Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli"

Transkript

1 Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet

2 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings- och bruksanvisning Montering/ Asennus LOFTMONTERING: Kontroller skinnens afstand til rude/væg/vinduesbeslag, for atsikre, at der er plads til lamellen. Clipsbeslagene fordeles ligeligt, yderste beslag pla-ceres max 10 cm fra yderkanten. Fastskru beslag i loft. Clips skinnen på plads.udspændte: Bemærk! at både top- og bundskinne skal monteres. MOTOR: Bemærk! clipsbeslaget ved motoren skal vendes modsat. TAKMONTERING: Kontrollera skenans avstånd till vägg för att vara säker på att lamellerna får plats. Clipsbeslagen fördelas jämnt över skenans längd. Yttersta beslagen max 10 cm från kant. Skruva fast beslagen i taket. Tryck upp skenan i beslagen likt bild nedan. UPPSPÄNDA TYPER: Observera att både topp- och bottenskena skall monteras. MOTOR: Var uppmärksam på att det clipsbeslag som sitter vid motorn skall monteras omvänt. TAKMONTERING: Kontroller skinnens avstand til glass/vegg/vindusbeslag for å sikre at det er plass til lamellene. Clipsbeslagene fordeles, ytterste beslag plasseres maks 10 cm fra ytterkanten. Skru fast beslagene i taket. Clips skinnen på plass. UTSPENDTE: Merk at både topp- og bunnskinne skal monteres. MOTOR: Merk! clipsbeslaget ved motoren skal monteres omvendt. KATTOANNUS: Tarkista lamellikiskon etäisyys seinästä siten, että lamelleilla on tarpeeksi tilaa kääntyä. Napsautuskannakkeet jaetaan tasaisesti koko kiskon pituudelle. Uloimmaiset kannakkeet max 10 cm kiskon reunasta. Kiinnitä kannakkeet ruuvaamalla kattoon. Varmista, että käytät oikeanlaisia ruuveja ja tulppia riippuen materiaalista, johon ollaan kiinnittämässä. Aseta lamellikisko kannakkeeseen kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä kiskoa kohtisuoraan ylöspäin, jolloin lamellikisko napsahtaa kannakkeeseen. VAIJEROITU TYYPPI 2: Sekä ylä- että alakisko asennetaan. MOOTTORI: Huomioi, että moottorin kohdalla olevat napsautuskannakkeet asennetaan siten, että lippamainen uloke tulee huonetta kohti. Loft/Tak/ Katto Loft/Tak Forbehold for tekniske ændringer Tekniska ändringar förbehålls

3 2012 Monterings- og brukerveildning Asennus- ja käyttöohjeet Væg/Vägg/Vegg/Seinä Væg/Vägg/Vegg/Seinä VÆGMONTERING: Fordel vinkelbeslag ligeligt: Yderste beslag monteres max 10 cmfra yderkanten. Fastskru beslagene i væggen. Clips skinnen fast i beslagene som vist. UDSPÆNDTE: Bemærk! at både top- og bundskinne skal monteres. MOTOR: Bemærk! clipsbeslaget ved motoren skal vendes modsat. VÄGGMONTERING: Fördela vinkelbeslagen jämt över skenans längd. Yttersta beslagen max 10 cm från kant. Skruva fast beslagen i väggen. Tryck upp skenan i beslagen, som visas på bilden ovan. UPPSPÄNDA TYPER: Observera att både topp- och bottenskena skall monteras. MOTOR: Var uppmärksam på att det clipsbeslag som sitter vid motorn skall monteras omvänt. VEGGMONTERING: Fordel vinkelbeslagene: Ytterste beslag monteres maks 10 cm fra ytterkanten. Skru fast beslagene i veggen. Clips skinnen fast i beslaget som vist. UTSPENDT: Merk at både topp-og bunnskinnen skal Monteres. MOTOR: Merk at clipsbeslaget ved motoren skal monteres omvendt. INÄANNUS: Jaa kulmakannakkeet tasaisesti koko kiskon matkalle. Uloimmat kannakkeet max 10 cm reunasta. Ruuvaa kannakkeet kiinni seinään. Varmista, että käytät oikeanlaisia ruuveja ja tulppia riippuen materiaalista, johon ollaan kiinnittämässä. Työnnä lamellikisko kannakkeeseen ylläolevan kuvan mukaisesti ja napsauta se paikoilleen. VAIJEROITU TYYPPI 2: Sekä ylä- että alakisko asennetaan. MOOTTORI: Huomioi, että moottorin kohdalla olevat napsautuskannakkeet asennetaan siten, että lippamainen uloke tulee huonetta kohti. Med forbehold om tekniske endringer Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

4 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings- och bruksanvisning Montering af lamel / Montering av lamell / Lamellien asentaminen MONTERING AF LAMEL: Træk i betjeningskæden og stil ophængningskrogen vinkelret i forhold til skinnen (slidsen skal vende vinkelret mod ruden). Skub lamellerne op i ophængningskrogen og trækforsigtigt nedad. Kontroller at lamellerne vender ens (ombuk vendes til sammeside). AFMONTERING AF LAMEL: Ved evt. afmontering skubbes lamellen lidt op, vip til modsat side i forhold til krog og træk nedad. MONTERING AV LAMELL: Dra i betjäningskedjan och ställ upphängningskroken vinkelrätt i förhållande till skenan. (Slitsen skall vara vinkelrätt mot vägg/fönster). Tryck upp lamellerna i plastfästena och drag försiktigt nedåt. Kontrollera att lamellerna vänder lika. VID NEDMONTERING AV LAMELL: Tryck lamellen försiktigt uppåt, vippa lite och drag nedåt. MONTERING AV LAMELL: Trekk i betjeningskjedet og still opphengskroken vinkelrett i forhold til skinnen. (Sporet skal være vinkelrett mot vegg/vindu). Trykk opp lamellene i plastfestene og dra forsiktig nedover. Kontroller at lamellene vender samme vei. VED DEMONTERING AV LAMELL: Trykk lamellen forsiktig oppover, vipp litt og dra nedover. LAMELLIEN ANTAMINEN: Vedä käyttöketjusta siten, että lamellien ripustuskannakkeet ovat kohtisuoraan kiskoon nähden. (Kuten kuvassa) Työnnä lamelli muoviseen ripustuskannakkeeseen ja varovasti tämän jälkeen hieman alaspäin. Tarkista, että kaikki lamellit ovat kääntyneet saman suuntaisesti. LAMELLIEN IRROITTAMINEN: Työnnä lamellia varovasti ylöspäin, ja käännä sitä hieman. Tämän jälkeen vedä se pois ripustuskannakkeesta. Tarkista, että käännät lamellia oikeaan suuntaan, koska se irtoaa ripustuskannakkeestaan vain tiettyyn suuntaan. Forbehold for tekniske ændringer Tekniska ändringar förbehålls

5 2012 Monterings- og brukerveildning Asennus- ja käyttöohjeet Montering af bundlod / Montering av bottentyngd / Montering av bunnlodd / Alapainon asentaminen Placér et bundlod i hver lamel ved at skubbe lodret ind i lamellens nederste lomme. BEMÆRK! at den brede del skal vende opad. Kontroller at lamellerne hænger korrekt og vender ens. Placera en tyngd i var lamell, den breda delen skall vara uppåt. Kontrollera att lamellerna hänger korrekt och att de vänder rätt. Plassér ett bunnlodd i hver lamell, den brede delen skal være opp. Kontrollér at lamellene henger korrekt og at de vender riktig vei. Asenna paino lamellin alaosassa olevaan kujaan, siten että painon levein osa tulee ylöspäin. Tarkista, että lamellit roikkuvat suorassa ja kääntyvät oikein. Montering af bundkæde /Montering av bottenkedja / Montering av bunnkjede / Alaketjun asentaminen Tjek at bundkæden ikke snor sig. Montérkæden ved at presse grebet ned over bund-loddets top. Vær omhyggelig med korrektplacering. Afklip evt. overskydende bundkæde. Bundlod og kæde er med til at styrelamellernes placering ved betjening. Kontrollera att bottenkedjan inte vrider sig. Kedjan monteras genom att trycka ner greppen över bottentyngdens topp. Klipp av eventuell överflödig kedja. Bottentyngder och kedja är med och styr lamellernas placering vid manövrering av lamellgardinen. Kontrollér at bunnkjedet ikke vrir seg. Kjedet monteres ved å trykke ned grepet over bunnloddets topp. Klipp av eventuelt overflødig kjede. Vær nøye med monteringen da bunnlodd og kjede er med på å styre lamellenes plassering ved betjening av lamellgardinen. Tarkista, että alaketju ei ole kierteellä. Ketju asennetaan siten, että siinä oleva kiinnike työnnetään alapainon yläosassa olevaan hakaseen. Leikkaa ylimääräinen alaketju pois. Huomioi kiinnittäessäsi alaketjua, ettei se ole esteenä lamellikaihtimen toiminnalle. Esim. teatteriavautuminen. Med forbehold om tekniske endringer Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

6 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings- och bruksanvisning 2012 Monterings och bruksanvisning Monterings- og brukerveildning BETJENING / MANÖVRERING / KÄYTTÖ Snor og drejestang / Snöre och vridstång / Snor og vristang / Naru ja säätötanko Snor og kæde / Snöre och kedja / Snor og kjede / Naru ja ketju Træk for og fra / Drag till och från / Trekk for og fra / Lamellien vetäminen sivuun/kautta eteen Drejning af lameller / Vinkling av lamellerna / Vinkling av lamellene / Lamellien kääntäminen Træk i betjeningssnoren for at trække for eller fra. Det anbefales at stille lamellerne vinkelret (åbne) før der trækkes for eller fra, for at mindske slitage på lamellerne og systemet. Lamellerne drejes ved at trække i betjeningskæden eller dreje på drejestangen.justér lamellerne efter ønske. Drag i betjäningslinan för att dra lamellerna till och från. Vi rekommenderar att ni ställer lamellerna i vinkelrätt läge innan ni drar dem, slitaget minskar då på lameller och skena. Vinkla lamellerna genom att dra i betjäningskedjan eller vrid på vridstången. Vinkla lamellerna efter önskemål. Dra i betjeningssnoren for å trekke lamellene for og fra. Vi anbefaler at dere stiller lamellene i vinkelrett posisjon før lamellene trekkes til og fra, for å minske slitasjen på lameller og skinne. Lamellene vinkles ved å trekke i betjeningskjedet eller vri på vristangen. Justér lamellene etter ønske. Vedä käyttönarusta viedäksesi lamellit sivuun tai vetääksesi ne eteen. Suosittelemme, että käännät lamellit kohtisuoraan kiskoon nähden ennen kuin vedät lamellinipun sivuun. Käännä lamelleja vetämällä käyttöketjusta tai kääntämällä säätötankoa. Säädä lamellit haluamaasi kulmaan Forbehold for tekniske ændringer Tekniska ändringar förbehålls

7 2012 Monterings- og brukerveildning Asennus- ja käyttöohjeet BETJENING / MANÖVRERING / Betjening / KÄYTTÖ Monokæde / Kedja / Monokjede / Ketju Lamellerne køres og vendes med endeløs kæde / Lamellerna dras och vinklas med ändlös kedja / Lamellene trekkes og vinkles med endeløst kjede / Lamellinippua liikutellaan ja käännetään päättömällä ketjulla Drejning og fratræk af lameller / Vinkling och fördragning av lameller / Vinkling og fratrekk av lameller / Lamellien kääntäminen ja lamellinipun liikuttaminen Løsne gearlåsen: træk 2-3 cm tilbage / Lossa kedjan: dra kedjan 2-3 cm åt motsatt håll / Løsne gearlåsen: trekk kjedet 2-3 cm tilbake / Lukitse toiminnanvalitsin vetämällä ketjusta taaksepäin 2-3 cm. Tämän jälkeen voit ketjusta vetämällä liikuttaa lamellit eteen. Lysregulering / Vinkling av lameller / Vinkling av lameller / Lamellien kääntäminen Ketjusta vetämällä voit kääntää lamelleja haluamaasi suuntaan. Med forbehold om tekniske endringer Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

8 : : : : Vedligeholdelse: En række lamelvæv kan håndvaskes se kollektionsbogen. Spørg din forhandler. Skötselråd Ett antal lamellvävar kan tvättas för hand - se Kollektionsbok. Fråga din återförsäljare om mer hjälp. Vedlikehold: En rekke lamellvev kan håndvaskes - se kolleksjonsboken. Spør din forhandler. HOITO-OHJE Osa lamelleista voidaan pestä käsin - katso mallistokansiosta. Kysy jälleenmyyjältäsi lisää ohjeita Art. nr

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

MountingInstructions. Rullegardin XL / Rullegardiner XL/ Rullgardiner XL / Rullakaihtimen XL

MountingInstructions. Rullegardin XL / Rullegardiner XL/ Rullgardiner XL / Rullakaihtimen XL MountingInstructions Rullegardin XL / Rullegardiner XL/ Rullgardiner XL / Rullakaihtimen XL Information Dansk Hvis De ønsker flere oplysninger og/eller har problemer: Kontakt den forhandler, Luxaflex -produktet

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Luxaflex Verosol Plisségardin Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus ja käyttöohje

Luxaflex Verosol Plisségardin Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus ja käyttöohje Luxaflex Verosol Plisségardin Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning sennus ja käyttöohje 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings- och

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes TEKNISKE INFORMATIONER / LAMELGARDINER Forhandler: www.persiennegruppen.dk Ret til ændringer forbeholdes TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER OPMÅLING & BESTILLING Du kan bestille Faber lamelgardiner

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Nybye. Samlevejledning : Det anbefales at presenningen, vipper til højre, vær opmærksom med hængsler. Vend!

Nybye. Samlevejledning : Det anbefales at presenningen, vipper til højre, vær opmærksom med hængsler. Vend! Nybye Monterings vejledning Vip-Ruf nr.23. Pakken indeholder: 1 stk. presenning passende til Brenderup trailer 1205 1 stk. vinkelskinne, ca. 2 meter, med hængsler og på svejst rund tap. 1 stk. vinkelskinne,

Læs mere

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes

Forhandler: www.persiennegruppen.dk. Ret til ændringer forbeholdes TEKNISKE INFORMATIONER / PLISSÉGARDINER Forhandler: www.persiennegruppen.dk Ret til ændringer forbeholdes TEKNISK INFORMATION FABER PLISSÉGARDINER OPMÅLING & BESTILLING Du kan bestille Faber plisségardiner

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt.

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt. LED-strålkastare med Rörelsevakt LED-lyskaster med bevegelsesvakt LED-valaisin liiketunnistimella LED-lampe med bevægelsesvagt 4,5 W 9 W Art. 44-781 Art. 35-0111 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05 www.stigagames.com SE MONTERINGSanvisning DK Monteringsvejledning NO MONTERINGSanvisning SF Kokoamisohje GB ASSEMBLE Instruction manual KICK SCOOTER Creator 200 8280-0300-05 Svenska SE Justerbar höjd 90-100

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV

MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV 1. Påkrevde deler ved montering av bordstativet (medfølger) Merk: Illustrasjonene nedenfor er bare for referanse. Før du monterer stativet, vennligst sjekk at du har

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket. Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket

Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket. Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket Lysrörsarmatur, IP65 D-Märkt Lysrørarmatur, IP65 D-merket Loisteputkivalaisin, IP65-merkitty Lysrørsarmatur, IP65 D-Mærket IP65 SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9043628-629 Plænesweeper 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Plænesweeper Varenr.: 9043628-629 Beskrivelse: Plænesweeper på enten

Læs mere

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning

ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning ullegardin Luxaflex Rullegardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin Type 1. Standard Standardmontering Monteringsmuligheder Afmontering (Standard) Brug af Dæmpet fjeder Type 1. Monteringsprofil

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8. 5 LED System carrier 2 REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 8 5 LED System carrier 2 - 2 - version 2 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 4 2. Nødvendigt specialværktøj... 5 2.1 Specialværktøj... 5 3. Vedligeholdelse... 6 3.1

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign.

Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. STANDARDMONTERING Sørg for at placere beslagene således, at rullegardinet ikke rører fremspring, f.eks. vinduesgreb, dørhåndtag, vindueskarme og lign. 1. Montering af standardbeslag Beslagene kan bruges

Læs mere

Cykelbroms MTB. Art. 27-891. 27-891.qxd 03-06-13 08.30 Sida 1

Cykelbroms MTB. Art. 27-891. 27-891.qxd 03-06-13 08.30 Sida 1 27-891.qxd 03-06-13 08.30 Sida 1 SE Cykelbroms MTB Sats med cantileverbromsar fram och bak för mountainbikes. Bromsarmar av stålförstärkt plast. Används på nästan alla mountainsbikes. Utmärkt konstruktion

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Installation guide 1a

Installation guide 1a Installation guide 1a Prelude 24 / Prelude Sixty 2 + Mineral board Edge A / E24 / D2 (FI) Asennusopas. (SE) Monteringsanvisningar. (NO) Monteringsveiledning. (DK) Monteringsvejledning. Summary 1 Tools

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri

Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 8 Service och garanti...

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Græstrimmer GL570/GL580

Græstrimmer GL570/GL580 Græstrimmer GL570/GL580 Reflex Reflex græs- og kanttrimmere har et enestående helautomatisk trådfremføringssystem. Dette betyder at brugeren slet ikke behøver at tænke på trådfremføringen. Det passer græstrimmeren

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1096 sida 1(2) JABO LUSTHUS 10 (Svenska 2014-01-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, plywood skivor 12 mm, reglar 45 x 95, nockbeslag, takfotsbrädor 22 x 120. Taklutning ca 19 o. YTTERVÄGG Färdiga väggblock med

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

Assembly Instructions

Assembly Instructions EN Assembly instructions EN Assembly Instructions DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning Gaia Jumbo Item No. Part Sect. Ref. Size

Læs mere

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER

TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER TEKNISKE INFORMATIONER / LAMELGARDINER TEKNISK INFORMATION FABER LAMELGARDINER OPMÅLING & BESTILLING Du kan bestille Faber lamelgardiner på både murmål / karmmål og på færdigmål. Angiv tydeligt på din

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

Af- og påmontering af ruderamme

Af- og påmontering af ruderamme Af- og påmontering af ruderamme Page 1 of 1 Af- og påmontering af ruderamme Afmontering Kør ruden ned indtil anslag. Afmonter dørbeklædningen Reparationsgruppe70. Løsn isoleringsmåtten -1- i det øverste

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV 82-096 manual.indd 2014-04-25, 10.30.10 Art. 82-096 Snöplog till ATV Snøplog for ATV Lumiaura ATV-ajoneuvoihin Sneplov til ATV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL

BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL UNIVERSAL 15-36 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare Monteringvejledning brusere og badekar Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Asennusohje suihku- ja kylpyammesekoittimille Hafa AB Svarvaregatan 5, Box

Læs mere

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning EN User guide Component checklist You have bought a wall mount for a flat panel display up to 35kg. For mounting on concrete and wooden walls, please use the included screws and plugs. For mounting on

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

D udstyr VEJLEDNING I OPMÅLING AF VINDSPEJL. HD Bådudstyr Side: 1 af 1 2004-10-12 Holmehaven 18 2670 Greve

D udstyr VEJLEDNING I OPMÅLING AF VINDSPEJL. HD Bådudstyr Side: 1 af 1 2004-10-12 Holmehaven 18 2670 Greve H VEJLENING I OPMÅLING AF VINSPEJL H åd Side: 1 af 1 2004-10-12 H INHOL 1. Indledning... 3 1.1. Før du starter... 3 1.2. Modeller... 3 1.3. Opmåling.... 4 1.3.1. Mål 1-6.... 4 1.3.2. Mål 7-10.... 4 1.3.3.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol

babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol UNIVERSAL 0-13 kg E9 042022 ECE R44/04 SE babyskydd VIKTIGT Detta babyskydd har utformats för att ge maximal bekvämlighet och säkerhet åt ditt barn. För att

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Plisségardiner. Enkle udtryk med utallige muligheder

Plisségardiner. Enkle udtryk med utallige muligheder Plisségardiner Enkle udtryk med utallige muligheder Forny boligen med fine folder Plisségardinet lader på smukkeste vis stramme linjer og bløde stoffer gå hånd i hånd. Og den omfattende kollektion gør

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Plisségardiner. Enkle udtryk med utallige muligheder

Plisségardiner. Enkle udtryk med utallige muligheder Plisségardiner Enkle udtryk med utallige muligheder Ny kollektion med kant Den nye kollektion af Luxaflex plisségardiner er et overflødighedshorn af farvestrålende stoffer, forskellige transparentheder

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere