K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,"

Transkript

1 Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3, indbragt registreret revisor R for Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 11. september 1974 og er tilknyttet revisionsvirksomheden Revisorkompagniet Registreret Revisionsaktieselskab, CVR Klagen vedrører regnskabsåret I relation til K ApS er der klaget over placeringen i årsrapporten af et kurstab på kr. i forhold til et lån på 4.8 mio. kr., en mellemregning på ,94 kr. og en tinglysningsafgift på kr. I relation til KK er der klaget over manglende selvangivelse af fri bil og i relation til KKK er der klaget over manglende selvangivelse af underskud i Boutique A samt lejeindtægter fra udlejning af en ejendom. I begge de sidstnævnte tilfælde er der ligeledes klaget over, at selvangivelsen er indgivet for sent. Sagens omstændigheder er følgende: 1. Klagepunkt. Vedrører K ApS. Indklagedes revision har været mangelfuld, idet bogføring i årsrapporten ikke kan følges, herunder i forbindelse med optagelse af lån, opgørelser af mellemværender, betalt tinglysningsafgift mv. Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Indklagede har den 29. juni 2007 afgivet revisorerklæring vedrørende årsrapport for året 2006 for selskabet K ApS. Ifølge årsrapporten er selskabets formål at drive entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter. Følgende fremgår af revisionspåtegningen: Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. 1

2 Ved en revision udføres på testbasis undersøgelser og beviser, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af en samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar til 31. december 2006 er i overensstemmelse med lovgivningen og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. I årsrapporten under noter til årsrapport, passiver fremgår, at der er anført vedrørende Byggeprojekt lån I årsrapporten under aktiver, varebeholdninger fremgår, at der er anført kr. vedrørende Mellemregning/B Det fremgår af pantebrev, udateret og alene med side 1, at debitor KKK, var kreditor. Dansk B A/S, har optaget et lån på kr. med pant i bl.a. ejendommen matr. nr. 41 DG, og at der er oprykkende panteret efter blandt andet 4 private pantebreve med variabel rente og afdragsfri periode på henholdsvis 3 mio. kr. 1 mio. kr., 0,5 mio. kr. samt 0,3 mio. kr. Det fremgår af 4 pantebrevsnotaer, alle af 5. december 2006, at pantebrevene på de i alt 4,8 mio. kr., alle er solgt til kurs 94 af advokat NN. Det fremgår af skrivelsen af 5. februar 2007 fra NN til KKK, KK og K ApS, at der var et mellem værende på ,97 kr. ( ,97 kr ,00 kr. 20,00 kr.). Det fremgår endvidere, at der er betalt en tinglysningsafgift på ,00 kr. I skrivelser af 25. januar 2008 samt 7. februar 2008 fra SKAT til K ApS fremgår, at selskabet er pålignet et skattetillæg på 5.000,00 kr. vedrørende regnskabsperioden I e skrivelse af 17. april 2008 fra den nuværende revisor Z til X Advokater fremgår bl.a. følgende vedrørende K ApS: Det aflagte regnskab fra 2006 og den dertil hørende bogføring virker mangelfuld, idet det er umuligt: 1. At følge bogføringen til den aflagte årsrapport. 2. (Bilag 5 og 6) Ifølge årsrapporten er der optaget lån for nom. kr til kurs 94 - det fremgår ikke hvor kurstabet på kr er bogført. 2

3 3. (Bilag 7) Ifølge opgørelse fra advokat NN af 5. februar 2007, er der et mellemværende pr på kr ,94 i selskabets favør. Beløbet fremgår hverken af bogføringen eller årsrapporten. Af bilag 7 fremgår, at der er betalt tinglysning med kr dette beløb ses ikke af den aflagte årsrapport. 4. Ved at sammenholde bogføringen med årsrapporten, har det ikke været muligt at få overensstemmelse af mellemværenderne med: B Leverandører af varer og tjenesteydelser Advokat NN 5. Der findes intet notat eller anden dokumentation der bekræfter den ansvarlige lånekapital på kr ; i øvrigt er der tvivl om beløbets rigtighed, idet KK mener beløbet skal være Det fremgår af udskrift fra Det centrale Virksomhedsregister af 20. juni 2008 vedrørende selskabet K ApS, at dette selskab, der har CVR nr , er startet den 21. marts 2002, har adresse, og at der senest er foretaget registreringer den 23. oktober Klagepunkt. Vedrører KK personligt. Indklagede har undladt at selvangive for fri bil til rådighed for KK. I en skrivelse af 22. november 2007 fra klagers revisor til Skattecenter rettes der henvendelse vedrørende beskatning af bil. Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende: Bilen ønskes beskattet efter reglerne om fri auto. Det er ikke muligt, ud fra det af klienten udleverede materiale, at se hvordan virksomheden B er beskattet, men for at imødekomme kravet om fri bil skal det være i henhold til virksomhedsordningen. I en skrivelse af 12. marts 2008 fra Skattecenter til KK fremgår blandt andet følgende: Der kan ikke ske beskatning af fri bil efter LL 16, da virksomheden ikke er virksomhedsskatteordning. 3. Klagepunkt. Vedrører KKK personligt. Indklagede har undladt at selvangive underskud for KKKs virksomhed Boutique A samt lejeindtægter på netto kr. ved udlejning af en del af privatboligen til de af familien ejede virksomheder. I en skrivelse af 22. november 2007 fra klagers revisor til Skattecenter rettes der henvendelse vedrørende selvangivet underskud samt beskatning af lejeindtægter på bolig. Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende: Samlet huslejeindtægt Huslejeindtægt beskattes hos KKK. 3

4 Der medsendes bogføringsbalance pr for Boutique A, der drives af KKK, hvoraf fremgår et underskud på kr Dette giver også en forklaring på de indberettede momstal. I en skrivelse af 2. april 2008 fra Skattecenter til KKK fremgår blandt andet følgende: Overskud virksomhed Huslejeindtægter kr skal beskattes som kapitalindkomst Underskud af virksomhed Resultat af Boutique A udgør kr , Underskud virksomhed skal beskattes 4. Klagepunkt. Indklagede har indberettet selvangivelserne for KK og dennes samlever KKK for sent. Det fremgår af skrivelser af 25. oktober 2007 til KK og af 25. oktober 2007 til KKK fra Skattecenter, at begge er pålagt skattetillæg på grund af for sent indsendt selvangivelse. Forklaringer Indklagede har under et møde i nævnet den 6. november 2009 fremlagt cirkulæreskrivelse af 12. oktober 2009, udskrift af CVR vedrørende K ApS samt skrivelse af 15. oktober det fremgår heraf, at K ApS er erklæret konkurs den 7. oktober 2009 og at boets kurator er advokat Y. Klagers advokat har ikke oplyst nævnet om dette forhold, ligesom boets kurator ikke har henvendt sig til nævnet i anledning af klagen fra den nu konkursramte virksomhed. Indklagede har forklaret, at han havde modtaget ovennævnte cirkulæreskrivelse fra kurator i forbindelse med at han havde anlagt en civil sag ved Ret vedrørende et salærkrav mod K ApS. Vedrørende klagen over KK og KKK forklarede indklagede, at han ikke har afgivet erklæringer, men alene foretaget indtastninger i SPprogrammet. Parternes bemærkninger: 1. Klagepunkt. Vedrører K ApS. Indklagedes revision har været mangelfuld, idet bogføring i årsrapporten kan ikke følges, herunder i forbindelse med optagelse af lån, opgørelser af mellemværender, betalt tinglysningsafgift mv. Klager har gjort gældende, at det ikke er muligt på trods af indklagedes blanke revisionspåtegning at følge bogføringen i årsrapporten. Indklagede må da han afgav sin erklæring have vurderet, at det foreliggende regnskabsmateriale var i orden, idet indklagede ellers ikke kunne have afgivet nogen erklæring som offentlighedens tillidsrepræsentant. Rigtigheden af disse anbringender er bekræftet af den nuværende revisor for selskabet. Der er optaget et lån på 4,8 mio. kr. til kurs 94 i selskabets ejendom et almindeligt parcelhus - uden at det fremgår af årsrapporten, hvor kurstabet er bogført. Da det er K ApS, der er tinglyst ejer af ejendommen, kan lånet ikke være ydet til KKK personligt, hvorfor kurstabet skulle have været bogført og angivet under årsrapporten. Henset til ejendommens beskaffenhed må det betragtes som 4

5 fejlagtigt, at indklagede uden dokumentation har lagt til grund, at der var tale om en erhvervsudlejningsejendom. Der er ikke tale om et ulovligt aktionærlån på den måde, lånet er optaget og prioriteret, og da pantebrevet er tinglyst den 4. januar 2007, har indklagede haft kendskab til tinglysningsafgift mv., da han afgav sin revisionspåtegning. Det fremgår endvidere ikke, at der ved årets udgang var et mellemværende mellem selskabet og NN på ,94 kr., ligesom det ikke fremgår, at der er betalt kr. i tinglysningsafgift at selskabet. Det er endvidere ikke muligt at få overensstemmelse af S ApS mellemværende med B, med leverandører af varer og tjenesteydelser samt med advokat NN. Balancesiden i årsrapporten for K ApS viser en mellemregning med B på ,00 kr., men beløbet fremgår ikke af årsrapporten for B, og i bogføringsbalancen pr for B fremgår mellemregningsbeløbet ej heller. Indklagedes redegørelse, der er en opstilling med udgangspunkt i de udarbejdede årsregnskaber, er cirkulær, og uden fremlæggelse af den underliggende dokumentation, er indklagedes redegørelse uden værdi. Endelig er der ikke notat eller anden dokumentation, der bekræfter tilstedeværelsen af den ansvarlige lånekapital på 1,1 mio. kr. Klager har endvidere anført, at på grund af, at indklagede sendte selvangivelse for selskabet for sent frem til SKAT, blev selskabet pålignet et kontrollovstillæg på 5.000,00 kr. Selvangivelsen skulle have været indsendt i juni måned På denne baggrund har indklagede forsømt sine pligter som registreret revisor og handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har indledningsvis gjort gældende, en stor del af modtaget materiale var mangelfuldt, og en række opgaver blev i vid udstrækning baseret på telefoniske oplysninger fra samarbejdspartnere mv. Byggelånet vedrørende en ejendom, der var erhvervet med henblik på udlejning - er ydet til KKK personligt og indskudt i selskabet, hvilket også fremgår af selskabets bogføring, kontoen for dækning af projektomkostninger. Der forelå således ikke på tidspunktet for årsregnskabet oplysninger om, at kurstab påhvilende KKK blev overført på selskabet. Det blev derimod oplyst, at afviklingen skulle opgøres ved projektets afslutning. Afregningen fra advokat NN af 5. februar 2007 er i realiteten en afregning over for KKK personlig, hvorfor provenuet heraf efterfølgende i 2007 skulle overføres til selskabet, og der var således ikke grundlag for optagelse af et tilgodehavende i selskabets balance pr. 31. december Hertil kommer, at afregningen fra Arne Skjoldort ikke var forelagt for indklagede i forbindelse med dennes revision. I den foreliggende bogføring i henhold til edb-balancen udgør lånekreditor 4,8 mio. kr. som oplyst indskudt af KKK. Indklagede har i denne forbindelse peget på, at således som klager har oplyst sagen vedrørende lånet, og således som pantebrevet er udfærdiget, hvor selskabets ejendom er pantsat som sikkerhed for KKKs personlige gæld, er der tale om et ulovligt aktionærlån. Vedrørende lånekapitalen på kr. fremgår denne direkte af selskabets bogholderi vedrørende konto Projekt, konto Tilgang i året, konto Byggelån HPL og konto Ansvarlig lånekapital. Beslutning om bogføring og regnskabsmæssig placering er 5

6 derfor selskabets eget ansvar. Indklagede vil dog ikke afvise at have drøftet sagen telefonisk med selskabets ledelse og herunder gjort opmærksom på, at der kunne komme problemer med senere at hæve indskuddet. Vedrørende mellemregningen mellem B, der er en personlig drevet virksomhed, og K ApS, er forholdet således, at mellemregningsbeløbet i B på i alt kr. består af posterne 1) Tilgode ansvarlig lånekapital på kr., 2) mellemregning i øvrigt på kr. samt 3) mellemregning øvrige (bl.a. søn) på kr. Mellemregningsbeløbet i selskabet K ApS består af posterne 1) Tilgode B på kr. samt 2) Ansvarlig lånekapital på kr. Indklagede har vedrørende selvangivelsen for selskabet gjort gældende, at ud over, at det udleverede materiale var mangelfuldt, udtrådte indklagede af revisionen for selskabet i efteråret 2007 og ny revisor indtrådte den 10. oktober Den skønsmæssige ansættelse og kontrolafgiften fremkommer først i januar/februar 2008, dvs. ca. 4 måneder efter, indklagede fratrådte i hvilken periode der har været muligt at fremsende selvangivelse. 2. Klagepunkt. Vedrører KK personligt. Indklagede har undladt at selvangive for fri bil til rådighed for KK. Klager har gjort gældende, at indklagedes revisionsarbejde har været mangelfuldt. Indklagede har undladt at selvangive fri bil til rådighed for KK. Og fordi det af indklagede udførte revisionsarbejde ikke fremgår, hvorledes virksomhedens var beskattet i 2006, har dette forhindret KK og denne nuværende revisor i at disponere umiddelbart på den for KK mest skattemæssigt gunstige måde, herunder et eventuelt efterfølgende tilvalg af virksomhedsordning. Firma og privatdomicil har været sammenfaldende, og der førtes ikke kørebog. Det måtte under alle omstændigheder anses for illusorisk at antage, at der ville kunne opnås fritagelse for beskatning af fri bil, uanset om familien rådede over endnu en bil. Bilen blev leaset i februar 2007, og den måde, klager kan godtgøre, at bilen ikke anvendes privat, er at føre en kørebog. Indklagede har således ikke kunnet lægge til grund uden nærmere dokumentation til støtte herfor, at der ikke skulle ske beskatning af fri bil. Indklagede har gjort gældende, at det fra klager modtagne materiale var meget mangelfuldt, således at opgaverne i vis udstrækning måtte baseres på telefoniske oplysninger fra samarbejdspartnere mv. Vedrørende bilen fik indklagede oplyst, at der var fradraget moms på bilen, der var leaset en Range Rover. På denne baggrund var det indklagedes opfattelse, at der var tale om en 100 % anvendt firmabil, hvorefter der ikke skulle ske beskatning som fri bil, idet der var andet privat køretøj til rådighed for familien. Indklagede har videre anført, at der ikke ej heller i denne sag er fremsendt oplysning om, hvorvidt der for tidligere indkomstår fra 2001 til 2004 har været beskatning af fri bil. Beskatning af bilen kan ikke afgøres ud fra, om der føres kørebog eller ikke, idet fri bil alene er betinget af råderetten en bil i privat øjemed. 3. Klagepunkt. Vedrører KKK personligt. Indklagede har undladt at selvangive underskud for KKK s virksomhed Boutique A samt lejeindtægter på nette kr. ved udlejning af en del af privatboligen til de af familien ejede virksomheder. Klager har gjort gældende, at indklagedes revisionsarbejde har været mangelfuldt, idet indklagede har undladt at selvangive underskud for KKK s virksomhed Boutique A samt undladt at selvangive lejeindtægter for KKK. Indklagede udførte revision for såvel klagerne som for KKK privat, hvorfor indklagede måtte være bekendt med sammenfaldet mellem privat- og firmadomicil. Indklagede 6

7 havde i årsrapporten for B v/kk medtaget huslejeomkostninger for kr., der ikke konsekvensmæssigt var blevet selvangivet for KKK personligt. Indklagede har gjort gældende vedrørende lejeindtægter, at indklagede blev opmærksom på forholdet efterfølgende, og indklagede havde telefonisk kontakt med SKAT for at få dette forhold berigtiget, idet en del af beløbet ikke var relateret til virksomhed, men til privat udlejning. Brevet fra den nye revisor er således sket i forlængelse af det allerede telefonisk aftalte. Indklagede har ikke forud for udarbejdelse af regnskab mv. fået forelagt en lejekontrakt med lejer, ligesom indklagede ikke via bogholderi er gjort opmærksom på, at der skulle være indgået lejeindtægter på privatejendommen. 4. Klagepunkt. Indklagede har indberettet selvangivelserne for KK og dennes samlever KKK for sent. Klager har gjort gældende, at indklagedes revisionsarbejde har været mangelfuldt, idet indklagede har indleveret selvangivelserne for sent. Selvangivelserne skulle have været indleveret den 2. juli 2007, men blev først indleveret den 19. september Indklagede har ikke sandsynliggjort, at det er aftalt, at klagerne skulle betale forud, hvilket har formodningen imod sig. Klager har i øvrigt afgivet det materiale, som indklagede bad om, og såfremt indklagede har ment, at materialet har været mangelfulgt, kunne indklagede have anmodet om yderligere materiale. Indklagede var fortsat revisor den 2. august 2007, da SKAT rykkede for selvangivelse. Indklagede har anført, at det er korrekt, at selvangivelser er indsendt til SKAT for sent, men da indklagede oprindelig betingede, at der skulle ske indbetaling forinden fremsendelse af regnskab hvilket skete før klienterne indbetalte a conto på ,00 kr. medio september 2007 er det alene klienternes eget ansvar, at selvangivelserne blev indsendt for sent. Indklagede har videre anført, at den nuværende revisor ikke rettede henvendelse til indklagede, ligesom der ikke reageredes fra klagerne i mere end et halvt år. Indklagede har efter sin endelige påstand, påstået klagen afvist. Indklagede har gjort gældende, at K ApS nu er under konkursbehandling og derfor savner retlig interesse i klagens behandling, hvilket må medføre at denne del af klagen afvises. Vedrørende klagerne fra KK og KKK gøres det gældende, at indklagede ikke har afgivet erklæringer, der er omfattet af revisorloven, hvorfor denne del af klagen ligeledes påstås afvist. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Ad klagepunkt 1 vedrørende årsrapport for 2006 for K ApS Således som klagesagen nu er oplyst over for nævnet, om at det klagende selskab er erklæret konkurs den 7. oktober 2009, finder nævnet ikke, at klageren har den fornødne retlige interesse i klagens behandling, hvorfor behandlingen af denne del af klagen afvises, jf. 7 i bekendtgørelse om Revisornævnet. 7

8 Ad klagepunkterne vedrørende selvangivelserne for klagerne personligt. Ifølge revisorlovens 19, stk. 3, jf. stk. 5, kan Revisornævnet kun behandle en klage, såfremt den angår udførelsen af en erklæringsopgave efter 1, stk. 2. Det er en konkret vurdering af en skatteyders forhold, om udarbejdelse af en selvangivelse for en person vil være en assistanceopgave eller en erklæringsopgave, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Efter sagens oplysninger, herunder indklagedes forklaring om, at han alene havde foretaget indtastning i SP-programmet, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at gå ud fra, at udarbejdelsen af klagers selvangivelser har været en erklæringsopgave. Da nævnets kompetence som anført er begrænset til erklæringsopgaver, kan nævnet ikke tage denne del af klagen under behandling. De rejste klager afvises. Thi bestemmes: 8

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere