K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C."

Transkript

1 Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 13. april 1984, og at C har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 9. februar Sagsfremstilling: Klager driver virksomhed med at udbyde ydelser inden for interiør og design. Indklagede, statsautoriseret revisor B, har afgivet erklæringer på årsrapporterne for klager samt på indkomst- og formueopgørelserne for A og D for årene 2007 og 2008, jf. neden for. Den primære kundekontakt er varetaget af E, der har titel af Senior Associate i revisionsvirksomheden F P/S. Ved skrivelse af 22. juni 2007 fra E til klager fremsendtes udkast til årsrapport for klager samt indkomst- og formueopgørelse for Af skrivelsen fremgår blandt andet: For en god ordens skyld skal jeg gentage tidligere års bemærkninger om den skattemæssige sondring mellem hobbyaktivitet og erhvervsvirksomhed. For at I kan få skattemæssigt fradrag for jeres erhvervsrelaterede omkostninger kræver skattevæsenet blandt andet, at virksomheden har en given omsætning, der medfører, at driften over en årrække er overskudsgivende. 1

2 Efter min opfattelse medfører de seneste års relativ moderate omsætning og væsentlige underskud en stor risiko for, at skattevæsenet vil anfægte jeres status som erhvervsmæssig virksomhed, og derved nægte jer fradrag for årenes underskud. Til jeres orientering har vi vedlagt skattevæsenets interne retningslinier for sondringen mellem hobby og erhverv. Lad os tales ved, når I har kigget materialet igennem. Af en (udateret) svarskrivelse hertil fra klager fremgår blandt andet, at Jeg har fuld forståelse for dine bekymringer vedrørende fradraget, hobbyvirksomhed mm., som vi selv mener skatten kan frembringe som deres argumentation Den 17. juni 2008 afgav indklagede, statsautoriseret revisor B, revisorerklæring (review) uden forbehold på årsrapporten for 2007 for A v/a. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., og at nettoomsætningen var 0 kr. I en note til årsrapporten er anført en udgift til lagerleje med kr. Ligeledes den 17. juni 2008 afgav indklagede, statsautoriseret revisor B, revisorerklæring (review) uden forbehold på indkomst og formueopgørelse for 2007 for A og D. Den 11. juni 2009 afgav indklagede, statsautoriseret revisor B, revisorerklæring (review) uden forbehold på årsrapporten for 2008 for A v/a. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., og at nettoomsætningen var 0 kr. I en note til årsrapporten er anført en udgift til lagerleje med kr. Ligeledes den 11. juni 2009 afgav indklagede, statsautoriseret revisor B, revisorerklæring (review) uden forbehold på indkomst og formueopgørelse for 2008 for A og D. I mails fra E til klager af henholdsvis 5. maj 2006, 21. januar 2007 og 15. april 2008 er der stillet spørgsmål vedrørende erhvervsmæssig eller privat udgifter. Skat anmodede i en skrivelse af 26. juni 2009 til A om materiale til brug for behandlingen af opgørelse for skat for Ved skrivelse af 14. september 2009 til A anmodede Skat om et møde vedrørende virksomheden samt virksomhedens regnskab samt mulighed for at se virksomhedens lager. Skat anmodede i den forbindelse om, at varelagerlister primo og ultimo var til rådighed. E meddelte ved en mail af 16. september 2009 D, at hun havde læst brevet fra Skat. Hun vedhæftede virksomhedens anlægskartotek og skrev videre: Samtidig beder de om en lagerliste, men I har jo ikke noget på lager. Alle de hjørner, kasser m.v. som du talte om i går, hvornår har I købt dem? 2

3 For så vidt angår varelager fremgår det af en faktura af 22. oktober 2007, at G A/S har faktureret klager for køb af borde i lak og borde i oliebehandling for kr. inklusive moms. Det fremgår af en af klager fremsendt mailkorrespondance, at D i 2007 oplyste, at vi modtager bordene om 14 dage, så kan vi starte salget samt, at E på anmodning har givet generelle oplysninger vedrørende moms ved salg af bordene i [xx] lande. Der er endvidere fremlagt en faktura af 4. juli 2007 fra H A/S til klager vedrørende køb af borde for ,25 kr. inklusive moms. Af en rapport fra oktober 2007 fra [selvejende institution] vedrørende opmåling og vurdering af disse borde fremgår blandt andet, at bordene ikke var udført snedkerfagligt tilfredsstillende. Af en mail af 15. februar 2008 til klager har E herom oplyst Jeg har valgt ikke at tage højde for sidste faktura og kreditnotaen til G A/S i momsregnskabet. Der er ingen grund til at få mere moms retur for på et senere tidspunkt at skulle betale det tilbage, hvis G A/S bliver dømt skyldig i misligholdelse af aftalen og at I derfor ikke skal betale det skyldige beløb til ham. Endelig er der fremlagt en faktura dateret 27. april 2007 fra J K/S til klager vedrørende køb af [navn] specialkasse m.v. for i alt ,31 inklusive moms. E har kommenteret sidstnævnte faktura således i mail af 13. maj 2007 Bilag 51 J K/S. Der sidder en ordre på kr ,25 og en faktura på kr ,31. Det ser ud til, at I har betalt beløbet ifølge ordre og ikke faktura, jeg tror, at I har kr ,94 til gode hos J K/S. I en skrivelse af 21. oktober 2009 til A meddelte Skat, at lagerets værdi pr. 31. december 2007 i henhold til oversigten var sammentalt til kr. Det fremgår endvidere, at der ved det personlige møde mellem A, dennes ægtefælle samt Skat blev drøftet køb af digital kamera, bankgebyr, telefonudgifter, internetudgifter, advokatudgifter og avisabonnement. Ved skrivelse af 19. januar 2010 til A foreslog Skat grundlag for klagers skat for 2007 ændret således, at den skattepligtige indkomst blev forhøjet med kr., fordelt på varelager ultimo med kr. og konkrete forhøjelser med kr. Det fremgår af skrivelsen, at Skat er af den umiddelbare holdning, at den drevne virksomhed ikke kan anses at være rentabelt drevet med udgangspunkt i historikken fra virksomhedens start i 2004 til Det fremgår af en tabel i brevet, at der har været underskud i virksomheden i alle årene fra og med fra 2004 til og med 2008 med samlet kr. Ved en mail af 2. februar 2010 spurgte D E, om hun kunne sende os nogle stikord til skat. E svarede ved mail af 2. februar 2010 således: Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe med nogle stikord. Det havde nu været lidt nemmere hvis vi havde taget det i forrige uge efter vores samtale, men jeg har dog fundet nogle stikord, som jeg mener at I kan bruge: I accepterer regulering af skattepligtig indkomst på kr for Hvad kommer der til at ske med hensyn til 2008? Det er ikke nævnt i brevet, men da vi afholdte mødet, talte vi om at vi i perioden frem til 2011 skal vise vores seriøsitet ved omsætning og positivt resultat, denne tidshorisont regner vi stadig med er gældende. 3

