Forretnings og handelsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings og handelsbetingelser"

Transkript

1 Forretnings og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder Ophavsret Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul Købers erstatningsansvar Varsling og Ændringer Prisfastsættelse Produktbeskrivelser Overflytning Basic Business Business + Pro Moduler CMS Webhotel website webshop Betalingsgateway Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Klippekort Rettelser Indsættelse af indhold Support Optagelse af samtaler

2 Fakturering og Betaling Generelle faktureringsbetingelser Forskudsbetaling Førstegangskøber Kundeaftaler Anvendelse Når køber indgår aftale med Oneroad om ny løsning, mere specifikt en serviceydelse. Serviceydelsen indeholder som udgangspunkt design, e mails, CMS adgang, drift og evt. søgeoptimering (SEO), for hvad så vidt angår websites og webshops. Ved kravspecificerede opgaver, fremgår typisk ydelsens art, ejerskab og rettigheder af den enkelte kundeaftale. I henhold til serviceydelsen, fungerer Oneroad alene som registrator (formidler) mht. købers erhvervelse af internetdomænet. Køber er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af køber. Den enkelte kundeaftale har forrang for Oneroad s forretnings og handelsbetingelser. Rettigheder Køber kan ikke under og efter endt samarbejde gøre krav på designfiler, CMS systemet eller kampagne content. Designfiler og CMS systemet er Oneroad s ejendom. Køber har ved aftalen nydt godt af en online serviceydelse. Såfremt køber ønsker designfiler udleveret, eller agter at genbruge layoutet hos anden udbyder, efter endt samarbejde med Oneroad, kan køber erhverve sig retten såfremt køber betaler for det. Oneroad kræver kompensation svarende til 3 års webperiode (webhotel, drift eller kampagne). Webperioden fremgår af købers kontrakt med Oneroad. I tilfælde hvor Oneroad får kendskab til at køber anvender designs efter endt samarbejde uden at have betalt kompensation, faktureres køber omgående for de 3 års drift, og Oneroad fastholder sit krav. Designs udvikles individuelt efter købers ønsker, men indeholder kraftige forretningskendetegn ved Oneroad og Oneroad s brand. Oneroad ApS kræver derfor at køber under samarbejdet, hverken kopierer eller udformer et design, identisk med den/de Oneroad har udviklet, medmindre

3 Oneroad anvendes til opgaven. Bestemmelserne omkring ophavsret gælder ligeledes såfremt køber måtte anvende et design, der er udviklet til en af Oneroad s andre kunder, eller som indeholder væsentlige kendetegn, ved et design erhvervet af en af Oneroad s kunder. Dog skal køber indhente accept for brugen af designet, fra Oneroad s anden kunde, som dokumentation for enighed, overfor Oneroad. Oneroad videregiver ikke kildefiler og dokumentation for det udviklede, medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale. Ved flash udvikling udleveres ikke kildefiler til køber medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale. Ved aftaler hvor køber selv leverer designfiler, eller ønsker løsningen identisk med nuværende, har køber fuld ophavsret på designs og indhold, dog ikke indhold leveret af Oneroad. Hvis køber senere får udviklet et nyt design af Oneroad, overgår ophavsretten igen til Oneroad. I tilfælde hvor køber har al ophavsret, er det købers eget ansvar at kopiere designs og indhold til senere brug, såfremt køber opsiger aftalen med Oneroad. Kravspecifikation Ved proløsninger eller specialudviklet programmering, udvikler Oneroad en kravspecifikation. Inden Oneroad anvender tid til at udforme en kravspecifikation, skal der som udgangspunkt indgås en aftale med køber om denne udvikling. Køber skal acceptere et tilbud på kravspecifikationen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt køber har indgået aftale med Oneroad om udviklingen af en kravspecifikation, samt betalt for denne, har køber ejer rettighederne over kravspecifikationen, og kan vælge en anden leverandør til slutopgaven end Oneroad. Såfremt køber ikke har accepteret et tilbud om udvikling af kravspecifikation, samt betalt for denne, må køber ikke kopiere kravspecifikationen, eller anvende kravspecifikationen uden Oneroad s accept. Brud på dette medfører et krav fra Oneroad rettet mod køber, på anvendt tid for udviklingen af kravspecifikationen. Kontraktindgåelse Ved kontraktindgåelse forpligter køber sig til at opgive korrekte kontakt og virksomhedsoplysninger. Oneroad forpligter sig til at behandle alle oplysninger om køber fortroligt, dog er Oneroad berettiget til at udlevere købers navn, adresse og telefonnummer til et af IT Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. Oneroad forbeholder sig ret til at bruge kontraktoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs og marketingsøjemed. Oneroad er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC

4 og RIPE. Oneroad har tavshedspligt omkring købers interne anliggender, i form af kunder, budgetter, omsætning o. lign. Det gælder ved alle aftaler med Oneroad, at skulle køber opgive at drive virksomhed før Oneroad har modtaget betaling for en udestående faktura, da hæfter den tegningsberettigede, og eller selskabets ejere, personligt for Oneroad s krav. Dvs. at kravet følger den person der har haft ansvaret eller ejerskabet for/af den virksomhed, som Oneroad har indgået aftale med. Annullering af aftalen Oneoad forbeholder sig retten til at annullere aftalen om en endnu ikke igangsat samarbejde, såfremt der fra Oneroad s side skønnes at den indgåede aftale indeholder markante fejl i henhold til Oneroad s priser. I Oneroad igangsættes al arbejde umiddelbart efter at der er indgået en aftale. Derfor er alle aftaler bindende fra underskriftstidspunktet, medmindre andet fremgår af den enkelte kundeaftale. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke annullere en kundeaftale med Oneroad. Opsigelse Oneroad refunderer ikke for resterende tid af webperiodens løbetid, såfremt køber ønsker at opsige inden webperiodens ophør. Aftalen er fortløbende, så køber skal opsige samarbejdet inden ny webperiodes start. Oneroad fakturerer automatisk for ny webperiode, efter ny webperiodes start. Webperioden fremgår af alle fakturaer, og beskrives som den periode webhotellet (driften eller abonnementet) dækker over. Opsigelser skal fremsendes på skrift til Oneroad, enten ved rekommanderet brev eller via e mail Oneroad forbeholder sig retten til at slette alt materiale efter 30 dage fra opsigelsesperiodens ophør, for blandt andet at undgå ressourcemangel på Oneroad s webservere. Det er derfor købers eget ansvar at få udleveret designs og data, såfremt køber har krav på disse ting.

5 Misligholdelse Følgende områder om misligholdelse af købers pligter, fortolkes i Oneroad s forretnings og handelsbetingelser: Forsinkelse Købesummens størrelse Oplysningspligt Forsinkelse Køber har pligt til at levere materiale til aftalte tid. Ydermere har køber pligt til at være til rådighed i udviklingsforløbet. Køber har ydermere pligt til at udvise seriøst engagement. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet Udviklingsforløb generelle udviklingsbestemmelser. Køber har ligeledes pligt at betale til tiden, samt betale den fulde sum af det aftalte. Der foreligger forsinkelse lige så snart pengene ikke forefindes på Oneroad s konti 2 dage efter forfald. Forfald fremgår altid af den/de fremsendte fakturaer. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet fakturering og betaling. Købesummens størrelse Her drages direkte parallel til Købelovens 5 og 6. Jf. 5, skal køber betale den rette købesum (størrelse). Købesummen vil som udgangspunkt fremgå af den enkelte kundeaftale. Men er købesummen ikke aftalt på skrift, skal køber betale, hvad sælger forlanger, medmindre dette er urimeligt. Jf. 6, har køber modtaget en faktura uden at gøre indsigelse mod denne, er køber bundet af prisen, medmindre den er åbenbart urimelig. Oneroad kræver at indsigelsen skal være Oneroad i hænde inden forfald, hvis køber skal kunne gøre indsigelse. Oplysningspligt Såfremt køber flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal køber straks give Oneroad skriftlig besked herom. Se blandt andet afsnittet kontraktindgåelse. Oneroad s beføjelser: Fastholde Hæve aftalen Fastholde Oneroad kan til enhver tid vælge at fastholde købet såfremt køber ikke har opsagt rettidigt. Ydermere kan Oneroad fastholde købet, trods varen ikke er overdraget til køber endnu. Ved

6 overdragelse menes at webløsningen er tilgængelig for køber, på en testadresse eller online på et internetdomæne. Hæve aftalen Såfremt der forligger et krav om forskudsbetaling fra Oneroad s side, inden den aftalte ydelse skal leveres, og køber ikke efterkommer kravet, kan Oneroad vælge at hæve aftalen. Enhver forsinkelse anses som værende væsentlig, medmindre der kun mangler en ringe del af købesummen. Ved successiv levering, hvor betaling sker efterhånden, berettiger væsentlig forsinkelse med en enkelt betaling Oneroad til at hæve for efterfølgende leveringer, medmindre der ikke er grund til formodning om gentagelse. Oneroad kan give køber en advarsel ved første forsinkelse, herefter forbeholder Oneroad sig retten til at hæve aftalen, ved gentagelse af forsinkelse med betaling, fra købers side. Ansvarsbegrænsningsklausul Følgende elementer fortolkes i Oneroad s ansvarsbegrænsningsklausul: Produktansvar Force Majeure Medarbejder svigt Vederlag og brand Drift Produktansvar Oneroad kan ikke drages til ansvar for skade eller gene som Oneroad s produkter måtte forvolde købers systemer, købers kunder eller personer. Her er tale om forhold som Oneroad ikke ville kunne forudse eller vurdere omfanget af. Oneroad kan ikke drages til ansvar for forsinkelse af levering, såfremt grunden til forsinkelsen med rette ikke kunne forudses af Oneroad, eller hvis det skyldes købers manglende engagement. Læs generelt Oneroad s bestemmelser under afsnittet udviklingsforløb. Oneroad kan ikke drages til ansvar for disfunktion og mangler ved tredjepartsprodukter, udviklet af tredjemand men evt. leveret af Oneroad. Eksempler på tredjepartsprodukter kan være Google Apps, WebGlobe eller Open Source systemer så som PrestaShop. Tredjemand kan løbende ændre vilkår, betingelser og funktionalitet af sine produkter, og Oneroad kan ikke drages til ansvar for disse forhold, trods produktet kan være leveret af Oneroad. Det er købers eget ansvar at indhente viden om tredjepartsprodukter, dog har Oneroad pligt at oplyse hvornår et produkt er leveret af tredjemand.

7 Alle webhoteller og lagring af Oneroad s produkter, leveres af WebGlobe A/S, som varetager driften af Oneroad s servere. Køber kan derfor ikke drage Oneroad ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det anskaffede produkt. Oneroad anvender til tider eksterne udviklere (tredjemænd) hyret af Oneroad. Oneroad kan ikke drages til økonomisk ansvar for fejl og mangler ved disse udvikleres arbejde. Men anses fejlene og manglerne for at være væsentlige, og kan Oneroad ikke sørge for en udbedring indenfor rimelig tid, kan køber hæve aftalen. Force Majeure Oneroad kan ikke drages til ansvar for samfundsmæssige eller katastrofale forhold såsom krig, der kan være til skade for køber. Ydermere kan Oneroad ikke drages til ansvar for kriminelle handlinger og ulykke, såsom tyveri og brænd, forudsat at Oneroad har foretaget de retsmæssige forbehold. Medarbejder svigt Oneroad kan ikke drages til ansvar for mangler og fejl bevidst begået af medarbejdere i Oneroad. Ej heller kan Oneroad drages til ansvar hvis medarbejderen har handlet groft uagtsomt. Vederlag og brand Oneroad kan nægte at færdigudvikle et produkt såfremt den indgåede aftale er til skade for Oneroad s økonomi, omdømme/ry eller position på markedet. Ved økonomi forstås både det generelle forhold, men også ved den enkelte kundeaftale. Drift Se afsnittet ovenfor om produktansvar, da Oneroad anvender tredjeparts produkt, samt tredjemand til den løbende drift af alle webløsninger. Oneroad kan ikke drages til ansvar såfremt det udviklede produkt måtte afføde behov for mere supporttid end først beregnet/antaget. Købers erstatningsansvar Såfremt køber har misligholdt aftalen med Oneroad, kan Oneroad kræve at køber skal betale erstatning for estimeret anvendt tid. Det forudsættes dog at Oneroad herefter agter at hæve aftalen, hvorfor dette skal reklameres overfor køber inden eller samtidig med et evt. erstatningskrav.

8 Varsling og ændringer Oneroad kan varsle ændringer af aftalen via e mail til den e mail adresse, kunden oplyser ved indgåelse af kundeaftalen. Oneroad kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Køber kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Købers opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter gennemføres uden forudgående varsel. Oneroad kan ophøre med at tilbyde webhotel/drift med 6 måneders varsel til en måneds udgang. Oneroad kan overdrage den tekniske drift af serviceydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede eller bedre vilkår for køber. Prisfastsættelse Alle priser er oplyst ekskl. moms i kundeaftalerne. Der kan hvert år tillægges 2 3 % i prisstigning, svarende til samfundets prisstigninger. Produktbeskrivelser og abonnementer Overflytning En overflytning er defineret ved, at køber ønsker en ny løsning leveret af Oneroad, eksakt magen til nuværende. En overflytning vil typisk være et layout anvendt til en hjemmeside, samt al tekstmæssigt indhold. Det er købers eget ansvar at sikrer sig ophavsretten på designfiler og layout, inden der kontraheres med Oneroad. Oneroad kan ikke drages til ansvar, hvis køber ikke har ret til ophavsretten på sit nuværende layout og indhold. Basic Basic konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en standardiseret løsning. Ved standardiseret menes, at løsningen kan være identisk med andre Basic løsninger solgt til andre købere, af Oneroad. Oneroad har en designbank med standardlayouts. Køber erhverver sig et layout på foranledning af en medarbejder ved Oneroad, men får måske tilpasset dette med eget logo, egne billeder og eget indhold. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop.

9 Business Business konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en unik løsning. Ved unik menes at Oneroad søger at udvikle en hjemmeside tilrettet købers ønsker, stil og smag. Ydermere må Oneroad ikke anvende løsningen til andre af Oneroad s kunder, som ved Basic konceptet. Udviklingen af en Business løsning sker i tæt dialog mellem køber og Oneroad s webgrafikere og evt. salgskonsulent. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Business + Business + konceptet er defineret ved først og fremmest at være identisk med Business konceptet. Den eneste forskel er at køber får en masse tillægsmoduler med i aftalen, for en gunstigere pris. Modulerne fremgår af den enkelte kundeaftale. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Pro En proløsning er defineret ved at være en unik løsning i sin helhed. En proløsning er et produkt Oneroad udvikler udelukkende på købers foranledning, og der udvikles ved alle proløsninger en kravspecifikation, der dokumenterer løsningen og dens virke. Denne kravspecifikation underskrives sammen med kundeaftalen. En proløsning kan være alt lige fra en omfattende hjemmeside, til et unikt webbaseret system. Moduler Oneroad har udviklet en lang række moduler. Disse moduler tilføjer købers produkt en ny funktion, eller en ny feature. Oneroad har udviklet en lang række standardmoduler, og enkelte af dem indgår i produktet ved de fleste kundeaftaler, der omhandler køb af hjemmeside eller webshop. CMS Alle websites og proløsninger udvikles gennem Oneroad s egen kildekode, databaser og ressourcer. Oneroad integrerer alle websites og proløsninger i Oneroad s eget udviklede Content Management System. Webshops udvikles i shopsystemet Presta Shop, som er et tredjepartsprodukt.

10 Såfremt et website eller en proløsning udvikles og integreres i et tredjepartsprodukt såsom Joomla, Typo 3 eller Wordpress, vil dette fremgå af den enkelte kundeaftale. Webhotel Webhotellet er defineret som driften af løsningen herunder moduler, hosting, CMS, sikkerhed, backup, mailservice og support. Webhotellet er en serviceydelse, der omfatter en given periode (webperiode). Webhotellets løbetid fremgår af enhver kundeaftale. Webhotellets startdato, er fra når løsningen er online på en testadresse, eller et internetdomæne. Køber har det overordnede ansvar for om sitet skal/er online, derfor kan dette ikke bruges som argument for ikke at betale webhotel. Oneroad har månedlige udgifter forbundet med webhotellet, fra sitet befinder sig på Oneroad s server. For uddybelse af købers godkendelse, gå til afsnittet om generelle udviklingsbestemmelser. Website Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Oneroad 's servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 200 MB serverplads og 2 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned. Webshop Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Oneroad 's servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 500 MB serverplads og 5 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger det månedlige webhotel i pris, og næste interval er, 750 MB serverplads og 7,5 GB trafik, i alt en stigning i webhotellets på 99 kr. per måned. Overskrider køber igen ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned.

11 Betalingsgateway Oneroad anvender betalingsgateway gennem DanDomain og Quickpay. Betalingsgateway oprettes først efter godkendelse og betaling fra købers side. Prisen for betalingsgateway fremgår af den enkelte kundeaftale og kan være inkluderet i det enkelte webhotel. Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Køber er forpligtet til seriøst engagement efter kontraktindgåelse. Fremsender køber ikke materiale inden 5 arbejdsdage til Oneroad, ser Oneroad sig ret til at udvikle en løsning ud fra kundens formodede/aftalte ønsker, som placeres på en testadresse. Er der ikke aftalt at køber skal fremsende materiale, ses bort fra denne bestemmelse. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for kontraktindgåelse. Har køber ikke inden 5 arbejdsdage fra første fremsendelse af layout, kontaktet Oneroad med rettelser og kommentar til det fremsendte layout, vil Oneroad betragte hjemmesiden som værende godkendt af køber, og køber faktureres. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for fremvist/fremsendt layout. Såfremt køber ikke viser seriøst engagement kan Oneroad vælge at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning, dog ikke indenfor de første 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Oneroad kan heller ikke opsige køber med øjeblikkelig virkning efter iværksat løsning. Dog kan Oneroad ende samarbejdet med øjeblikkelig virkning, såfremt køber anvender hjemmesiden til markedsføring af samfundsmæssig uacceptabel virksomhed. Eksempler herpå kan være racistisk propaganda, stødende pornografisk markedsføring og kraftige religiøse budskaber, der hæver sig over de almene samfundsnormer. Oneroad forholder sig i alle sammenhænge upartisk, men køber er forpligtet til at opretholde dansk lovgivning om markedsføring på internettet, samt anvendelse af hjemmeside. Klippekort Til fremtidige rettelser, som køber ikke selv kan foretage, skal køber rette henvendelse til Oneroad. Oneroad tilbyder klippekort til rettelser: 10 klip af kr.

12 1 klip svarer til en påbegyndt halv times arbejde. Når først designet er udviklet, er rettelser normalt hurtigt foretaget. Køber kan sende rettelser via e mail eller kontakte Oneroad via telefon xx xx xx xx. Kræver rettelserne kun 1 2 klip bliver disse foretaget med det samme på købers foranledning. Er rettelserne omfattende vil Oneroad kontakte køber, samt evt. komme med forslag til anderledes og mere fordelagtige muligheder. Dette opfyldes for at sikre at køber får det mest optimale ud af klippekortet. Alle klippekort dækker smårettelser til eksisterende grafik, samt ændring af indhold. For rettelser til programmering gives særskilt tilbud. Rettelser Følgende indgår ikke som rettelser i Oneroad s aftaleforhold: Tilføjelser f.eks. nye funktioner, nyt grafik, mere flash mm. Ændringer af funktionalitet eller grafisk opsætning omfatter f.eks. ting som ikke er begrundet klart i en evt. kravspecifikation. Generelt alle ting køber måtte komme med, som ikke er specificeret i kravspecifikationen eller aftalen. Indsættelse af indhold Ved uvikling af nyt website eller webshop lægger Oneroad indhold ind, enten fra købers gamle website/webshop, eller fra købers materiale. Dog er der begrænsning for hvor meget der medtages uden vederlag for køber. Oneroad indsætter ved udvikling af website og webshops 10 content siders indhold. Herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Oneroad s klippekort ordning. Ved udvikling af webshops indsætter Oneroad de første 10 produkter, herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Oneroad s klippekort ordning. Oneroad kan ikke drages til ansvar for urigtige oplysninger på købers løsning/er. Det er købers ansvar at levere korrekte oplysninger. Det er ydermere købers ansvar at gennemse og godkende, at det arbejde Oneroad har udført, er udført korrekt.

13 Support Oneroad sidder altid klar med professionel support hvis køber skulle komme i tvivl om hvordan produktet anvendes og administreres. Oneroad yder gratis rådgivning og vejledning til brugen af Oneroad s CM System og Prestashop. Såfremt køber ønsker support i henhold til tredjepartsprodukter såsom Outlook eller Google Apps (herunder Gmail), skal køber erhverve sig et klippekort, og der fratrækkes et klip ved hver halve supporttime. Kontakt vores support afdeling via e mail eller telefon alle hverdage fra 9.00 til Optagelse af samtaler Oneroad kan optage samtaler med alle Oneroad s kunder via telefon, dels for at sikre høj kontinuerlig service ved dialog omkring grafiske opgaver, men også som led i intern træning af medarbejdere. Ved optagelse kan Oneroad efter endt opkald sikre at kundens ønsker bliver opfyldt til fulde. Oneroad kan fremsende lydklip til køber hvor køber mundtligt tilkendegiver sin godkendelse af en opgave, som accept for at modtage en faktura fra Oneroad, på udført arbejde. Fakturering og betaling Generelle faktureringsbetingelser Når køber har godkendt det grafiske layout, og løsning er synlig på en testadresse eller internetdomæne, fakturerer Oneroad for det aftalte i henhold til kontrakten, og betalingsproceduren iværksættes. Webhotellet starter når købers løsning enten er online på domænet, eller på testadressen. Det er derfor købers ansvar at Oneroad kommer i besiddelse af indhold og materiale til løsningen, og forsinkelse kan ikke lægges til hindring for betaling af den faktura Oneroad fremsender efter godkendelse af det grafiske layout, og aktivering på testadresse. At køber finder behov for rettelser efter godkendt grafisk layout, og synlighed på en testadresse, kan ikke bruges som grundlag for ikke at betale den fremsendte faktura. Efter puljen af rettelser, starter Oneroad s alm. procedure for rettelser, i form af klippekort mv. Såfremt køber ikke betaler til tiden, fremsender Oneroad en betalingspåmindelse. Denne

14 fremsendes via mail eller per brev 5 hverdage efter forfaldsdatoen, og Oneroad forbeholder sig retten til samtidig, at fremsende ny faktura med rykkergebyr på 250 kr. Såfremt køber ikke reagerer på betalingspåmindelsen, fremsender Oneroad efter 5 hverdage inkassovarsel, og Oneroad forbeholder sig igen retten til samtidig, at fremsende ny faktura med et yderligere rykkergebyr på 250 kr. 5 hverdage efter fremsendt inkassovarsel, overdrages sagen til retslig inkasso ved Visma Collectors. Sagen vil herefter blive pålagt inkassoomkostninger, og i værste fald sagsomkostninger. Forskudsbetaling Oneroad kræver forskudsbetaling af alle opgaver, som sikkerhed for købers engagement og betalingsvillighed. Oneroad fakturerer 30 % af den samlede aftalesum inkl. webhotel, inden arbejdet påbegyndes. Dette kan dog i særlige tilfælde fraviges, men så fremgår fravigelsen af den enkelte aftale. Førstegangskøber Når køber har underskrevet en aftale med Oneroad, foretager Oneroad et internt kredittjek af køber. Såfremt køber måtte stå i Ribers eller andet organ for dårlige betalere, kan Oneroad annullere kundeaftalen. Under alle omstændigheder kan Oneroad kræve en forskudsbetaling på momsværdien og den fulde aftalesum, inden arbejdet påbegyndes.

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik:

Copyright: Webhotel - ansvar: Webhotel - anvendelse og trafik: Copyright: Alt materiale på NextDomain.dk og andet materiale udviklet af Next Domain, er ophavsretligt beskyttet efter gældende dansk lovgivning. Dvs., at både digital og analog kopiering af tekst, billeder,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt d.22.11.2013

Kontrakt d.22.11.2013 Kontrakt d.22.11.2013 mellem Emil Sennicksen CVR.nr.: 35299149 Fredensgade 9 1 t.v 2200 København N og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1. Kontraktens omfang

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden).

Læs mere

+ Unicornix ApS Neptunvej 2 2680 Solrød Strand

+ Unicornix ApS Neptunvej 2 2680 Solrød Strand + Unicornix ApS Neptunvej 2 2680 Solrød Strand Rammeaftale København d. 10. Jan. 2013 Hermed indgåes aftale mellem Mikjaer Aps, CVR: 32 93 32 62, herefter kaldet virksomheden og Unicornix ApS, CVR: 35024816,

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere