ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød."

Transkript

1 A-fatning

2 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD Hvis udformningen af stikket ikke passer til stikkontakten, skal du anvende en stikadapter med en udformning, der passer til stikkontakten. 2

3 FORSIGTIG Batteri Hvis batteriet håndteres forkert, kan det eksplodere og foårsage brand eller endog kemiske forbrændinger. Bemærk følgende advarsler. Skil ikke enheden ad. Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød eller belastning såsom at hamre på det, tabe det eller træde på det. Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne. Udsæt det ikke for høje temperaturer over 60 C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i solen. Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild. Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende Lithium-Ion-batterier. Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte Sony batterioplader eller en enhed, som kan oplade batteriet. Opbevar batteriet uden for små børns rækkevidde. Hold batteriet tørt. Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som anbefales af Sony. Bortskaf brugte batterier omgående som beskrevet i vejledningen. Batterioplader Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten. Til kunder i Europa Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og garanti. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede. Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). 3

4 Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. 4

5 Bemærkninger om brug af kameraet Fremgangsmåde ved optagelse Dette kamera har to optagetilstande: tilstanden Live View, der benytter LCDskærmen, og søgertilstanden, der benytter søgeren (OVF). Der kan være forskel mellem et billede, der er optaget i Live View-tilstand, og et billede, der er optaget i søgertilstand, f.eks. eksponering, hvidbalance eller D- områdeoptimering, afhængigt af den benyttede målemetode eller eksponeringstilstanden. I Live View-tilstand kan det optagede billede være forskelligt fra det billede, der blev vist på LCD-skærmen. Forskellen bliver større i blandt andet følgende tilfælde: Når blitzen udløses. Når der optages et motiv med lav intensitet, f.eks. natoptagelser. Når der er for store forskelle i motivets intensitet. Når der er monteret et cirkulært PLfilter. Ingen erstatning for indholdet af optagelsen Der ydes ikke erstatning for indholdet af optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie. Bemærkninger om LCD-skærmen og objektivet LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Du kan håndtere de problemer, der kan opstå i Live View-tilstand, ved at reducere effekten ved hjælp af "Pixelmapping"-funktionen (side 153). Sorte, hvide, røde, blå og grønne punkter Hold ikke kameraet ved at tage fat i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for direkte sollys. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. Hvis kameraet placeres i direkte sollys, skal du fastgøre objektivdækslet. Billeder kan trække et spor hen over LCD-skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan LCD-skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt. Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl. Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. Billeder, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne vejledning, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera. 5

6 Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne betjeningsvejledning Data, som vedrører ydelse og specificationer, er angivet ud fra følgende betingelser, medmindre andet er angivet i denne betjeningsvejledning: en almindelig omgivelsestemperatur på 25 ºC, og et fuldt opladet batteri. 6

7 Indholdsfortegnelse Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Bemærkninger om brug af kameraet... 5 Kontrol af det medfølgende tilbehør Klargøring af batterienheden Montering af et objektiv Indsættelse af et hukommelseskort Klargøring af kameraet Brug af det medfølgende tilbehør Kontrol af antal billeder, der kan tages Rengøring Identificering af kameraets dele og indikatorer på skærmen Forside Bagside Sider/bund LCD-skærm Valg af funktion/indstilling Funktioner, der vælges med kontrolknappen Funktioner, der vælges med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der vælges med MENU-knappen Justering af vinklen på LCD-skærmen Optagelse af et billede uden kamerarystelser Korrekt stilling Brug af SteadyShot-funktionen Brug af kamerastativ / Optagelse med den automatiske indstilling Optagelse med en passende baggrund for motivet (valg af motiv) Optagelse af portrætbilleder Optagelse af landskabsbilleder Optagelse af billeder med små motiver Optagelse af billeder med motiver i bevægelse Optagelse af solnedgangsbilleder Optagelse af natfotobilleder

8 Brug af optagefunktionen Optagelse af et billede, sådan som du gerne vil have det (eksponeringstilstand) Optagelse med programmet Auto Optagelse ved at kontrollere, hvor sløret baggrunden skal være (blændeprioriteret) Optagelse af et motiv i bevægelse med forskellige gengivelser (lukkerhastighedsprioritet) Optagelse med manuel justering af eksponering (manuel eksponering) Optagelse af spor med lang eksponering (BULB) Optagelse med søgeren (OVF) Skift til søgeren Justering af søgerens fokus (justering af dioptrier) Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) LCD-skærm (detaljeret skærm) LCD-skærm (standardskærm) Søger Valg af fokusmetoden Brug af autofokus Optagelse med den ønskede opsætning (fokuslås) Valg af fokusmetode, som passer til motivets bevægelse (autofokusmetode) Valg af fokusområde (AF-område) Manuel justering af fokus (manuel fokusering) Zoom i ét trin Brug af blitz Sådan udføres trådløs blitzoptagelse Justering af billedets lysstyrke (eksponering, blitzkompensation, måling) Brug af lysstyrkekompensation til hele billedet (eksponeringskompensation) Justering af mængden af blitzlys (blitzkompensation)

9 Brug af visningsfunktionen Ændring af opsætning Valg af metode til måling af et motivs lysstyrke (lysmålingsmetode) Indstilling af ISO Justering af farvenuancerne (hvidbalance) Justering af hvidbalancen til at passe til en bestemt lyskilde (automatisk/forindstillet hvidbalance) Registrering af farvenuancerne (tilpasset hvidbalance) Billedbehandling Korrektion af billedets lysstyrke (D-områdeoptimering) Valg af den ønskede billedbehandling (kreativ indstilling) Ændring af farvegengivelsesområdet (farverum) Sådan indstilles fremføringsmetoden Optagelse af et enkelt billede Kontinuerlig optagelse Brug af selvudløser Optagelse af billeder, hvor eksponeringen er ændret (eksponerings-bracketing) Optagelse med fjernbetjeningen Afspilning af billeder Kontrol af oplysningerne om de tagne billeder Beskyttelse af billeder (beskyt) Sletning af billeder (slet) Visning af billeder på en tv-skærm Indstilling af billedstørrelse og billedkvalitet Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort Ændring af støjreduktionsindstillingen Ændring af kontrolhjulets funktioner Ændring af andre indstillinger Indstilling af LCD-skærmen Bekræftelse af versionen af kameraet Nulstilling til standard

10 Visning af billeder på en computer Udskrivning af billeder Kopiering af billeder til computeren Visning af billeder på computeren Brug af softwaren Angivelse af DPOF Udskrivning af billeder ved at slutte kameraet til en printer, der er kompatibel med PictBridge Andet Specifikationer Fejlfinding Advarsels-meddelelser Forsigtig Indeks

11 Klargøring af kameraet Kontrol af det medfølgende tilbehør Tallet i parentes angiver antal dele. BC-VH1 Batterioplader (1) Netledning (1) (medfølger ikke i USA og Canada) Genopladelig batterienhed NP-FH50 (1) Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet) Øjestykke (1) (fastgjort på kameraet) Cd-rom (programsoftware til α-kamera) (1) Introduktion (1) Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1) Klargøring af kameraet USB-kabel (1) Skulderrem (1) Dæksel til øjestykke (1) 11

12 Klargøring af batterienheden Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP-FH50 "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger). Opladning af batterienheden "InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet. Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet. 1 Sæt batterienheden i batteriopladeren. Tryk på batterienheden, indtil den klikker på plads. 2 Tilslut batteriopladeren til stikkontakten. Lyser: Oplader Lyser ikke: Normal opladning udført En time efter, at indikatoren er slukket: Fuld opladning udført For kunder i USA og Canada Stik Til stikkontakten CHARGE-indikator For kunder i andre lande/områder end USA og Canada Netledning CHARGE-indikator 12

13 Om opladetid Herunder er angivet den tid, der kræves for at oplade en fuldt afladet batterienhed (medfølger) ved en temperatur på 25 C. Fuld opladning Ca. 265 min. Normal opladning Ca. 205 min. Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden eller forholdene under opladningen. Når CHARGE-indikatoren blinker CHARGE-indikatoren på den medfølgende batterioplader blinker på to måder: Hurtigt blink: Blinker med et tidsinterval på 0,15 sekunder. Langsomt blink: Blinker med et tidsinterval på 1,5 sekunder. Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, som er ved at blive opladet og sætte det tilbage i batteriopladeren igen. Når CHARGE-indikatoren blinker hurtigt igen, kan det være tegn på en batterifejl, eller at en anden batterienhed end den specificerede type er blevet sat i opladeren. Kontrollér, at batterienheden er af den specificerede type. Hvis batterienheden er af den specificerede type, skal du fjerne batterienheden, udskifte den med en ny eller en anden og kontrollere, om batteriopladeren fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl. Når CHARGE-indikatoren blinker langsomt, betyder det, at batteriopladeren stopper opladningen midlertidigt og går på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby-tilstand, når temperaturen er uden for det anbefalede betjeningstemperaturområde. Når temperaturen igen er inden for det passende område, fortsætter batteriopladeren opladningen, og CHARGE-indikatoren begynder igen at lyse. Det anbefales at oplade batterienheden i en omgivelsestemperatur på mellem 10 C og 30 C. Klargøring af kameraet 13

14 Bemærkninger Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt. Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batterienheden skal fjernes fra batteriopladeren. Hvis du lader den opladede batterienhed sidde i opladeren, kan det formindske batteriets levetid. Du må ikke oplade andre batterienheder end batterienheder fra "InfoLITHIUM" H-serien i batteriopladeren (medfølger) med kameraet. Andre batterier end den specificerede type kan blive utætte, blive overophedede eller eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og forbrændinger. Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning måske ikke udføres. Rengør batteriopladeren med en tør klud. Brug af kameraet i udlandet strømkilder Du kan anvende kameraet, batteriopladeren og AC-PW10AMvekselstrømsadapteren (sælges separat) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz. Bemærk Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage funktionsfejl. 14

15 Indsættelse af den opladte batterienhed 1 Skub åbningsgrebet til batteridækslet for at åbne batteridækslet. 2 Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet. Klargøring af kameraet Låsegreb 3 Luk batteridækslet. Sådan fjernes batterienheden Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden. Låsegreb 15

16 Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Indstil kontakten til ON, og kontrollér niveauet på LCD-skærmen. Batteriniveau Højt Lavt "Batteriet er tomt" Du kan ikke tage flere billeder. Hvad er en "InfoLITHIUM"-batterienhed? En "InfoLITHIUM"-batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende driftsbetingelserne. Bemærkninger Den viste værdi kan under visse omstændigheder afvige fra den reelle. Du må ikke udsætte batterienheden for vand. Batterienheden er ikke vandtæt. Undlad at efterlade batterienheden på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys. Tilgængelige batterienheder Der kan kun anvendes en NP-FH50-batterienhed sammen med kameraet. Bemærk, at NP-FH30 og NP-FH40 ikke kan benyttes. Effektiv brug af batterienheden Batteriydelsen falder i omgivelser med lav temperatur. Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i kolde omgivelser, og hastigheden ved kontinuerlig optagelse bliver langsommere. Vi anbefaler, at du placerer batterienheden i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme den op, og at du indsætter den i kameraet, umiddelbart før du begynder at fotografere. Batterienheden aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller kontinuerlig optagelse, eller hvis du ofte tænder og slukker for kameraet. Der er kortere tid til rådighed i Live View-tilstand end i søgertilstand. Hvis du synes, at batteriet aflades for hurtigt, skal du skifte til søgertilstand. Således holder batteriet strøm i længere tid. 16

17 Batteriets levetid Batteriets levetid er begrænset. Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere du bruger det, og efterhånden som tiden går. Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere, kan det skyldes, at batterienhedens levetid er opbrugt. Køb en ny batterienhed. Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, batterienhederne bruges i. Sådan opbevares batterienheden Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter aflades fuldstændigt en gang om året i kameraet, før batterienheden opbevares på et tørt, køligt sted for at forlænge levetiden. Klargøring af kameraet 17

18 Montering af et objektiv 1 Fjern kameradækslet fra kameraet og beskyttelseslåget fra bagsiden af objektivet. Når objektivet skiftes, skal det hurtigt fjernes fra støvede steder, så der ikke kommer støv eller snavs ind i kameraet. Beskyttelseslåg Kameradæksel 2 Montér objektivet ved at tilpasse de orange indeksmærker på objektivet og på kameraet. Orange indeksmærker 3 Drej objektivet med uret, indtil det klikker fast i låst position. Bemærkninger Objektivdæksel medfølger ikke DT mm F3,5 5,6 SAM-objektivsættet. Hvis du opbevarer objektivet, uden at det er fastgjort til kameraet, bør du købe objektivdækslet ALC-R55. Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet. Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet. E-fatningsobjektiver er ikke kompatible med dette kamera. 18

19 Sådan fjernes objektivet 1 Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. 2 Udskift beskyttelseslåget på objektivet, og fastgør kameradækslet til kameraet. Fjern støv fra låg og dæksel, før du monterer dem. Når du køber DT mm F3,5 5,6 SAM-objektivsættet, bør du også købe objektivdækslet ALC-R55. Udløserknap til objektivet Klargøring af kameraet Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del, der fungerer som film), når objektivet skiftes, vil det muligvis blive vist på billedet afhængigt af optagemiljøet. Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes. Hvis der kommer støv eller snavs på billedsensoren Rengør billedsensoren ved hjælp af [Rensetilstand] i menuen (side 30). Opsætning 19

20 Indsættelse af et hukommelseskort Der kan kun anvendes "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO- HG Duo"-SD-hukommelseskort og SDHC-hukommelseskort sammen med dette kamera. Der kan ikke anvendes et MultiMediaCard sammen med dette kamera. "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick PRO-HG Duo" omtales i denne betjeningsvejledning som "Memory Stick PRO Duo", og SD-hukommelseskortet og SDHC-hukommelseskortet omtales som "SD-hukommelseskortet". 1 Åbn dækslet til hukommelseskortet. 2 Indsæt et "Memory Stick PRO Duo" eller et SD-hukommelseskort. Sæt hukommelseskortet ind, så det klikker, som vist på tegningen. Forside (SD-hukommelseskort) Terminalside Terminalside Forside ("Memory Stick PRO Duo") 3 Vælg den type hukommelseskort, du bruger via kontakten til hukommelseskort. 20

21 4 Luk dækslet til hukommelseskortet. Sådan fjernes hukommelseskortet Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er tændt, åbn derefter dækslet til hukommelseskortet, og skub på hukommelseskortet én gang. Aktivitetslampe Bemærkninger vedrørende brug af hukommelseskort Du må ikke slå på, bøje eller tabe hukommelseskortet. Undlad at bruge eller opbevare hukommelseskortet under følgende forhold: I omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil, der er parkeret i direkte sollys. Steder, der er udsat for direkte sollys. Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der findes ætsende stoffer. Hukommelseskortet kan være varmt lige efter lang tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det. Når aktivitetslampen er tændt, må du ikke tage hukommelseskortet eller batterienheden ud eller slukke apparatet. Dataene kan blive beskadiget. Dataene kan blive beskadiget, hvis du placerer hukommelseskortet i nærheden af kraftigt magnetiseret materiale eller bruger hukommelseskortet i et miljø, hvor der er risiko for statisk elektricitet eller elektrisk støj. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data. Det kunne f.eks. være på harddisken i en pc. Når du bærer eller opbevarer hukommelseskortet, bør det placeres i den æske, der fulgte med det. Du må ikke udsætte hukommelseskortet for vand. Rør ikke terminaldelen af hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand. Klargøring af kameraet 21

22 Når knappen til skrivebeskyttelse på hukommelseskortet er sat i LOCK-position, kan du ikke udføre handlinger såsom optagelse eller sletning af billeder. "Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet på op til 32 GB eller SD-hukommelseskortet med en kapacitet på op til 32 GB fungerer fint sammen med kameraet. Et hukommelseskort, som er formateret på en computer, kan muligvis ikke fungere med dette kamera. Læse-/skrivehastigheden for data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og det anvendte udstyr. Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memo-området. Fastgør ikke etiketter på selve hukommelseskortet. Du må ikke skille eller ændre hukommelseskortet. Hold hukommelseskortet uden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det. Bemærkninger om "Memory Stick", som anvendes sammen med kameraet De typer af "Memory Stick", som kan anvendes sammen med kameraet står opført i oversigten nedenfor. Der er dog ingen garanti for, at alle "Memory Stick PRO Duo"-funktioner fungerer korrekt. "Memory Stick PRO Duo"* "Memory Stick PRO-HG Duo"* Kan anvendes til dit kamera "Memory Stick Duo" Kan ikke anvendes til dit kamera "Memory Stick" og "Memory Stick PRO" Kan ikke anvendes til dit kamera * Er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er en kopibeskyttelsesteknologi, som benytter kryptering. Optagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner kan ikke foretages med dette kamera. * Understøtter højhastigheds dataoverførsel via en parallel grænseflade. 22

23 Klargøring af kameraet Indstilling af datoen Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid. 1 Indstil kontakten til ON for at tænde for kameraet. Indstil den til OFF for at slukke kameraet. 2 Bekræft, at [OK] er valgt på LCD-skærmen, og tryk derefter midt på kontrolknappen. Klargøring af kameraet 3 Vælg hvert punkt med b/b, og indstil den numeriske værdi med v/v. Når rækkefølgen af [ÅÅÅÅ/MM/DD] skal ændres, skal du først vælge [ÅÅÅÅ/MM/DD] med b/b og derefter ændre den med v/v. 4 Gentag trin 3 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt på kontrolknappen. 5 Bekræft, at [OK] er valgt, og tryk derefter midt på kontrolknappen. 23

24 Sådan annulleres indstillingen af dato/tid Tryk på MENU-knappen. Indstilling af dato/tid igen MENU-knap t 2 t [Indst.dato/tid] 24

25 Brug af det medfølgende tilbehør Dette afsnit gennemgår, hvordan skulderremmen, dækslet til øjestykket og øjestykket anvendes. Det øvrige tilbehør er beskrevet på de følgende sider. Genopladelig batterienhed (side 12) Batterioplader (side 12) Netledning (medfølger ikke i USA og Canada) (side 12) USB-kabel (siderne 127, 143) Cd-rom (side 135) Fastgørelse af skulderrem Fastgør begge ender af remmen på kameraet. Du kan fastgøre dækslet til øjestykket (side 26) på remmen. Dæksel til øjestykke Klargøring af kameraet 25

26 Brug af dæksel og øjestykke Du kan forhindre, at der trænger lys ind via søgeren og påvirker eksponeringen. Når lukkeren udløses uden brug af søgeren i søgertilstand, som f.eks. ved brug af selvudløseren, skal du fastgøre dækslet til øjestykket. 1 Vip LCD-skærmen nedad. 2 Skub forsigtigt skærmen til øjestykket af ved at trykke på begge sider af den. Sæt dine fingre under øjestykket, og skub det opad. 3 Skub dæksel til øjestykket hen over søgeren. Bemærk Okularsensorerne, der er placeret under søgeren, kan blive aktiveret alt afhængig af situationen, og fokus kan justeres, eller LCD-skærmen kan fortsætte med at blinke. I så fald skal du slukke for både [Eye-Start AF] (side 65) og [Auto fra m/søg.] (side 122). 26

27 Kontrol af antal billeder, der kan tages Når du har indsat et hukommelseskort i kameraet, og indstillet kontakten til ON, vises det antal billeder, der kan tages (hvis du fortsætter med at fotografere med de aktuelle indstillinger), på LCD-skærmen. Bemærkninger Når "0" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er mere plads på hukommelseskortet. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder på det aktuelle hukommelseskort (side 108). Når "NO CARD" (antallet af billeder, der kan optages) blinker gult, betyder det, at der ikke er indsat et hukommelseskort. Indsæt et hukommelseskort. Klargøring af kameraet Antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort Tabellen viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne defineres ud fra et standard-sony-hukommelseskort, som bruges ved test. Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene. Bill.størrelse: L 14M Format: 3:2* "Memory Stick PRO Duo" (Enheder: billeder) Kapacitet Størrelse 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standard Fin RAW og JPEG RAW

28 SD-hukommelseskort (Enheder: billeder) Kapacitet Størrelse 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standard Fin RAW og JPEG RAW * Når [Format] er indstillet til [16:9], kan du optage flere billeder end det antal, der er vist i tabellen herover. Hvis indstillingen imidlertid er angivet til [RAW], er antallet det samme som det, der gælder for [3:2]-formatet. Antal billeder, der kan optages med en batterienhed Når kameraet bruges med batterienheden (medfølger), kan der omtrent tages følgende antal billeder ved en fuld opladning. Bemærk, at det faktiske antal kan være mindre end de viste værdier afhængigt af forholdene under brug. Live View-tilstand Søgertilstand Ca. 230 billeder Ca. 500 billeder Antallet er beregnet ud fra en fuldt opladet batterienhed og under følgende forhold: En omgivelsestemperatur på 25 C. [Kvalitet] er indstillet til [Fin]. [Autofokusmetode] er indstillet til (Automatisk AF). Optagelse en gang hvert 30. sekund. Blitzen affyres hver anden gang. Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang. Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 28

29 Rengøring Rengøring af LCD-skærmen Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt, der fås i handlen for at fjerne fingeraftryk, støv osv. Rengøring af objektivet Når objektivets overflade rengøres, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i handlen. Hvis der er støv på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller et stykke papir med en smule objektivrensevæske. Tør i spiralmønster fra midten og ud. Undlad at sprøjte objektivrensevæske direkte på objektivets overflade. Undlad at berøre indersiden af kameraet, f.eks. objektivkontakterne eller spejlet. Da støv på eller omkring spejlet kan påvirke det automatiske fokuseringssystem, skal støv blæses væk med en blæser, som kan fås i almindelig handel. Hvis støv ender på billedsensoren, kan det muligvis ses på billedet. Sæt kameraet i rensetilstand, og rens det med en blæser (side 30). Undlad at bruge en sprayblæser til at rengøre det indvendige af kameraet. I modsat fald kan det medføre funktionsfejl. Brug ikke et rengøringsmiddel, som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. Klargøring af kameraet Rengøring af kameraets overflade Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer, da de kan beskadige husets overfladebehandling. Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift osv. Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på hænderne. Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid. 29

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKERHEDSINS- TRUKTIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning ADVARSEL Apparatet

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Betjeningsvejledning A-fatning Brug af optagefunktionen Brug af visningsfunktionen Ændring af opsætning

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 2-689-106-81 (1) Før betjeningen Brug af optagefunktionerne Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 100 DSLR-A100 Brug af visningsfunktionerne Brug af menuen Brug af

Læs mere

Din brugermanual SONY DSLR-A380

Din brugermanual SONY DSLR-A380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funktioner, der kommer fra denne firmwareopdatering, og deres respektive handlinger beskrives her. Se "Betjeningsvejledning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-31(1) Nye funktioner

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-287-951-33(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-420-747-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

Digitalt kamera med udskifteligt objektiv

Digitalt kamera med udskifteligt objektiv 4-546-411-12(1) (DK) DK Digitalt kamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning E-mount ILCE-QX1 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Vægtbegrænsning: 850 gram Betjeningsvejledning DK Du kan downloade

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-189-193-34(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Menusøgning Indeks 2010 Sony Corporation DK NEX-3/NEX-5/NEX-5C Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap

Læs mere

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

DSLR-A200. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

DSLR-A200. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. DSLR-A200 ADVARSEL

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H3 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Din brugermanual SONY DSLR-A450

Din brugermanual SONY DSLR-A450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-183-858-74(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Klargøring af kameraet Håndtering af de primære funktioner Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne

Læs mere

DSLR-A300/A350. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

DSLR-A300/A350. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. DSLR-A300/A350

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T2 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T300 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-162-399-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-23(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1) DK PlayStation Move navigations-controller Instruktionsmanual CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere