Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland"

Transkript

1 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr J.nr

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Aftale I. Retten til flyttegodtgørelse... 7 II. Almindelig flyttegodtgørelse... 8 III. Supplerende flyttegodtgørelse...11 IV. Forhøjet flyttegodtgørelse...11 V. Ikrafttræden

4 4

5 Cirkulære om flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Generelle bemærkninger Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 9. november 2010 om flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland. Som led i aftaleforhandlingerne pr. 1. april 2009 er det aftalt at indsætte en bestemmelse om forhøjet flyttegodtgørelse svarende til de regler, der er fastsat i den flyttegodtgørelsesaftale, som gælder for statens tjenestemænd i Danmark, jf. 14. Cirkulæret har virkning fra den 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 10. november Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 16. november P.M.V. E.B. Pia Staniok 5

6 6

7 Aftale om flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Der er mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer, CO10, Centralorganisationen af 2010, AC og Lærernes Centralorganisation i henhold til 41, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland indgået følgende aftale om flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland. I. Retten til flyttegodtgørelse A. Flytning ved til- og fratræden 1. Til personer, der ansættes som tjenestemænd i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland, ydes flyttegodtgørelse, hvis der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. Der ydes flyttegodtgørelse ved udtræden af tjenesten, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) Der er forløbet mindst 3 år, siden der er ydet flyttegodtgørelse efter stk. 1. b) Udtræden af tjenesten ikke skyldes afsked på grund af tjenstlig forseelse. Stk. 3. I andre tilfælde afholdes de med flytning ved udtræden af tjenesten forbundne udgifter af tjenestemanden, idet der dog efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse under ganske særlige omstændigheder kan ydes hel eller delvis refusion af udgifterne. B. Beordret forflyttelse og forfremmelse 2. Hvis en tjenestemand beordres til at flytte til en anden bolig, ydes flyttegodtgørelse. Stk. 2. Hvis en tjenestemand i forbindelse med forfremmelse må flytte til en anden bolig i Grønland, ydes flyttegodtgørelse. 7

8 C. Flyttegodtgørelse ved tjenestemandens død 3. Hvis en tjenestemand afgår ved døden, ydes flyttegodtgørelse til ægtefælle eller en dermed ligestillet hvis pågældende på grund af dødsfaldet fraflytter den anviste bolig. Stk. 2. Der ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter til tjenestemandens båretransport. Godtgørelsen omfatter udgifter ved båretransport med skib eller, når besejlingsforholdene umuliggør skibstransport, med fly fra tjenestestedet til den bolig i Grønland eller Danmark, hvorfra tjenestemanden tiltrådte. II. Almindelig flyttegodtgørelse A. Pakning, emballering, transport mv. 4. Godtgørelse ydes ved flytning mellem bopæl i Grønland eller Danmark og den anviste bolig for dokumenterede udgifter til pakning, emballering og transport af egentligt bohave samt til påfølgende udpakning. Godtgørelse er betinget af, at flytningen sker i henhold til en af ansættelsesmyndigheden godkendt aftale for flytningen, jf. 11. Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 ydes højst med et beløb svarende til udgifterne til én samlet forsendelse, selv om transporten sker i flere ekspeditioner. Hvor særlige omstændigheder taler for det, kan godtgørelse efter ansøgning udvides til også at omfatte merudgiften ved delt ekspedition. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 gælder også for samgifte og dermed ligestillede, når de ansættes samtidig og tilflytter fælles anvist bolig. 5. Ved flytning til og fra umøbleret, anvist bolig eller umøbleret, egentlig tjenestebolig godtgøres maksimalt udgifterne til flytning inden for følgende volumengrænser: Enlig...15 m 3 indv. mål Par m 3 indv. mål Pr. barn... 5 m 3 indv. mål 8

9 Stk. 2. Ved flytning til og fra umøbleret anvist bolig eller umøbleret, egentlig tjenestebolig godtgøres ikke udgifter til opmagasinering af bohave, som ikke medtages ved flytningen. Dog kan kørselsudgifter til og fra magasin efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse godtgøres efter ansøgning. 6 Ved flytning til og fra møbleret, anvist bolig eller møbleret, egentlig tjenestebolig godtgøres maksimalt udgifterne til flytning inden for følgende volumengrænser, idet der her kun anvendes de udvendige volumenbegrænsninger, som lægges til grund ved beregningen af Royal Arctic Line A/S fragtpriser: Enlig. 1,5 m 3 udv. mål Par 2,0 m 3 udv. mål Pr. barn 0,5 m 3 udv. mål. Stk. 2. Ved flytning til og fra møbleret, anvist bolig eller møbleret, egentlig tjenestebolig godtgøres ikke udgifter til opmagasinering af bohave. Dog kan kørselsudgifter til og fra magasin efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse godtgøres efter ansøgning. 7 Ved flytning fra Grønland til Danmark eller ved flytning i Grønland godtgøres ikke udgifter til sådan opmagasinering eller oplagring af bohave i Grønland, som måtte ønskes af den ansatte selv, og som tidsmæssigt strækker sig over den tid, som normalt kræves til flyttegodsekspedition. Stk. 2. Hvis besejlingsforholdene nødvendiggør opmagasinering i container i Grønland, kan dog udgifter til sådan opmagasinering efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse godtgøres efter ansøgning. Stk. 3. Ved flytning fra Grønland til Danmark eller ved flytning i Grønland godtgøres ikke udgifter til opmagasinering af det hjemtransporterede bohave. Kørselsudgifterne i forbindelse med opmagasinering godtgøres dog, for så vidt sådanne udgifter ikke overstiger prisen for kørsel ved godsets ankomst direkte fra ankomsthavn til bopælen. 9

10 B. Sø- og transportforsikring 8. Der ydes godtgørelse til præmieudgiften til sø- og transportforsikring af det flyttede bohave for dettes faktiske værdi, men højst for følgende forsikringssummer: a) Enlig, der tilflytter møbleret bolig maks kr. b) Enlig, der tilflytter umøbleret bolig, og familie, der tilflytter møbleret bolig maks kr. c) Familie, der tilflytter umøbleret bolig maks kr. Stk. 2. Eventuel tillægsforsikring for højere forsikringssum end det i stk. 1 fastsatte maksimum må tegnes og betales af tjenestemanden selv. 9. Hvis der under flytning til, fra eller i Grønland opstår skader på den ansattes ejendele, som ikke erstattes under sø- og transportforsikringen af bohavet, hæfter ansættelsesmyndigheden kun herfor efter dansk rets almindelige erstatningsregler. C. Delvis flyttegodtgørelse 10. Delvis flyttegodtgørelse ydes i følgende tilfælde: a) Ved genindtræden i tjenesten efter afholdt tjenestefrihed uden løn i en periode af mindst 6 måneders varighed. b) Ved flytning, hvis der er bevilget tjenestefrihed med løn i forbindelse med uddannelse i Danmark eller i Grønland af mindst 6 måneders varighed. c) Ved forflyttelse til andet tjenestested som følge af disciplinærstraf. d) Ved flytning, hvis tjenestemanden, uden at det er forbundet med forfremmelse, efter ansøgning forflyttes til tjeneste i en anden by i Grønland. Stk. 2. Delvis flyttegodtgørelse betales med de i 4-8 anførte ydelser, nedsat med 5 pct. 11. Godtgørelse efter 4-8 og 10 ydes efter de takster, der følger af den af ansættelsesmyndigheden godkendte aftale for flytningen. 10

11 Stk. 2. Hvis den ansatte ønsker flytningen udført af et andet flyttefirma end det af ansættelsesmyndigheden anviste, jf. stk. 1, ydes der maksimalt en godtgørelse svarende til taksterne i den af ansættelsesmyndigheden godkendte flytteaftale. III. Supplerende flyttegodtgørelse 12 Hvis en tjenestemand i forbindelse med forfremmelse forflyttes fra en by i Grønland til en anden by i Grønland, ydes supplerende godtgørelse med et éngangsbeløb, beregnet som et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (1. april 1991). Stk. 2. Sker forflyttelsen uansøgt og uden at være forbundet med forfremmelse, ydes bortset fra de i 10 litra a) og c) nævne tilfælde supplerende godtgørelse med et éngangsbeløb, beregnet som et særligt tillæg på kr. i årligt grundbeløb (1. april 1991). Stk. 3. Sker forflyttelsen uansøgt og uden at være forbundet med forfremmelse, og der desuden er forløbet mindre end 1 år siden sidste uansøgte forflyttelse, ydes bortset fra de i 10 litra a) og c) anførte tilfælde supplerende godtgørelse med det dobbelte af det i stk. 2 anførte beløb. Stk. 4. Hvis en tjenestemand i Grønland beordres til at flytte til en anden bolig inden for samme by, ydes supplerende godtgørelse efter bestemmelserne i stk. 1 og For samgifte eller dermed ligestillede gælder, at kun den ene kan oppebære supplerende flyttegodtgørelse, selv om begge i deres ansættelsesforhold efter 12 har ret hertil. IV. Forhøjet flyttegodtgørelse 14 I tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden konkret skønner, at der er behov for at dække flytteudgifter i videre omfang end fastsat i kap. I III, kan ansættelsesmyndigheden vælge at udbetale yderligere godtgørelser inden for rammer svarende til de regler, der er fastsat i den flyttegodtgørelsesaftale, som 11

12 gælder for statens tjenestemænd i Danmark, jf. p.t. aftale af 14. november V. Ikrafttræden mv. 15. Denne aftale har virkning fra den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 10. november 2000 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation og Lærernes Centralorganisation om flyttegodtgørelse. Stk. 3. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst til den 1. april København, den 9. november 2010 Offentligt Ansattes Organisationer Finansministeriet - Det Statslige Område P.M.V. Flemming Vinther E.B. Eva Hoff Sonne CO10, Centralorganisationen af 2010 Peter Ibsen AC Erik Jylling Lærernes Centralorganisation Anders Bondo Christensen 12

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv.... 2 Forberedelse,

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3

Generelle bemærkninger... 3 ORGANISATIONSAFTALE FOR STAMPERSONEL AF LINJEN OG RESERVEN SAMT ELEVER I FOR- SVARSMINISTERIET MED TILHØRENDE MYNDIGHEDER. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 3 Kapitel 1. Organisationsaftalens

Læs mere