4 Vi skulle fra vores revisor høre om det er muligt at få oplyst hvilke omkostninger, der ikke er givet fuld- fradrag for, så dette kan blive reguleret i bogføringen for Ved mail af 10. februar 2010 til A og dennes ægtefælle skrev E som følger: Jeg har nu talt med K fra SKAT for at få en afslutning af selvangivelsen for Jeg har ikke modtaget en egentlig specifikation af kr som bliver reguleret, men jeg har fået oplyst at det skyldes omkostninger vedrørende følgende forhold: - Telefon og internet, hvor SKAT kun giver fradragsret for 50 % af udgiften (det betyder så også at der kun er fradrag for 50 % af momsen på disse regninger). - Digital kamera, bliver af SKAT vurderet som en privat udgift, da det giver mulighed for privat brug. - Avis, bliver af SKAT vurderet som en privat udgift. - Udgifter i forbindelse med arbejdsværelse i hjemmet, bliver af SKAT vurderet som en delvis privat udgift. SKAT er desværre ikke af den opfattelse, at de skulle have givet jer "arbejdsro" frem til udgangen af 2011, men de mener derimod, at de har åbnet muligheden for at I kan fortsætte hvis I præsenterer et regnskab med omsætning (ikke nødvendigvis et overskud). Pt. har SKAT ingen planer om at genoptage selvangivelsen for 2008, men de vil forbeholde sig retten til at genåbne 2008, såfremt regnskabet for 2009 igen viser et skattemæssigt underskud. Det vil sige, at ud fra jeres excel-ark for 2009, vil der være risiko for at 2008 vil blive genåbnet. I hans skrivelse berører han det omkring hvem der driver virksomheden, fordi det at A har et fuldtidsjob indikerer overfor Skat, at virksomheden kan sidestilles med en hobbyvirksomhed. Jeg kan endvidere oplyse jer, at A s årsopgørelse for 2007 vil blive ændret med kr , men at det giver en skattebetaling på ca. kr Det glæder mig utrolig meget at høre at I har vundet retsagen over H A/S, så ser det hele noget lysere ud for jer og for et fremtidigt salg. Jeg skal dog slutteligt med beklagelse oplyse at der i vores firma er sket en større omstrukturering og deraf afledt omrokering af os medarbejdere, hvorfor jeg ikke længere skal have med de mindre virksomheder at gøre. Jeg er derfor desværre nødt til at meddele jer, at jeg ikke længere vil have mulighed for at betjene jer. 4

5 Jeg vil derfor slutte af med at takke jer for et godt samarbejde de sidste 4 år og samtidig ønskes I her fra en god fremtid for jer og jeres virksomhed. Jeres materiale vil blive fremsendt snarest muligt. Ved mail af 23. februar 2010 skrev indklagede, statsautoriseret revisor C, således til D: Som bekendt overtog jeg det overordnede ansvar for jeres aktivitet fra B, der stoppede hos F P/S den 30. juni Jeg har i dag haft lejlighed til at gennemgå jeres aktiviteter og samarbejde med F P/S med E, som I kender fra flere års samarbejde, og skal herefter bemærke følgende: Baseret på den seneste periodes mangel på konstruktivt samarbejde, herunder dine tilkendegivelser af fejlagtig rådgivning, som er kommet til udtryk gennem dine mails og telefonsamtaler med E, ønsker F P/S ikke at fortsætte samarbejdet. Vi vil naturligvis tilstræbe, at vores fratræden bliver så lempelig som muligt, og skal derfor foreslå følgende: Vi assisterer med momsen for 2. halvår 2010 i henhold til tidligere procedure. Vi assisterer med besvarelse og regulering af de af SKAT nævnte forhold omkring ej fradragsberettigede omkostninger og aktivering af lager for Du bedes bekræfte, at du er indstillet på betaling af vort sædvanlige honorar for ovenstående arbejde, ligesom du skal være opmærksom på, at vi endnu ikke har faktureret vort arbejde for 1. halvår af jeres regnskabsår. Jeg står også gerne til rådighed med hjælp til valg af ny revisor for jeres aktiviteter. For en god ordens skyld skal jeg afslutningsvis gøre opmærksom på, at F P/S fra tidspunktet for udarbejdelse af regnskabet for 2005 har advaret mod risikoen for, at SKAT anfægter fradragsret til de afholdte omkostninger, hvis ikke virksomheden har en given omsætning, der medfører, at driften giver overskud (uddrag fra skrivelser, jf. efterfølgende). For en god ordens skyld skal jeg gentage tidligere års bemærkninger om den skattemæssige sondring mellem hobbyaktivitet og erhvervsvirksomhed. For at I kan få skattemæssigt fradrag for jeres erhvervsrelaterede omkostninger kræver skattevæsenet blandt andet, at virksomheden har en given omsætning, der medfører, at driften over en årrække er overskudsgivende. Efter min opfattelse medfører de seneste års relativ moderate omsætning og væsentlige underskud en stor risiko for, at skattevæsenet vil anfægte jeres status som erhvervsmæssig virksomhed, og derved nægte jer fradrag for årenes underskud. Til jeres orientering har vi vedlagt skattevæsenets interne retningslinier for sondringen mellem hobby og erhverv. 5

6 Ved mail af 26. februar 2010 fra indklagede, statsautoriseret revisor C, til A og D fremsendtes bemærkninger til gennemgang af bogføringen for 1. juli til 31. december 2009, herunder at der var taget 50 % fradrag for udgifter til internet, forsikring og telefon, og en bemærkning vedrørende aktivering af lager. A og D meddelte i en mail af 26. februar 2010 til indklagede, statsautoriseret revisor C, at de selv havde udregnet momsen, og beder kun om bilagene retur. Af en mail af samme dato fra indklagede, statsautoriseret revisor C, til A og D fremgår, at jeg har netop sikret mig, at bilagene er sendt med posten i dag. Der foreligger et mødereferat vedrørende et møde afholdt den 17. marts 2010 mellem A og D, E og indklagede, statsautoriseret revisor C. I mødereferatet, der er udfærdiget af E, hedder det blandt andet: Gråzone områderne i forbindelse med moms og skattemæssige fradrag blev også drøftet, herunder procedurerne i forbindelse med skattekontrol, hvilket A v/a på ingen måde ville høre tale om eller acceptere. E gjorde det klart, at disse gråzoneområder flere gange var blevet drøftet, og at der ved flere udgifter var stillet spørgsmålstegn ved deres erhvervsmæssige relevans, men D havde hver gang pointeret, at de kun førte erhvervsmæssige udgifter i bogføringen, og at der derfor var tale om erhvervsmæssige omkostninger. E forklarede endvidere, at gennemgangen som var foretaget ikke på noget tidspunkt har dækket en 100 % kontrol af samtlige bilag. C gjorde det klart overfor A og D, at vi ønskede at slutte samarbejdet, men at vi var meget villige til at sørge for, at overgangen til ny revisor skulle foregå så smertefrit som overhovedet muligt for dem, og at vi derfor gerne ville assistere med henholdsvis momsindberetning, udarbejdelse af årsrapport og indkomst- og formueopgørelse samt besvarelse af skatteforespørgsel for Dette tilbud takkede A og D nej-tak til I fortsættelse af mødet har A og D i en udateret mail eller skrivelse kommenteret udfaldet af mødet, og herunder krævet tilbagebetaling af honorarer samt erstatning udmålt som efterbetalingskravene fra Skat med renter. Den 24. marts 2010 skrev F P/S ved statsautoriseret revisor L på vegne de indklagede blandt andet således til klager: Foranlediget af Deres korrespondance skal jeg specifikt bemærke følgende: 6

7 F P/S har opstillet og gennemgået regnskaberne på baggrund af Deres registreringer (bogføring) og oplysninger modtaget fra Dem. E har ved flere lejligheder spurgt eller mailet spørgsmål til Dem om erhvervsmæssig relevans for givne omkostningsbilag. De er flere gange blevet informeret om SKAT's bevågenhed i relation til sondringen mellem private og erhvervsmæssige omkostninger. E har flere gange spurgt til Deres eventuelle varelager/varer til videresalg, men har hver gang fået oplyst, at virksomheden ikke havde varer liggende med salg for øje, hvorfor der ikke forelå et varelager. Selvom F P/S havde tilbudt Dem assistance med besvarelse af henvendelsen fra SKAT har De valgt ikke at inddrage F P/S i Deres dialog med SKAT, hvorfor vi vanskeligt kan udtale os om udfaldet. Baseret på den seneste periodes mangel på konstruktivt samarbejde, herunder Deres tilkendegivelser af fejlagtig rådgivning, som er kommet til udtryk gennem Deres mails og telefonsamtaler med E, informerede C Dem den 23. februar 2010, at F P/S ikke ønskede at fortsætte samarbejdet. F P/S har tilbudt en glidende overgang til en ny revisor, herunder assistance med udarbejdelse af moms, besvarelse af SKAT's henvendelse samt udarbejdelse af regnskaber for De har ikke ønsket vores assistance. Vi har informeret Dem om, at F P/S ikke har til hensigt at fakturere vores assistance med moms mv. for 2. halvår Baseret på ovenstående forhold er det vores holdning, at F P/S har levet op til vores forpligtelser overfor Dem og i overensstemmelse med de regler hvorunder vi driver virksomhed. Under hensyntagen hertil skal vi venligst, men bestemt, afvise Deres krav om tilbagebetaling af tidligere betalt honorar eller erstatning for efterbetalinger af skat til SKAT. A og D kommenterede dette brev fra F P/S i en udateret skrivelse til revisionsvirksomheden, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Deres forklaring fra første side, hvori de opremser underskud i virksomheden, kan kun forstås på den måde, at både E, C og Dem selv angiveligt kan sælge noget De ikke har adgang til, en opfattelse som domstolen ikke deler, så hvis F P/S kan sælge noget som et møbel, som domstolen vurderer at være skrot, brænde til pejsen, er F P/S dygtige. Ligeledes er det usandt, at vi overfor E skulle have oplyst, at vi ikke havde varer til videresalg. 7

8 Hvis E skulle have ret i sin påstand, så undrer det i særdeleshed, at E i regnskabet for 2007, angivet den , overfor Skat angiver faktura fra G A/S, af kr ,- for 50 borde samt også indberetter moms af fakturaen dertil. Til punktopstilling 3 kan siges, at E har haft kontakt til Skat, men vi har ikke modtaget skriftligt resume af samtalen. Klager har i forbindelse med indgivelse af klagen til Revisornævnet i klageskrivelsen kommenteret skrivelsen af 24. marts 2010 fra F P/S ved statsautoriseret revisor L på vegne de indklagede. Følgende fremgår blandt andet heraf: Jeg fornemmer, at F P/S, ihærdigt hæfter sig ved vores underskud i virksomheden som F P/S undskyldning for Skats gennemgang af vores fejlbehæftede regnskab. Det kan siges, at jeg, vi, på trods af underskuddet i virksomheden, gennem årene, ikke har haft et økonomisk nedslag i regningen til F P/S. Endvidere er det direkte usandt, at E ikke vidste om videresalget af [xx] bordene, når vi som dokumenteret med af , klart havde givet oplysning overfor F P/S, E, at jeg, vi forventede bordene indenfor 14 dage, samt oplyste om vores hensigt med salget, inklusiv til udlandet. Ligeledes var F P/S, E, orienteret om [selvejende institution]s rapport, bilag 7, som blev udarbejdet på min mands opfordring, en gennemmåling af [xx] bordene fra det første firma på [region], F P/S burde derfor være informeret om, at bordene var usælgelige og håndværksmæssigt ikke korrekt udført eller fremstillet. Jeg, vi er ikke som F P/S skriver, informeret om Skats bevågenhed i relation til sondringen mellem private og erhvervsmæssige omkostninger, eftersom E, efter egne udsagn, selv ikke kunne skelne mellem disse poster, ellers ville E, F P/S, gennem årene, ikke opliste disse i regnearket med fuldt fradrag, og ikke mindst havde informeret os samt rettet disse ark for fejl, som beviseligt ikke er sket, idet der ikke er ført kontrol med E s mangelfulde arbejde. Hvilke hensigter og formål skulle vi have haft, ikke at følge en information, hvis denne skulle være givet, en information som beviseligt ikke blevet givet, ellers ville E vide, hvilke fradrag Skat taler om. F P/S har heller ikke tilbudt deres "assistance" med henvendelser til Skat, derimod ville F P/S give os nogle "stikord, som derudover først er blevet fremsendt, efter vi havde rykket for stikordene. F P/S efterfølgende anmærkning om mangel på et konstruktivt samarbejde, som angiveligt skulle være årsagen til F P/S s beslutning om at smide os uden forudgående advarsel og uden begrundelse på gaden, kan kun forstås på den måde, at F P/S har en 8

9 meget dårligt samvittighed over ikke at have ført den lovmæssige kontrol med E s arbejde, som desuden og for en stor del er udarbejdet der hjemme under E s barsel. Uvidenheden til fradragene bekræfter E desuden også i hendes af , bilag 8, hvor hun oplyser at F P/S s revisor vil have oplyst fra Skat hvilke omkostninger der ikke er givet fuld fradrag for, fradrag som først skulle reguleres " i 2009 bogføringen, som bestemt ikke kan betegnes som assistance. Endvidere dokumenterer E s af bilag 3, klart og som en slags ligegyldig randbemærkning i slutningen af en, at "samarbejde "er ophørt på baggrund af intern omstrukturering og omrokering af medarbejder, og lige så væsentlig, uden angivelse af navnet af den person, som fremover skulle varetage vores interesser. Angående ikke fakturering af "assistance" for andet halvår 2009, kan vi kun anmærke, at denne assistance" igen har været fejlbehæftet, ellers ville C, F P/S, ikke registrere en ansvarsforsikring til virksomheden, til kun det halve af fradraget, selv om ansvarsforsikringen fuld ud og udelukkende vedrører virksomheden, ikke nægte fradrag til indkøb af værktøj til den første produktion af [xx] serien, ingen regulering af skat pga. gulpladebilpris og dertil hørende moms for diesel, osv.osv. Desuden var angivelse af moms for andet halvår for 2009, indgivet af os selv efter F P/S ikke rettidigt har fremsendt arket som vi skulle videresende til Skat, som ikke lige frem er godt revisorarbejde, "assistance." Til sidst kan vi kun meddele, at vi til intet tidspunkt, er orienteret af F P/S, at Skat kunne gøre krav på hele underskuddet i virksomheden gennem de seneste 5 år, men derimod kun for det sidste år vi afleverede. Vi ville aldrig have startet nogen virksomhed op, hvor vi først investerer vores sparepenge, og efterfølgende i samme størrelsesorden endnu engang skal betale beløbet til Skat havde vi vidst, at Stat af en eller anden grund ikke ville anerkende virksomheden som erhvervsvirksomhed. Klagen: Revisornævnet har opfattet klagen således, at der overordnet klages over mangelfuld revisorbistand, herunder at de indklagede revisorer har svigtet i kontrollen med E, der som ikke uddannet revisor forestod arbejdet. Herudover fremgår af klageskrivelserne følgende konkrete klagepunker: 1. Manglende angivelse af lagerbeholdning i årsrapporterne. 2. Reglerne om fradrag for udgifter i enkeltmandsvirksomhed, herunder for erhvervsansvarsforsikring i årsrapporten 2009, er ikke fulgt. 3. Indklagede fratræder som revisor med for kort varsel og uden at afslutte året

10 4. Uberettiget nægtelse af at udfærdige referat af telefonsamtale mellem E og Skat samt indgåelse uden samtykke af aftale med Skat om, at regnskaberne for er godkendt under forudsætning af, at virksomheden vil være overskudsgivende i Svar på spørgsmål om fradrag for diesel til en bil på gule plader er udeblevet. Klager ved D og indklagede, statsautoriseret revisor C, har givet møde for nævnet og er fremkommet med supplerende bemærkninger. Parternes bemærkninger: Klager har til støtte for klagen anført, at der er adskillige og graverende fejl i samtlige årsrapporter, som E har udarbejdet, og som indklagede, statsautoriseret revisor B, har påtegnet uden kontrol eller anmærkning end ikke vedrørende regnskabsåret 2009, efter at Skat havde påtalt det mangelfulde revisorarbejde. Revisorpåtegningerne havde således ikke den troværdighed, som F P/S ellers bryster sig med. Statsautoriseret revisor B som underskrivende revisor og statsautoriseret revisor C som chef for E - har således svigtet i kontrollen af en uuddannet medarbejder og bevidst holdt klager i uvidenhed om det faktum, at årsregnskaber ikke kunne være udarbejdet efter gældende standard, når en ikke uddannet ansat foretager revisionsarbejdet uden yderligere kontrol. Særligt vedrørende statsautoriseret revisor C har klager anført, at denne uanset han ikke har afgivet erklæringer på årsrapporter eller indkomst- og formueopgørelser - som chef for E og kundeansvarlig løbende er blevet informeret om klagers regnskab, ligesom C har været direkte personligt involveret i seneste momsangivelse for virksomheden. C har endvidere uden fuldmagt hertil medvirket til at indgå aftale med Skat om et overskud i virksomheden i 2010 på trods af, at klager overfor Skat skriftligt havde tilkendegivet, at overskuddet forventedes i indkomståret 2010, dog senest i Den mangelfulde revisorbistand støttes af det forhold, at klager kun på baggrund af Skats velvilje ikke har fået pålagt en større efterbetaling af skat, idet Skat ikke ønskede at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2005 og 2006, hvilket Skat ellers havde mulighed for. Vedrørende klagepunkt 1 har klager anført, at Skat i september 2009 for regnskabsåret 2007 anmodede om at besigtige firmaets lagerforhold og efterfølgende konkluderede, at der ikke var anledning til kritik eller anmærkninger vedrørende lager eller lagerforhold udover, at lagerbeholdningen ikke var opgivet i regnskaberne for dette år. Påstanden fra E om, at klager aldrig har givet oplysninger om lager overfor hende, er usand. E burde fra starten have haft kendskab til lagerbeholdningen, idet hun selv har gennemgået regnskabet med faktura for indkøb af [xx] borde for ca kr. Den manglende lageroptælling/angivelse for regnskabsåret 2007 har medført en forhøjelse af klageres indkomst for 2007 med kr. Samme forhold angående manglende angivelse af lager m.m. gør sig ligeledes gældende for regnskabsårene 2008 og 2009, hvor klager afventer en forhøjelse af indkomsten. 10

11 Vedrørende klagepunkt 2 har klager anført, at Skat på mødet i klagers virksomhed tillige påtalte, at der i regnskabet for 2007 var sket fuldt fradrag for en række poster, herunder telefon, internetudgifter, forsikringsudgifter, udgifter til avis, kamera og bankgebyr ved oprettelse af kassekredit. Skat kunne ikke acceptere fuld fradragsret, og det har medført efterbetaling. De indklagede burde være bekendt med de helt klare regler for fradrag af udgifter i enkeltmandsvirksomheder. Ved en telefonsamtale med E om de af Skat påpegede forhold viste det sig, at E ikke kendte skattereglerne for fradrag for avis, telefon, forsikringer mv. Hertil kommer, at de indklagede vedrørende regnskabet for 2009 har varetaget Skat interesser frem for klagers, idet man alene har fratrukket den halve udgift til en erhvervsansvarsforsikring, der alene vedrører virksomheden. Vedrørende klagepunkt 3 har klager gjort gældende, at det er i strid med god revisorskik, at de indklagede med et ualmindelig kort varsel i slutningen af en - og uden at angive en efterfølger trak sig som revisor for klager. Indklagede burde i det mindste have afsluttet årsregnskabet for 2009, inden man afbrød samarbejdet med klager. Vedrørende klagepunkt 4 har klager anført, at klager har krav på et referat af den telefonsamtale, som E havde med Skat og som resulterede i, at Skat forhøjede beskatningen af telefon, internet mv. Det er i strid med god revisorskik at klienten ikke må kende indholdet af en telefonsamtale mellem revisor og Skat. Vedrørende klagepunkt 5 har klager anført, at E fortsat ikke har besvaret spørgsmålet om, hvordan med skal forholde sig vedrørende moms af diesel til en bil på gule plader. De indklagede har anført, at indklagede, statsautoriseret revisor C, ikke har afgivet erklæringer i sagen ej heller på momsopgørelsen for 2. halvår af og ikke formelt har taget del i sagsbehandlingen før den 30. juni Revisornævnet er derfor ikke kompetent til at tage en klage over denne indklagede under behandling. Om det udførte arbejde har de indklagede anført, at den primære kundekontakt blev varetaget af E, der har titel af Senior Asscoiate, og som har 20 års erfaring hos F P/S, hvor hun udelukkende varetager bogførings- og regnskabsassistance samt revision for mindre selvstændige erhvervsdrivende i privat- henholdsvis anpartsselskabsregi. F P/S har forsynet alle regnskaber med en review erklæring i overensstemmelse med revisionsstandard RS Det fremgår af erklæringerne, at virksomhedens ledelse har ansvaret for årsrapporterne, ligesom det fremgår, at gennemgangen er foretaget med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Bogføringen af virksomhedens aktivitet blev foretaget af A og D. F P/S har halvårsvis foretaget opstilling af momsbeløb, ligesom regnskaberne blev opstillet af F P/S. Baseret på bogføringen og forståelsen af virksomheden og dens omgivelser er der foretaget planlægning og udførelse af opgaven i overensstemmelse med standardens bestemmelser. Man har herunder foretaget forespørgsler, analytiske handlinger og andre review handlinger, hvilket har givet grundlag for at erklære sig om, hvorvidt man er blevet bekendt med forhold, som giver anledning til at konkludere, at regnskaberne ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme (begrænset sikkerhed). 11

12 Baseret på de afgivne erklæringer kan det konkluderes, at arbejdet er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med gældende praksis. Indklagede B har i den forbindelse foretaget den nødvendige gennemgang af planlægning og udførelse af det af E foretagne review arbejde samt udarbejdelse af regnskaber. Samtidig bemærkes, at E i stort omfang har været i dialog med D om virksomhedens bogføring, gældende skattepraksis, fradragsret, hobbyvirksomhed mv. Vedrørende sagsforløbet har de indklagede anført, at C i forbindelse med B s fratræden hos F P/S den 30. juni 2009 overtog det overordnede kundeansvar. F P/S blev efterfølgende gjort bekendt med, at SKAT den 26. juni 2009 havde anmodet om materiale hos A. Arbejdet med indsamling af materiale til SKAT, afholdelse af møde samt efterfølgende dialog varetoges af A og D. E blev sporadisk informeret og rådført. Da tonen fra A og D i januar 2010 blev for ubehagelig for E samtidig med, at F P/S blev mødt med anklager om fejlagtig rådgivning, besluttede E og C at stoppe samarbejdet med A og D. Dette meddeltes til A og D i mail fra C af 23. februar Samtidig havde E udarbejdet opgørelse af moms for 2. halvår 2010, som fremsendtes i mail af 26. februar 2010, ligesom bilagene for halvåret 2010, på opfordring af D, fremsendtes med posten den 26. februar I forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra A og D tog C ved mail af 1. marts 2010 initiativ til afholdelse af et møde med A og D med henblik på at finde en mindelig løsning. Mødet afholdtes den 17. marts 2010 med deltagelse af A, D, E og C. Det var E og C s opfattelse, at der på mødet ikke var tilkendegivelser om en konstruktiv afslutning på samarbejdet fra A og D. Dette uagtet, at C tilbød, at F P/S var villige til at sørge for, at overgangen til ny revisor skulle foregå så smertefrit som overhoved muligt, herunder blev det tilbudt, at F P/S kunne assistere med momsindberetning for 2. halvår 2009, udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelse for 2009 samt besvarelse af skatteforespørgsel for Dette tilbud blev afslået. Da A og D afslutningsvis anførte, at de ville kræve tilbagebetaling af de tidligere betalte honorarer og eventuelle restskatter, blev der udarbejdet et mødereferat. A og D afslog efterfølgende skriftligt videre samarbejde og krævede tilbagebetaling af honorar fra tidligere regnskabsår. Ved brev af 24. marts 2010 afvistes alle krav mod F P/S. F P/S s medarbejdere har således udvist stor tålmodighed og passende respekt overfor A og D, der har afslået tilbud om afsluttende assistance og rådgivning. Derfor tilbagevises omtalen i klagebrevet om, at F P/S trak sig som revisor med et ualmindeligt kort varsel. Vedrørende kommunikationen med SKAT har de indklagede anført, at F P/S i hele samarbejdsperioden har været proaktive i relation til vurdering af fradragsret for givne omkostninger. F P/S har hvert år oplyst om risikoen for, at SKAT ville definere virksomheden som hobbyvirksomhed og derved nægte skattemæssig fradrag, jf. eksempelvis skrivelse af 22. juni 2007, samt at A og D i efterfølgende brev tilkendegav "fuld forståelse for din bekymring vedrørende fradrag, hobbyvirksomhed m.m." Den konkrete henvendelse fra SKAT, hvor der anmodes om materiale, indeholdt en klar adressering til risikoen for fradrag, da SKAT omtaler de seneste års underskud i virksomheden. F P/S har under hele forløbet med skatteligning tilbudt at assistere med udarbejdelse af materiale og dialog med SKAT, hvilket tilbud blev afslået, hvorefter D selv varetog kontakten og dialogen med SKAT. I relation til tilkendegivelserne om risikoen for, at SKAT skulle anse virksomheden som hobbyvirksomhed, er det en lempelig konklusion, der meddeles fra SKAT i skrivelse af 19. januar F P/S har ikke på nogen måde modarbejdet klagers virksomhed i relation til SKAT. Indklagede har i den forbindelse understreget, at det ikke er korrekt, at man har anfægtet den forretningsmæssige aktivitet hos klager, men man har på baggrund af, at der har været underskud i flere år, peget på risikoen for, at Skat ville anse virksomheden for hobbyvirksomhed. Om de konkrete klagepunkter har de indklagede gjort følgende gældende: 12

13 Ad klagepunkt 1. Det fremgår flere steder i klageskrivelserne, at F P/S ikke har været opmærksom på virksomhedens varelager. Indledningsvis anføres, at Skat ikke alene har haft varelageret for øje i forbindelse med indkaldelse til møde. F P/S var bekendt med følgende vedrørende de i klagebrevene omtalte borde: Virksomheden får lavet 50 borde for DKK Alle borde er efter det af A og D oplyste usælgelige, da de alle er produceret med fejl, hvorefter fakturaen på A og D s foranledning udgiftsføres i regnskabsåret F P/S modtager samtidig oplysninger om, at der verserer en retssag mod producenten, der ikke var afsluttet, da F P/S afbrød samarbejdet. A og D kommenterer blandt andet bordene i brev til L af 29. marts 2010: "så hvis F P/S kan sælge noget som et "møbel", som domstolen vurderer at være skrot, brænde til pejsen, er F P/S dygtige." I forbindelse med reviewarbejdet har A og D aldrig tilkendegivet, at virksomheden har erhvervet produkter i en sådan kvalitet, at produkterne forventelig ville kunne sælges til tredjemand. Virksomheden havde i perioden kun en omsætning i 2005 på DKK Med F P/S s kendskab til virksomheden, og arten af de af virksomheden afholdte omkostninger, er det kun ovennævnte køb af borde, der kunne have karakter af varelager. Hertil kommer at F P/S i regnearket vedrørende moms har "indskudt kolonnen lager", som det også er anført i klageskrivelsen. F P/S har under reviewarbejdet således ikke konstateret tilstedeværelse af varelager i bogføringen, og E har heller ikke i den løbende dialog og på direkte forespørgsler til A og D fået oplysninger om, at der var lagerbeholdninger, der kunne sælges til trejemand. Der er således foretaget det nødvendige arbejde i relation til review. Ad klagepunkt 2. Det fremgår flere steder i klageskrivelsen, at SKAT har anfægtet en række udgifter som (fuldstændige) erhvervsmæssige udgifter, hvilket F P/Sburde have påpeget. Udgangspunktet for F P/S s arbejde var en af ledelsen foretaget bogføring, hvor retningslinjer for bogføring af private henholdsvis erhvervsmæssige omkostninger ofte blev kommenteret af E. En væsentlig del af dialogen har været over telefon, hvor E ofte har haft lange samtaler med D, blandt andet om fradragsret for givne omkostninger. Endvidere havde ledelsen implicit taget stilling til den erhvervsmæssige karakter, når der foretoges bogføring. Der foreligger i sagen flere eksempler på F P/S s skriftlige forespørgsel om erhvervsmæssig karakter, når der foretoges bogføring. Der er således foretaget det nødvendige arbejde i relation til review. Ad klagepunkt 3. I forbindelse med F P/S s ønske om at stoppe samarbejdet med A og D har F P/S handlet med passende tåmodighed og respekt. Ad klagepunkt 4. F P/S tilbød tidligt i forløbet at assistere med udarbejdelse af materiale og med dialogen med Skat, men det blev afslået af klager. På et senere tidspunkt blev E alligevel af D anmodet om at sende nogle stikord til skat og efterfølgende at ringe til Skat for at afslutte selvangivelsen for Konklusionen af samtalen mellem Skat og E fremgår af mailen af 10. februar 2010, som er sendt til klager. F P/S har ikke ud over denne ene telefonsamtale været i kontakt med Skat vedrørende klager og har aldrig forhandlet med Skat vedrørende klager. F P/S har ikke udført arbejde vedrørende skatteforespørgslen for 2008 og er ikke blevet forelagt korrespondance mellem A og D og Skat for

14 Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), der trådte i kraft den 1. juli 2008, afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler (2003-loven). Denne sag, der drejer sig om erklæringer afgivet henholdsvis den 17. juni 2008 og den 11. juni 2009, afgøres derfor dels efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (2003-loven) og dels efter den nugældende revisorlov. Indledningsvis bemærkes, at klager over revisors vederlag ikke kan indbringes for nævnet, jf. 43, stk. 3, i revisorloven. Nævnet kan ej heller tage stilling til spørgsmål om tilbagebetaling af honorar eller erstatning. I det omfang klagen også omfatter disse spørgsmål, afvises denne del af klagen. Det bemærkes videre, at indklagede, statsautoriseret revisor C, ikke har afgivet revisorerklæring på årsrapporter eller indkomst- og formueopgørelser eller momsopgørelse vedrørende klager. Det fremgår imidlertid af oplysningerne i sagen, at C tiltrådte som revisor for klager den 30. juni 2009, og det må lægges til grund, at han forventedes at skulle afgive erklæring på klagers årsrapport samt indkomst- og formueopgørelse for Efter fast praksis er nævnet derfor kompetent til at behandle en klage over C for så vidt angår tiden efter hans tiltræden som revisor for klager, og for så vidt klagen vedrører adfærdsmangler. I den udstrækning der er tale om en klage over mangler ved arbejdets indhold og form, er det derimod en forudsætning for nævnets behandling heraf, at erklæringsprocessen er afsluttet med en erklæring. For så vidt angår den overordnede klage over svigtende kontrol med E og dennes kompetencer fremgår det af de foreliggende oplysninger, at den primære kundekontakt til klager blev varetaget af E, der har titel af Senior Associate. De indklagede har oplyst, at E har 20 års erfaring hos F P/S, og at hun udelukkende varetager bogførings- og regnskabsassistance samt revision for mindre selvstændige erhvervsdrivende i privat- henholdsvis anpartsselskabsregi. Nævnet bemærker hertil, at det må anses for ganske sædvanligt i branchen, at opgaver i forbindelse med revision, review m.v. uddelegeres til medarbejdere, såvel uddannede som ikke-uddannede revisorer. Dette kan alene anses for kritisabelt, såfremt der er tale om en medarbejder, som ikke kan forventes at være kompetent til at klare den pågældende opgave, eller såfremt arbejdet ikke er tilrettelagt forsvarlig. Efter det oplyste om E s erfaring og kompetencer findes der ikke at foreligge noget kritisabelt forhold i relation til uddelegeringen af opgaver for klager til hende. Ad klagepunkt 1. Erklæringerne på årsrapporterne for 2007 og 2008 for samt indkomst- og formueopgørelser for A og D er afgivet af indklagede, statsautoriseret revisor B, og erklæringerne er afgivet, inden C tiltrådte. Dette klagepunkt vedrører derfor alene B, jf. ovenfor. Det er ubestridt, at der i årsrapporterne for klager for 2007 og 2008 ikke er anført lagerbeholdninger. Indklagede har oplyst, at der ikke er konstateret tilstedeværelse af varelager i bogføringen, som varetoges af klager, og hvor der efter det oplyste i regnearket vedrørende moms var indskudt en kolonne benævnt lager". Indklagede har videre oplyst, at E har forespurgt klager direkte, om der 14

15 var lagerbeholdning, der kunne sælges til tredjemand, og henvist til, at E i en mail af 16. september 2009 til klager oplyste, at klager jo ikke havde noget på lager. Herefter og når yderligere henses til, at klagers omsætning i perioden androg kr., og at der verserede en retssag om fejlproduktion af indkøbte borde, som klager selv har betegnet som usælgelige, finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagede har forsømt nogen ham påhvilende pligter i relation til review arbejdet med årsopgørelserne og indkomst- og formueopgørelserne for 2007 og 2008, herunder i relation til tilsynet med E. Indklagede, statsautoriseret revisor B, frifindes således for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 2. Som oven for nævnt varetoges bogføringen af klager selv. Efter indklagedes oplysning om, at E løbende kommenterede retningslinjer for bogføringen af henholdsvis erhvervsmæssige og private omkostninger, hvilket støttes af flere mails, må nævnet lægge til grund, at klagers ledelse havde taget stilling til karakteren af omkostninger ved bogføringen. Det bemærkes herved, at det ikke findes godtgjort, at der af E skulle være ydet fejlagtig rådgivning om fradragsmuligheder. Herefter findes det forhold, at Skat efterfølgende anfægtede en række udgifter som (fuldstændige) erhvervsmæssige udgifter, ikke at kunne bebrejdes indklagede, statsautoriseret revisor B, herunder i relation til tilsynet med E. I det omfang forholdet tillige vedrører tiden efter C s tiltræden, frifindes denne indklagede, allerede fordi han ikke har afgivet erklæringer på regnskaberne. De indklagede frifindes derfor for dette klagepunkt. Det forhold, at der for 2009 er sket fradrag for halvdelen af udgiften til en erhvervsforsikring, hvor der rettelig burde have været fuldt fradrag, findes ikke at kunne føre til andet resultat, allerede fordi de indklagede ikke har afgivet erklæring på regnskaber for Ad klagepunkt 3. På tidspunktet for afslutningen af samarbejdet mellem F P/S og klager var indklagede B fratrådt som revisor for klager. Efter indholdet af mailen af 23. februar 2010 fra indklagede, statsautoriseret revisor C, til D, og mødereferatet vedrørende møde afholdt den 17. marts 2010 mellem A og D, E og indklagede, statsautoriseret revisor C, findes der ikke at være noget grundlag for kritik af den måde, hvorpå indklagede C håndterede ophøret af bistanden til klager. De indklagede frifindes derfor for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 4. Det fremgår af mail af 10. februar 2010, at E havde en samtale med Skat vedrørende klager. I mailen er indholdet af samtalen refereret. Såfremt der måtte eksisterer et referat af samtalen i øvrigt, vil der være tale om et internt arbejdspapir, som ikke kan kræves udleveret af klager. Indklagede, statsautoriseret revisor C, frifindes derfor dette klagepunkt, der tidsmæssigt ligger efter dennes tiltræden som revisor for klager. 15

16 For så vidt angår spørgsmålet, om indklagede, statsautoriseret revisor C, skulle have medvirket til indgåelse af en aftale med Skat uden samtykke fra klager vedrørende spørgsmålet om overskud i klagers virksomhed for 2010, bemærkes, at nævnets kompetence er begrænset til erklæringsafgivelse, jf. revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2. Klagepunktet falder således uden for nævntes kompetence og afvises derfor. Ad klagepunkt 5. De indklagede har ikke særskilt kommenteret dette klagepunkt. Efter de foreliggende oplysninger finder nævnet imidlertid ikke, at klager har godtgjort, at E skulle have vægret sig ved at besvare en henvendelse specifikt om fradrag for moms på diesel til en bil på gule plader. Allerede derfor frifindes de indklagede for dette klagepunkt. T h i b e s t e m m e s: De indklagede, statsautoriseret revisor B og statsautoriseret revisor C, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 16

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr. 70-2005-S) K OG KK mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 17. oktober 2005

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 6. juli 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 6. juli 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 6. juli 2006 (sag nr. 79-2006-S) K mod RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Statsautoriseret revisor R

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S. Den 8. december 2010 blev i sag nr. 26/2009 A ApS og B ApS mod Registreret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 17/2010 A på vegne B ApS, C A/S, D v/e og A og E samt A personligt. mod registreret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. februar 2010 har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor fra den 19. juli 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været beskikket som registreret revisor fra den 19. juli 1993. Den 4. oktober 2010 blev i sag nr. 21/2009-R A/v B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved breve af 26. marts, 5. april, 4. maj samt 27. juli 2009 har virksomheden A v/ B ved befuldmægtigede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere