UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER SELVSTÆNDIG SYGEPLEJEVIRKSOMHED I OG PÅ TVÆRS AF DET HELE SUNDHEDSVÆSEN GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019

2 Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret. Dette inkluderer oplysninger om tematikker og fagområder på semestret, oversigt over den litteratur og eventuelle andre læringsressourcer du skal bruge, mål for læringsudbytte samt prøven. Uddannelsesplanen er med andre ord stedet, hvor du løbende kan orientere dig om semestrets forløb. Herudover indeholder studieordningen andre informationer om din uddannelse, som er vigtige at kende til, og som du løbende kan vende tilbage til, hvis du har spørgsmål, som ikke umiddelbart besvares i planen. Dette inkluderer overordnede regler og bestemmelser om uddannelsen generelt. Du finder studieordningen her: on.pdf Uddannelsesplanen har tre afsnit: 1. Overordnet information om semestret: Her finder du bl.a. en beskrivelse af det overordnede formål, krav til studieaktivitet og oplysninger om prøven. 2. Indhold, omfang og anbefalet materiale: Her finder du en nærmere beskrivelse af de tematikker og fagområder, som semestret består af og deres omfang, samt en oversigt over anbefalet materiale. 3. Mål for læringsudbytte og prøvebeskrivelse: Her kan du se semestrets mål for læringsudbytte og en nærmere beskrivelse af prøven. Uddannelsesplanen er en god hjælp til at holde overblik over din læring i løbet af semestret. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål eller er i tvivl om, hvor du kan finde andre og yderligere oplysninger, kan du altid spørge dine undervisere eller ledelsen af uddannelsen. 1. Overordnet information om semestret Her finder du en beskrivelse af semestrets overordnede formål, minimumskrav til studieaktivitet og oplysninger om prøven. Sygeplejerskeuddannelsen Semester: 6. semester Tema: Selvstændig sygeplejevirksomhed i og på tværs af det hele sundhedsvæsen Formål og indhold Omfang: 30 kliniske ECTS Semesterets fokus er selvstændig sygeplejevirksomhed på tværs af organisationer og professioner i det hele sundhedsvæsen. Minimumskrav til studieaktivitet Studieaktiviteterne retter sig mod, at du opnår viden om, færdigheder i og kompetencer til selvstændigt at varetage klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem. Semestret er sammensat af en række studieaktiviteter med forskellige forventninger til dig som studerende. Se den konkrete studieaktivitetsmodel for semestret her: 1

3 Studieaktiviteterne i praktikperioden I praktikperioden skal du arbejde med forskellige studieaktiviteter herunder: I. Begrunde og videreformidle klinisk beslutningstagen og sygeplejefaglige interventioner, herunder medicinhåndtering. II. Vurdere og videreformidle klinisk lederskab på tværs af professioner og sektorer. III. Initiere og deltage i innovations- og udviklingsarbejde i relation til en sygeplejefaglig problemstilling, der understøtter patient- og borgeroplevet sammenhæng, og som har relevans for dit praktiksted. Yderligere beskrivelse af studieaktiviteterne kan du finde på Praktikportalen. Din kliniske vejleder giver mundtlig formativ feedback på de nævnte studieaktiviteter, herunder dine efterfølgende refleksioner. Metoderne for feedback vil være forskellige, det kan eksempelvis være i form af lyd- og videooptagelser. Studieaktiviteterne og feedback relateret hertil indgår i mødepligten i praktikperioden. Læringsfremmende feedup, feedback og feedforward Prøver og prøveformer På 6. semester arbejder du med portfolio, som skal gøre dig bevidst om dine læreprocesser i relation til semesterets mål for læringsudbytte samt udvikle din evne til at reflektere over og koble teoretisk og klinisk undervisning med henblik på at skabe sammenhæng mellem semestrets forskellige aktiviteter. På semesteret arbejdes der systematisk og kontinuerligt med feedup, -back og - forward med det formål at styrke dit læringsforløb og -udbytte. Feedup, -back og - forward foregår i en interaktion mellem undervisere, kliniske vejledere og/eller medstuderende med fokus på udvikling af viden, færdigheder og kompetencer. Feedup, -back og -forward sigter mod udvikling af studerendes læringsstrategier og læringskompetencer med henblik på at øge læringsfremmende processer/aktiviteter og dermed skabe ansvar for egen læring og øge graden af forpligtelse over for medstuderende og studiemiljøet. Semestret afsluttes med en prøve, som du automatisk tilmeldes. Det er ikke muligt at framelde sig prøven. Manglende deltagelse i prøven betragtes som et brugt prøveforsøg, medmindre den manglende deltagelse er forårsaget af sygdom, der kan dokumenteres. Semesterprøven på 6. semester er tilrettelagt som en intern, mundtlig og individuel prøve. Prøven er klinisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ECTS. Opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at du kan gå til prøven. Bedømmelse I afsnit 3 nedenfor kan du læse mere om prøven, herunder hvordan de forskellige mål for læringsudbytte kan blive udprøvet. Underviseren vil informere om prøverne. Rammerne for prøverne er beskrevet i dokumentet Prøveregler Professionshøjskole Absalon. Se nærmere enten på Praktikportalen eller i itslearning. 7-trinsskalaen jf. BEK nr. 114 af 03/02/15 (Karakterbekendtgørelsen). 2

4 2. Indhold, omfang og anbefalet materiale I dette afsnit finder du en nærmere beskrivelse af de tre tematikker på 6. semester, de tilhørende fagområder samt deres omfang. Ved en tematik forstås et undertema i semesterets overordnede tema. En tematik kan indeholder ét eller flere tematiserede undervisningsforløb, der hver især belyser centrale sygeplejefaglige emner på en eksemplarisk måde. Semestret har en varighed på cirka 20 uger og foregår på godkendte praktiksteder 1. Såfremt du ønsker at gennemføre 6. semester ved to praktiksteder, kan skiftet mellem to praktiksteder kun ske, efter at du har gennemført den første tematik på 7 uger. Neden for følger en beskrivelse af de tre tematikker. Sygepleje i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb (10,5 ECTS) Sygepleje i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb er en tematik, hvor fokus er på sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb herunder sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende eller pallierende forløb. I den forbindelse skal du: observere, diagnosticere, vurdere, evaluere og dokumentere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau vurdere, justere og begrunde sygeplejefaglige interventioner i samspil med patienter, borgere og pårørende reflektere over borgerens og patientens mål og indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom varetage, vurdere og begrunde medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation ordinere medicin inddrage pædagogiske overvejelser og anvende pædagogiske interventioner i relation til vejledning, undervisning og formidling håndtere teknologi i udførelse af pleje, omsorg og behandling anvende dialogbaseret og situationsbestemt kommunikation i forskellige relationer og kontekster støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes sundhedsudfordringer og livssituation og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte patient og borger som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb. I denne tematik indgår en studieaktivitet, hvor du skal begrunde og videreformidle klinisk beslutningstagen og sygplejefaglige interventioner, herunder medicinhåndtering. Klinisk lederskab og - beslutningstagen i og på tværs af sektorer og professioner (15 ECTS) Klinisk lederskab og - beslutningstagen i og på tværs af sektorer og professioner er en tematik, hvor du skal udvikle dine kompetencer til selvstændigt at håndtere klinisk lederskab blandt andet ved at: reflektere over klinisk beslutningstagen og - lederskab ud fra praksis-, udviklings-, og forskningsviden 1 Praktikperioden kan gennemføres på forskellige praktiksteder med henblik på at sikre din mulighed for at opnå semestrets mål for læringsudbytte samt de indholdsmæssige krav i EU-direktiv 2013/55/EU i relation til din samlede uddannelse, jf. s i studieordningen. 3

5 organisere, vurdere og justere pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient og borger i og på tværs af professioner og sektorer prioritere, lede, koordinere og justere sygepleje på individ, gruppe og samfundsniveau vurdere klinisk lederskab af patient-, borger-, pleje- og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring. I denne tematik indgår en studieaktivitet, hvor du skal vurdere og videreformidle klinisk lederskab på tværs af professioner og sektorer, herunder koordinering af pleje- og behandlingsforløb samt uddelegering af arbejdsopgaver for en gruppe af patienter og borgere. Denne studieaktivitet ses i sammenhæng med studieaktiviteten i den forrige tematik. Innovation og udviklingsarbejde i professionspraksis (4,5 ECTS) Innovation og udviklingsarbejde i professionspraksis er en tematik, hvor der er fokus på at sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem. Tematikken er tilrettelagt, så du i relation hertil skal opsøge og vurdere empiri, teori og metoder samt initiere og deltage i innovations- og udviklingsarbejde i praksis. Dette kan eventuelt foregå i relation til et eksisterende kvalitetsudviklingsprojekt, der foregår i praksis, eller til et forsknings- og udviklingsprojekt i. I tematikken indgår en studieaktivitet, hvor du med afsæt i en sygeplejefaglig problemstilling med relevans for dit praktiksted, skal udarbejde et forandringstiltag, der kan understøtte patient- og borgeroplevet sammenhæng. I den forbindelse skal du: arbejde med og vurdere forskellige metoder og standarder for kvalitetssikring og udvikling arbejde med innovation som metode til forandring af praksis arbejde med forskellige metoder til og modeller for implementering og evaluering Resultatet af dit arbejde skal præsenteres i form af en poster og en mundtlig fremlæggelse i forbindelse med et fagligt forum på dit praktiksted. Beskrivelse af fagområder, ECTS fordeling og anbefalet materiale Fagområder Indholdsbeskrivelse Omfang (ECTS) Sundhedsvidenskabelige fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, forskningsmetodologi, sundhedsteknologi, De sundhedsvidenskabelige fag omhandler sygepleje i relation til klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen, herunder tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Derudover sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Sygepleje omfatter ligeledes anvendelse af og refleksion over modeller til evaluering, kvalitetssikring og udvikling relateret til udvikling af professionspraksis. Teori Praktik 25 Sygdomslære omhandler eksemplariske sygdomsmæssige problemstillinger, som den aktuelle kliniske kontekst rummer. 4

6 Farmakologi omhandler medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation medicinordination i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Forskningsmetodologi omhandler metoder til forandring af praksis, herunder metoder i relation til brugerinvolvering og implementering. Naturvidenskabelige fag: Anatomi, fysiologi, biokemi Humanvidenskabelige fag: Pædagogik, kommunikation Samfundsvidenskabelige fag: Organisation/ledelse Sundhedsteknologi omhandler anvendelse af teknologi i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling. De naturvidenskabelige fag omhandler relevant anatomi, fysiologi og biokemi i relation til aktuelle sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i den konkrete kliniske kontekst. De humanvidenskabelige fag omhandler pædagogiske overvejelser i relation til vejledning og undervisning af patienter, borgere og pårørende. Desuden sundhedspædagogiske overvejelser i forhold til sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser i samspil med patienter og borgere og med afsæt i disses behov, værdier og ressourcer. Derudover anvendt kommunikation med patienter, borger, pårørende samt fag- og tværprofessionelle samarbejdspartnere. De samfundsvidenskabelige fag omhandler arbejdsopgaver i relation til planlægning, organisering og ledelse af patientforløb, herunder tværprofessionelt samarbejde, personalemæssig ressourcevurdering samt muligheder og begrænsninger i relation til udviklingsarbejde i professionspraksis. I alt 30 I alt (teori og praktik) Nedenfor finder du en oversigt over anbefalet materiale. Oversigten viser de bøger og andet materiale, som det forventes, du har adgang til inden semestrets begyndelse. I oversigten er nyeste udgave angivet. Har du en tidligere udgave eller anden litteratur, så tal med din kliniske vejleder om anvendeligheden af denne. Ud over nedenstående kan der løbende i undervisningsplanen fremgå forskellige andre materialer til den enkelte undervisningsgang fx videoer, artikler mv., som du skal bruge. Disse vil du typisk få adgang til via itslearning eller selv kunne finde på nettet. Anbefalet materiale Basislitteratur Birkler, J Etik i sundhedsvæsenet. København: Munksgaard Djónastovu, E. og Jacobsen. K.W. (red.) Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Eldrup, D. S. og Glasscock, T. (red.) At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde.2. udgave. København: Gads forlag. Glasdam, S. og Westenholz Jørgensen J. (red.) Det nære sundhedsvæsen perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker. 2. udgave. København: Munksgaard. Anvendes på flere semestre (x) 5

7 Hansen, L.B. og Østergaard, C Mikrobiologi Hånden på hjertet. 3. udgave. København: Munksgaard. Henricson, M. (red.) 2018, Videnskabelig teori og metode fra ide til eksamination. 2. udgave. København: Munksgaard Hjortsø, M. og Malling, C. (red.) Sygeplejebogen 1 Profession og patient. 5. udgave. København: Gads Forlag. Hjortsø, M. og Malling, C. (red.) Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. 5.udgave. København: Gads Forlag. Hjortsø, M. og Malling, C. (red.) Sygeplejebogen 3 Kompleks sygepleje. 5.udgave. København: Gads Forlag. Ibsen Vedtofte, D. (red.) Pædagogik - for sundhedsprofessionelle. 2. udgave. København: Gads Forlag. Jastrup, S. (red.) Akut sygepleje. 2. udgave. København: Munksgaard. Jensen, B.B., m.fl. (red.) Forebyggende sundhedsarbejde. 6. udgave. København: Munksgaard. Jørgensen, B.B. og Steenfeldt, V.Ø. (red.) Med sygeplejeteori som referenceramme. København: Munksgaard. Lehn-Christiansen, S. (red.) Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis. København: Munksgaard Maribo, T. og Vinther Nielsen, C. (red.) Rehabilitering - en grundbog. 2. udgave. København: Gads Forlag. Matthiesen, H. N. og Brøndum, L. (red.) Den palliative indsats en patientcentreret tilgang. København: Munksgaard. Nielsen, O.F. og Bojsen-Møller, M.J Biokemi og genetik. 6. udgave. København: Nyt Nordisk Forlag. Nielsen, O.F. og Bojsen-Møller, M.J Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet. 2.udgave København: Munksgaard. Olsen, I. og Hallin, S.P Farmakologi - Hånden på Hjertet. 3. udgave. København: Munksgaard (eller tilsvarende grundbog, som du har med dig fra tidligere semestre) Simonsen, E. og Möhl, B. (red.) Grundbog i psykiatri. 2. udgave. København: Hans Reitzels Forlag. Steenfeldt, V.Ø Eksistentielle og religiøse problemstillinger i sygeplejen. København: Gads Forlag. Viborg, A. L. og Torup, A. W. (red.) Sygdomslære - Hånden på hjertet. 3. udgave. Munksgaard: København. Wehner, P. (red.) Ernæring. Hånden på hjertet. 2. udgave. København: Munksgaard. 3. Mål for læringsudbytte og prøvebeskrivelse Her kan du se semestrets mål for læringsudbytte, som udtrykker, hvad du skal kunne til prøven på semestret ifølge studieordningen. Mål for læringsudbytte Viden kan reflektere over klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i og på tværs af professioner, sektorer, institutioner samt patientens og borgerens hjem kan reflektere over patientens og borgerens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom 6

8 kan redegøre for innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til implementeringsmetoder i relation til konkrete målgrupper kan reflektere over modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling samt relatere denne viden til udviklingsarbejde i professionspraksis Færdighed kan vurdere og begrunde klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau kan vurdere og begrunde sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og pallierende forløb kan vurdere og begrunde medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin kan vurdere klinisk lederskab af patient-, borger-, pleje- og behandlingsforløb i samspil med fagprofessionelle og tværprofessionelt under hensyntagen til kvalitetssikring kan vurdere metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge og vurdere empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations- og udviklingsarbejde Kompetencer kan selvstændigt håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient og borger på tværs af professioner, sektorer og institutioner i det hele sundhedsvæsen kan selvstændigt tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, samt involvere patient, pårørende og andre fagprofessionelle kan selvstændigt håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssituation i pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter kan selvstændigt håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet, der understøtter patient- og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem kan selvstændigt håndtere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling kan selvstændigt tage ansvar for og anvende pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle kan selvstændigt indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaseret og værdiskabende relation med patienter, borgere og tværprofessionelle samarbejdspartnere kan håndtere selvstændigt at indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte patienten og borgeren som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb Prøvebeskrivelse Semesterprøven på 6. semester er tilrettelagt som en intern, mundtlig og individuel prøve. Prøven er klinisk og afspejler mål for læringsudbytte for hele semesteret svarende til 30 ECTS. Prøven afholdes på dit praktiksted inden for de sidste tre uger af semesteret og opfyldelse af mødepligten i praktikken er en forudsætning for, at du kan gå til prøven. I prøven deltager som eksaminatorer din kliniske vejleder og en underviser fra uddannelsesinstitutionen. Begge eksaminatorer har notatpligt. Prøvespecifikke kriterier Prøven skal afdække den viden og de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig ved at arbejde med semestrets tematikker omhandlende sygepleje i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, 7

9 klinisk lederskab og - beslutningstagen i og på tværs af sektorer og professioner samt innovation og udviklingsarbejde i professionspraksis Det betyder, at du skal: forklare, hvordan du anvender praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i dine refleksioner over, vurderinger af og begrundelser for din kliniske beslutningstagen og i dine sygeplejefaglige interventioner, herunder medicinhåndtering vurdere og perspektivere, hvordan du kan anvende innovation som metode til at skabe forandring af sygeplejepraksis vurdere og perspektivere din anvendelse af teknologier med henblik på udvikling af pleje, omsorg og behandling forklare og perspektivere, hvordan du inddrager din patient og borger samt fagprofessionelle og tværprofessionelle i dit kliniske lederskab, herunder organisering, vurderinger og justeringer samt dokumentation af de aktuelle pleje- og behandlingsforløb vurdere og mestre klinisk lederskab i relation til dine patienter og borgere samt hvordan du vil sikre og udvikle kvalitet, der understøtter deres sammenhængende patient- og borgerforløb i det hele sundhedsvæsen forklare og mestre anvendelsen af dialogbaseret og situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner med henblik på etablering af relationer til dine patienter, borgere og pårørende samt i samarbejdet med dine fag- og tværprofessionelle samarbejdspartnere. vurdere og perspektivere, hvordan du indgår i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, der understøtter patienten og borgeren som en central og aktiv aktør i deres individuelle pleje- og behandlingsforløb. Prøvens form Den interne kliniske prøve foregår med afsæt i den for praktikstedets sædvanlige organisering af klinisk lederskab af og beslutningstagen i sygeplejen. Prøven har en varighed på 60 minutter, eksklusiv votering. Prøven indledes med en praktisk varetagelse af klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen, herunder refleksion (45 minutter). Den kliniske vejleder udvælger, hvilke patienter/borgere, du skal varetage sygeplejen for ved den kliniske prøve. Eksaminatorerne overværer varetagelse af udvalgte eksemplariske dele af sygeplejen, hvor du undervejs skal redegøre for dine overvejelser og refleksioner i forbindelse med dine kliniske beslutninger, medicinhåndtering og din varetagelse af klinisk lederskab, herunder tiltag relateret til kvalitetssikring og udvikling. Eksaminatorerne stiller afklarende spørgsmål undervejs. Herefter følger en uddybende eksamination (15 minutter), hvor eksaminatorerne tager udgangspunkt i den observerede praksissituation, dine overvejelser og refleksioner samt videngrundlag og mål for læringsudbytte for 6. semester. Efter den mundtlige eksamination har eksaminatorerne cirka 15 minutter til votering og tilbagemelding. Du kan ikke overvære voteringen. Prøvens bedømmelse Bedømmelsen sker på grundlag af din mundtlige præstation i forhold til mål for læringsudbytte for 6. semester. Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. 8

10 Ved uenighed mellem eksaminatorerne afgiver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis eksaminator fra uddannelsesinstitutionen har afgivet den højeste karakter og ellers nærmeste lavere karakter. Eksaminator fra uddannelsesinstitutionen giver den studerende en samlet begrundelse for bedømmelsen. Prøven er bestået, når du har opnået karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Bestås prøven ikke, indstilles du til omprøve. Du har i alt to omprøveforsøg. Bedømmelsen offentliggøres på WISEflow jf. prøveoversigten. 9

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKAB AF PATIENT - OG BORGERFORLØB

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKAB AF PATIENT - OG BORGERFORLØB UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKAB AF PATIENT - OG BORGERFORLØB GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen 4. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER + UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER KLINISK BESLUTNINGSTAGEN I STABILE OG KOMPLEKSE PLEJE- OG BEHANDLINGSFORLØB GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen 2. semester I uddannelsesplanen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 7. SEMESTER PERSPEKTIVER PÅ SYGEPLEJEPROFESSIONENS UDVIKLING NATIONALT OG INTERNATIONALT

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 7. SEMESTER PERSPEKTIVER PÅ SYGEPLEJEPROFESSIONENS UDVIKLING NATIONALT OG INTERNATIONALT UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 7. SEMESTER PERSPEKTIVER PÅ SYGEPLEJEPROFESSIONENS UDVIKLING NATIONALT OG INTERNATIONALT GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen 7. semester I uddannelsesplanen

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER + UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER KLINISK BESLUTNINGSTAGEN I STABILE OG KOMPLEKSE PLEJE- OG BEHANDLINGSFORLØB GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 CAMPUS HOLBÆK Sygeplejerskeuddannelsen 2. semester

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER OBSERVATION OG VURDERING AF PATIENT OG BORGERS SUNDHEDSUDFORDRINGER OG SYGDOMSAMMENHÆNGE

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER OBSERVATION OG VURDERING AF PATIENT OG BORGERS SUNDHEDSUDFORDRINGER OG SYGDOMSAMMENHÆNGE UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER OBSERVATION OG VURDERING AF PATIENT OG BORGERS SUNDHEDSUDFORDRINGER OG SYGDOMSAMMENHÆNGE GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER SITUATIONSESTEMT KOMMUNIKATION I SAMSPIL MED PATIENT OG ORGER, PÅRØRENDE OG FAGPROFESSIONELLE I OG PÅ TVÆRS AF SEKTORER GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 CAMPUS

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER SITUATIONSESTEMT KOMMUNIKATION I SAMSPIL MED PATIENT OG ORGER, PÅRØRENDE OG FAGPROFESSIONELLE I OG PÅ TVÆRS AF SEKTORER GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 1. SEMESTER OBSERVATION OG VURDERING AF PATIENT OG BORGERS SUNDHEDSUDFORDRINGER OG SYGDOMSAMMENHÆNGE GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 CAMPUS HOLBÆK Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

VIA Sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen Særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS for uddannede social- og sundhedsassistenter Godkendt af uddannelseschef Jonna Frølich, august 2018. 1/16 Indledning Det særligt

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 5. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 5. SEMESTER UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 5. SEMESTER SYGEPLEJEFAGLIGE INTERVENTIONER OG TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE I ET SUNDHEDSVÆSEN UNDER FORANDRING GÆLDENDE FRA EFTERÅR 2019 Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 3. semester Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 7. semester. Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder. Rev. August 2018 TS SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 7. semester Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Rev. August 208 TS 289987 Indhold. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår

Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 6. semester. Februarhold Gældende fra efterår 6. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 6. semester Februarhold 2016 Gældende fra efterår 2018 16.06.2017 Vær opmærksom på eventuel

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 6. semester Semesterbeskrivelse 6. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 7 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer. 3 uger. 5 kliniske ECTS Klinisk semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og Patient Ingen obligatorisk Ingen intern prøve i klinikken 1 2 ECTS (T) + 0 ECTS (P)

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 6. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen. 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 2. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve. Selvstændig professionsudøvelse 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Intern, klinisk mundtlig prøve Selvstændig professionsudøvelse 6. semester 1. Klinisk prøve Prøven er en intern individuel mundtlig prøve. Prøven afvikles ved slutningen af

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studieordning 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Gældende fra 1. september 2016 Indhold 1. Studieordningens grundlag og indhold... 5 2. Uddannelsens formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 5. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 5. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Sygepleje. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS Semesterbeskrivelse 3. 4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 55 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKB F PTIENT - OG BORGERFORLØB SF 2015V 01.UGUST 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 4. semester I uddannelsesplanen har vi samlet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1) BEK nr 804 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3

6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer. 1. Temabeskrivelse... 3 SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS Semesterbeskrivelse 3.4. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS INDHOLD Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 3. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 3. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb På dette semester kommer du til at arbejde med patient-/borgerforløb

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Sygepleje Godkendt juli 2019 Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om Sygeplejerskeuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 6

Læs mere

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 5. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 5. semester. Overgangsordning 2017

Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 5. semester. Overgangsordning 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 5. semester. Overgangsordning 2017 I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret. Dette inkluderer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Specifik klinisk studieplan for 6. semester

Specifik klinisk studieplan for 6. semester Specifik klinisk studieplan for 6. semester 2018 Læringsudbytte I studieordningen for 2016-uddannelsen formuleres mål som det læringsudbytte den studerende forventes at have opnået ved slutningen af semesteret.

Læs mere

Bogliste. Sygeplejerskeuddannelsen. Holstebro. Efterår 2018

Bogliste. Sygeplejerskeuddannelsen. Holstebro. Efterår 2018 Bogliste Sygeplejerske i Holstebro Efterår 2018 Boglisten indeholder bøger, der anvendes gennem. Listen er opbygget i forhold til s videnskabelige fagområder. Rev. 29. juni 2018 Fag/Forfatter Titel Forlag

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 5. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor December 2016 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold Indhold 2 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 3. SEMESTER University College Sjælland SITUTIONSBESTEMT KOMMUNIKTION I SMSPIL MED PTIENT OG BORGER, PÅRØRENDE OG FGPROFESSIONELLE I OG PÅ TVÆRS F SEKTORER 30. JUNI

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Sygepleje

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Sygepleje Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Sygepleje Indhold Forord... 4 Del 1 Fakta om Sygeplejerskeuddannelsen... 5 1.1 Studieordning 5 1.2 Oversigt over uddannelsen 6 Fordeling af ECTS

Læs mere

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer

6. semester. Overgangsordning for hold SSF15. Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 6. semester Overgangsordning for hold SSF15 Selvstændig professionsudøvelse mono- og tværprofessionelt i og på tværs af sektorer Maj 2017, Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerske- uddannelsen Studieordningen er godkendt den 10.04.2019 og gælder fra 1. september 2019. INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 7 1.1 Dimittendprofil 7 1.2

Læs mere

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen Studieordning VIA Sygeplejerskeuddannelsen 2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 5 1.1 Dimittendprofil 5 1.2 Formål med uddannelsen 6 1.3 Titel og autorisation 7 2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 6. semester Ergoterapeutisk praksis i relation til organisation, ledelse og kvalitetsudvikling Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 2 6. semester

Læs mere

Bogliste. Sygeplejerskeuddannelsen. Holstebro. Forår 2018

Bogliste. Sygeplejerskeuddannelsen. Holstebro. Forår 2018 Bogliste Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Forår 2018 Boglisten indeholder bøger, der anvendes gennem uddannelsen. Listen er opbygget i forhold til uddannelsens videnskabelige fagområder. Rev. 1. februar/16.2.2018

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 3. SEMESTER UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 3. SEMESTER SITUTIONSBESTEMT KOMMUNIKTION I SMSPIL MED PTIENT OG BORGER, PÅRØRENDE OG FGPROFESSIONELLE I OG PÅ TVÆRS F SEKTORER GÆLDENDE FR FEBRUR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor

Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor August 2017 Institutionel del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Hjørring Aalborg og Thisted Indhold 1. Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i sygepleje institutionel

Læs mere

5. semester. Oktober Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Oktober Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Oktober 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb

5. semester. Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 5. semester Sygeplejefaglig udvikling samt ledelse af komplekse, kritiske eller akutte patient- og borgerforløb Marts 2017 Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

4. semester, overgangssemester efteråret 2017

4. semester, overgangssemester efteråret 2017 4. semester, overgangssemester efteråret 2017 Tema- 4. semester Varighed 8 uger Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsen Forventningssamtale med klinisk vejleder Uge 2. Valgfrie element: i borgers oplevelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKAB AF PATIENT - OG BORGERFORLØB

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKAB AF PATIENT - OG BORGERFORLØB UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 4. SEMESTER KLINISK LEDERSKB F PTIENT - OG BORGERFORLØB GÆLDENDE FR FEBRUR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen 4. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 2. SEMESTER Undervisningsplan UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN 2. SEMESTER University College Sjælland Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 2. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet

Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Tema- 3. semester Varighed 8 uger hvoraf 1 uge til sundhedsplejen Uge 1. Intro til det nære sundhedsvæsnet Indhold/Absalon Praktik- Studie aktivitet Refleksioner Mål for læringsudbytte Fra semesterplanen

Læs mere

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 4. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 4. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Læs mere

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

3. semester. August Specialforløb for studerende med SSA-bagrund. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I VEJLE 3. semester Specialforløb for studerende med SSA-bagrund Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb August 2018 UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den

4. semester. Semesterbeskrivelse. Sygeplejerskeuddannelsen. Aabenraa. 4. semester. Februarhold Revideret den 4. semester UC SYD, Campus Aabenraa Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa 4. semester Februarhold 2016 Revideret den 31.8.2017 Gældende fra efterår 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesplan: Ernærings- og sundhedsuddannelsens 6. semester Toning: Klinisk diætetik Gældende for efteråret 2019

Uddannelsesplan: Ernærings- og sundhedsuddannelsens 6. semester Toning: Klinisk diætetik Gældende for efteråret 2019 Uddannelsesplan: Ernærings- og sundhedsuddannelsens 6. semester Toning: Klinisk diætetik Gældende for efteråret 2019 I uddannelsesplanen finder du information som kan medvirke til at skabe overblik over

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg. Semesterbeskrivelse. 6.semester 16 C+D. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Semesterbeskrivelse 6.semester 16 C+D Institut for sundhedsuddannelse 3 6. semester 16 C+D 1. Semesterets indhold og tilrettelæggelse 4 1.1. Semesterets opbygning 4 2. Tema 5 3. Fagområder og fag 6 4.

Læs mere

Uddannelsesplan Sygplejerskeuddannelsen Holbæk

Uddannelsesplan Sygplejerskeuddannelsen Holbæk Uddannelsesplan Sygplejerskeuddannelsen Holbæk 1. semester 2018 Professionshøjskolen Absalon / Uddannelsesplan Sygplejerskeuddannelsen Holbæk / 2 / 12 1. Semester: Observation og vurdering af patient og

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 1. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 2. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 2. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje

Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje Studieordning 2016 Professionsbachelor i sygepleje August 2016 rev. august 2018 1 Indhold 1.0 Indledning... 5 2.0 Uddannelsens formål, dimittendprofil og opbygning... 5 2.1 Formål med uddannelsen... 5

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb

SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 3. semester. Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb SEMESTERBESKRIVELSE SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 3. semester Sygepleje - klinisk lederskab af patient- og borgerforløb Marts 207 3.semester Sygepleje - kliniks lederskab af patient- og borgerforløb

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere