Teknisk redegørelse for nedbøren august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk redegørelse for nedbøren 8. 27. august 2010"

Transkript

1 Teknisk redegørelse for nedbøren august 2010

2 Indhold Indledning... 3 Nedbør... 3 Generelle hydrauliske forhold... 5 Tune... 5 Olsbæksystemet... 7 Hydrauliske forhold... 7 Greve Landsby Greve Centervej Olsbækkens udløb Klimatilpasning og hurtige tiltag Lille Vejle Å Mosede, Greve Midt og Streget Kildebrønde Landsby Karlslunde Mosede Renseanlæg Spildevandspumpestationer september 2010/BPA Side 2

3 Indledning Denne rapport er Greve Forsynings opgørelse af og status på nedbørshændelserne fra august Først gøres der rede for de generelle aspekter vedrørende nedbør og de hydrauliske konsekvenser, herunder den koblede regn og udviklingen i grundvandszonen. Derefter følger kapitler for hvert afstrømningsopland, hvor regnens respons i systemerne beskrives, hvor det er relevant. Greve Forsynings indsats beskrives og udfordringer der har været i områderne belyses. I slutningen af hvert afsnit gives en status på klimatilpasningen i det aktuelle område og der gives forslag til hurtige tiltag der kan gennemføres for at forbedre beredskabets muligheder og/eller reducere risikoen for oversvømmelser. Greve Forsyning har holdt et internt møde om hændelsen, hvor hændelsesforløbet blev diskuteret og al viden opsamlet. Det vurderes, at Greve Forsynings indsats har været en succes og har vist, at klimatilpasningsprocessen, målesystemerne samt beredskab har fungeret og givet god beslutningsstøtte i den ekstreme regnhændelse. Nedbør I perioden fra d. 8. august til d. 27. august 2010 faldt der i alt godt 200mm i Greve. På figur 1 ses fordelingen af nedbør i perioden. 6. september 2010/BPA Side 3

4 Figur 1 Nedbøren på Mosede Renseanlæg i perioden august 2010 Tømningstiden for bassinerne i Greve ligger på mellem få timer og op til flere dage alt efter størrelse og tømningstid. Det er derfor af stor betydning, hvor lang tid der er mellem nedbørshændelser. Er der f.eks. 5 timer mellem to nedbørshændelser, og er tømningstiden for et bassin mere end 5 timer, vil bassinet ikke være tømt før næste regn, og systemet kan komme under pres. Dette fænomen kaldes koblet regn. Grundvandszonen kan i afstrømningssammenhæng sammenlignes med bassiner: Hvis grundvandszonen er fyldt af én regn, når den næste falder, kan afstrømningssystemerne komme under pres. Det samme gælder for nedsivningsanlæg, hvor f.eks. vej- og tagvand ledes til store faskiner, hvor vandet skal sive ned til grundvandet. Mandag d. 9. august 2010 regnede det ca. 35 mm i Greve. Torsdag d. 12. august varslede DMI meget kraftig regn, så Greve Forsyning besluttede at starte beredskab ved at sætte bagvagten ind, køre ristetur og pumpe fra bassinet i Tune til Hederenden (se afsnit om Grevebækken) og tømme ned i bassinet i Greve Midt. Bagvagten var i vagt hele dagen og natten til kl. 03:30, hvor radarbilleder på DMIs hjemmeside viste, at regnen var overstået, og at der ikke kom ekstremregn over Greve. Der faldt ca. 20mm over Greve, mens Nordsjælland oplevede svære oversvømmelser pga. ekstrem regn. I de følgende uger fortsatte mange nedbørshændelser, hvorfor beredskabet fortsatte helt til 26. august, hvor vandstanden i systemerne var på et acceptabelt niveau. 6. september 2010/BPA Side 4

5 Lørdag d. 14. august var der ingen varsling om ekstrem regn, men radarbillederne på DMIs hjemmeside viste, at der var risiko for meget regn, så bagvagten var klar. Der faldt i alt godt 52 mm regn fra kl. 16:00 til 24:00. Tirsdag d. 17. august faldt der 50 mm på 7 timer fra 06:00 13:00, Greve Forsynings driftvagt og bagvagten var i vagt. Der er etableret et antal målere på samtlige afstrømningssystemer, som hændelsen igennem blev anvendt dels til overvågning dels til styring. Flere af disse er vist i figurerne i det følgende. Generelle hydrauliske forhold Generelt kan det siges, at der i perioden har været koblet regn, som har betydet, at afstrømningssystemerne har været meget belastet og den øvre grundvandszone har været fyldt, og ikke er nået at blive tømt før den efterfølgende regn. Forsinkelsen af afstrømningen i bassiner og i jorden har ikke været til stede ved de kraftigte regn, og har derfor givet meget kraftige afstrømninger i rør, vandløb og åbne regnvandskanaler. Spildevandssystemerne har været under kraftigt pres, da der sker indsivning til spildevandssystemet, når det øvre grundvandsmagasin står højt/er fyldt, og der findes sandsynligvis fejlkoblinger mellem regn- og spildevandssystemet og direkte overløb mellem systemerne. I det følgende vil forholdene for afstrømningssystemerne i Greve Kommune i perioden august 2010 blive gennemgået. Tune I Byagerparken nedsives tag- og vejvand; tagvand nedsives på egen grund i faskine og vejvand nedsives i dræn og faskiner med overløb til pumpebrønd. Når nedsivningsanlæggene er fyldte, afstrømmer vandet på terræn og ned i fordybninger i terrænet. Den 17. august var nedsivningssanlæggene fyldt op, og vandet løb overfladisk til Byagerparken nr. 82 og 101. På Figur 2 ses Byagerparken og højdekurverne i området. Det ses, at afstrømning på terræn vil ende i det gule hul med cirkel omkring. Systemet i Byagerparken er privat, men Greve Forsyning drifter pumperne. Pumpernes kunne ikke pumpe overløbene fra faskinerne væk, da alle systemer var fyldt. Beredskabet kunne pga. den lange afstand til nærmeste aflastningssted ikke indsætte pumper. Systemet er ikke påvirket af tilbagestuvninger fra Tune Landboskole og Tune Landevej, hvor der blev gennemført kontrollerede opstuvninger. 6. september 2010/BPA Side 5

6 Nedsivningsanlæg og bassin Figur 2 Højdekurverne i Tune omkring Byagerparken Industrihegnet 3 og 5 oplevede opstuvende spildevand, men det har ikke noget at gøre med fællessystemet, men med den afværgepumpning som gennemføres på arealet ved siden af. Krydset ved Villershøjvej og Rendebjergvej blev oversvømmet, hvor overfladevand truede en lavtliggende beboelse. Greve Brandvæsen var til stedet og assisterede. Ellers blev der ikke registret oversvømmelser i Tune. Klimatilpasningen i Tune igangsættes i 2015 i den østlige del og i 2019 i den vestlige del. Oversvømmelsen i Byagerparken giver anledning til forsigtighed med anvendelse af nedsivningsanlæg i forbindelse med Greve Forsynings klimatilpasning generelt i kommunen. 6. september 2010/BPA Side 6

7 Olsbæksystemet Hydrauliske forhold Tune er fælleskloakeret, hvorfor alt regnvand løber til bassiner og bliver ledt til Mosede Renseanlæg med en normal maksimal afstrømning på 60 l/s. I situationer hvor bassinerne er fyldte, er der overløb fra det største bassin Tune Y til Hederenden over en overløbskant. Ved nedbør over 25 mm er alle bassin Y fyldt, og der sker overløb til Hederenden. Det befæstede areal, der blev regnet med ved dimensioneringen af Tune, er 70 reducerede hektar. Overløbet fra bassinet Tune Y til Hederenden kan ses on-line på flowmåleren, som Greve Forsyning har placeret i Hederenden lige opstrøms Greve Landsby og lige nedstrøms Tune Landevej. Hederenden bliver til Grevebækken ved Greve Landsby og fortsætter under motorvejen gennem byen til Søen ved Olsbæk Eng, hvor den møder Kildebrøndebækken og Olsbækken og løber videre herfra som Olsbækken til Vandværksvej. Ved Vandværksvej kan vandløbet dels strømme direkte til Køge Bugt via det almindelige vandløb dels via en aflastningsledning, der ender ca. 250 m ude i Køge Bugt. I det følgende gennemgås hændelsesforløbet for perioden august. Hændelsesforløbet er illustreret på Figur 3, Figur 4 og Figur 8, som viser henholdsvis vandføringen gennem Greve Landsby og vandstanden i Olsbækken mellem Lillevangsvej og Vandværksvej. 6. september 2010/BPA Side 7

8 Figur 3 Vandføringen opstrøms Greve Landsby og nedbøren målt på Mosede Renseanlæg 6. september 2010/BPA Side 8

9 Figur 4 Vandføringen opstrøms Greve Landsby og nedbøren målt på Mosede Renseanlæg (illustration af den sidste hændelse) 6. september 2010/BPA Side 9

10 Greve Landsby Mandag d. 9. august regnede det 38 mm i Greve, og der kom overløb fra Tune Y til Hederenden. I de følgende dage sank vandstanden i bassinet, så der ikke længere var overløb, men overløbet fortsatte igen d. 11. august pga. en lokalregn i Tune-området på 12mm. DMI varslede om meget kraftig regn torsdag d. 12. august, så Greve Forsyning besluttede, efter orientering af borgmesteren, at påbegynde tømning af bassinet i Tune, så der var plads til den varslede regn. Pumpningen blev startet kl. 13:00 med en kapacitet på l/s. Der blev skrevet en redegørelse om overpumpningen, som blev forelagt TMU d Bagvagten var i vagt hele dagen og natten til kl. 03:30, hvor radarbilleder på DMIs hjemmeside viste, at regnen var overstået og at der ikke kom ekstremregn over Greve. Der faldt ca. 20mm over Greve, som efter kort tid aflastede til Hederenden, da bassinet kun var blevet delvist tømt ved pumpning. Idet der var kraftigt overløb fra Tune Y til Hederenden var der ingen fornuft i at pumpe til Hederenden længere, da det kritiske punkt netop kunne blive Hederenden, som leder vand til Greve Landsby. I forbindelse med klimatilpasningen af Greve Landsby er det fundet, at den maksimale vandføring igennem Greve Landsby er godt 800 l/s under regn, uden at der sker oversvømmelser. Det blev derfor besluttet at lukke skottet i vandløbet ved Tune Landboskole halvt, for at reducere vandføringen gennem Greve Landsby. Den heraf følgende opmagasinering på marken afstrømmede stille og roligt og var tømt lørdag d. 14. august, og hændelsen gav ingen problemer. Vandføringen i vandløbet var herefter normal ca. 15 l/s. Lørdag aften d. 14. august faldt der 52 mm på 8 timer uden varsling. Tune Y bassinet var ikke nået at blive tømt, så al regn, der faldt i Tune, blev aflastet til Hederenden uden forsinkelse. Da vandføringen i Grevebækken nåede 500 l/s blev skottet ved Tune Landboskole lukket. Da det efter ca. 2-3 timer var fyldt (kapaciteten i den opstrøms mark er i størrelsesordenen 5000 m 3 ) bliver der sat en jernplade ned i vandløbet lige opstrøms Tune Landevej, og skottet blev åbnet 50% ved landboskolen. Bag Tune Landevej kan opstuves i størrelsesordenen 2500 m 3. Vandføringen gennem Greve Landsby var herefter under kontrol og faldt til d. 17. august til ca. 50 l/s, hvor magasinerne bag Tune Landboskole og Tune Landevej var tømt. Den store vandmængde dels fra Grevebækken, dels fra afstrømningen fra Olsbækken og Kildebrøndebækken, fik vandføringen, og dermed vandstanden ud gennem Olsbækkens to afløb, til at stige kraftigt. Vandstanden ved dæmningen omkring Godsparken blev forøget til mellem kote 1.3 og 2.0 m, hvilket ikke gav problemer med oversvømmelser i området. Der var ingen tilbagestuvninger fra området gennem regnvandssystemet, da der er sat kontraklapper på udløbene. Der var dog vand på stierne langs vandløbet. Risten ved Vandværksvej blev oprenset og overvåget tæt. Tirsdag d. 17. august faldt der 50mm på 7 timer. Som under den foregående regn var Tune Y fortsat fyldt, da den store afstrømning fra nedbøren kom, og afstrømningen løb derfor uforsinket til Hederenden. Skottet ved Tune Landboskole blev lukket til 50%, og jernpladen blev stående ved Tune Landevej. På to timer var magasinet bag landboskolen og Tune Landevej fyldt, og vandet begyndte at løbe over Grevevej og kom meget tæt på huset Grevevej 1, hvor der blev lagt sandsække ud. Beredskabet skaffede sandsække, som blev lagt ud på Grevevej. Idet regnen var 6. september 2010/BPA Side 10

11 holdt op, var det kendt, at Grevebækken gennem Greve Landsby nu kunne tage mere vand. Derfor blev jernpladen justeret. Pga. det meget store tryk blev vandføringen gennem Greve Landsby meget stort, større end 2000l/s, dette betød, at bassinet i Greve Landsby blev fyldt på 15 minutter og løb over Vestergårdsvej og oversvømmede Børnehaven. Det kraftige flow i vandløbet oversvømmede mange haver og kom i nogle tilfælde i nærheden af husene nedstrøms Degnestrædet (se Figur 6 hvor terrænkurverne er vist. Det ses, at området ligger meget lavt mellem 11.5 og 12.5 m. Sammenlignet med vandstandsmåleren på Figur 7 ses det, at området har været tæt på oversvømmelse der hvor brønde har kunnet lede vand til overfladen ). Trykket i fællesledningen som løber gennem Greve Landsby fra Tune, gav oversvømmelser fra afløbet i Lillegade 8. Lillegade 8 fik ikke oversvømmelser fra vandløb og dræn fra markerne, da ejeren har etableret en vold omkring sit hus som holdt vandet ude. Greve brandvæsen pumpede fra det grønne naboområde til vandløbet nedstrøms Lillegade hvor vandløbet er åbent. I alt vurderes det på nuværende tidspunkt, at ca. 3 huse fik skadevoldende oversvømmelser. Efter ca. en halv time faldt trykket, og jernpladen blev justeret, så vandføringen faldt til mellem 1100 og 1200 l/s, hvilket lige præcis kunne komme gennem byen uden problemer. Efter 9 timer begyndte afstrømningen fra Tune By og de omkringliggende marker at falde. Det betød, at vandstandene i magasinerne bag skottene ved Tune Landboskole og Tune Landevej faldt. D. 22. august kl. 05:00 var forholdene stabile med en vandføring i Grevebækken på 55 l/s, margasinerne var tømt, Tune Y var stadig fyldt. Pga. de store vandmængder i spildevandssystemet/fællessystemet var der fare for oversvømmelse af kældre i starten af Greve Bygade. Bassin Tune Y Tune Landboskole Tune Landevej Bassin Degne strædet Figur 5 Højdekurver i Greve Landsby (Blå er højest og hvid-gul er lavest) 6. september 2010/BPA Side 11

12 Figur 6 Området nedstrøms Degnestrædet med terrænkurver (Gul-lyserød er m) De følgende fem dage kom der 30 mm regn fordelt på ca. 4 regnhændelser. Da der ikke var bassinvolumen til rådighed i Tune, og da de øvre grundvandsmagasiner var meget fyldte, strømmede alt regnvand til Hederenden, og der var store mængder vand, der drænede hurtigt fra de ellers langsomt afstrømmende markområder. Gennem ugen blev vandføringen gennem Greve Landsby overvåget, og skottet ved Tune Landboskole åbnet og lukket efter behov. Situationen var hele tiden under fuld kontrol, og der opstod ingen uhensigtsmæssigheder. D. 27. august flyttes den ene pumpe fra Olsbækkens udløb til Tune Y, hvor den hjalp til med at få tømt Bassin Y til spildevandsledningen. 6. september 2010/BPA Side 12

13 Figur 7 Vandstanden ved Degnestrødet før og efter rørindløbet Greve Centervej Greve Centervej blev lukket pga. at der bygges i området og dræningen ikke var fuldført. I forbindelse med etablering af ekstra volumen i området (som er en del af klimatilpasningen af Greve Landsby) inddrages denne erfaring. 6. september 2010/BPA Side 13

14 Figur 8 Vandstanden ved Olsbækkens aflastningsledning ved Vandværksvej, nedstrøms Lillevangsvej i det gamle tracé samt i Mosede Havn sammen med nedbøren på Mosede Renseanlæg. 6. september 2010/BPA Side 14

15 Olsbækkens udløb Som beskrevet tidligere afstrømmer Olsbæk-systemet via åløbet gennem byen og aflastningsledningen ved Vandværksvej. Vandstanden måles lige nedstrøms Lillevangsvej og ved selve overløbskanten ved Vandværksvej, se Figur 8. På figuren ses også nedbøren og vandstanden målt i Mosede Havn. Den gule kurve er vandstanden nedstrøms Lillevangsvej. Denne måler er placeret i det gamle vandløbstracé og sidder desværre i planter, hvilket gør, at den ikke måler rigtig under hele forløbet, men den viser dynamikken i den øverste eng. Fra d. 8. august stiger afstrømningen i den nedre del af Olsbækken og vandstanden ved aflastningsledningen holdes så lav som mulig, ved at overløbsklapperne sænkes, og risten holdes ren. Området omkring søen ved Olsbæk Eng, hvor bl.a. Greve Vandværk ligger, stod under vand. Der skete ingen skadevoldende oversvømmelser, men vandstandene stod meget højt og oversvømmede Vandværkets okkerbassin. Efter de to store regnhændelser stiger vandstanden ved Vandværksvej og for at sikre en så stor afstrømning til Køge Bugt som mulig, i tilfælde af at der kommer mere regn, pumpes der fra Olsbækken over overløbskanten til aflastningsledningen. Pumpen opsættes d. 19. august. Denne pumpe suppleres med endnu en pumpe dagen efter. Baggrunden for at holde skarpt øje med vandstanden i området, var at nedbørssituationen var af samme størrelse som i 2007, hvis der faldt 50mm mere regn. Vandstanden skulle derfor holdes så langt nede som mulig. Pumpningen og oprensningen kombineret med dæmningen omkring Godsparken var tiltag, som ville forhindre, at den tilsvarende nedbørsmængde gav samme udfordringer som i Erfaringerne fra juli 2007 var, at opstuvningen ved aflastningsledningen kunne stige meget ved 260mm regn på 3 uger. Da pumperne blev sat op i august 2010, var der faldet godt 200mm regn. Der var i august 2010 på intet tidspunkt grund til panik dels pga. tilbageholdelsen i markerne, dels da volden omkring Godsparken ville have sikret imod oversvømmelser på trods af 50mm mere nedbør. Pumperne kørte indtil d. 26. august, hvor den ene blev kørt til bassinet i Tune og den anden blev standset dagen efter, da vandstanden er kommet ned på rimeligt normalt højt niveau. 6. september 2010/BPA Side 15

16 Figur 9 Oversigt over den nedre del af Olsbækken Klimatilpasning og hurtige tiltag I dette afsnit gøres der rede for hvilke tiltag, der er planlagt og hvilke der vil blive undersøgt efter regnhændelsen i Olsbæksystemet. Planlægningen af klimatilpasningen af Greve Landsby foreligger: 1) der etableres et bassinvolumen på 20000m 3 mellem overløbet fra Tune Y og Hederenden. Udløbet til Hederenden kan således holdes på 500 l/s indtil bassinet er fyldt op. Herefter vil markvoluminerne som blev taget i brug under hændelsen august blive anvendt til beredskab. Det vurderes, at det ekstravolumen ville have reduceret oversvømmelserne i Greve Landsby. 2) Vandløbet føres gennem bassinet i Greve Landsby, der sættes en vandbremse på udløbet og bassinet terrænreguleres af æstetiske hensyn. Sålesdes vil der ske en bedre udnyttelse af bassinet. Mellem Lille Gade og Degne Strædet udjævnes et kraftigt fald som ligger i starten af rørlægningen nedstrøms Degnestrædet. Det foreliggende projekt forslag har snoninger på vandløbet på denne strækning. Det vil vha. erfaringerne fra den beskrevne periode blive undersøgt om disse snoninger skal justeres. Følgende tiltag vil blive undersøgt: For at sikre en hensigtsmæssig styring af opstuvningerne opstrøms Tune Landboskole, opsættes en vandstandsmåler, og kritisk kote præciseres i marken. Etablering af anlæg til et skot ved Tune Landevej, som let kan åbnes og lukkes. Vandføringen igennem bør være kendt når skottet justeres. Opsætning af kontraklap på dræn til genbrugsbutikken. Igangsætning af aftale med ejeren af granplantagen (miljøafdelingen). Mulighederne for forhøjelse af brinkerne ud mod Tune Landevej undersøges. 6. september 2010/BPA Side 16

17 I projektet Serviceniveauet Greve Landsby lægges vandløbet gennem bassinet for at udnytte bassinvoluminet. Udløbet herfra skal kunne reguleres, så der sikres en maksimal vandføring ud af bassinet, når det ikke regner og det kan begrænses når det regner ( l/s). Kanten i den østlige del af bassinet i Greve Landsby justeres, så kanthøjden rundt om bassinet er konstant og voluminet dermed bliver større. Greve Landsby projektet fra Lillegade til Degnestrædet skal revideres i relation til de nye erfaringer. Afløbet til aflastningsledningen ved Vandværksvej skal justeres i forbindelse med klimatilpasningen af Olsbækken. Eventuelt kan afstrømningen forbedres ved etablering af en længere overfaldskant, som måske skal kunne sænkes mere, så afstrømningen bliver mere fleksibel, og kan justeres efter vandstanden i Køge Bugt. Lille Vejle Å Pga. de meget store afstrømninger dels fra land dels fra byen stod vandstanden i Lille Vejle Å meget højt og oversvømmede kolonihaverne i Hundige. Der var ingen skadevoldende oversvømmelser i dette system, men vandstanden var høj i systemet pga. de store langvarige regnmængder. På Figur 11 ses vandstanden lige nedstrøms Lumringsrenden. Den hurtige afstrømning fra byområderne ses på figuren som den kraftige stigning i vandstanden umiddelbart efter regn, og dræningen fra markerne ses som et langsommere fald i vandstanden. Greve Kommune har planlagt at etablere en vold for at afskærme haverne mod høj vandstand i Lille Vejle Å. Figur 10 Nedre del af Lille Vejle Å 6. september 2010/BPA Side 17

18 P.t planlægges klimatilpasningen af hovedsystemet Lille Vejle Å. Der er opstillet en hydraulisk model for systemet, som er ved at blive kalibreret til målerne. Figur 11 Vandstanden i Lille Vejle Å lige nedstrøms Lumringsrenden (venstre akse) og nedbøren på Mosede renseanlæg (højre akse) Mosede, Greve Midt og Streget Streget var under pres, men der var ingen oversvømmelser langs Streget. Bassinet ved Engen var fyldt og gav oversvømmelser i de lavtliggende haver omkring. Der var ingen skadevoldende oversvømmelser i Mosede og Greve Midt. I forbindelse med klimatilpasningen af Streget vil det blive undersøgt, om brinkerne på Streget skal justeres, og om der skal etableres en pumpe på udløbet ved Åmosevej. P.t. klimatilpasses Birkedal området. Der er opstillet modeller, som er ved at blive justeret til målerne i området. 6. september 2010/BPA Side 18

19 Figur 12 Oversigt over Streget i Greve Midt og Mosede 6. september 2010/BPA Side 19

20 Figur 13 Vandstanden i Streget ved Åmosevej og vandføringen via aflastningsledningen ved Åmosevej til Køge Bugt. Kildebrønde Landsby Som alle andre steder, var der meget vand i vandløbet i Kildebrønde. Fresiahaven oplevede terrænoversvømmelser pga. drænvand fra markerne, men der var ingen skadevoldende oversvømmelser i Kildebrønde Landsby. Greve Brandvæsen assisterede med pumper i Fresiahaven tirsdag d. 17. August september 2010/BPA Side 20

21 Figur 14 Kildebrønde med Fresiahaven indtegnet Erfaringerne fra perioden inddrages i planlægningen af klimatilpasningen af Kildebrønde. 6. september 2010/BPA Side 21

22 Karlslunde Nedbørshændelsen gav stort set ingen problemer i selve regnvandssystemet i Karlslunde. Men den koblede regn gav anledning til, at Søen, Brødmosen og området hvor Karlslundebækken møder Møllebækken konstant var fyldt op og i flere tilfælde oversvømmede haver. Figur 15 Karlslunde med Søen, Brødmosen og vandløbene ved Karlslunde mose. Klimatilpasningen af Karlslunde er ved at blive gennemført. Der er opstillet en hydraulisk model for Karlslunde, som er ved at blive justeret i forhold til målerne. Erfaringerne fra perioden vil blive brugt i klimatilpasningsarbejdet, og ikke mindst i arbejdet med etablering af beredskabsplanerne. 6. september 2010/BPA Side 22

23 Figur 16 Vandføring i Møllebækken Mosede Renseanlæg Rensningsanlægget har i efteråret/vinter 2009 fået nye indløbspumper, som har en dimensioneret maksimal kapacitet på 4800 m 3 i timen. I regnvejrsperioden har pumperne i perioder været oppe på at pumpe lidt over 5000 m3/t ind på anlægget. Indløbspumperne har fungeret upåklageligt og de har sikret at indløbssumpen ikke på noget tidspunkt har været oppe i kote -1m, som er den kote, som aktiverer særlige tiltag. Den maksimale vandstandskote i perioden var -1,05m. Ved normalt indløbsflow er vandstanden nede i kote -2,9m. Sandfanget druknede under regnvejret og forklaringstanken var også hårdt belastet. Der kunne på forklaringstanken konstateres ældre revnedannelser i betonen, da regnvejret var på sit højeste og forklaringstanken bør derfor gennemgås, så disse ikke udvikler sig. Der kom meget sand, sten og grus ind gennem indløbet. Herunder sten med størrelser op til 10x10 cm samt asfalt og belægningssten. Flowet gennem anlægget fordeles under meget regn mellem procestank og biofiltre. Den samlede mængde som kan føres gennem procestank og biofiltre er 2200 m 3 /t med normal rensning, i alt kan der føres 4000 m3/t igennem anlægget (ved ringere rensningsgrad), resten føres gennem sandfang og forklaringstank og by-passer resten af anlægget og føres direkte til udløbet (denne vandmængde kaldes overløb ). Der var i perioden et samlet overløb på knap m 3 fordelt på 9 dage med spidsbelastninger. 6. september 2010/BPA Side 23

24 De nye indløbspumper, som har større kapacitet, har givet langt større drift- og beredskabssikkerhed og stabilitet i denne situation. Figur 17 Indløbsflowet på Mosede Renseanlæg Arbejdet med planlægning af aflastning af spildevandssystemet viser, at der skal etableres et bassinvolumen på 1000m 3 på renseanlægget, som vil sikre en større fleksibilitet og en reduceret risiko for oversvømmelser i kældre og på renseanlægget. For at reducere belastningen af Køge Bugt fra renseanlægget i forbindelse med normal regn implementeres der regnstyring på anlægget. Arbejdet pågår. Spildevandspumpestationer Pumpestationerne har i spidsbelastningerne kørt på deres maksimale, særligt Rønagervej har været belastet og har i store dele af perioden været på høj alarm. I forbindelse med projektet: Aflastning af spildevandssystemet integreres de hydrauliske forhold i og opstrøms pumpestationerne. 6. september 2010/BPA Side 24

25 6. september 2010/BPA Side 25

Eksempel på et kommunalt/ forsynings beredskab Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød

Eksempel på et kommunalt/ forsynings beredskab Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Eksempel på et kommunalt/ forsynings beredskab Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Indhold Udfordringen Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

IDA-miljø Vandet på landet

IDA-miljø Vandet på landet IDA-miljø Vandet på landet X Robuste løsninger for klimatilpasning af byer i det åbne land med eksempler fra Greve og Solrød 27. november 2014 Indhold Baggrund 2 x nedbør Målinger vandføring nedbør og

Læs mere

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej

Ud over de udpegede veje er følgende veje inkluderet som grønne veje i projektet: Oxford Allé, Alperosevej, Funkiavej og Kentiavej 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejene samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Forsyning Taarbæk kælderoversvømmelse Afklaring af hændelsesforløb under stormen 6. dec. 2013 September 2014 Udarbejdet til: Forsyning Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Udarbejdet af: EnviDan A/S Søren

Læs mere

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by

IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Regnudvalget IDA 7. februar 2017 Oversvømmelse af København, den Blå/Grønne by Fortidens, nutidens og fremtidens nedbør. Dimensionering af afstrømningssystemer i et klima der varierer Indhold Højintens

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Prioritering af klimatilpasningen af regnvands- og vandløbssystemer i Greve Kommune

Prioritering af klimatilpasningen af regnvands- og vandløbssystemer i Greve Kommune Januar 2009 Prioritering af klimatilpasningen af regnvands- og vandløbssystemer i Greve Kommune I denne rapport beskrives forslag til prioritering af klimatilpasningen af Greve Kommunes regnvands- og vandløbssystem.

Læs mere

Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007

Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 20. september 2007 Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 Samlet strategi for indsats imod oversvømmelser både på de skatte- og brugerfinansierede områder. Samlet strategi for indsats imod oversvømmelser

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

4. udledning af overfladevand fra vejanlæggets ubeskyttede jordoverflader og de tilknyttede arbejdsarealer i anlægsfasen

4. udledning af overfladevand fra vejanlæggets ubeskyttede jordoverflader og de tilknyttede arbejdsarealer i anlægsfasen Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet ptp@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Tilladelse til udledning af vejvand til Vardegårdsløbet via udløb U13a og til Rørmoseløbet via udløb U6a og U6b. Køge Bugt Motorvejen

Læs mere

Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012

Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012 Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012 Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker. Indhold 1. Baggrund ekstremregn og oversvømmelser 2. En køreplan for klimatilpasning

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve

Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve Birgit Krogh Paludan Greve Solrød orsyning Højintens nedbør Tegning fra oversvømmelsesdirektivet

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVER- SVØMMELSER RAPPORT

SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVER- SVØMMELSER RAPPORT Til Projektgruppen Dokumenttype Rapport Dato December 2014 SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVER- SVØMMELSER RAPPORT RAPPORT FOR SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVERSVØMMELSER Dato

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Status på indsats imod oversvømmelser TU1/07.02.06

Teknisk Forvaltning. Status på indsats imod oversvømmelser TU1/07.02.06 Teknisk Forvaltning TU1/07.02.06 Status på indsats imod oversvømmelser INDHOLD 1 BAGGRUND... 2 2 STATUS PÅ IGANGVÆRENDE AKTIVITETER... 2 2.1 REGNVANDSSYSTEMET... 2 2.1.1 Screening af tiltag på regnvandssystemet

Læs mere

Københavns Kommune. Drosling af afløb

Københavns Kommune. Drosling af afløb Københavns Kommune Drosling af afløb December 2011 Københavns Kommune Drosling af afløb December 2011 Ref.: Drosling af afløb Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BORGMESTER NIELS HÖRUP. VANDPLUS Rum til regn og aktivitet. Flyt eller forebyg? KILEN

SOLRØD KOMMUNE BORGMESTER NIELS HÖRUP. VANDPLUS Rum til regn og aktivitet. Flyt eller forebyg? KILEN Flyt eller forebyg? Vi tilpasser os klimaforandringerne Sol og rød = Sump og rydning Ser muligheder i nødvendige tekniske faciliteter Skaber merværdi Samler interesser Udnytter ressourcer Oversvømmelser

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand

Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013. Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Efter separeringen hvilke problemer står vi med? DANVA temadag 12. marts 2013 Morten Ø. Nielsen Aarhus Vand Præsentation Morten Ø. Nielsen Projektleder Aarhus Vand Baggrund: Arbejder med separeringsprojekter

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Hvordan vil det se ud, hvis vi i højere grad nedsiver?

Hvordan vil det se ud, hvis vi i højere grad nedsiver? Rørcenterdage, Teknologisk Institut, d. 17. og 18. juni 2009 - A1 LAR Lokal afledning af regnvand Hvordan vil det se ud, hvis vi i højere grad nedsiver? Jan Jeppesen (1,2) (1) Alectia A/S, Denmark (2)

Læs mere

STATUSNOTATET BESKRIVER FØLGENDE: 1 INDLEDNING... 2 2 SPILDEVANDSSYSTEMET... 2 AFSLUTTEDE AKTIVITETER... 2

STATUSNOTATET BESKRIVER FØLGENDE: 1 INDLEDNING... 2 2 SPILDEVANDSSYSTEMET... 2 AFSLUTTEDE AKTIVITETER... 2 Teknisk Forvaltning TU5/03.05.05 Statusnotat nr. 9 om indsats mod oversvømmelser STATUSNOTATET BESKRIVER FØLGENDE: 1 INDLEDNING... 2 2 SPILDEVANDSSYSTEMET... 2 AFSLUTTEDE AKTIVITETER... 2 IGANGVÆRENDE

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Vandafstrømning på vejen Formål: Hvordan forsinker man vandet der hvor det rammer? Her skal I styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Analyse af afløbssystemet

Analyse af afløbssystemet Greve kommune Analyse af afløbssystemet Fase 1 Februar 2003 Greve kommune Analyse af afløbssystemet Fase 1 Februar 2003 Dokument nr P-057422-A Revision nr 001 Udgivelsesdato Februar 2003 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

ST. VEJLE Å VISIONSPLANSSTATUS

ST. VEJLE Å VISIONSPLANSSTATUS ST. VEJLE Å VISIONSPLANSSTATUS x MOTORVEJSBASSIN x EGELUNDSPARKEN - NORD x P-ÅDAL x EGELUNDSPARKEN - SYD x BASSIN P x KONGSHOLMPARKEN INDLEDNING x BASSINER SYDVEST FOR VALLENSBÆK SØ TRANEGILDE LANDSBY

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Indhold Mål... 2 Klimaet ændrer sig... 2 Kan vi forudsige oversvømmelser?... 2 Hvad kan vi gøre?... 4 Principper for lokal

Læs mere

Usserød Å projektet 1995-2002

Usserød Å projektet 1995-2002 Usserød Å projektet 1995-2002 I perioden 1995-2002 har Frederiksborg Amt og Hørsholm, Birkerød og Karlebo kommuner gennemført en række tiltag i Usserød Å for at forbedre åens tilstand. Opgaven er blevet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ekstraordinær referat Torsdag den 20. september 2007 kl. 16:30 i mødelokalet på 4. sal Medlemmer: Henrik Gliese Pedersen (B) Brian Hemmingsen (A) Preben Husted (A) Lars Kilhof

Læs mere

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Vejforum 5. december 2013 Samarbejde om klimatilpasningsplanen Frank Brodersen, direktør

Læs mere

SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL

SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL SØNDRE PARK REGNVAND OG TRAFIK, DEL 2-1 SKITSEFORSLAG + ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG - AUGUST 2015 RAMBØLL DEL 2-1 A: SØNDRE PARK SKITSEFORSLAG TRAFIKPROJEKT I OMRÅDET OMKRING SØNDRE PARKVEJ OG SØNDERVANG

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Roskilde Kommune. Februar 2011

Roskilde Kommune. Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2011 Roskilde Kommune Februar 2010 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund 2 1.1 Terminologi 2 1.2 Grundlag for tillægget

Læs mere

Emnerne er behandlet overordnet, og i det følgende er det forsøgt at give svar på så mange høringssvar som muligt inden for hver kategori.

Emnerne er behandlet overordnet, og i det følgende er det forsøgt at give svar på så mange høringssvar som muligt inden for hver kategori. NOTAT Projekt : Oversvømmelse i Skovmose i Sønderborg Kundenavn : Sønderborg Kommune Emne : Svar på høringssvar fra første høringsperiode Til : Hans Erik Jensen/Ebbe Enøe Fra : Henrik Skytte Projektleder

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i Herlev Kommune Center for Teknik og Miljø Herlev Bygade 90 2730 Herlev Att. Kirsten Høi 3. juli 2014 Journalnr. 163-2014-9417 Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde

Læs mere

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007

16. august 2007. Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 16. august 2007 Oversvømmelserne i Greve Kommune Juli 2007 Oversvømmelser i Greve Kommune i juni juli 2007 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2. ÅRSAGER TIL OVERSVØMMELSEN EFTER 5. JULI 2007 3 2.1. REGNVANDSSYSTEMERNE

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune

Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune November 2011 Klimatilpasningsstrategi for Solrød Side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Oversvømmelser... 3 Klimaændringer... 4 Status... 4 Strategi...

Læs mere

Spildevandsplan høringssvar

Spildevandsplan høringssvar Spildevandsplan høringssvar På G/F Stenvadpark vegne skal jeg hermed fremkomme med følgende høringssvar til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2014-2017. Det undrer mig meget, at den problematiske Krogvadrende

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter

Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Aarhus Vands oplevelser med ansøgning af medfinansieringsprojekter Agenda Sluse-projektet Lystrup Oplevelser med ansøgningsprocedurer Er medfiniansieringsbekendtgørelsen hensigtsmæssig og hvordan er det

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden.

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden. Forsyning Helsingør A/S Att. Søren Valeur Ungstrup Haderslevvej 25 3000 Helsingør Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282526 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning v/ direktør Allan Bruus, Middelfart Spildevand Copyright Middelfart Spildevand as 1 Området Copyright Middelfart Spildevand

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Annette Brink-Kjær, Vandcenter Syd Jens Jørgen Linde, PH-Consult Nanna Høegh Nielsen, PH-Consult Lina Nybo Jensen, Lina Nybo

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan.

Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan. Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan. Status: Der blev på teknikermødet den 4. jan fremlagt hydraulisk modellering af effekt af projektforslag fra landskabsarkitekter

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere