eklarationfor fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eklarationfor fjernvarme1990-201 14"

Transkript

1 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015

2 Udvi kl i ngimi l j ødekl ar at i on Indhold 1I ndl edni ng 2 2Udvi kl i ngenimi l j ødekl ar at i onen Udvi kl i ngenibr ændsel ssammensæt ni ngen 6 4Udvi kl i ngenimi l j ødekl ar at i onen-gr af erogt abel l er 7 1 Indledning I flere kommuner, virksomheder, boligforeninger og andre organisationer benyttes fjernvarmens miljødeklarationer i forbindelse med blandt andet CO2-opgørelser og grønne regnskaber Brugerne af miljødeklarationen ønsker ofte, at udviklingen kan følges fra år til år Siden slutningen af 1990 erne er der beregnet miljødeklarationer for fjernvarme Igennem denne tid er der sket en udvikling i både beregningsmetode og datagrundlag, hvilket kan gøre værdierne svære at sammenligne Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden har derfor ønsket at opdatere de historiske værdier, så metode og datagrundlag så vidt muligt svarer til den senest udgivne deklaration Der foreligger et fuldt dokumenteret datagrundlag tilbage til 2005 Fra er beregningerne i dette notat opstillet ud fra forskellige datakilder og må betragtes som et kvalificeret bud på en udvikling Der kan fremover ske metodeændringer, hvorfor der i fremtiden kan komme mindre ændringer i nedenstående talmateriale Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden Miljønetværket er et samarbejde mellem VEKS, CTR og HOFOR A/S Miljønetværkets vigtigste formål er at udarbejde og formidle miljødeklarationer for fjernvarmen i det storkøbenhavnske område Bag netværket står VEKS, CTR og HOFOR, som i en årrække har haft glæde af at samarbejde om miljødeklarationer VEKS og CTR er transmissionsselskaber, som transporterer fjernvarme fra kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsværker til lokale fjernvarmeselskaber i København og på Vestegnen HOFOR står for at distribuere fjernvarme i Københavns Kommune Desuden står HOFOR for Københavns dampnet, hvor fjernvarmen transporteres som varm damp direkte ud til kunderne i to centrale områder i Københavns Kommune Mere information om selskaberne kan findes på deres respektive hjemmesider: wwwveksdk, wwwctrdk og wwwhofordk Her findes også mere information om miljødeklarationer og selskabernes miljøarbejde Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 2

3 2Udviklingen i miljødeklarationen I det følgende gennemgås de forskellige forhold, som påvirker udviklingen i fjernvarmens miljødeklaration, herunder: metodeændringer, vejrforhold samt lastfordeling og driftsforhold i fjernvarmesystemet Metodeændringeriforholdtiltidligereudgivedemiljødeklarationer Tekniske ændringer i fjernvarmesystemet, ændrede opgørelseskrav fra myndigheder, vejrforhold og ændringer i de anbefalede emissionsfaktorer er eksempler på forhold, som kan medføre ændringer i beregningen af miljødeklarationen Sådanne ændringer kan påvirke resultatet af årets deklaration og gøre den vanskelig at sammenligne med tidligere års miljødeklarationer Tillige har mulighederne for at indhente mere specifikke data ændret sig i de senere år, så vi i forhold til tidligere kan udføre beregningerne på et endnu sikrere grundlag Derfor har miljønetværket i dette notat udarbejdet historiske deklarationer, hvor metoden er ensrettet og svarer til det senest opdaterede metodegrundlag anvendt i 2014 I afsnittet herunder beskrives de metodeændringer, som med dette notat er blevet indarbejdet bagudrettet samt ændringernes betydning for udviklingen i miljødeklarationen Fælesmiljødeklarationforvand-ogdampnetTidligere har der været opgjort to miljødeklarationer for fjernvarme i hovedstadsområdet: En for de vandbårne transmissionsnet VEKS og CTR og én for dampsystemet i København Produktionen af varme til de to systemer bliver mere og mere integreret, samtidig med at dampsystemet i København i den kommende årrække vil blive konverteret til et vandbaseret fjernvarmenet Derfor besluttede man i 2010, at der fremover skulle udarbejdes en fælles miljødeklaration for hele hovedstadens fjernvarmenet Da dampdeklarationen for år tilbage generelt lå lidt højere i emissionsværdier, medvirker dette til, at emissionerne i den historiske miljødeklaration vil ligge lidt højere end de tidligere udmeldte deklarationer for vandbaseret fjernvarme fra før 2010 OpdelingafafaldsvarmeihhvkraftvarmeproduktionogrenvarmeproduktionDen rene varmeproduktion på affald har en virkningsgrad på mellem 70 til 95 %, mens der for kraftvarmeproduktion på affaldsforbrændingsanlæg anvendes en virkningsgrad på 200 % svarende til den anvendte virkningsgrad for varmeleverancen fra kraftvarmeværkerne Da størstedelen af affaldsvarmen i dag er baseret på kraftvarme, har dette medvirket til at reducere emissionsfaktorerne i miljødeklarationen, også i forhold til de tidligere udmeldte deklarationer ÆndringafDCE-faktorerforafaldsforbrændingEmissionsfaktorer for affald offentliggøres af DCE (tidligere DMU) I 2009 blev den fossile andel af affaldet revurderet, så den udgjorde op til det dobbelte i forhold til tidligere antaget og igen i 2011 Lignende kommende ændringer vil medføre korrektioner af den samlede historiske miljødeklaration i forhold til tidligere udmeldte deklarationer Fremtidigeændringer Selvom ændringer i beregningsmetoder og dermed resultatet for miljødeklarationerne kan være til gene, hvis man har fokus på at følge udviklingen CO2-udledningen, kan det ikke udelukkes, at der også i fremtiden vil ske ændringer af forskellige årsager Miljønetværket følger herunder den løbende udvikling i vurderingen af den fossilt baserede andel af affald til forbrænding Det er muligt, at der i de kommende år kan opnås en endnu større detaljeringsgrad feks nye metoder til målingen af CO2 udledning fra affald på det enkelte forbrændingsanlæg, som kan påvirke fjernvarmens CO2 indhold en del En anden betydelig ændring ville være en ny fordeling af brændselsforbruget mellem el og varme ved kraftvarmeproduktionen I dag anvender forskellige aktører forskellige metoder til fordelingen af emissioner mellem el og varme, hvor vi i Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden har valgt at bruge 200 % virkningsgrad i beregningerne Derfor skal denne miljødeklaration anvendes sammen med en miljødeklaration for el, som er beregnet efter samme metode Energinetdk beregner miljødeklarationer for el efter både 200 % metoden og 125 % metoden Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden viser altid Energinetdk s eldeklaration efter 200 % metoden sammen med deklarationen for fjernvarme Det er ikke optimalt i forbindelse med kommunikationen med forbrugerne, at der bliver benyttet forskellige opgørelsesmetoder forskellige steder i landet og især i forskellige dele af energibranchen, men indtil videre Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 3

4 Udviklingimiljødeklaration har det ikke været muligt at nå til enighed Diskussionen omhandler især, i hvor høj grad fjernvarme ses som et overskudsprodukt fra elproduktionen, og dermed hvor stor en andel af brændslet og dets CO2- udledning, der skal tildeles fjernvarmen Energistyrelsen anvender i dag 200% metoden til opgørelsen af den nationale energistatistik og det samme gør KL i deres CO2-beregner målrettet kommuner Energistyrel- sen har dog indtil videre ikke meldt entydigt ud, hvilken metode de anbefaler Vejrforhold Lave temperaturer og kolde vintre kan medføre en større andel spids -og reservelastproduktion på anlæg, der næsten udelukkende benytter fossile brændsler og desuden er mindre effektiv end fjernvarme samproduceret et med el som kraftvarme En situation med en højere andel varme produceret som spids- og reservelast medfører derfor højere emissionsfaktorer En kold periode betyder desuden generelt, at de kraftvarmeanlæg og kedelanlæg, som normalt bliver prioriteret sidst pga dårligere re driftsøkonomi, kommer mere i brug Disse anlæg medfører ofte også større miljøbelastning, hvilket giver højere emissionsfaktorer for fjernvarmen Opgørelsen af graddage er et udtryk for varmebehovet det enkelte år I Danmark er graddage defineret som døgnets middeltemperatur minus 17 o C Dvs det er et mål for, hvor stort en del af varmebehovet, der er påvirket af vejr -og temperaturforhold den enkelte dag Forskellen fra 17 o C til komforttemperatur dækkes af varme fra belysning, ng, personer og andet I 1996 og 2010 var der flere graddage end i normalåret, mens graddageantallet i de øvrige år siden 1990 har ligget nær eller under normalåret Nedenstående figur viser antallet af graddage i forhold til DMIs normalår som er gennemsnittet af graddage i en 40 års periode Figur 1: Udvikling i graddage Driftsforholdoglastfordeling oglastfordelingifjernvarmesystemet Lastfordelingen i fjernvarmesystemet - dvs hvilke produktionsanlæg, der producerer hvornår og på hvilke brændsler afhænger af udbud og efterspørgsel på elmarkedet Det er derfor især økonomiske, men også tekniske og organisatoriske faktorer, der styrer produktionsplanlægningen, og det er derfor ikke altid det miljømæssigt bedste produktionsanlæg, der bliver prioriteret først Når der forekommer havarier og driftsproblemer på anlæggene, medfører det typisk, at lastfordelingen kommer til at indeholde en større andel spids - og reservelastproduktion, og dette er især udtalt, hvis havarierne falder sammen med en kold perioses fordelingen mellem værkerne Generelt bliver produktionen delt op i de På figur 2 nedenfor Affaldsvarme som er overskudsvarme fra affaldsforbrænding Kraftvarme hvor varme produceres sammen med el Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 4

5 Udviklingimiljødeklaration Spids- og reservelast, der produceres lokalt i distributionsselskaberne Figur 2: Udvikling i produktionsfordeling De vigtigste ændringer i perioden kan kort beskrives som: 1990 Avedøreværkets blok 1 sættes i drift Importen af el fra bla vandkraft fra Norden var stor Dette resulterede i en forholdsvis lille CO2-emission for Danmark, hvilket er en udfordring, da 1990 i flere sammenhænge er en reference til sammenligning for CO2 besparelser 1993 Første år hvor varmeakkumulatoren på Avedøreværket er i drift 1999 På affaldsforbrændingen KARA blev produktionskapaciteten udvidet med et nyt kraftvarmeanlæg 2001 Avedøreværkets blok 2 med separat biokedel samt mulighed for anvendelse af biomasse på hovedkedlen idriftsættes 2004 Lukning af Amagerværkets blok 1 på kul 2005 Idriftsættelse af geotermisk demonstrationsanlæg på Amager 2005 Halmpiller som brændsel blev indført på Amagerværkets blok Udfasning af Amagerværkets blok Indkøring af et nyt anlæg på Amagerværkets blok Vigende affaldsmængde primært som følge af den økonomiske krise Mere plast i affald 2010 Særligt kold vinter der medførte større produktion både på kraftvarme -og spidslastanlæg 2010 Kraftig stigning i benyttelse af biomasse - dels på grund af, at Amagerværkets blok 1 nædels på grund af øgede mængder biomasse til rådighed ved Avedøreværkets blok 2 sten udelukkende benyttede biomasse, og Yderligere stigning i benyttelse af biomassebrændsler på AMV1 og AVV mølle på Avedøreværkets blok 2 ombygges til træpiller Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 5

6 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i brændselssammensætningen Figur 3: Brændselssammensætning i % inkl udnyttelse af overskudsvarme Som det ses på ovenstående figur 3, er der sket en stigning i andelen af biomasse og naturgas gennem årene Specielt de senere år, hvor Avedøreværkets blok 2 er indsat med produktion baseret på naturgas og biomasse og ombygning af Amagerværkets blok 1 til anvendelse af biomasse Derudover ses en øget andel af overskudsvarme efter årtusindskiftet, hvilket primært skyldes øget kraftvarmeproduktion på affaldsforses en kraftig stigning i brændselsforbruget generelt, hvilket især skyldes en meget brændingerne I 2010 kold vinter Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 6

7 Udviklingimiljødeklaration Udviklingen i miljødeklarationen - grafer og tabeller På figur 4 og 5 ses udviklingen i hhv CO2-, SO2- og NOx-udledning i perioden Faldet i CO2-udledning afspejler primært den omlægning af brændsler, som er beskrevet i afsnit 3 De krafskyldes primært indførelse af røggasrensning på de centrale værker, men også erstatning af fossile brændsler med biomasse tige fald i SO2 og NOx-udledning Figur 4: Udvikling i emission af CO Figur 5: Udvikling i emission af SO2 og NOx De efterfølgende tabeller indledes med en oversigt over produktionsformer, samt over andelen af henholdsvis fossile og CO2-neutrale brændsler på de enkelte produktionsformer Dernæst følger deklarationen for transmissionsnettet (dvs det store transmissionsnet der forsyner fjernvarmeselskabernes distributivises deklarationen for den gennemsnitlige forbruger (vægtet gennemsnit for alle kommunerne) og den miljødeklaration for el, der bør benyttes i sammenhæng med miljødeklarationer- onsnet) På de næste 2 sider ne for fjernvarme Derefter er opstillet tabeller for udviklingen i miljødeklarationen for forbrugerne i de enkelte kommuner Forskellen på de enkelte kommuners miljødeklaration skyldes forskelligt tab i lednings- nettet afhængig af nettets størrelse og stand samt forskelligt elforbrug til distribution Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 7

8 Varmeproduktionialt Affald GWh Kraftvarme GWh Geotermi GWh Spidslast ialt GWh Varmeproduktion i alt GWh Varmeproduktionogkøb Varmeproduktionogkøbtransmissionialt(inkldampnet) GWh Andelfossiltbrændsel Affaldsforbrænding 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 37,0% 37,0% 37,0% Kraftvarme 100,0% 100,0% 100,0% 85,1% 65,7% 58,9% 54,7% 49,3% 40,3% Spidslast 99,3% 100,0% 94,6% 76,5% 96,1% 97,5% 96,2% 97,3% 96,8% I alt (vægtet mht prod) 75,5% 85,3% 77,6% 71,3% 65,4% 56,7% 57,0% 53,9% 46,8% Andelbiobrændselogbioandelafafaldsvarme Affaldsforbrænding 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 63,0% 63,0% 63,0% Kraftvarme 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 34,3% 41,1% 45,3% 50,7% 59,7% Spidslast 0,7% 0,0% 5,4% 23,5% 3,9% 2,5% 3,8% 2,7% 3,2% I alt (vægtet mht prod) 24,5% 14,7% 22,4% 28,7% 34,6% 43,3% 43,0% 46,1% 53,2% MiljødeklarationTransmission Miljødeklarationtransmission Varmesalgtilselskaberialt(inkldampnet) GWh El til transmission MWh Elforbrug til transmission pr solgt GJ varme kwh/mwh 7,59 8,47 7,29 8,25 9,69 9,54 10,28 9,73 10,04 CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 181,53 179,73 160,69 114,12 105,60 95,31 94,30 89,76 82,51 CH4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,31 0,23 0,30 6,41 5,11 4,65 4,83 4,36 4,40 N2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,86 0,67 0,93 2,45 1,68 1,66 1,67 1,64 1,67 Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) g/kwh 181,80 179,95 160,99 115,01 106,23 95,92 94,69 90,36 83,12 SO2 (Svovldioxid) mg/kwh 1247, ,67 152,90 37,70 13,71 13,52 18,77 18,48 11,72 NOx (Kvælstofilter) mg/kwh 1305,75 741,82 499,24 155,11 102,29 97,81 93,86 91,98 87,11 CO (Kulilte) mg/kwh 4,72 3,62 4,64 35,26 60,59 65,56 73,95 80,88 89,49 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,54 0,36 0,49 3,68 4,49 4,64 5,13 5,14 5,63 Partikler mg/kwh 1,43 1,20 1,30 5,22 4,92 5,49 5,53 6,81 7,64 g/kwh Kul g/kwh 55,37 53,01 41,47 17,80 15,87 19,28 18,35 19,85 17,02 Fuelolie g/kwh 2,63 3,84 0,68 5,80 0,88 0,47 0,55 0,39 0,20 Gasolie g/kwh 0,42 0,93 0,92 0,68 3,98 1,70 2,43 2,03 0,64 Naturgas g/kwh 4,39 7,39 8,20 11,85 14,48 9,90 10,75 5,96 7,34 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,40 20,62 27,06 33,39 34,73 39,65 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,51 7,18 6,39 3,99 6,13 3,52 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 80,95 53,22 72,41 46,01 35,56 43,78 39,16 33,82 40,45 MiljødeklarationDistribution Varmesalgtilslutkunderialt(inkldampnet) GWh El til distribution MWh Elforbrug til distribution pr solgt GJ varme kwh/mwh 1,81 1,85 1,82 1,34 1,62 1,75 1,75 1,58 2,36 CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 198,77 200,74 185,67 133,55 122,24 110,09 108,09 102,61 95,77 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,34 0,26 0,35 7,80 6,31 5,75 5,81 5,20 5,36 N2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,93 0,74 1,07 2,87 1,95 1,92 1,91 1,87 1,94 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 199,07 200,98 186,01 134,60 122,98 110,81 108,55 103,30 96,49 SO2 (Svovldioxid) mg/kwh 1364, ,51 176,67 44,28 15,91 15,65 21,53 21,11 13,64 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1425,35 826,34 575,40 181,76 118,27 112,84 107,50 104,95 100,84 CO (Kulilte) mg/kwh 5,14 4,02 5,32 41,34 69,97 75,54 84,62 92,14 103,40 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,59 0,40 0,56 4,38 5,25 5,41 5,92 5,88 6,53 Partikler mg/kwh 1,56 1,33 1,49 6,10 5,68 6,31 6,32 7,77 8,82 Kul g/kwh 60,53 59,05 47,87 20,92 18,51 22,36 21,10 22,76 19,85 Fuelolie g/kwh 2,88 4,27 0,79 6,78 1,02 0,55 0,64 0,45 0,24 Gasolie g/kwh 0,45 1,04 1,06 0,79 4,58 1,95 2,77 2,31 0,73 Naturgas g/kwh 4,82 8,24 9,47 13,84 16,71 11,41 12,29 6,80 8,48 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,82 23,76 31,09 38,11 39,49 45,71 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,45 8,31 7,38 4,60 7,01 4,13 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 88,14 59,03 83,15 53,64 40,97 50,33 44,74 38,51 46,71 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 8

9 Miljødeklarationforel(energinetdk+5%tab) CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 615,00 755,63 628,64 533,68 502,13 426,20 352,63 422,11 341,05 CH4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,00 0,00 253,57 272,39 232,14 178,95 157,89 126,32 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,00 0,00 9,62 6,99 6,11 6,32 6,32 5,26 Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) g/kwh 615,00 755,63 628,64 541,98 510,02 432,97 358,35 427,38 345,34 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 3484, ,13 598,21 299,28 92,81 75,23 73,68 73,68 63,16 NOx (Kvælstofilter) mg/kwh 1994, , ,93 915,10 401,27 350,72 305,26 305,26 242,11 CO (Kulilte) mg/kwh 0,00 0,00 0,00 226,21 187,67 184,06 200,00 178,95 168,42 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,00 0,00 0,00 66,00 56,25 48,16 42,11 31,58 21,05 Partikler mg/kwh 0,00 0,00 0,00 22,19 12,32 12,19 10,53 21,05 10,53 Kul g/kwh 137,66 137,66 139,58 152,25 157,40 135,69 107,37 142,11 112,63 Fuelolie g/kwh 8,21 8,21 2,31 17,41 5,59 3,83 4,00 2,42 1,47 Gasolie g/kwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgas g/kwh 24,14 24,14 33,58 37,56 33,71 26,54 23,16 17,89 12,63 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,00 26,17 30,55 30,07 32,63 32,11 31,58 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 26,17 30,55 30,07 32,63 32,11 31,58 Bioolie g/kwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Affald g/kwh 0,00 0,00 0,00 64,53 54,86 57,91 66,32 62,11 65,26 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 9

10 MiljødeklarationKøbenhavn Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 5% 9% 16% 19% 17% 17% 16% 15% 18% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,38 197,55 187,51 136,25 124,36 112,18 109,50 103,92 98,03 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,35 7,88 6,34 6,28 6,22 5,59 5,65 N 2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,90 0,73 1,08 2,93 1,98 1,96 1,95 1,91 2,00 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,67 197,78 187,86 137,32 125,11 113,84 110,69 105,65 99,54 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1320, ,13 178,42 45,14 16,18 16,10 21,96 21,56 14,09 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1379,23 813,11 581,09 185,38 120,35 115,76 109,54 107,08 103,89 CO (Kulilte) mg/kwh 4,98 3,95 5,38 42,16 71,22 77,40 86,15 93,83 106,43 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,57 0,40 0,57 4,45 5,33 5,61 6,08 6,03 6,73 Partikler mg/kwh 1,51 1,31 1,51 6,23 5,78 6,46 6,43 7,93 9,08 Kul g/kwh 58,58 58,10 48,34 21,32 18,80 23,06 21,58 23,38 20,53 Fuelolie g/kwh 2,79 4,20 0,79 6,92 1,03 0,56 0,66 0,46 0,25 Gasolie g/kwh 0,44 1,02 1,07 0,81 4,67 1,99 2,81 2,34 0,75 Naturgas g/kwh 4,67 8,11 9,57 14,13 17,01 11,69 12,50 6,93 8,73 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 10,02 24,19 31,78 38,70 40,13 47,00 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,58 8,45 7,58 4,72 7,18 4,28 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 85,27 58,07 83,97 54,78 41,72 51,46 45,48 39,19 48,07 MiljødeklarationFrederiksberg Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 13% 9% 9% 8% 6% 7% 8% 8% 8% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 205,56 196,60 175,82 123,07 112,15 102,19 101,40 96,57 88,90 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,35 0,26 0,33 6,91 5,42 4,99 5,19 4,69 4,74 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,97 0,73 1,02 2,65 1,79 1,78 1,80 1,76 1,80 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 205,87 196,83 176,14 124,04 112,82 102,84 101,82 97,21 89,55 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1412, ,90 167,30 40,66 14,56 14,50 20,19 19,89 12,63 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1478,59 811,43 546,24 167,27 108,63 104,88 100,92 98,96 93,86 CO (Kulilte) mg/kwh 5,35 3,96 5,07 38,03 64,34 70,29 79,51 87,01 96,42 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,40 0,54 3,97 4,76 4,98 5,52 5,53 6,06 Partikler mg/kwh 1,62 1,31 1,42 5,63 5,22 5,88 5,95 7,33 8,24 Kul g/kwh 62,70 57,98 45,37 19,19 16,86 20,67 19,73 21,35 18,33 Fuelolie g/kwh 2,98 4,20 0,75 6,26 0,93 0,50 0,60 0,42 0,22 Gasolie g/kwh 0,47 1,02 1,01 0,74 4,23 1,82 2,62 2,19 0,69 Naturgas g/kwh 4,97 8,08 8,97 12,78 15,38 10,62 11,56 6,41 7,91 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,06 21,89 29,01 35,91 37,36 42,72 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,94 7,63 6,85 4,29 6,59 3,79 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 91,66 58,21 79,23 49,62 37,76 46,94 42,10 36,38 43,58 MiljødeklarationGentofte Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 6% 6% 6% 6% 9% 6% 7% 5% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 192,10 190,19 170,04 120,76 115,60 101,01 101,09 94,13 87,47 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 6,78 5,59 4,93 5,17 4,58 4,66 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,60 1,84 1,76 1,79 1,72 1,77 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 192,38 190,42 170,36 121,71 116,28 101,66 101,51 94,76 88,11 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1319, ,17 161,80 39,89 15,01 14,33 20,12 19,39 12,43 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1381,74 784,99 528,29 164,13 111,97 103,67 100,61 96,47 92,35 CO (Kulilte) mg/kwh 5,00 3,83 4,91 37,31 66,32 69,48 79,26 84,82 94,87 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 3,90 4,91 4,92 5,50 5,39 5,97 Partikler mg/kwh 1,51 1,27 1,38 5,52 5,39 5,81 5,93 7,14 8,10 Kul g/kwh 58,59 56,09 43,88 18,83 17,38 20,44 19,67 20,81 18,04 Fuelolie g/kwh 2,78 4,06 0,72 6,14 0,96 0,50 0,59 0,41 0,22 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,72 4,36 1,80 2,61 2,13 0,67 Naturgas g/kwh 4,65 7,82 8,67 12,54 15,85 10,49 11,52 6,25 7,78 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 8,89 22,57 28,68 35,80 36,42 42,03 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,83 7,86 6,77 4,27 6,43 3,73 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 85,66 56,31 76,63 48,69 38,92 46,40 41,97 35,47 42,88 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 10

11 MiljødeklarationGladsaxe Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 3% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 2% 6% El til distribution MWh CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 187,45 185,60 165,93 117,84 109,81 99,76 98,02 91,26 87,53 CH4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,61 5,33 4,89 5,03 4,44 4,67 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,89 0,69 0,96 2,53 1,75 1,74 1,74 1,66 1,78 Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) g/kwh 187,73 185,81 166,24 118,77 110,46 100,40 98,43 91,87 88,18 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1288, ,94 157,89 38,93 14,26 14,16 19,51 18,79 12,44 NOx (Kvælstofilter) mg/kwh 1348,34 766,01 515,52 160,16 106,36 102,38 97,55 93,52 92,41 CO (Kulilte) mg/kwh 4,88 3,74 4,79 36,41 62,99 68,61 76,85 82,22 94,93 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,38 0,51 3,80 4,67 4,86 5,34 5,22 5,97 Partikler mg/kwh 1,48 1,24 1,34 5,39 5,11 5,74 5,75 6,93 8,11 Kul g/kwh 57,17 54,74 42,82 18,38 16,51 20,19 19,07 20,18 18,06 Fuelolie g/kwh 2,72 3,96 0,70 5,99 0,91 0,49 0,58 0,40 0,22 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,14 1,78 2,53 2,06 0,67 Naturgas g/kwh 4,53 7,63 8,46 12,23 15,06 10,36 11,17 6,06 7,79 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,68 21,43 28,31 34,70 35,30 42,05 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 7,47 6,69 4,15 6,23 3,74 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 83,59 54,95 74,78 47,51 36,96 45,82 40,69 34,38 42,90 MiljødeklarationTårnby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% El til distribution MWh CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 185,79 183,95 164,46 116,79 108,86 98,54 97,95 93,37 85,79 CH4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 6,56 5,26 4,81 5,01 4,54 4,57 N2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,51 1,74 1,72 1,73 1,70 1,74 Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) g/kwh 186,07 184,16 164,76 117,71 109,50 99,17 98,36 93,99 86,43 SO2 (Svovldioxid) mg/kwh 1276, ,46 156,49 38,58 14,13 13,98 19,50 19,23 12,19 NOx (Kvælstofilter) mg/kwh 1336,37 759,21 510,95 158,74 105,44 101,13 97,49 95,68 90,58 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,09 62,45 67,78 76,81 84,13 93,05 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,77 4,62 4,80 5,33 5,34 5,85 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,34 5,07 5,67 5,74 7,09 7,95 Kul g/kwh 56,66 54,25 42,44 18,22 16,36 19,94 19,06 20,64 17,69 Fuelolie g/kwh 2,69 3,93 0,70 5,94 0,90 0,49 0,58 0,41 0,21 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,94 0,70 4,11 1,76 2,53 2,11 0,66 Naturgas g/kwh 4,49 7,56 8,39 12,13 14,93 10,24 11,17 6,20 7,63 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,60 21,25 27,97 34,69 36,12 41,22 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,64 7,40 6,60 4,14 6,37 3,66 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 82,84 54,47 74,11 47,09 36,65 45,27 40,67 35,18 42,06 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 11

12 MiljødeklarationAlbertslund Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 22% 24% 24% 24% 24% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 227,37 225,58 201,54 143,40 131,52 120,18 118,58 113,48 103,78 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,75 7,52 6,89 6,85 6,37 6,09 N 2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,07 0,83 1,16 3,08 2,09 2,09 2,10 2,06 2,10 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 227,71 225,84 201,90 144,54 132,32 120,97 119,09 114,25 104,56 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1560, ,80 191,76 47,76 17,20 17,12 23,62 23,29 14,82 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1627,86 927,32 623,66 195,49 126,99 122,92 117,80 115,50 108,97 CO (Kulilte) mg/kwh 5,87 4,50 5,76 44,50 74,99 82,14 92,61 101,00 111,53 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,78 5,75 5,99 6,56 6,54 7,07 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,62 6,55 6,08 6,86 6,90 8,54 9,51 Kul g/kwh 69,19 66,26 51,93 22,58 20,15 24,55 23,26 25,39 21,62 Fuelolie g/kwh 3,29 4,79 0,85 7,26 1,10 0,60 0,71 0,50 0,26 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,15 0,85 4,87 2,11 3,02 2,51 0,79 Naturgas g/kwh 5,53 9,25 10,28 14,83 17,87 12,40 13,44 7,47 9,14 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,52 25,36 33,68 41,54 43,09 49,19 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,92 8,93 8,06 5,10 7,77 4,52 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 100,53 66,09 89,93 57,35 43,75 54,54 48,85 42,15 50,35 MiljødeklarationBrøndby Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 26% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,34 207,59 185,50 131,92 122,93 109,94 108,68 103,77 105,04 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,89 6,72 6,12 6,14 5,53 5,99 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,98 0,77 1,07 2,83 1,96 1,91 1,92 1,89 2,13 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 209,65 207,83 185,83 132,97 123,68 110,49 109,06 104,37 105,95 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1436, ,35 176,50 43,85 16,05 15,63 21,63 21,30 14,99 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1500,49 854,19 574,57 179,72 118,81 112,34 107,91 105,78 110,61 CO (Kulilte) mg/kwh 5,41 4,15 5,31 40,89 70,21 75,11 84,88 92,69 113,34 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,62 0,42 0,56 4,36 5,33 5,45 5,99 5,96 7,17 Partikler mg/kwh 1,64 1,37 1,49 6,03 5,69 6,27 6,33 7,83 9,67 Kul g/kwh 63,74 61,04 47,82 20,73 18,74 22,39 21,27 23,10 21,84 Fuelolie g/kwh 3,03 4,42 0,79 6,69 1,03 0,55 0,65 0,46 0,26 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,58 1,93 2,77 2,31 0,80 Naturgas g/kwh 5,08 8,52 9,46 13,66 16,75 11,34 12,32 6,85 9,29 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,69 23,79 30,83 38,12 39,64 50,06 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,37 8,35 7,36 4,66 7,09 4,55 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 92,75 60,98 82,97 52,86 41,03 49,93 44,80 38,71 51,19 MiljødeklarationGlostrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 2% 2% 2% 2% 22% 14% 15% 15% 15% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 186,99 185,40 165,68 117,82 129,26 109,32 109,52 104,41 95,88 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,32 0,24 0,31 7,02 6,68 6,14 6,22 5,60 5,53 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,88 0,68 0,95 2,53 2,06 1,91 1,95 1,91 1,95 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 187,27 185,62 165,98 118,75 130,04 110,85 110,59 105,84 97,19 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1283, ,03 157,64 39,14 16,83 15,68 21,94 21,60 13,76 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1340,58 763,05 513,29 160,47 125,06 112,72 109,44 107,28 101,42 CO (Kulilte) mg/kwh 4,84 3,71 4,75 36,51 73,99 75,36 86,08 94,00 103,90 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,56 0,37 0,50 3,89 5,55 5,46 6,08 6,04 6,57 Partikler mg/kwh 1,46 1,23 1,33 5,38 6,00 6,29 6,42 7,94 8,86 Kul g/kwh 56,94 54,53 42,71 18,50 19,57 22,46 21,56 23,42 20,05 Fuelolie g/kwh 2,71 3,95 0,70 5,97 1,08 0,55 0,65 0,46 0,24 Gasolie g/kwh 0,43 0,96 0,95 0,70 4,84 1,94 2,81 2,34 0,73 Naturgas g/kwh 4,54 7,61 8,45 12,20 17,67 11,38 12,49 6,94 8,52 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,65 25,12 30,94 38,66 40,20 45,88 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,69 8,78 7,39 4,72 7,19 4,18 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 82,88 54,49 74,14 47,23 43,32 50,10 45,44 39,26 46,92 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 12

13 MiljødeklarationGreve Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 8% 5% 9% 9% 3% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 209,70 207,93 185,80 132,13 115,58 100,98 104,17 99,38 85,55 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 7,88 6,11 5,72 5,93 5,34 4,97 N 2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,99 0,77 1,07 2,84 1,84 1,76 1,85 1,81 1,74 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 210,01 208,17 186,14 133,18 116,28 102,16 104,93 100,44 86,57 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1439, ,70 176,79 43,91 15,06 14,46 20,81 20,50 12,26 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1503,29 855,71 575,61 179,99 111,78 103,86 103,83 101,78 90,30 CO (Kulilte) mg/kwh 5,42 4,16 5,32 40,95 66,10 69,42 81,65 89,17 92,48 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,63 0,42 0,56 4,37 4,98 5,04 5,77 5,74 5,85 Partikler mg/kwh 1,64 1,38 1,49 6,04 5,36 5,80 6,09 7,53 7,89 Kul g/kwh 63,85 61,15 47,90 20,75 17,54 20,71 20,47 22,23 17,88 Fuelolie g/kwh 3,04 4,42 0,79 6,70 0,96 0,51 0,62 0,44 0,21 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 4,32 1,79 2,66 2,22 0,65 Naturgas g/kwh 5,09 8,53 9,48 13,68 15,78 10,48 11,85 6,59 7,58 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,70 22,42 28,49 36,67 38,12 40,82 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,38 7,85 6,81 4,48 6,82 3,73 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 92,93 61,10 83,14 52,96 38,68 46,13 43,09 37,24 41,76 MiljødeklarationHvidovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 24% 24% 24% 24% 7% 5% 5% 5% 4% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,06 224,05 200,25 142,35 113,26 100,54 99,31 94,55 86,39 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,34 5,80 5,71 5,72 5,16 5,04 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,83 1,16 3,06 1,80 1,76 1,78 1,74 1,77 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,40 224,32 200,61 143,47 113,94 102,13 100,89 96,58 87,96 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1552, ,25 190,54 47,22 14,74 14,45 20,01 19,71 12,46 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1622,21 922,87 620,87 193,77 109,60 103,82 99,82 97,85 91,76 CO (Kulilte) mg/kwh 5,86 4,49 5,75 44,08 64,85 69,40 78,50 85,71 93,97 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,68 0,45 0,61 4,67 4,86 5,04 5,55 5,52 5,95 Partikler mg/kwh 1,77 1,49 1,61 6,50 5,26 5,80 5,85 7,24 8,01 Kul g/kwh 68,87 65,95 51,64 22,31 17,13 20,71 19,68 21,39 18,16 Fuelolie g/kwh 3,28 4,77 0,85 7,22 0,94 0,51 0,60 0,42 0,22 Gasolie g/kwh 0,52 1,16 1,14 0,85 4,25 1,78 2,56 2,14 0,66 Naturgas g/kwh 5,48 9,20 10,22 14,75 15,49 10,48 11,39 6,33 7,70 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,20 10,46 22,03 28,48 35,24 36,64 41,48 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,87 7,70 6,80 4,31 6,56 3,79 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 100,37 65,99 89,79 57,16 37,99 46,11 41,42 35,79 42,43 MiljødeklarationHøjeTaastrup Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 18% 18% 18% 18% 14% 20% 19% 19% 21% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 215,59 213,85 191,07 135,93 122,42 116,21 113,58 108,42 101,80 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,37 0,27 0,36 8,23 6,69 6,42 6,39 5,74 5,79 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,01 0,79 1,10 2,92 1,95 2,01 2,01 1,96 2,05 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 215,91 214,10 191,42 137,00 123,17 116,60 113,93 108,68 102,08 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1479, ,10 181,80 45,23 15,98 16,49 22,60 22,18 14,45 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1544,15 879,42 591,48 185,26 118,32 118,58 112,74 110,17 106,55 CO (Kulilte) mg/kwh 5,57 4,27 5,46 42,16 69,92 79,29 88,68 96,55 109,17 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,64 0,43 0,58 4,52 5,31 5,74 6,26 6,20 6,90 Partikler mg/kwh 1,68 1,41 1,53 6,21 5,67 6,62 6,62 8,15 9,31 Kul g/kwh 65,62 62,84 49,24 21,39 18,66 23,62 22,21 24,04 21,05 Fuelolie g/kwh 3,12 4,55 0,81 6,88 1,02 0,58 0,67 0,48 0,25 Gasolie g/kwh 0,49 1,10 1,09 0,80 4,56 2,04 2,90 2,41 0,77 Naturgas g/kwh 5,24 8,77 9,75 14,06 16,68 11,97 12,87 7,13 8,95 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 9,97 23,69 32,56 39,84 41,29 48,21 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,56 8,31 7,77 4,86 7,38 4,38 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 95,39 62,71 85,34 54,40 40,86 52,72 46,81 40,32 49,30 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 13

14 MiljødeklarationIshøj Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 0% 1% 1% 1% 2% 4% 5% 6% 6% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 0,00 187,17 167,04 119,18 112,13 102,61 102,64 98,07 90,13 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,24 0,31 8,11 7,64 5,69 5,73 5,18 5,11 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,00 0,68 0,95 2,55 1,78 1,75 1,78 1,75 1,79 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 0,00 187,38 167,34 120,14 112,84 101,60 101,06 96,98 89,21 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 0, ,03 158,94 40,15 14,80 14,38 20,05 19,79 12,63 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 0,00 764,93 513,93 163,20 107,85 103,28 99,99 98,26 93,06 CO (Kulilte) mg/kwh 0,00 3,67 4,70 37,22 63,44 69,04 78,63 86,07 95,31 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,00 0,37 0,50 4,16 5,07 5,02 5,56 5,54 6,03 Partikler mg/kwh 0,00 1,22 1,32 5,43 5,12 5,76 5,86 7,27 8,13 Kul g/kwh 0,00 54,66 42,96 19,03 17,59 20,60 19,72 21,47 18,41 Fuelolie g/kwh 0,00 3,95 0,71 6,00 0,94 0,50 0,60 0,43 0,22 Gasolie g/kwh 0,00 0,95 0,94 0,69 4,06 1,78 2,56 2,15 0,67 Naturgas g/kwh 0,00 7,65 8,53 12,26 15,06 10,42 11,41 6,36 7,81 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,16 8,69 21,29 28,33 35,30 36,80 42,07 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,76 7,59 6,77 4,32 6,59 3,84 Bioolie g/kwh 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 0,00 53,99 73,47 47,09 36,73 45,87 41,49 35,94 43,04 MiljødeklarationRoskilde Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 23% 23% 23% 23% 26% 25% 24% 24% 26% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 226,07 224,39 200,44 142,68 135,44 120,79 118,69 113,32 105,18 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,38 0,29 0,38 8,85 7,68 6,64 6,65 5,99 5,99 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 1,06 0,82 1,15 3,06 2,16 2,09 2,10 2,06 2,13 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 226,41 224,65 200,81 143,81 136,27 121,20 119,06 113,92 105,93 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1550, ,93 190,72 47,60 17,71 17,14 23,62 23,26 14,99 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1616,95 921,64 619,75 194,64 130,80 123,27 117,83 115,50 110,59 CO (Kulilte) mg/kwh 5,82 4,46 5,71 44,32 77,25 82,43 92,69 101,23 113,32 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,67 0,45 0,60 4,79 5,91 5,97 6,53 6,50 7,16 Partikler mg/kwh 1,76 1,48 1,60 6,51 6,26 6,89 6,92 8,55 9,67 Kul g/kwh 68,76 65,86 51,64 22,51 20,73 24,54 23,21 25,19 21,84 Fuelolie g/kwh 3,27 4,76 0,85 7,22 1,13 0,60 0,70 0,50 0,26 Gasolie g/kwh 0,51 1,15 1,14 0,84 5,02 2,12 3,03 2,53 0,80 Naturgas g/kwh 5,50 9,20 10,23 14,75 18,41 12,45 13,45 7,48 9,29 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,19 10,46 26,13 33,86 41,65 43,31 50,05 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,89 9,19 8,07 5,08 7,74 4,55 Bioolie g/kwh 0,03 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 99,77 65,59 89,25 56,96 45,08 54,82 48,94 42,28 51,18 MiljødeklarationRødovre Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 6% 7% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 194,62 192,99 172,45 122,64 113,77 103,28 102,07 95,75 89,08 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,33 0,25 0,32 7,34 5,89 5,85 5,83 5,19 5,16 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,91 0,71 0,99 2,63 1,81 1,81 1,82 1,76 1,81 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 194,91 193,21 172,76 123,61 114,45 104,85 103,11 97,16 90,28 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1335, ,82 164,09 40,76 14,81 14,83 20,45 19,83 12,78 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1394,94 794,11 534,16 167,08 110,06 106,60 102,02 98,45 94,19 CO (Kulilte) mg/kwh 5,03 3,86 4,94 38,02 65,11 71,26 80,23 86,24 96,47 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,58 0,39 0,52 4,06 4,89 5,17 5,67 5,55 6,10 Partikler mg/kwh 1,52 1,28 1,39 5,60 5,28 5,95 5,98 7,29 8,23 Kul g/kwh 59,26 56,75 44,45 19,27 17,23 21,25 20,11 21,51 18,63 Fuelolie g/kwh 2,82 4,11 0,73 6,22 0,95 0,52 0,61 0,43 0,22 Gasolie g/kwh 0,44 0,99 0,98 0,73 4,26 1,83 2,62 2,15 0,68 Naturgas g/kwh 4,73 7,92 8,80 12,70 15,55 10,76 11,64 6,37 7,91 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,17 9,00 22,10 29,24 36,02 36,87 42,58 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 5,92 7,73 6,99 4,40 6,60 3,89 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 86,22 56,69 77,14 49,14 38,12 47,36 42,34 36,01 43,56 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 14

15 MiljødeklarationSolrød Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 15% 15% 15% 15% 27% 24% 16% 17% 26% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 210,52 208,93 186,64 132,84 136,31 118,78 110,51 106,96 105,51 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,36 0,27 0,35 8,21 7,84 6,61 6,23 5,69 6,01 N 2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,99 0,77 1,07 2,85 2,17 2,08 1,96 1,95 2,14 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) g/kwh 210,84 209,17 186,98 133,89 137,14 120,70 110,94 107,66 106,31 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1444, ,50 177,59 44,29 17,83 17,07 22,01 21,97 15,04 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1506,14 858,34 577,20 181,18 131,60 122,76 109,78 109,13 110,99 CO (Kulilte) mg/kwh 5,43 4,16 5,32 41,25 77,70 82,09 86,35 95,63 113,72 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,63 0,42 0,56 4,45 5,97 5,94 6,09 6,15 7,19 Partikler mg/kwh 1,64 1,38 1,50 6,06 6,29 6,86 6,44 8,08 9,70 Kul g/kwh 64,04 61,33 48,08 20,95 20,90 24,44 21,63 23,82 21,92 Fuelolie g/kwh 3,05 4,44 0,79 6,72 1,14 0,60 0,66 0,47 0,26 Gasolie g/kwh 0,48 1,07 1,06 0,78 5,05 2,11 2,82 2,39 0,80 Naturgas g/kwh 5,12 8,56 9,52 13,73 18,52 12,39 12,53 7,06 9,32 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,74 26,27 33,71 38,79 40,90 50,23 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,41 9,25 8,04 4,73 7,31 4,56 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 92,95 61,11 83,16 53,06 45,32 54,59 45,58 39,94 51,36 MiljødeklarationValensbæk Varmekøbfratransmission GWh Varmesalgtilslutkunder GWh Varmetab i distribution GWh 12% 12% 12% 12% 33% 10% 23% 23% 23% El til distribution MWh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) g/kwh 205,11 203,39 181,75 129,26 142,59 106,48 116,94 111,57 102,41 CH 4 (Metan - drivhusgas) mg/kwh 0,35 0,26 0,34 7,73 7,71 5,98 6,57 5,93 5,86 N 2O (Lattergas - drivhusgas) mg/kwh 0,96 0,75 1,05 2,77 2,27 1,86 2,07 2,03 2,08 Drivhusgasser i alt (CO 2-ækvivalenter) g/kwh 205,42 203,63 182,08 130,28 143,46 107,54 117,62 112,54 103,36 SO 2 (Svovldioxid) mg/kwh 1407, ,80 172,94 42,96 18,60 15,21 23,33 22,97 14,63 NO x (Kvælstofilter) mg/kwh 1470,22 836,95 562,98 176,08 137,84 109,34 116,40 114,10 107,89 CO (Kulilte) mg/kwh 5,30 4,07 5,21 40,07 81,48 73,10 91,56 100,00 110,54 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) mg/kwh 0,61 0,41 0,55 4,27 6,17 5,30 6,46 6,42 6,99 Partikler mg/kwh 1,60 1,35 1,46 5,90 6,61 6,10 6,83 8,45 9,43 Kul g/kwh 62,45 59,81 46,85 20,31 21,70 21,79 22,93 24,89 21,31 Fuelolie g/kwh 2,97 4,33 0,77 6,55 1,19 0,53 0,70 0,49 0,25 Gasolie g/kwh 0,47 1,05 1,04 0,77 5,32 1,88 2,99 2,50 0,78 Naturgas g/kwh 4,98 8,34 9,27 13,38 19,44 11,04 13,29 7,39 9,06 Træpiller g/kwh 0,00 0,00 0,18 9,49 27,62 30,00 41,14 42,78 48,82 Halm g/kwh 0,00 0,00 0,00 6,24 9,68 7,16 5,02 7,64 4,44 Bioolie g/kwh 0,02 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 Affald g/kwh 90,88 59,75 81,30 51,80 47,64 48,58 48,34 41,77 49,92 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstadsområdet Side 15

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet

Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Miljø ljødeklaration2014 forfjernvarm rmeihovedstadso sområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljøne etværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration2014forfjernvarmeiHovedstadsområdet Miljødeklarationen for

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Energinet.dk's deklarationer for el

Energinet.dk's deklarationer for el Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Firma logo genn emsnitsværdi for året. Nettab i det østdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolan dene medregnes i eldekla rationen. El produceres i Østdanmark

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge

CO 2 -opgørelse. for Svendborg Kommune som virksomhed 2014. Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 15/31180 Udgivet januar 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises.

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises. (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Svanemølleværket (EKN j.nr. 531-10) og H.C. Ørsted Værket (EKN j.nr. 531-)

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2009 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 25. februar 2010 CGS/LST Status for 2009 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer

Rammer. Lovgivningsmæssige rammer Miljøberetning 2002 Miljøberetning 2002 Udgivet af Elkraft System Oplag: 1000 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Elkraft System Lautruphøj 7 2750 Ballerup Telefon: 4487 3200 Den kan også downloades

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 26. februar 2014 CFN/CFN Dok. 13/103446-2 1/17 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1.... Datagrundlag for miljødeklarationen for el 4 1.1... Dansk elproduktion...

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Halsnæs Kommune Opgørelse af CO 2 og energi til Klimakommune for året 2011 Ændringsbladet for 2011 Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Dato: 3.juni 2012 DISUD Institut for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016

Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 Miljørapport for dansk el og kraftvarme for statusåret 2016 Miljørapport 2017 2/10 Indhold Elforbrug og -produktion 2016... 3 Elforbrug og -produktion 1990-2026... 4 Brændselsforbrug

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Nyhedsbrev nr. 3 - december 2008 Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Det danske hovedstadsområde er ikke det eneste sted, hvor fjernvarmeforsyningen spiller en væsentlig rolle for klimaindsatsen.

Læs mere

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur

VPH 3. Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025. Modellens struktur VPH 3 12-08-2013 Varmenettet i Hovedstaden 2012 og 2025 Varmeselskaberne CTR, HOFOR og VEKS gennemførte i perioden november 2010 til maj 2011 et fælles projekt, Varmeplan Hovedstaden 2 (VPH2), som havde

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024

Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 1990-2024 Til Udvikling i emissioner af CH4, N2O, CO, NMVOC og partikler 199-224 21. april 215 CFN/CFN Dok. 15/5521-5 1/8 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Metan - CH 4... 4 2. Lattergas - N 2 O... 5 3. Kulmonoxid

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Udarbejdet af PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9520 Skørping. August 2009 Side 1 af 14 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse OPGØRELSE AF CO 2 -UDLEDNINGEN I RANDERS

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe.

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område www.naturogmiljoe.dk AARHUS KOMMUNE MAJ 2012 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2011 for

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012

Omstilling til CO2-neutral fjernvarme. Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Omstilling til CO2-neutral fjernvarme Varmeplan Hovedstaden 1+2 Workshop om strategisk energiplanlægning Onsdag den 13. juni 2012 Varmeplan Hovedstaden 1+2 Et samarbejde mellem KE, CTR og VEKS Forsyning

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere