Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren"

Transkript

1 Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

2 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007 ansvaret for rehabilitering af mennesker med hjerneskade efter udskrivning. Kommunerne medfinansierer desuden den specialiserede ambulante genoptræning, som sygehusene står for. Intentionen hermed var at give kommunerne et større ansvar for genoptræning og rehabilitering af hjerneskade for at sikre en bedre sammenhæng, nære tilbud og fokus på opgaven. Der er rigtigt mange gode tiltag i gang i kommunerne for at understøtte indsatsen og udnytte de muligheder, som kommunerne har fået med reformen. Med to nye forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering og lidt over fire år efter reformen er det tid til at gøre status og pege på nogle områder, som kommunerne bør rette fokus mod de kommende år. Opmærksomhedspapiret er KL s bud på, hvad det er for særlige områder, som kommunerne skal være opmærksomme på i relation til borgere med hjerneskade. Papiret er rettet mod social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektører og faglige medarbejdere på området og tager afsæt i det forløbsprogram, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort i juni 2011 og som regioner og kommuner nu skal til at omsætte til handling i regi af sundhedsaftalerne. De anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kommer med i forløbsprogrammerne er alle nogle, som de fleste kommuner mere eller mindre arbejder med. 2. Fakta Antal indlæggelser Voksne med hjerneskade Ca Børn/unge med hjerneskade Ca Ca voksne og børn indlægges ifølge Sundhedsstyrelsen med en hjerneskade eller apopleksi om året. Hvor der er sket et fald i antallet af personer som indlægges med apopleksi på 25 % siden 2000 fra til personer, er der sket en stigning i antallet af personer med anden erhvervet hjerneskade. Antallet af voksne med anden erhvervet hjerneskade er steget fra til fra 2000 til 2010, eller med 35 %. 2

3 Børn/unge med hjerneskade Voksne med hjerneskade Antal som skønnes at have behov for rehabilitering efter udskrivning Sundhedsstyrelsen skønner, at ca voksne i 2010 havde behov for rehabilitering og imellem børn i fase III ((Rehabilitering efter udskrivelse). Tallene er behæftet med en stor usikkerhed (Sundhedsstyrelsen, 2011). Personer med erhvervet hjerneskade kan have meget forskelligt rehabiliteringsbehov afhængigt af kompleksitet og hvornår i livet hjerneskaden opstår. Fra MTV en om hjerneskaderehabilitering ved vi, at koordinerende organisering af rehabiliteringsindsatsen har positiv betydning for den fremtidige funktionsevne. Antallet af hjerneskadede med rehabiliteringsbehov er så stort, at alle kommuner hvert år vil skulle yde hjerneskaderehabilitering. Størsteparten vil være ældre borgere med apopleksi, men knap en tredjedel vil være borgere i den erhvervsaktive alder med hjerneskade eller apopleksi. Et fåtal vil være børn og unge med erhvervet hjerneskade. Opmærksomhedspunkter: - At kommunen identificerer borgere med erhvervet hjerneskade uanset i hvilken forvaltning i kommunen henvendelsen sker. - At kommunen er opmærksom på, at der kan være skjulte følger efter en hjerneskade, som først viser sig senere i forløbet. - At kommunen er specielt opmærksom på de få børn og unge med erhvervet hjerneskade. De har ofte vanskeligheder, der kræver en særlig indsats, og nogle følger viser sig først i undervisnings/udviklingsforløbet længe efter skaden opståen. 3. Samarbejde med sygehuset i forbindelse med og efter udskrivning Sundhedsaftalen og de forløbsprogrammer, som nu skal indarbejdes i sundhedsaftalerne, og det regionale og lokale samarbejde mellem sygehus, kommune og almen praksis, er vigtige redskaber til at skabe kvalificerede, sammenhængende forløb. Det er ofte meget givtigt med et udskrivningsmøde, hvor sygehus, kommune og evt. praktiserende læge drøfter borgerens funk- 3

4 tionsniveau, behov for indsats og muligheder. Det er her vigtigt, at der i forbindelse med udskrivningen er en velbeskrevet genoptræningsplan og andre relevante papirer. Ikke alle borgere har en genoptræningsplan med sig, og ofte er genoptræningsplanen ikke dækkende nok. Der mangler oplysninger fra speciallæge, neurolog, neuropsykolog, logopæd, specialundersøgelser mv. Som det er i dag, tager genoptræningsplanen primært stilling til fysisk indsats (genoptræning). Genoptræningsplanen kan derfor ikke alene anvendes som rehabiliteringsplan. For at sikre overgangen fra hospital til kommune, herunder kommunens mulighed for at udarbejde realistiske og målbare rehabiliteringsplaner, er der brug for et udførligt udskrivningsnotat fra den enkelte afdeling. I forbinde l- se med kommunens rådgivning fra hospitalet, er det særligt den neuropsykologiske vurdering, der er brug for. Opmærksomhedspunkter: - At sikre at kommunen bliver tidligt inddraget og får relevante oplysninger, herunder at der er sket en fyldestgørende fysisk og psykisk/kognitiv udredning, og at der foreligger en fyldestgørende genoptræningsplan - At der i komplekse sager afholdes et udskrivningsmøde - At kommunen har mulighed for at søge rådgivning hos sygehuset, hvis der skulle opstå behov herfor i forløbet - At sikre at der bliver fulgt op på samarbejdet i de løbende møder i samordningsudvalgene/klyngerne, så de ting, som ikke virker godt nok i samarbejdet, bliver justeret. 4. Udredning, visitation og koordinering Udredning Hjerneskadesager er ofte komplekse sager, hvor det er særligt vigtigt, at der er et godt afsæt for kommunens valg af hvilken indsats, der skal til. En vurdering af borgere med hjerneskade bør ifølge forløbsprogrammerne være baseret på en samlet, interdisciplinær vurdering af personens funktionsevne, sociale faktorer og livssituation i øvrigt. Derfor bør kommunen ved overdragelse af sagen til kommunal genoptræning og rehabilitering løbende forholde sig til, om man har tilstrækkelige informationer om borgeren og i givet fald, hvad der er behov for, så kommunen sikrer, at den handler ud fra den bedste viden. En udredning skal afdække de ofte komplekse og individuelle kombinationer af symptomer, som er forbundet med erhvervet hjerneskade. Det omfatter afdækning af skjulte følger, som kan have afgørende betydning for vigtige livsområder som bl.a. arbejdsevnen. Ofte er der ikke foretaget en 4

5 kognitiv udredning fra sygehuset, men kun en screening. I forbindelse med at en borger skal kunne henvises fra kommune til sygehus, skal man derfor være opmærksom på at få etableret hensigtsmæssige forretningsgange - hvem gør hvad og hvordan. Yderligere udredning kan ske med bistand fra egne fagpersoner med neurofaglig viden, mellemkommunale/regionale tilbud eller VISO. Det er også muligt, at borgeren skal henvises til sygehuset til en udredning. En af anbefalingerne i forløbsprogrammerne er netop, at der bør være en større fleksibilitet, så borgere med behov lettere kan blive henvist/tilbagevist til relevant læge/speciallæge/sygehus for ny/nærmere udredning. Opmærksomhedspunkter: - At kommunen er opmærksom på, om der ved udskrivning foreligger en kognitiv udredning og hvis ikke, at det bliver vurderet, om en sådan bør foretages - At kommunen ved første kontakt foretager en afdækning af sagen herunder også for afklaring af, om der er behov for evt. yderligere screening, og benytter de nødvendige neurofaglige kompetencer i udredningen - At kommunen er opmærksom på, at der løbende bliver fulgt op i komplekse sager, eller sager med en uhensigtsmæssig udvikling - At kommunen ved arbejdsmarkedsafklaring sikrer, at den bygger på en aktuel og fyldestgørende neurofaglig udredning. 5. Visitation og koordinering Det kan være en udfordring, at de indsatser som borgeren har brug for, f.eks. fysisk genoptræning, arbejdsmarkedsafklaring, hjemmehjælp og talepædagogisk bistand, ofte bevilges efter forskellige lovgivninger og dermed varetages af forskellige forvaltninger internt i kommunen. I praksis betyder det, at kommunens forskellige forvaltninger i samarbejde med borgeren skal tilrettelægge, hvornår i forløbet f.eks. genoptræning, arbejdsmarkedsafklaring, logopædisk indsats og støtte i hjemmet skal foregå, og hvor det skal foregå dvs. om det kan foregå lokalt, eller det skal købes eksternt, og i hvilket omfang. I denne proces skal kommunen tage hensyn til borgerens mål og behov, men også til kommunalreformens hensigt om at løse opgaverne med høj kvalitet, i nærmiljøet og i tæt samspil med kommunens øvrige tilbud. 5

6 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne etablerer en hjerneskadekoordinationsfunktion. Mange kommuner har allerede etableret en eller anden form for koordinator og/eller koordinationsfunktion for at sikre en bedre sammenhæng i de komplekse sager mellem forvaltningerne og de enkelte indsatser. Det kan dog også dreje sig om den eksterne koordinering. Nogle kommuner vælger en teamorganisering eller kobler et team på, som mødes for at planlægge de enkelte sager. Erfaringen fra bl.a. Egedal, Allerød og Tønder er, at der ligger en stor gevinst i at sikre koordinering på tværs af kommunen. Et væsentligt omdrejningspunkt for en intern koordination og sammenhæng er, at der udarbejdes en handle/rehabiliteringsplan med fælles mål, som løbende vurderes og justeres. Hermed sikres fremdrift og sammenhæng mellem de ofte flere indsatser, der kan foregå samtidigt. Opmærksomhedspunkter: - At der foreligger visitationsretningslinjer for rehabilitering af borgere med hjerneskade, som fremgår af kommunens hjemmeside og evt. en beskrivelse af de hjerneskadetilbud/ekspertise, som kommunen råder over eller samarbejder med - At kommunen sikrer, at der er en bred faglig viden om hjerneskade til stede hos de relevante aktører i kommunen - At kommunen sikrer, at hjerneskadekoordinatoren/funktionen har både relevant organisatorisk, lovgivningsmæssig og neurofaglig viden, som løbende opdateres - At kommunen sikrer, at en evt. koordinator har handlemuligheder ift. de forskellige forvaltningsdele - At der foreligger en samlet plan for rehabiliteringsindsatsen med fælles mål for indsatsen, som alle de involverede parter kender til, som revurderes/justeres efter behov - At den enkelte person med hjerneskade og de pårørende oplever så få kontaktpersoner som muligt og klarhed over, hvem de skal henvende sig til - At de relevante fagpersoner bliver inddraget i koordineringen. 6

7 6. Genoptræning og rehabilitering af hjerneskade Kommunerne har oftest egne tilbud inden for genoptræningsområdet, f.eks. eget genoptræningscenter, som har ergo- og fysioterapeuter ansat med relevante neurofaglige kompetencer. Kommunerne har med reformen oprustet ift. genoptræning af bl.a. borgere med hjerneskade. Kommunerne har udvidet og opkvalificeret deres træningspersonale, så de har neurofaglig viden. Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner indgik i 2007 et samarbejde for at give borgere over 18 år et fagligt højt kvalificeret genoptrænings- og rehabiliteringstilbud bl.a. på hjerneskadeområdet. Senest har man opbygget en logopædfunktion, som sikrer en hurtig og mere sammenhængende indsats. Se evt.: une.dk/tranehaven/traening -og-rehabilitering/ Flere kommuner har også tilbud eller overtaget tilbud, som på forskellig vis genoptræner og rehabiliterer borgere med hjerneskade. Nogle af disse tilbud anvendes af flere kommuner. 76 % af kommuner havde i 2010 oprettet specialrettede genoptræningstilbud til apopleksipatienter (TNS Gallup for Ergoterapeutforeningen). Flere kommuner har også etableret neuroteams, hvor indsatsen er målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Guldborgsund Kommune har oprettet et neuroteam, som yder støtte til hjerneskadede borgere i eget hjem. De har en uddannelse som pædagog eller social- og sundhedsassistent, og under uddannelse til neuropædagoger. Ved den fortsatte genoptræning af borgeren i eget hjem, foregår dette ofte i et parallelt forløb mellem rehabiliteringen og neuroteamet. 7

8 Der vil imidlertid være borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for én eller flere indsatser, som kommunen ikke kan, eller ønsker at tilbyde i eget regi som f.eks. talepædagogisk eller neuropsykologisk indsats. Kommunen vil her gøre brug af eksterne rehabiliterings- og genoptræningstilbud, som udbyder ydelser som f.eks. hjemmevejledning og neuropsykologisk indsats til borgere med erhvervet hjerneskade (rehabilitering på avanceret niveau 1 ). Ved et fåtal af borgere med erhvervet hjerneskade vil kommunerne gøre brug af et eksternt, intensivt og specialiseret tilbud. Her er indsatsen organiseret i et tæt koordineret teambaseret, interdisciplinært samarbejde, den er gruppebaseret og helhedsorienteret og individuelt målrettet den enkelte borgers behov (rehabilitering på specialiseret niveau 2 ). Et meget lille antal hjerneskadede med problemskabende adfærd vil ligeledes have behov for rehabilitering i dertil specialiserede tilbud. Desuden kræver de meget få børn og unge med erhvervet hjerneskade særlig opmærksomhed i kommunen og de har ofte brug for særlige tilbud. I de tilfælde, hvor kommunen samarbejder med eksterne fagpersoner eller tilbud om et rehabiliteringsforløb, vil det være væsentligt at sikre koordination og udbygge samarbejdet, eksempelvis ved at udarbejde en fælles rehabiliteringsplan i samarbejde med borgeren. Planen skal beskrive borgerens mål med rehabiliteringsforløbet, hvilke ydelser de forskellige instanser skal tilbyde, og hvornår de skal tilbydes i forløbet. Desuden bør planen beskrive, hvordan effekten af forløbet skal evalueres. Det vil sige, om der skal anvendes særlige undersøgelser eller tests til at belyse effekten. Rehabiliterings- 1 jf forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade Jf. forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

9 planen er tænkt som et dialogværktøj internt i kommunen og i de tilfælde, hvor kommunen samarbejder med eksterne parter. 3 Ifølge forløbsprogrammet 4 er det dokumenteret, at effekten af den samlede indsats hænger sammen med indsatsens organisering i et tæt koordineret teambaseret, interdisciplinært samarbejde og med medvirken af relevante faggrupper på relevante tidspunkter. Faggrupperne planlægger, prioriterer, revurderer og justerer rehabiliteringsindsatsen i fællesskab og arbejder mod fælles beskrevne mål - i tæt samarbejde med personen og dennes pårørende. Interdisciplinært samarbejde forudsætter blandt andet, at der mellem aktørerne er en fælles forståelsesramme og terminologi samt en koordineret tidsplan, klar opgavefordeling og effektiv kommunikation. Det er derfor vigtigt, at der både i kommunens koordineringsfunktion, de kommunale aktørers og de eksterne aktørers indsats er afsat tidsmæssige ressourcer til planlægnings- og koordineringsarbejde, som en afgørende del af et godt rehabiliteringsforløb. Opmærksomhedspunkter: - At de involverede faggrupper, jf. Sundhedsstyrelsens forløbsprogram har behov for neurofaglige kompetencer, som ligger udover grunduddannelsen. Dette kan ske ved en opkvalificering i form af efter- og videreuddannelse - At personalet, jf. Sundhedsstyrelsens forløbsprogram har kompetencer inden for interdisciplinært samarbejde - At kommunerne laver aftaler med de eksterne fagpersoner og tilbud om formålet med indsatsen og at der løbende følges op herpå. - At der udarbejdes en rehabiliteringsplan - At der i rehabiliteringsarbejdet sættes målbare mål for rehabiliteringen, så indsatsen dokumenteres og følges op på også ift. eksterne leverandører 7. Tilbudsvifte herunder planlægning Sigtet med reformen og de nye muligheder, der er kommet med reformen, betyder, at kommunerne hensigtsmæssigt løser og vil kunne løse flere genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver selv eller i samarbejde med andre kommuner i nærområdet. Det skulle gerne føre til, at opgaven bliver løst bedre ved, at kommunerne hermed kan sammentænke indsatsen. Det drejer sig fx om sundheds-, social- undervisnings- og jobcenterområdet med den kommunale rehabilitering. Det giver andre løsningsmodeller, som i høj grad 3 Patientdataloven kan give store kommuner problemer ift. at videregive oplysninger på tværs af forvaltningen i en fælles rehabiliteringplan 4 Jf. forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

10 tilgodeser flere sider af det behov, en konkret borger kan have. Det kan være en kombination af pædagogisk, rehabiliterings- og omsorgs- og plejebehov. De specialiserede tilbud kan have høj faglighed på ét område, men kan have svært ved at skabe de samdriftsmuligheder, som en sammentænkning af kommunale tilbud (herunder de specialiserede) kan give. I mere komplekse forløb vil kommunen ikke altid kunne varetage (hele) forløbet selv. Nogle forløb kræver samarbejde med fagpersoner og/eller specialiserede rehabiliteringstilbud med særlige kompetencer. Se evt. Sundhedsstyrelsens forløbsprogram på hjerneskadeområdet om graduerede tilbud i kommunerne. Derfor vil kommunerne også forsat have behov for specialiserede tilbud, som er fælleskommunale/regionale. Der vil være forskel på, hvordan den enkelte kommune vælger at løse opgaven. Det afhænger af om kommunen selv råder over tilbud, eller til en vis grad, hvordan de ønsker at tilrettelægge indsatsen. Derfor vil kommunerne trække forskelligt på de enkelte tilbud. Det vigtigste er, at hver enkelt kommune har gjort op med, hvilken viden de selv har på området og hvilken viden de har brug for udefra og at de kan argumentere herfor. Allerød kommune har en aftale med Hjerneskadecenter BOMI. Allerød Kommune sendte opgaven ift. genoptræning og rehabilitering af hjerneskade i udbud og stillede en række krav om neurofaglighed, kvalitet og koordination. Både Allerød og Egedal kommuner arbejder ud fra en model for kompleksitet, som blev udarbejdet i projektet: Rehabilitering i eget hjem, hvor begge kommuner deltog. Kommunerne bruger redskaberne fra projektet Koordineret sagsbehandler. Læs evt. mere om modeller og redskaber på: Allerød Kommune har en række gode erfaringer med, at organisering af indsatsen skaber bedre sammenhæng og kvalitet. Kvalificering af indsatsen i den mere komplekse hjerneskaderehabilitering (avanceret niveau og specialiseret niveau, jf. Sundhedsstyrelsens gradueringsmodel i forløbsprogrammet på hjerneskadeområdet) sker i stigende grad ved, at kommunen inddrager fagspecialister i modsætning til tidligere, hvor borgeren i højere grad blev henvist til et hjerneskadetilbud. Derfor skal disse tilbud inkl. hjerneskadecentre også indstille sig på, at de må tilpas- 10

11 se sig, at kommunerne efterspørger mere fleksible ydelser. Der bør også være en accept af, at mange kommuner de seneste år selv har tilegnet sig viden om området og derfor ikke efterspørger samme ydelser. Her skal rammeaftalerne mellem kommunerne sikre en fornuftig udvikling og sikring af kompetencer i forhold til de borgere, som har behov for en specialiseret indsats, som den enkelte kommune ikke kan tilvejebringe alene. I alle fem regioner indgår senhjerneskadeområdet som et særligt tema i udviklingsstrategien for Udviklingsstrategien har som formål at sætte fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt indeholde en vurdering af behov for oprettelse af nye tilbud og pladser. I regi af rammeaftalerne iværksættes analyser, som behandler spørgsmålet om, hvorfor kommunerne i mindre grad bruger de tidligere amtslige hjerneskadetilbud, og i sammenhæng hermed hvilke nye mere lokalt baserede tilbud kommunerne i stedet tilbyder borgere med behov for specialiseret hjerneskaderehabilitering. I forlængelse heraf er yderligere analysepunkter at se på effekten af de forskellige tilbud (både kommunale, regionale og private), samt hvorvidt udviklingen bidrager til at skabe bedre sammenhæng i indsatsen i borgerens nærmiljø. Arbejdet i rammeaftaleregi vil have en tæt kobling til arbejdet, som pågår med at implementere forløbsprogrammerne i tilknytning til sundhedsaftalerne. Rammeaftalerne for 2012 sætter således rammen for at drøfte, hvordan de specialiserede tilbud fremover skal udvikle sig, så borgeren sikres relevant specialiseret rehabilitering, som den enkelte kommune ikke kan tilvejebringe alene, men med fokus på et tæt samspil med den øvrige indsats, som sker i borgerens nærmiljø. Opmærksomhedspunkter: - At kommunen forholder sig til, hvilken tilbudsvifte den råder over. - At kommunen råder over graduerede tilbud og har forholdt sig til, at den har dette spektrum af muligheder og ved til hvad, de enkelte er bedst, og hvordan tilbud kan sammensættes til en helhedsorienteret og sammenhængende indsats - At kommunerne løbende via rammeaftalerne drøfter behov for kommunale/regionale specialiserede tilbud. 8. Styrket indsats i forhold til kvalitetsudvikling, dokumentation og forskning 11

12 Faglige retningslinjer En af forudsætningerne for, at vi kan få et bedre fagligt afsæt for arbejdet på hjerneskadeområdet er, at vi får en fælles forståelse for, hvad vi forstår ved god kvalitet. Af forløbsprogrammerne fra Sundhedsstyrelsen fremgår, at der bør udarbejdes konkrete faglige retningslinjer og at disse, i den udstrækning det er relevant, bør være tværfaglige og tværsektorielle. Der er afsat 4 mio. kr. til, at Sundhedsstyrelsen kan igangsætte dette arbejde. Fagpersoner og videnskabelige selskaber mv. vil blive inddraget i arbejdet. Dokumentation og monitorering Det primære grundlag for kvalitetsudvikling i det enkelte sagsforløb er dokumentation og monitorering. Det er derfor afgørende at der er et fortsat fokus på at udvikle mulighederne herfor. Der er ved at blive udviklet flere tiltag, som skal gøre det lettere at understøtte og dokumentere de enkelte sagsforløb. Såvel digitalisering af handicap- og udsatte voksenområdet (DHVU) som Fælles Sprog 3 vil være nogle af de værktøjer, som de kommende år vil blive udviklet til at kunne forbedre arbejdet med effektmål. Udvikling af MedComs fælles kronikerplatform vil give forskellige aktører adgang til samme relevant data. Fælles Sprog 3 - På tværs af flere professioner/fagligheder og imellem myndighed og udfører - Overblik over borgernes aktuelle tilstand, opstillede mål/delmål - Overblik over iværksatte indsatser og involverede aktører og opnåede resultater. DHUV - Et it understøttet udrednings- og sagsbehandlingsmetode - Ledelsesinformation fx indsatser/afgørelser og målgrupper og økonomi - Faglig vurdering/effektmåling - Gode erfaringen med, at det forbedrer kvaliteten i sagerne ved øget fokus på mål og struktur i sagerne. 12

13 Forløbsprogrammerne siger følgende om monitorering: - Monitorering kan med fordel tage udgangspunkt i et allerede eksisterende scoresystem for funktionsevne, idet funktionsevne kan anvendes som indikator for den faglige kvalitet - Der bør udvikles indikatorer for den organisatoriske kvalitet fx måling på hjerneskadekoordinator-funktionen, overgange/samarbejde mellem sygehusvæsenet og kommunen i rehabiliteringsforløbet - Overvejes om økonomiske data kan indgå i monitoreringen. Forskning En af de store udfordringer, som både MTV en om hjerneskaderehabilitering og forløbsprogrammerne kommer ind på, er, at behovet for at understøtte kommunernes arbejde med dokumentation og for mere viden om den kommunale genoptræning og rehabilitering. Af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram fremgår, at der er behov for en fortsat udvikling og forskning på området. Det gælder særligt mere viden om, hvilke personer, som skal tilbydes de forskellige rehabiliteringsindsatser, med hvilken intensivitet og varighed samt langtidseffekten af indsatserne. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at ledelsen i regioner og kommuner samt de faglige miljøer prioriterer forskning, udvikling og vidensdeling på området. I regi af sundhedsaftalerne og samarbejdet herom er regioner og kommuner i gang med at aftale, hvordan man sikrer forsknings- og udviklingsarbejdet. Iht. 184 i sundhedsloven er regionen forpligtet til at sikre forsknings- og udviklingsarbejde inden for alle sundhedslovens områder og kommunerne er forpligtet til at medvirke hertil. En af de store udfordringer er at få puljer og fonde til at interessere sig for den forskning, der foregår på tværs af sektorerne og i kommunerne. Det drejer sig også om sundhedstjenesteforskning og særligt organisering og implementering. Opmærksomhedspunkter: - Understøtte forskning i samarbejde med regionen. Region Midt og kommunerne i regionen har etableret et samarbejde om forskning omkring Folkesund i Midten, som yder økonomisk støtte til tværsektorielle forskningsprojekter. Samarbejdet finansieres gennem et fast årligt bidrag på 1 kr. pr. borger. 13

14 14

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje.

Specialiseringsniveauer. genoptræningsplaner. gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger. Faglig Visitationsretningslinje. Specialiseringsniveauer og genoptræningsplaner gennemgang af de nye Bekendtgørelser, Vejledninger og Faglig Visitationsretningslinje 1997 Kommunalreformen 2007 Notat Vedr. præcisering af visse begreber

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister Astrid Krag,Minister for sundhed og forebyggelse Karen Hækkerup,Social- og integrationsminister Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister Maglegårdsvej

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark.

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Kolding Kommune synes overordnet at forløbsprogrammet fint følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

GOP udveksling Status august 2013

GOP udveksling Status august 2013 GOP udveksling Status august 2013 DGOP modtagere (76) Konverteret til korrespondance modtagere (22) DGOP Konverteret Samlet oversigt november korrespondanc i alt e august 2012 2012 Region Hovedstaden 26

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - M... Page 1 of 30 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis 1 HVAD ER ALMEN PRAKSIS ROLLE? Almen praksis funktion Generalist Gatekeeper Tovholder for den lægelige behandling Kontinuitet 2 FAMILIELÆGE Hvor

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade 2 Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhed Plan og Kvalitet, Sundhed & Sammenhæng Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk udgivelsesdato

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 2014 Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 NOTAT marts 2014 Udarbejdet af Lisbeth Majgaard og Helene Henrichsen Udkast - notat: Hvorfor fortsat udvidet hjerneskadekoordination

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE

GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE DECEMBER 2014 GENOPTRÆNING OG REHABILITERING TIL BØRN OG UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE En faglig visitationsretningslinje hjerneskade en faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Vejle Kommune ansøger om

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Høring over evalueringen af kommunalreformen

Høring over evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K komoko@oim.dk med kopi til khs@oim.dk 8. april 2013 aw@danskepatienter.dk Høring over evalueringen af kommunalreformen Overordnede

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR BEDRE SAMMENHÆNG I REHABILITERINGSINDSATSEN FOR BORGERE MED MULTIPEL SCLEROSE

INSPIRATIONSPAPIR BEDRE SAMMENHÆNG I REHABILITERINGSINDSATSEN FOR BORGERE MED MULTIPEL SCLEROSE INSPIRATIONSPAPIR BEDRE SAMMENHÆNG I REHABILITERINGSINDSATSEN FOR BORGERE MED MULTIPEL SCLEROSE Produktion: KL s Trykkeri Design: e-types KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk www.kl.dk

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Optimering af rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter

Optimering af rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter Optimering af rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter 1. præmie Helsefondens prisopgave 2009 Optimering af rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter Hysse Birgitte Forchhammer Indledning I denne

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark

Afrapportering KKR Syddanmark Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Den central udmelding om voksne med kompleks

Læs mere

Rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering på ældreområdet Rehabilitering på ældreområdet April 2015 Anja Bihl-Nielsen, Programleder, Kontor for ældre og demens Rehabilitering i den kommunale ældrepleje KOMPENSATION REHABILITERING AUTONOMI Tilrettelæggelse af

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Personkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade Personkreds Forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade omfatter alle personer med et rehabiliteringsbehov grundet en akut opstået hjerneskade. Organisatoriske

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed. Maj 2014

Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed. Maj 2014 Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed Maj 2014 1 Fakta En erhvervet hjerneskade defineres som: Apopleksi,som er en fælles betegnelse for hjerneskader forårsaget af blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Resultater projekt KORE. Vi skaber bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade

Resultater projekt KORE. Vi skaber bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade Resultater projekt KORE Vi skaber bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade Erfaringer fra projektet Vi er tidligere i gang med planlægning i forløbene Vi udfærdiger,

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere