Forretnings og handelsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings og handelsbetingelser"

Transkript

1 Forretnings og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder Ophavsret Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul Købers erstatningsansvar Varsling og Ændringer Prisfastsættelse Produktbeskrivelser Overflytning Basic Business Business + Pro Moduler CMS Webhotel website webshop Betalingsgateway Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Klippekort Rettelser Indsættelse af indhold Support Optagelse af samtaler

2 Fakturering og Betaling Generelle faktureringsbetingelser Forskudsbetaling Førstegangskøber Kundeaftaler Anvendelse Når køber indgår aftale med Oneroad om ny løsning, mere specifikt en serviceydelse. Serviceydelsen indeholder som udgangspunkt design, e mails, CMS adgang, drift og evt. søgeoptimering (SEO), for hvad så vidt angår websites og webshops. Ved kravspecificerede opgaver, fremgår typisk ydelsens art, ejerskab og rettigheder af den enkelte kundeaftale. I henhold til serviceydelsen, fungerer Oneroad alene som registrator (formidler) mht. købers erhvervelse af internetdomænet. Køber er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af køber. Den enkelte kundeaftale har forrang for Oneroad s forretnings og handelsbetingelser. Rettigheder Køber kan ikke under og efter endt samarbejde gøre krav på designfiler, CMS systemet eller kampagne content. Designfiler og CMS systemet er Oneroad s ejendom. Køber har ved aftalen nydt godt af en online serviceydelse. Såfremt køber ønsker designfiler udleveret, eller agter at genbruge layoutet hos anden udbyder, efter endt samarbejde med Oneroad, kan køber erhverve sig retten såfremt køber betaler for det. Oneroad kræver kompensation svarende til 3 års webperiode (webhotel, drift eller kampagne). Webperioden fremgår af købers kontrakt med Oneroad. I tilfælde hvor Oneroad får kendskab til at køber anvender designs efter endt samarbejde uden at have betalt kompensation, faktureres køber omgående for de 3 års drift, og Oneroad fastholder sit krav. Designs udvikles individuelt efter købers ønsker, men indeholder kraftige forretningskendetegn ved Oneroad og Oneroad s brand. Oneroad ApS kræver derfor at køber under samarbejdet, hverken kopierer eller udformer et design, identisk med den/de Oneroad har udviklet, medmindre

3 Oneroad anvendes til opgaven. Bestemmelserne omkring ophavsret gælder ligeledes såfremt køber måtte anvende et design, der er udviklet til en af Oneroad s andre kunder, eller som indeholder væsentlige kendetegn, ved et design erhvervet af en af Oneroad s kunder. Dog skal køber indhente accept for brugen af designet, fra Oneroad s anden kunde, som dokumentation for enighed, overfor Oneroad. Oneroad videregiver ikke kildefiler og dokumentation for det udviklede, medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale. Ved flash udvikling udleveres ikke kildefiler til køber medmindre det fremgår af den enkelte kundeaftale. Ved aftaler hvor køber selv leverer designfiler, eller ønsker løsningen identisk med nuværende, har køber fuld ophavsret på designs og indhold, dog ikke indhold leveret af Oneroad. Hvis køber senere får udviklet et nyt design af Oneroad, overgår ophavsretten igen til Oneroad. I tilfælde hvor køber har al ophavsret, er det købers eget ansvar at kopiere designs og indhold til senere brug, såfremt køber opsiger aftalen med Oneroad. Kravspecifikation Ved proløsninger eller specialudviklet programmering, udvikler Oneroad en kravspecifikation. Inden Oneroad anvender tid til at udforme en kravspecifikation, skal der som udgangspunkt indgås en aftale med køber om denne udvikling. Køber skal acceptere et tilbud på kravspecifikationen, inden arbejdet påbegyndes. Såfremt køber har indgået aftale med Oneroad om udviklingen af en kravspecifikation, samt betalt for denne, har køber ejer rettighederne over kravspecifikationen, og kan vælge en anden leverandør til slutopgaven end Oneroad. Såfremt køber ikke har accepteret et tilbud om udvikling af kravspecifikation, samt betalt for denne, må køber ikke kopiere kravspecifikationen, eller anvende kravspecifikationen uden Oneroad s accept. Brud på dette medfører et krav fra Oneroad rettet mod køber, på anvendt tid for udviklingen af kravspecifikationen. Kontraktindgåelse Ved kontraktindgåelse forpligter køber sig til at opgive korrekte kontakt og virksomhedsoplysninger. Oneroad forpligter sig til at behandle alle oplysninger om køber fortroligt, dog er Oneroad berettiget til at udlevere købers navn, adresse og telefonnummer til et af IT Brancheforeningen nedsat organ vedrørende misbrug af internettet. Oneroad forbeholder sig ret til at bruge kontraktoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs og marketingsøjemed. Oneroad er berettiget til at videregive krævende oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC

4 og RIPE. Oneroad har tavshedspligt omkring købers interne anliggender, i form af kunder, budgetter, omsætning o. lign. Det gælder ved alle aftaler med Oneroad, at skulle køber opgive at drive virksomhed før Oneroad har modtaget betaling for en udestående faktura, da hæfter den tegningsberettigede, og eller selskabets ejere, personligt for Oneroad s krav. Dvs. at kravet følger den person der har haft ansvaret eller ejerskabet for/af den virksomhed, som Oneroad har indgået aftale med. Annullering af aftalen Oneoad forbeholder sig retten til at annullere aftalen om en endnu ikke igangsat samarbejde, såfremt der fra Oneroad s side skønnes at den indgåede aftale indeholder markante fejl i henhold til Oneroad s priser. I Oneroad igangsættes al arbejde umiddelbart efter at der er indgået en aftale. Derfor er alle aftaler bindende fra underskriftstidspunktet, medmindre andet fremgår af den enkelte kundeaftale. Køber kan derfor som udgangspunkt ikke annullere en kundeaftale med Oneroad. Opsigelse Oneroad refunderer ikke for resterende tid af webperiodens løbetid, såfremt køber ønsker at opsige inden webperiodens ophør. Aftalen er fortløbende, så køber skal opsige samarbejdet inden ny webperiodes start. Oneroad fakturerer automatisk for ny webperiode, efter ny webperiodes start. Webperioden fremgår af alle fakturaer, og beskrives som den periode webhotellet (driften eller abonnementet) dækker over. Opsigelser skal fremsendes på skrift til Oneroad, enten ved rekommanderet brev eller via e mail Oneroad forbeholder sig retten til at slette alt materiale efter 30 dage fra opsigelsesperiodens ophør, for blandt andet at undgå ressourcemangel på Oneroad s webservere. Det er derfor købers eget ansvar at få udleveret designs og data, såfremt køber har krav på disse ting.

5 Misligholdelse Følgende områder om misligholdelse af købers pligter, fortolkes i Oneroad s forretnings og handelsbetingelser: Forsinkelse Købesummens størrelse Oplysningspligt Forsinkelse Køber har pligt til at levere materiale til aftalte tid. Ydermere har køber pligt til at være til rådighed i udviklingsforløbet. Køber har ydermere pligt til at udvise seriøst engagement. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet Udviklingsforløb generelle udviklingsbestemmelser. Køber har ligeledes pligt at betale til tiden, samt betale den fulde sum af det aftalte. Der foreligger forsinkelse lige så snart pengene ikke forefindes på Oneroad s konti 2 dage efter forfald. Forfald fremgår altid af den/de fremsendte fakturaer. Se uddybelse af ovenstående under afsnittet fakturering og betaling. Købesummens størrelse Her drages direkte parallel til Købelovens 5 og 6. Jf. 5, skal køber betale den rette købesum (størrelse). Købesummen vil som udgangspunkt fremgå af den enkelte kundeaftale. Men er købesummen ikke aftalt på skrift, skal køber betale, hvad sælger forlanger, medmindre dette er urimeligt. Jf. 6, har køber modtaget en faktura uden at gøre indsigelse mod denne, er køber bundet af prisen, medmindre den er åbenbart urimelig. Oneroad kræver at indsigelsen skal være Oneroad i hænde inden forfald, hvis køber skal kunne gøre indsigelse. Oplysningspligt Såfremt køber flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal køber straks give Oneroad skriftlig besked herom. Se blandt andet afsnittet kontraktindgåelse. Oneroad s beføjelser: Fastholde Hæve aftalen Fastholde Oneroad kan til enhver tid vælge at fastholde købet såfremt køber ikke har opsagt rettidigt. Ydermere kan Oneroad fastholde købet, trods varen ikke er overdraget til køber endnu. Ved

6 overdragelse menes at webløsningen er tilgængelig for køber, på en testadresse eller online på et internetdomæne. Hæve aftalen Såfremt der forligger et krav om forskudsbetaling fra Oneroad s side, inden den aftalte ydelse skal leveres, og køber ikke efterkommer kravet, kan Oneroad vælge at hæve aftalen. Enhver forsinkelse anses som værende væsentlig, medmindre der kun mangler en ringe del af købesummen. Ved successiv levering, hvor betaling sker efterhånden, berettiger væsentlig forsinkelse med en enkelt betaling Oneroad til at hæve for efterfølgende leveringer, medmindre der ikke er grund til formodning om gentagelse. Oneroad kan give køber en advarsel ved første forsinkelse, herefter forbeholder Oneroad sig retten til at hæve aftalen, ved gentagelse af forsinkelse med betaling, fra købers side. Ansvarsbegrænsningsklausul Følgende elementer fortolkes i Oneroad s ansvarsbegrænsningsklausul: Produktansvar Force Majeure Medarbejder svigt Vederlag og brand Drift Produktansvar Oneroad kan ikke drages til ansvar for skade eller gene som Oneroad s produkter måtte forvolde købers systemer, købers kunder eller personer. Her er tale om forhold som Oneroad ikke ville kunne forudse eller vurdere omfanget af. Oneroad kan ikke drages til ansvar for forsinkelse af levering, såfremt grunden til forsinkelsen med rette ikke kunne forudses af Oneroad, eller hvis det skyldes købers manglende engagement. Læs generelt Oneroad s bestemmelser under afsnittet udviklingsforløb. Oneroad kan ikke drages til ansvar for disfunktion og mangler ved tredjepartsprodukter, udviklet af tredjemand men evt. leveret af Oneroad. Eksempler på tredjepartsprodukter kan være Google Apps, WebGlobe eller Open Source systemer så som PrestaShop. Tredjemand kan løbende ændre vilkår, betingelser og funktionalitet af sine produkter, og Oneroad kan ikke drages til ansvar for disse forhold, trods produktet kan være leveret af Oneroad. Det er købers eget ansvar at indhente viden om tredjepartsprodukter, dog har Oneroad pligt at oplyse hvornår et produkt er leveret af tredjemand.

7 Alle webhoteller og lagring af Oneroad s produkter, leveres af WebGlobe A/S, som varetager driften af Oneroad s servere. Køber kan derfor ikke drage Oneroad ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det anskaffede produkt. Oneroad anvender til tider eksterne udviklere (tredjemænd) hyret af Oneroad. Oneroad kan ikke drages til økonomisk ansvar for fejl og mangler ved disse udvikleres arbejde. Men anses fejlene og manglerne for at være væsentlige, og kan Oneroad ikke sørge for en udbedring indenfor rimelig tid, kan køber hæve aftalen. Force Majeure Oneroad kan ikke drages til ansvar for samfundsmæssige eller katastrofale forhold såsom krig, der kan være til skade for køber. Ydermere kan Oneroad ikke drages til ansvar for kriminelle handlinger og ulykke, såsom tyveri og brænd, forudsat at Oneroad har foretaget de retsmæssige forbehold. Medarbejder svigt Oneroad kan ikke drages til ansvar for mangler og fejl bevidst begået af medarbejdere i Oneroad. Ej heller kan Oneroad drages til ansvar hvis medarbejderen har handlet groft uagtsomt. Vederlag og brand Oneroad kan nægte at færdigudvikle et produkt såfremt den indgåede aftale er til skade for Oneroad s økonomi, omdømme/ry eller position på markedet. Ved økonomi forstås både det generelle forhold, men også ved den enkelte kundeaftale. Drift Se afsnittet ovenfor om produktansvar, da Oneroad anvender tredjeparts produkt, samt tredjemand til den løbende drift af alle webløsninger. Oneroad kan ikke drages til ansvar såfremt det udviklede produkt måtte afføde behov for mere supporttid end først beregnet/antaget. Købers erstatningsansvar Såfremt køber har misligholdt aftalen med Oneroad, kan Oneroad kræve at køber skal betale erstatning for estimeret anvendt tid. Det forudsættes dog at Oneroad herefter agter at hæve aftalen, hvorfor dette skal reklameres overfor køber inden eller samtidig med et evt. erstatningskrav.

8 Varsling og ændringer Oneroad kan varsle ændringer af aftalen via e mail til den e mail adresse, kunden oplyser ved indgåelse af kundeaftalen. Oneroad kan ændre aftalen med et varsel på en måned. Køber kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Købers opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Ændringer af rent begunstigende karakter gennemføres uden forudgående varsel. Oneroad kan ophøre med at tilbyde webhotel/drift med 6 måneders varsel til en måneds udgang. Oneroad kan overdrage den tekniske drift af serviceydelsen til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede eller bedre vilkår for køber. Prisfastsættelse Alle priser er oplyst ekskl. moms i kundeaftalerne. Der kan hvert år tillægges 2 3 % i prisstigning, svarende til samfundets prisstigninger. Produktbeskrivelser og abonnementer Overflytning En overflytning er defineret ved, at køber ønsker en ny løsning leveret af Oneroad, eksakt magen til nuværende. En overflytning vil typisk være et layout anvendt til en hjemmeside, samt al tekstmæssigt indhold. Det er købers eget ansvar at sikrer sig ophavsretten på designfiler og layout, inden der kontraheres med Oneroad. Oneroad kan ikke drages til ansvar, hvis køber ikke har ret til ophavsretten på sit nuværende layout og indhold. Basic Basic konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en standardiseret løsning. Ved standardiseret menes, at løsningen kan være identisk med andre Basic løsninger solgt til andre købere, af Oneroad. Oneroad har en designbank med standardlayouts. Køber erhverver sig et layout på foranledning af en medarbejder ved Oneroad, men får måske tilpasset dette med eget logo, egne billeder og eget indhold. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop.

9 Business Business konceptet er defineret ved at køber erhverver sig en unik løsning. Ved unik menes at Oneroad søger at udvikle en hjemmeside tilrettet købers ønsker, stil og smag. Ydermere må Oneroad ikke anvende løsningen til andre af Oneroad s kunder, som ved Basic konceptet. Udviklingen af en Business løsning sker i tæt dialog mellem køber og Oneroad s webgrafikere og evt. salgskonsulent. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Business + Business + konceptet er defineret ved først og fremmest at være identisk med Business konceptet. Den eneste forskel er at køber får en masse tillægsmoduler med i aftalen, for en gunstigere pris. Modulerne fremgår af den enkelte kundeaftale. Konceptet tilbydes både i forbindelse med udvikling af en hjemmeside eller en webshop. Pro En proløsning er defineret ved at være en unik løsning i sin helhed. En proløsning er et produkt Oneroad udvikler udelukkende på købers foranledning, og der udvikles ved alle proløsninger en kravspecifikation, der dokumenterer løsningen og dens virke. Denne kravspecifikation underskrives sammen med kundeaftalen. En proløsning kan være alt lige fra en omfattende hjemmeside, til et unikt webbaseret system. Moduler Oneroad har udviklet en lang række moduler. Disse moduler tilføjer købers produkt en ny funktion, eller en ny feature. Oneroad har udviklet en lang række standardmoduler, og enkelte af dem indgår i produktet ved de fleste kundeaftaler, der omhandler køb af hjemmeside eller webshop. CMS Alle websites og proløsninger udvikles gennem Oneroad s egen kildekode, databaser og ressourcer. Oneroad integrerer alle websites og proløsninger i Oneroad s eget udviklede Content Management System. Webshops udvikles i shopsystemet Presta Shop, som er et tredjepartsprodukt.

10 Såfremt et website eller en proløsning udvikles og integreres i et tredjepartsprodukt såsom Joomla, Typo 3 eller Wordpress, vil dette fremgå af den enkelte kundeaftale. Webhotel Webhotellet er defineret som driften af løsningen herunder moduler, hosting, CMS, sikkerhed, backup, mailservice og support. Webhotellet er en serviceydelse, der omfatter en given periode (webperiode). Webhotellets løbetid fremgår af enhver kundeaftale. Webhotellets startdato, er fra når løsningen er online på en testadresse, eller et internetdomæne. Køber har det overordnede ansvar for om sitet skal/er online, derfor kan dette ikke bruges som argument for ikke at betale webhotel. Oneroad har månedlige udgifter forbundet med webhotellet, fra sitet befinder sig på Oneroad s server. For uddybelse af købers godkendelse, gå til afsnittet om generelle udviklingsbestemmelser. Website Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Oneroad 's servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 200 MB serverplads og 2 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned. Webshop Hosting omfatter følgende elementer: Adgang til at lagre købers mængde data og datafiler på Oneroad 's servere samt administration af købers serviceydelse. Hosting dækker serverforbrug a 500 MB serverplads og 5 GB trafik. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider køber ovenstående forbrugsgrænse, da stiger det månedlige webhotel i pris, og næste interval er, 750 MB serverplads og 7,5 GB trafik, i alt en stigning i webhotellets på 99 kr. per måned. Overskrider køber igen ovenstående forbrugsgrænse, da stiger webhotellet med 25 kr. per 100 MB serverplads og 1GB trafik, per måned.

11 Betalingsgateway Oneroad anvender betalingsgateway gennem DanDomain og Quickpay. Betalingsgateway oprettes først efter godkendelse og betaling fra købers side. Prisen for betalingsgateway fremgår af den enkelte kundeaftale og kan være inkluderet i det enkelte webhotel. Udviklingsforløb Generelle udviklingsbestemmelser Køber er forpligtet til seriøst engagement efter kontraktindgåelse. Fremsender køber ikke materiale inden 5 arbejdsdage til Oneroad, ser Oneroad sig ret til at udvikle en løsning ud fra kundens formodede/aftalte ønsker, som placeres på en testadresse. Er der ikke aftalt at køber skal fremsende materiale, ses bort fra denne bestemmelse. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for kontraktindgåelse. Har køber ikke inden 5 arbejdsdage fra første fremsendelse af layout, kontaktet Oneroad med rettelser og kommentar til det fremsendte layout, vil Oneroad betragte hjemmesiden som værende godkendt af køber, og køber faktureres. Det fremhæves herved at de 5 arbejdsdage gælder efter dato for fremvist/fremsendt layout. Såfremt køber ikke viser seriøst engagement kan Oneroad vælge at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning, dog ikke indenfor de første 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. Oneroad kan heller ikke opsige køber med øjeblikkelig virkning efter iværksat løsning. Dog kan Oneroad ende samarbejdet med øjeblikkelig virkning, såfremt køber anvender hjemmesiden til markedsføring af samfundsmæssig uacceptabel virksomhed. Eksempler herpå kan være racistisk propaganda, stødende pornografisk markedsføring og kraftige religiøse budskaber, der hæver sig over de almene samfundsnormer. Oneroad forholder sig i alle sammenhænge upartisk, men køber er forpligtet til at opretholde dansk lovgivning om markedsføring på internettet, samt anvendelse af hjemmeside. Klippekort Til fremtidige rettelser, som køber ikke selv kan foretage, skal køber rette henvendelse til Oneroad. Oneroad tilbyder klippekort til rettelser: 10 klip af kr.

12 1 klip svarer til en påbegyndt halv times arbejde. Når først designet er udviklet, er rettelser normalt hurtigt foretaget. Køber kan sende rettelser via e mail eller kontakte Oneroad via telefon xx xx xx xx. Kræver rettelserne kun 1 2 klip bliver disse foretaget med det samme på købers foranledning. Er rettelserne omfattende vil Oneroad kontakte køber, samt evt. komme med forslag til anderledes og mere fordelagtige muligheder. Dette opfyldes for at sikre at køber får det mest optimale ud af klippekortet. Alle klippekort dækker smårettelser til eksisterende grafik, samt ændring af indhold. For rettelser til programmering gives særskilt tilbud. Rettelser Følgende indgår ikke som rettelser i Oneroad s aftaleforhold: Tilføjelser f.eks. nye funktioner, nyt grafik, mere flash mm. Ændringer af funktionalitet eller grafisk opsætning omfatter f.eks. ting som ikke er begrundet klart i en evt. kravspecifikation. Generelt alle ting køber måtte komme med, som ikke er specificeret i kravspecifikationen eller aftalen. Indsættelse af indhold Ved uvikling af nyt website eller webshop lægger Oneroad indhold ind, enten fra købers gamle website/webshop, eller fra købers materiale. Dog er der begrænsning for hvor meget der medtages uden vederlag for køber. Oneroad indsætter ved udvikling af website og webshops 10 content siders indhold. Herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Oneroad s klippekort ordning. Ved udvikling af webshops indsætter Oneroad de første 10 produkter, herefter skal køber selv indsætte resten, såfremt køber ikke ønsker at gøre brug af Oneroad s klippekort ordning. Oneroad kan ikke drages til ansvar for urigtige oplysninger på købers løsning/er. Det er købers ansvar at levere korrekte oplysninger. Det er ydermere købers ansvar at gennemse og godkende, at det arbejde Oneroad har udført, er udført korrekt.

13 Support Oneroad sidder altid klar med professionel support hvis køber skulle komme i tvivl om hvordan produktet anvendes og administreres. Oneroad yder gratis rådgivning og vejledning til brugen af Oneroad s CM System og Prestashop. Såfremt køber ønsker support i henhold til tredjepartsprodukter såsom Outlook eller Google Apps (herunder Gmail), skal køber erhverve sig et klippekort, og der fratrækkes et klip ved hver halve supporttime. Kontakt vores support afdeling via e mail eller telefon alle hverdage fra 9.00 til Optagelse af samtaler Oneroad kan optage samtaler med alle Oneroad s kunder via telefon, dels for at sikre høj kontinuerlig service ved dialog omkring grafiske opgaver, men også som led i intern træning af medarbejdere. Ved optagelse kan Oneroad efter endt opkald sikre at kundens ønsker bliver opfyldt til fulde. Oneroad kan fremsende lydklip til køber hvor køber mundtligt tilkendegiver sin godkendelse af en opgave, som accept for at modtage en faktura fra Oneroad, på udført arbejde. Fakturering og betaling Generelle faktureringsbetingelser Når køber har godkendt det grafiske layout, og løsning er synlig på en testadresse eller internetdomæne, fakturerer Oneroad for det aftalte i henhold til kontrakten, og betalingsproceduren iværksættes. Webhotellet starter når købers løsning enten er online på domænet, eller på testadressen. Det er derfor købers ansvar at Oneroad kommer i besiddelse af indhold og materiale til løsningen, og forsinkelse kan ikke lægges til hindring for betaling af den faktura Oneroad fremsender efter godkendelse af det grafiske layout, og aktivering på testadresse. At køber finder behov for rettelser efter godkendt grafisk layout, og synlighed på en testadresse, kan ikke bruges som grundlag for ikke at betale den fremsendte faktura. Efter puljen af rettelser, starter Oneroad s alm. procedure for rettelser, i form af klippekort mv. Såfremt køber ikke betaler til tiden, fremsender Oneroad en betalingspåmindelse. Denne

14 fremsendes via mail eller per brev 5 hverdage efter forfaldsdatoen, og Oneroad forbeholder sig retten til samtidig, at fremsende ny faktura med rykkergebyr på 250 kr. Såfremt køber ikke reagerer på betalingspåmindelsen, fremsender Oneroad efter 5 hverdage inkassovarsel, og Oneroad forbeholder sig igen retten til samtidig, at fremsende ny faktura med et yderligere rykkergebyr på 250 kr. 5 hverdage efter fremsendt inkassovarsel, overdrages sagen til retslig inkasso ved Visma Collectors. Sagen vil herefter blive pålagt inkassoomkostninger, og i værste fald sagsomkostninger. Forskudsbetaling Oneroad kræver forskudsbetaling af alle opgaver, som sikkerhed for købers engagement og betalingsvillighed. Oneroad fakturerer 30 % af den samlede aftalesum inkl. webhotel, inden arbejdet påbegyndes. Dette kan dog i særlige tilfælde fraviges, men så fremgår fravigelsen af den enkelte aftale. Førstegangskøber Når køber har underskrevet en aftale med Oneroad, foretager Oneroad et internt kredittjek af køber. Såfremt køber måtte stå i Ribers eller andet organ for dårlige betalere, kan Oneroad annullere kundeaftalen. Under alle omstændigheder kan Oneroad kræve en forskudsbetaling på momsværdien og den fulde aftalesum, inden arbejdet påbegyndes.

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere