NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV H E A L T H C A R E INNOVATION LAB. Side 1. Nyhedsbrev. Introduktion. Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab"

Transkript

1 Side 1 NYHEDSBREV Januar 2011 Årgang 1, Nr. 4 H E A L T H C A R E INNOVATION LAB W W W. C E N T E R F O R S U N D H E D S I N N O V A T I O N. D K Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev Introduktion Velkommen til Healthcare Innovation Lab projektets nyhedsbrev nr. 4. et udkommer 4 gange om året, i de 2 år projektet varer, og bringer nyt om status på hovedprojektet, delprojekterne og rapportering fra fællesaktiviteter. I dette nummer Projekt 1 Delprojekt A Delprojekt B Delprojekt C Innovation Camp 2 den 24. november, herunder nøgleinterviews med deltagere BDI-SIM workshop den 15. december HealthCareVan Links til seminarer eller konferencer Deltagere i Healthcare Innovation Lab Projekt 1: Forretningsplan for Healthcare Innovation Lab I Projekt 1 arbejdes der med forretningsplanen for et egentligt fysisk Innovationslaboratorium for sundhedssektoren. I efteråret er der blevet udført yderligere interviews med primært patienter. Interviews med klinikere, virksomheder og patienter, viser at der er stort potentiale og interesse for at arbejde i Offentligt-Private samarbejder. Specielt patienterne har et stort ønske om at blive taget med på råd i de tidlige faser af udviklingen af såvel produkter som services. Der er desuden blevet udarbejdet et ydelseskatalog med eksempler på ydelser/projekter, som kunne tænkes gennemført i et Healthcare Innovation Lab på sigt. Dette ydelseskatalog blev drøftet til Innovation Camp 2 og er på baggrund af disse input under revidering. I samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen arbejdes der på en konkret forretningsplan for et Healthcare Innovation Lab i Region Hovedstaden med tætte samarbejdsflader til de andre regioner i Danmark samt Øresundsregionen. I Innovation Camp 2 deltog repræsentanter fra hhv. Region Midtjylland og Region Sjælland, og yderligere møder med disse regioner samt Region Nordjylland er under planlægning. Derudover planlægges et nyt møde med Ronnie Halvardsson, CEO Innovator Skåne, Region Skåne. Der bliver arbejdet på en template for en samtykkeerklæring, til inddragelse af patienter i et Healthcare Innovation Lab. Der tages udgangspunkt i en erklæring udarbejdet til brug i Delprojekt C, og der trækkes på erfaring hos hhv. Herlev Hospital, Tectra under Region Hovedstaden, Danske Patienter, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, samt Enheden for Brugerundersøgelser. Denne template vil ligge klar i slutningen af januar eller starten af februar. Desuden vil der i de kommende måneder blive arbejdet videre på yderligere dialog med mulige samarbejdspartnere internationalt,

2 Side 2 som inkluderer Mayo Clinic, Philips Innohub, samt Living Labs i Finland og Garfield Innovation Centre. Delprojekt A: Funktions- og organisationsplanlægning Ambulatorier er i fokus i Delprojekt A. Gynækologisk ambulatorium på Herlev Hospital har med stor entusiasme gået ind i arbejdet med funktions- og organisationsplanlægning af fremtidens ambulatorier. I samarbejde med personale og ledelse har delprojektgruppen gennemført en række indledende observationer, hvor vi har haft lejlighed til at følge sekretærer, sygeplejersker og læger i deres arbejde. Det har resulteret i en række observationer, som er fremlagt for ledere og udvalgte medarbejdere på ambulatoriet. Resultatet af drøftelserne blev, at vi i delprojektet vil fokusere på tværgående forløb i stedet for at fokusere på et specifikt ambulatorium. Sammen med Gynækologisk ambulatoriumamb gennemførte vi dels en undersøgelse af patientkategorierne i ambulatoriet samt en fast prototypingproces på Innovation Camp 2. Arbejdet med patienterne lagde et solidt fundament for planlægningen af patientinddragelsen. I fast prototyping valgte vi at dele deltagerne i 2 grupper. Den ene af grupperne udviklede en prototype for fremtidens ambulatorier, som fik arbejdsnavnet den royale model da inspirationen til modellen tog afsæt i den måde, kongelige bliver behandlet ved besøg på ambulatorier. I arbejdet med den royale model var vi så heldige at arkitekt Anette Madsen, Nybyg på Herlev Hospital og ledende overlæge Doris Østergaard, chef for Dansk Institut for Medicinsk Simulation deltog. Gruppen var enige i, at den royale model fortjener at blive simuleret, så vi kan få lejlighed til at undersøge om den kan realiseres både indenfor de fastlagte arealstandarder, som ligger til grund for økonomiberegningerne til de kommende sygehusbyggerier og i forhold til produktiviteten og patientflowet. Parallelt med dette arbejder vi med en brugerdreven proces, hvor 2 læger, 2 sygeplejersker og 1 sekretær fra Gynækologisk ambulatoriumamb deltager. Af delprojektgruppens midte har vi etableret en task force, som har særlige opgaver i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på den brugerdrevne proces. Begrundelsen for task force organiseringen er, at delprojektgruppen er for stor til, at alle kan deltage. Til gengæld fungerer de som ikke deltager direkte som sparringspartnere. Vi er i gang med at planlægge simulering og patientinddragelse, som sammen med seminarer i brugergruppen vil udgøre den kommende tids aktiviteter i Delprojekt A. Ifølge delprojektleder Marianne Graae Hansen, Center for Sundhedsinnovation er der følgende konkrete fordele ved at anvende simulation i forbindelse med idé- og konceptudvikling og følgende forventede udfordringer forbundet hermed: Simulering har en uvurderlig værdi som en realitetstestning af løsninger som en trykprøvning af, om ideerne virker i en konstruktion af realiteter, som ligner dem løsningen skal fungere i eller sagt med andre ord om ideerne har sin gang på denne jord! En af de væsentlige udfordringer er at skabe så realitetsnære rammer, så vi kan regne med de resultater, som simulationen genererer. Desuden er det også en udfordring at være parat til at forkaste, udvikle eller modificere ideen, hvis det viser sig at den ikke virker i den simulerede virkelighed. Delprojekt B Delprojektleder Marianne Graae Hansen Fokus i Delprojekt B blev på et tidligt tidspunkt i projektforløbet centreret om utilsigtede hændelser, der forekommer, når prøvesvar i klinik ikke bliver set eller handlet på. Foranalysen omfattede en gennemgang af litteratur om problemer med prøvesvar samt interviews med klinikere, og resultatet understøttede, at problemstillingen, let adgang overalt til oversigt over status på og indhold af prøvesvar, er relevant og presserende. Samtidigt viste analysen, at klinikere er udsat for en forøget arbejdsbelastning, når de er tvunget til at huske på at tjekke status af prøvesvar.

3 Side 3 Projektgruppen er siden sommeren blevet udvidet med klinikere fra endokrinologiskgastroenterologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Det har været meget positivt og vigtigt for projektets scope og behovsafdækning at få klinikerne med. Siden sommeren 2010 og frem til november, har projektteamet undersøgt hvilke forhold, der gør sig gældende ved håndtering af prøvesvar på akutmodtagelsen på Bispebjerg hospital. Metodemæssigt har vi bevæget os fra eksplorative interviews over udarbejdelse af en arbejdsgangsanalyse for eksisterende arbejdsgange i akutmodtagelsen til de mere designorienterede metoder. I oktober gennemførtes to observationsstudier i akutmodtagelsen af to vagtbærende læger. Observationerne blev filmet og efterfølgende gennemgået i et recall interview af observatøren. Processen blev faciliteret af industriel designer Thomas Harrit. Konsulent Anders Spaabæk fra Pallas Informatik og IT chef Martin Sølvkjær fra Bispebjerg hospital gennemførte selv observationer og recall interviews. Formålet med observationerne var tosidigt dels at afdække konkrete udfordringer og problemstillinger ved den nuværende arbejdsgang og arbejdsredskaber og dels at træne de to observatører i den pågældende designresearch metode. Udgangspunktet for valg af de brugerbehov, som delprojektet vil søge at tilgodese, har i nogen grad været betinget af den eksisterende IT platform i Region Hovedstadens hospitaler. Vi har ønsket at tænke 2-3 år ud i fremtiden, samt lade os inspirere af andre regioner, der på visse punkter kan være længere fremme. Samtidigt har vi med vilje valgt ikke at forudsætte investeringer og it-udviklinger, som de første mange år ikke anses for gennemførlige. Det har således været nødvendigt at ramme en balance mellem på den ene side innovationshøjde og på den anden hensyn til, at en løsning ville kunne implementeres inden for en kortere tidshorisont og kendte budgetmæssige grænser. De brugerbehov, vi har valgt at arbejde videre med, er defineret gennem dialog på to projektmøder. De er genereret af et hensyn til klinikeres arbejdsgange overordnet set, men også individuelle behov søges tilgodeset. Den mock-up, der blev produceret på Innovation Camp 2 den 24. november, skal der arbejdes videre med ad to-tre simulations workshops i foråret Her deltager alle projektdeltagere i simulation/observation af simulation, der skal give input til videreudvikling af mock-up en til en egentlig prototype. Pallas Informatik er på nuværende tidspunkt i gang med at forberede det ITmæssige grundlag for simulationen. Samtidigt er anden version af listen over klinikeres behov blevet udarbejdet (DIMS/DTU/CSI). Delprojektleder Henning Boje Andersen, DTU Management udtaler om simulation: Fordelen ved at bruge simulation ved den indledende idé og konceptudvikling er først og fremmest, at det gør det muligt at gennemgå idéer og koncepter med brugere og designere/systemudviklere i kritiske faser i brugssituationer. Designere/systemudviklere har mulighed for at gennemgå specifikke opgaver og brugeres behov for information og kommunikation med kolleger. Udfordringer i denne fase er at både brugere og måske designere kan ønske at fiksere på bestemte løsninger. Omvendt kan man forvente at simulationsmetoden bringer store gevinster, når man overgår til prototypefasen, hvor design-udkast kan kombineres i scenarier, sammenholdt i storyboards, og hvor brugere på tværs af professionsgrænser kan afgive respons på realistiske opgaver. Delprojekt C Delprojektleder Henning Boje Andersen Gennem foranalysen konstaterede vi, at der er mange teknologiske løsninger, der kan tages i anvendelse for at tilbyde behandling understøttet af telemedicin. På trods af det er der ikke nogen bred anvendelse af telemedicin i Danmark. Derfor inddrog vi perspektiverne metode, organisation og økonomi for at formulere et koncept, der inddrager telemedicin i det daglige behandlingstilbud af patienter med hjertesvigt.

4 Side 4

5 Side 5 Slib saven! Jakob Bardram er professor ved IT- Universitetet, og han ser tid som noget af det vigtigste, når man snakker Healthcare Innovation Lab. Det er vigtigt at skabe et forum, hvor sundhedsfaglige kommer væk fra dagligdagens praktiske udfordringer og får et frirum til at arbejde med innovation - man må tage sig tiden til det. Jeg ser helt Professor Jakob Bardram klart Healthcare Innovation Lab som en slib saven aktivitet, siger han og forklarer: Der bliver mere og mere brænde, og vi slider mere og mere på saven. Mens vi sliber saven, kan vi ikke save, men bagefter har vi til gengæld en skarpere sav, og så går det hele pludselig noget hurtigere. Så det er simpelthen nødvendigt at tage sig tiden til at slibe saven Nødvendigheden Også hos erhvervslivet er nødvendigheden til at få øje på. Salgsdirektør Lars Thomsen fra Maxmanus har tidligere selv været kliniker i Region Hovedstaden, og han hilser Healthcare Innovation Lab velkommen. Som kliniker har han nemlig flere gange prøvet at stå med en god idé, der ikke er blevet til mere, for som han siger: Når man ikke ved hvor man kan henvende sig, så bliver det ikke til noget. Og med de kommercielle briller for øjnene er budskabet klart: Uden innovation har jeg på et eller andet tidspunkt ikke længere noget marked. Vi lever af det, så på sigt er det nødvendigt for vores bundlinje, udtaler han. Salgsdirektør Lars Thomsen Det håndgribelige 1. reservelæge på Bispebjerg Hospital og ph.d. Camilla Nøjgaard, der deltager i Delprojekt B har imidlertid opmærksomheden rettet mod nogle af hopspitalets mere håndgribelige udfordringer. Hun fortæller: Vi 1. reservelæge og ph.d. Camilla Nøjgaard bør komme af med alle papirerne, og det tror jeg, at Healthcare Innovation Lab kan være med til at komme med en konkret løsning på. Og det kan også være med til at øge sikkerheden, når man for eksempel skal overlevere data. Hos ledende oversygeplejerske på Herlev Hospital og deltager i Delprojekt C Birthe Møgelhøj er sikkerheden blandt andet også i fokus. Hun er især opmærksom på de muligheder for fejlmedicinering, der kan opstå i forbindelse med overgangen fra hospitalet til hjemmet. Eksempelvis fortæller hun: Der er jo et utal af navne til hvert præparat, og på hospitalet bruger de én ting, og derhjemme skal man bruge noget andet, så her kan der for eksempel tænkes i nye løsninger. En anden ting Birthe Møgelhøj dog samtidig er Ledende oversygeplejerske Birthe Møgelhøj opmærksom på, er vigtigheden af videndeling på tværs af såvel de forskellige sektorer som hospitaler, og overordnet siger hun: Vi skal kigge fremad og udad, og se hvad vi kan benytte. BDI-SIM workshop I løbet af foråret vil der i Delprojekt A, B og C blive gennemført simulation i forbindelse med den indledende visionering og prototypedesign og de afsluttende test af næsten færdige koncepter. DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) er et førende kompetencecenter i Verden inden for simulation og deltager i Healthcare Innovation Lab i blandt andet den egenskab. Med formålet at udvikle stærke samarbejdsflader mellem nøgledeltagere, medarbejdere i DIMS, delprojektledere og medarbejdere i CSI om brugerdreven

6 Side 6 innovation ved hjælp af simulation og med formålet at indgå aftale om indhold af drejebog for brugerdreven innovation ved hjælp af simulation i forbindelse med visionering/prototypedesign i delprojekter, afholdte DIMS og CSI en fælles BDI-SIM workshop den 15. december. En drejebog skal forstås som en beskrivelse af valg af metode til simulation, opgave- og ansvarsfordeling om planlægning/udførelse heraf og tidspunkt for simulation. Deltagerne lykkedes I hver delprojektgruppe med at få brygget en drejebog sammen, som integrerer det bedste fra DIMS medarbejderes kompetencer i simulation i træningssituationer med det bedste fra delprojektgruppeledernes og Center for Sundhedsinnovations medarbejderes kompetencer i brugerdreven innovation. I grupperne var der enighed om, at der knytter sig to primære udfordringer til samarbejdet om brugerdreven innovation ved hjælp af simulation: At skabe så realitetsnære omgivelser som overhovedet muligt At være parat til at forkaste, udvikle eller modificere ideer, hvis det viser sig, at de ikke virker i den simulerede virkelighed HealthCareVan Gå til opgave, Se og Samarbejd i Healthcare Innovation Lab inspiration fra amerikanske IDEO. I efteråret 2010 tog medlemmer fra Center for Sundhedsinnovation på HealthCareVan i Sillicon Valley. Det bød blandt andet på en dags workshop hos designkonsulent virksomheden IDEO, hvor der blev trænet tilgang til innovationsprocessen og innovationsmetoder. Af Anne-Marie Christina Thoft, projektleder, Center for Sundhedsinnovation På HealthCareVan havde jeg personligt set meget frem til workshoppen med designkonsulent virksomheden IDEO. Op gennem årene 2000 har IDEO markeret sig stærkt inden for design og forretningsudvikling ved at arbejde ud fra en grundpræmis om, at design handler om andet end formgivning. Her er et par take-aways fra vores workshop som måske kan anvendes i Healthcare Innovation Lab. Pisken eller guleroden?.. eller legebarnet? IDEO går til designopgaven med et positivt menneskesyn og høje ambitioner om, hvilken slags udfordringer design og brugerinddragelse som metode og tilgang skal kunne løse. Hvordan kan man eksempelvis få flere til at tage trappen frem for rulletrappen? Man kan fjerne rulletrappen og tvinge folk til at tage den gammeldags trappe. Man kan uddele bøder til de raske folk, der snyder sig hen på den elektriske trappe. Eller benytte sig af skræmmekampagner: Du mister 10 års levealder, hvis du ikke tager trappen? Nej, mal trappetrinene hvide og sorte, indlæg lyd i trinene ved berøring og appeller til folks indre legebarn, så skal du se en stigning i brugen af trapper på knap 70 pct. At ændre adfærd skal være sjovt, og det er en designopgave at skabe de indbydende rammer til adfærdsændring. Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer Så tag ud på en racerbane. Skal man innovere inden for et felt, man agerer i til dagligt, kan det være svært at øjne innovationspotentialerne. Her anbefaler IDEO, at bevæge sig ud på ekstreme og analoge felt-pladser, fordi de kan give anledning til opdagelser, der ellers ville have været svære at øjne på hjemmebane. Det kunne for eksempel være i et transvestitmiljø, hvis man skal innovere på make-up-produkter, eller til Formel 1 for at observere hvordan et førstehjælpsteam fungerer, når en racerkører forulykker, hvis man som akutmodtagelse skal have gode idéer til re-design af arbejdsgange.

7 Side 7 Ud af tværfagligheder og tidlig prototypeudvikling fødes idéer. Det er ikke kun det, der observeres, som skal overvejes, men også de øjne, der observerer. I udviklingen af en ny indkøbsvogn sammensatte IDEO et team bestående af en psykolog, en biolog, en økonom, en designer og en ingeniør, der alle tog ud i supermarkederne og observerede. Fordelen er, at hver enkel faglighed fortolker brugernes adfærd forskelligt. Kort efter studieturen i felten gik teamet i værkstedet og oversatte deres observationer til primitive prototyper. De diskussioner, der opstår undervejs, er berigende, fordi sammensætningen af nye og forskellige vinkler på en kendt proces eller produkt kan afføde nye processer og produkter. Og går man tidligt til udvikling af prototypen får man udnyttet de umiddelbare reaktioner til fulde. Det resulterede i en ikonisk vogn, som har været til inspiration for mange efterfølgende designs. Links til seminarer eller konferencer Seminar om Fremtidens hospitalsbyggeri andet end mursten. Hospitalsbyggeri er ikke alene byggeprojekter - men en brik i at skabe et bedre sundhedsvæsen. Kom og lyt til et par spændende indlæg og bidrag selv aktivt via café-drøftelser og debat. Kl , 17. marts, Alectia, Teknikerbyen 34, 2840 Virum. Tilmelding senest den 7. marts på tlf. nr eller Tirsdag d. 25. januar 2011 afholdes Velfærdens Innovationsdag 2011 den største danske konference med fokus på velfærdsinnovation. Du får: Inspiration fra konkrete eksempler på velfærdsinnovation fra ind- og udland. Ny viden om tendenser, metoder og muligheder inden for velfærdsinnovation. Nye kontakter blandt offentlige, private og frivillige velfærdsledere fra hele landet. Tilmelding mv.: aerdens-innovationsdag-2011.html. Kontakt Projektejer: Centerchef Susie Ruff, Center for Sundhedsinnovation, tlf. nr Projektleder: Mads H. Odgaard, Center for Sundhedsinnovation, tlf. nr

8 Side 8 Deltagere i Healthcare Innovation Lab projektet Region Hovedstaden: Center for Sundhedsinnovation Koncern IT Koncern Planlægning og Udvikling Bispebjerg Hospital Rigshospitalet Bornholms Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Glostrup Hospital Virksomheder: Grontmij/Carl Bro Care2Wear B&O Medicom Helix In-Jet Pallas Informatik CSC Scandihealth Max Manus IBM (Acure) Dansk Institut for Medicinsk Simulation Organisationer: Medico Industrien Medico Innovation Forskningsinstitutioner: DTU Management IT-Universitetet DI ITEK Danske Patienter Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sponsor: Program for brugerdreven innovation, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet

NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september

NYHEDSBREV H EALTHCARE I NNOVATION L AB. Introduktion. Tværgående workshop den 14. september Side 1 NYHEDSBREV Oktober 2010 Årgang 1, Nr. 3 H EALTHCARE I NNOVATION L AB WWW. CENTERFORSUNDHEDSINNOVATION. DK Healthcare Innovation Lab projektet, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden,

Læs mere

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter

Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter Seminar for FTR i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden: Præsentation af Center for Sundhedsinnovation og brugerdrevne innovationsprojekter 16. juni 2011 Werner Sperschneider, Innovationskonsulent Center

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden

Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Brugerdreven sundhedsinnovation via simulation inden for byggeri, produktudvikling og services Innovation i Region Hovedstaden v. Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden Akut behov for nytænkning

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

IT Eksperimentariet 4. september 2009

IT Eksperimentariet 4. september 2009 IT Eksperimentariet 4. september 2009 Sanne Jensen IT Eksperimentariet Koncern IT Agenda Introduktion til ITX Formål, etablering, anvendelse Introduktion til simulation Planlægning, forberedelse, udførelse

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Om stande på Velfærdens Innovationsdag

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Kurset er et samarbejdsprojekt mellem Syddansk Sundhedsinnovation, sygehusene i Region Syddanmark og Koncern HR Personaleudvikling.

Læs mere

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen

Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Projekttitel Mindfulness /yoga som redskab og metode til inklusion og klasseledelse. Skole Skolen på Duevej Projektleder og projektdeltagere Pia Demsitz: indskolingen Effektmål for projekt Færre stressede

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014 Ekstra Nyhedsbrev fra Januar 2014 Diplomforløb i innovation, værktøjskasse og blive-klogere-sammen arrangementer Velkommen til denne ekstraudgave af s nyhedsbrev! Grunden til at vi beder om din opmærksomhed

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Hvis vi levede i Utopia, havde vi ikke brug for ledere.

Hvis vi levede i Utopia, havde vi ikke brug for ledere. Hvis vi levede i Utopia, havde vi ikke brug for ledere. Nils Villemoes Verden venter - på Konference den 22. august 2016 Teori U og fremtidens læring og udvikling Så er programmet for årets Phønix konference

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Erfaringer fra OPI - samarbejdet Opsamling og interviews, om offentlig-privat

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune

Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Fremtidens bolig til borgere med demens Brugerdreven innovation i Furesø kommune Baggrund I takt med at flere ældre lever længere, står samfundet overfor en stigning i antallet af borgere med demens og

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne.

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt på eget arbejde samt netværk på møderne. Formidling uden udlån Gennem mange år har udlån af materialer været omdrejningspunktet for bibliotekernes virksomhed. Det er her, man har kunnet aflæse omsætningen, og det er omkring udlånet og udlånssituationen,

Læs mere

Målet er at skabe fokus, tænke over hvad vi gør, og hvorfor vi gør det!

Målet er at skabe fokus, tænke over hvad vi gør, og hvorfor vi gør det! Målet er at skabe fokus, tænke over hvad vi gør, og hvorfor vi gør det! Filmen er tænkt som et debatoplæg og et forsøg på at skabe fokus på om det vi gør faktisk virker! Filmen viser 5 forskellige undervisningssituationer

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 28. oktober 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frugt og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet, Julianes Maries vej 18, opgang

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Projekt: Den aktive borger

Projekt: Den aktive borger Projekt: Den aktive borger Det er et stort potentiale i at få flere danskere til at tage større ansvar for deres eget og andres liv. Det giver bedre livskvalitet og kan være med til at skabe løsninger,

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET. Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET. Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PA- TIENTFORLØBET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 til 18.00 på Hillerød Hospital, mødelokale 3 Møde nr. 7 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne

Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne Center for arbejdsliv Nyhedsbrev juni 2010 Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne En høj grad af effektivisering på arbejdspladsen betyder ikke

Læs mere

årjournalen Pleje.net understøtter nu også kommunikation om stomier. Fælles Servicecenter hjælper også med supporten af denne del af systemet.

årjournalen Pleje.net understøtter nu også kommunikation om stomier. Fælles Servicecenter hjælper også med supporten af denne del af systemet. Nyhedsbrev juni 2016 Nye cases i Fælles Servicecenter giver nyttig viden Fælles Servicecenter leverer nu både support til telemedicinsk sårvurdering og stomi-delen i journalen, pakker tasker med telemedicinsk

Læs mere

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts

INNOVATØR. Vejle. London. Fyn. Lokalt. Roskilde UDDANNELSEN II. 16. november. 1. - 3. december. 11. januar. 2. februar. 3. marts INNOVATØR UDDANNELSEN II Vejle 16. november London 1. - 3. december Fyn 11. januar Lokalt 2. februar Roskilde 3. marts 1. MODUL - VEJLE Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 10.00-17.00. Deltagerne præsenteres

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Fremtidens skole. - en lærende proces. Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, proceskonsulent www.kjaervang.dk

Fremtidens skole. - en lærende proces. Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, proceskonsulent www.kjaervang.dk Fremtidens skole - en lærende proces. Ulla Kjærvang, arkitekt MAA, proceskonsulent www.kjaervang.dk Fremtiden? Hvilke kompetencer har nutidens børn brug for at udvikle til fremtiden? Hvad er den attraktive

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Nyhedsbrev fra MidtLab

Nyhedsbrev fra MidtLab Nyhedsbrev fra Oktober 2011 Kultursammenføring i psykiatrien i Silkeborg De kommende medarbejdere i Psykiatriens Hus i Silkeborg tog kreativt tilløb til det kommende samarbejde Innovationstræf Find penge

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

konkurrenceparameter

konkurrenceparameter Invitation til international konference Design som fremtidens konkurrenceparameter Mange taler om design som afgørende for virksomheders fremtidige konkurrenceevne. Men hvordan skaber du mere værdi i din

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere