REJSE- SYGE- SIKRINGEN. Regler for den offentlige rejsesygesikring 2004-UDGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSE- SYGE- SIKRINGEN. Regler for den offentlige rejsesygesikring 2004-UDGAVE"

Transkript

1 REJSE- SYGE- SIKRINGEN Regler for den offentlige rejsesygesikring 2004-UDGAVE

2 Rejs trygt Denne brochure fortæller om den offentlige rejsesygesikring og om det gule sygesikringsbevis, som er et godt kort at have på hånden, når du rejser på ferie i Europa. Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom og transport hjem til Danmark. Brochuren beskriver, hvor og hvornår rejsesygesikringen dækker, og hvad du skal gøre, hvis du får brug for hjælp. Der er dog visse begrænsninger. Det er ikke lige meget, hvor du rejser hen, og hvor lang tid du er væk. Og rejsesygesikringen dækker ikke, hvis formålet med rejsen f.eks. delvis er forretningsmæssigt, hvis du er kronisk syg, eller hvis du med rimelighed kunne forvente at blive syg efter behandling i Danmark. Alle også alvorligt syge/kronisk syge personer kan have lyst til at rejse ud og opleve verden. Derfor finder du også information om, hvordan man som alvorligt/ kronisk syg kan få afklaret, om der er dækning via rejsesygesikringen. Brochuren fortæller også om de generelle regler, der gælder i EU for folk, der arbejder, studerer eller holder ferie i udlandet. Desuden omtales private rejseforsikringer, der har yderligere dækningsmuligheder. Det er amterne og Københavns og Frederiksberg kommuner, der dækker udgifterne til den offentlige rejsesygesikring, mens Europæiske Rejseforsikring A/S administrerer ordningen. Indhold: 04 Hvor dækker rejsesygesikringen? 06 Hvad dækker rejsesygesikringen? 08 Her dækker rejsesygesikringen ikke 10 Hvis du er syg inden rejsen 12 Hvis du bliver syg på rejsen 16 Anden offentlig dækning 18 Privat rejseforsikring 20 Hvis du er kronisk eller alvorligt syg 26 Nyttige telefonnumre og adresser 29 Hjemmesider 30 Information på andre sprog Denne brochure: Bestilles hos Amtsrådsforeningen på tlf , fax eller mail Udgiver: Sygesikringens Forhandlingsudvalg i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring A/S og Amtsrådsforeningen. Grafik: Trine Schjermer. Tryk: Amtsrådsforeningen. 7. udgave. Revideret september ISBN: Trykt udgave Elektronisk udgave

3 Hvor dækker rejsesygesikringen? Rejsesygesikringen dækker rejser uden for Danmark i Europa, herunder Estland, Letland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira, Azorerne samt Færøerne og Grønland. Hvor længe dækker rejsesygesikringen? Rejsesygesikringen dækker udgifter i forbindelse med akut sygdom, tilskadekomst og dødsfald, som er opstået i den første måned af rejsen. Det vil i praksis sige, at hvis du f.eks. rejser ud den 27., er du dækket til og med den 26. i den efterfølgende måned. Hvilke rejser er omfattet? Kun rene ferie- og studierejser uden andre formål er omfattet. Rejser, der kombinerer eksempelvis erhverv med et ferieophold, er ikke dækket heller ikke den del af rejsen, hvor der holdes ferie. Bemærk, at selv et meget begrænset erhvervsmæssigt indhold i en rejse betyder, at rejsesygsikringen ikke dækker

4 Hvad dækker rejsesygesikringen? Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling af akut sygdom/tilskadekomst, som er opstået under ferie- eller studierejsen. Endvidere dækker rejsesygesikringen udgifter i forbindelse med kronisk sygdom eller sygdom, du havde før afrejsen fra Danmark, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at du ville få behov for behandling i udlandet. Vurderingen af, om der kan forventes behov for behandling på rejsen, foretages alene af den offentlige rejsesygesikring på baggrund af de lægelige oplysninger, der foreligger. Det er således ikke dit eller din egen læges skøn, der er afgørende. Vær opmærksom på, at der typisk ikke er dækning for udgifter til behandling af en forudbestående sygdom eller en kronisk lidelse, hvis sygdommen inden for to måneder før afrejsen har medført hospitalsbehandling eller ændret medicinering. Se også side Følgende udgifter dækkes: Almindelig lægehjælp (ikke tandlægehjælp, fysioterapi, kiropraktik mv.) og lægeordineret medicin. Endvidere dækkes lægeordineret sygehusophold og -behandling inkl. operationer. Vær opmærksom på, at mange lande har flere sygehusklasser, men rejsesygesikringen dækker kun på almindelig sygehusklasse i det pågældende land. Hvis du bliver indlagt på andet end almindelig sygehusklasse, kan den ekstra udgift let blive kr. pr. dag, som du selv må betale. Kontakt altid og hurtigst muligt Europæiske Rejseforsikrings Alarmcentral på tlf Ved sygehusindlæggelse bør du aldrig underskrive indlæggelsespapirer eller andre dokumenter fra behandlingsstedet uden forudgående accept fra Alarmcentralen. Du bør være særligt opmærksom på dette ved behov for indlæggelse i Frankrig, Schweiz og Østrig. Ambulancetransport Lægeordineret hjemtransport i forbindelse med behandling i udlandet Udgifter til telefon, telefax eller lignende ved henvendelser fra udlandet til Europæiske Rejseforsikring Særligt om børn under 16 år Rejsesygesikringen dækker udgifter, så børn under 16 år kan følge deres forældre eller rejseledsagere, hvis disse bliver syge eller kommer til skade. Hvis børn under 16 år bliver syge, dækker rejsesygesikringen, så en voksen kan blive hos det syge barn i sygdomsperioden og under eventuel lægeordineret hjemtransport. Studierejser for f.eks. skoleklasser eller amatørsportsudøvere er som hovedregel dækket af rejsesygesikringen Studieophold, hvor man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet, er ikke dækket 06 07

5 Her dækker rejsesygesikringen ikke Erhvervsrejser Erhvervsrejser eller studieophold kombineret med ferie Studieophold dvs. når man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Rejser, hvor der søges arbejde Erhvervspraktik Øvrige rejser, hvor formålet ikke er ferie eller studier f.eks. nødhjælpsarbejde Rejsesygesikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med: Behandling af kroniske sygdomme og sygdomme, der var til stede før afrejsen, og som med rimelighed kunne forventes at ville medføre behov for behandling. Se desuden afsnittet Hvis du er kronisk eller alvorligt syg side 20 Anden behandling end egentlig lægebehandling, f.eks. fysioterapi, kiropraktik og tandlægehjælp Syge- og fødselshjælp i svangerskabets 9. måned eller ved fremkaldt abort Fortsat hospitalsophold/behandling, hvis Europæiske Rejseforsikrings læge i samråd med behandlende læge skønner, at behandling kan vente til hjemkomsten Ekstraudgifter til hjemtransport, hvis den ikke er lægeligt ordineret, og hvis den ikke skønnes lægeligt nødvendig og forsvarlig Tab eller beskadigelse af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater mv. Behandling efter hjemkomst Telefon, telefax eller lignende ved henvendelse til andre end Europæiske Rejseforsikring Erstatningsrejse Endelig er der ikke dækning for udgifter i udlandet til: Kontrol og behandling eller medicin til at holde en forudbestående sygdom stabil Et behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen Bemærk: Er der taget beslutning om hjemtransport, og ønsker du ikke at gøre brug af transporten, ophører dækning for behandling og ophold fra det tidspunkt, hvor hjemtransporten har kunnet finde sted

6 Dækker rejsesygesikringen, hvis jeg er syg inden rejsen? Det er hovedreglen, at man ikke via den offentlige rejsesygesikring kan få dækket udgifter til behandling, hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet. Dette omfatter alle også kronisk eller alvorligt syge. For at du bedre kan vurdere din egen situation i forhold til denne regel, er der fastsat nogle retningslinier, som bruges til at afgøre, om du er dækket eller ej. Der er typisk ikke dækning for udgifter til behandling af en forudbestående sygdom/kronisk lidelse, hvis sygdommen inden for to måneder før afrejsen har medført: hospitalsbehandling ændret medicinering Desuden er der typisk ikke dækning, hvis du inden rejsen: er henvist af læge til vurdering/behandling ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling af en sygdom, selv om du måtte vide eller kunne formode, at sygdommen krævede behandling har standset behandling efter lægeligt råd eller fået afslag på behandling er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg Endelig er der ikke dækning for udgifter i udlandet til: kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil et behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen Du kan eventuelt drøfte de forskellige punkter nærmere med din egen læge. Men husk, at lægen ikke kan tage stilling til, om du er dækket eller ej. Det kan alene den offentlige rejsesygesikring. Læs desuden afsnittet Hvis du er kronisk eller alvorligt syg side

7 Hvis du bliver syg på rejsen Hvis du bliver syg eller kommer til skade under udlandsopholdet, er det altid klogt at søge læge. Ring til Europæiske Rejseforsikrings Alarmcentral ved at bruge telefonnummeret bag på sygesikringskortet eller spørg evt. hotellet eller en rejseleder om hjælp til at få kontakt med en læge. Det gule sygesikringsbevis er din sikkerhed for, at du får refunderet de udgifter, der er dækket, når du kommer hjem. Du kan risikere at skulle betale for lægehjælp og medicin direkte. Husk derfor at få kvitteringer for dine udlæg. En del læger accepterer dog at sende regningen direkte til Europæiske. Hvis der er tale om alvorligere sygdom med hospitalsindlæggelse eller behov for hjemtransport, er det vigtigt, at Europæiske Rejseforsikrings Alarmcentral kontaktes enten af dig selv, dine pårørende eller af den behandlende læge. Alarmcentralen har åbent døgnet rundt og har telefonnummer Foretag aldrig en hjemtransport, uden at Alarmcentralen er blevet kontaktet, så det kan afgøres, om det er lægeligt forsvarligt og/eller nødvendigt at rejse hjem, samt om rejsesygesikringen dækker udgifterne til hjemtransporten. Hvis hospitalet eller den behandlende læge forlanger en garanti for betalingen, kan du selv eller lægen kontakte Alarmcentralen. Når du er kommet hjem Der skal altid udfyldes en skadeanmeldelsesblanket, som indsendes til Europæiske Rejseforsikring uanset om du selv har betalt udgifter i udlandet. Har du haft udgifter, kan du få refunderet pengene fra Europæiske 12 13

8 Rejseforsikring. Skadeanmeldelse kan lettest ske via internettet på eller blanketten kan fås hos Europæiske Rejseforsikring og kommunernes social- og sundhedsforvaltninger. Anmeldelse af din skade/sygdom skal være modtaget af Europæiske Rejseforsikring senest seks måneder, efter skaden/sygdommen opstod. Manglende eller ikke rettidig anmeldelse vil medføre, at rejsesygesikringens dækning bortfalder, og du skal så selv afholde alle udgifterne. Vedlæg skadeanmeldelsens originale, specificerede, kvitterede regninger, recepter og evt. andre oplysninger til vurdering af sagen samt dokumentation for rejsens formål og varighed. Under rejser til Færøerne, Grønland, de nordiske lande og Storbritannien er danskere dækket af landenes egne ordninger. Bemærk, at der kan være egenbetaling. Egenbetalingen kan du få dækket af rejsesygesikringen, når du er kommet hjem. Se desuden afsnittet Anden offentlig dækning side 16. Skadeanmeldelsen indsendes til: Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V Skadeanmeldelsen kan med fordel foretages via det sikrer den hurtigste behandling af skaden

9 Anden offentlig dækning Der gælder særlige regler for dækning af behandlingsudgifter under rejser til Færøerne, Grønland, de nordiske lande og Storbritannien. Disse regler skal være udnyttet, før rejsesygesikringen yder eventuel supplerende dækning af udgifter, der ikke betales af den offentlige sygesikring i disse lande. På Færøerne og i Grønland har personer, der er sygesikret i Danmark, ret til akut nødvendig behandling under opholdet på de vilkår, der gælder for personer, der er sygesikrede på Færøerne/i Grønland. Offentlig dækning efter EF-reglerne EF-reglerne gælder under ophold i: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig samt Schweiz. Efter EF-reglerne dækkes læge- og hospitalsbehandling, medicin mv., der bliver nødvendig under opholdet. Behovet vurderes i forhold til, hvilken behandling der er tale om og opholdets varighed. Behandlingen gives på de vilkår, det gælder for offentligt sikrede i det pågældende land. Det er den behandlende læge, der afgør, om det er nødvendigt at give behandlingen under opholdet. EF-reglerne gælder for såvel ferie- som erhvervsrejser samt studieophold i op til et år, og nødvendige kontrolundersøgelser og behandling af kroniske sygdomme kan også være dækket. Man dokumenterer sin ret til ydelser efter EF-reglerne ved hjælp af et EU-sygesikringsbevis, som udstedes i kommunerne. EU-sygesikringsbeviset er et plastkort i kreditkortformat, og det udstedes normalt for et år ad gangen. I Storbritannien er det dog tilstrækkeligt at vise dansk pas. I Norden er det gule sygesikringsbevis tilstrækkeligt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udgivet pjecer om anvendelse af EF-reglerne i de enkelte lande. Pjecerne Skal du til..land? Hvad nu hvis du bliver syg? udleveres af kommunen og findes i øvrigt på den fælles offentlige sundhedsportal sundhed.dk Kommunerne kan give flere oplysninger om disse regler

10 Privat rejseforsikring I de tilfælde hvor den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis) ikke dækker, og hvor der ikke er anden offentlig dækning, kan du henvende dig til et privat forsikringsselskab og tegne en privat rejseforsikring. En privattegnet rejseforsikring kan bl.a. dække kompensation i forbindelse med ødelagt ferie, udgifter i forbindelse med rejseafbrydelse, udgifter til hjemkaldelse, f.eks. hvis et familiemedlem bliver akut syg, udgifter til eftersøgning og redning samt evakuering i forbindelse med terror. Udenrigsministeriet anbefaler, at man tegner en privat rejseforsikring. Når du rejser uden for Europa, er det kun den private rejseforsikring, der kan dække lægeregninger, hospitalsophold, hjemtransport mv. En udlandsrejse uden tilstrækkelig forsikring kan blive ruinerende, og i nogle lande nægter man desuden at yde behandling, hvis der ikke forudbetales

11 Hvis du er kronisk eller alvorligt syg Er du kronisk eller alvorligt syg, bør du i god tid inden rejsen undersøge, om du kan få dækket lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport, hvis uheldet er ude. Det samme kan gælde, hvis du har været alvorligt syg, men nu er erklæret rask. Ellers kan det blive en meget dyr og trist oplevelse. Desuden bør du overveje, om det uanset dækning er en god idé at rejse hen et sted, hvor sygdommen måske nemmere blusser op, eller hvor behandlingsmulighederne ikke er af samme standard som herhjemme. Forhåndstilsagn om dækning Hvis du efter at have læst afsnittet om, hvornår rejsesygesikringen ikke dækker er i tvivl om, hvorvidt du er dækket, kan du henvende dig til den offentlige rejsesygesikring ved Europæiske Rejseforsikring eller dit private forsikringsselskab og få besked, før du rejser. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor du har fået ændret medicinering inden for to måneder før afrejsen. Du kan i første omgang få en mundtlig orientering, og, hvor det er aktuelt, også en særlig vurdering inden afrejsen. Erfaringen viser, at denne vurdering i en del tilfælde resulterer i et såkaldt bindende forhåndstilsagn. Et bindende forhåndstilsagn gives typisk skriftligt og betyder, at du er omfattet af rejsesygesikringen eller den private rejseforsikring for den specifikke sygdom vurderet i forhåndstilsagnet. For at opnå forhåndstilsagn er det nødvendigt med oplysninger fra din egen læge eller fra den behandlende læge. Det er ikke alene de lægelige oplysninger, som ligger til grund for vurderingen også rejsemål og varighed er vigtige elementer

12 Oplysninger til brug for forhåndstilsagn Du skal selv give følgende oplysninger: Dit navn Adresse og telefonnummer CPR-nr. Rejsemål Afrejse- og hjemkomstdatoer Lægen skal give følgende oplysninger: Diagnose Art og omfang af given behandling Sygehusindlæggelser i forbindelse med sygdommen eller som komplikation til denne inden for de sidste to måneder før afrejsen fra Danmark Aktuel medicinsk behandling og ændringer i medicineringen inden for de sidste to måneder før afrejsen fra Danmark Er der planlagt undersøgelser eller behandling? Du skal selv betale lægen for hans arbejde og bede lægen videresende oplysningerne direkte til den offentlige rejsesygesikring ved Europæiske Rejseforsikring eller forsikringsselskabets lægekonsulent. Hvis du får et forhåndstilsagn, er du dækket for den kroniske/eksisterende sygdom, som forhåndstilsagnet omhandler. Al henvendelse vedrørende rejser i forbindelse med kronisk eller behandlingskrævende sygdom og bindende forhåndstilsagn skal ske til Europæiske Rejseforsikring på tlf.: Dækning, hvis man ikke kan få et forhåndstilsagn Akut opstået sygdom dækkes både af den offentlige rejsesygesikring og af private forsikringsselskaber. Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, foretages der altid en konkret vurdering af, om det på afrejsetidspunktet med rimelighed kunne forventes, at sygdom

13 men ville medføre behov for behandling på rejsen også selv om du ikke har fået et forhåndstilsagn. Hvis den konkrete vurdering fører til, at du ikke er dækket, kan det også medføre, at heller ikke den private forsikring refunderer udgifter til for eksempel sygeledsagelse. Afbestilling af rejsen Så længe du har behov for eller med rimelighed må forventes at kunne få behov for behandling, vil det være fornuftigt ikke at bestille en rejse. Har du først bestilt en rejse, kan det koste penge at afbestille flere, jo senere du afbestiller. Dette skal også ses i sammenhæng med, at en afgørelse om forhåndstilsagn først kan træffes få uger før afrejsetidspunktet. En afbestillingsforsikring vil ikke altid kunne dække dine omkostninger. Har du en kronisk sygdom, dækker afbestillingsforsikringen kun, hvis der opstår en uventet forværring af din sygdom i perioden, fra du bestilte rejsen og frem til planlagt afrejsetidspunkt. Forværringen skal som generel hovedregel nødvendiggøre hospitalsindlæggelse eller noget, der kan sidestilles hermed. AIDS privat forsikring Patienter med AIDS bør altid rette henvendelse til deres private forsikringsselskab, idet der er forskellige betingelser i de forskellige selskaber

14 Nyttige telefonnumre, adresser og hjemmesider Europæiske Rejseforsikrings Alarmcentral Tlf Fax Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V Tlf Fax Europæiske Rejseforsikring har lokalkontorer (Euro- Centre) med dansktalende personale på flere feriesteder. Disse kontorer kan give dig oplysninger om læger og hospitaler i området samt refundere eventuelle udlæg, som du har haft til lægebehandling. I mange tilfælde vil lægen dog automatisk sende regningen til Euro-Centret eller til Europæiske Rejseforsikring efter endt behandling. Euro-Center S.A. Avenida Antonio Maura, Palma de Mallorca, Spain Tel Fax Euro-Center S.A. Edif. Fuensalud, 6 Avda. Antonio Machado, Benalmadena Costa Málaga, Spain Tel Fax Euro-Center (Cyprus) Ltd. Scouros Court Flat 25, 12 Gr. Afxentiou. Ave Larnaca 6023, Cyprus Postal Address: P.O.Box 40942, Larnaca 6308, Cyprus Tel Fax

15 Hjemmesider sundhed.dk er den fælles offentlige sundhedsportal um.dk er adressen på Udenrigsministeriets hjemmeside. Her kan du finde gode råd af enhver slags i forbindelse med rejsen. På hjemmesiden finder du også en liste over danske repræsentationer i udlandet Euro-Center Alps Region Gmbh Geschäfthaus Pilgerhof, Oberer Greben 15, 9000 St. Gallen, Switzerland Postal Address: Postfach, 9001 St. Gallen, Switzerland Tel Fax Euro-Center Yerel Yardim Hizmetleri Ltd. Sti. Mete Cad. No 28/3, Kültür Merkezi Sirasi Taksim Istanbul, Turkey Tel Fax godrejse.dk er en internetudgave af pjecen Lægens Rejseråd. Den består af en samling nyttige råd til rejsen, hvad enten det er storby-, badeferie eller noget helt andet vaccination.dk indeholder forslag til vaccinationer og malariaforebyggelse ved rejse til forskellige lande, som kan søges via kort over verdensdelene. Desuden er der en række sundhedsråd dskif.dk er skiportalen, hvor du kan se, hvordan skiskader forebygges eller helt undgås Øvrige links-henvisninger: europaeiske.dk 28 29

16 Information om den offentlige rejsesygesikring på andre sprog The Danish Health Security Certificate During periods of vacation anywhere in Europa this certificate serves as Tourist Health Insurance Certificate. Medical bills for treatment abroad, accompanied by duly completed and signed claims forms, and showing the patient s name, address and personal identity number together with details of diagnosis, may be forwarded by hospital/physician directly to Europæiske Rejseforsikring for immediate payment. In event of serious illness, please contact: Europæiske Rejseforsikring/Euro-Alarm. Certificado danés de seguro de enfermeda Durante sus vacaciones en cualquier lugar de Europa, el resenado certificado sirva al turista como Seguro de enfermedad. La factura, en la que se ha de indicar el diagnóstico, puede ser remitida por el hospital o médico, directamente a Europæiske Rejsforsikring A/S para su pago inmediato. Junto a la factura, se deberá incluir el formulario debidamente cumplimentado y asi mismo firmado por el paciente con su nombre y apellido(s), dirección y número de identidad personal. En caso de enfermadad, afección grave o fallecimiento, pueden contactar con Europæiske Rejseforsikring. Certificat danois de sécurité-maladie Durant les périodes de vacances partout en Europa ce certificat sert d assurance-maladie au touriste. Les factures de frais médicaux pour le traitement à l étranger, l avis de maladie dûment rempli et signé portant le nom, l adresse et le numéro d identité personnel du patient ainsi que les détails du diagnostic peuvent être envoyés par l hôpital/le médecin directement á Europæiske Rejseforsikring/Euro-Alarm pour paiement immédiat. En cas de maladie grave ou décès, veuillez contacter Europæiske Rejseforsikring

17

Nye regler. Nye regler. fra 1. januar 2008. www.nyerejseregler.dk. Rejsesygesikringen

Nye regler. Nye regler. fra 1. januar 2008. www.nyerejseregler.dk. Rejsesygesikringen Rejsesygesikringen Nye regler fra 1. januar 2008 I dette hæfte kan du læse om de samlede regler for rejsesygesikringen, som gælder fra 1. januar 2008. Vær særlig opmærksom på, at du fra 1. januar 2008

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER EUROPA / VERDEN Nu med WorldRescue Ferie, studie eller arbejde op til 12 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER OVER 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDSERKLÆRING SE BAGSIDEN EUROPA / VERDEN Ferie op til

Læs mere

EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland Rejser op til 18 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER

EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland Rejser op til 18 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland Rejser op til 18 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER OVER 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDSERKLÆRING SE BAGSIDEN EUROPA / VERDEN GRØNLAND / NORDEN Grønland

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA. Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA. Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10

Læs mere

REJSEFORSIKRING Rejseråd og forsikringsbetingelser

REJSEFORSIKRING Rejseråd og forsikringsbetingelser REJSEFORSIKRING Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER OVER 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDSERKLÆRING SE BAGSIDEN REJSEFORSIKRING Rejseråd og forsikringsbetingelser Rejseråd og vejledning side 4

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA Rejseråd og forsikringsbetingelser FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Guide to Safeguard. VIA University College

Guide to Safeguard. VIA University College Guide to Safeguard VIA University College Målgruppe: VIAs studerende i studie- og/eller praktikophold i udlandet Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 4 2. FORUD FOR REJSEN 4 2.1 Helbredstjek og vaccinationer

Læs mere

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Rejseforsikring (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Ved visse rejser skal personer der er fyldt 70 år udfylde helbredserklæring/helbredsattest Ring 24 timer i døgnet til

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden Rejseråd og forsikringsbetingelser inger et til Europæiske er præcise og nger. fgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa Udvidet

Årsrejseforsikring Europa Udvidet Årsrejseforsikring Europa Udvidet (op til 1 måned) Rejseråd og forsikringsbetingelser For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest Ring 24 timer i døgnet til vores Alarmcentral:

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling

Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling l være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden inkl. afbestilling Rejseråd og forsikringsbetingelser ninger et til Europæiske er præcise og inger. fgives forkerte svar, som

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Gold Basic PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Gold Basic Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807. Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed skole- og ungdomsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 807 Til grupperejser i EU/EØS/Udvidet Europa for unge under 30 år Rejser op til en måneds varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER REJSEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Rejseforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Rejseforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere