Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen og Jesper Nordskilde COWI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen (mpn@cowi.dk) og Jesper Nordskilde (jno@cowi.dk) COWI A/S"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Transportkommission i Grønland Mads Paabøl Jensen og Jesper Nordskilde COWI A/S Abstrakt Transportområdet udgør en betydelig del af den samlede økonomi i Grønland, og det er derfor meget afgørende, at ressourcerne anvendes så effektivt som muligt på dette område, hvis Grøn-land skal nå sit langsigtede mål om en selvbærende økonomi. En Transportkommission nedsat af det grønlandske Selvstyre har med assistance fra COWI analyseret og fremkommet med anbefalinger i forhold til udfordringerne på transportområdet. På basis af samfundsøkonomiske vurderinger har Transportkommissionen fremsat en række konkrete anbefalinger i sin betænkning. Transportkommissionen har peget på en række projekter, der med et langsigtet perspektiv kan medvirke til at effektivisere transporten og dermed bidrage til, at den ambitiøse økonomiske målsætning nås. Desuden peger kommissionen på en række tværgående transportpolitiske områder, som kan justeres eller organiseres på nye måder med effektiviseringsgevinster til følge. Blandt de centrale anbefalinger er anlæg af en ny havn i Nuuk, flytning af lufthavnen i Sydgrønland fra Narsarsuaq til Qaqortoq, flytning af den centrale atlantlufthavn fra Kangerlussuaq til Nuuk, nedlukning af den kystlange besejling, nedsættelse af en arbejdsgruppe til vurdering af gevinster ved udbygning af havnen i Sisimiut, forlængelse af banen i Ilulissat Lufthavn og en forlængelse af eksisterende baner begrundet i den flyteknologiske udvikling. Indledning Dette paper er udarbejdet af Mads Paabøl Jensen og Jesper Nordskilde, COWI på baggrund af den grønlandske Transportkommissions analyser og afrapportering. COWI har assisteret det grønlandske Selvstyre som sekretærer for den grønlandske Transportkommission. Transportkommissionen var nedsat af Landsstyret (Naalakkersuisut) med professor Christen Sørensen som formand. Transportkommissionen har afsluttet deres arbejde og dokumenteret resultatet i en endelig Betænkning, som blev offentliggjort 1. april 2011 (kan hentes på Baggrund Det grønlandske Landsstyre (Naalakkersuisut) nedsatte i efteråret 2009 en transportkommission, som fik til opgave at komme med forslag til løsninger på de udfordringer på transportområdet, som Grønland står over for i den nærmeste fremtid. Transportkommissionen skulle komme med anbefalinger til langsigtet trafikpolitik og trafikstruktur i landet, som kan understøtter det langsig-tede mål om en selvbærende økonomi. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

2 Transportkommissionen har nu fremlagt sin betænkning, som belyser en række centrale problemstillinger og udfordringer i forhold til såvel personbefordring som godstransport. Betænkningen indeholder en lang række interessante analyser og anbefalinger. COWI assisterede via det grønlandske selvstyre Transportkommissionen som sekretærer og har været dybt involveret i de analyser som ligger til grund for kommissioner anbefalinger og resultater. Grønland og Europa en sammenligning Formål Formålet med dette paper er at give en overordnet beskrivelse af Transportkommissions arbejde. Der redegøres for de udfordringer, der er med transport i Grønland, og om de overvejelser, Transportkommissionen har haft i dens arbejde. Formålet er også at give en overordnet præsentation af de gennemførte analyser, resultater og anbefalinger af kommissionens arbejde, der har omfattet analyser af mere end 20 konkrete investeringsforslag spændende fra investering i ny lufthavn i Nuuk til udvidelse af havneanlæg i en lang række byer og anlæg af veje i Sydgrønland. Indhold Dette paper præsenterer udvalgte dele af Transportkommissionens samlede Betænkning. Målet med paperet er, at give læseren et hurtigt overblik og indføring i de forhold, som kommissionen har undersøgt samt at redegøre for processen og den anvendte tilgang og metode. Dette paper udgør imidlertid blot en kort sammenfatning af Transportkommissionens analyser, anbefalinger og konklusioner. For en mere dybdegående indføring i analyser og resultater henvises til Transportkommissionens endelige betænkning, som man finder på Nedenfor følger først en beskrivelse af Transportkommissionens opdrag i afsnit 2. Herefter følger en kort beskrivelse af overordnede anvendte tilgang og metode herunder den anvendte arbejdsproces i afsnit 3. I afsnit 4 redegøres for de overordnede transportmæssige udfordringer, mens udvalgte resultater og anbefalinger præsenteres i afsnit 5. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

3 Transportkommissionens opdrag Et lands transportsystem og økonomi er nøje forbundet og transport af gods og personer er et centralt element i et moderne velfærdssamfund. Uden et velfungerende transportsystem kan man ikke skabe de rette vilkår for økonomisk vækst og omvendt. De store geografiske afstande, det arktiske klima, den spredte befolkning og lave befolkningstæthed betyder, at transport ofte er vanskeligt og dyrt i Grønland. Transportkommissionen fik overordnet til opgave at give sit bud på, hvordan der i fremtiden bør prioriteres på transportområdet, så den generelle erhvervs- og samfundsudvikling understøttes, og Grønland sikres et økonomisk bæredygtigt transportsystem. Mere konkret skulle Transportkommissionen: Analysere de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder Kortlægge og vurdere strategiske valg og prioriteringsmuligheder Analysere og vurdere transportområdets organisering og konkrete indretning. En vigtig opgave for Transportkommissionen var endvidere at komme med forslag til en vision for transportsektoren, der tager Selvstyret og Selvstyrets langsigtede mål om selvstændighed i betragtning. Derudover skulle kommissionen analysere, hvordan beslutningskompetencerne på transportområdet er fordelt og belyse forskellige finansieringsmodeller og muligheden for at bruge eksterne finansieringskilder. Transportkommissionens medlemmer var: Christen Sørensen, (formand), professor ved Syddansk Universitet Vagn Andersen, direktør Kristian Lennert, direktør, Inuplan A/S Nick Nielsen, ingeniør Karl Davidsen, Souschef, Kanukoka Susanne Larsen, tidligere administrerende direktør i SAS Proces, tilgang og metode Transportkommissionens anbefalinger er baseret på dens egne analyser. Analyserne er gennemført på basis af information og data indsamlet fra relevante myndigheder og organisationer på transportområdet i landet. Men kommissionen har også baseret sig på oplysninger fra de mange tidligere gennemførte og offentliggjorte analyser og redegørelser på transportområdet. Proces Transportkommissionens Betænkning er resultatet af en længere arbejdsproces, hvor kommissionen har indsamlet information, haft dialog med interessenter og gennemført en række baggrundsanalyser. Transportkommissionen har i løbet af processen afholdt en række møder (15) og har løbende i arbejdsprocessen afrapporteret baggrundsrapporter og delresultater. Undervejs i kommissions arbejde fik referencegrupper i form af en bredere kreds af betydende aktører, eksperter, transportbrugere, interesseorganisationer og regionale interesser mulighed for at afgive høringssvar til en foreløbig vision som Transportkommissionen udarbejdede i starten af arbejdsprocessen. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at det var et ønske fra det grønlandske landsstyre at der blev anvendt en arbejdsproces med en stor grad af gennemsigtighed og udadvendthed med henblik på legitimitet omkring kommissionens arbejde og anbefalinger. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

4 Transportkommissionens afrapporteringer Transportkommissionen har foretaget fire afrapporteringer. 1) Visionspapiret fastlagde rammerne og retningen for Transportkommissionens arbejde og er grundlaget for de analyser og anbefalinger, som kommissionen er fremkommet med. 2) Scenariepapiret indeholder en generel diskussion af den forventede økonomiske udvikling i relation til transportområdet. Scenariepapiret fastlagde og beskrev via scenarier bl.a. den forventede udvikling i erhverv, befolkning og turisme. Transportkommissionens analyser er udarbejdet i forhold til disse scenarier. 3) Redegørelser. Transportkommissionen kunne ikke nå at gennemarbejde de relevante problemstillinger tilstrækkeligt grundigt inden for den oprindeligt afsatte tidsramme. Den valgte derfor at udgive en redegørelse om forholdene i Sydgrønland og en om den kystlange besejling fra Qaqartoq til Ilulissat. 4) Den endelige Betænkning, som indeholder Transportkommissionen samlede analyser, anbefalinger og konklusioner. Kommissionen har valgt, at det ikke skulle være nødvendigt at læse de allerede publicerede udgivelser for at få et overblik over de gennemførte analyser og overvejelser, og derfor indeholder den endelige betænkning udsnit fra de tidligere afrapporteringer. Transportkommissionen fik sekretariatsassistance fra Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik som igen blev assisteret af COWI A/S ved Stine Bendsen, Mads Paabøl Jensen og Jesper Nordskilde. Sekretariatet bistod i alle dele af arbejdet, men havde en særlig fremtrædende rolle i forhold til koordination, informationsindsamling og analyse. Tilgang og metode For at kunne besvare de overordnede transportpolitiske spørgsmål har Transportkommissionen anvendt en trafikmodel og en tilhørende økonomisk beregningsmodel i sine analyser. Trafikmodellen og den økonomiske beregningsmodel har været helt centrale elementer i den anvendte tilgang og metode og har medvirket til at sikre at der blev gennemført sammenhængende og konsistente analyser af problemstillingerne. Trafikmodellen indeholder data om både fly- og søtransport af passagerer og fragt og er anvendt som værktøj til at understøtte analyse af de projekter, som kommissionen har belyst. Trafikmodellen blev opbygget af COWI forud for Transportkommissions nedsættelse og videreudviklet i løbet af kommissions arbejde. Trafikmodellen er suppleret med en model til beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser af trafikale ændringer, som ligeledes blev videreudviklet i løbet af kommissions arbejde. COWI var ansvarlig for de trafikale og økonomiske analyser med modellerne som blev gennemført ud fra kommissionens anvisninger. Transportkommissionen valgte i henhold til sit kommissorium at lægge hovedvægten af sit arbejde på at analysere, om transportopgaverne kan udføres samfundsøkonomisk mere effektivt og i givet fald hvordan. Kommissionen lagde samtidig vægt på at skabe et grundlag for en faglig, kvalificeret samfundsdebat om transportområdet. Transportkommissions fokus på projekternes samfundsøkonomiske rentabilitet skal ses i lyset af, at det vil øge mulighederne for økonomisk selvstændighed. Der er derfor gennemført en helt række samfundsøkonomiske analyser, hvor projekternes fordele og ulemper sammenvejes for alle aktører i Grønland. De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført ud fra et nationalt grønlandsk synspunkt. Det betyder, at det er påvirkningen af hjemmehørendes gevinster/tab, direkte eller indirekte, der er indregnet. Kommissionen har benyttet samme fremgangsmåde hver gang, den har analyseret og vurderet, om et transportprojekt er samfundsøkonomisk rentabelt. Først er det specificeret, hvordan situationen ville være, Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

5 hvis det pågældende projekt ikke gennemføres, og dernæst er det specificeret, hvordan situationen vil være, hvis projektet gennemføres. I analyserne og vurderingerne er det forskellen mellem betalingsstrømmene i disse to situationer, der er lagt til grund for at vurdere om transportprojektet er samfundsøkonomisk rentabelt. Transportkommissionen har i sine analyser anlagt et langsigtet perspektiv. Der er som hovedregel anvendt en 25-årig investeringshorisont, fra projektet begynder. Analyser, overvejelser, vurderinger og konklusioner er baseret på almindelige antagelser om erhvervs- og befolkningsudviklingen. I analyserne er det forudsat at byer og bygder bevarer den status, som de har i dag. Der kunne naturligvis realiseres betydelige besparelser, hvis befolkningen var koncentreret på færre byer og bygder. Men da spørgsmålet om lokalisering og bosætning er politisk, har Transportkommissionen valgt at tage udgangspunkt i de faktiske forhold og den generelle udviklingstrend på området. Transportkommissionen har som hovedregel anlagt et forsigtighedsprincip. Det gælder i relation til de forudsætninger, som er inddraget i analyserne, og i relation til afgrænsningen af, hvad der er inddraget i analyserne. Det betyder eksempelvis, at kommissionen som udgangspunkt ikke har indregnet usikre, afledede effekter, men har sørget for at de er afdækket gennem følsomhedsanalyser. Lidt om de overordnede rammebetingelser og udfordringer Grønland har nogle helt særlige transportmæssige udfordringer med sin befolkning på og med en afstand fra nord til syd, der er lige så lang som fra Skagen til Gibraltar. Man kan ikke køre mellem landets byer, befolkningen er spredt på 18 byer og ca. 60 bygder og dele af året kan man ikke sejle pga. isforhold. Derudover er den nuværende infrastruktur i høj grad baseret på tidligere anlagte militæranlæg som bl.a. betyder, at de to eneste lufthavne, som kan modtage fly fra Danmark, er anlagt langt fra de steder, hvor hovedparten af befolkningen er bosat. Den spredte befolkning medfører, at infrastrukturinvesteringer i lufthavne og havne til transport af personer og gods bliver meget betydelige. De enorme afstande medfører endvidere, at transportomkostningerne generelt er høje. F.eks. er der pt. havneanlæg i 16 byer samt anløbs- og fiskeribroer i bygderne. I alt er der ca. 185 anlæg i form af enten atlantkajer, fiskerikajer, broer i bygder, pontonanlæg, fortøj-ningsanlæg, bøjer m.m. I landet er der endvidere 59 flyvepladser, hvoraf 13 er lufthavne for fastvingede fly, mens resten beflyves med helikopter. Ud fra sit opdrag har Transportkommissionen valgt at fokusere analysearbejdet på de store og afgørende trafikinfrastrukturprojekter. Det betyder, at det især er fremtiden for de nuværende atlantlufthavne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq, som kommissionen har undersøgt, samt udfordringerne for Nuuk havn. Kommissionen har også analyseret en række andre projekter fordelt i hele landet. For personbefordring drejer det sig bl.a. om en analyse af den lokale personbefordring internt i Sydgrønland, en analyse af den kystlange besejling, en analyse af en forlængelse af lufthavnen i Ilulissat og en række analyser af nye lufthavne eller udvidelser af eksisterende lufthavne i landet. For gods drejer det sig om analyser af havneudvidelser. Udover de projektspecifikke analyser har Transportkommissionen desuden behandlet en række andre transportpolitiske områder. Det drejer sig om tværgående problemstillinger på transportområde som f.eks. organisering, konkurrence, finansiering mv. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

6 Transportkommissionens anbefalinger Kommissionens vision er: Befolkningen skal have adgang til billig, effektiv og samfundsøkonomisk ansvarlig transport. Det er denne vision, som kommissionen har anvendt i sit arbejde med at finde frem til anbefalinger for transportområdet. Der er anbefalinger til, hvilke projekter der bør gennemføres ud fra samfundsøkonomiske hensyn, og hvilke projekter, som ikke bør gennemføres. Derudover indeholder betænkningen en række andre anbefalinger, som ikke er bundet op på projekter, og som også resumeres i dette hæfte. Anbefalinger om projekter Transportkommissionen har analyseret forskellige projekter fordelt over hele landet. I det følgende præsenteres de forskellige projekter og Transportkommissionens vurderinger. Projekterne er inddelt i tre kategorier: 1. Projekter med et samlet positivt bidrag til samfundsøkonomien og en anbefaling om at gå videre med projektet; 2. Projekter, hvor der skal yderligere analyser til, før det kan vurderes, om projektet skal gå videre eller indstilles; 3. Projekter som anbefales indstillet pga. negativt bidrag til samfundsøkonomien. De tre kategorier af projekter er listet i hver sin tabel. Tabellerne indeholder kun korte beskrivelser og resuméer af Transportkommissionens anbefalinger. Hele beskrivelsen og anbefalingen er at finde i Transportkommissionens betænkning. Projekter med et samlet positivt bidrag til samfundsøkonomien og en anbefaling om at gå videre med projektet Projekt Beskrivelse Anbefaling Nuuk lufthavn En flytning af landets centrale lufthavn fra Kangerlussuaq til Nuuk. Passagerer fra/til Nuuk er og forventes også i fremtiden at være den helt dominerende passagergruppe. Transportkommissionen har undersøgt tre placeringer i Nuuk og anvendelse af Keflavik i Island som den centrale hub for landets flytrafik. Kommissionen finder, at der er grundlag for at flytte Grønlands centrale Atlantlufthavn fra Kangerlussuaq til Nuuk. Kommissionens analyser viser, at det er samfundsøkonomisk mest rentabelt at udvide lufthavnen på den nuværende placering i Nuuk (til 2200m). Kommissionens anbefalinger om at flytte lufthavnen er med forbehold for, at supplerende regularitetsundersøgelser finder, at den nuværende placering er egnet til luftfart med større jetfly. Den samfundsøkonomiske rentabilitet af at flytte landets primære Atlantlufthavn fra Kangerlussuaq til Nuuk er baseret på den meget væsentlige forudsætning, at Kangerlussuaq lukkes. Der er ikke tale om et både/og. En flytning/udvidelse til 2200m bør afvente resultatet af supplerende regularitetsundersøgelser, hvilket Transportkommissionen vurderer, kan afklares inden for et år. Dog bør en udvidelse op til 1199m sættes i gang snarest pga. den flyteknologiske materieludvikling. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

7 Lufthavn i Qaqortoq Projekt Beskrivelse Anbefaling Containerhavn i Nuuk Intern personbefordrin g i Sydgrønland Kombineret vejog bådforbindelse mellem Qaqortoq og Narsaq Længere bane i Ilulissat lufthavn Simple baner i Nanortalik og Paamiut En flytning af lufthavnen i Sydgrønland fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Langt de flest passagerer til Sydgrønland har start eller destination i Qaqortoq. Der er undersøgt forskellige lufthavnsplaceringer og to forskellige banelængder: 1199m og 1799m. Projektet omhandler en ny containerhavn i Nuuk med en 320m lang kaj med et bagland på m2 ved Qeqertat. Den nuværende havn mangler kapacitet, og da godsmængderne forventes fortsat at stige, vil effektiviteten ved anvendelse af den eksisterende havn fortsat forringes uden en udvidelse. Hvis lufthavnen flyttes fra Narsarsuaq til Qaqortoq, som kommissionen forudsætter, reduceres behovet for den interne personbefordring i området. Projektet omhandler at anvende bådtransport til erstatning for helikoptere i perioder uden storis/fastis. Formålet er at reducere de samlede omkostninger ved at reducere omkostningerne til helikoptere. Desuden kan projektet medføre, at antallet af afgange øges. En ny lufthavn i Qaqortoq åbner mulighed for, at det kan være rentabelt direkte at forbinde Narsaq og Qaqortoq via en kombineret vej-/bådforbindelse. Projektet forudsætter, at der etableres en anløbskaj tæt på lufthavnen og en forbindelsesvej mellem lufthavnen og anløbskajen. Formålet med projektet er at reducere helikoptertransporten og forbinde byerne. Projektet omhandler en udvidelse af lufthavnen ved Ilulissat for at forbedre de trafikale forhold og gøre det muligt at anvende større fly. Det vil kunne sikre en mere effektiv og økonomisk transport af både fragt og personer. To muligheder for en baneforlængelse af Ilulissat lufthavn er analyseret: en forlængelse til 1199m og en forlængelse til 1799m i forhold til den nuværende banelængde på 845m. Projektet omhandler anlæg af en simpel bane i Nanortalik og en samtidig nedgradering af banen i Paamiut. Det skaber sammen med en ny lufthavn i Qaqortoq grundlag for flyvninger med små propelfly langs kysten til/fra Sydgrønland. Kommissionens analyser peger på, at det er rentabelt at anlægge en ny lufthavn i Qaqortoq og samtidig lukke lufthavnen i Narsarsuaq. Den nye lufthavn vil alene være rentabel med en længde på 1199m, men for at fremtidssikre i forhold til yderligere udbygning anbefaler kommissionen, at den placeres, hvor en udvidelse til 1799m er mulig. Transportkommissionen fremhæver, at det vil være samfundsøkonomisk endog meget kostbart at opretholde lufthavnen i Narsarsuaq samtidig med, at der anlægges en ny lufthavn i Qaqortoq, hvorfor kommissionen ikke anser dette for en realistisk mulighed. En ny havn i Nuuk er forbundet med et betydeligt samfundsøkonomisk overskud. Kommissionen anbefaler, at der anlægges en ny havn, da analysen peger på, at denne konklusion er robust over for betydelige variationer i de centrale antagelser og vurderinger, som er lagt til grund. Transportkommissionen vurderer, at betjening af Sydgrønland med mindre både i perioder uden storis/fastis er forbundet med samfundsøkonomiske fordele frem for et system, som er baseret på at benytte helikoptere hele året. Det enstrengede transportsystem skal dog opretholdes, hvilket betyder, at helikopteren indstilles i de perioder, hvor der anvendes både. Kommissionen vurderer, at mindre både vil give et mere fleksibelt system med højere frekvens for færre penge. Hvis lufthavnen flyttes til Qaqortoq viser kommissionens beregninger, at det er samfundsøkonomisk rentabelt at anlægge en kombineret vej-/bådforbindelse mellem Qaqortoq og Narsaq via lufthavnen. Kommissionen anbefaler anlæggelsen af denne forbindelse og anbefaler endvidere, at forbindelsen etableres ved at indsætte mindre både. Transportkommissionen anbefaler, at banen i Ilulissat udvides. Kommissionens analyser viser, at en udvidelse til 1199m vil give et samfundsøkonomisk overskud. Dette resultat er dog følsomt over for forudsætninger om turisme. Men udviklingen i teknologi bevirker, at der under alle omstændigheder vil blive behov for at udvide banen til mindst 1050m inden for 5-8 år. Kommissionens analyser viser, at det samlet set er forbundet med en betydelig samfundsøkonomisk gevinst at anlægge en simpel bane i Nanortalik og anvende små fly i ruteflyvning mellem Nanortalik og Nuuk via Qaqortoq og Paamiut. Konklusionen gælder dog vel at mærke kun, hvis lufthavnen i Paamiut samtidig nedgraderes til en simpel bane. Uden en samtidig nedgradering vil det ikke være rentabelt at anlægge en ny bane i Nanortalik (jf. Simpel bane i Nanortalik isoleret set). Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

8 Lufthavn i Tasiilaq Projekt Beskrivelse Anbefaling Lufthavn i Ittoqqortoormiit Kombineret vejog bådforbindelse mellem Qaarsut og Uummannaq Lukning af lufthavn i Qaanaaq Ammassalik-distriktet betjenes i dag via lufthavnen i Kulusuk. Projektet omhandler en flytning af lufthavnen til Tasiilaq, hvor langt de fleste bor. Formålet er at reducere behovet for helikoptertransport i området. Projektet vil desuden forbedre forholdene for turisterne til området. Ittoqqortoormiit-distriktet betjenes i dag via en lufthavn i Nerlerit Inaat. Projektet omhandler en flytning af lufthavnen til Ittoqqortoormiit, hvor langt de fleste borgere bor. Formålet er at reducere behovet for helikoptertransport i området. Qaarsut lufthavn er indgangslufthavnen til byen Uummannaq, selv om den ligger ved bygden Qaarsut på Nuussuaqhalvøen ca. 20 km vest for Uummannaq. Projektet omhandler anvendelse af både mellem Qaarsut og Uummannaq i sommerperioden i stedet for helikopter, og en forbedring af anløbsforholdene i Qaarsut, herunder anlæg af en vej. Projektet omhandler en lukning af lufthavnen i Qaanaaq. I stedet skal distriktet betjenes via lufthavnen i Pituffik. Det svarer til at genindføre det transportsystem, som fungerede frem til 1. september 2001, hvor lufthavnen i Qaanaaq blev åbnet. Lufthavnen i Qaanaaq nedlægges og erstattes af den gamle heliport, som genåbnes. Banen i Qaanaaq vil fremover kunne bruges til terrænlandinger. En ny lufthavn i Tasiilaq til erstatning for lufthavnen i Kulusuk er i følge kommissionens analyser forbundet med et samfundsøkonomisk overskud. Det skyldes primært den betydelige besparelse, der kan opnås i den interne transport med helikopter. Projektet har desuden store fordele for turister til området. Kommissionens anbefaler på denne baggrund en flytning af lufthavnen fra Kulusuk til Tasiilaq. Kommissionen fremhæver i øvrigt, at en flytning vil styrke den erhvervsmæssige udvikling på Østkysten. En ny lufthavn i Ittoqqortoormiit til erstatning for lufthavnen i Nerlerit Inaat er ifølge kommissionens analyser forbundet med et samfundsøkonomisk overskud. Det skyldes primært, at helikopteren i området kan undværes. Flytningen vil forbedre transportforholdene for turister og har således også perspektiver i forhold til at udvikle turismen i området. Kommissionens anbefaler derfor, at lufthavnen fra Nerlerit Inaat flyttes til Ittoqqortoormiit. Kommissionens beregninger viser, at der i sommerperioden, dvs.ca. 4 måneder fra juni til september, med fordel kan anvendes små både til befordringen mellem Qaarsut og Uummannaq. Kommissionen vurderer, at operatørernes besparelser i driftsomkostninger klart vil overstige investeringerne ved at forbedre anløbsforholdene. Derfor anbefaler Transportkommissionen, at der indsættes båd til erstatning for helikopteren for befordringen af passagerer i sommerperioden. Kommissionen beregninger viser, at opretholdelsen af Qaanaaq lufthavn er meget urentabel. Transportkommissionen anbefaler derfor, at lufthavnen lukkes så snart som muligt, hvilket vil give et stort samfundsøkonomisk overskud. Passagererne til distriktet bør i stedet betjenes via Pituffik. Det betyder, at der så hurtigst muligt bør forhandles en aftale på plads med amerikanerne, som gør det muligt at bruge lufthavnen i Pituffik/Thule Air Base til at skifte mellem fly/helikopter. Aftalen bør som udgangspunkt sigte på at genetablere de regler, som var gældende frem til Qaanaaqs åbning i Der er analyser, som Transportkommissionen ikke har kunnet gennemføre eller afslutte, fordi det nødvendige datagrundlag ikke har kunnet fremskaffes inden for den afsatte tid til Transportkommissionens arbejde. Endvidere har Transportkommissionen ikke analyseret problemstillinger, hvor der enten er påbegyndt eller planlagt analyser i andet regi. Den næste tabel lister de projekter, som Transportkommissionen ikke har vurderet, fordi der enten har manglet datagrundlag til at gennemføre de nødvendige analyser, eller fordi disse analyser gennemføres i andet regi. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

9 Projekter, hvor der skal yderligere analyser til, før det kan vurderes, om projektet skal gå videre eller indstilles Projekt Beskrivelse Anbefaling Udvidelse af Sisimiut Havn En udbygning af havnen i Sisimiut omhandler en udvidelse af fiskeri-kajen og af baglandsarealet til containerhåndtering mm. Havnen har kapacitetsproblemer, dels fordi der mangler liggepladser til fiskefartøjer, dels fordi der er problemer, når havnen samtidigt anløbes af containerskib og fiskefartøjer. Transportkommissionen finder, at der er flere indikationer af, at en havneudvidelse i Sisimut kan være samfundsøkonomisk rentabel, i hvert fald for den del der består i en udvidelse af fiskeri-/industrikajen. De gevinster, der er påpeget, er imidlertid ikke gennemsigtigt dokumenteret, og kommissionen har ikke kunnet verificere centrale dele af materialet for at vurdere havneudvidelsen i Sisimiut. Derfor anbefaler Transportkommissionen, at der snarest muligt nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, som kan vurdere gevinster ved at udbygge havnen. De projekter til forbedring af havneforholdene, som har været foreslået, er kun overordnet skitseret. Der foreligger ikke egentlige anlægsoverslag for de mulige projekter. Kommissionen har derfor anbefalet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal vurdere gevinster ved en evt. havneudvidelse i Ilulissat. Øvrige havne En ny lufthavn på Uummannaqøen Der er foreslået udvidelser af en række havne på vestkysten. Det drejer sig om havnen i Ilulissat og havnen i Aasiaat og Maniitsoq. Qaarsut lufthavn er indgangslufthavnen til byen Uummannaq, selv om den ligger ved bygden Qaarsut på Nuussuaq halvøen ca. 20 km vest for Uummannaq. Projektet omhandler anlæg af en lufthavn på Uummannaq-øen til evt. erstatning af lufthavnen Qaarsut på Nuussuaq-halvøen. Der er en lokal forventning i Aasiaat om, at en udvidelse af havnen kan blive nødvendig inden for kort tid pga. olieefterforskningsaktiviteter. Transportkommissionen vurderer imidlertid, at en udbygning af havnen i Aasiaat må ses i tilknytning til de kommende olieefterforskningsaktiviteter langs hele vestkysten. Derfor bør en evt. udbygning af havnen i Aasiaat koordineres med de planer, som selvstyret/olieselskaber har for den fremtidige efterforskning, og i den forbindelse bør finansieringen af en evt. udvidelse af havnen også afklares. Havneudvidelser i Maniitsoq analyseres p.t. af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked i relation til Alcoa-projektet. Derfor har Transportkommissionens afstået fra at vurdere havneprojekter i Maniitsoq, idet denne opgave mest hensigtsmæssigt varetages af Departementet. Tidligere undersøgelser har vist, at det er teknisk meget vanskeligt og dyrt at anlægge en lufthavn på Uummannaqøen. Transportkommissionen påpeger, at der er behov for nye undersøgelser af mulighederne for at anlægge en lufthavn på Uummannaq-øen, der tager udgangspunkt i de gældende bestemmelser for lufthavne og de nuværende forhold på Uummannaq-øen. Transportkommissionen har også gennemført analyser af en række projekter, som har vist sig at være samfundsøkonomisk urentable, og som kommissionen derfor ikke kan anbefale. Den sidste tabel lister de projekter, hvor Transportkommissionen anbefaler, at projektet indstilles. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

10 Projekter som anbefales indstillet pga. negativt bidrag til samfundsøkonomien Projekt Beskrivelse Anbefaling Ny vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut Trafik mellem Kangerlussuaq og Sisimiut sker i dag primært med fly og sekundært med skib. Projektet omhandler etablering af en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Vejen vil være en ca. 170km lang grusvej, og køretiden vil være ca. 3 timer ved tørt føre og god sigtbarhed. Det svarer til en gennemsnitsfart på knap 60km/t. Formålet med vejen er at forbedre tilgængeligheden til lufthavnen i Kangerlussuaq. Transportkommissionen vurderer, at det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv ikke er realistisk at anlægge grusvejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut både for en situation med og uden bevarelse af lufthavnen i Sisimiut. Denne vurdering er knyttet til en situation, hvor lufthavnen i Kangerlussuaq bevares som i dag, men hvis lufthavnen i Kangerlussuaq nedlægges, vil konklusionen og anbefalingen blot blive forstærket. Nye veje i Sydgrønland Byerne Narsaq, Narsarsuaq og Qaqortoq ligger forholdsvis tæt på hinanden. Projektet omhandler tre forskellige forslag til faste forbindelser mellem byerne i Sydgrønland. Formålet er at forbinde Qaqortoq og Narsaq med Narsarsuaq med henblik på at fastholde Sydgrønlands lufthavn i Narsarsuaq. Kommissionens beregninger viser, at det ikke er samfundsøkonomiske rentabelt at etablere disse faste forbindelser i Sydgrønland, og at sådanne løsninger på ingen måde kan være et samfundsøkonomisk rentabelt alternativ til en flytning af lufthavnen fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Derfor vurderer Transportkommissionen, at det ikke er realistisk at anlægge vejforbindelser imellem lufthavnen i Narsarsuaq og Qaqortoq med forbindelse til Narsaq. Det gælder alle tre undersøgte forbindelsesmuligheder. Simpel bane i Nanortalik (isoleret set) Den kystlange besejling Opgradering af nogle af de eksisterende grusbaner til asfaltbaner Projektet omhandler anlæg af en simpel bane i Nanortalik. Banen vil muliggøre, at helikopterbetjeningen mellem Nanortalik og Qaqortoq erstattes af betjening med et mindre fly. Rentabiliteten af at anlægge en simpel bane i Nanortalik er undersøgt under forudsætning af, at lufthavnen i Narsarsuaq flyttes til Qaqortoq. Efter Transportkommissionen var blevet nedsat, anmodede Naalakkersuisut kommissionen om at foretage en specifik analyse af den kystlange passagersejlads, der udføres af Arctic Umiaq Line (AUL). Baggrunden var AUL s anstrengte økonomi. Analysen skulle afdække konsekvenserne af en eventuel lukning af den kystlange passagersejlads. Banerne i Qaanaaq, Qaarsut, Kulusuk og Nerlerit Inaat er i dag grusbaner. Projektet omhandler en opgradering til asfaltbaner, hvilket primært har til formål at give adgang til flere og større flytyper og eventuelt at forbedre regulariteten. Endelig kan en asfaltering eliminere bl.a. stenslag på flyenes propeller. Transportkommissionens vurderer, at det ikke er rentabelt at anlægge en landingsbane i Nanortalik isoleret set. Fordelene i form af sparet helikoptertrafik er ikke tilstrækkelige til at opveje investeringsomkostningerne. Bemærk, at konklusionen og anbefalingen er en anden, når en simpel bane i Nanortalik ses i en større sammenhæng med en rute fra Nanortalik til Nuuk via Qaqortoq og Paamiut (jf. Simple baner i Nanortalik og Paamiut). Transportkommissionens analyser viser, at der vil kunne opnås en betydelig driftsøkonomisk besparelse, hvis den kystlange passagersejlads indstilles, og passagererne i stedet befordres med fly/helikoptere. Opretholdelsen af et tostrenget transportsystem er således forbundet med betydelige meromkostninger. På den baggrund vurderer kommissionen ud fra en driftsøkonomisk betragtning, at Selvstyrets støtte til den kystlange besejling bør indstilles hurtigst muligt. Det betyder i praksis, at den kystlange rute lukkes. Transportkommissionen fremhæver en række forhold, som ikke indgår i beregningerne (sociale konsekvenser, kulturhistoriske aspekter mv.) og peger på, at det i sidste ende er en politisk opgave at afgøre, om de forskellige ikke-værdisatte effekter samlet set opvejer den årlige ekstra omkostning, der ligger i at opretholde kystsejladsen. Transportkommissionen har vurderet, at asfaltering af de eksisterende baner er en teknisk kompliceret løsning, som er meget dyr og kræver udskiftning af hele banelegemet pga. permafrost-effekter. Der er ikke særlige fremtidige fly-teknologiske problemstillinger knyttet til de eksisterende grusbaner. Transportkommissionen vurderer derfor, at der ikke er væsentlige grunde til at ændre belægningerne på banerne. Hertil kommer, at kommissionen i øvrigt anbefaler at nedlægge en række af disse baner, jf. anbefalingerne ovenfor. Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 ISSN

Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger

Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger Transportkommission i Grønland - proces, metode, resultater og anbefalinger Præsenteret af: Mads Paabøl Jensen, seniorøkonom [mpn@cowi.dk] Jesper Nordskilde, projektleder [jno@cowi.dk] Indhold Introduktion

Læs mere

Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen

Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen Transportkommissionens konklusioner og anbefalinger - Resumé af betænkningen Marts 2011 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Baggrund 5 Transportkommissionens opdrag 6 Transportkommissionen anbefalinger 10

Læs mere

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af:

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af: Transportkommission i Grønland Præsenteret af: Jesper Nordskilde, Seniorfagleder [jno@cowi.dk] Stine Bendsen, Seniorprojektleder [sbd@cowi.dk] Indhold Kommissionens formål og sammensætning Organisering

Læs mere

242 9 Øvrige lufthavne

242 9 Øvrige lufthavne 242 9 Øvrige lufthavne 9 Øvrige lufthavne Organiseringen af lufttransporten, lufthavnenes placering og kapacitet rummer en række udfordringer og problemstillinger. En problemstilling knytter sig til, hvor

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur

Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Redegørelse om Grønlands fremtidige flytrafikstruktur Oktober 2001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Analyseresultater...4 3. Flytrafikstrukturens historiske baggrund...8 4. Politiske mål og tiltag

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

2 Transportinfrastruktur og trafikmængder

2 Transportinfrastruktur og trafikmængder 28 2 Transportinfrastruktur og trafikmængder 2 Transportinfrastruktur og trafikmængder 2.1 Det samlede transportsystem Grønlands arktiske klima og natur, dets størrelse og den meget spredte befolkning

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

5.1 Kommissionens afgrænsning af dens opgaver i relation til personbefordring

5.1 Kommissionens afgrænsning af dens opgaver i relation til personbefordring 71 5 Personbefordring Dette indledende kapitel om personbefordring er koncentreret om to hovedemner I afsnit 51 har kommissionen redegjort for den afgrænsning, der er lagt til grund i analysen af personbefordringen

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN

INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN INFRASTRUKTUREN SKAL BINDE LANDET SAMMEN FORLÆNGELSE AF SERVICEKONTRAKTER 2016 NYE SERVICEKONTRAKTER 2017 EM2015/18 NAALAKKERSUISUTS LUFTHAVNSPAKKE KANGERLUSSUAQ EM2015/167 BESLUTNINGSFORSLAG OM OPGRADERING/NEDGRADERING

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

Sikring af velfærd og økonomisk holdbarhed. Oplæg af Naalakkersuisoq for Finanser Maliina Abelsen Ilulissat,

Sikring af velfærd og økonomisk holdbarhed. Oplæg af Naalakkersuisoq for Finanser Maliina Abelsen Ilulissat, Sikring af velfærd og økonomisk holdbarhed Oplæg af Naalakkersuisoq for Finanser Maliina Abelsen Ilulissat, 14-3-2012 De nødvendige forandringer er fælles ansvar. Grønland står over for en lang række økonomiske

Læs mere

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat Transportkommissionen Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat 02 juli 2010 ASSARTUUSSINEQ PILLUGU ISUMALIOQATIGIISSITAQ TRANSPORTKOMMISSIONEN Postboks 909 3900 Nuuk Tel

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

6 Placering af central atlantlufthavn

6 Placering af central atlantlufthavn 80 6 Placering af central atlantlufthavn 6 Placering af central atlantlufthavn Den centrale atlantlufthavn for flytrafik til og fra Grønland er i dag placeret i Kangerlussuaq. Der er ingen oprindelig befolkning

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

1 Udgangspunkter for Transportkommissionens arbejde: Kommissoriet og analysemetoder

1 Udgangspunkter for Transportkommissionens arbejde: Kommissoriet og analysemetoder 11 1 Udgangspunkter for Transportkommissionens arbejde: Kommissoriet og analysemetoder Formål Transportkommissionens arbejde tjener flere formål - beslutningsværktøj For det første skal det fungere som

Læs mere

Undersøgelse af mulighederne for alternativ godsforsyning af Østgrønland

Undersøgelse af mulighederne for alternativ godsforsyning af Østgrønland Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Undersøgelse af mulighederne for alternativ godsforsyning af Østgrønland Dokumentationsrapport September 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen

Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne. Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen Effekten af krydssubsidiering mellem grønlandske lufthavne Ditlev Vang Wildt Eva Maria Hove Buciek Mads Rahbek Jørgensen 1. Vores budskab Vi har undersøgt Grønlands lufthavne. Der er Tre store lufthavne,

Læs mere

Air Greenland A/S - ejerkredsen

Air Greenland A/S - ejerkredsen Air Greenland A/S - ejerkredsen 25 % 37,5 % 37,5 % SAS Grønlands Selvstyre Den danske stat 2 2014 resultat før skat Air Greenland styrker lokalt En ansvarlig grønlandsk arbejdsplads, som er engageret i

Læs mere

Transportkommissionens betænkning

Transportkommissionens betænkning ASSARTUUSSINEQ PILLUGU ISUMALIOQATIGIISSITAQ TRANSPORTKOMMISSIONEN Postboks 909 3900 Nuuk Tel +299 345000 Fax +299 313154 wwwtransportkommissionengl Transportkommissionen Transportkommissionens betænkning

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic)

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Indlægsholdere: cand. polit. Henning L. Kristensen, Carl Bro as cand. tech. soc., ph. d. Kristen D. Nedergaard, Institut

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen

Pressemøde 16. juni Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 16. juni 2015 Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Anlægsområdet projektforløb og igangværende arbejder Et anlægsforløb Et anlægsprojekt på over 10-15 mio. kr.

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Transportkommissionen. - Betænkning

Transportkommissionen. - Betænkning Transportkommissionen - Betænkning Januar 2011 TRANSPORTKOMMISSIONEN - BETÆNKNING Copyright 2011 Udarbejdet af: Transportkommissionen Grafisk bearbejdning: COWI Tryk: Oddi, Island Udgivet af: Grønlands

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN

NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del Bilag 4 Offentligt NEWPORT REALISERE TURISMEPOTENTIALET I DISKOREGIONEN Projektets formål er at realisere turismepotentialet i Diskoregionen ved at skabe mulighed

Læs mere

15 Den kystlange rute

15 Den kystlange rute 338 15 Den kystlange rute 15 Den kystlange rute Dette kapitel om den kystlange passagerbesejling blev offentliggjort i juli 2010 i Transportkommissionens Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard,

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard, Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

Dette er et resumé af vurderingen af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af etableringen af en lufthavn ved Qaqortoq.

Dette er et resumé af vurderingen af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af etableringen af en lufthavn ved Qaqortoq. 1 RESUMÉ Dette er et resumé af vurderingen af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af etableringen af en lufthavn ved Qaqortoq. Departementet hyret Grontmij og INUPLAN A/S til at udarbejde denne VSB. Der

Læs mere

Tak for dine spørgsmål, som vil blive besvaret enkeltvist i det nedenstående:

Tak for dine spørgsmål, som vil blive besvaret enkeltvist i det nedenstående: Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Knud Fleischer

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

De fremtidige rammebetingelser for beflyvning af Grønland

De fremtidige rammebetingelser for beflyvning af Grønland De fremtidige rammebetingelser for beflyvning af Grønland Juni 2004 Trafikministeriet Grønlands Landsstyre 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 Baggrund for arbejdet Arbejdsgruppens sammensætning 2. Resumé

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QEQQATA VISIT GREENLAND INDLEDNING I Q1 2015 udfærdigede Visit Greenland den første regionale turismerapport, på baggrund af data for flypassagerer, overnatninger på overnatningssteder

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as QAQORTOQ Registreringer Qaqortoq Registrering foretaget den 30. august 2006 1) Registrering

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QAASUITSOQ VISIT GREENLAND

TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QAASUITSOQ VISIT GREENLAND TURISMESTATISTIK RAPPORT 2016 QAASUITSOQ VISIT GREENLAND INDLEDNING I Q1 2015 udfærdigede Visit Greenland den første regionale turismerapport, på baggrund af data for flypassagerer, overnatninger på overnatningssteder

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Anders U. la Cour Vahl, Greenland Tourism & Busines Council

Anders U. la Cour Vahl, Greenland Tourism & Busines Council NOTAT Forbedring af havnefaciliteter i forbindelse med krydstogtturisme og passagersejlads i Grønland Udarbejdet af: Gorm Diernisse, Royal Arctic Liner Agency Anders U. la Cour Vahl, Greenland Tourism

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere