsbestemmelser" 3, stk. 2 For at fastslå, om grænseværdierne for VOC-indhold i bilag 2 er overholdt, anvendes de analysemetoder, der er henvist til i bilag 3. Miljøstyrelsen har i den forbindelse forklaret, at man anvender direktivets tekst vedr. analysekravet i bekendtgørelsen og man med denne formulering mener følgende: - at der først bliver fremsat krav til analyse af et produkts VOC-indhold, såfremt man fra myndighedsside tvivler på rigtigheden af en virksomheds mærkning af produkterne, eller man har en klar overbevisning om, at branchen generelt ikke mærker korrekt. Med andre ord vil der ikke blive stillet krav om, at man fra starten analyserer samtlige sine produkter, men at man kan blive stillet overfor et analysekrav for konkrete produkter, såfremt myndighederne er i tvivl om rigtigheden af produktets mærkning. Man kan altså som udgangspunkt anvende beregningsmetoden. Analysemetoden vil være fornuftigt at anvende eksempelvis såfremt et produkts VOC indhold ligger ganske tæt på en grænseværdi for at understøtte beregningen. FDLF januar /12

4 3, stk. 3 For de produkter, der er opført i bilag 1, som skal have tilsat opløsningsmidler eller andre komponenter indeholdende opløsningsmidler for at blive brugsklare, finder grænseværdierne i bilag 2 anvendelse på VOC-indholdet i produktet i brugsklar tilstand. Paragraffen betyder, at for produkter, der skal blandes eller fortyndes, før de er klar til brug, er det den blanding med det højeste indhold af opløsningsmidler, der skal overholde de fastsatte grænser for indhold af opløsningsmidler. 3, stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1 3 omfatter ikke produkter, der udelukkende sælges til brug i en aktivitet, der er omfattet af direktiv 1999/13/EF, og som finder sted i et anlæg, der er registreret eller godkendt i henhold til artikel 3 og 4 i direktivet. Produkter indenfor anvendelsesområdet bygninger og bygningsdele er som udgangspunkt omfattet. Kun produkter, der anvendes i et anlæg, godkendt ifølge VOC emissionsdirektivet er undtaget, jf. Bekendtgørelsens område. Mærkning Bekendtgørelsen stiller krav om indholdet af mærkningen, som produkterne skal forsynes med. 4 Import, salg og anvendelse af produkter, som er omfattet af 3, er endvidere forbudt, hvis produktet ikke er forsynet med angivelse af: 1) produktets underkategori, og de relevante VOC-grænseværdier i g/l, jf. bilag 2, og 2) det maksimale VOC-indhold i g/l i produktet i brugsklar tilstand. Bekendtgørelsen stiller altså krav om indholdet af mærkningen, men der er ikke konkret angivelser af hvordan ordlyden skal være samt hvordan mærkningen skal placeres. CEPE er fremkommet med forslag, som foreningen anbefaler at anvende, bl.a. fordi forslaget er i tråd med Kommissionens svar på spørgsmål omkring mærkning i en FAQ-note (Frequently Asked Questions) om direktivet, der ligger til grund for bekendtgørelsen. Dvs. såfremt CEPE s forslag følges, vil være ifølge Kommissionen være tilstrækkelig til at opfylde bekendtgørelsens krav. Mærkning af Bygningsmaling CEPE s forslag til VOC mærkning af bygningsmaling er opdelt i to: 1) EU grænseværdi for dette produkt (kat.a/c) x g VOC/l (2007)/y g VOC/l (2010), 2) Dette produkt indeholder max. z g VOC/l Ad 1) EU grænseværdi for dette produkt (kat.a/c) x g VOC/l (2007)/y g VOC/l (2010) Den første del af mærkningen referer til 4 1). (kat.a/c) betyder at produktet er i bilag 2, del A, som er grænseværdier for maksimalt VOC-indhold i bygningsmalinger og lakker. Det angivne c er udtryk for hvilke underkategori produktet tilhører - i eksemplet undergruppe c. Værdien x er grænseværdien for 2007 og y for 2010, som angivet i bekendtgørelsens bilag 2, del A. FDLF januar /12

5 I de tilfælde hvor grænseværdien for et bestemt produktkategori som angivet i bekendtgørelsens bilag 2, del A er den samme for både 2007 og 2010, nævnes grænseværdien kun en gang (det er kun enkelte eksempler på dette). I de tilfælde hvor produktet kun opfylder grænseværdien for 2007 og derfor skal tilpasses igen op til 1. januar 2010 nævnes kun 2007 grænseværdien. Ad. 2) Dette produkt indeholder max. z g VOC/l Forslaget til anden del af mærkningen giver dels informationerne, der kræves som følge af bekendtgørelsens 4 2), altså det maksimale VOC-indhold i g/l i produktet i brugsklar tilstand, men det opfylder også intentionerne fra Rådet og Europaparlamentet om, at give informationer om VOC indholdet i det konkrete produkt til forbrugeren, så forbrugeren har mulighed for at foretage et valg. Der er altså tale om, at det er det maksimale indhold af VOC, der relaterer sig til det konkrete produkt, der skal angives. Det skal derfor understreges, at anvender man blot den fastsatte grænseværdi for produkttypen som max-indholdet, er man principielt ikke i tråd med bekendtgørelsens hensigt og løber derved en risiko for straf, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 1. Det betyder ikke, at der ikke kan være tilfælde, hvor det konkrete indhold af VOC er sammenfaldende med VOC grænseværdien. F.eks. kan fremgangsmåden med at angive VOCgrænseværdien, som max- indhold især være relevant i forbindelse med industrimalinger, hvor kunden oftest selv tilsætter fortynder for at få den brugsklare blanding, modsat bygningsmalinger, der i langt overvejende grad er brugsklare ved levering og hvor der derfor ikke er brug for at få dækket forskellige brugsklare blandinger af produktet ind. I alle tilfælde vil der være nødvendigt, såfremt produktet kan/skal fortyndes for at få en brugsklar blanding, at angive mængden af opløsningsmiddel, der maksimalt kan fortyndes med, for at mængden holder sig inden for det VOC-indhold, man angiver i mærkningens 2. del. Det maksimale mængde bør derfor skrives på etiketten, hvor man i forvejen angiver, hvad produktet kan fortyndes med. I de tilfælde hvor produktet allerede er brugsklar og hvor det angivne VOC-indhold ikke kan bære en fortynding, bør der angives på etiketten at produktet ikke skal fortyndes. Dette har ingen relevans i forhold til vandfortyndbare produkter. Fællesnordisk mærkning Man må gerne anvende en fælles nordisk tekst under forudsætning af, at det er den samme tekst som ovenfor, altså EU grænseværdi/gränsvärde/grenseverdi for dette produkt(et) (kat.a/c) x g VOC/l ( )/y g VOC/l ( ) Dette produkt(et) indeholder/innehåller max. z g VOC/l FDLF januar /12

6 Mærkning af produkter til autoreparationslakering og produkter til industri CEPE har et forslag, som foreningen anbefaler, at man anvender. Mærkningen er mere kortfattet, da produkterne udelukkende anvendes af professionelle, som i forvejen er bekendt med brugen af tekniske datablade, piktogrammer og koder. Mærkningsforslaget er: 2004/42/IIB(d)(x)y Nummeret på EU-direktivet Nummeret på bilaget i regelsættet Underkategorien som produktet tilhører (f.x. d) x - EU-grænse for VOC indhold i g/l y - det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt i g/l i blanding klar til brug. Piktogram Det er vigtigt, at denne mærkningen på etiketten følges af et kendt piktogram, der indikerer, at man kan finde en forklaring på, hvad mærkningen betyder i produktets tekniske datablad. Piktogrammet kan f.eks. se sådan ud: Den forklarende tekst i det tekniske datablad kan f.eks. være: "2004/42/IIB(d)(x)y: Grænseværdien for det maksimal tilladte VOC-indhold i produktet (produkt underkategori: IIB.d) er i blanding klar til brug maks. x g/l VOC. VOC indholdet i dette produkt klar til brug er maks. y g/l." Placering af mærkning Der er to muligheder for placering af mærkningen på fareetiketten eller udenfor fareetiketten. Ifølge CEPE s forslag skal mærkningen placeret på fareetiketten, såfremt der findes fareetiket på det pågældende produkt. Ifølge Miljøstyrelsen bør mærkningen ikke være på selve faredelen af etiketten, men gerne i umiddelbar nærhed af faredelen, og det anbefaler vi, at man tager til efterretning. Da det heller ikke er alle produkter, der har en faredel, vil en generel placering udenfor have den fordel, at det bliver ens for alle produkter, hvor man finder VOC mærkningen. FDLF januar /12

7 Må man mærke sine produkter allerede nu? Hvis man står i den situation, at etiketten skal ændres nu af andre årsager, må man godt mærke sine produkter allerede nu. Det er naturligvis under forudsætning, at bekendtgørelsens krav til produkternes VOC-indhold er opfyldt. Historiske bygninger og veterankøretøjer 5 Med henblik på restaurering og vedligeholdelse af bygninger og veterankøretøjer, som er af særlig historisk og kulturel værdi, kan Miljøstyrelsen udstede individuelle tilladelser til salg og køb i nøje begrænsede mængder af produkter, der ikke overholder de i bilag 2 fastsatte grænseværdier for VOC. Man kan søge om særskilt tilladelse til salg og køb af produkter med højere indhold af VOC end de fastsatte grænser. Tilladelsen vil som siger være i nøje begrænsede mængder. Miljøstyrelsen har endnu ikke en procedure for ansøgning om tilladelse. Tilsyn og kontrol 6 Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom. Kontrolkampagne Kemikalieinspektionen har udtalt, at de i løbet af 2007 vil indlede en kontrolkampagne, dels fordi VOC produktreglerne er ny lovgivning, men også fordi de overfor Kommissionen har en afrapporteringsforpligtelse. Kampagnen vil foregå overfor producenter, importører og butikker og vil primært gå på at kontrollere mærkning og udtage stikprøver til kontrol af indhold af VOC. Således bliver anvendelsesområdet herunder den industrielle holdt udenfor denne kontrolkampagne. Straf og ikrafttræden Straf Af 7 fremgår strafbestemmelserne for overtrædelse af kravene. Ingen bemærkninger. Ikrafttrædelse 8 Bekendtgørelsen er trådt i kraft, men den første frist er som det fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 den 1. januar 2007, hvor produkter der sendes på marked som udgangspunkt skal opfylde bekendtgørelsens krav. Overgangsbestemmelser 8, stk. 2 bekendtgørelse finder anvendelse på produkter, hvor det kan dokumenteres, at de er produceret før de i bilag 2 fastsatte datoer, når der er forløbet 12 måneder fra den dato, hvor det krav, der gælder for det pågældende produkt træder i kraft. FDLF januar /12

8 Denne betyder, at der er en overgangsperiode på 12 måneder fra den 1. januar 2007, hvor produkter, der beviseligt er produceret før 1.januar 2007 må markedsføres uden at opfylde bekendtgørelsens krav om overholdelse af VOC-grænser og mærkningskrav. I den forbindelse har definitionen på markedsføring været drøftet jf. ovenfor under Definitioner. Det anbefales, at have som målsætning, at man i løbet af 2007 ikke sender så mange gamle produkter, der ikke opfylder bekendtgørelsens krav til de enkelte distributører, så der er stor risiko for, at der pr. 31. december 2007 fortsat er et større lager af gamle produkter ude hos de enkelte distributører, der ikke opfylder kravene. Et mindre lager vil næppe udgøre et problem hverken for producenter eller myndigheder. BILAG I BYGNINGSMALING Vejledende oversigt over produkttyper i hver af underkategorierne bygningsmaling. Oversigten er et uddrag fra CEPE guideline Classification of Decorative Coatings into Categories for the Directive 2004/42/EC med tilhørende oversigt A, B og C (kan ses i fuld længde på foreningens hjemmeside, medlemsdelen under Information Undtagelser fra bekendtgørelsen Man skal være opmærksom på, at produkter, der ikke danner film, er undtaget fra bekendtgørelsen. Møbellakker, bådlakker og yachtmalinger er som udgangspunkt ikke omfattet - med mindre det hævdes, at produkter kan bruges på bygninger og bygningsdele. Shellak er som udgangspunkt ikke omfattet - med mindre det hævdes, at produkterne har forseglings- eller isoleringsegenskaber. Maling- og lakfjerner er undtaget. Grundingsmidler, der er omfattet af biociddirektivet og som hovedsagelig skal sørge for at transportere biocidet ind i træet, omfattes kun såfremt, de er filmdannende. 1.1 Underkategorier Produkttyper (mere udførlig beskrivelse af underkategorier kan ses af bekendtgørelsen) a) Mat væg- og loftsmaling Vægmaling glans < 25 Loftsmaling glans < 25 Væg- og loftsmaling glans < 25 Acrylplastvægmaling Acrylplastloftsmaling Acrylplasttykfilmsmaling Alkydloftsmaling Alkydloftsmaling, vandig, spærrende Plastkridering Plastloftsmaling Plastmaling, armeret Plastvægmaling FDLF januar /12

9 Plastvævfylder Limfarve Silikatmaling Strukturmaling Metallic maling Kridering Hæftegrunder Silikatgrunder Vådrumsgrunder b) Blank væg- og loftsmaling Vægmaling glans > 25 Loftsmaling glans > 25 Væg- og loftsmaling glans > 25 Acrylplastmaling Plastvægmaling Strukturmaling Metallic maling Vådrumsmaling c) Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs (murværk, mursten eller puds) d) Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs e) Lak- og træbeskyttelse til bygningsdele indendørs og udendørs, herunder dækkende træbeskyttelse Facademaling Murmaling Plastfacademaling Acrylplastfacademaling Olieemulisionsmaling Cementpulvermaling Silikatmaling Siliconefacademaling Siliconemaling, vandig Strukturmaling Maling til træ og metal Acrylplastemalje Grund- og mellemmaling Plastmellemmaling Alkydemalje Alkydmaling Alkydmellemmaling Alkydoliemaling Alkydoliemaling, vandig Urethanalkydmaling Linoliemaling Universal grunder Hammerlak Metallic maling Urethanalkydlak Tag- og sokkelmaling Træbeskyttelse Dækkende træbeskyttelse Halvdækkende træbeskyttelse Transparent træbeskyttelse Alkydtræbeskyttelse FDLF januar /12

10 f) Træbeskyttelse med minimal lagtykkelse, indendørs og udendørs Interiørlak Acryllak Alkydlak Bådlak** Alkydgrunder Alkydgrunder, vandig Urethanalkydlak Træolie Træolie, vandig Transparent træbeskyttelse* Grundingsmiddel med råd og svamp, pigmenteret* Grundingsmiddel med råd og svamp, vandig, pigmenteret* Grundingsolie, pigmenteret* Grundingsolie, vandig, pigmenteret* g) Primere Spærregrunder Stopgrunder Knastlak Isoleringsgrunder Shellak*** Acrylplastmellemmaling, spærrende h) Hæftegrundere Dybdegrunder Forankringsgrunder Grundingsmiddel mod råd og svamp, ikkepigmenteret* Grundingsmiddel med råd og svamp, vandig, ikke-pigmenteret* Imprægneringsgrunder Plastalkydgrundmaling Plastgrunder, mikrodispers Silikonegrunder, vandig Silikoneimprægneringsmiddel i) En-komponent specialoverfladebehandlingsmiddel Gulvlak Gulvmaling Parketlak Grundingsolie til trægulve Plastgulvlak Plastgulvmaling Plastgulvlak, selvhærdende Plastlak Trægulvolie Træplejeolie Urethanalkydgulvmaling Rustbeskyttelse Alkydgrundmaling, rusthindrende Plastgrundmaling, rusthindrende Aluminiummaling, vandig FDLF januar /12

11 j) To-komponent specialoverfladebehandlingsmiddel til specifik brug som f.eks. gulve Aluminiummaling, varmebestandig Aluminiummaling, vejrbestandig Brandbeskyttende lak Brandbeskyttende maling To-komponent gulvmaling To-komponent gulvlak To-komponent rustbeskyttelse Epoxygulvlak Epoxygulvlak, vandig Epoxygulvmaling, vandig Epoxymaling Polyurethanlak k) Flerfarvede overfladebehandlingsmidler Flerfarvet maling Flerfarvevægmaling l) Effektmalinger Effektmaling Effektlak Effektlasur * kun omfattet, hvis produktet danner film ** kun omfattet, hvis det hævdes, at produktet også kan anvendes på bygninger/bygningsdele *** kun omfattet, hvis det hævdes, at have forseglings- eller isoleringsegenskaber. PRODUKTER TIL AUTOREPARATIONSLAKERING Vejledende oversigt over produkttyper i hver af underkategorierne autorefinish. Der er generelt ikke tvivl om underkategorierne a - d, mens underkategori e) specialprodukter, har vist sig fortolkningsmæssig mere vanskelig. Mht. til speciallakker er det imidlertid vigtigt at understrege, at det afgørende for om en lak er en speciallak, er, at der faktisk er tale om en speciel lak (jf. bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.1.e) og at der ikke kan være tale om (almindelig) toplakker, der bare bruges på en speciel måde, som f.eks. til stafferinger. Det skal derfor præciseres, at man ikke generelt kan sige, at lakker til stafferinger på storvogne er speciallakker. Produkttyper Underkategorier a) Produkter til forbehandling og rensning Forbehandlingsprodukter Forrensemidler b) Spartelmasse c) Primere Surfacer/filler og generel metalprimer Washprimer d) Toplak FDLF januar /12

12 e) Specialprodukter overfladebehandlingsmidler formuleret til påføring som toplak med specielle egenskaber, som f.eks. metallic- eller perlemorseffekt i et enkelt lag højtydende dækkende og klare lakker, f.eks. ridsefast og flourholdig klarlak reflekterende dæklakker strukturlakker (f.eks. hammerlak) antiskrid-belægning undervognssealing stenslagsgrunder interørlakker aerosoler andet metallic og perlemorlakker, der ikke kræver overlakering med klarlak elastificerede top- og klarlakker (dvs at de er tilsat et additiv), ridsefaste klarlakker, flourholdige klarlakker reflekslak (dagslyslakker - speciel til udrykningskørertøjer - specielle farver i dagslys), flourescerende farver (overlakeres med flourholdige klarlakker for at beskytte reflekseffekten) strukturlakker, matterede toplakker (tilsat et matteringsmiddel) klarlak "anti chip" coatings, stenslagsbeskyttende lak "leather graining coatings", "soft feel" lak, produkter til brug inde i bilen, baggagerum, men ikke motorrum spraydåser dækmaling (til dæk) Antigrafitti fælglak FDLF januar /12

BEK nr 1369 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017

BEK nr 1369 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 BEK nr 1369 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0042 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/42/EF af 21. april 2004 om

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 79 Offentligt Miljøstyrelsen J. nr. MST-133-00002//00042 Miljøteknologi san//7. november 2013 GRUNDNOTAT Kommissionens forslag om opstilling af miljømærkekriterier

Læs mere

Sigma Coatings. Træbeskyttelse

Sigma Coatings. Træbeskyttelse Sigma Coatings Danmarks professionelle træbeskyttelse. Dækkende træbeskyttelse 06 Transparent træbeskyttelse 08 Grundingsolie 09 Diverse 10 2 www.sigmacoatings.dk Et af Europas førende professionelle malingsmærker.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Produktvalg til bygningsmalearbejde. C.0.10 November 2002

At-VEJLEDNING. Produktvalg til bygningsmalearbejde. C.0.10 November 2002 At-VEJLEDNING C.0.10 November 2002 Produktvalg til bygningsmalearbejde Vejledning om substitution ved bygningsmalearbejde til produkter med lavest muligt kodenummer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA.

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Sigmalife Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Skal træet bevare sit smukke udseende, skal det både plejes og beskyttes Lige meget hvor mange materialer, der er til rådighed i byggeindustrien,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Nexa Autocolor TM. Innovative reparationsløsninger

Nexa Autocolor TM. Innovative reparationsløsninger Nexa Autocolor TM Innovative reparationsløsninger Oversigt Primere Fastbuild rustbeskyttende primer Fyldende rustbeskyttende primer Buildprimer II Extrabuild II rustbeskyttende primer HS fyldende primer

Læs mere

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. 2K HS Plus Ekspres klarlak P (med P HS+ hærder)

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. 2K HS Plus Ekspres klarlak P (med P HS+ hærder) Produktdatablad Juli 2014 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt 2K HS Plus Ekspres klarlak P190-6659 (med P210-8815 HS+ hærder) Beskrivelse P190-6659 2K HS Plus Ekspres klarlak

Læs mere

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. Express Plus Clearcoat

INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG. Express Plus Clearcoat Produktdatablad Juni 2016 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Express Plus Clearcoat P190-8000 Beskrivelse P190-8000 HS Plus Clearcoat P210-8817 HS Plus Hardener P852-1660 Express

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. Af 13.8.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. Af 13.8.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.8.2008 K(2008)4453 KOMMISSIONENS BESLUTNING Af 13.8.2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permahyd HiTEC Basislak 480 Permahyd HiTEC Basislak 480 er et innovativt vandfortyndbart basislaksystem. Blandesystemet omfatter alle uni og effekttonefarver til personvogns

Læs mere

April 2016 Produktinformation GRS Deltron UHS klarlak D8130

April 2016 Produktinformation GRS Deltron UHS klarlak D8130 GLOBAL REFINISH SYSTEM April 2016 Produktinformation GRS Deltron UHS klarlak D8130 D8130 UHS klarlak PRODUKTER Deltron UHS klarlak Deltron express UHS hærder Deltron UHS hærdere Deltron fade-out fortynder

Læs mere

V0930V_E. Produktdatablad Juli EHS Turbo Plus Serie P498 og serie P494. EHS Turbo Plus Serie P498 og P494 V0930V_E

V0930V_E. Produktdatablad Juli EHS Turbo Plus Serie P498 og serie P494. EHS Turbo Plus Serie P498 og P494 V0930V_E Produktdatablad Juli 2014 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG EHS Turbo Plus Serie P498 og serie P494 Produkt Beskrivelse EHS Turbo Plus Serie P498 og P494 blandingsbaser/færdigblandet

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

Nexa Autocolor CT teknisk guide

Nexa Autocolor CT teknisk guide Innovative reparationsløsninger Nexa Autocolor CT teknisk guide Opfylder direktiv 2004/42/EF Innovative reparationsløsninger OVERSIGT: PRIMERE CF etch-primer P565-767 Primecoat P565-625 Rustbeskyttende

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

AU175 FLATTENING BINDER

AU175 FLATTENING BINDER Beskrivelse Matterende bindemiddel til brug sammen med de fleste DuPont Refinish 2-komponent toplakker og 2-komponent klarlakker. Sammensætning baseret på acryl-copolymer. Produkter AU175 Flattening Binder

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Sigma S2U Nova. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige SÅDAN. SIGMA.

Sigma S2U Nova. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige SÅDAN. SIGMA. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige SÅDAN. SIGMA. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige Kendsgerningerne taler for sig selv. er sådan en kendsgerning. Sigmas grundings-

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Rapid klarlak D8135

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Rapid klarlak D8135 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Rapid klarlak UHS Rapid klarlak PRODUKTER Deltron UHS Rapid klarlak Deltron UHS hærder Deltron fortyndere Deltron accelereret fortynder

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Sigma Coatings. Træbeskyttelse. Nyt sortiment

Sigma Coatings. Træbeskyttelse. Nyt sortiment Sigma Coatings Træbeskyttelse Nyt sortiment Et nyt system til professionel træbeskyttelse. Gennem flere år har vi målrettet vores træbeskyttelse til professionelle. Nu går vi skridtet videre i den retning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Aquabase Plus motorrums-reparationsproces. Aquabase Plus motorrumsreparation

Aquabase Plus motorrums-reparationsproces. Aquabase Plus motorrumsreparation Produktdatablad April, 2008 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Aquabase Plus motorrumsreparation Produkt Beskrivelse P935-1135 Motorrumsbasefarve P210-9115 Aktivator til motorrumsbasefarve

Læs mere

Technical Data Sheet. Cromax Pro Basecoat WATERBORNE BASECOAT. Gælder fra 2. juni 2009. Beskrivelse

Technical Data Sheet. Cromax Pro Basecoat WATERBORNE BASECOAT. Gælder fra 2. juni 2009. Beskrivelse Gælder fra 2. juni 2009 Cromax Beskrivelse 1komponent polyuretan/vandbaseret basefarve anvendes som 2lags lakering i solide farver samt metal og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Sigma Coatings. Varekatalog

Sigma Coatings. Varekatalog Sigma Coatings Varekatalog Et af Europas førende professionelle malingsmærker. Historien om Sigma Coatings starter i Holland i 1722. Siden har Sigma Coatings udviklet sigtil en af Europas førende producenter

Læs mere

Produktinformation. D814 til at blødgøre lak på elastiske underlag. D843 til at skabe en fin struktureret "ruskinds"-effekt

Produktinformation. D814 til at blødgøre lak på elastiske underlag. D843 til at skabe en fin struktureret ruskinds-effekt GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2016 Produktinformation D8175 Rapid Performance Clearcoat PRODUKTER UHS Rapid Performance Klarlak UHS Hærder Accelerator Fortynder Høj Temperatur Accelereret Fortynder D8175

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/312/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/312/EU) 3.6.2014 L 164/45 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer C(2014) 3429)

Læs mere

Cromax Pro Mixing Color (solide) Cromax Pro Mixing Color (effect, perlemor og aluminium)

Cromax Pro Mixing Color (solide) Cromax Pro Mixing Color (effect, perlemor og aluminium) Beskrivelse 1komponent polyuretan/vandbaseret basefarve anvendes som 2lags lakering i solide farver samt metal og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på polyuretancopolymer

Læs mere

Produktinformation CT VANDFORTYNDBAR BASEFARVE - EKSPRESSYSTEM

Produktinformation CT VANDFORTYNDBAR BASEFARVE - EKSPRESSYSTEM December 2010 TDS: Produktinformation CT vandfortyndbare basefarver PRODUKT CT vandfortyndbar basefarve ReadyMix-farve Delfleet CT WB aktivator A600 Vandfortyndbar fortynder T494 Vandfortyndbar langsom

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Premium klarlak D8137

December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Premium klarlak D8137 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron UHS Premium klarlak D8137 D8137 UHS Premium klarlak PRODUKTER Deltron UHS Premium Clearcoat Deltron UHS hærdere D8137 D8216, D8217, D8218,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING 14.7.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 181/27 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger

Læs mere

Rustbeskyttelse. flotte resultater, der holder i mange år

Rustbeskyttelse. flotte resultater, der holder i mange år Rustbeskyttelse flotte resultater, der holder i mange år Rustbeskyttelse af elmaster Carlsberg Viadukten, København dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC ANTIOX dokumenteret miljøvenligt system til

Læs mere

TopCoats. Alt i Topcoats

TopCoats. Alt i Topcoats TopCoats 06 Alt i Topcoats ProduktGuide Vejledende produktguide Wall-Acryl Semigloss Topcoat Glans 50, 8 og 3 Malkode 00-1 Cryl Gloss Topcoat Glans 80, 25 og 5 Malkode 00-1 Monopur Aqua Topcoat til steder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

HS Wet-on-wet Undercoat P EHS System. HS vådt-i-vådt fylder P EHS-system

HS Wet-on-wet Undercoat P EHS System. HS vådt-i-vådt fylder P EHS-system HS Wet-on-wet Undercoat P565-897 EHS System U0830V Produktdatablad September 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt HS vådt-i-vådt fylder P565-897 EHS-system Beskrivelse U0830V

Læs mere

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 378 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. MST-652-00087 Ref. Doble/kirst Den 2. april 2014 NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Autolakering - Klargøring efter lakering

Autolakering - Klargøring efter lakering Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering - Klargøring efter lakering Undervisningsministeriet, oktober 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. Af 13.8.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. Af 13.8.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.8.2008 K(2008)4452 KOMMISSIONENS BESLUTNING Af 13.8.2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs

Læs mere

Rustbeskyttende primer P540-51x. Rustbeskyttende primer offwhite. Fortynder (mellem)

Rustbeskyttende primer P540-51x. Rustbeskyttende primer offwhite. Fortynder (mellem) Produktdatablad December 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt P540-511 Rustbeskyttende primer P540-51x Beskrivelse Rustbeskyttende primer offwhite P540-512 Rustbeskyttende

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

EPOXY EPOXY 2017 EPOXY 1

EPOXY EPOXY 2017 EPOXY 1 EPOXY EPOXY Epoxyprodukter - Primer - Belægning - Maling Er epoxybelægning nødvendig eller er epoxymaling tilstrækkelig. Overvej udfaldskrav, underlag, budget og hvor tid til rådighed. 2017 EPOXY 1 Epoxyprimer

Læs mere

Technical Data Sheet. Texturing Binders AU177 FINE - AU179 COARSE. Gælder fra 1. juli 2011. Beskrivelse

Technical Data Sheet. Texturing Binders AU177 FINE - AU179 COARSE. Gælder fra 1. juli 2011. Beskrivelse Texturing Binders Gælder fra 1. juli 2011 Beskrivelse Strukturdannende bindemiddel til brug i DuPont Refinish og Imron Fleet Line 2-komponent toplakker eller 2-komponent klarlakker. Sammensætning baseret

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Produktdatablad Juni 2015

Produktdatablad Juni 2015 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Produktdatablad Juni 2015 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG H5672V Premium surfacer P565-5701, P565-5705 og P565-5707 (Med

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly 1) BEK nr 856 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6220-00158 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Notat Landsplanområdet J.nr. Ref. Til folketingets ordførere på miljøområdet. Lovforslag nr. 204

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdeling 523 - KIRKEBAKKEN Kirkebakken 2-68 Model A normalistandsættelse Indholdsfortegnelse: Side: I. Generelt 2 II Overtagelse af boligen ved indflytning 2 III Vedligeholdelse

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering v. Anders Mortensen, chefkonsulent Indhold Lov om indretning af visse produkter mv. Bekg. udstedt i medfør af loven Tilsyn med

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

Indemaling. Indemaling

Indemaling. Indemaling Indemaling Indemaling Vægmaling, loftmaling og væggrunder til lofter og vægge. Kvaliteten er fuldt på højde med de, af malere, mest anvendte mærker. Spar tid - - bestil online. -Hurtig, billig og pålidelig

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Priser og information

Priser og information Priser og information Spar op til 54 % ved køb af velkendte kvalitetsprodukter, som anerkendte malermestrene selv benytter. Vi står altid til din rådighed for yderligere oplysninger, alternative muligheder

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron Lamborghini mat finish D8113_D8239

December 2010 Produktinformation GRS Deltron Lamborghini mat finish D8113_D8239 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron Lamborghini mat finish D8113_D8239 D8113 Mat klarlak PRODUKTER Deltron mat klarlak Deltron HS hærder Deltron fortynder D8113 D8239 D807,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Model B med vedligeholdelseskonto LB afdeling 218-0 har på afdelingsmødet d. 14.11.2006 vedtaget at overgå fra den hidtidige A-ordning

Læs mere

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler

December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation RAPID GREYMATIC 2K filler PRODUKTBESKRIVELSE 2K RAPID GreyMatic er en serie 2K primer-surfacere, der egner sig til mange forskellige typer reparationer.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse Træbeskyttelse Træbeskyttelse Hold dit træværk smukt og velplejet. Træbeskyttelse hjælper med at holde dit træværk frit for råd og svamp. Særligt det danske vejr, stiller store krav til træ og træbeskyttelse.

Læs mere

3800S CHROMACLEAR VOC

3800S CHROMACLEAR VOC Beskrivelse 2komponent Low Emission klarlak er beregnet til påføring som klarlak over basefarve. Sammensætning baseret på akrylcopolymer og en unik, patentbeskyttet stjerne polymerteknologi. Produkter

Læs mere

Faktablad om bæredygtighed. StoLotusan K. Slutpuds med Lotus-effekt teknologi i kradsepudsstruktur. Produktbeskrivelse se teknisk datablad

Faktablad om bæredygtighed. StoLotusan K. Slutpuds med Lotus-effekt teknologi i kradsepudsstruktur. Produktbeskrivelse se teknisk datablad Slutpuds med Lotus-effekt teknologi i kradsepudsstruktur Produktbeskrivelse se teknisk datablad Data for bygningscertificering efter DGNB (version 2012) Kvalitetstrin (ENV 1.2) Maling og belægninger på

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012

Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012 Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012 Jeg er efterhånden blevet spurgt en del gange om tips til malerarbejde, så nu tog jeg mig sammen og lavede denne billedguide af en tanklakering. Det kunne

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 144/12 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/886 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permasolid Mat Komponent MA 110. Når Permasolid Mat Komponent MA 110 tilsættes Permasolid HS klarlakker og Permasolid HS Autolak 275 danner den en matteret dæklak til metal-

Læs mere

Produktinformation DP6000 2K hurtig primer

Produktinformation DP6000 2K hurtig primer GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2016 Produktinformation DP6000 2K hurtig primer D8531 lysegrå D8535 grå D8537 mørkegrå D8302 UHS hærder D8716 produktiv fortynder D8725 produktiv fortynder D8719 til høj temperatur

Læs mere

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU

NOTAT GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 83 Offentligt NOTAT EU & International politik J.nr. 001-06223 Ref. Den 16. november 2011 GRUND OG NÆRHEDSNOTAT TIL FEU OG FMU Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere