Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune"

Transkript

1 Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Udarbejdet af PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9520 Skørping. August 2009 Side 1 af 14

2 Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse OPGØRELSE AF CO 2 -UDLEDNINGEN I RANDERS KOMMUNE FOR UDARBEJDELSE AF ENERGIREGNSKAB... 5 BEREGNING AF IKKE BRÆNDSELSAFHÆNGIG CO 2 -UDLEDNING... 6 RANDERS KOMMUNES SAMLEDE CO 2 -UDLEDNING VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ENERGIFORSYNINGEN ( )... 7 BRÆNDSELSSKIFT PÅ KRAFTVARMEVÆRKET I RANDERS... 7 ØGET VINDMØLLEUDBYGNING... 7 BETYDNINGEN AF ÆNDRINGER I ENERGIFORSYNINGEN... 7 STATUS FOR CO 2 -UDLEDNINGEN I RANDERS KOMMUNE NØGLETAL OM KOMMUNENS ENERGIFORBRUG... 8 Forbruget af fossile brændsler... 8 Forbruget af VE-brændsler... 9 Brændselsforbrug fordelt på sektorer Fordeling af det kommunale slutforbrug CO 2 -udledning fordelt på brændsler CO 2 -udledning fordelt på sektorer Sammenfattende nøgletal vedr. energiforbrug CO 2 -UDLEDNING FRA LANDBRUG Metan og lattergasemission fra fordøjelsesproces og opbevaring af gødning Lattergas og CO 2 -emission fra dyrkning af landbrugsareal RANDERS KOMMUNES SAMLEDE CO 2 -UDLEDNING Side 3 af 14

4 Side 4 af 14

5 Opgørelse af CO 2 -udledningen i Randers kommune for 2007 PlanEnergi har for Randers Kommune udført en beregning af kommunens samlede CO 2 - udledning i Udarbejdelse af energiregnskab Den brændselsafhængige CO 2 -emmision er udregnet i forbindelse med et regionalt udviklingsprojekt i samarbejde med Region Midtjylland og 13 midtjyske kommuner. I dette projektet har Randers Kommune fået udarbejdet et regnskab for kommunens samlede energiforsyning og den dertilhørende CO 2 -udledning. Samtlige data er præsenteret i et regneark der udgør den såkaldte energibalance. Energibalancen viser bl.a.: Elforbruget fordelt på sektorer Det samlede varmeforbrug/behov Energiforbruget fordelt på omsætningsenheder (brændeovne, fjernvarmeværker mv.) Energiforbruget fordelt på brændsler CO 2 -emmision fordelt på brændsler CO 2 -emmision pr. indbygger Andelen af det samlede energiforbrug som dækkes af vedvarende energi (VE %) Sammensætningen af kommunens VE-produktion (vind, sol, biomasse mm.) Baggrundsdata samt metode for energibalancen fremgår af Baggrundsnotat til udarbejdelse af energibalance for Randers kommune - Randers Kommune Siden udarbejdelse af energiregnskabet er det konstateret, at Webers (Leca) brændselsforbrug ikke var medtaget i industristatistikken fra Danmarks Statistik. Regnskabet er i forlængelse heraf opdateret med brændselsdata modtaget direkte fra Weber (Leca). Side 5 af 14

6 Beregning af ikke brændselsafhængig CO 2 -udledning I tilknytning til kortlægningen af energiforsyningens CO 2 -udledning er der udarbejdet en beregning af kommunens ikke brændselsafhængige CO 2 -emmissioner. Det drejer om metan emissioner fra dyrenes fordøjelsesproces, dyrkning af jorden samt affaldsdeponier og industrielle procesemissioner. Udregningen af de ikke brændselsafhængige CO 2 -emmisioner er udført i et beregningsværktøj udviklet for KL. Følgende datakilder er anvendt ved denne beregning: - Der anvendes emissionsfaktorer for 2006, da beregneren endnu ikke er opdateret med beregningsfaktorer for Når beregneren bliver opdateret med emissionsfaktorer for 2007 bør disse anvendes i stedet. - Den industrielle procesemission er oplyst af Weber (Leca) - Oplysninger om landbrugs- og skovbrugsarealet er indhentet fra Århus Universitet samt Drivhusgas opgørelse på kommuneniveau, appendiks 6 (DMU, 2008). Randers Kommune har dog oplyst arealet af de organiske landbrugsjorde - Antallet af husdyr fremgår af dataudtræk fra CHR for 2007 For yderligere oplysninger om metodegrundlaget for KL s CO 2 -beregner henvises til Drivhusgas opgørelse på kommuneniveau (DMU, 2008) Randers kommunes samlede CO 2 -udledning i 2007 Sektor 1000 ton Ton/indbygger Energiforbrug 531 5,71 Landbrug 129 1,38 Procesemissioner industri 14 0,15 Affald og spildevand 5 0,05 I alt 679 7,3 Tabel 1: CO 2 -udledning i kommunen i 2007 Side 6 af 14

7 Væsentlige ændringer i energiforsyningen ( ) Randers Kommune har udarbejdet en fuldstændig opgørelse af kommunens CO 2 -udledning i I løbet af udgangen af 2008 og starten af 2009 er der imidlertid sket ændringer i energiforsyningen som betyder, at kommunens CO 2 -udledning i 2009 er væsentligt anderledes end i Da der ønskes et billede at kommunes øjeblikkelige CO 2 -udledning forud for udarbejdelsen af den kommunale klimastrategi er der udarbejdet et revideret 2007-regnskab, som viser virkningerne af allerede implementerede handlinger i 2008 og Brændselsskift på Kraftvarmeværket i Randers EnergiRanders Kraftvarmeværk har i løbet af 2008 ombygget sine kulfyrede kedler til at kunne fyre med både kul, flis og let biobrændsel. Ændringen får betydning for brændselsforbruget i 2009, hvor biomasseandelen forventes at stige fra ca. 40 % i 2007/2008 til ca. 80 % i Denne ændring i brændselssammensætningen afspejler de nuværende brændselspriser, hvor biomasse er det billigste brændsel. Øget vindmølleudbygning I Randers kommune er vindmølleeffekten betydeligt steget i løbet af Der er konkret opstillet 10 stk. 2,3 MW vindmøller ved Overgaard mellem Havndal og Sødring. De 10 møller har i de første 5 mdr. af 2009 produceret 23 mio. kwh. Antages denne produktion repræsentativ for 2009 bliver den årlige produktion ca. 56 mio. kwh eller ca. 200 TJ pr. år. Hermed bliver kommunens årlige elproduktion fra vindkraft forøget fra ca. 700 TJ til ca. 900 TJ. En forøgelse på godt 20 %. Betydningen af ændringer i energiforsyningen For at illustrere betydningen af de ændringer, der er sket i energiforsyningen i perioden er der udarbejdet et alternativt energiregnskab, hvor disse ændringer er indført i det fuldstændige energiregnskab for Dette tilrettede 2007-regnskab vil blive anvendt som udgangspunkt for den kommunale Klimaplan Der foretages følgende ændringer i 2007 energiregnskabet: - Vindkraft forøges med 23 MW = ton CO 2 - Brugen af biomasse på kraftvarmeværket i Randers fordobles = ton CO 2 Som resultat af ovenstående ændringer ændres den årlige kommunale CO 2 -udledning fra ton CO 2 i 2007 til knap ton i Side 7 af 14

8 Status for CO 2 -udledningen i Randers kommune i 2009 I dette kapitel beskrives status for energiforsyningen i Randers kommune og den ikke brændselsafhængige CO 2 -udledning nærmere. Udgangspunktet er den reviderede energibalance for 2007, med væsentlige ændringer frem til i dag (medio 2009) samt en beregning af udledningen fra bl.a. landbruget. Nøgletal om kommunens energiforbrug I dette afsnit præsenteres nogle nøgletal fra den kommunale energibalance. Energiforbruget opgøres i afsnittet i SI-enheden TJ. 1 TJ svarer til ca kwh. Forbruget af fossile brændsler Fordeling af det kommunale brændselsforbrug fordelt på fossile brændsler fremgår af nedenstående figur., flybrændstof og benzin anvendes i transportsektoren. anvendes på kraftvarmeværket i Randers og på Weber (Leca), mens naturgassen anvendes i industrien, til opvarmning af private boliger og på kraftvarmeværker. n anvendes fortrinsvis til opvarmning af private boliger TJ LPG og petroleum Flybrændstof Opløsningsmidler Alternative brændsler Figur 1: Mængden af anvendte fossile brændsler i 2009 Side 8 af 14

9 Forbruget af VE-brændsler 43 % af Randers Kommunes brændselsforbrug dækkes af vedvarende energi. Fordeling af slutforbrug på VE-brændsler fremgår af nedenstående figur. Det fremgår, at vind og biomasse er de dominerende VE-brændsler. EnergiRanders kraftvarmeværk står alene for ca. 80 % af det samlede biomasseforbrug, da kul er blevet udskiftet med biomassefyring ved udgangen af Den resterende biomasse anvendes i individuelle halm- og brændefyr. Figuren viser også de potentielle biomasseressourcer i kommunen fordelt på biogas, halm, brænde og energiafgrøder. Det fremgår, at de uudnyttede ressourcer primært består af halm, biogas og energiafgrøder. Det skal hertil bemærkes, at den skitserede biomasseressource fra energiafgrøder forudsætter, at 15 % af kornarealet kan anvendes til energiafgrøder i forbindelse med etablering af randzoner omkring vandløb og lignende. Dertil kommer, at dele af halmressourcen kan være udnyttet til kraftvarme i nabokommunerne. Kommunens nuværende biomasseforbrug vil ifølge figuren ikke kunne dækkes med lokale biomasseressourcer, selv ved en omfattende satsning på energiafgrøder. Hermed vil kommunen ved en fastholdelse af det nuværende biomasseforbrug være afhængig af importerede biobrændsler. Der er ikke angivet en ressourcestørrelse for henholdsvis vindenergi og solenergi. Dette skyldes, at ressourcen i princippet er ubegrænset TJ Brændselsforbrug Lokale ressourcer Vindenergi Solenergi Husdyrgødning Halm Brænde, træflis og træaffald Træpiller Organisk affald, industri Deponi, slam, renseanlæg Energiafgrøder Figur 2: Forbruget af VE-ressourcer og mængden af lokale ressourcer Side 9 af 14

10 Brændselsforbrug fordelt på sektorer Der anvendes faste og flydende brændsler til el, varme og procesformål i kommunen. Fordelingen af brændselsforbruget på sektorer fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår af tabellen, at det fossile brændselsforbrug er størst i transportsektoren, som udelukkende er fossilt baseret. Sektor Brændselsforbrug (TJ) Fossilt brændsel brændselsforbrug (TJ) Centrale og decentrale kraftvarmeværker Individuel forsyning og blokvarme Industri og erhverv *) Transport Vindkraft I alt (inkl. el-eksport) Tabel 2: Brændselsforbruget fordelt på omsætningsenheder. *) Primært procesvarme men indeholder også et mindre forbrug af LPG samt evt. egetforbrug forbrug til rumvarme. Fordeling af det kommunale slutforbrug Kommunens slutforbrug fordeler sig som vist i nedenstående tabel. I slutforbruget er der taget højde for evt. konverteringstab. Disse er særligt store i specielt transportsektoren, da eksplosionsmotorer på diesel og benzin generelt har meget dårlige virkningsgrader. Kategori Slutforbrug (TJ) El 770 Fjernvarme Industri og erhverv *) 784 Individuel opvarmning Transport 986 Ialt Tabel 2: Slutenergiforbruget fordelt på sektorer. *) Primært procesvarme men indeholder også et mindre forbrug af LPG samt evt. egetforbrug forbrug til rumvarme. Side 10 af 14

11 CO 2 -udledning fordelt på brændsler I energibalancen er det kommunale CO 2 -udslip fordelt på brændsler udregnet vha. brændselsforbrug samt emissionsfaktorer for de enkelte brændsler. Fordelingen af den kommunale CO 2 -udledning på brændsler fremgår af nedenstående figur. Den negative søjle el-eksport indikerer, at Randers Kommune er nettoeksportør af el. Det antages, at kommunal produceret el fortrænger dansk gennemsnitsel for Vestdanmark ton 0 El-eksport LPG og petroleum Opløsningsmidler Alternative brændsler -50 Flybrændstof Figur 3: CO 2 -udledningen fra afbrænding af fossile brændsler CO 2 -udledning fordelt på sektorer I nedenstående figur vises CO 2 -udledningen fordelt på sektorer. Sektor ton CO 2 Centrale og decentrale 79 kraftvarmeværker Individuel forsyning og blokvarme 67 Industri og erhverv *) 69 Transport 264 I alt (inklusiv el-eksport) 479 I alt (eksklusiv el-eksport) 380 Tabel 3: CO 2 -udledningen fordelt på sektorer Side 11 af 14

12 CO 2 -udledning fra landbrug CO 2 -udledningningen fra landbruget er i CO 2 -beregningen opdelt i dyrenes fordøjelsesproces og opbevaring af gødning samt dyrkningen af landbrugsarealet. Resultatet af beregningen præsenteres i de følgende afsnit. Metan og lattergasemission fra fordøjelsesproces og opbevaring af gødning Dyrenes fordøjelsesproces giver anledning til en metan emission, som kan betragtes som et energitab under fordøjelsesprocessen hos primært de drøvtyggere, der danner store mængder metan i deres fordøjelsesproces. Ca. 75 % af metanemissionen fra fordøjelsesproces og gødningslagring stammer fra kvæg i Randers kommune. Lattergasemissionen fra husdyrgødning sker i alle led i landbruget, hvor der er kvælstof til stede. Lattergasemissionen ved gødningshåndtering tegner sig for ca. 25 % af den samlede lattergasemission i landbruget. Emissionen herfra fremgår af nedenstående skema. Kilde Ton CH 4 Ton N 2 O Køer ,9 Svin 502,5 38 Øvrige dyr 110 4,22 I alt ,12 Tabel 4: Metan og lattergasudledning fra fordøjelsesproces og opbevaring af gødning Side 12 af 14

13 Lattergas og metan er kraftige drivhusgasser. Et ton metan svarer til en udledning af ca. 23 ton CO 2, mens et ton lattergas svarer til ca. 296 ton CO 2. Udledning i CO 2 -ækvivalenter for henholdsvis metan og lattergas fremgår af nedenstående tabel. Ton CO 2 - ækv. CH 4 N 2 O I alt Køer Svin Øvrige dyr I alt Tabel 5: Metan og lattergasudledning i CO 2 - ækv. fra fordøjelsesproces og opbevaring af gødning. Lattergas og CO 2 -emission fra dyrkning af landbrugsareal Lattergas dannes ved hovedparten af de reaktioner, hvor kvælstof er til stede. Dette betyder, at der forekommer emission af N 2 O i stort set alle led i landbrugsproduktionen. Nedenstående tabel viser lattergasudledningen i kommunen i forbindelse med dyrkning af jorden fordelt på forskellige kilder. Det fremgår, at de største kilder knytter sig til håndtering af husdyr- og handelsgødning. Sidst i tabellen ses desuden udledningen i forbindelse med dyrkning af organiske jorde i kommunen (JB11). Ved denne dyrkning nedbrydes jordens organiske stof og der frigives både CO 2 og N 2 O. Udregningen af denne udledning er baseret på forældede jordbundskort og er derfor forbundet med usikkerhed. Der frigives også CO 2 i forbindelse med kalkning af markerne, hvor karbonat-ionen CO 3 omdannes til CO 2. Kilde Kg N 2 O Ton CO 2 -ækv Udbragt handelsgødning Udbragt husdyrgødning Afgrøderester Atmosfærisk deposition af ammoniak Nitrat udvaskning Baggrundsemission Organiske jorde Organiske jorde (CO 2 ) Kalkning (CO 2) I alt Tabel 6: Lattergas og CO 2 -emissioner fra dyrkning af landbrugsarealet. Side 13 af 14

14 Randers kommunes samlede CO 2 -udledning i 2009 Det fremgår af nedenstående tabel, at kommunens CO 2 -udledning i 2009 i alt væsentligt kommer fra energiforbruget og landbruget. Sektor 1000 ton Ton pr. indbygger Ton pr. indbygger i Randers i Danmark Kommune Energiforbrug 380 4,24 9,7 Landbrug 129 1,38 1,8 Procesemissioner 14 0,15 0,4 industri Affald og spildevand 5 0,05 0,2 I alt 528 5,8 12 Tabel 7: Samlet estimeret udledning af drivhusgasser i Randers Kommune i Side 14 af 14

15 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AU AV AW AX AY AZ BA BB BC Sted: Randers Kommune Antal indbyggere År: 2007 Elnetvirkningsgrad, % 93 Enheder TJ tons Geografisk Energibalance, Randers Kommune Brændsel Anlæg Virkningsgrad % El-net Fjv-net Slutforbrug Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidler Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald Gaskomfur, proces, mm Elkomfur Elvandvarmer Elradiator Belysning Elkompressorer Elmotorer mv Varmepumper, indv Solvarmeanlæg Elimport Gasoliekedel, indv Gasoliekedel, store anlæg, erhverv kedel, villakedler kedel, blokvarme kedel, store anlæg, erhverv Leca Træpillekedel, indv Brændekedel/ovn indv Halmfyr, indv Geotermiske anlæg Solcelleanlæg Vindkraftanlæg Vandkraftanlæg 100 Bølgekraftanlæg Centrale kraftværker, Dampturbine Centrale kraftværker, Forbrændingsmotor Centrale kraftværker, Gasturbine 0 0 Centrale kraftværker, Kedel Centrale kraftværker, Forbrug Affaldsforbrændingsanlæg, dampturbine Affaldsforbrændingsanlæg, kedel Affaldsforbrændingsanlæg, kombianlæg Affaldsforbrændingsanlæg, forbrug 75 Decentrale KV-værker, Dampturbine Decentrale KV-værker, Forbrændingsmotor Decentrale KV-værker, gasturbine 5 5 Decentrale KV-værker, kedel 96 4 Decentrale KV-værker, kombianlæg Decentrale KV-værker, forbrug Biogasgårdanlæg, motor Lokale KV-værker, motor Lokale KV-værker, kedel Lokale KV-værker, forbrug Fjernvarmeværker, kedel Fjernvarmeværker, sol Fjernvarmeværker, forbrug Industrielle KV-værker, dampturbine Industrielle KV-værker, forbrændingsmotor Industrielle KV-værker, gasturbine Industrielle KV-værker, kedel Industrielle KV-værker, kombianlæg Industrielle KV-værker, overskudsvarme Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, el Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, varme Industrielle KV-værker, forbrug, fjv biler, små, mm Dieselbiler, små Busser Busser, kollektiv trafik Lastbiler/sættevogne/entreprenørmaskiner Traktorer Tog Fly Skibe Samlet ,8 CO2-emissioner (1000 tons) 5,71 tons/indbygger Lokale ressourcer 27,7 % VE forbrugt Udnyttelsesprocent af lokale ressourcer Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidle Faktisk energiforbrug Navn el proces varme El-net Fjv-net ab værk an forbruger r Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi CO2-emission (tons/tj) Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald ab værk an forbruger Samlet Varmtvand Rumvarme Boliger, inkl. fritidshuse Offentlig service Privat service Handel (detail + engros) Bygge- og anlægsvirksomhed Fremstillingsvirksomh ed Gartneri Landbrug Transport Randers energibalance 2009 og klimaplan (5) 11:

16 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AU AV AW AX AY AZ BA BB BC Sted: Randers Kommune Antal indbyggere År: 2009 (2007) Elnetvirkningsgrad, % 93 Enheder TJ tons Geografisk Energibalance, Randers Kommune Brændsel Anlæg Virkningsgrad % El-net Fjv-net Slutforbrug Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidler Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald Gaskomfur, proces, mm Elkomfur Elvandvarmer Elradiator Belysning Elkompressorer Elmotorer mv Varmepumper, indv Solvarmeanlæg Elimport Gasoliekedel, indv Gasoliekedel, store anlæg, erhverv kedel, villakedler kedel, blokvarme kedel, store anlæg, erhverv Leca Træpillekedel, indv Brændekedel/ovn indv Halmfyr, indv Geotermiske anlæg Solcelleanlæg Vindkraftanlæg Vandkraftanlæg 100 Bølgekraftanlæg Centrale kraftværker, Dampturbine Centrale kraftværker, Forbrændingsmotor Centrale kraftværker, Gasturbine 0 0 Centrale kraftværker, Kedel Centrale kraftværker, Forbrug Affaldsforbrændingsanlæg, dampturbine Affaldsforbrændingsanlæg, kedel Affaldsforbrændingsanlæg, kombianlæg Affaldsforbrændingsanlæg, forbrug 75 Decentrale KV-værker, Dampturbine Decentrale KV-værker, Forbrændingsmotor Decentrale KV-værker, gasturbine 5 5 Decentrale KV-værker, kedel 96 4 Decentrale KV-værker, kombianlæg Decentrale KV-værker, forbrug Biogasgårdanlæg, motor Lokale KV-værker, motor Lokale KV-værker, kedel Lokale KV-værker, forbrug Fjernvarmeværker, kedel Fjernvarmeværker, sol Fjernvarmeværker, forbrug Industrielle KV-værker, dampturbine Industrielle KV-værker, forbrændingsmotor Industrielle KV-værker, gasturbine Industrielle KV-værker, kedel Industrielle KV-værker, kombianlæg Industrielle KV-værker, overskudsvarme Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, el Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, varme Industrielle KV-værker, forbrug, fjv biler, små, mm Dieselbiler, små Busser Busser, kollektiv trafik Lastbiler/sættevogne/entreprenørmaskiner Traktorer Tog Fly Skibe Samlet ,7 CO2-emissioner (1000 tons) 4,1 tons/indbygger Lokale ressourcer 43,1 % VE forbrugt Udnyttelsesprocent af lokale ressourcer Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidle Faktisk energiforbrug Navn el proces varme El-net Fjv-net ab værk an forbruger r Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi CO2-emission (tons/tj) Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald ab værk an forbruger Samlet Varmtvand Rumvarme Boliger, inkl. fritidshuse Offentlig service Privat service Handel (detail + engros) Bygge- og anlægsvirksomhed Fremstillingsvirksomh ed Gartneri Landbrug Transport Randers energibalance 2009 og klimaplan (5) 11:

17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AU AV AW AX AY AZ BA BB BC Sted: Randers Kommune Antal indbyggere År: BAU 2030 Elnetvirkningsgrad, % 93 Enheder TJ tons Geografisk Energibalance, Randers Kommune Brændsel Anlæg Virkningsgrad % El-net Fjv-net Slutforbrug Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidler Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald Gaskomfur, proces, mm Elkomfur Elvandvarmer Elradiator Belysning Elkompressorer Elmotorer mv Varmepumper, indv Solvarmeanlæg Elimport Gasoliekedel, indv Gasoliekedel, store anlæg, erhverv kedel, villakedler kedel, blokvarme kedel, store anlæg, erhverv Leca Træpillekedel, indv Brændekedel/ovn indv Halmfyr, indv Geotermiske anlæg Solcelleanlæg Vindkraftanlæg Vandkraftanlæg 100 Bølgekraftanlæg Centrale kraftværker, Dampturbine Centrale kraftværker, Forbrændingsmotor Centrale kraftværker, Gasturbine 0 0 Centrale kraftværker, Kedel Centrale kraftværker, Forbrug Affaldsforbrændingsanlæg, dampturbine Affaldsforbrændingsanlæg, kedel Affaldsforbrændingsanlæg, kombianlæg Affaldsforbrændingsanlæg, forbrug 75 Decentrale KV-værker, Dampturbine Decentrale KV-værker, Forbrændingsmotor Decentrale KV-værker, gasturbine 4 4 Decentrale KV-værker, kedel 96 4 Decentrale KV-værker, kombianlæg Decentrale KV-værker, forbrug Biogasgårdanlæg, motor Lokale KV-værker, motor Lokale KV-værker, kedel Lokale KV-værker, forbrug Fjernvarmeværker, kedel Fjernvarmeværker, sol Fjernvarmeværker, forbrug Industrielle KV-værker, dampturbine Industrielle KV-værker, forbrændingsmotor Industrielle KV-værker, gasturbine Industrielle KV-værker, kedel Industrielle KV-værker, kombianlæg Industrielle KV-værker, overskudsvarme Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, el Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, varme Industrielle KV-værker, forbrug, fjv biler, små, mm Dieselbiler, små Busser Busser, kollektiv trafik Lastbiler/sættevogne/entreprenørmaskiner Traktorer Tog Fly Skibe Samlet ,6 CO2-emissioner (1000 tons) 4,9 tons/indbygger Lokale ressourcer 38,8 % VE forbrugt Udnyttelsesprocent af lokale ressourcer Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidle Faktisk energiforbrug Navn el proces varme El-net Fjv-net ab værk an forbruger r Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi CO2-emission (tons/tj) Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald ab værk an forbruger Samlet Varmtvand Rumvarme Boliger, inkl. fritidshuse Offentlig service Privat service Handel (detail + engros) Bygge- og anlægsvirksomhed Fremstillingsvirksomh ed Gartneri Landbrug Transport Randers energibalance 2009 og klimaplan (5) 11:

18 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AU AV AW AX AY AZ BA BB BC Sted: Randers Kommune Antal indbyggere År: Plan 2030 Elnetvirkningsgrad, % 93 Enheder TJ tons Geografisk Energibalance, Randers Kommune Brændsel Anlæg Virkningsgrad % El-net Fjv-net Slutforbrug Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidler Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald Gaskomfur, proces, mm Elkomfur Elvandvarmer Elradiator Belysning Elkompressorer Elmotorer mv Varmepumper, indv Solvarmeanlæg Elimport Gasoliekedel, indv Gasoliekedel, store anlæg, erhverv kedel, villakedler kedel, blokvarme kedel, store anlæg, erhverv Leca Træpillekedel, indv Brændekedel/ovn indv Halmfyr, indv Geotermiske anlæg Solcelleanlæg Vindkraftanlæg Vandkraftanlæg 100 Bølgekraftanlæg Centrale kraftværker, Dampturbine Centrale kraftværker, Forbrændingsmotor Centrale kraftværker, Gasturbine 0 0 Centrale kraftværker, Kedel Centrale kraftværker, Forbrug Affaldsforbrændingsanlæg, dampturbine Affaldsforbrændingsanlæg, kedel Affaldsforbrændingsanlæg, kombianlæg Affaldsforbrændingsanlæg, forbrug 75 Decentrale KV-værker, Dampturbine Decentrale KV-værker, Forbrændingsmotor Decentrale KV-værker, gasturbine 3 3 Decentrale KV-værker, kedel 96 3 Decentrale KV-værker, kombianlæg Decentrale KV-værker, forbrug Biogasgårdanlæg, motor Lokale KV-værker, motor Lokale KV-værker, kedel Lokale KV-værker, forbrug Fjernvarmeværker, kedel Fjernvarmeværker, sol Fjernvarmeværker, forbrug Industrielle KV-værker, dampturbine Industrielle KV-værker, forbrændingsmotor Industrielle KV-værker, gasturbine Industrielle KV-værker, kedel Industrielle KV-værker, kombianlæg Industrielle KV-værker, overskudsvarme Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, el Industrielle KV-værker, forbrug, eget forbrug, varme Industrielle KV-værker, forbrug, fjv biler, små, mm Dieselbiler, små Busser Busser, kollektiv trafik Lastbiler/sættevogne/entreprenørmaskiner Traktorer Tog Fly Skibe Samlet ,9 CO2-emissioner (1000 tons) 1,4 tons/indbygger Lokale ressourcer 68,5 % VE forbrugt Udnyttelsesprocent af lokale ressourcer Elimport LPG og petroleum JP1 Opløsningsmidle Faktisk energiforbrug Navn el proces varme El-net Fjv-net ab værk an forbruger r Alternative brændsler Vindenergi Bølgeenergi Vandkraft Solenergi CO2-emission (tons/tj) Geotermi Husdyrgødning Afgasset fibre Bioolie og energiafgrøder Eksport rapsolie Halm Brænde, træflis og træaffald Import, Brænde og træflis Træpiller Import, træpiller Lossepladsgas Organisk affald, husholdninger Deponi, slam, renseanlæg Varmekilder til varmepumper Restaffald ab værk an forbruger Samlet Varmtvand Rumvarme Boliger, inkl. fritidshuse Offentlig service Privat service Handel (detail + engros) Bygge- og anlægsvirksomhed Fremstillingsvirksomh ed Gartneri Landbrug Transport Randers energibalance 2009 og klimaplan (5) 11:

Affald, ikke bionedbrydeligt. Deponi, slam, renseanl g. Organisk affald, kłd og. Faktisk energiforbrug. Import, tr piller.

Affald, ikke bionedbrydeligt. Deponi, slam, renseanl g. Organisk affald, kłd og. Faktisk energiforbrug. Import, tr piller. 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AU AV AW AX AY AZ BA BB BC Sted: Randers Kommune Antal indbyggere 94.221 r: 29 Elnetvirkningsgrad,

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Bilagshæfte til Klimaplan 2030 Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Rekvirent Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers Udarbejdet af PlanEnergi, august 2009 Forfatter: Kvalitetssikret af: Navn:

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Baggrundsnotat til udarbejdelse af Energibalance Syddjurs Kommune

Baggrundsnotat til udarbejdelse af Energibalance Syddjurs Kommune Baggrundsnotat til udarbejdelse af Energibalance Syddjurs Kommune Formålet med energibalancen er at vise, hvordan kommunes energiforbrug er sammensat. På venstre side i regnskabet ses de brændsler, som

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Baggrundsnotat. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 0403 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2009 Dato: 01-03-2011 Jørgen Olesen

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

-udledning 2013 Skanderborg Kommune som helhed. Energiregnskab og CO 2. Vedvarende energi CO 2. -udledning

-udledning 2013 Skanderborg Kommune som helhed. Energiregnskab og CO 2. Vedvarende energi CO 2. -udledning Energiregnskab og -udledning 213 for Kommune som helhed Vedvarende energi Figur 1. Andel vedvarende energi - global Figur 2. Andel vedvarende energi - lokal 1, 1, 9, 9, 8, 7, Region Midtjylland 8, 7, Region

Læs mere

Vedrørende: Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Dato: 10-12-2012 Anders Michael Odgaard og Jørgen Lindgaard Olesen

Vedrørende: Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Dato: 10-12-2012 Anders Michael Odgaard og Jørgen Lindgaard Olesen Baggrundsnotat Vedrørende: Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2011 Dato: 10-12-2012 Anders Michael Odgaard og Jørgen Lindgaard Olesen 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 2 Anders Michael Odgaard

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

Faktisk energiforbrug. bionedbrydeligt. Varmekilder til. Deponi, slam, renseanlæg. varmepumper Affald, ikke

Faktisk energiforbrug. bionedbrydeligt. Varmekilder til. Deponi, slam, renseanlæg. varmepumper Affald, ikke 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AW AX AY AZ Sted: Region Midtjylland Antal indbyggere 1.247.732 År: 2009 Elnetvirkningsgrad,

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe.

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område www.naturogmiljoe.dk AARHUS KOMMUNE MAJ 2012 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2011 for

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Vedrørende Dato: 24. Aug. 2011 Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan for 50 vedvarende energi i Region

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Fremtidens Energisystem - Kommunernes bidrag

Fremtidens Energisystem - Kommunernes bidrag Fremtidens Energisystem - Kommunernes bidrag Strategisk energiplanlægning, Region Midtjylland Torsdag den 6. juni 2013 Rasmus Munch Sørensen, Systemplanlægning 1 Tre virkemidler til effektivt at indpasse

Læs mere

Energiregnskab 2007 2013 Regnskab og datagrundlag. Energiregnskaber 2013 21. april 2015 Jørgen Lindgaard Olesen 1

Energiregnskab 2007 2013 Regnskab og datagrundlag. Energiregnskaber 2013 21. april 2015 Jørgen Lindgaard Olesen 1 Energiregnskab 2007 2013 Regnskab og datagrundlag 1 Hvad har I fået tilsendt? 1. Energiregnskab med faneblade for 2007, 2009, 2011 og 2013. Samt faneblad med grafisk fremstilling. 2. Baggrundsnotat med

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013.

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Biomasse.Dok.2.5 København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand, Cristina C. Landt og Tyge Kjær,

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

NYE EMISSIONSFAKTORER FOR EL OG FJERNVARME INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Grundlag for beregningerne 2. 3 LCA metode 5

NYE EMISSIONSFAKTORER FOR EL OG FJERNVARME INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Grundlag for beregningerne 2. 3 LCA metode 5 TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN NYE EMISSIONSFAKTORER FOR EL OG FJERNVARME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KORTFATTET BAGGRUNDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-201 14

eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-201 14 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2014 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Indledning... 3 Den samlede klimapåvirkning... 4 Energi... 5 FAKTABOKS MÅL... 5 Klimapåvirkning fra energiforbrug... 5 Klimainitiativer for energi 2011... 7

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013

Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 N O T AT 13. august 2013 Ref. mis/abl Klima og energiøkonomi Opdateret fremskrivning af drivhusgasudledninger i 2020, august 2013 Siden den seneste basisfremskrivning fra efteråret 2012, BF2012, er der

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere