Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur"

Transkript

1 Dato: 3. november 2014 Brevid: Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede af regionens udfordringer og potentialer starter en meget vigtig drøftelse af, hvordan vi gerne vil have, vores region på sigt skal udvikle sig. Oplægget lægger op til at få en drøftelse af, hvordan vi ved at foretage aktive tilvalg vil kunne skabe en positiv udvikling for hele regionen. Det handler om at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til regionen. I forhold til dette spiller virksomheders adgang til de rette kompetencer en væsentlig rolle, ligesom god tilgængelighed og gode pendlingsmuligheder er afgørende for, hvor borgere vælger at bosætte sig. Formålet er at starte en drøftelse af, om det fælles kommunale-regionale trafikudspil Sjælland baner vejen frem fra 2011 skal revideres. Og i givet fald en drøftelse af, hvilke prioriteringer indenfor infrastrukturprojekter, der skal vægtes i udspillet. Oplægget er også lavet med henblik på, at drøftelser og eventuelle fælles bud på en fremtidig udvikling af regionen på sigt kan indgå som en fælles vision om fremtidens Region Sjælland i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. De fælles bud kunne fx illustreres med billeder og kort i strategien. Dermed kunne drøftelsen blive retningsgivende for en række fremtidige prioriteringer og beslutninger. Indhold og oplæg til drøftelse Dette debatoplæg fokuserer på infrastrukturen i regionen i forhold til tilgængelighed og mobilitet og rummer både projekter indenfor veje og jernbaner i regionen. For at være en del af en attraktiv metropol med vækst og udvikling, der kan tiltrække viden, kompetencer og investeringer, er vi afhængige af en større international geografi. Derfor er tilgængelighed og mobilitet vigtige grundforudsætninger for vækst og udvikling. En god fysisk infrastruktur kan sikre, at både kollektiv og privat trafik kan komme frem, og er grundlæggende for, at både medarbejdere og varer kan komme til og fra regionen. Pendlerne på Sjælland er dem, der kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående trafikstrømme. Det har medført, at Sjællands infrastrukturer hører til landets mest belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international trafik konkurrerer om pladsen. Region Sjælland samt kommunerne i regionen har tidligere haft stor succes med at fremlægge fælles trafikudspil. Dette samarbejde kombineret med fælles interessevaretagelse vil kunne synliggøre behovene for infrastrukturudbygninger i regionen overfor nationale beslutningstagere. Side 1

2 Oplægget er inddelt i fire afsnit, der alle lægger op til en drøftelse: Præsentationen af en lettere opdateret udgave af det nuværende trafikudspil Sjælland baner vejen frem fra o Der lægges op til en drøftelse af, hvordan kommuner og region fortsat skal arbejde med at påpege udfordringerne i trafikken og i fællesskab anvise løsningerne, når nye store vej- og jernbaneanlæg skal realiseres? o Det vil sige, er kommuner og region fortsat enige om, at Sjælland baner vejen frem indeholder de relevante fremtidige projekter eller skal der foretages en ny prioritering? Er der fx nye temaer/projekter der skal med? Herefter følger tre temaer. Der lægges op til en indholdsmæssig drøftelse af de tre temaer, samt en drøftelse af, om temaerne skal tilføjes det reviderede udspil som fremtidige prioriteter: Togstop i regionen for hurtigtog øst-vest og nord-syd: o Der lægges op til en drøftelse af muligheden for, at kommuner og region opnår enighed om placeringen af et eller to stop i regionen for henholdsvis hurtigtogene København-Hamborg og Superlyntoget i Timemodellen. o Skal sådanne placeringer i givet fald optræde som prioriteter i Sjælland baner vejen frem. Samdrift af regionale og statslige forbindelser o Der lægges op til en drøftelse af, om mulighederne for samdrift skal indgå i Sjælland baner vejen frem som en prioritet. Ringforbindelse mellem Køge og Helsingør uden om København o Der lægges op til en drøftelse af, om en ringforbindelse rundt om København fortsat skal indgå som en prioritet i en revideret udgave af Sjælland baner vejen frem. o Det drøftes, om fokus i givet fald skal være på den sydligere del af en vejforbindelse. Side 2

3 Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Baggrund Sjælland baner vejen frem fra november 2011 er det seneste fælles samlede trafikudspil fra kommunerne og regionen. Dette trafikudspil har primært fokus på statslige infrastrukturinvesteringer. Der er efterfølgende dette udarbejdet et indstik med fokus på betjeningen med kollektiv trafik og en fælles Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Begge fokuserer på det betjeningsmæssige og er ikke medtaget i revideringen. Sjælland baner vejen frem er nedenfor opdateret med nyeste viden og beslutninger i forhold til det eksisterende indhold. Der er sket meget siden 2011 og Sjælland baner vejen frem ville nok være skrevet og fokuseret noget anderledes, hvis det skulle skrives i dag. I Sjælland baner vejen frem indgår nogle på daværende tidspunkt nye projekter med betydning for regionen, som fx en højhastighedsbane mellem København og Femern bælt. I forbindelse med VVM undersøgelse for strækningen fra Ringsted mod Femern blev undersøgt muligheden for en højhastighedsbane. Denne blev fravalgt i forbindelse med VVM undersøgelse i 2011/12 på grund af investeringens omfang og en lav samfundsøkonomisk forretning. Fokus har i høj grad efterfølgende været på de opgraderinger der er besluttet med hastigheder på km/t og i særlig grad på, om de tyske anlæg bliver opgraderet til sammenlignelig standard. Oplæg til drøftelse Region Sjælland samt kommunerne i regionen har tidligere haft stor succes med at fremlægge fælles trafikudspil. Dette samarbejde kombineret med fælles interessevaretagelse vil kunne synliggøre behovene for infrastrukturudbygninger i regionen overfor nationale beslutningstagere. Der lægges op til en drøftelse af hvordan kommuner og region fortsat skal arbejde med at påpege udfordringerne i trafikken og i fællesskab anvise løsningerne, når nye store vej- og jernbaneanlæg skal realiseres? Det vil sige, er kommuner og region fortsat enige om, at Sjælland baner vejen frem samt et kommende Copenhagen Trafikcharter indeholder de relevante fremtidige projekter eller skal der foretages en ny prioritering? Er der fx nye temaer/projekter der skal med? Side 3

4 Revision af oprindeligt trafikudspil. Tabeller og projekter er ajourført. Tekst er tilrettet enkelte steder. Sjælland baner vejen frem revideret Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds hvor øst-vestlig trafik møder nordsydgående trafikstrømme. Det har medført at Sjællands infrastrukturer hører til landets mest belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international trafik konkurrerer om pladsen. Med»Sjælland baner vejen frem«påpeger region og kommuner i Region Sjælland udfordringerne i trafikken og anviser løsningerne når nye store vej- og jernbaneanlæg skal realiseres. Sjælland vil frem NOVEMBER 2014 Sjællænderne pendler længst Infrastrukturer med stor fremkommelighed og et velfungerende transportsystem er afgørende for udvikling og vækst i region og kommuner i Region Sjælland. Regionens pendlere pendler længst for at komme på arbejde af alle i Danmark. Størstedelen pendler rundt i regionen, men en betydelig del af arbejdsstyrken pendler dagligt mod københavnsområdet. Men også mange pendler til regionen, og tusindvis af studerende pendler dagligt til og ud af regionen. Sjælland er Østdanmarks store trafikkryds Trafikstrømmene mellem Øst- og Vestdanmark og mellem Skandinavien og det øvrige Nordeuropa krydser hinanden på Sjælland. Det medfører et stort pres på veje og jernbaner, og trafikmængderne på Sjælland er da også nogle af landets største. Eksempelvis er Køge Bugtmotorvejen Danmarks mest befærdede vej med over biler i døgnet. Det overordnede vejsystem i regionen tjener således både lokale, regionale, nationale og internationale formål. Vi er en del af Femern Bælt- og Øresundsregionen Med den nye tunnel under Femern Bælt og udnyttelsen af Øresundsbroen vil regionens borgere og virksomheder ud over København kunne nå store byer som Hamborg og Malmø inden for få timer. Det giver store muligheder for handel, beskæftigelse, uddannelse og oplevelser. Det er vigtigt, at veje og jernbaner er uden flaskehalse, og at det er let at komme frem til de helt store trafikknudepunkter som Københavns Lufthavn. Med nye store infrastrukturinvesteringer og meget hurtigere togforbindelser i STRINGkorridoren mellem Hamborg og Skåne bliver Danmark knyttet tættere sammen, og adgangen til andre storbyer som Oslo og Stockholm bliver anderledes tilgængelig. Det er imidlertid afgørende at den overordnede regionale trafikstruktur udvikles i samspil med de nationale og internationale forbedringer. Ellers fungerer det ikke. Grøn transport skal medvirke til at skabe grøn vækst Det skal sikres, at infrastrukturerne i regionen og mod København giver de bedst mulige vilkår for borgernes anvendelse af den kollektive trafik. Det drejer sig både om vej- og jernbaneinfrastruktur, men også adgangen til stationer mm. Samtidig skal det sikres, at standarden i den skinnebårne kollektive trafik er moderne og effektiv. Infrastruktur og logistiske knudepunkter (terminaler for gods mm) i regionen skal understøtte muligheden for at flytte gods fra lastbil til tog. Grønne transportteknologier og drivmidler Side 4

5 samt en effektiv udnyttelse af transportsystemerne skal fremmes og vilkårene for grøn transport skal udvikles både for person- og godstransport. Tre korridorer og en tværforbindelse Sjælland baner vejen»sjælland baner vejen«var titlen på det fælles trafikoplæg, som kommunerne og regionen offentliggjorde i juni 2008, som indspil til regeringens vedtagelse af den»grønne Trafikaftale«i januar Samtlige 17 kommuner og Region Sjælland pegede her på de 3 vigtigste prioriteringer i behovet for investeringer i infrastruktur på Sjælland: Mobilitet Maksimalt 1 times rejsetid mellem regionen og hovedstaden personer pendler dagligt mod hovedstaden og mod Region Sjælland. Trafikale trængselsproblemer betyder dagligt et samfundsmæssigt tab som følge af forsinkelser på vej og bane. Derfor skal fremkommelighed i de tre sjællandske trafikkorridorer prioriteres højt. Det drejer sig om Nordvestkorridoren fra Kalundborg til København, Vestkorridoren fra Korsør til København og Sydkorridoren fra Rødby/Gedser til København. Sjælland mellem broerne Det internationale perspektiv for regionen. Sjælland udgør et naturligt internationalt og nationalt knudepunkt. Øresundsforbindelsen har vist sin betydning som grundlag for ny vækst og udvikling i Øresundsområdet. Femern Bælt forbindelsen kan få en lignende betydning for vækst og udvikling i ØstDanmark. Den sjællandske tværforbindelse Forbindelsen mellem Kalundborg, Slagelse, Næstved til Sydmotorvejen er en fremtidssikring af udviklingsmuligheder langs vejen. Forbindelsen udgør et trafikalt hængsel til»det store H«og kan forbinde Storebæltsbroen med Femern Bælt-forbindelsen. De 3 prioriteringer pegede med henvisning til Infrastrukturkommisionens rapport fra januar 2008 på nødvendigheden af at fremme en række konkrete projekter på Sjælland, der kan medvirke til at løse de trafikale problemer og fremtidssikre udviklingsmulighederne. Hovedsigtet er at udvikle infrastrukturen i de 3 vigtigste trafikale korridorer på vej og bane, der udgør hovedfærdselsårene mod Hovedstaden. Hvad mangler? Der er fortsat en række projekter, der mangler en afklaring. Det er vigtigt at disse projekter fortsat fremhæves, som projekter af betydning for infrastrukturudviklingen på Sjælland. TABEL : Kalundborg Slagelse motor/motortrafikvej Næstved Rønnede motorvej Slagelse Næstved motor/motortrafikvej 2013 Kalundborg Holbæk motorvej - Kalundborg Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 mellem Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel Ingen status VVM igangsat, finansiering til 1.etape Forundersøgelse fra Vejdirektoratet Finansiering mangler etape 3 Regstrup Ingen status Side 5

6 Væsentlige projekter med betydning for regionen Fremtidens væsentlige projekter Samfundsudviklingen har øget betydningen af en række trafikale korridorer og forbindelser til Region Sjællands naboregioner i Vestdanmark, Sverige og Tyskland. Dette har øget presset på de eksisterende forbindelser og skabt et voksende behov for udvidelser eller nyanlæg. Behovet for større interregional tilgængelighed og hensynet til effektive og miljøtilpassede trafikløsninger ligger til grund for fremtidens projekter. EN FAST KATTEGATFORBINDELSE forventes at bestå af en motorvej og en højhastighedsjernbane som forbinder København-Århus. I de kommende år etableres Timemodellen for jernbaneforbindelsen fra Sjælland via Fyn til Jylland, ligesom motorvejsforbindelserne visse steder forbedres. Men selv i forhold til disse forbedringer vil en Kattegatforbindelse nedbringe rejsetiden mellem Sjælland og Midt- og Nordjylland markant og øge kapaciteten på trafiknettet mellem Øst- og Vestdanmark. RINGFORBINDELSE UDENOM KØBENHAVN MELLEM HELSINGØR OG KØGE. Formålet med korridoren er at forbedre tilgængeligheden mellem det nordlige og sydvestlige Sjælland samt reducere trængslen på de eksisterende radiale trafikforbindelser til og fra Hovedstadsregionen. En udbygget trafikforbindelse mellem Helsingør og Køge vil også understøtte forbindelsen over Helsingør-Helsingborg gennem en større tilgængelighed mellem Region Sjælland og Sverige samt bedre kapacitet for godstrafik i transit mellem Skandinavien og Europa via Femern Bælt. I første række er det formentlig mest sandsynligt med en vejforbindelse og mindre sandsynligt med en baneforbindelse. Især den sydlige del af en vejforbindelse synes at rumme umiddelbare potentialer blandt andet ved at aflaste Køge Bugt motorvejen og forbinde syd- og vest motorvejene. HØJHASTIGHEDSJERNBANE KØBENHAVN-FEMERN BÆLT vil mærkbart reducere rejsetiden mellem byer på Sjælland og en række Nordeuropæiske storbyer. Med etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse i 2020 vil Sjælland og det øvrige Skandinavien være landfast med det europæiske kontinent. Dermed vil jernbanen have potentialet for at være et ligeværdigt alternativ til kort- og mellemdistance flyruter til en række europæiske storbyer. En højhastighedsjernbane vil betyde rejsehastigheder over 250 km/t og derfor kræve anlæg af en ny banestrækning mellem København og Femern Bælt. En ny højhastighedsbane forventes at frigive kapacitet til flere regionale togforbindelser på den eksisterende jernbane mellem København og Rødby. De allerede besluttede opgraderinger af banestrækningerne mod Femern rummer muligheder for hastigheder på km/t. Om banestrækningerne på den tyske side får tilstrækkelige hastigheder er uafklaret. Projekternes sammenhæng med regionens korridorer og tværforbindelse Det vil være af væsentlig betydning at de nye infrastrukturanlæg kobles hensigtsmæssigt til eksisterende vej- og jernbaneforbindelser i Region Sjælland. Dette vil kunne sikres ved at trafikale knudepunkter (stationer, godsterminaler, havne og lufthavne) anlægges, så der opnås størst mulig synergi mellem de regionale og de interregionale infrastrukturforbindelser. Side 6

7 Det vil vi! [FREMHÆVET I RØD BOKS:] KKU Sjælland vil i realiseringen af»sjælland baner vejen frem«især have sit fokus på: Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Københavns Lufthavn Udvikling af Femern Bælt korridoren Etablering af fast forbindelse over Kattegat Nedennævnte infrastrukturprojekter skal kobles hensigtsmæssigt til både vej og jernbane i de tre sjællandske trafikkorridorer og den Sjællandske Tværforbindelse: Etablering af en ringforbindelse udenom København mellem Helsingør og Køge Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner Når en fast Kattegat-forbindelse etableres: Kattegat-forbindelsen skal være en kombineret vej og jernbaneforbindelse Direkte motorvejstilslutning mellem Kattegat-forbindelsen og den sjællandske tværforbindelse Direkte tilslutning mellem Kattegat-forbindelsen og Skovvejen (rute 23 som motorvej) samt Nordvestbanen, som begge ligger i Nordvestkorridoren. Jernbanen mellem Kattegat-forbindelsen og København skal have standsningssteder ved de større byer i Nordvestkorridoren i Region Sjælland. Såfremt en ny forbindelse mellem Helsingør og Køge etableres med motorvej og jernbane: Jernbanen bør have direkte omstigningsmulighed til Vestbanen (mellem København og Roskilde) samt have tilslutning til den nye jernbane København-Ringsted, så både direkte adgang til Køge Nord station og Køge Transportcenter muliggøres. Motorvejen skal have direkte tilslutning til Vestmotorvejen og Sydmotorvejen ved Køge. Højhastighedstog En ny højhastighedsforbindelse mellem Øresund og Hamburg via Femern Bælt skal udvikles i sammenhæng med en tilslutning til det øvrige europæiske højhastighedsnetværk. Det er afgørende for den internationale tilgængelighed, at en højhastighedsbane gennem Region Sjælland får direkte forbindelse til Københavns Lufthavn. Side 7

8 TEMA 1: Stop i regionen for hurtige tog mellem Øst- og Vestdanmark og mellem København og Hamborg Ét af de temaer, det kunne være interessant at drøfte som en mulig prioritet i en revideret udgave af Sjælland baner vejen frem er togstop i regionen for hurtige togforbindelser også kaldet superlyntog. Disse hurtige togforbindelser skal ses som et supplement til de eksisterende lokale, regionale og statslige togforbindelser. Baggrund For øjeblikket er der lige nu to på sin vis parallelle problemstillinger for Region Sjælland. Hurtige tog København - Hamborg Den ene problemstilling omhandler den fremtidige hurtige forbindelse mellem København og Hamborg som bliver mulig med den faste Femern Bælt forbindelse og de tilhørende opgraderingen af jernbanestrækningerne. Det fremgår af de kendte skitser til den fremtidige togbetjening, at staten ikke som udgangspunkt planlægger med et stop i Region Sjælland. Den fremtidige togbetjening er dog ikke fastlagt endnu. Det er muligt, at de fremtidige hurtige forbindelser vil blive drevet på kommercielle vilkår. Der er et politisk ønske om at kunne komme fra København til Hamborg på 2½ time. Opnåelsen af dette kræver først og fremmest opgradering af de tyske strækninger til en hastighed, der modsvarer hastigheden på de danske strækninger. Ønsket om et stop i region Sjælland og nedbringelsen af rejsetiden er indeholdt i kommunernes og regionens fælles Vision for banetrafikken i Region Sjælland fra marts Superlyntog mellem Øst- og Vestdanmark Den anden problemstilling omhandler de kommende forbindelser med superlyntog mellem København, Odense, Århus, Ålborg (og Esbjerg) og enkelte andre stop, som bliver mulige med implementeringen af fremtidens Timemodel, som blandt andet finansieres af Togfonden. Det fremgår også her af de kendte skitser til den fremtidige togbetjening, at staten ikke som udgangspunkt planlægger med et stop i Region Sjælland. Det er dog vigtigt at notere, at i den endelige aftale om Togfonden indgår, at standsningsmønsteret for timemodelsbetjeningen ikke er fastlagt, og at dette skal ske senere. Dette kom efter alt at dømme ind som et svar på kritikken i forbindelse med det manglende stop i Region Sjælland. Denne problemstilling skal samtidig ses i sammenhæng med, at staten i den seneste statslige trafikplan skitserede en fremtidig banebetjening, hvor der ikke ville være direkte tog fra Region Sjælland til Jylland. Sådanne rejser ville kræve skifte i Odense. Region Sjælland anbefalede i sit høringssvar, at der også i fremtiden skulle være direkte forbindelser fra Region Sjælland til Jylland. Side 8

9 Fælles Det skal pointeres, at fokus for denne drøftelse udelukkende drejer sig om togstop for hurtigtog. Drøftelsen her vil ikke direkte have indflydelse på planlægningen af regionaltog eller lokaltog. Der vil dog for begge ovenstående baneforbindelser eksistere supplerende togsystemer, som specielt for superlyntogssystemet også vil have en tilbringeropgave til de hurtige tog. Oplæg til drøftelse Det vil være af afgørende betydning for Region Sjællands attraktivitet at hurtigtog har stop i regionen. Ét stop i timemodellen og ét eller måske to stop i Region Sjælland vil betyde væsentlig øget tilgængelighed og adgang til kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne, og vil ud fra et pendlingshensyn gøre det meget mere attraktivt for borgere at slå sig ned i regionen. Stop i regionen skal være med til at understøtte mulighederne for at skabe øget vækst og beskæftigelse. Udgangspunktet er derfor, at der hvor toget standser, skal der være - eller være gode potentialer for - attraktive bosætningsforhold, god tilgængelighed til arbejdspladser og adgang til kvalificeret arbejdskraft og viden. Et fælles udspil fra kommuner og region på, hvor stoppet i regionen i Timemodellen samt stoppet eller stoppene på København-Hamborg strækningen evt. skulle placeres, ville styrke argumentationen overfor staten i forhold til planlægningen af den fremtidige togbetjening. Der lægges således op til en drøftelse af muligheden for, at kommuner og region opnår enighed om placeringen af et eller to stop i regionen for henholdsvis hurtigtogene København-Hamborg og Superlyntoget i Timemodellen. Som en mulig prioritering i et revideret Sjælland baner vejen frem vil et udspil på sådanne placeringer fremadrettet være udgangspunktet for fælles interessevaretagelse for stop i Region Sjælland, som alle parter samarbejder om, bliver realiseret i løbet af en årrække. Baggrundsdata: I dette afsnit er vist nogle eksempler på, hvordan infrastrukturen i forhold til tilgængelighed og pendling ser ud i dag og kan komme til at se ud ved forskellige infrastrukturprojekters gennemførelse. Der lægges vægt på, at der er tale om eksempler. Side 9

10 Som udgangspunkt for drøftelsen er nedenfor vist et kort over de mulige placeringer, der vurderes at være for henholdsvis et eller to stop mellem København og Hamborg (rød linie) og et stop for superlyntoget mellem Øst- og Vestdanmark (blå linie): Kilde: Region Sjælland Side 10

11 I forhold til superlyntoget er nedenfor vist, hvor lang rejsetiden er til en superlyntogsstation med og uden et stop i Region Sjælland. Det fremgår af kortene, at kun en meget begrænset del af Region Sjællands befolkning vil få nytte af et superlyntog, hvis ikke der kommer et stop i regionen. Med et stop ville langt flere borgere få en reel mulighed for at udnytte superlyntoget og dermed få kortere transporttid. Figur 1: Rejsetid med kollektiv trafik til superlyntogsstationer, når timemodellen er implementeret. 10 stationer. Figur 2: 10 stationer + Ringsted. Kilde: Danske Regioner Side 11

12 En god tilgængelighed til og fra et område øger muligheden for at fx et par begge kan finde et passende arbejde inden for en realistisk daglig pendling. Der findes allerede i dag togstop i alle de relevante byer. Tilgængeligheden vises nedenfor med et kort, der viser hvor mange arbejdspladser, der nås inden for en time med bil og tog, på baggrund af infrastrukturen i Hvor mange arbejdspladser kan man nå fra forskellige dele af Sjælland med bil og kollektiv trafik på 1 time i morgenmyldretiden Side 12

13 Kilde: Definitioner og mål for mobilitet, tilgængelighed og fremkommelighed notat til Trængselskommissionen, DTU januar 2013 Side 13

14 TEMA 2: Samdrift mellem statslige og regionale baner Et andet tema, det kunne være interessant at drøfte som en mulig prioritet i en revideret udgave af Sjælland baner vejen frem er samdriftsmuligheder. De består i denne sammenhæng først og fremmest i, at der køres på tværs af statslige og regionale banestrækninger. Det kunne være staten/dsb, der kører ind på regionale strækninger eller regionen/regionstog, der kører ind på statslige strækninger. Samdriften vil f.eks. kunne udnyttes til at skabe direkte forbindelser til København fra lokalbanestrækningerne eller højere frekvens på den yderste af del af statslige strækninger. Baggrund Nogle af mulighederne for samdrift i Region Sjælland er beskrevet i samarbejde med kommunerne i det fælles trafikudspil Vision for banetrafikken i Region Sjælland. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Transportministeriet og Region Sjælland har udarbejdet en redegørelse, som er tilgået transportministeren: Østbanen Der er enighed om, at det er en interessant mulighed, at den resterende del af Lille Syd mellem Køge og Roskilde sammenlægges med Østbanen, således at togene fra Rødvig henholdsvis Faxe Ladeplads videreføres fra Køge til Roskilde. Odsherredsbanen Her er undersøgt mulighederne for at etablere direkte forbindelser mellem Nykøbing Sjælland og København via Odsherredsbanen og Nordvestbanen. Der er enighed om, at der er et interessant passagerpotentiale. Der vil skulle arbejdes videre med forslag til en praktisk udformning og de økonomiske konsekvenser. Lollandsbanen Her er dels undersøgt mulighederne for at forlænge Lollandsbanens betjening mod Næstved og mulighederne for at etablere direkte forbindelser mellem Nakskov og København. En situation, hvor Lollandsbanen helt erstatter den statslige betjening af de små stationer mellem Nykøbing Falster og Næstved vurderes ikke at være hensigtsmæssig, fordi en del passagerer vil blive påført et togskifte. En situation, hvor Lollandsbanen en gang i timen kører til Næstved kan rumme muligheder. Dette vil skulle undersøges nærmere. Der vil i dag med eksisterende tog, der har ophold i Nykøbing Falster kunne etableres direkte forbindelser til Nakskov. Der er enighed om, at det er interessant at arbejde videre med denne mulighed. Tølløsebanen Der har været undersøgt mulighederne for at etablere direkte forbindelser mod København. Dette vurderes at være mindre oplagt primært på grund af et mindre passagerpotentiale. Resultaterne vil kunne indgå i de igangværende politiske forhandlinger om den kommende trafikkontrakt med DSB, som skal gælde fra Resultaterne har været drøftet i KKU og i Regionsrådet. Regionen følger op med en henvendelse til transportministeren. Side 14

15 Fælles Udnyttelsen af samdriftsmuligheder er beslutningsmæssig noget komplicerede. I nogle tilfælde vil man kunne holde samdriften inden for eksisterende økonomiske rammer, mens det i andre muligvis vil kræve ekstra økonomisk tilskud til driften. Transportministeriet har primært interesse formulighederne omkring Lille Syd og Østbanen, hvor de har en udfordring. Interessen har været mindre i forhold til andre muligheder for samdrift. Oplæg til drøftelse Et vigtigt aspekt i samdriftsmulighederne er, at de retter sig mod de yderste dele af regionen. I disse områder er det svært at opretholde en attraktiv kollektiv trafik, ligesom der er ganske langt til København. Bedre og mere direkte forbindelser vil kunne være til glæde for pendlerne i disse områder både i forhold til intern pendling i regionen og mod København. Dette kunne bidrage til at øge områdernes attraktivitet og dermed understøtte en eventuel styrket bosætning. Der lægges op til en drøftelse af, om mulighederne for samdrift skal indgå i Sjælland baner vejen frem som en prioritet. Side 15

16 TEMA 3: Ringforbindelse mellem Køge og Helsingør uden om København Et tredje tema, det kunne være interessant at drøfte om fortsat skal være en prioritet i den reviderede udgave af Sjælland baner vejen frem er den såkaldte ring 5. Baggrund Der er udlagt arealer til en transportkorridor rundt om København fra Køge over Høje Taastrup til Helsingør. Denne betegnes ring 5. I det tidligere IBU-projekt (Infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen) har der været set på etableringen af såvel en vejforbindelse som en baneforbindelse i korridoren. Den blev her set i sammenhæng med en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH). Tankerne var blandt andet at aflaste den faste Øresundsforbindelse og skabe plads til hurtige tog. Dette kunne ske ved at sende godstog over HH. Mere specifikt for Region Sjælland kunne interessen være mulighederne for at etablere et udvidet Øresundstogsystem ud på Sjælland og måske i særlig grad aflastningen af Køgebugt-motorvejen samt en afledt mulighed for at binde Vest- og Sydmotorvejene sammen. Status i dag er, at der har været meget lidt opmærksomhed omkring en baneforbindelse, og at en ny vejforbindelse møder en del skepsis blandet andet på grund af miljøproblemer på den nordlige del af linjeføringen. Det, der har vundet mest genklang, er mulighederne for den sydlige del af en vejforbindelse til Køge som en fremtidig aflastning for Køgebugt-motorvejen. Der peges blandt andet på denne mulighed i statens strategiske analyser fra foråret. Det skal noteres, at der også løbende overvejes andre linjeføringer end ring 5. De tegnes f.eks. som ring 6 eller ring 5½. Oplæg til drøftelse Der lægges op til en drøftelse af, om en ringforbindelse rundt om København fortsat skal indgå som en prioritet i en revideret udgave af Sjælland baner vejen frem. Det drøftes, om fokus i givet fald skal være på den sydligere del af en vejforbindelse. Side 16

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Et tra kudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland

Læs mere

/OM H In Uu Steen Bach Nielsen Regionsrådsformand Region Sjælland. -x/i et 4i) fode* RcGION SJÆLLAND

/OM H In Uu Steen Bach Nielsen Regionsrådsformand Region Sjælland. -x/i et 4i) fode* RcGION SJÆLLAND Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 82 Offentligt / SJÆLLAND RcGION SJÆLLAND -x/i et 4i) fode* r; i Sjælland baner vejen frem Sjælland har udviklet sig til at blive Østdanmarks store trafikkryds

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Input til vækst- og udviklingsstrategien

Input til vækst- og udviklingsstrategien Input til vækst- og udviklingsstrategien Dialog om de syddanske udfordringsbilleder på KKR-mødet i september Efterårets møder mellem kommunerne og regionen Syddansk Mobilitetsråd Syddansk Uddannelsesaftale

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE

DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2015-35 VEJLE NAKSKOV FEMERN LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor på E20, Storebæltstakster og Parallel lillebæltsforbindelse SYDFYNKORRIDOREN Tog, motorvej og

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger

Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger 1 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 13. juni 2007 Sagsnr.: 200700931 Arkiv: 1-15-0-76 Den trafikale infrastruktur i Regionen - udfordringer og mulige løsninger

Læs mere