Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager"

Transkript

1 Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager og P-plads Generalforsamling Gårdmand Henvendelse til bestyrelsen Husdyr Husorden Håndværkere Koldt/varmt vand Kælder- og loftsrum Køb af loftsareal Legeplads Navneskilte Ombygning af lejligheder Parabol Salg af lejlighed Støj Toilet/bad Trapper Trappevask Trivslen

2 Vedligeholdelse Ventelister Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon ), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold i forbindelse med køb og salg af lejligheder samt andre sager, foreningen måtte få. Affald Der er opsat affaldscontainere i gården. Disse kan benyttes til almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at beholderlåget kan lukke tæt. Placér affaldet i beholdere, hvor der er plads, og på en måde, hvor det fylder mindst. Således undgås lugtgener, rotter og flyvende affald. Der er ligeledes opsat containere til pap, aviser og ugeblade samt en mindre beholder til brugte batterier. Intet andet må fyldes i disse containere! Endelig har vi en flaskecontainer. Er denne fyldt, henvises til andre containere i området: ved Valbygård på Valbygårdsvej, ved siden af Medborgerhuset samt ved Super Best på Gl. Køge Landevej. Vi opfordrer til, at man henkaster sit affald i de rette containere. Storskrald: Med jævne mellemrum gives der besked om, at storskrald kan hensættes ved garagepladsen. Husk at opdele dit skrald i de angivne grupperinger, da det ellers ikke bliver afhentet. Byggeaffald og gamle WC bliver ikke afhentet. Andelshaverne skal selv aflevere dette på genbrugspladsen. Har man brug for at få afhentet hårde hvidvarer samt større møbler, kan man ringe til Københavns affaldsservice og lave en aftale (se fanen Håndværkere) Afløb Foreningen får foretaget en rensning af alle afløbsbrønde én gang om året. Det henstilles i den forbindelse, at man ikke smider ting i toilet og afløb, der kan sætte sig fast og i værste fald skabe oversvømmelse for andre beboere. Altaner I forbindelse med vedtagelsen af, at der måtte søges kommunen om opsætning af altaner, blev det også vedtaget, at altanerne efter opsætningen tilhører foreningen, som til gengæld har vedligeholdelsespligten. De andelshavere, der har betalt for opsætning af altan kompenseres på den måde, at altanen betragtes som en forbedring, som ikke nedskrives de første 10 år, dernæst nedskrives lineært over 30 år. Nedskrivningen begynder 1. januar

3 2020. Altanerne er endeligt nedskrevet 1. januar Pr. 1/ var forbedringsværdien for altaner opsat på eksisterende fransk altan kr. For altaner i mansardetagen var forbedringen kr. Antenne I tilfælde af problemer med modtagelse af tv-kanaler skal man rette henvendelse til den i bestyrelsen, som har det som arbejdsområde (se fanen Bestyrelse). Barnevogne Det er tilladt at henstille barnevogne i opgangen, når disse er i brug. Barnevogne, som ikke er i brug, henvises til cykelkælderen. Bestyrelse Som anført i vores vedtægter forestår en bestyrelse på 5 medlemmer og en suppleant den daglige drift af foreningen. Valg af bestyrelse og deres ansvar fremgår af vedtægterne. Henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne kan ske pr. mail, personligt eller telefonisk (se fanen Bestyrelse). Chikane Nøgle til chikane foran ejendommen hænger i cykelkælder mellem samt cykelkælder mellem Cykler Cykler må ikke henstilles andre steder end i de overdækkede cykelstativer ved køkkentrapperne nr. 46 og nr. 54 på bagsiden af huset eller i cykelkældrene. Der er fire cykelkældre. To befinder sig under nr. 44 og nr. 58 (nedkørselsramperne vender ind mod haven), og i hver af de to kældergennemgange midt for huset er der ligeledes et cykelkælderrum. El Andelshaveren har ansvaret for at alle el-installationer i lejligheden er i forsvarlig stand, herunder HPFI-relæet. Alt arbejde med faste installationer skal udføres af en autoriseret el-installatør. Faste el-installationer er alt det, som tilhører bygningen, f.eks. el-tavler, dåser, rosetter, udtag, afbrydere og stikkontakter samt fast oplagte eller indmurede kabler og ledninger i rør. Derfor skal en autoriseret el-installatør installere nye afbrydere og stikkontakter, lampetilslutninger m.m., hvis de sættes op på steder, hvor der ikke har siddet nogle før.

4 Emhætte Det er tilladt at opsætte emhætter med kulfilter (recirkulerende) i lejlighedernes køkkener. Der gives IKKE tilladelse til emhætter med aftræk af Center for Byggeri. Fjernvarme Al vedligeholdelse af fjernvarmesystemet foretages på foranledning af bestyrelsen. Opstår der problemer med radiatorer, termostater eller varmemålere, skal der ske henvendelse til bestyrelsen (se fanen Bestyrelse). Skal man i forbindelse med større vedligeholdelsesarbejder i egen lejlighed have nedtaget en radiator, betaler andelshaveren selv udgiften for dette arbejde. Arbejdet skal altid udføres af ejendommens VVS-firma (se fanen Håndværkere). 1 Flag Foreningens dannebrogsflag ligger i trivslen og kan frit benyttes. Flagene skal være tørre inden sammenlægning. Husk at vimplen skal hejses efter brug af Dannebrog. Nøglen til Trivslen kan lånes af en fra bestyrelsen eller den ansvarlige for Trivslen (se fanen Bestyrelse). Forbedringer/ændringer Alle forbedringer i lejligheden skal være lovlige. Det er en forudsætning for at medregne en forbedring, at denne er lovligt udført og om nødvendigt godkendt af byggemyndighederne. Hvis en sådan godkendelse ikke foreligger ved salg af andel, skal ulovligt arbejde lovliggøres. Fremleje Man kan ansøge bestyrelsen om tilladelse til at fremleje sin lejlighed for en kortere periode. Praksis er, at tilladelse gives, såfremt fremlejen er begrundet i de forhold, der fremgår af lejeloven. Der gives normalt kun tilladelse til fremleje i 1 år. Der kan dog søges om tilladelse til fremleje i yderligere 1 år. Der skal gives oplysninger til bestyrelsen om egen midlertidige adresse og navn mv. på fremlejer. Garager og P-plads Ejendommen råder over et antal garager og P-pladser på nordsiden af ejendommen, som udlejes til beboerne. Bestyrelsen fører en venteliste til såvel garager som p-pladser (se fanen Ventelister). Der kan kun rådes over enten en parkeringsplads eller en garage. På garageområdet er der to vandhaner, der kan benyttes i forbindelse med vask af bil eller cykel. Generalforsamling I henhold til foreningens vedtægter afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden 1. juni. Procedure

5 vedrørende indkaldelse og forslag til generalforsamlingen fremgår af vedtægterne. Herudover er det vedtaget, at der sammen med indkaldelsen altid udsendes en blanket, der kan anvendes som fuldmagt til andre andelshavere, såfremt man selv er forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Gårdmand Gårdmandsfunktion og trappevask foretages p.t. af et rengøringsfirma. Henvendelse til det bestyrelsesmedlem der har med gårdmænd og renholdelse at gøre. (se fanen Bestyrelsen og fanen håndværkere) Gårdmandens hovedopgaver er at renholde området omkring ejendommen, at vedligeholde haveanlægget samt renholde de indvendige gangarealer på trapper, loft og i kælder. Endvidere sørger gårdmanden for lys i den fælles belysning udenfor som indenfor. Henvendelse til bestyrelsen Skal man i kontakt med bestyrelsesmedlemmer, kan dette ske pr. mail, brev, telefonisk eller personligt. Hvert år efter generalforsamlingen udsendes den aktuelle liste over bestyrelsesmedlemmer. Af denne liste fremgår også bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde. Vi opfordrer til, at der altid først rettes henvendelse til det bestyrelsesmedlem, hvis ansvarsområde henvendelsen omhandler. Hvis sagen ikke haster opfordres der til at maile eller skrive (se fanen Bestyrelse) Husdyr Se reglement for husdyrhold.(se fanen Vedtægter og Husorden) Husorden Formålet med husordenen er at fremme gode og ordnede forhold mellem beboerne samt at skabe et godt miljø, hvor der tages hensyn til hinanden. Se Husordenen på hjemmesiden (se fanen Vedtægter og Husorden). Håndværkere Foreningen har en række håndværkere tilknyttet ejendommen, herunder elektriker, murer og VVS-installatør. Du er velkommen til at benytte disse, da de er kendt med forholdene i ejendommen (se fanen Håndværkere). Rekvirering af håndværkere med henblik på arbejde, der forventes betalt af foreningen, skal være aftalt på forhånd med bestyrelsen. Mht. vedligeholdelse af ejendommen generelt, tilkaldes alle håndværkere af bestyrelsen, og der må ikke af andre tilkaldes håndværkere til at udføre arbejde på foreningens regning.

6 Koldt/varmt vand Foreningen har ansvaret for at vedligeholde de fælles vandinstallationer i ejendommen. Udgifter til reparation af stigeledninger mv. afholdes af det fælles driftsbudget. Den del af vandinstallationerne, der ligger efter afgreningen i hver lejlighed, skal vedligeholdes af den enkelte andelshaver. Iværksættelse af reparationer, der forventes betalt af foreningen, skal altid først være aftalt med bestyrelsen. Kælder- og loftsrum Alle andelshavere har krav på at få stillet et pulterrum til rådighed, enten på loftet eller i kælderen, men da der er flere pulterrum end lejligheder, er der mulighed for at råde over mere end ét rum. Ønskes et ekstra pulterrum, eller finder man, at det anviste pulterrum ligger uhensigtsmæssigt i forhold til lejligheden, kan henvendelse rettes til bestyrelsen. Man kun kan få stillet pulterrum til rådighed i den halvdel af huset, man bor i. Flyttes der internt i ejendommen mellem de to halvdele, skal der således skiftes pulterrum; flyttes der internt inden for samme halvdel af ejendommen, kan andelshaveren beholde sit oprindelige pulterrum, såfremt det ønskes. Køb af loftsareal Andelshavere, der bor på 3. sal i ejendommen, kan helt eller delvist købe arealet umiddelbart over deres nuværende bolig. Arealet opmåles som beboelsesareal efter de i lovgivningen fastsatte regler. Arealets placering anvises af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Loftsarealer kan kun købes med henblik på udvidelse af eksisterende lejlighed. Af det købte areal må højst 25% udlægges som tagterrasse. Enhver inddragelse af loftsareal til beboelse forudsætter, at der også efterfølgende er hensigtsmæssige adgangsforhold til de resterende fælles loftsarealer på 4. sal. Såfremt en lejlighedsudvidelse forudsætter ændrede adgangsforhold til fællesarealerne, påhviler udgiften til etablering heraf køber. Der udarbejdes en salgsaftale mellem andelshaver og bestyrelsen, hvoraf det fremgår, hvilket areal der købes, og hvoraf projektets art og omfang fremgår. Arealet og hermed andelssummen beregnes i første omgang efter bedste skøn. Fra den først følgende 1. i måneden efter den dato, hvor hele det aftalte loftsareal er til købers uindskrænkede disposition, betales dels boligafgift af det beregnede indendørs areal, dels den beregnede andelssum, som beregnes af det samlede areal efter 50% af den andelskrone 2 der var gældende på det tidspunkt, hvor andelshaver sammen med bestyrelsen underskriver en bindende aftale om overtagelse af loftsarealet.

7 Såvel andelssum som husleje af arealet reguleres med tilbagevirkende kraft, når kommunens officielle beregning af arealet foreligger efter byggesagens afslutning. Ved salg indgår det opmålte boligareal i opgørelsen af det totale boligareal. Indretningen af boligområdet betragtes som 80% etableringsværdi (uden afskrivning, men også uden pristalsregulering) og 20% forbedringsværdi (afskrives over 20 år). Al indvendig vedligeholdelse afholdes af andelshaver med undtagelse af tag, vinduer og varmeanlæg, der afholdes af foreningen. Andelshaver forestår selv hele indretningen af boligområdet for egen regning. Efter etableringen overdrages varmeinstallation samt vinduer og evt. tagterrasse til foreningen, der står for den fremtidige vedligeholdelse. Lejlighedsudvidelsen skal ske i overensstemmelse med alle gældende byggereglementer, brandforskrifter m.m. Projektet skal på forhånd være godkendt af kommunen og efterfølgende påhviler det køber at få attesteret af en autoriseret byggesagkyndig, at arbejdet er udført i henhold til projektet og i overensstemmelse med gældende bygningsregler. 3 For tagterrasser betales fuld boligafgift for det areal(der er over 1.50 cm. I højden), der kunne have været benyttet som indendørsareal. Løbende vedligeholdelse af ekstra tilbehør og gulvbelægning på tagterrassen påhviler andelshaver. Legeplads Hvis man gør brug af legepladsen i gården ved nr.48 og legepladsen på græsplænen, opfordrer vi til, at man rydder op efter sig og husker at lukke for sandkassen, så den ikke bliver benyttet som toilet af ræve og katte. Navneskilte Ved indflytning eller ved andre ændringer af navnene på husstandens beboere, bestilles nye navneskilte til postkasse og dørtelefon hos formanden. Gårdmanden sætter nyt skilt i dørtelefonanlægget, andelshaver får nyt skilt til postkassen og forestår selv at isætte dette. Navneskilte til lejlighedens yderdøre står andelshaver selv for. Ombygning af lejligheder Ved ombygning forstås: 1) Flytning, opsætning eller nedtagning af vægge, herunder blænding eller etablering af døråbninger. 2) Sænkning af lofter 3) Flytning af badekar eller toilet, nedlæggelse af badekar, opsætning af badekar eller bruseniche. 4) Indgreb i badeværelsesgulv.

8 Forretningsgang for en byggesag: 1. Andelshaver udfylder en ansøgning om byggearbejde til Center for Byggeri. Godkendes og underskrives af bestyrelsen 2. Fuldmagt med tilladelse til Center for Byggeri. Underskrives af bestyrelsen. 3. Kvittering og tilladelse fra Center for byggeri. Kopi til bestyrelsen. 4. Færdigmelding indsendes til Center for Byggeri. 5. Ibrugtagningstilladelse modtages fra Center for Byggeri. Kopi til bestyrelsen 6. Bestyrelsen arkiverer tilladelse og færdigmelding i sagsakterne på lejligheden og betragter hermed sagen som afsluttet. Samtlige blanketter til byggearbejde, kan hentes på foreningens hjemmeside inder fanen Blanketter Særligt om badeværelser: Alle badeværelser skal have en vådrumssikring. Et vådrum kan opdeles i to zoner: en våd og en fugtig. Vådzonen omfatter den del af rummet, der jævnlig udsættes for direkte vandpåvirkning, og her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og eventuelle overfladebehandlinger. Vådzonen omfatter altid hele gulvet, de nederste 10 cm af alle vægge, vægge omkring badekar og håndvaske med brusearmatur samt vægge i og omkring bruseniche. I små vådrum med gulvareal på mindre end 3,25 m2 eller med en bredde på mindre end 1,3 m er alle vægge omfattet af vådzonen, da det er svært at undgå at sprøjte vand på væggene i så lille et rum. Den fugtige zone omfatter alle vægområder uden for vådzonen. Her er kravene til materialer og overflader knap så strenge som i vådzonen, men dog noget skrappere end i boligens andre rum, da der stadig vil være tale om en stor påvirkning af vand og fugt. Statens Byggeforskningsinstitut udgav en revideret og udvidet anvisning om vådrum i Den hedder SBi Anvisning 2001 Vådrum og beskriver detaljeret kravene til konstruktion af gulv og vægge og brugen af materialer i vådrum. Alt el- og VVS-arbejde skal udføres af autoriserede håndværkere. Man skal ikke anmelde til Center for byggeri, hvis man udskifter håndvasken, armaturet eller flisebeklædningen på væggene, men vær opmærksom på, at der skal etableres vådrums-membran, såfremt flise-vægbeklædningen udskiftes. Parabol Da der er installeret fælles radio og TV-parabolanlæg for alle lejligheder, er privat opsætning af synlige radio- og TV-antenner, herunder paraboler, ikke tilladt.

9 Salg af lejlighed Alt salg af lejligheder skal gå gennem bestyrelsen. Sælger skal med et opsigelsesvarsel på 3 mdr. meddele bestyrelsen, at andelen ønskes solgt. Derefter sender bestyrelsen en kvittering for opsigelsen og en køreplan for salget (se fanen Lejlighedssalg) Ved salg af en andel er det et krav at en uvildig vurderingsmand gennemgår lejligheden og udarbejder en vurderingsrapport. Udgiften til vurderingsmand deles ligeligt mellem køber og sælger. Sælger lægger i første omgang ud for vurderingsmanden. Ligeledes bliver der fortaget en gennemgang af el- og vvs-installationerne, udgiften til dette betales af sælger. Vurderingen foretages normalt efter, hvad der er synligt, og omfatter forbedringer, fejl og mangler. Det er en forudsætning for at medregne en forbedring, at denne er lovligt udført og om nødvendigt godkendt af byggemyndighederne. Sælger kan ikke forlange, at køber skal overtage evt. løsøre. Når vurderingsrapporten er færdig (ca. 2 uger efter vurderingen), annonceres lejligheden til salg via opslag i opgangene. Sælger afholder to fremvisninger med ca. 1 uges mellemrum. Ventelisterne har fortrinsret, men hvis ingen har vist interesse inden 5 dage efter sidste fremvisning, overtager sælger det videre salgsforløb. Kopi af vurderingsrapporten afleveres til sælger, bestyrelsen beholder en kopi (til sagen), en kopi sendes til administrator og køber modtager en kopi sammen med sin købsaftale. Den samlede pris for andelslejligheden udgør summen af andelsværdien og værdien af evt. forbedringer. Andelsværdien pr. m2 fremgår af foreningens seneste årsregnskab. Enhver betaling relateret til overdragelsen af andelen kan alene ske til administrator. Det er ikke tilladt at overdrage andelslejligheden til et større beløb end den dokumenterede pris for lejligheden. Der udarbejdes en bindende aftale om overdragelse af andelen. Denne aftale (4 eksemplarer) underskrives af køber, sælger og 2 bestyrelsesmedlemmer. En kopi til køber, sælger, foreningen samt en kopi til administrator. Der tilbageholdes kr i 8 uger som sikkerhed for dækning af skader, der ikke var synlige ved vurderingen af lejligheden, eller som dækning for manglende oprydning m.m. Sælger indestår endvidere for, at lejligheden overdrages ubehæftet, dvs. uden udlæg og pant. Støj Af hensyn til natteroen i ejendommen må istandsættelse og lignende ikke finde sted efter kl , og der skal udvises hensyn til de øvrige beboere, når vandhaner benyttes mellem kl og kl. 6 morgen.

10 Afspilning af musik skal ske under hensyntagen til øvrige beboere, og må kun foretages for lukkede vinduer, således at det ikke er til gene for andre. Toilet/bad Vedligeholdelsen af stigeledninger med varmt og koldt vand samt faldstammer påhviler andelsforeningen, mens vedligeholdelse af badeværelsets øvrige installationer påhviler beboeren. Populært sagt: de lodrette rørføringer er foreningens ansvarsområde, de vandrette rør og alt efterfølgende beboernes. Reparations- eller fornyelsesarbejder, der indebærer, at der lukkes for vandet, er meget generende for de øvrige beboere, så hvis der ikke allerede findes en Ballofix-hane på vandrørene, skal der for andelsforeningens regning monteres én ved førstkommende indgreb, hvorved fremtidige VVS-arbejder i badeværelset ikke vil medføre lukning for vandet hos andre beboere. Det skal understreges, at det også er beboernes ansvar løbende at kontrollere, at de monterede ballofixer faktisk virker. Endelig forventes det af alle andelshavere, at de giver bestyrelsen besked om alt, der giver mistanke om utætheder i såvel vandrør og faldstammer som vægge og gulve. En vandskade, der konstateres hurtigt, er langt billigere at udbedre end én, der har stået og hygget sig over længere tid. Trapper Der må af hensyn til brandfare, rengøring, flugtveje og almindelig færdsel ikke henstilles ting på for- og bagtrappe. Overholdes reglen ikke, kan bestyrelsen foranledige at genstande fjernes på beboernes regning. Benyt dørmåtter og bank fodtøj af udenfor, hvis vejret kræver det, for at mindske snavs på trappen og skåne belægningen for ridser fra småsten, og om vinteren - det skadelige salt. Vær opmærksom på, at åbne bagdøre uden opsyn kan være en invitation til ubudne gæster. Hvis der på trappen og afsatsen ligger uafleverede reklamer/aviser hjælper det at reagere; tag dem evt. med i bladcontaineren. Det er et fælles ansvar og i alles interesse, at vi hjælper hinanden med at holde ejendommen pæn og ren. Når en pære er gået på trapperne, i kælderen eller på loftet, kan du rette henvendelse til det bestyrelsesmedlem der har med gårdmanden at gøre (se fanen Bestyrelse) Rygning er ikke tilladt på trappe, lofter og kældre. Trappevask Hovedtrapperne vaskes hver 14. dag og bagtrapperne hver 4. uge: Dog efter behov i vintermånederne. Henvendelse til det bestyrelsesmedlem der har med gårdmændene at gøre (se fanen Bestyrelsen)

11 Trivslen Lokalet udlejes ikke. Trivslen benyttes p.t. til bestyrelses- og beboermøder. Vedligeholdelse Alt, der er inde i lejligheden er den enkelte beboer pligtig til at vedligeholde. Foreningen er ansvarlig for, at afløb og forsyning af lys, gas, vand og varme (lodrette strenge inkl. afgreninger) holdes i god og brugbar stand. Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelse af vinduer, herunder punkterede ruder. Andelshaver kan drages til ansvar for forkert eller ingen indvendig vedligeholdelse af boligen. Vi er alle ansvarlige for at melde skader eller begyndende skader til bestyrelsen. Ventelister Ejendommens lejligheder er ikke frit omsættelige, men kan kun sælges gennem bestyrelsen (det gælder også salg i lige linje op/ned til andelshavers forældre eller barn). Der føres derfor en venteliste, der af praktiske grunde er opdelt i tre. Første ret til en ledig lejlighed har andelshaverne: Andelshavere, der ønsker at få mulighed for at flytte til en anden lejlighed i ejendommen, kan blive skrevet op på den såkaldte INTERNE liste, hvor det yderligere kan specificeres, hvilken størrelse lejlighed, der har interesse, og evt. særligt ønskede opgange eller etager. Dernæst kommer slægtninge til andelshavere (børn/forældre). De kan blive skrevet op på FAMILIE-listen. I tredje række kommer interesserede udefra. De står på EKSTERN liste. Der optages ikke nye interesserede på EKSTERN listen. Lejligheder annonceres udelukkende til salg via opslagstavler i foreningens trappeopgange og via foreningens hjemmeside. 1: Vedtaget på generalforsamling 23. maj : Satsen på 50 % blev vedtaget på generalforsamling 31. maj : Vedtaget på generalforsamling 23. maj 2007

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Ballofix

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Ballofix Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Ballofix Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager og P-plads Generalforsamling Gårdmand Henvendelse

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Andelsboligforeningen Firkanten Bodenhoffs Plads 16. st. 1430 København K BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Opdateret 10.11. 2012 i i forbindelse med ekstra ordinær generalforsamlingsbeslutning den 14. Juni

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2016 Gem den - den er go at ha Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?... 3 Bestyrelsen... 3 Vaskeri... 3 Tørrerum... 4 Cykelkælder... 4 Hvordan

Læs mere

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold Håndbog for A/B Dybbølsbro Juni 2009 INDHOLDFORTEGNELSE Husets historie Parkeringsforhold Praktiske forhold Grill og parasol i gården Opbevaring af vinterdæk Hobbyrum Cykelkælder Flügger Vicevært Fælles

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN FOR E/F LYØVEJ 5-9

HUSORDEN FOR E/F LYØVEJ 5-9 HUSORDEN FOR E/F LYØVEJ 5-9 VELKOMMEN TIL EJERFORENINGEN Den siddende bestyrelse varetager ejerforeningens interesser i det daglige. Den træffer og udfører beslutninger om alle relevante forhold, såvel

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække:

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Generelt Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord)

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) Indholdsfortegnelse 1 Husorden... 2 2 Affald... 2 3 Altaner, vinduer og facader... 3 4 Arbejdsdag... 3 5 Cykler, barnevogne og lignende... 3 6 Cykling og knallertkørsel...

Læs mere

Vurderingsmand. Jens Lind Arkitekt maa Jens Juels Gade 36 2100 København Ø. T: 35 26 88 28 E: jenslind@webspeed.dk E: j.lind@live.

Vurderingsmand. Jens Lind Arkitekt maa Jens Juels Gade 36 2100 København Ø. T: 35 26 88 28 E: jenslind@webspeed.dk E: j.lind@live. November 2012 Procedure for vurdering af lejlighed i forbindelse med salg. Tilføjelser/afvigelser i forhold til ABF s forbedringskatalog Boligforeningen Bispegaarden. 1. Efter at have indgivet sin skriftlige

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Indledning: En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor

Læs mere

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Skolevænget Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for E/F Markskellet

Husorden for E/F Markskellet Husorden for E/F Markskellet Affald og renovation Ifølge gældende lovgivning og kommunale regulativer skal affald kildesorteres før det bortskaffes. Det betyder, at den enkelte beboer er forpligtet til

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Husorden 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Ændret på generalforsamlingen d. 18. maj 2011 (se under husdyr) Ændret på generalforsamlingen d. 29. maj 2013 (se

Læs mere

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens.

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens. Affald: Ved boliger med kommunale papirsække i stativer henvises til kommunens reglement. I afdelinger, hvor der er opstillet husholdningscontainere skal affaldet være indpakket i tætsluttende plasticpose.

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Februar 2015. Husreglement for Andelsboligforeningen Krusågade 13-27

Februar 2015. Husreglement for Andelsboligforeningen Krusågade 13-27 Februar 2015 Husreglement for Andelsboligforeningen Krusågade 13-27 Enhver andelshaver/lejer og dennes husstand må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Arbejderbevægelsens kollegium 29. maj 2015 Vedligeholdelsesreglement Ved indflytning Lofter fremtræder som nymalede Vægge fremtræder som nymalede med standardfarver. Malede vægge vil være i ensartet glans.

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken Trivselen i Mosegårdsparken er meget værd. Udgangspunktet for Mosegårdsparkens husorden er det værdigrundlag, som fremgår af Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter. En husorden kan let blive opfattet som

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Marts 2016 SIDSTE NYT

Marts 2016 SIDSTE NYT Marts 2016 SIDSTE NYT Nr. 19 A/B ØRHOLM GENERALFORSAMLING 28. APRIL VARSLING OM INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Indhold. AB GRØNDALSHAVE informationsmappe Side 2 af 16 Januar 2014, rev. 3

Indhold. AB GRØNDALSHAVE informationsmappe Side 2 af 16 Januar 2014, rev. 3 Informationsmappe Indhold Præsentation og indhold... 3 Stiftelse af AB GRØNDALSHAVE.... 3 Andelskronen... 4 Bestyrelsen.... 5 Cykelkælder... 6 Fremleje... 6 Generalforsamling... 7 Håndværkere... 9 Husorden...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement 1. Hoved- og køkkentrapper - Al henkasten af papir eller affald på trapperne er forbudt. - Henstillen

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Dahlerup

Andelsboligforeningen Dahlerup 27.04.2016 Side 1 af 5 HUSORDEN AKUT OPSTÅEDE SKADER UDENFOR NORMAL ARBEJDSTID Ved akutte problemer eller skader i andelsforeningen i weekenden, hvor varmemesteren ikke kan kontaktes, bedes bestyrelsens

Læs mere

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet:

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Kontor- / telefontid ADMINISTRATIONEN Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Tlf.: Mandag til torsdag Kl. 10.00 15.00

Læs mere

December 2015 SIDSTE NYT

December 2015 SIDSTE NYT December 2015 SIDSTE NYT Nr. 18 A/B ØRHOLM DU SKAL SELV AFLEVERE BYGGEAFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Den almindelige dagrenovation henter ikke længere vores byggeaffald. Du må derfor ikke længere stille byggeaffald

Læs mere

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 21. februar 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park 1 og Marienlyst Park 2 HUSMAPPE HUSORDEN

Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park 1 og Marienlyst Park 2 HUSMAPPE HUSORDEN HUSORDEN INDLEDNING Det skaber tryghed og tilfredshed, når vi som beboere og naboer vælger at tage hensyn til hinanden. Her er husordenen og andre regler en del af de fælles beboerbestræbelser på at beskytte

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016.

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. Randkløvehuse Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. 1 2 Fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Indhold. Husorden for Ejerforeningen Solvej

Indhold. Husorden for Ejerforeningen Solvej Husorden for Ejerforeningen Solvej Indhold 1 Ejerforeningen... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Ejendomsadministra8on... 2 4 Vicevært... 2 5 Forsikringer... 2 6 God skik og brug i ejendommen... 2 7 Nøgler, navne

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver.

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver. Til andelshaverne i AB Hallandsgade 3-5A Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11 75

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Fællesregler for beboerne i Andelsboligforeningen Bendz- og Skelgården.

Fællesregler for beboerne i Andelsboligforeningen Bendz- og Skelgården. Fællesregler for beboerne i Andelsboligforeningen Bendz- og Skelgården. Generelt Vi bor i en rar og pæn ejendom som vi ejer hver for sig og tilsammen. I et fællesskab er det hensigtsmæssigt med en række

Læs mere

Husorden. for. Andelsboligforeningen Løngangen

Husorden. for. Andelsboligforeningen Løngangen Husorden for Andelsboligforeningen Løngangen FORORD... 4 Almindelige bestemmelser... 5 Affald... 5 Altaner... 5 Antenner... 5 Bad og toilet... 5 Barnevogne... 5 Barnevognsrum... 5 Beplantninger på fællesanlæg...

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-8 Specifikation af løsøre side 8 Grundlag for vurdering side

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere