AN VR PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr for varemærket VR PREGNATAL <w>. Begæringen om genoprettelse blev ikke imødekommet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2012, den 28. august afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Jens Schovsbo og Hanne Kirk Deichmann) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Scanpharm A/S v/gorrissen Federspiel over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 23. december 2011 i sagen VR PREGNATAL <w>. Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Fornyelse af en varemærkeregistrering forudsætter, at der indsendes en anmodning herom, jf. Varemærkelovens 27, stk.1. Den samme bestemmelse beskriver i detaljer de relevante tidsfrister (stk. 1) og fastslår, at ansvaret for at sikre, at fornyelse finder sted, påhviler mærkeindehaveren, idet styrelsen ikke er ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning (stk. 3). Varemærkeloven giver desuden ikke mulighed for genopretning eller lignende, og det er heller ikke muligt at dispensere fra de i lovbestemmelsen fastsatte frister. Manglende fornyelse medfører således et uigenkaldeligt rettighedstab, jf. Knud Wallberg, Varemærkeret, 4. udgave, 2008, side 275. Som det fremgår ovenfor, påhviler ansvaret for at fornyelse finder sted, alene rettighedshaveren, som derfor må tilrettelægge sine kontorrutiner med henblik herpå. For så vidt angår den nærmere sagsbehandling påhviler der styrelsen en almindelig forpligtelse i forbindelse med behandlingen af en anmodning om fornyelse til at sikre, at der træffes en korrekt afgørelse, og herunder afklare tvivl f.eks. med hensyn til hvilken registrering, der skal fornys, og om gebyret er det rette. Styrelsen har i sagen oplyst, at det af styrelsens økonomisystem fremgår, at styrelsen den 14. juni 2011 udsendte en ny faktura vedrørende den manglende betaling (inkl. det forhøjede gebyr i alt kr ). Ankenævnet finder

2 ikke, at der i sagen er fremkommet oplysninger, som bringer tvivl om denne oplysning, og ankenævnet lægger således bevismæssigt til grund, at der ikke er sket sagsbehandlingsfejl i forbindelse med styrelsens håndtering af den foreliggende sag. Da det er uomtvistet, at klager ikke har betalt det fulde fornyelsesgebyr, og da der ikke i sagen ses at foreligge sagsbehandlingsfejl, der kan medføre en tilsidesættelse af styrelsens afgørelse, stadfæster ankenævnet på denne baggrund den foreliggende afgørelse. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 10. juli 1990 ansøgte Scanpharm A/S om registrering af varemærket PREGNATAL <w> for: Klasse 5: Næringspræparater til medicinsk brug, kosttilskud. Varemærket blev registreret den 24. maj 1991 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende 3. juli Da der ikke blev betalt fornyelsesgebyr ved forfald den 24. maj 2011 og efterfølgende kun blev betalt selve grundgebyret uden de 20 pct. tillæg, som skulle betales oveni ved for sen betaling, blev registreringen ophævet. Ved brev af 21. december 2011 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende: Vi afslår at forny registreringen af dit varemærke PREGNATAL Vi afslår at forny din registrering, fordi du ikke har betalt fornyelsesgebyret i rette tid. Vi har afgjort sagen efter 27 i bekendtgørelse af varemærkeloven af 28. januar Du har tidligere indbetalt kr ,-. Dette beløb betaler vi tilbage til dig. Du kan klage over denne afgørelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest den 19. februar Du skal sende klagen med en klagebegrundelse til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Hvis du klager, skal du inden for samme frist betale klagegebyret på kr. 4000,-. Du kan betale beløbet på konto nr eller sende en check til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup. Du kan sende klagen via på Du kan også sende den med brev til ovennævnte adresse. På nævnets hjemmeside, kan du læse mere om, hvordan du klager og hvordan nævnet behandler klager. Når ankefristen er udløbet, vil vi slette dit varemærke af varemærkeregisteret. 2/7

3 Hvis du på et senere tidspunkt ønsker, at varemærket bliver registreret igen, skal du sende en ny ansøgning, der vil blive behandlet uden sammenhæng til den tidligere registrering. Vi gør dig opmærksom på, at du har mulighed for at udfylde en elektronisk ansøgning via vores hjemmeside under Vælg punktet Ansøg online under menuen Varemærker Med mail af 25. januar 2012 anmodede Scanpharm A/S om at få genoprettet registreringen af varemærket VR PREGNATAL <w>. Registreringen gik tabt, da fornyelsesgebyret ikke blev indbetalt rettidigt. Som nærmere begrundelse anføres: Emne: VS: Klage over afgørelse, reference VR /V3/HNJ, CVR-/P-nummer Vi har modtaget Deres afslag på fornyelse af registrering af vores varemærke Pregnatal, dateret d. 23. december Vi retter hermed henvendelse for at få denne afgørelse omgjort. Vi medgiver, at der har foreligget en kort forsinkelse i vores indbetaling, idet frist for vor betaling var d. 24. maj 2011, og indbetaling faktisk skete d. 6. juni Der foreligger således en meget kort forsinkelse. Men det væsentlige er efter vores mening, at De i Deres adviseringsbrev med indbetalingskort, dateret 30. november 2010, skriver, at skulle vor betaling ikke ske rettidigt, vil vi modtage et nyt indbetalingskort lydende på fornyelsesgebyret samt et tillæg på 20%. Vi har ikke modtaget et sådant nyt indbetalingskort, men udelukkende Deres henvendelse af 21. december, hvori de meddeler, at genregistreringen er afslået. Pregnatal er et af vore store varemærker, og vi har derfor stort behov for gen-registrering, hvilket vi hermed anmoder om, og ser frem til Deres snarlige bekræftelse. Klagegebyr vil indbetales særskilt Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 1. marts 2012 følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 10. februar 2012 skal styrelsen udtale følgende: Klager har henvist til, at klager har indbetalt fornyelsesgebyr stort kr for registreringen VR den 6. juni Klager henviser i den forbindelse til, at klager er klar over, at denne betaling skete for sent, men klager henviser videre til, at klager i styrelsens adviseringsbrev af 30. november 2010 er blevet oplyst om, at styrelsen i tilfælde af for sen betaling vil udseende en ny opkrævning på fornyelsesgebyret med et tillæg på 20 %. Klager oplyser endelig, at klager ikke har modtaget en sådan opkrævning. Det fremgår af varemærkelovens 26, at registreringen er gyldig i 10 år fra registreringsdagen, hvorefter den kan fornys for 10 år ad gangen. Ligeledes fremgår det af varemærkelovens 27, at Ansøgningen om fornyelse sker ved indbetaling af det fastsatte gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 6 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb. Fornyelsesgebyret for klagers registrering var fastsat i den dagældende bekendtgørelse nr. 160 af 27. februar 2009 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer. Bestemmelserne vedrørende betaling af 3/7

4 fornyelsesgebyrer for varemærkeregistreringer fremgår af denne bekendtgørelses 9, hvor var fastsat følgende: I sager vedrørende foretagne vare- eller fællesmærkeregistreringer skal fornyelsesgebyr i henhold til varemærkelovens 27, stk. 1, og fællesmærkelovens 2, jf. varemærkelovens 27, stk. 1, betales med følgende beløb: 1) Grundgebyr kr ) Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 kr. 600 Stk. 2. Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct. Endvidere skal henvises til, at der af varemærkelovens 27, stk. 3 fremgår følgende: Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen opkræver fornyelsesgebyrer hos mærkeindehaveren eller dennes fuldmægtig, men er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning. Det bemærkes, at en tilsvarende bestemmelse var indsat i 23 i varemærkelov nr. 211 af 11. juni 1959, og at der er i den forbindelse blev anført følgende i betænkning nr. 199/1958 om en ny dansk lov om varemærker, side 132: Efter den gældende varemærkelovs 9, 5. stk., erindres indehaveren af et registreret varemærke inden 1 måned efter registreringsperiodens udløb om, at registreringen i mangel af behørig fornyelsesanmeldelse vil bortfalde. En tilsvarende regel findes i den norske varemærkelov, men savnes i den finske og den svenske. Nordisk enighed er opnået om, at myndigheden bør yde registreringsindehaveren en sådan service. De danske og norske lovudkast indeholder i 23 en bestemmelse herom. I overensstemmelse med, hvad der anses for gældende opfattelse, er tilføjet, at myndigheden er uden ansvar for manglende underretning. Klagers varemærkeregistrering VR er registreret den 24. maj Denne registrering blev i 2001 fornyet for yderligere 10 år, og registreringen kunne herefter fornyes igen med virkning fra den 24. maj Klager kunne forny registreringen med indbetaling af ordinært fornyelsesgebyr fra den 24. november 2010 til den 24. maj Derefter kunne klager alene forny registreringen, såfremt klager senest den 24. november 2011 indbetalte fornyelsesgebyret med det i den dagældende gebyrbekendtgørelse fastsatte gebyrtillæg på 20 %. Styrelsen kan bekræfte klagers oplysning om, at klager den 6. juni 2011 indbetalte det ordinære fornyelsesgebyr stort kr På dette tidspunkt kunne klager imidlertid alene forny registreringen ved indbetaling af fornyelsesgebyret med tillæg af 20 %, i alt stort kr , hvorfor indbetalingen af kr ikke var tilstrækkeligt til at forny registreringen. Styrelsen er i den forbindelse ikke enig med klager i, at styrelsen efter modtagelsen af klagers betaling af det ordinære fornyelsesgebyr ikke oplyste klager om den manglende betaling. Således fremgår det af styrelsens økonomisystem, at styrelsen den 14. juni 2011 udsendte en ny faktura vedrørende den manglende betaling, jf. bilag A. Det bemærkes, at det vedlagte bilag er en genudskrivning af den af styrelsen den 14. juni 2011 sendte faktura, og ikke en kopi af den faktisk sendte faktura. Dette indebærer, at fornyelsesgebyret i den genudskrevne faktura er opgjort til kr , og ikke til differencen mellem det på daværende tidspunkt faktisk indbetalte beløb og det forhøjede gebyr, nemlig kr At det således er det fulde forhøjede gebyr, der fremgår af genudskrivningen skyldes, at styrelsen har tilbagebetalt det ordinære fornyelsesgebyr til klager, hvorfor det er det fulde gebyr, der mangler til betaling, som fremgår af styrelsens økonomisystem, og følgelig også trækkes ind i fakturaen ved en genudskrivning. Det øvrige indhold i bilaget, herunder datoen for udsendelsen heraf, er i overensstemmelse med den udsendte faktura. 4/7

5 Styrelsen skal endvidere bemærke, at det af varemærkelovens 27, stk. 3, fremgår, at selvom styrelsen som en service udsender opkrævninger på fornyelsesgebyrer, så er styrelsen under alle omstændigheder ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning, idet det til enhver tid er rettighedshaveren selv der er ansvarlig for, at fornyelsesgebyret betales rettidigt og med det rette beløb. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 21. december 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 30. marts 2012 kommenterede klager Scanpharm A/S v/gorrissen Federspiel Styrelsens udtalelse med følgende: Undertegnede er indtrådt i ovennævnte sag som advokat for klager, Scanpharm A/S ( Scanpharm ). Jeg skal på den baggrund fremkomme med supplerende synspunkter, idet det fremførte i Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 1. marts 2012 giver anledning til følgende bemærkninger: Indledning Grundlæggende handler sagen om to forhold. For det første at Scanpharm i god tro med en forsinkelse på knap to uger betalte fornyelsesgebyret under en formodning om, at der derefter ville blive foretaget fornyelse af varemærket PREGNATAL, og for det andet, at Scanpharm aldrig blev gjort bekendt med den manglende restbetaling, og dermed at fornyelsen af varemærket PREGNATAL ikke ville blive gennemført. Scanpharm har aldrig modtaget den faktura, som Patent- og Varemærkestyrelsen påstår at have udsendt. I øvrigt har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke på anden vis oplyst Scanpharm om den manglende betaling og konsekvenserne heraf, og endelig tilbageførte Patent- og Varemærkestyrelsen først det oprindelige indbetalte gebyr efter at have truffet afgørelsen om at afslå fornyelsen af varemærket PREGNATAL. Samlet set har Scanpharm således aldrig i perioden indtil afgørelsen haft anledning til at tro, at registreringen ikke ville blive fornyet. Patent- og Varemærkestyrelsens forpligtelser I Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 1. marts 2012 anføres med henvisningen til betænkning nr. 1999/1958 at Patent- og Varemærkestyrelsens pligt til at erindre indehaveren om betaling af fornyelsesgebyr efter varemærkelovens 27, stk. 3 alene er at betragte som en service overfor registreringsindehaveren. I den forbindelse vil jeg indledningsvist bemærke, at varemærkelovens 27, stk. 3, som Patent- og Varemærkestyrelsen henviser til, har til formål at sikre, at myndigheden er friholdt for et eventuelt erstatningsansvar. Bestemmelsen er derfor som sådan uden betydning i nærværende sag, idet Scanpharm ikke endnu har gjort et erstatningskrav gældende. At Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kan gøres erstatningsansvarlig indebærer imidlertid ikke, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke er underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler. Når Patentog Varemærkestyrelsen anfører, at underretningen efter varemærkelovens 27, stk. 3 ydes som en service må det opfattes som en tilsnigelse, da Patent- og Varemærkestyrelsen efter forvaltningsloven blandt andet er forpligtet til at foretage partshøring og sikre, at den berørte part bliver behørigt orienteret om faktum, før der træffes afgørelse om at afslå fornyelse af en registrering. 5/7

6 Det faktum at underretningen er omtalt som service i betænkningen fra 1958 ændrer intet herved. Først og fremmest fordi betænkningen blev udarbejdet mange år inden forvaltningsretten blev kodificeret i forvaltningsloven, hvorfor man med rette kan overveje, om bemærkningen om at myndigheden bør yde registreringsindehaveren en sådan service måske ikke netop er udtryk for et ønske fra lovgivers side om, at den berørte part bliver hørt eller i det mindste behørigt orienteret før der træffes en (potentielt meget indgribende) afgørelse. Subsumption I essensen handler denne sag om, hvem der skal bære risikoen for, om myndigheden har foretaget den nødvendige orientering, forinden der blev truffet afgørelse i sagen. Generelt bør en myndighed have mulighed for at indrette sin organisation effektivt, f.eks. således at de forskellige dele af sagsbehandlingen så vidt muligt kan ske maskinelt. Når der henses til den store mængde varemærkeregistreringer som Patent- og Varemærkestyrelsen løbende skal administrere, er det derfor rimeligt, at der indrømmes en vis mulighed for at lade denne del af sagsbehandlingen ske maskinelt. Derfor bør Patent- og Varemærkestyrelsen som udgangspunkt have adgang til at administrere varemærkeregistreringerne maskinelt, f.eks. ved at almindelige orienteringsskrivelser og fakturaer blot udsendes automatisk på baggrund af oplysninger i et register. En sådan indretning er navnlig rimelig, når der henses til, at mange registreringsindehavere i praksis lader deres varemærker ophøre ved netop blot at undlade at foretage fornyelse. Når dette er sagt kan der dog opstå situationer, hvor det ikke er rimeligt at lade registreringsindehaverens grundlæggende rettigheder vige for hensynet til Patent- og Varemærkestyrelsens muligheder for at indrette sin organisation effektivt. Som nævnt ovenfor fastholder Patent- og Varemærkestyrelsen at have sendt fakturaen på restbeløbet, mens Scanpharm derimod fastholder aldrig at have modtaget denne. Efter Ombudsmandens praksis er det den offentlige myndighed, der skal løfte bevisbyrden for, at et brev afsendt af myndigheden er kommet frem til modtageren. I den forbindelse kan jeg blandt andet henvise til side 425 af Ombudsmandens beretning fra Derfor afhænger nærværende sag således i første omgang af, om Patent- og Varemærkestyrelsen kan løfte bevisbyrden for, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen påståede faktura er kommet frem til Scanpharm. Ombudsmanden har i flere tilfælde berørt spørgsmålet om hvorledes en myndighed kan løfte bevisbyrden for at post sendt af myndigheden er kommet frem til modtageren. I en udtalelse fra 2010 ( ) har Ombudsmanden oplistet en række eksempler på måder, hvorpå myndigheden kan søge at løfte bevisbyrden. Ombudsmanden udtaler i den forbindelse at myndigheden bør: - redegøre for myndighedens rutiner for postafsendelse, - fremlægge kopi af det afsendte brev, - fremlægge journalnotat eller postliste hvor det fremgår hvornår brevet er afsendt, - undersøge om og i givet fald hvornår eventuelle andre parter eller myndigheder har modtaget deres version af brevet, - redegøre for at brevet til borgeren ikke er returneret til myndigheden, og/eller 6/7

7 - undersøge om der i perioden omkring afsendelsen har været uregelmæssigheder i postbesørgelsen i det pågældende område. Indtil videre har Patent- og Varemærkestyrelsen alene fremlagt en såkaldt genudskrivning af fakturaen, der skulle være fremsendt. Det faktum at Patent- og Varemærkestyrelsen derfor tilsyneladende ikke er i stand til at fremlægge en kopi af den påståede faktisk fremsendte faktura, indikerer, at fakturaen måske aldrig er blevet sendt. Derfor skal jeg opfordre Patent- og Varemærkestyrelsen til at fremlægge yderligere dokumentation for påstanden om, at fakturaen rent faktisk blev sendt, og at den kom frem til Scanpharm. Desuagtet at Patent- og Varemærkestyrelsen på anden vis måtte løfte bevisbyrden for, at fakturaen er kommet frem til Scanpharm, er det min opfattelse, at de konkrete omstændigheder i denne sag i øvrigt må føre til, at fremsendelsen af en simpel faktura med de risici der er forbundet hermed ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at opfylde partshørings- og orienteringsforpligtelsen. Når der henses til, at Scanpharm aktivt har foretaget en indbetaling af grundgebyret i den tro, at fornyelsen derved ville være sikret, må der bestå en mere vidtgående forpligtelse for Patent- og Varemærkestyrelsen til at sikre, at den part som afgørelsen vil påvirke Scanpharm i højere grad end under normale omstændigheder (hvor registreringsindehaverne blot forholder sig passivt) er behørigt orienteret om sagens faktum. I den forbindelse må desuden henses til, at Scanpharm indbetalte grundgebyret med en forsinkelse på knap to uger, og til den indgribende karakter som et afslag på fornyelse af varemærket PREGNATAL vil have for Scanpharm i form af mistet prioritet fra Endelig må det i den forbindelse ses som en skærpende omstændighed, at der ikke er indsat en fuldmægtig til at administrere PREGNATAL for Scanpharm, hvorfor Patent- og Varemærkestyrelsen under hele forløbet var bekendt med, at de agerede overfor en part uden særlig indsigt i de retlige og praktiske aspekter af varemærkeadministration. Som en afsluttende sidebemærkning synes Patent- og Varemærkestyrelsens tolkning og administration af reglerne desuden uproportional, idet Patent- og Varemærkestyrelsen tilsyneladende ikke havde til hensigt at gøre andet (for at henlede Scanpharms opmærksomhed på den manglende betaling) end at sende den påståede faktura. I den forbindelse kan det undre, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke i det mindste forsøgte at ringe til Scanpharm eller på anden vis gøre opmærksom på den manglende betaling, inden afgørelsen blev truffet, idet Scanpharm alene manglede at betale et bagatelagtigt beløb, set i forhold til den indgribende karakter som afgørelsen vil have for Scanpharm. Konklusion Derfor har Patent- og Varemærkestyrelsen ikke overholdt partshørings- og orienteringsforpligtelsen, hvorfor afgørelsen om at afslå fornyelse af varemærket PREGNATAL lider af en væsentlig retlig mangel. Når der endvidere henses til, at netop den manglende betaling af restbeløbet på kr. 470 var årsagen til den trufne afgørelse, er det desuden åbenbart, at den mangelfulde orientering af Scanpharm herom konkret er årsag til sagens resultat. Derfor indstilles til, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse erklæres ugyldig, og Scanpharm bør følgelig indrømmes mulighed for at indbetale det nødvendige gebyr, således at den oprindelige registrering af varemærket PREGNATAL kan blive fornyet. Kopi af dette brev er sendt til Patent- og Varemærkestyrelsen, att. Mikael Francke Ravn Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 28. august /7

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER 1. e-curia er en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter. Den giver desuden adgang til konsultation

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 73/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 73/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Gran Canaria, 12.11.-26.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.646 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16.

Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører. Ombudsmandens udtalelse. Klagegebyr. 16. 2009 9-2 Naturklagenævnets identifikation af hvilken sag henvendelser fra nævnet vedrører Klagegebyr Et rådgivningsfirma klagede til ombudsmanden over at det ikke fremgik af en gebyropkrævning fra Naturklagenævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 236 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 1. oktober 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

AN VA BRØNDBY STADION <w> - Manglende særpræg

AN VA BRØNDBY STADION <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2017 00009 VA 2016 01523 BRØNDBY STADION - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket BRØNDBY STADION for de ansøgte varer med den begrundelse, at

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2).

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2). 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 27.12.2004-19.05.2006. Påklaget beløb: 8.522,53 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 23. maj 2006. Energiselskabet truffet afgørelse i

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort ved en fejl, samt 2 x rykkergebyr på 100 kr. pr. styk. I alt 950 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0442 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVR: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 146-2011 KK mod ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Ved henvendelse af 27. december 2010 har KK indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017.

Sagsfremstilling [Klager] klagede den 13. september 2017 til Pressenævnet over Familie Journals artikel fra februar 2017. Kendelse afsagt den 7. december 2017 Sag nr. 2017-80-0056 [Klager] mod Familie Journal Advokat Hans Peter Grønborg har på vegne af [Klager] på ny anmodet om genoptagelse af Pressenævnets afgørelse af 29.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0164 afsagt den 16. februar 2016 ****************************** KLAGER ALR (1 person) v/ ULR SALGSBUREAU ARRANGØR Rejsespecialisten ApS (My Education)

Læs mere

Refusion af udgift til bankgaranti

Refusion af udgift til bankgaranti Refusion af udgift til bankgaranti Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere