Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland"

Transkript

1 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse af oplægspunkterne vedr. udbygning, flytning og opgradering af lufthavne i Grønland til fremlæggelse på forårssamlingen Vi har ikke lavet prognoser for trafikken på de enkelte lufthavne og har indenfor den aktuelle svartid ikke mulighed for at udarbejde sådanne. Da den nationale turismestrategi endnu ikke er færdig, henviser vi til Departementet for Erhverv, der har oplyst, at de forventer strategien færdig snart. Vi vil nedenfor give vores vurdering af de turistmæssige konsekvenser ved de foreslåede tiltag på hhv. Kangerlussuaq, Nuuk, Ilulissat og en flytning af lufthavnen i Sydgrønland. Vi har i forbindelse med udarbejdelse af dette notat rådført os med flysagkyndige, men alle konklusioner er alene udtryk for Visit Greenlands vurderinger. Kangerlussuaq - teknisk opgradering Da der alene er tale om en teknisk opgradering af lufthavnen vil dette i sig selv ikke få nogen turistmæssige konsekvenser. Vi finder det dog vigtigt at påpege vigtigheden af en klar politisk beslutning om Kangerlussuaqs fremtid, da den mangeårige usikkerhed har haft og fortsat har konsekvenser i form af begrænset investeringslyst på såvel overnatnings- og aktivitetsfaciliteter. Kangerlussuaq er fortsat en af de vigtigste turistdestinationer i Grønland. Kangerlussuaq er et enormt turismeaktiv med tilgængeligheden til indlandsisen, nordlys om vinteren og moskussafari. Det er en betydelig trofæjagts- og vandredestination og den direkte beflyvning fra København giver mulighed for at udbyde prisgunstige Grønlandsrejser og bidrager dermed til, at der kan udbydes rejser til Grønland til en meget bred vifte af målgrupper. Ligeledes er Kangerlussuaq den vigtigste udskiftningshavn for krydstogtsskibe, der foretager flere togter i træk langs Grønlands kyst. En trafik der i 2010 genererede omkring passagerer gennem Kangerlussuaq. Nuuk - forlængelse til 1199 meter Det nævnes i oplægget at en 1199 meter bane vil gøre det muligt for moderne turboprop fly at operere med fuldt payload. Det specificeres dog ikke hvilke flytyper der konkret henvises til, men vi har antaget at der er tale om DHC-8-200, DHC-7 og Fokker 50, der alle opererer i

2 2 Grønland. DHC-7 kan så vidt vi er orienteret, allerede operere optimalt på den eksisterende bane og en forlængelse vil ikke gøre nogen forskel. For DHC vil en baneforlængelse betyde, at der kan lande og startes med fuldt payload, mens f.eks. Fokker 50 formodes at kunne operere med mindre end 90%, hvis forholdene er sammenlignelige med Kulusuk. Det specificeres heller ikke, om der i forbindelse med forlængelse af banen vil blive etableret en bredere sikkerhedszone på begge sider af landingsbanen, så andre flytyper som eks. Boeing 737 vil kunne operere, eller om der etableres sikkerhedszoner i begge ender af banen, eller kun i den ene - hvilket vil betyde at der reelt kun etableres 1199 meter den ene retning. Disse forhold bør belyses i det endelige oplæg, da mangel på disse informationer gør det svært at vurdere konsekvenser og muligheder. I forbindelse med indenrigs flyvninger vil en 1199 meter bane ikke gøre nogen større forskel, da der alligevel sjældent vil skulle flyves med fuldt payload på de korte strækninger. Kun under ekstreme vejrforhold vil dette kunne øge regulariteten, men vi vurderer ikke at det vil gøre en væsentlig forskel for turismen som sådan. På ruten Nuuk-Keflavik der opereres med DHC vil en længere bane sandsynligvis kunne øge passagerkapaciteten med 35-40%, og på ruten Nuuk-Reykjavik, der opereres med bl.a. Fokker 50 vil der ligeledes være en gunstig merkapacitet i forhold til den nuværende situation, dog uvist hvor meget. Dette vil kunne have en positiv indvirken på turismeudviklingen, da kapaciteten på Islandsruterne vil øges. På ruterne til Canada, hvor muligheden for at starte med fuldt payload ellers ville gøre flere destinationer tilgængelige, begrænser reglerne om flyvning over åbent vand med turbopropfly de mulige destinationer. Vi vurderer ikke, at det operationelt og kommercielt vil være realistisk at der med turboprop fly vil kunne åbnes ruter fra Nuuk til andre destinationer i Canada end den allerede etablerede til Iqaluit/Frobisher Bay. Det er vores vurdering, at flyvning med turboprop fly mellem Canada og Nuuk ikke får en væsentlig turistmæssig betydning for Nuuk p.g.a. billetpriserne. Med en 1199 meter bane i Nuuk vil der åbnes op for mulig beflyvning med mindre jetfly som Boeing 737, dog med reduceret lasteevne. Vi er blevet oplyst, at der i en periode blev fløjet B- 737 til Færøerne på en 1200 meter bane med 80 passagerer. For Nuuk vil der sandsynligvis kunne flyves med et tilsvarende antal fra Island eller med stop og fueling i Kangerlussuaq. En øget beflyvning af de større lufthavne med B-737 eller tilsvarende, vil kunne øge kapaciteten på udvalgte indenrigsruter betragteligt, nedsætte transportid og sandsynligvis kunne reducere operationsomkostningerne med lavere priser til følge. Til vurderingen af virkningerne for Nuuk mangler vi en bedre beskrivelse af, hvad der forventes inkluderet i forlængelsesprojektet. Med et moderne GPS-anflyvningssystem vil regulariteten på lufthavnen kunne forbedres, men det er ikke klart om et sådant også tænkes ind. Vi vil klart anbefale, at der i det endelige oplæg til Inatsisartut foretages en vurdering af behovet for sikkerhedszoner (både i bredden og i enderne af en 1199 m bane) samt anflyvningssystemer, der kan bidrage til bedre regularitet samt bedre operationsmuligheder for forskellige flytyper. Dette bør laves for alle de nævnte lufthavne. Ilulissat - forlængelse til 1199 meter

3 3 Her gælder stort set samme forhold som for Nuuk: En forlængelse til 1199 meter vil efter vores vurdering kun få marginal betydning for turismetrafikken via København mens den sandsynligvis vil kunne øge kapaciteten på Fokker 50, der flyver Ilulissat-Reykjavik. Det bør undersøges, hvor meget kapaciteten kan øges på Islandsruten ved en forlængelse af banen. Så længe beflyvningen begrænses til turboprop fly vil der være en grænse for vækstmulighederne pga. omkostningerne ved beflyvning, flytypernes størrelse og mulige frekvens. Ligeledes vil direkte flyvninger mellem Canada og Ilulissat ikke være realistiske før der er mulighed for at beflyve ruten med jetfly. Air Icelands rute til Ilulissat forventes over de kommende år at blive udvidet ved indsættelse af flere flyvninger i højsæsonen, og gradvist flere frekvenser i en længere periode. En 1199 meter bane vil kunne give mulighed for en større kapacitet på hver flyvning, og dermed en bedre rentabilitet på ruten såfremt efterspørgslen er til stede. Alt efter hvor stor merkapacitet det betyder, vurderer vi at det vil have en positiv betydning på turisttrafikken til Ilulissat. Der flyves allerede med høj frekvens på Ilulissat i forårs- og sommersæsonen fra Kangerlussuaq og en øget vækst vil selv med en 1199 meter bane kun kunne opnås ved indsættelse af flere flyvninger, da muligheden for at flyve med fuldt payload på indenrigsruterne ikke vil ændre noget i praksis i langt de fleste tilfælde, på nær under ekstreme forhold. I forbindelse med beflyvningen af Ilulissat i sommermånederne er det vigtigt at åbningstider på lufthavnene også bliver taget med i betragtningen. Fastholdes beslutningen om en forlængelse til 1199 meter vil vækst fortsat primært skulle ske ved højere frekvens. Derfor er det vigtigt for turismeudviklingen at åbningstiderne på lufthavnen udvides, så en øget frekvens ikke kommer til at give uforholdsmæssigt store ekstra omkostninger. For Ilulissat anbefaler vi også, at det undersøges hvad et GPS-anflyvningssystem vil betyde for regulariteten. Ligeledes bør der ses grundigt på forskellige flytypers behov for sikkerhedszoner, så det allerede i planlægningsfasen sikres at en 1199 meter bane vil kunne bruges af så mange typer som muligt. Visit Greenland har ikke udarbejdet en decideret prognose for turismeudviklingen i Ilulissat, men baseret på forventningerne hos aktørerne og flyselskaberne forventer vi, med anvendelse af de nuværende flytyper, at Ilulissat vil kunne opleve ca. 7% turismestigning p.a. i perioden Der er fortsat stor efterspørgsel på Ilulissat og med åbning til nye markeder via Island forventes en betydelig vækst i de kommende år. Muligheden for beflyvning med B-737 på en 1199 meter bane i Ilulissat skaber grundlag for en fremtidig vækst. Banelængden på 1199 meter vil dog også her begrænse payload og det vil i mange år fremover være en væsentlig faktor for billetpriserne til Ilulissat, uanset om der flyves med jet eller turboprop. Narsarsuaq - flytning og nedgradering af central lufthavn til 1199 meter En nedlæggelse af Narsarsuaq lufthavn og etablering af en 1199 meter bane vil væsentligt forringe turismeudviklingen i Sydgrønland. Det vil medføre stop for den direkte beflyvning fra Danmark og reducere kapaciteten på Islandsbeflyvningen. Der er i dag direkte flyvninger til Narsarsuaq fra København og Reykjavik og turiststrømmen til Sydgrønland fordeles på begge ruter. En flytning og nedgradering af lufthavnen i Sydgrønland

4 4 til 1199 meter vil derfor afskære regionen fra ca. halvdelen af de turister, der i dag rejser til Narsarsuaq. Med en beflyvning kun af turbopropfly vil det kræve en urealistisk høj frekvens at skulle flytte alle de turister, der ikke længere kan rejse direkte fra København over på en rute via Island. Beflyvningen af Narsarsuaq fra Island foregår i dag med Fokker 50, der på den eksisterende 1850 meter bane kan operere med fuld payload. En nedgradering af Sydgrønlands lufthavn til 1199 meter vil reducere payload. Da Narsarsuaq ligger 200 miles længere fra Reykjavik end Kulusuk, vil det mulige payload for Fokker 50 sandsynligvis være mindre end 90%. Det betyder at Sydgrønland ikke alene vil miste Danmarksruten, men også vil opleve reduceret kapacitet på Islandsbeflyvningen. For en del turister, særlig fra det sydlige europa og Nordamerika vil kombinationsprodukter Island-Sydgrønland være attraktive, men en meget stor del af de eksisterende turister har Sydgrønland som solodestination, og en omvej via Island vil blive opfattet som en stor hindring. Vælger de at rejse via Kangerlussuaq vil den nuværende prisstruktur betyde an så stor merpris, at det er usandsynligt at mange vil vælge det. Med en 1199 meter bane i Sydgrønland vil konsekvensen efter vores bedste vurdering derfor være en væsentlig nedgang i turismen i regionen samt hæmme mulighederne for at vinde de tabte turister ind via andre ruter, da disse ikke vil tilbyde en kapacitet der kan opveje den tabte. Der er os bekendt ikke aktuelle planer om indsættelse af mindre jetfly som eks. Boeing 737 til en 1199 meter bane i Sydgrønland. En sådan beflyvning via Island ville ellers med en højere frekvens delvist kunne opveje kapacitetstabet fra Danmarksruten. Det er dog usandsynligt at alle de eksisterende turister vil vælge at rejse denne vej, og der er stor risiko for at de vil fravælge Grønland eller i bedste fald vælge en anden destination. Narsarsuaq er i dag den eneste atlantlufthavn med en havn, der har dybgang nok til at små og mellemstore krydstogtsskibe kan gå til kaj og udskifte passagerer. Med de eksisterende kajforhold i Qaqortoq vil denne aktivitet ikke længere på samme måde kunne udbydes i Sydgrønland. Området omkring Narsarsuaq med adgangen til indlandsisen, fåreholderstederne og de mange nordbo ruiner udgør en stor del af tiltrækningskraften ved Sydgrønland. En flytning af lufthavnen vil betyde at mange af disse attraktioner bliver væsentligt sværere tilgængelige og at aktører og fåreholdere omkring Narsarsuaq og Qassiarsuk, der har investeret i turistfaciliteter, vil få problemer med at forrente deres investeringer. Endelig vil en flytning af Narsarsuaq også betyde en markant nedgang i overnatningskapaciteten i Sydgrønland, da det må forventes at lufthavnshotellet i Narsarsuaq samt vandrerhjemmet vil lukke. Det bør derfor grundigt overvejes, hvorledes dette tab i værelseskapacitet skal udlignes ved en flytning. Visit Greenland har heller ikke udarbejdet en prognose for Sydgrønland, men med den eksisterende lufthavn i Narsarsuaq forventedes ca. 1% vækst på Danmarksruten og ca. 10% vækst på Islandsruten, svarende til en samlet vækst på 4-5%. Da Danmarksruten står for mere end halvdelen af samtlige turister til regionen, vil en flytning forventes at betyde et fald i turismen på 25-30%, da en del af Danmarkstrafikken vil blive ledt over Island.

5 5 Internt i regionen forventes det at Narsarsuaq/Qassiarsuk vil opleve en meget stor nedgang, mens Qaqortoq vil opleve en vækst. Hvad flytningen vil betyde for Narsaq og Nanortalik afhænger af hvilken infrastruktur der etableres mellem en ny lufthavn og disse byer. Med venlig hilsen Anders U. la Cour Vahl Seniorkonsulent

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

DER ER NOGET I LUFTEN

DER ER NOGET I LUFTEN Region Hovedstaden DER ER NOGET I LUFTEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR HOVEDSTADENS INTERNATIONALE TILGÆNGELIGHED MAJ 2009 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Hvidt Thelle, Claus Frelle-Petersen og Lars

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Jón Þorvaldur Heiðarsson Hjalti Jóhannesson

Jón Þorvaldur Heiðarsson Hjalti Jóhannesson RANNSÓKNASTOFNUN HÁSKÓLANS Á AKUREYRI Þórunnarstræti 99, Pósthólf 224, 602 Akureyri, Sími 463-0570, Fax 463-0560 Netfang: rha@unak.is Veffang: http://www.unak.is/ FLY- OG SKIBSTRAFIK I VESTNORDEN HVORFRA

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

Analyse af passagerafgiften

Analyse af passagerafgiften Analyse af passagerafgiften Rapport fra arbejdsgruppen Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet Transport- og Energiministeriet Miljøministeriet Skatteministeriet 2 Indholdsfortegnelse Analyse

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere