Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer."

Transkript

1 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. Formålet med brandventilation er bl.a. at sikre, at personer ikke kommer til skade ved brand, og lovlige røg- og varmeudsugningsventilatorer er således med til at sikre overholdelse af følgende funktionskrav i Bygningsreglementet (BR10): Kap. 5.1, stk. 1: Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand. kap 5.4, Stk. 1: Brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid. Konkret drejer det sig, om at der kan være problemer med at sikre korrekte oplysninger om røg- og varmeudsugningsventilatorernes evne til at lede røg og varme væk. Det kan være et problem både i forhold til produkternes CE-mærkning og i forhold til de oplysninger, som lægges til grund i forbindelse med afgivelse af tilbud på diverse byggeprojekter. Såfremt producenter eller forhandlere af røg- og varmeudsugningsventilatorer angiver for høje tal for, hvor meget røg og varme deres produkter leder væk risikerer man at få en brandventilation af sin bygning, der er underdimensioneret. Det kan forringe brandsikkerheden. Det er derfor vigtigt, at angivelserne er korrekte både i markedsføringen og i forbindelse med udbud. Styrelsen reagerer i første omgang ved at orientere om reglerne. Styrelsen overvejer, om der skal laves en markedsovervågningsindsats på området. Styrelsen opfordrer Branchepanelet til at orientere producenter og forhandlere af røg- og varmeudsugningsventilatorer om gældende regler for angivelse af egenskaber, herunder at der skal tages højde for sidevind, når det aerodynamiske frie åbningsareal (Aa) bestemmes. Styrelsen ser med stor alvor på eventuelle problemer med, at de væsentlige egenskaber på Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr Tlf dir

2 røg- og varmeudsugningsventilatorer ikke deklareres på en korrekt måde. Brandventilationsløsninger, der er fejlagtigt dimensioneret, kan som ovenfor nævnt udgøre en sikkerhedsrisiko for mennesker, der opholder sig i de pågældende bygninger, hvis der opstår brand. Styrelsen rundsender hermed vedlagte faktaark til Branchepanelet for at gøre opmærksom på problemerne og styrelsens sanktionsmuligheder, der i yderste konsekvens er at kunne kræve ulovlige byggevarer fjernet fra et byggeri, hvilket især kan komme på tale ift. brandsikkerhed. Markedsføring og salg af ulovlige byggevarer kan endvidere medføre politianmeldelse med krav om bøde. Styrelsen opfordrer Branchepanelet til at orientere producenter og forhandlere af røg- og varmeudsugningsventilatorer om gældende regler for angivelse af egenskaber, herunder at der skal tages højde for sidevind, når det aerodynamiske frie åbningsareal (Aa) bestemmes. Hvad skal du gøre som producent? Som producent skal du sikre dig, at egenskaberne af dine røg- og varmeudsugningsventilatorer er bestemt efter EN :2003 Brandventilation Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer. Det er producentens ansvar at sikre korrekt mærkning og deklaration af egenskaber. Herunder at der bl.a. er taget højde for sidevind i bestemmelsen af det frie aerodynamiske åbningsareal (Aa). Hvis der ikke er taget højde for sidevind ved deklarering af røg- og varmeudsugningsventilatorerne og de pågældende brandventilationsåbninger er anvendt på en sådan måde i et byggeri, så der burde have været taget højde for sidevind, skal det tjekkes om det samlede areal af brandventilation er tilstrækkeligt. Hvad skal du gøre, hvis du er forhandler? Som forhandler har du et medansvar for at de byggevarer der bliver afsat på det danske marked er lovlige. Du skal tjekke, at røg- og varmeudsugningsventilatorerne er CE-mærket efter den europæiske standard EN :2003 Brandventilation - Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer og at åbningsarealet er deklareret for sidevind. Få mere information i det vedlagte faktaark. Følgebrev og faktaark vil også blive lagt på Side 2

3 25. januar 2013 Faktaark om Brandventilation - naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer Hvad er naturlige brandventilationsanlæg? Naturlige brandventilationsanlæg installeres i bygninger for at lede røg og varme væk under en brand. Ventilationen sker ved, at der gennem mekaniske åbninger i tage eller vægge ledes røg og varme væk på grund af termisk opdrift, dvs. uden brug af mekaniske blæsere eller lignende. Standarder og frist for CE-mærkning: Brandventilation i form af naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer skal overholde DS/EN :2003 Brandventilation - Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer. Siden 1. september 2006 har der været krav om, at disse produkter skal CE-mærkes iht. Byggevaredirektivet. Det samme gælder energiforsyningen, som siden 1. maj 2012 har skulle CE-mærkes iht. DS/EN :2005/AC:2007 Brandventilation - Del 10: Energiforsyning. I begge tilfælde forudsætter dette medvirken af et notificeret (bemyndiget) organ. Endvidere skal det samlede anlæg (dvs. vindue inklusiv styring, men eksklusiv evt. brandalarmeringsanlæg) CE-mærkes i forhold til Maskindirektivet. Kommunalbestyrelsen kan ikke dispensere fra kravet om CE-mærkning i forbindelse med byggesagsbehandlingen eller på noget andet tidspunkt. DS/EN x er en standardserie om brandventilation, hvor andre dele kan være relevante for det enkelte anlæg, se i Supplerende information. Den komplette standardserie findes på Hvad skal deklareres? I DS/EN er angivet forskellige egenskaber, der kan deklareres. Det drejer sig om: Aktiveringstemperatur (hvis monteret) Aerodynamiske frie åbningsarealer (A a ) 1 Pålidelighed (Re) 1 Det er det aerodynamiske friareal oplyst i m 2, der skal deklareres og ikke mellemregningsresultaterne C V0 eller C VW. Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel: Fax: Cvr.nr

4 Evne til at bære og virke ved snelast (SL) Funktion ved lave temperaturer (T) Evne til at modstå og virke ved vindlast(sug) (WL) Funktion under brand/ høje temperaturer (B) Reaktion på brand (Klasse) Beskrivelsen af de enkelte egenskaber fremgår af standarden. I Danmark vil der i langt de fleste tilfælde være indirekte krav til, at alle egenskaber deklareres, men ikke til hvilke klasser, da dette afhænger af anlæggets brug. I nogle tilfælde vil det være muligt at dimensionere et anlæg uden, at alle oplysninger er tilgængelige. Eksempelvis er ikke alle oplysninger nødvendige, hvis det drejer sig om udluftning til en atriumgård, hvor der hverken er vind, sne eller lave temperaturer. Det aerodynamiske frie åbningsareal (Aa) skal dog altid deklareres. I Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012 /1/ er der angivet begrundede foreslåede værdier 2 til alle egenskaberne, som vil dække en lang række situationer, ligesom der også er foreslåede værdier 2 i Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen /2/. For det enkelte byggeri skal der dog altid tages hensyn til de aktuelle forhold, også forhold som kan reducere virkningen af brandventilationen som fx udhæng over lodrette brandventilationsåbninger. Såfremt vind fra en side af bygningen vil medføre en begrænset funktion af brandventilationen, kan det være nødvendigt med flere brandventilationsåbninger på forskellige sidesr af bygningen. Montage Producenten skal oplyse særlige betingelser for anvendelse af anlægget, herunder også hvis der fx skal benyttes vindafvisere. Hvis anlægget leveres med disse, må det forudsættes, at disse også skal anvendes i daglig brug/ved montagen, med mindre andet er angivet. Supplerende information /1/ Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Energistyrelsen, 2012, jf. Afsnit Brandventilation og røgudluftning /2/ Brandventilationsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse, DBI retningslinje 027, 2012 /3/ Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen, Beredskabsstyrelsen, Bemærk dog, at snelasten er forøget i 2012, så den foreslåede snelast angivet i de to dokumenter vil blive øget fra 0,72 kn/m 2 til 0,8 kn/m 2 2

5 /4/ DS/CEN/TR :2009 Brandventilation - Del 4: Brandventilationsinstallationer SHEVS /5/ DS/CEN/TR :2005 Brandventilation - Del 5: Retningslinjer vedrørende funktionelle henstillinger og beregningsmetoder for brandventilationssystemer /6/ DSF/FprEN Brandventilation - Del 9: Kontrolpaneler /7/ DS/EN :2005 Brandventilation - Del 10: Energiforsyning 3

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere