1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1."

Transkript

1 Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse og endelig vandindvindingstilladelse. Skovskolen v/københavns Universitet Eldrupvej 2, 8963 Auning Norddjurs Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget en ansøgning om at etablere en ny boring til drikkevand og brugsvand på Skovskoven, Eldrupvej 2, 8963 Auning. Boringen vil erstatte ejendommens eksisterende boring, DGU nr , som efterfølgende vil blive sløjfet. Boringen er placeret på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing. Boringen placeres ca. 7 meter øst fra ejendommens eksisterende boring, DGU nr Placering fremgår af kortbilag 1. Afgørelse Norddjurs Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere en boring på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, udføre prøvepumpning samt indvinde grundvand i medfør af vandforsyningsloven 1 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 2. Boretilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag Procesvand til anvendelse under borearbejdet skal have vandværkskvalitet. Alternativt kan benyttes grundvand fra boring DGU nr Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning inden kan afledes uden tilladelse. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboarealer. 4. Efter udførelse af boringen skal der fremsendes borerapport samt oplysninger om: Resultatet af de udførte prøvepumpninger og disses indvirkning på grundvandsstanden i boringen, samt i ejendommens eksisterende boring DGU nr Oplysninger om fabrikat og type af pumpen, der påregnes installeret i den nye boring, og oplysning om pumpens ydeevne pr. time. Oplysninger om boringens indretning, herunder materialer og eventuel installation af prøvetagningshane til udtagning af råvandsprøver. Plan for udpumpnings- og behandlingsanlæg. 1 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 20 og 21 (kapitel 4) 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning, 3 (kapitel 2) Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 5. Boringen skal sløjfes efter gældende bestemmelser, såfremt denne tilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, eller hvis boringen bliver overflødig 3. Boringen skal sløjfes senest 1 år efter tilladelsens bortfald. Dette kan ikke påklages til anden administrativ myndighed Den eksisterende boring, DGU nr , skal sløjfes efter gældende bestemmelser, senest 3 måneder efter at den nye ansøgte boring er etableret og sat i drift. 7. Herværende tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1. december Hvis borearbejdet ikke er afsluttet inden fristens udløb, betragtes godkendelsen som udløbet, og der skal ansøges på ny. Endelig indvindingstilladelse gives på følgende vilkår: 1. Formål Vandindvindingen fra boringen skal anvendes til drikke- og brugsvand (badefaciliteter og køkken) på Skovskolen, og må ikke anvendes til andet uden tilladelse hertil. 2. Indvindingens omfang Den årlige indvinding må ikke overstige m 3. Der må højest indvindes en vandmængde på 5 m 3 /t. Se i øvrigt Norddjurs Kommunes bemærkninger. Indvindingsanlæggets pumpekapacitet m.v. må ikke ændres uden forudgående godkendelse fra Norddjurs Kommune. 3. Egenkontrol Vandværkets indvinding skal kontrolleres ved vandmåler (driftstimetæller). Metoden kan til enhver tid ændres af tilsynsmyndigheden. Vandspejlsændringen i boringen skal måles mindst 2 gange årligt (i april og oktober måned) ved at pejle boringens vandspejl og notere disse pejlinger. Pejlingerne skal foretages ved direkte nedstik. Resultatet af pejlingerne skal ikke indsendes, men opbevares i mindst ti år. 4. Beskyttelsesområde og fredningsbælte Indenfor en radius af 5 meter omkring boringen må der ikke gødes, bruges pesticider eller på anden vis bruges eller oplægges midler, der kan forurene grundvandet. Omkring indvindingsanlægget fastlægges en beskyttelseszone på 150 meter, hvor det som udgangspunkt vil være forbudt at aflede spildevand til jorden ved eksempelvis nedsivningsanlæg eller andre af de i miljøbeskyttelsesloven 5 fastsatte forhold. Det betyder blandt andet, at der ikke må nedgraves, oplægges, ud- eller afledes stoffer, der kan forurene grundvandet 6. For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder forbuddet dog kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen og radius 25 meter. 3 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 36 (kapitel 6) 4 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 76 5 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, 19 (kapitel 3) 6 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, 19 (kapitel 3) - 2 -

3 5. Drikkevandskvalitet Vandværket skal foretage den fornødne vandbehandling, hvis råvandskvaliteten tilsiger det. 6. Anlæggets indretning Anlægget skal holdes forskriftsmæssigt indrettet på ejerens foranledning og regning. Fejl og mangler, der påpeges af tilsynsmyndigheden, skal straks udbedres. Vandbehandling foregår i filteranlæg placeret i teknikrum i hovedbygning på Skovskolen. Vandet udpumpes til forbrugerne fra boringen gennem filteranlægget via en membranbeholder. 7. Afledning af filterskyllevand Skyllevand afledes til sivebrønd. Tilladelsen gælder i 30 år og udløber den 20. november Supplerende bestemmelser Der gøres opmærksom på følgende bestemmelser fastsat i vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Bestemmelserne kan ikke påklages. Ejer er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes 8. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning, når indvindingen ikke er sket indenfor et sammenhængende tidsrum af 5 år 9. Så længe anlægget benyttes til husholdning, skal der regelmæssigt udtages vandprøver efter de til enhver tid gældende bestemmelser. Frekvensen for de regelmæssige prøver træffes i særskilt afgørelse. Tilsynsmyndigheden kan ved behov forlange foretaget bakteriologiske og supplerende kemiske undersøgelser af vandet 10. Forinden væsentlige ændringer af indvindingens formål eller omfang samt ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden underrettes 11. Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden 12. Denne afgørelse er alene givet ud fra den lovgivning og de bestemmelser, der administreres af Norddjurs Kommune, og der er således ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav. 7 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 23 8 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 34 9 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning., Bekendtgørelse nr af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning., Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning.,

4 Offentliggørelse Annoncering: I uge 44, 2013 har ansøgningen om etablering af ny vandforsyningsboring og endelig tilladelse til vandindvinding været annonceret på kommunens hjemmeside. Udkast i høring: Udkastet til denne afgørelse har været sendt i høring hos ansøger. Der er ikke indkommet bemærkninger hertil. Sundhedsstyrelsen er ligeledes blevet hørt og udtaler den 25. oktober 2013: Embedslægerne Nord har ingen sundhedsmæssige indvendinger mod etablering af en ny boring til drikkevand og brugsvand på Skovskolen, Eldrupvej 2, 8963 Auning. Det fremgår, at den nye boring vil blive placeret i Løvenholm Skoven, udenfor alment vandværks forsyningsområde. Det fremgår ligeledes, at der vil blive stillet vilkår om regelmæssigt tilsyn og kontrol med drikkevandskvaliteten i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1024/2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 13 af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen samt enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Norddjurs Kommune, som videresender klage til Naturog Miljøklagenævnet sammen med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagen bedes sendt elektronisk til eller til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. 14 Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Man skal benytte denne opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetencer. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Derudover kan gebyret blive tilbagebetalt, hvis 1. Der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 13 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, Bekendtgørelse nr. 754 af 16. juni 2012 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet m.v., 1-4 -

5 Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sendt, herunder at klager har haft et afgørelsesudkast i høring. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens meddelelse, og eventuel klage skal være fremme ved Norddjurs Kommune den 27. december 2013, senest ved kontortids ophør 15. Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder, fra afgørelsen er meddelt 16. Borearbejdet kan påbegyndes inden ankefristens udløb, idet Norddjurs Kommune finder etableringen af boringen ubetænkelig 17. Det er dog for egen regning og risiko, og hvis eventuel klage viser sig at være berettiget, kan det forventes, at der kan komme krav om sløjfning af boringen. Baggrund Skovskolen, Eldrupvej 2, forsynes i dag med drikke- og brugsvand fra ejendommens eksisterende boring, DGU nr Der søges om etablering af ny boring på grund af dårlig vandkvalitet, da boringen ikke kan yde tilstrækkeligt med vand og da der planlægges ændret eller udvidet pumpe-/behandlingsanlæg. I forbindelse med ansøgningen er det oplyst, at der maksimalt vil blive indvundet m 3 vand pr. år fra den nye boring. Det indvundne vand vil blive brugt til drikke- og brugsvand (badefaciliteter og køkken) på Skovskolen, som normalvis har ca. 25 overnattende elever og i dagtimerne op til ca elever på skolen. Der er ikke kendskab til det hidtidige årlige vandforbrug på skolen. Den nye boring ligger i Løvenholm Skoven, udenfor alment vandværks forsyningsområde, jævnfør Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan. Norddjurs Kommunes bemærkninger Geologiske forhold Ejendommens eksisterende boring, som ligger ca. 7 meter fra det nye borested er 16,6 meter dyb og etableret i 1955 af brøndborer I. Knudsen, Laurbjerg. Borerapporten for denne boring viser et lerlag fra 1,5 5,9 meter under terræn, en sammenlagt tykkelse på 4,4 meter ler. Prøvepumpningen viste en sænkning på 1,6 meter ved pumpning på 1 m 3 /t i et ukendt antal timer. Besigtigelse Der er foretaget en besigtigelse af det foreslåede borested den 17. oktober Spildevandsanlæg Indenfor 300 meter zonen fra den ansøgte boringsplacering er der ikke registreret nedsivningsanlæg. Skovskolens eget nedsivningsanlæg er beliggende ca. 400 meter vest/sydvest for borestedet. 15 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning,

6 Forureningskilder Afstande fra øvrige mulige forureningskilder til borestedet på ejendommen Eldrupvej 2 er alle væsentligt større end de gældende afstandskrav. Andre indvindingsboringer Ud over ejendommens eksisterende boring, DGU nr , er der ikke kendskab til andre indvindingsboringer inden for 300 meter fra det påtænkte borested. Indenfor en radius på meter fra borestedet er der kendskab til en boring, DGU nr , vandforsyningsboring til Eldrupvej 1 og 3, ca. 980 meter nord for borestedet. Vandløb Nærmeste 3-beskyttede vandløb, Gjesing Bæk, ligger ca meter nordøst for borestedet. Der er flere ikke beskyttede vandløb i Løvenholm Skoven, det nærmeste ca. 150 meter nordøst for borestedet. Beskyttede naturtyper Der er registreret følgende naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3 indenfor en radius på meter fra borestedet: Sø ca. 260 meter nordvest, ca. 400 meter øst, ca. 560 meter vest/nordvest, ca. 980 meter nordvest og ca. 960 meter sydøst. Mose ca. 560 meter øst/sydøst og ca. 950 meter sydøst. Fortidsmindebeskyttelse Nærmeste rundhøj ligger ca. 230 meter sydvest for borestedet. Nærmeste langhøj ligger ca. 320 meter og ca. 360 meter sydvest for borestedet. Der er ingen øvrige fortidsminder indenfor meters radius. Vandplan og kommuneplan Borestedet er beliggende i hovedvandopland 1.6 Djursland. Borestedet er beliggende indenfor område, der er udpeget med særlig drikkevandsinteresse, OSD-område. Ejendommen og borestedet er ifølge Norddjurs Kommunes Vandforsyningsplan beliggende uden for alment vandværks forsyningsområde. Borestedet er beliggende ca. 2,4 km syd for Gjesing Vandværks kildeplads, og ca. 2,5 km øst for Auning Vandværks kildeplads. Vurdering af habitatreglerne Nærmeste Natura 2000-område er Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov, som ligger ca meter øst for borestedet. Borestedet er beliggende indenfor bufferzonen for bilag IV-arten Stor Vandsalamander. Forholdene omkring vandindvinding til Skovskolen er uændret fra anvendelse af den eksisterende boring, DGU nr , som den ansøgte boring er en erstatning for. Da boringen er planlagt til en større dybde end den eksisterende boring, påvirkes vådområder på overfladen ikke, og har derfor ikke betydning for salamanderens bufferzone. Norddjurs Kommune har på denne baggrund vurderet, at det ansøgte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt, derfor skal der ikke udarbejdes konsekvensvurdering. Afgørelsen er truffet med hjemmel i habitatbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 7-6 -

7 Forventet opbygning af boring Boringen udføres som lufthæveboring i en dimension, der er tilstrækkelig til isætning af 1 stk. Ø160 mm forerør/filter. Der vil anvendes højkvalitets bentonit på hele strækningen omkring forerørerne, hvor der ikke er indtag. Boringens dybde forventes at blive ca. 50 meter. Som udgangspunkt bør boringen være dybere end boring DGU nr , og boringen bør så vidt muligt filtersættes under beskyttende lerlag. Boringen forsynes med pejlerør og bestykkes med en dykpumpe med en ydelse på ca. 5 m 3 /h. Installationerne over jord placeres i en isoleret overfladestation. Forventet påvirkning fra planlagt boring Det vurderes, at en indvinding på op til m 3 pr. år er mulig med den pågældende placering. Da boringen er erstatning for eksisterende boring, DGU nr , vurderes der ingen væsentlig ændret påvirkning af natur og øvrig indvinding. Hvis det skulle vise sig ikke at være korrekt efter modtagelse og behandling af fremsendte oplysninger om boring, prøvepumpning, pumper og øvrige tekniske anlægsoplysninger, kan det medføre ændringer i vilkårene eller at tilladelsen i særlige tilfælde nægtes. Med venlig hilsen Per V. Misser miljøsagsbehandler Kopi af afgørelsen er sendt til: Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet, KU SCIENCE, Drift/Bygningsafdelingen, att.: Niels Sonne (maskinmester), Nordre Sti 3, 1870 Frederiksberg Bilag: 1. Kort med angivelse af borested og nedsivningsanlæg - 7 -

8 Bilag 1 Placering af ny boring og øvrige anlæg -8-

9 Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse og endelig vandindvindingstilladelse. Skovskolen v/københavns Universitet Eldrupvej 2, 8963 Auning Norddjurs Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget en ansøgning om at etablere en ny boring til drikkevand og brugsvand på Skovskoven, Eldrupvej 2, 8963 Auning. Boringen vil erstatte ejendommens eksisterende boring, DGU nr , som efterfølgende vil blive sløjfet. Boringen er placeret på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing. Boringen placeres ca. 7 meter øst fra ejendommens eksisterende boring, DGU nr Placering fremgår af kortbilag 1. Afgørelse Norddjurs Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere en boring på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, udføre prøvepumpning samt indvinde grundvand i medfør af vandforsyningsloven 1 og bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 2. Boretilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag Procesvand til anvendelse under borearbejdet skal have vandværkskvalitet. Alternativt kan benyttes grundvand fra boring DGU nr Mindre vandmængder i forbindelse med renpumpning inden kan afledes uden tilladelse. Udledningen må ikke give anledning til gener for naboarealer. 4. Efter udførelse af boringen skal der fremsendes borerapport samt oplysninger om: Resultatet af de udførte prøvepumpninger og disses indvirkning på grundvandsstanden i boringen, samt i ejendommens eksisterende boring DGU nr Oplysninger om fabrikat og type af pumpen, der påregnes installeret i den nye boring, og oplysning om pumpens ydeevne pr. time. Oplysninger om boringens indretning, herunder materialer og eventuel installation af prøvetagningshane til udtagning af råvandsprøver. Plan for udpumpnings- og behandlingsanlæg. 1 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 20 og 21 (kapitel 4) 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning, 3 (kapitel 2) Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

10 5. Boringen skal sløjfes efter gældende bestemmelser, såfremt denne tilladelse bortfalder eller tilbagekaldes, eller hvis boringen bliver overflødig 3. Boringen skal sløjfes senest 1 år efter tilladelsens bortfald. Dette kan ikke påklages til anden administrativ myndighed Den eksisterende boring, DGU nr , skal sløjfes efter gældende bestemmelser, senest 3 måneder efter at den nye ansøgte boring er etableret og sat i drift. 7. Herværende tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1. december Hvis borearbejdet ikke er afsluttet inden fristens udløb, betragtes godkendelsen som udløbet, og der skal ansøges på ny. Endelig indvindingstilladelse gives på følgende vilkår: 1. Formål Vandindvindingen fra boringen skal anvendes til drikke- og brugsvand (badefaciliteter og køkken) på Skovskolen, og må ikke anvendes til andet uden tilladelse hertil. 2. Indvindingens omfang Den årlige indvinding må ikke overstige m 3. Der må højest indvindes en vandmængde på 5 m 3 /t. Se i øvrigt Norddjurs Kommunes bemærkninger. Indvindingsanlæggets pumpekapacitet m.v. må ikke ændres uden forudgående godkendelse fra Norddjurs Kommune. 3. Egenkontrol Vandværkets indvinding skal kontrolleres ved vandmåler (driftstimetæller). Metoden kan til enhver tid ændres af tilsynsmyndigheden. Vandspejlsændringen i boringen skal måles mindst 2 gange årligt (i april og oktober måned) ved at pejle boringens vandspejl og notere disse pejlinger. Pejlingerne skal foretages ved direkte nedstik. Resultatet af pejlingerne skal ikke indsendes, men opbevares i mindst ti år. 4. Beskyttelsesområde og fredningsbælte Indenfor en radius af 5 meter omkring boringen må der ikke gødes, bruges pesticider eller på anden vis bruges eller oplægges midler, der kan forurene grundvandet. Omkring indvindingsanlægget fastlægges en beskyttelseszone på 150 meter, hvor det som udgangspunkt vil være forbudt at aflede spildevand til jorden ved eksempelvis nedsivningsanlæg eller andre af de i miljøbeskyttelsesloven 5 fastsatte forhold. Det betyder blandt andet, at der ikke må nedgraves, oplægges, ud- eller afledes stoffer, der kan forurene grundvandet 6. For nedsivningsanlæg, der alene tjener til afledning af tagvand, gælder forbuddet dog kun for et område begrænset af en cirkel med centrum i boringen og radius 25 meter. 3 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 36 (kapitel 6) 4 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 76 5 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, 19 (kapitel 3) 6 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, 19 (kapitel 3) - 2 -

11 5. Drikkevandskvalitet Vandværket skal foretage den fornødne vandbehandling, hvis råvandskvaliteten tilsiger det. 6. Anlæggets indretning Anlægget skal holdes forskriftsmæssigt indrettet på ejerens foranledning og regning. Fejl og mangler, der påpeges af tilsynsmyndigheden, skal straks udbedres. Vandbehandling foregår i filteranlæg placeret i teknikrum i hovedbygning på Skovskolen. Vandet udpumpes til forbrugerne fra boringen gennem filteranlægget via en membranbeholder. 7. Afledning af filterskyllevand Skyllevand afledes til sivebrønd. Tilladelsen gælder i 30 år og udløber den 20. november Supplerende bestemmelser Der gøres opmærksom på følgende bestemmelser fastsat i vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Bestemmelserne kan ikke påklages. Ejer er erstatningspligtig for skader, som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes 8. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning, når indvindingen ikke er sket indenfor et sammenhængende tidsrum af 5 år 9. Så længe anlægget benyttes til husholdning, skal der regelmæssigt udtages vandprøver efter de til enhver tid gældende bestemmelser. Frekvensen for de regelmæssige prøver træffes i særskilt afgørelse. Tilsynsmyndigheden kan ved behov forlange foretaget bakteriologiske og supplerende kemiske undersøgelser af vandet 10. Forinden væsentlige ændringer af indvindingens formål eller omfang samt ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden underrettes 11. Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden 12. Denne afgørelse er alene givet ud fra den lovgivning og de bestemmelser, der administreres af Norddjurs Kommune, og der er således ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav. 7 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 23 8 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, 34 9 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning., Bekendtgørelse nr af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning., Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning.,

12 Offentliggørelse Annoncering: I uge 44, 2013 har ansøgningen om etablering af ny vandforsyningsboring og endelig tilladelse til vandindvinding været annonceret på kommunens hjemmeside. Udkast i høring: Udkastet til denne afgørelse har været sendt i høring hos ansøger. Der er ikke indkommet bemærkninger hertil. Sundhedsstyrelsen er ligeledes blevet hørt og udtaler den 25. oktober 2013: Embedslægerne Nord har ingen sundhedsmæssige indvendinger mod etablering af en ny boring til drikkevand og brugsvand på Skovskolen, Eldrupvej 2, 8963 Auning. Det fremgår, at den nye boring vil blive placeret i Løvenholm Skoven, udenfor alment vandværks forsyningsområde. Det fremgår ligeledes, at der vil blive stillet vilkår om regelmæssigt tilsyn og kontrol med drikkevandskvaliteten i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1024/2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 13 af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen samt enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Norddjurs Kommune, som videresender klage til Naturog Miljøklagenævnet sammen med den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagen bedes sendt elektronisk til eller til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. 14 Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Man skal benytte denne opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetencer. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Derudover kan gebyret blive tilbagebetalt, hvis 1. Der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 13 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, Bekendtgørelse nr. 754 af 16. juni 2012 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet m.v., 1-4 -

13 Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sendt, herunder at klager har haft et afgørelsesudkast i høring. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens meddelelse, og eventuel klage skal være fremme ved Norddjurs Kommune den 27. december 2013, senest ved kontortids ophør 15. Hvis de dele af ovenstående afgørelse, der har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks måneder, fra afgørelsen er meddelt 16. Borearbejdet kan påbegyndes inden ankefristens udløb, idet Norddjurs Kommune finder etableringen af boringen ubetænkelig 17. Det er dog for egen regning og risiko, og hvis eventuel klage viser sig at være berettiget, kan det forventes, at der kan komme krav om sløjfning af boringen. Baggrund Skovskolen, Eldrupvej 2, forsynes i dag med drikke- og brugsvand fra ejendommens eksisterende boring, DGU nr Der søges om etablering af ny boring på grund af dårlig vandkvalitet, da boringen ikke kan yde tilstrækkeligt med vand og da der planlægges ændret eller udvidet pumpe-/behandlingsanlæg. I forbindelse med ansøgningen er det oplyst, at der maksimalt vil blive indvundet m 3 vand pr. år fra den nye boring. Det indvundne vand vil blive brugt til drikke- og brugsvand (badefaciliteter og køkken) på Skovskolen, som normalvis har ca. 25 overnattende elever og i dagtimerne op til ca elever på skolen. Der er ikke kendskab til det hidtidige årlige vandforbrug på skolen. Den nye boring ligger i Løvenholm Skoven, udenfor alment vandværks forsyningsområde, jævnfør Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan. Norddjurs Kommunes bemærkninger Geologiske forhold Ejendommens eksisterende boring, som ligger ca. 7 meter fra det nye borested er 16,6 meter dyb og etableret i 1955 af brøndborer I. Knudsen, Laurbjerg. Borerapporten for denne boring viser et lerlag fra 1,5 5,9 meter under terræn, en sammenlagt tykkelse på 4,4 meter ler. Prøvepumpningen viste en sænkning på 1,6 meter ved pumpning på 1 m 3 /t i et ukendt antal timer. Besigtigelse Der er foretaget en besigtigelse af det foreslåede borested den 17. oktober Spildevandsanlæg Indenfor 300 meter zonen fra den ansøgte boringsplacering er der ikke registreret nedsivningsanlæg. Skovskolens eget nedsivningsanlæg er beliggende ca. 400 meter vest/sydvest for borestedet. 15 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandforsyning, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse, Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning,

14 Forureningskilder Afstande fra øvrige mulige forureningskilder til borestedet på ejendommen Eldrupvej 2 er alle væsentligt større end de gældende afstandskrav. Andre indvindingsboringer Ud over ejendommens eksisterende boring, DGU nr , er der ikke kendskab til andre indvindingsboringer inden for 300 meter fra det påtænkte borested. Indenfor en radius på meter fra borestedet er der kendskab til en boring, DGU nr , vandforsyningsboring til Eldrupvej 1 og 3, ca. 980 meter nord for borestedet. Vandløb Nærmeste 3-beskyttede vandløb, Gjesing Bæk, ligger ca meter nordøst for borestedet. Der er flere ikke beskyttede vandløb i Løvenholm Skoven, det nærmeste ca. 150 meter nordøst for borestedet. Beskyttede naturtyper Der er registreret følgende naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3 indenfor en radius på meter fra borestedet: Sø ca. 260 meter nordvest, ca. 400 meter øst, ca. 560 meter vest/nordvest, ca. 980 meter nordvest og ca. 960 meter sydøst. Mose ca. 560 meter øst/sydøst og ca. 950 meter sydøst. Fortidsmindebeskyttelse Nærmeste rundhøj ligger ca. 230 meter sydvest for borestedet. Nærmeste langhøj ligger ca. 320 meter og ca. 360 meter sydvest for borestedet. Der er ingen øvrige fortidsminder indenfor meters radius. Vandplan og kommuneplan Borestedet er beliggende i hovedvandopland 1.6 Djursland. Borestedet er beliggende indenfor område, der er udpeget med særlig drikkevandsinteresse, OSD-område. Ejendommen og borestedet er ifølge Norddjurs Kommunes Vandforsyningsplan beliggende uden for alment vandværks forsyningsområde. Borestedet er beliggende ca. 2,4 km syd for Gjesing Vandværks kildeplads, og ca. 2,5 km øst for Auning Vandværks kildeplads. Vurdering af habitatreglerne Nærmeste Natura 2000-område er Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov, som ligger ca meter øst for borestedet. Borestedet er beliggende indenfor bufferzonen for bilag IV-arten Stor Vandsalamander. Forholdene omkring vandindvinding til Skovskolen er uændret fra anvendelse af den eksisterende boring, DGU nr , som den ansøgte boring er en erstatning for. Da boringen er planlagt til en større dybde end den eksisterende boring, påvirkes vådområder på overfladen ikke, og har derfor ikke betydning for salamanderens bufferzone. Norddjurs Kommune har på denne baggrund vurderet, at det ansøgte ikke påvirker et Natura 2000-område eller bilag IV-arter væsentligt, derfor skal der ikke udarbejdes konsekvensvurdering. Afgørelsen er truffet med hjemmel i habitatbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 7-6 -

15 Forventet opbygning af boring Boringen udføres som lufthæveboring i en dimension, der er tilstrækkelig til isætning af 1 stk. Ø160 mm forerør/filter. Der vil anvendes højkvalitets bentonit på hele strækningen omkring forerørerne, hvor der ikke er indtag. Boringens dybde forventes at blive ca. 50 meter. Som udgangspunkt bør boringen være dybere end boring DGU nr , og boringen bør så vidt muligt filtersættes under beskyttende lerlag. Boringen forsynes med pejlerør og bestykkes med en dykpumpe med en ydelse på ca. 5 m 3 /h. Installationerne over jord placeres i en isoleret overfladestation. Forventet påvirkning fra planlagt boring Det vurderes, at en indvinding på op til m 3 pr. år er mulig med den pågældende placering. Da boringen er erstatning for eksisterende boring, DGU nr , vurderes der ingen væsentlig ændret påvirkning af natur og øvrig indvinding. Hvis det skulle vise sig ikke at være korrekt efter modtagelse og behandling af fremsendte oplysninger om boring, prøvepumpning, pumper og øvrige tekniske anlægsoplysninger, kan det medføre ændringer i vilkårene eller at tilladelsen i særlige tilfælde nægtes. Med venlig hilsen Per V. Misser miljøsagsbehandler Kopi af afgørelsen er sendt til: Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet, KU SCIENCE, Drift/Bygningsafdelingen, att.: Niels Sonne (maskinmester), Nordre Sti 3, 1870 Frederiksberg Bilag: 1. Kort med angivelse af borested og nedsivningsanlæg - 7 -

16 Bilag 1 Placering af ny boring og øvrige anlæg -8-

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Glesborg Bygade 48 Jupiter ID: 79.069 VV-nr.: 725.40.0084.00 DGU nr.: 71.

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Glesborg Bygade 48 Jupiter ID: 79.069 VV-nr.: 725.40.0084.00 DGU nr.: 71. Gdr. Eigil Albæk Henriksen Glesborg Bygade 48 8585 Glesborg Byg og Miljø Dato: 5. September 2013 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 10/9347 Fornyet

Læs mere

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Byg & Miljø Dato: 10.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 10/13957 Endelig tilladelse til vanding

Læs mere

Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til prøvepumpning

Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til prøvepumpning Peter Drejer Nielsen Høbjergvej 7 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 27. marts 2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/1289 Boretilladelse og foreløbig

Læs mere

Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted

Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted Niels Bjerregaard Holbækgårdsvej 20 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 06. marts 2014 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/3081 Fornyet og udvidet tilladelse

Læs mere

Jørgen Vest Rasmussen Lunden 5 8961 Allingåbro

Jørgen Vest Rasmussen Lunden 5 8961 Allingåbro Jørgen Vest Rasmussen Lunden 5 8961 Allingåbro Byg & Miljø Dato: 18.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 08/15875 Endelig tilladelse til vanding

Læs mere

Henrik Laursen Ulstrupgårds Allé 1 Stenvad 8586 Ørum Djurs

Henrik Laursen Ulstrupgårds Allé 1 Stenvad 8586 Ørum Djurs Henrik Laursen Ulstrupgårds Allé 1 Stenvad 8586 Ørum Djurs Byg og Miljø Dato: 16.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 13/1703 Fornyet tilladelse

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning,

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Pindstrupvej 5, 8963 Auning, Henrik Thuesen Allingkærvej 1 8963 Auning Teknik og Miljø Dato: 12. juli 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 09/11564 Fornyet tilladelse til

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Kjeld Groht Auningkærvej Auning

Kjeld Groht Auningkærvej Auning Kjeld Groht Auningkærvej 2 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 2. september 2014 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/13368 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Matr. nr. 10ao, 21z og 23i alle Them By, Them Smedebakken 10, 8653 Them Them Vandværk Toftegårdsparken 3 8653 Them Att.: Bent Hollegaard 5. maj 2014 Tillæg til vandindvindingstilladelse - Them Vandværk, Smedebakken. Anlægs ID: 749-20-0021-00 Jupiter ID: 00080419 Beliggenhed:

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Indvindingstilladelse, Ålykkevej 1, 9280 Storvorde Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Svend Åge Antonsen Karlsvej 22, Skovbo 9500 Hobro Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 01-12-2015 Sagsnr.: 15/33450 Dok.løbenr.: 320448/15 Kontakt: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2014 Tilladelse og vilkår Billund Kommune

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Hollandsbjergvej 7b Jupiter ID: 79.657 VV-nr.: 735.V50.00.0040.00 DGU nr.: 59.

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Hollandsbjergvej 7b Jupiter ID: 79.657 VV-nr.: 735.V50.00.0040.00 DGU nr.: 59. Jens og Liselotte Boje Hollandsbjergvej 7b 8950 Ørsted Byg og Miljø Dato: 06.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5272 Fornyet tilladelse

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding TEKNIK OG MILJØ SØGÅRD ANDELSBRUG AMBA Blåbjergvej 1 7280 Sønder Felding E-mail: sa79@firma.tele.dk Att.: Ole Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding Byggeri,

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge Kaj Haakon Sørensen l Svenstrupvej 2 Svenstrup 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 21.09.2012 Reference: Annette Jessen Direkte telefon: 8959 4001 E-mail: anje@norddjurs.dk Journalnr.: 12/15824 Tilladelse

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter Midtjysk Lystfiskercenter v/svend Jøker Hansen Bakkedraget 9 7163 Ejstrupholm Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. november 2014 Sags.ID 2014/24410 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte.

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Silkeborg Kommune giver tilladelse til etablering af 2 indvindingsboringer på matr. nr. 2a Tandskov, til vask og vådsortering af råstoffer.

Silkeborg Kommune giver tilladelse til etablering af 2 indvindingsboringer på matr. nr. 2a Tandskov, til vask og vådsortering af råstoffer. #brevflet# #cpr# Morten Bak A/S Tandskovvej 19 8600 Silkeborg 17. marts 2014 Tilladelse til etablering af 2 boringer og indvinding af grundvand til vask af råstoffer til Morten Bak A/S matr. nr. 1ø Tandskov,

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

KLAKS MØLLE VANDVÆRK Klaks Møllevej 24 8700 Horsens. Sendt pr. mail til: p.kjaer@pc.dk. Renovering af Klaks Mølle Vandværk

KLAKS MØLLE VANDVÆRK Klaks Møllevej 24 8700 Horsens. Sendt pr. mail til: p.kjaer@pc.dk. Renovering af Klaks Mølle Vandværk KLAKS MØLLE VANDVÆRK Klaks Møllevej 24 8700 Horsens Sendt pr. mail til: p.kjaer@pc.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Sdr Feldingvej 18, 6933 Kibæk TEKNIK OG MILJØ Knud Rahbek Paarupvej 38 6933 Kibæk Email: hoejlyst@mail.tele.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 806 bjgtg@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 13.02.01-P19-20-14

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015

www.ikast-brande.dk Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Frits Egon Nielsen Solsortevej 14 Fasterholt 7330 Brande 17. december 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe ny haveboring på Sdr Karstoftvej 9

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND-

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND- TREFOE Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk TILLADELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 05.09.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kirke Allé 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Firhøjevej 11, Jupiter ID: VV-nr.: DGU nr.: 69.

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Firhøjevej 11, Jupiter ID: VV-nr.: DGU nr.: 69. Bent Boje Salling Firhøjevej 11 8544 Mørke Byg og Miljø Dato: 14.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 12/11673 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup Center Natur og Miljø Lindenborg Slot v/den Schimmelmannske Fond Østergade 32 9510 Arden Sendt til Henrik Thorlacius-Ussing via htu@lindenborg.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af rustfri rentvandstank

Tilladelse til etablering af rustfri rentvandstank Store Sjørup Strands Vandværk v/ Jan Skytte Skelagervej 381 8200 Aarhus N Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 7. juli 2016 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 17/10657

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Kompan Dica har på vegne af Bøgeskov Skolen søgt om tilladelse til at etablere en bro over et privat vandløb på mat. nr. 2eu, Gullev By, Bjerringbro.

Kompan Dica har på vegne af Bøgeskov Skolen søgt om tilladelse til at etablere en bro over et privat vandløb på mat. nr. 2eu, Gullev By, Bjerringbro. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kompan Dica Att: Susanne Green Mail: SusGre@kompan-dica.dk naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Tilladelse til at etablere en bro

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk

5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk TEKNIK, ERHVERV OG KULTUR Leif Knudsen Hjadstrupvej 28 5450 Otterup Sendt pr. mail: lkjh@123dk.dk Dato: 3. april 2014 Sagsnr. 480-2014-6928 Dok.nr. 480-2014-32181 8553 Indvinding af grundvand på ejendommen

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken Erik Aagaard Pr. mail: aagaard0605@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev.

#split# Tilladelse til etablering af boring og endelig vandindvindingstilladelse til markvanding på Hvilshøjvej 294, 9700 Brønderslev. #split# PROPRIETÆR NIELS P ANDERSEN Sindholtvej 55 9381 Sulsted Plan og Miljø Dato: 13-05-2015 Sags. nr.: 13.02.01-P19-15-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Den nye staldbygning udføres i hvide betonelementer med mørkt eternittag.

Den nye staldbygning udføres i hvide betonelementer med mørkt eternittag. Hylke Ridecenter v/ Jonas Torup Hofer Hylkevej 46 8660 Skanderborg Dato: 1. december 2015 Sagsnr.: 15/58672 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hylkevej 46, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har modtaget

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr. nr. 1 Kumled, Brede, beliggende Kummerlev 5, 6261 Bredebro Henrik Seidelin Kummerlev 5 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-5-14 23-01-2014 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038 Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder.

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Randersvej 7, 8963 Auning. Jupiter ID: VV-nr.: DGU nr. 69.

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Randersvej 7, 8963 Auning. Jupiter ID: VV-nr.: DGU nr. 69. Knud Dahl Andersen Randersvej 7 8963 Auning Byg & Miljø Dato: 10.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 10/9390 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Tårupvej 25, Jupiter ID: VV-nr.: DGU nr.: 69.

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Tårupvej 25, Jupiter ID: VV-nr.: DGU nr.: 69. Else Marie Meilvang Tårupvej 25 8963 Auning Byg & Miljø Dato: 11. juni 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 15/6017 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.

Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området. Vandsam A/S l Langagervej 12 8500 Grenaa CVR nr. 36939826 Erhverv & Miljø Dato: 15. november 2017 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 17/5238 Afgørelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug har søgt om tilladelse til at indtage overfladevand fra mønsted Å ved pumpeløsning. Dambruget

Læs mere

Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum

Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum Smørum Golfklub Skebjergvej 46 2765 Smørum Endelig tilladelse til indvindingsanlæg og indvinding af grundvand samt tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding Den 24-03-2014 Sagsnr.: 12/13727

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring matr. 5 b Morsbøl By, Grindsted Dato: 18. november 2014

Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring matr. 5 b Morsbøl By, Grindsted Dato: 18. november 2014 Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Att.: Kurt Jacobsen Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring matr. 5 b Morsbøl By, Grindsted Dato: 18. november 2014 Naturstyrelsen, Vadehavet

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Afdeling: Byg og Miljø Dato: 02.05.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Damkærvej 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Lindved Vandværk A.m.b.a.

Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Lindved Vandværk A.m.b.a. Lindved Vandværk A.m.b.a. Krohaven 8 7100 Vejle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-12-14 18.6.2014

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II Andelsboligforeningen Vandværksparken II Nørremarksvej 25-27 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1400 m² på matr. nr. 1e Fannerupgård, Ginnerup

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1400 m² på matr. nr. 1e Fannerupgård, Ginnerup Anders Fischer l Skovkonsulenterne ApS Sødalsvej 4 8220 Brabrand fischer@skovkonsulenterne.dk TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.11.2012 Reference: Annette Jessen Direkte telefon: 8959 4001 E-mail: anje@norddjurs.dk

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Naturstyrelsen Vestjylland Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Att. Hans Henning Riber email: vjy@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4122-661-00028 Ref: mhe Den 8. juli 2014 Dispensation til udstykning inden for

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ PRO-GLUE A/S Naurbjergvej 1 4623 Ll. Skensved Att.: Jørgen Thaulov jt@proglue.dk Den 31. januar 2017 J.nr. 13.02.01-P19-K08-6-16 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere