ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød."

Transkript

1 A-fatning

2 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD Hvis udformningen af stikket ikke passer til stikkontakten, skal du anvende en stikadapter med en udformning, der passer til stikkontakten. 2

3 FORSIGTIG Batteri Hvis batteriet håndteres forkert, kan det eksplodere og foårsage brand eller endog kemiske forbrændinger. Bemærk følgende advarsler. Skil ikke enheden ad. Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød eller belastning såsom at hamre på det, tabe det eller træde på det. Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne. Udsæt det ikke for høje temperaturer over 60 C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i solen. Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild. Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende Lithium-Ion-batterier. Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte Sony batterioplader eller en enhed, som kan oplade batteriet. Opbevar batteriet uden for små børns rækkevidde. Hold batteriet tørt. Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som anbefales af Sony. Bortskaf brugte batterier omgående som beskrevet i vejledningen. Batterioplader Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten. Til kunder i Europa Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og garanti. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede. Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). 3

4 Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. 4

5 Bemærkninger om brug af kameraet Fremgangsmåde ved optagelse Dette kamera har to optagetilstande: tilstanden Live View, der benytter LCDskærmen, og søgertilstanden, der benytter søgeren (OVF). Der kan være forskel mellem et billede, der er optaget i Live View-tilstand, og et billede, der er optaget i søgertilstand, f.eks. eksponering, hvidbalance eller D- områdeoptimering, afhængigt af den benyttede målemetode eller eksponeringstilstanden. I Live View-tilstand kan det optagede billede være forskelligt fra det billede, der blev vist på LCD-skærmen. Forskellen bliver større i blandt andet følgende tilfælde: Når blitzen udløses. Når der optages et motiv med lav intensitet, f.eks. natoptagelser. Når der er for store forskelle i motivets intensitet. Når der er monteret et cirkulært PLfilter. Ingen erstatning for indholdet af optagelsen Der ydes ikke erstatning for indholdet af optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie. Bemærkninger om LCD-skærmen og objektivet LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Du kan håndtere de problemer, der kan opstå i Live View-tilstand, ved at reducere effekten ved hjælp af "Pixelmapping"-funktionen (side 153). Sorte, hvide, røde, blå og grønne punkter Hold ikke kameraet ved at tage fat i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. Hvis kameraet placeres i direkte sollys, skal du fastgøre objektivdækslet. Billeder kan trække et spor hen over LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan LCD-skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt. Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl. Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. Billeder, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne vejledning, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera. 5

6 Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne betjeningsvejledning Data, som vedrører ydelse og specificationer, er angivet ud fra følgende betingelser, medmindre andet er angivet i denne betjeningsvejledning: en almindelig omgivelsestemperatur på 25 ºC, og et fuldt opladet batteri. 6

7 Indholdsfortegnelse Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Bemærkninger om brug af kameraet... 5 Kontrol af det medfølgende tilbehør Klargøring af batterienheden Montering af et objektiv Indsættelse af et hukommelseskort Klargøring af kameraet Brug af det medfølgende tilbehør Kontrol af antal billeder, der kan tages Rengøring Identificering af kameraets dele og indikatorer på skærmen Forside Bagside Sider/bund LCD-skærm Valg af funktion/indstilling Funktioner, der vælges med kontrolknappen Funktioner, der vælges med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der vælges med MENU-knappen Justering af vinklen på LCD-skærmen Optagelse af et billede uden kamerarystelser Korrekt stilling Brug af SteadyShot-funktionen Brug af kamerastativ / Optagelse med den automatiske indstilling Optagelse med en passende baggrund for motivet (valg af motiv) Optagelse af portrætbilleder Optagelse af landskabsbilleder Optagelse af billeder med små motiver Optagelse af billeder med motiver i bevægelse Optagelse af solnedgangsbilleder Optagelse af natfotobilleder

8 Brug af optagefunktionen Optagelse af et billede, sådan som du gerne vil have det (eksponeringstilstand) Optagelse med programmet Auto Optagelse ved at kontrollere, hvor sløret baggrunden skal være (blændeprioriteret) Optagelse af et motiv i bevægelse med forskellige gengivelser (lukkerhastighedsprioritet) Optagelse med manuel justering af eksponering (manuel eksponering) Optagelse af spor med lang eksponering (BULB) Optagelse med søgeren (OVF) Skift til søgeren Justering af søgerens fokus (justering af dioptrier) Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) LCD-skærm (detaljeret skærm) LCD-skærm (standardskærm) Søger Valg af fokusmetoden Brug af autofokus Optagelse med den ønskede opsætning (fokuslås) Valg af fokusmetode, som passer til motivets bevægelse (autofokusmetode) Valg af fokusområde (AF-område) Manuel justering af fokus (manuel fokusering) Zoom i ét trin Brug af blitz Sådan udføres trådløs blitzoptagelse Justering af billedets lysstyrke (eksponering, blitzkompensation, måling) Brug af lysstyrkekompensation til hele billedet (eksponeringskompensation) Justering af mængden af blitzlys (blitzkompensation)

9 Brug af visningsfunktionen Ændring af opsætning Valg af metode til måling af et motivs lysstyrke (lysmålingsmetode) Indstilling af ISO Justering af farvenuancerne (hvidbalance) Justering af hvidbalancen til at passe til en bestemt lyskilde (automatisk/forindstillet hvidbalance) Registrering af farvenuancerne (tilpasset hvidbalance) Billedbehandling Korrektion af billedets lysstyrke (D-områdeoptimering) Valg af den ønskede billedbehandling (kreativ indstilling) Ændring af farvegengivelsesområdet (farverum) Sådan indstilles fremføringsmetoden Optagelse af et enkelt billede Kontinuerlig optagelse Brug af selvudløser Optagelse af billeder, hvor eksponeringen er ændret (eksponerings-bracketing) Optagelse med fjernbetjeningen Afspilning af billeder Kontrol af oplysningerne om de tagne billeder Beskyttelse af billeder (beskyt) Sletning af billeder (slet) Visning af billeder på en tv-skærm Indstilling af billedstørrelse og billedkvalitet Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort Ændring af støjreduktionsindstillingen Ændring af kontrolhjulets funktioner Ændring af andre indstillinger Indstilling af LCD-skærmen Bekræftelse af versionen af kameraet Nulstilling til standard

10 Visning af billeder på en computer Udskrivning af billeder Kopiering af billeder til computeren Visning af billeder på computeren Brug af softwaren Angivelse af DPOF Udskrivning af billeder ved at slutte kameraet til en printer, der er kompatibel med PictBridge Andet Specifikationer Fejlfinding Advarsels-meddelelser Forsigtig Indeks

11 Klargøring af kameraet Kontrol af det medfølgende tilbehør Tallet i parentes angiver antal dele. BC-VH1 Batterioplader (1) Netledning (1) (medfølger ikke i USA og Canada) Genopladelig batterienhed NP-FH50 (1) Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet) Øjestykke (1) (fastgjort på kameraet) Cd-rom (programsoftware til α-kamera) (1) Introduktion (1) Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1) Klargøring af kameraet USB-kabel (1) Skulderrem (1) Dæksel til øjestykke (1) 11

12 Klargøring af batterienheden Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FH50 "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger). Opladning af batterienheden "InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet. Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet. 1 Sæt batterienheden i batteriopladeren. Tryk på batterienheden, indtil den klikker på plads. 2 Tilslut batteriopladeren til stikkontakten. Lyser: Oplader Lyser ikke: Normal opladning udført En time efter, at indikatoren er slukket: Fuld opladning udført For kunder i USA og Canada Stik Til stikkontakten CHARGE-indikator For kunder i andre lande/områder end USA og Canada Netledning CHARGE-indikator 12

13 Om opladetid Herunder er angivet den tid, der kræves for at oplade en fuldt afladet batterienhed (medfølger) ved en temperatur på 25 C. Fuld opladning Ca. 265 min. Normal opladning Ca. 205 min. Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden eller forholdene under opladningen. Når CHARGE-indikatoren blinker CHARGE-indikatoren på den medfølgende batterioplader blinker på to måder: Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på 0,15 sekunder. Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på 1,5 sekunder. Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, som er ved at blive opladet og sætte det tilbage i batteriopladeren igen. Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt igen, kan det være tegn på en batterifejl, eller at en anden batterienhed end den specificerede type er blevet sat i opladeren. Kontrollér, at batterienheden er af den specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl. Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt, betyder det, at batteriopladeren stopper opladningen midlertidigt og går på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby-tilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede betjeningstemperaturområde. Når temperaturen igen er inden for det passende område, fortsætter batteriopladeren opladningen, og CHARGE-indikatoren begynder igen at lyse. Det anbefales at oplade batterienheden i en omgivelsestemperatur på mellem 10 C og 30 C. Klargøring af kameraet 13

14 Bemærkninger Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt. Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batterienheden skal fjernes fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede batterienhed sidde i opladeren, kan det formindske batteriets levetid. Du må ikke oplade andre batterienheder end batterienheder fra "InfoLITHIUM" H-serien i batteriopladeren (medfølger) med kameraet. Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger. Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning måske ikke udføres. Rengør batteriopladeren med en tør klud. Brug af kameraet i udlandet strømkilder Du kan anvende kameraet, batteriopladeren og AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges separat) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz. Bemærk Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl. 14

15 Indsættelse af den opladte batterienhed 1 Skub åbningsgrebet til batteridækslet for at åbne batteridækslet. 2 Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet. Klargøring af kameraet Låsegreb 3 Luk batteridækslet. Sådan fjernes batterienheden Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden. Låsegreb 15

16 Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Indstil kontakten til ON, og kontrollér niveauet på LCD-skærmen. Batteriniveau Højt Lavt "Batteriet er tomt" Du kan ikke tage flere billeder. Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed? En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende driftsbetingelserne. Bemærkninger Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle. Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt. Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys. Tilgængelige batterienheder Der kan kun anvendes en NP-FH50-batterienhed sammen med kameraet. Bemærk, at NP-FH30 og NP-FH40 ikke kan benyttes. Effektiv brug af batterienheden Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i kolde omgivelser, og hastigheden ved kontinuerlig optagelse bliver langsommere. Vi anbefaler, at du placerer batterienheden i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme den op, og at du indsætter den i kameraet, umiddelbart før du begynder at fotografere. Batterienheden aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller kontinuerlig optagelse, eller hvis du ofte tænder og slukker for kameraet. Der er kortere tid til rådighed i Live View-tilstand end i søgertilstand. Hvis du synes, at batteriet aflades for hurtigt, skal du skifte til søgertilstand. Således holder batteriet strøm i længere tid. 16

17 Batteriets levetid Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere du bruger det, og efterhånden som tiden går. Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere, kan det skyldes, at batterienhedens levetid er opbrugt. Køb en ny batterienhed. Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, batterienhederne bruges i. Sådan opbevares batterienheden Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter aflades fuldstændigt en gang om året i kameraet, før batterienheden opbevares på et tørt, køligt sted for at forlænge levetiden. Klargøring af kameraet 17

18 Montering af et objektiv 1 Fjern kameradækslet fra kameraet og beskyttelseslåget fra bagsiden af objektivet. Når objektivet skiftes, skal det hurtigt fjernes fra støvede steder, så der ikke kommer støv eller snavs ind i kameraet. Beskyttelseslåg Kameradæksel 2 Montér objektivet ved at tilpasse de orange indeksmærker på objektivet og på kameraet. Orange indeksmærker 3 Drej objektivet med uret, indtil det klikker fast i låst position. Bemærkninger Objektivdæksel medfølger ikke DT mm F3,5 5,6 SAM-objektivsættet. Hvis du opbevarer objektivet, uden at det er fastgjort til kameraet, bør du købe objektivdækslet ALC-R55. Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet. Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet. E-fatningsobjektiver er ikke kompatible med dette kamera. 18

19 Sådan fjernes objektivet 1 Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. 2 Udskift beskyttelseslåget på objektivet, og fastgør kameradækslet til kameraet. Fjern støv fra låg og dæksel, før du monterer dem. Når du køber DT mm F3,5 5,6 SAM-objektivsættet, bør du også købe objektivdækslet ALC-R55. Udløserknap til objektivet Klargøring af kameraet Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del, der fungerer som film), når objektivet skiftes, vil det muligvis blive vist på billedet afhængigt af optagemiljøet. Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes. Hvis der kommer støv eller snavs på billedsensoren Rengør billedsensoren ved hjælp af [Rensetilstand] i menuen (side 30). Opsætning 19

20 Indsættelse af et hukommelseskort Der kan kun anvendes "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO- HG Duo"-SD-hukommelseskort og SDHC-hukommelseskort sammen med dette kamera. Der kan ikke anvendes et MultiMediaCard sammen med dette kamera. "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" omtales i denne betjeningsvejledning som "Memory Stick PRO Duo", og SD-hukommelseskortet og SDHC-hukommelseskortet omtales som "SD-hukommelseskortet". 1 Åbn dækslet til hukommelseskortet. 2 Indsæt et "Memory Stick PRO Duo" eller et SD-hukommelseskort. Sæt hukommelseskortet ind, så det klikker, som vist på tegningen. Forside (SD-hukommelseskort) Terminalside Terminalside Forside ("Memory Stick PRO Duo") 3 Vælg den type hukommelseskort, du bruger via kontakten til hukommelseskort. 20

21 4 Luk dækslet til hukommelseskortet. Sådan fjernes hukommelseskortet Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er tændt, åbn derefter dækslet til hukommelseskortet, og skub på hukommelseskortet én gang. Aktivitetslampe Bemærkninger vedrørende brug af hukommelseskort Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet. Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold: I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys. Steder, der er udsat for direkte sollys. Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer. Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det. Når aktivitetslampen er tændt, må du ikke tage hukommelseskortet eller batterienheden ud eller slukke apparatet. Dataene kan blive beskadiget. Dataene kan blive beskadiget, hvis du placerer hukommelseskortet i nærheden af kraftigt magnetiseret materiale eller bruger hukommelseskortet i et miljø, hvor der er risiko for statisk elektricitet eller elektrisk støj. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc. Når du bærer eller opbevarer hukommelseskortet, bør det placeres i den æske, der fulgte med det. Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand. Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand. Klargøring af kameraet 21

22 Når knappen til skrivebeskyttelse på hukommelseskortet er sat i LOCK-position, kan du ikke udføre handlinger såsom optagelse eller sletning af billeder. "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet på op til 32 GB eller SD-hukommelseskortet med en kapacitet på op til 32 GB fungerer fint sammen med kameraet. Et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan muligvis ikke fungere med dette kamera. Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det anvendte udstyr. Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området. Fastgør ikke etiketter på selve hukommelseskortet. Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet. Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det. Bemærkninger om "Memory Stick", som anvendes sammen med kameraet De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet står opført i oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory Stick PRO Duo"-funktioner fungerer korrekt. "Memory Stick PRO Duo"* "Memory Stick PRO-HG Duo"* Kan anvendes til dit kamera "Memory Stick Duo" Kan ikke anvendes til dit kamera "Memory Stick" og "Memory Stick PRO" Kan ikke anvendes til dit kamera * Er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som benytter kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner kan ikke foretages med dette kamera. * Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade. 22

23 Klargøring af kameraet Indstilling af datoen Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid. 1 Indstil kontakten til ON for at tænde for kameraet. Indstil den til OFF for at slukke kameraet. 2 Bekræft, at [OK] er valgt på LCD-skærmen, og tryk derefter midt på kontrolknappen. Klargøring af kameraet 3 Vælg hvert punkt med b/b, og indstil den numeriske værdi med v/v. Når rækkefølgen af [ÅÅÅÅ/MM/DD] skal ændres, skal du først vælge [ÅÅÅÅ/MM/DD] med b/b og derefter ændre den med v/v. 4 Gentag trin 3 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt på kontrolknappen. 5 Bekræft, at [OK] er valgt, og tryk derefter midt på kontrolknappen. 23

24 Sådan annulleres indstillingen af dato/tid Tryk på MENU-knappen. Indstilling af dato/tid igen MENU-knap t 2 t [Indst.dato/tid] 24

25 Brug af det medfølgende tilbehør Dette afsnit gennemgår, hvordan skulderremmen, dækslet til øjestykket og øjestykket anvendes. Det øvrige tilbehør er beskrevet på de følgende sider. Genopladelig batterienhed (side 12) Batterioplader (side 12) Netledning (medfølger ikke i USA og Canada) (side 12) USB-kabel (siderne 127, 143) Cd-rom (side 135) Fastgørelse af skulderrem Fastgør begge ender af remmen på kameraet. Du kan fastgøre dækslet til øjestykket (side 26) på remmen. Dæksel til øjestykke Klargøring af kameraet 25

26 Brug af dæksel og øjestykke Du kan forhindre, at der trænger lys ind via søgeren og påvirker eksponeringen. Når lukkeren udløses uden brug af søgeren i søgertilstand, som f.eks. ved brug af selvudløseren, skal du fastgøre dækslet til øjestykket. 1 Vip LCD-skærmen nedad. 2 Skub forsigtigt skærmen til øjestykket af ved at trykke på begge sider af den. Sæt dine fingre under øjestykket, og skub det opad. 3 Skub dæksel til øjestykket hen over søgeren. Bemærk Okularsensorerne, der er placeret under søgeren, kan blive aktiveret alt afhængig af situationen, og fokus kan justeres, eller LCD-skærmen kan fortsætte med at blinke. I så fald skal du slukke for både [Eye-Start AF] (side 65) og [Auto fra m/søg.] (side 122). 26

27 Kontrol af antal billeder, der kan tages Når du har indsat et hukommelseskort i kameraet, og indstillet kontakten til ON, vises det antal billeder, der kan tages (hvis du fortsætter med at fotografere med de aktuelle indstillinger), på LCD-skærmen. Bemærkninger Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 108). Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort. Klargøring af kameraet Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne defineres ud fra et standard-sony-hukommelseskort, som bruges ved test. Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene. Bill.størrelse: L 14M Format: 3:2* "Memory Stick PRO Duo" (Enheder: billeder) Kapacitet Størrelse 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standard Fin RAW og JPEG RAW

28 SD-hukommelseskort (Enheder: billeder) Kapacitet Størrelse 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standard Fin RAW og JPEG RAW * Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der er vist i tabellen herover. Hvis indstillingen imidlertid er angivet til [RAW], er antallet det samme som det, der gælder for [3:2]-formatet. Antal billeder, der kan optages med en batterienhed Når kameraet bruges med batterienheden (medfølger), kan der omtrent tages følgende antal billeder ved en fuld opladning. Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier afhængigt af forholdene under brug. Live View-tilstand Søgertilstand Ca. 230 billeder Ca. 500 billeder Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under følgende forhold: En omgivelsestemperatur på 25 C. [Kvalitet] er indstillet til [Fin]. [Autofokusmetode] er indstillet til (Automatisk AF). Optagelse en gang hvert 30. sekund. Blitzen affyres hver anden gang. Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang. Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 28

29 Rengøring Rengøring af LCD-skærmen Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt, der fås i handlen for at fjerne fingeraftryk, støv osv. Rengøring af objektivet Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i handlen. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade. Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke det automatiske fokuseringssystem, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås i almindelig handel. Hvis støv ender på billedsensoren, kan det muligvis ses på billedet. Sæt kameraet i rensetilstand, og rens det med en blæser (side 30). Undlad at bruge en sprayblæser til at rengøre det indvendige af kameraet. I modsat fald kan det medføre funktionsfejl. Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. Klargøring af kameraet Rengøring af kameraets overflade Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer, da de kan beskadige husets overfladebehandling. Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv. Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne. Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid. 29

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning ADVARSEL Apparatet

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-183-858-74(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Klargøring af kameraet Håndtering af de primære funktioner Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-656-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-472-076-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Prøvebillede Menu Indeks 2013 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er udstyret med alle funktionerne

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere