Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland"

Transkript

1 Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Juni 2011

2 0 Indledning Generelle regler Generelt for feltarbejde Underretning ved uheld/nødsituationer Forsikring Farligt gods Projektlederens ansvar Kontrol af udstyr Udnævnelse af feltleder Sikkerhed til søs Generelle regler for brug af små både (herunder jolle, gummibåd, kano og kajak) Sejlads i havneområder, kystnære områder, åbent farvand, elve m.m Sikkerhed i øde områder m.m Vejledning i forbindelse med feltarbejde i øde områder Generelle sikkerhedsregler Kontaktprocedure Færdsel i fjeldet Lejrophold Våben Færdsel på gletsjere Arbejde i områder med hunde og ræve Arbejde i områder med moskusokser Arbejde i områder med isbjørne Brug af snescooter Ved fjeldklatring og arbejde i fuglefjelde Sikkerhed omkring helikoptere og fastvingede fly Krydsning af elve Anvendelse af maskiner m.m Anvendelse af benzindrevne stærkstrømsgeneratorer Dykkerarbejde Leje af dykkerbistand Dykkerlederens ansvar Brændstof m.m Vejledning i anvendelse af transportable flaskegasanlæg til brug i teltlejre, beboelsescontainere m.m Appendiks A Appendiks B Appendiks C Appendiks D Side 2 af 29

3 0 Indledning Målet med håndbogen er at samle alt materiale med relation til sikkerhed i forbindelse med DMU s virke i Grønland. 1 Generelle regler Samtlige medarbejdere med tjenesterelateret ophold i Grønland er forpligtet til at sætte sig ind i indholdet i denne sikkerhedshåndbog og følge bogens retningslinjer. Grønland har selvstyre og dermed deres egen Lov om arbejdsmiljø, i.e. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø i Grønland, Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af 26. oktober Medarbejdere med tjenesterelateret ophold i Grønland har pligt til at kende denne lov, inden de påbegynder arbejde i Grønland. Den findes på flg. link: Arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser gælder generelt for alt arbejde. Undtaget er arbejde som er udført i forbindelse med sejlads eller flyvning. Her gælder hhv. Søfartsloven og Luftfartsloven: Søfartsloven: Luftfartsloven: Den såkaldte rejsebekendtgørelse er gældende for adgang til og arbejde i øde dele af Grønland, og endvidere er den såkaldte Nationalparkbekendtgørelse relevant i relation til arbejde i Nationalparken for Nord- og Nordøstgrønland. Begge disse bekendtgørelser samt anden vigtig information findes på Grønlands Selvstyres hjemmeside: på engelsk. Der findes en række lokale regelsæt på relevante arbejdspladser og stationer i Grønland, f.eks. Grønlands Naturinstitut, Forskningsstation Zackenberg og Station Nord. Disse skal naturligvis også følges af DMU-medarbejdere. Man skal have en speciel tilladelse for at arbejde med isotoper i Grønland. Denne tilladelse får man ved henvendelse til Grønlands Selvstyre, Departementet for Sundhed med følgende oplysninger: Hvor meget (f.eks. 14 C og 35 S) er der brug for at anvende (med specifikationer) Hvor skal undersøgelserne foretages Hvornår skal de foretages Hvem er ansvarlig Man skal ligeledes være opmærksom på, at nogle af de materialer man skal anvende i forbindelse med feltarbejde i Grønland vil være farligt gods ved transporten til og fra Grønland. De nødvendige papirer til transport af farligt gods fås ved AU s sikkerhedsrådgivere. Se mere under punkt Generelt for feltarbejde Ved feltarbejde i Grønland bør man som hovedregel mindst være to personer. Ved særligt risikofyldt arbejde skal man mindst være to personer, og flere end to personer ved arbejdsopgaver der kræver flere personer for at personerne kan udføre sikkert og forsvarligt arbejde. For eksempel kræ- Side 3 af 29

4 ver dykkerloven udover dykkeren både en dykkerassistent og en handymand - altså minimum tre personer. Eksempler på særlig risikofyldt arbejde er dykning, sejlads i jolle eller gummibåd, brug af snescooter i øde områder, klatring i fuglefjeld m.v. Projektlederen skal, inden arbejdet påbegyndes, udarbejde en plan for feltarbejdet (APV), så alle feltarbejdere ved, hvordan der kan arbejdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på projektet. Er projektlederen ikke til stede som den ansvarlige person for sikkerheden, skal projektlederen udpege en person, en såkaldt feltleder (se afsnit 2.2), der tager sig af sikkerheden. Feltarbejdere skal bruge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med feltarbejde. Feltarbejdere skal desuden være udstyret med tilstrækkeligt kommunikationsudstyr. Alt efter hvilken del af Grønland der arbejdes i, kan der være variationer i hvilke kommunikationsudstyr der fungerer bedst. Feltarbejdere skal som minimum være udstyret med en iridiumtelefon. I øde dele af Grønland suppleres iridiumtelefonen altid med en Personal Locator Beacon (PLB) eller en Spot Satellite Messenger. Til lokal kommunikation, f.eks. imellem de forskellige feltarbejdere indenfor et begrænset område, kan VHF-radio til intern kommunikation være en fornuftig sikkerhedsforanstaltning. Ved feltarbejde skal feltarbejdere og feltlederen vurdere, om der er behov for at aftale faste meldetidspunkter fra feltarbejdere til en hovedbase eller en kontaktperson, som ikke deltager i feltarbejdet. Som hovedregel skal feltarbejderne melde tilbage på fast aftalte tidspunkter mindst en gang om dagen til hovedbasen eller kontaktpersonen. I forbindelse med disse samtaler, skal feltarbejderen give besked hvis aftalte planer ændres. Feltarbejdere bør, som minimum have en gyldig stivkrampevaccination. Bakterien, som forårsager stivkrampe, findes ikke i Grønland, men for at undgå stivkrampeudbrud under arbejdet, som følge af smitte med denne bakterie tilegnet før afrejse til Grønland, bør feltarbejdere vaccineres mod stivkrampe. Hvis der risiko for smitte med andre sygdomme under feltarbejdet, skal det inden rejsens start undersøges om vaccination er nødvendig. 1.2 Underretning ved uheld/nødsituationer DMU skal underrettes omgående, hvis der sker uheld eller ulykker med personer, samt hvis der opstår sygdomstilfælde, som kræver behandling. Kontaktperson i DMU er lederen af den/de pågældende personers afdeling/sektion eller en af lederen udpeget til at varetage dette (NB! skal fremgå tydeligt, så der ikke sker misforståelser). Opstår der et uheld, en ulykke eller et sygdomstilfælde skal lederen af afdelingen/sektionen således straks kontaktes og lederen/den udpegede ansvarlige skal så tage stilling til: om der er behov for evakuering (og igangsætter om nødvendigt denne), om der er behov for konsultation med læge (og foranlediger i givet fald denne), om der er behov for involvering af forsikringsselskab (og tager i givet fald kontakt til dette), om der er behov for anmeldelse af arbejdsulykke, med orientering af sikkerhedslederen og den relevante forskningschef, hvis det er en DMU-ansat, og hvis det er en person fra en anden institution, da dennes chef. Inden afrejse fra Danmark skal alle feltarbejdere aflevere en oversigt til afdelingssekretæren, over de personer, som, de ønsker, skal informeres i tilfælde af sygdom, uheld eller ulykke. Side 4 af 29

5 Zackenberg: Ved Forskningsstation Zackenberg gælder følgende: Logistiklederen ved Zackenberg er sikkerhedsansvarlig men skal i enhver situation, hvor der opstår uheld, ulykker eller sygdomstilfælde straks kontakte lederen på DMU, jf. proceduren ovenfor. Logistiklederen ved Zackenberg skal ligeledes straks kontakte lederen på DMU, hvis der opstår problemer med medarbejdere eller gæster, som ikke overholder logistiklederens sikkerhedsinstruks. 1.3 Forsikring DMU er omfattet af statens selvforsikringsordning, der omfatter alle risici, som normalt dækkes ved forsikringstegning, herunder reglerne i Lov om arbejdsskadeforsikring. Tjenesterejseforsikringen er pr nu også en del af statens selvforsikring og gælder for rejser til udlandet, inkl. Grønland og Færøerne. DMU har ikke hjemmel til at tegne særlige tillægsforsikringer. Dækning i lighed med SAR (Search and Rescue insurance) sker via selvforsikringsordningen. Det er Europæiske Rejseforsikring A/S, der administrerer tjenesterejseforsikringen. I forbindelse med sygdomstilfælde eller ulykker skal Europæiske Rejseforsikring A/S (www.europaeiske.dk, tlf.: ) derfor kontaktes straks enten via den pågældendes leder fra DMU (se afsnit 1.2) eller direkte (husk orientering af lederen af logistiksektionen). Ved henvendelser til Europæiske Rejseforsikring A/S skal patientens policenummer oplyses. Dette fremgår af forsikringskortet fra Europæiske Rejseforsikring A/S, som alle medarbejdere har fået udleveret og som naturligvis skal medbringes på alle rejser. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt til Europæiske Rejseforsikring A/S. Selv harmløse sygdomstilfælde kan udvikle sig, og i store dele af Grønland kan det tage tid at komme til behandling. Europæiske Rejseforsikring A/S har en stab af meget erfarne medarbejdere, herunder relevante speciallæger, som hurtigt kan vurdere en situations potentiale for at udvikle sig til noget alvorligt. Det kan blive nødvendigt med en konkret vurdering af forsikringssituationen, når der er tale om helt specielt feltarbejde, hvor de ekstraordinære opgaver må præciseres nøjere. I forbindelse med opgaver, der indebærer dykning, skal der tegnes en korttids erhvervsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S. Side 5 af 29

6 1.4 Farligt gods I mange forskellige situationer har vi brug for stoffer eller materialer som er helt naturlige i vores hverdag, men som når det skal transporteres kræver ekstra bevågenhed. For at hjælpe de enkelte feltarbejdere godt på vej kommer her en lille gennemgang af hvad der er farligt gods og hvem man skal henvende sig til. Generelt Når farligt gods skal transporteres afhænger reglerne af transportformen. Skal der transporteres på landevej vil det være ADR konventionen som er gældende, hvis det er med skib vil regelsættet hedde IMDG og med fly er det IATA reglerne som skal følges. Det mindst restriktive er generelt landevejstransporten, mens flytransporten er den mest restriktive. Samtidig er det et lovkrav at virksomheder der transporterer farligt gods har en sikkerhedsrådgiver, der er ansvarlig for farligt gods transporterne. På Århus Universitet har vi løst dette ved, at have 3 sikkerhedsrådgivere der supplerer hinanden. Derfor skal én af sikkerhedsrådgiverne kontaktes, så de kan hjælpe dig, hvis du skal have noget med til Grønland der er farligt gods. Sikkerhedsrådgivere ved AU De 3 sikkerhedsrådgivere er: Marianne Sletting, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg. Tlf Mail: Egon Frandsen, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg. Tlf Mail: Trine Guldager Sørensen, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg. Tlf Mail: Fareklasser Om gods er farligt kan skyldes mange forskellige forhold. Det kan være kemiske, fysiske eller biologiske forhold. Farligt gods inddeles i følgende klasser: Klasse 1 Eksplosive stoffer og genstande Klasse 2 Gasser Klasse 3 Brandfarlige væsker Klasse 4.1 Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserende eksplosivstoffer. Klasse 4.2 Selvantændende stoffer Klasse 4.3 Stoffer der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Klasse 5.1 Oxiderende stoffer Klasse 5.2 Organiske peroxider Klasse 6.1 Giftige stoffer Klasse 6.2 Smittefarlige stoffer Klasse 7 Radioaktive stoffer Klasse 8 Ætsende stoffer Klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande Hver fare-klasse udløser forskellige UN-Numre, og hvert UN nr. viser hvilke faresedler og emballagegruppe der skal anvendes. Side 6 af 29

7 UN-numre UN-numrene findes i ADR/IATA/IMDG i den del som hedder stoflisten og består af omkring 4000 stoffer og blandinger, med hver deres regler for håndtering og transport. Hvert enkelt UN nummer har sine regler mht. hvordan det skal pakkes, mærkes og håndteres. Eksempler på farligt gods Eksempler på hvad der typisk er farligt gods: Gasflasker til din trangia, 11 kg gasflasker o.lign. også tomme gasflasker er farligt gods Dykkerflasker, medmindre ventilen er åben Radioaktive isotoper er altid farligt gods med fly og afhængig af styrken også med skib og lastbil Lithium-batterier også selvom de er indbygget i appartur f.eks. i en beacon Kemikalier afhængig af mængde og koncentration Signalpistol patroner Nødraketter Ammunition til riffel o.lign. Patroner til selvoppustelige redningsveste Hvis du er i tvivl om noget er farligt gods skal du altid kontakte en af sikkerhedsrådgiverne ovenfor, som jo alligevel skal udarbejde papirer til din transport, hvis det er farligt gods. Side 7 af 29

8 2 Projektlederens ansvar 2.1 Kontrol af udstyr Projektlederen har ansvaret for sikkerhedsudstyret på feltarbejde, herunder at udstyret på forhånd er kontrolleret og i orden. Selv på kortvarige feltophold, skal feltarbejderne have et minimum af nødvendige reservedele og værktøj med for enkle reparationer og daglig vedligehold af f.eks. feltudstyr og transportmiddel, med mindre disse ting kan skaffes hurtigt (hvis feltarbejdet f.eks. foregår i en by). Projektlederen skal sikre sig, at der findes en nødhjælpspakke med nærmere specificeret indhold til hver enkelt feltarbejder, og projektlederen skal overveje om der skal være ekstra førstehjælpsudstyr, som kan bruges til mere omfattende uheld. Feltarbejderen skal også selv gennemgå sit sikkerhedsudstyr og melde tilbage til projektlederen om det er ok. 2.2 Udnævnelse af feltleder Hvis flere feltarbejdere arbejder sammen på samme projekt har projektlederen ansvaret for, at der bliver udpeget en feltleder, hvis projektlederen ikke selv er tilstede som feltleder (se afsnit 1.1). Feltlederen skal have ansvaret for sikkerheden ved gennemførelse af feltarbejdet. Ved dykning skal projektlederen udpege en dykkerleder. Ved Forskningsstation Zackenberg fungerer logistiklederen som feltleder for aktiviteter på stationsområdet, mens de relevante projektledere er ansvarlige for sikkerheden ved feltarbejde. Side 8 af 29

9 3 Sikkerhed til søs 3.1 Generelle regler for brug af små både (herunder jolle, gummibåd, kano og kajak) DMU benyttes ofte mindre både til løsning af opgaver i forbindelse med arbejdet. Følgende punkter vedrørende sikkerhed skal altid overholdes: Ved al færdsel i små både skal feltarbejdere bruge overlevelsesdragt, redningsvest, flydedragt eller tilsvarende. Bruger man kun overlevelsesdragt eller flydevest, skal redningsveste findes i båden. Ved undersøgelser som foregår langs kysten, skal nødraketter være let tilgængelige i båden. Der skal ligge en signalpen med skud eller tilsvarende i lommen på overlevelsesdragter. Feltarbejdere, der bruger gummibåd i øde områder (ekskl. mindre søer) og uden følgebåd, skal medbringe nødpejlesender (PLB/EPIRB). Senderen skal være placeret, så den let kan aktiveres ved uheld. Dræg og årer skal være nemme at komme til i båden. Hvis forholdene kræver det, skal den anvendte båd være udstyret med en hjælpemotor, som kan anvendes, hvis hovedmotoren svigter. Hvis der er monteret dødemandsknap på motoren, skal denne tilkobles. Der bør også medbringes reserve sprængstifter til propellen. Feltarbejdere, der går i land på holme og skær, skal tage kommunikationsudstyr (som minimum mobil- eller satellittelefon, gerne suppleret med VHF-radio), nødudstyr og nødraketter med i land. Garn, tovværk og lignende udstyr skal opbevares i en plastsæk, kasse eller lignende for at reducere faren for, at feltarbejderne bliver viklet ind i dette ved en eventuel kæntring. Feltarbejdere skal udvise særlig agtsomhed ved brug af bærbar gummibåd (PVC-båd). Båden skal som minimum have separat bund og to flydekamre. En satelittelefon og en PLB / Spot Satellite Messenger skal altid medbringes, når der arbejdes i øde områder. Der kan suppleres med VFH-radio til lokal kommunikation. En VHF rækker dog kun km, hvis den har god sendestyrke og forholdene iøvrigt er optimale (medmindre der er opsat særligt forstærkerudstyr eller relæstationer). VHF radio har derfor en begrænset funktion som sikkerhedsudstyr, og satelittelefon og PLB / Spot Satellite Messenger kræves derfor ved feltarbejde i øde dele af Grønland. Der skal ved længerevarende feltarbejde medbringes nødvendige ekstra batterier til sattelittelefon. Ved arbejde i øde områder med risiko for isbjørne, hvalros og moskusokse skal der altid forefindes en riffel i båden. 3.2 Sejlads i havneområder, kystnære områder, åbent farvand, elve m.m. I forbindelse med DMU s arbejde er der til tider behov for anvendelse af mindre både til løsning af opgaver. Påhængsmotor og antallet af passagerer skal være dimensioneret til bådens størrelse. Før sejlads Feltarbejderne skal sørge for at motor og andet udstyr er i orden, inden de sejler ud. Feltarbejdere skal sørge for at have rigeligt brændstof med til turen. Man må kun fylde benzin på båden, når motoren er slukket. Det er strengt forbudt at ryge i forbindelse med påfyldning af benzin eller skift af brændstoftanke. Side 9 af 29

10 Der skal være ekstra tændrør, årer, øse og ekstra propel med i båden. I gummibåde skal der desuden være lappegrejer og pumpe. Påhængsmotoren skal være sikret med kæde eller tovværk. Under sejlads Der skal altid være mindst to personer ombord, hvis man sejler i åbent farvand eller i øde områder. Man skal altid anvende overlevelsesdragt, hvis man sejler i jolle eller gummibåd. Hvis der findes en dødemandsknap på påhængsmotoren, skal den være forbundet til føreren af båden, f.eks. om håndleddet. Feltarbejderne skal holde udkik efter sten, skær, isskosser m.v. og afpasse farten efter forholdene. Der skal være mindst to personer ombord i båden, hvis der skal foregå arbejde fra båden. Man skal altid anvende livline, hvis man sejler i (I) øde områder, (II) i farvand med mange skær, og/eller (III) tæt på store hvaler. Man skal undgå at sejle i nærheden af isbjerge og kælvende gletschere. Ved længere sejladser skal man have ekstra benzintank med - frem for at fylde benzin på benzintanken fra dunk eller lignende. Der skal være mindst én person ombord, der er i stand til at betjene motoren på betryggende vis, og herunder er i stand til simpel fejlfinding og udskiftning af tændrør. Side 10 af 29

11 4 Sikkerhed i øde områder m.m. 4.1 Vejledning i forbindelse med feltarbejde i øde områder Inden man tager på feltarbejde i den grønlandske ødemark, skal man være opmærksom på, at vejret kan skifte hurtigt, at Grønland er meget øde, og at der kan være langt til hjælp. Man skal derfor planlægge feltarbejdet nøje og med størst mulig sikkerhedsmargin. Encounters with wildlife in Greenland, af Henning Ting er en udmærket oversigt om, hvordan man bør forholde sig i relation til dyr i Grønland. Denne lille bog kan findes på Zackenbergs hjemmeside: 4.2 Generelle sikkerhedsregler Alt feltarbejde i øde områder (kilometre fra andre mennesker) - uanset opgavens størrelse - skal udføres af mindst to personer. Alle feltarbejdere skal have dokumenteret kendskab til førstehjælp med hjertemassage og skal kunne håndtere anvendte radioer, satellittelefoner, våben samt nød- og lejrudstyr på betryggende vis. Feltarbejdere skal altid medbringe nød/sikkerhedsudstyr, der er tilpasset opgavens karakter, de lokale forhold og årstiden (se eks. boks 2 næste side). Hvis man opererer fra et chartret skib, helikopter eller fly har fartøjets chef ansvaret for sikkerheden, og feltarbejdere skal altid følge chefens anvisninger. Dog bør man altid medbringe en polarsovepose ved helikopterflyvninger og flyvninger med små fastvingede fly i øde egne. Hvis et hold efterlades alene i ødemarken, skal de altid medbringe lejrudstyr og nødproviant til mindst en uge, og mere hvis det planlagte feltarbejde er på en uge. Hvis man skal udføre opgaver i øde områder, skal man i planlægningen tage hensyn til overliggerdage i teltet som følge af dårligt vejr. Man skal tilrettelægge arbejdet, så man kan nå tilbage til teltet, indenfor en overskuelig tid, hvis det for eksempel pludseligt bliver uvejr. 4.3 Kontaktprocedure Feltlederen skal på forhånd aftale en kontaktprocedure med en hovedbase eller DMU, hvis det planlagte lejrophold er på mere end tre døgn, men bør som hovedregel altid aftale en kontaktprocedure. Normalt vil man aftale to obligatoriske kontakttidspunkter pr. dag f.eks. kl. 8 og kl. 20, og som minimum et obligatorisk kontakttidspunkt pr. dag.. Umiddelbart efter ankomst til lejrpladsen - og inden helikopteren/flyet/skibet har forladt stedet skal man kontakte hovedbasen eller DMU for at sikre, at man kan få kontakt. Først når kontakt er sikret må helikopter/fly/skib forlade stedet, hvis kontakt ikke på nogen måde kan etableres, afbrydes lejropholdet. Påkrævet nødudstyr til opgaver i ødemarken fremgår af boks 1, mens mindstekrav til lejrudstyr fremgår af boks 2. Side 11 af 29

12 Boks 1. Nødudstyr: 1. Medicin- og forbindingskasse. Se appendiks B. 2. Nødpakke med følgende: Signalpistol med patroner Signaldug Signalspejl Fløjte GPS, ekstra batterier og vejledning evt. kompas Kort Astrotæppe 3. Satellittelefon 4. Nødradiofyr (PLB / EPIRB eller lignende) ved arbejde i øde dele af Grønland 5. Evt. VHF-radio(er) 6. Evt. riffel (skal altid medbringes i øde områder med risiko for f.eks. bjørne eller moskusokser). Boks 2. Lejrudstyr: 1. Telt (mindst 1 stk.) 2. Trangia kogesæt med sprit eller MSRbrænder 3. Liggeunderlag (mindst 2 stk.) 4. Sovepose (mindst 2 stk.) 5. Tændstikker i vandtæt hylster / stormlighter 6. Nødproviant til minimum en uge (se i afsnit 4.2). 7. Nødraketter og signalblus/røg 8. Evt. våben og ammunition (skal altid medbringes i øde områder med risiko for f.eks. bjørne eller moskusokser). 9. Bjørnealarm (hvis der er risiko for bjørne og man bor i telt). Se appendiks C. 4.4 Færdsel i fjeldet Når man færdes i fjeldet skal man så vidt muligt undgå færdsel og ophold på: Gletsjere og snebroer. Hvis man skal løse opgaver på gletsjere, skal man anvende særligt udstyr og have gennemgået nødvendig træning. Bratte fjeldpartier, hvor sten kan falde ned eller stenskred kan forekomme. Terræn under sneudhæng, hvor der kan være lavinefare. Tynd og usikker is, f.eks. i efterår og forsommer, eller over raviner med vanddrukken sne om foråret. Terræn med risiko for mudderstrømme, f.eks. i nærheden af gletsjere og smeltevandsaflejringer. Udstyr ved færdsel i fjeldet Man skal ved arbejde tæt på hovedlejr som minimum medbringe VHF-radio (til kontakt med kollegaer udstyret med VHF-radio. Ved arbejde fjernt fra hovedlejr skal der som minimum medbringes satellittelefon. Ved arbejde i øde områder og fjernt fra hovedlejr skal der endvidere medbringe nødpejlesender (PLB nødradiofyr- eller lignende), som kan aktiveres ved alvorligt uheld. I områder med lavinefare, skal man medbringe lavinesøger, eller tilsvarende. Man skal som hovedregel medbringe spade, ekstra skispids, lavinesonde, signalpistol og bivuakudstyr. Side 12 af 29

13 5 Lejrophold Af hensyn til brandfaren skal der være mindst 15 m imellem hvert telt, og man må ikke ryge i teltet. Al madlavning skal så vidt muligt foregå udendørs i sikker afstand fra teltet eller i dertil indrettet køkkentelt. Se Appendiks C vedr. lejretablering i områder med isbjørne. Proviant, nødudstyr m.v. skal være pakket forsvarligt ned i vandtætte bokse, så det er beskyttet mod vejr og vind. Proviant bør i områder med bjørne placeres mindst tredive meter fra beboelsestelte. Ved udflyvning og afhentning med helikopter eller fastvinget fly (f.eks. Twin Otter) skal man sikre sig, at piloten har lejrens position (både under udrejse og hjemrejse). 10 gode fjeldregler: Boks 3 1. Giv altid besked om, hvor du tager hen, og hvornår du kommer hjem. 2. Check altid vejrudsigten, før du tager af sted. 3. Vis respekt for vejret. At vende hjem i tide er ingen skam. 4. Lyt altid til stedkendtes råd. 5. Gå aldrig alene i fjeldet. 6. Spar på kræfterne og søg ly i tide. 7. Tag altid varmt og vandtæt tøj med. 8. Gå aldrig med ammunition i kammeret på skydevåben, kun i magasinet. 9. Husk kort og GPS (ekstra batterier) og kompas. 10. Bliv aldrig panikslagen - tænk dig stille og roligt om. 5.1 Våben Der er behov for at medbringe våben på feltarbejde i alle dele af Grønland, hvor der er farlige dyr som f.eks. isbjørn, moskusokse o. lign. Generelt kan isbjørne forekomme overalt i Grønland, men de forekommer hyppigst langs kysterne i Østgrønland, Nordgrønland og den sydligste del af Vestgrønland. Moskusokser forekommer i Nord- og Nordøstgrønland samt på vestkysten i området mellem Kangerlussuaq og Ivittuut. Hvis feltarbejdere skal opholde sig i områder, hvor det er påkrævet at medbringe skydevåben, skal de have gennemgået et kursus i våbenbetjening. Ved feltarbejde på Forskningsstation Zackenberg foretages den nødvendige oplæring i håndtering af skydevåben ved ankomst til stationen. St. Nord og Mestervig har soldater der kan undervise i håndtering af skydevåben. Ved øvrige feltarbejder foretages oplæringen i Danmark inden afrejse dog kun hvert andet år. Som skydevåben anvendes som hovedregel Ruger Hawkeye (NB. riflens funktionsdygtighed er ikke dokumenteret under -30 C) med tilhørende ammunition (30-06 SPRING). Der er tale om en meget sikker riffel og en standardammunition, som er dokumenteret velegnet til isbjørn. Det kan ved særlige typer feltarbejde aftales, at der anvendes alternative skydevåben, f.eks. revolver, haglgevær, speciel riffel eller lignende. I disse tilfælde skal brugen godkendes af den relevante forskningschef inden feltarbejdet. Side 13 af 29

14 I områder med moskusokser, f.eks. ved Kangerlussuaq, skal feltarbejdere altid som minimum medbringe signalpistol. Ofte vil det dog være godt at have våben med også ved lejrophold i øvrige fjeldområder af hensyn til især ræve med rabies. Ved feltarbejde i områder med risiko for at møde isbjørne, skal der altid medbringes signalpistol samt riffel. For anvendelse af skydevåben se: Boks 4a Generelt vedr. anvendelse af våben Boks 4b Specifikt vedr. anvendelse af signalpistol Boks 4c Specifikt vedr. anvendelse af riffel Generelt vedr. anvendelse af våben Boks 4a. HUSK at et skydevåben kan være ekstremt farlige ved uforsigtig eller forkert håndtering! 1. Ved modtagelse af et våben (herunder signalpistol) efterse altid straks om det er ladt. 2. Peg aldrig på personer med et skydevåben. Peg altid i en sikker retning uanset om våbenet er ladt eller ej. 3. Lad aldrig våbnet, før det skal bruges. 4. Placer aldrig våbnet, således at det kan vælte, at det peger mod personer, eller at det kan komme til at pege mod personer. 5. Gå aldrig med løbet rettet mod jorden eller pegende mod personer. En ikke ladt signalpistol kan dog bæres i bæltetaske med løbet pegende mod jorden. 6. Efterse altid våbnet for ammunition før adskillelse og rensning. 7. Efterse jævnligt våbnet for rust, urenheder samt funktionsdygtighed. 8. Lær våbnet at kende, så du kan håndtere det sikkert. 9. Ved først givende lejlighed prøveskyd altid det udleverede våben (evt. i forbindelse med lokal skydetræning). 10. Lad aldrig ukyndige bruge våbnet. 11. Skydevåben må kun anvendes i nødsituationer, aldrig for sjov. 12. Hvis du er vidne til forkert håndtering af skydevåben, gør da straks opmærksom på dette. 13. Meld straks til nærmeste politimyndighed samt forvaltningen (Grønlands Selvstyre), hvis et dyr er anskudt eller aflivet i selvforsvar. Side 14 af 29

15 Specifikt vedr. anvendelse af signalpistol Boks 4b. HUSK at en signalpistol kan være ekstremt farlig ved uforsigtig eller forkert håndtering! 1. En signalpistol må aldrig være ladt, men skal bæres, således at den hurtig kan klargøres til skud. 2. Ved brug af signalpistol, lad våbnet med den ønskede ammunitionstype, spænd hanen, sigt, anbring fingeren på aftrækkeren, drej hovedet væk og afgiv skud. 3. Sigt, så ammunitionen eksploderer oppe i luften, imellem dig og dyret ikke bagved dyret. 4. Genlad omgående våbnet, således at der hurtigt kan afgives et nyt skud. 5. Tøm signalpistolen for brugt ammunition straks efter brug. Tjek, at våbnet er tomt, og suppler op med ny/manglende ammunition ved først givende lejlighed. Side 15 af 29

16 Specifik vedr. anvendelse af riffel Boks 4c. HUSK at en riffel er et dræbende våben, som skal håndteres med stor forsigtighed og omtanke! 1. Hvis riflen er adskilt af hensyn til transport, saml den så hurtigt som muligt og prøveskyd. 2. Riflen skal altid bæres halvladt (det betyder at der ikke må være ammunition i kammeret kun i magasinet). Fyld magasinet. Pres den øverste patron ned samtidigt med, at du fører bundstykket langsomt frem. Kontroller, at der IKKE er blevet ført en patron ind i kammeret. Peg løbet opad og træk af. 3. Ved skudafgivelse: Tag ladegreb og sigt. Anbring først fingeren på aftrækkeren, når du er klar til at skyde. Affyr først riflen, når du er sikker på, at du har det, som du vil ramme, på kornet. Husk, at du sigter bedre i knælende position end i stående position. 4. Genlad omgående og vær klar til at afgive nyt skud. 5. Hvis du skyder en bjørn, så bliv ved med at skyde til den er død. 6. Nærm dig først dyret, når du er sikker på, at det er dødt og hav da fortsat riflen klar til skud. 7. Når du er færdig med skudafgivelse, så fjern patron fra kammeret, føl efter med fingeren og se igennem løbet, for at være helt sikker. 8. Riflens sikring bør aldrig anvendes. Det er meget mere sikkert, at sikre sig, at riflen kun har ammunition i kammeret kortvarigt i forbindelse med afgivelse af skud 9. Efterse altid våbenet før adskillelse og rensning. 10. Vær altid sikker på det du sigter efter og området bagved, før du skyder. Et projektil har en rækkevidde på ca. 3 km. Om muligt placer dig derfor hensigtsmæssigt i forhold til kuglefang. 11. Prøveskyd aldrig rifler mod en hård overflade eller klippe. 12. Adskil altid våbnet fjern bundstykke og ammunition hvis det skal forsendes eller stilles bort til længere tids opbevaring. 13. Bær om muligt altid våbnet, så det er synligt. For at undgå urenheder i løbet, kan det være hensigtsmæssigt at dække løbet over med et stykke tape eller lignende. Ved transport med snescooter eller båd, kan det være hensigtsmæssigt at pakke riflen ind i riffeltaske/pose. Riflen skal i givet fald være tømt for ammunition både i kammer og magasin. 14. Det er god kutyme at bære våbnet med åbent kammer i beboede områder herunder på feltstationer. 15. Når du afleverer våbnet eller stiller det til opbevaring, skal det tømmes for ammunition. Dette gøres mest sikkert ved at åbne magasinet nedefra så patronerne falde ud samtidig med, at du peget løbet opad. Tjek med en finger, at der ikke er ammunition i kammeret, og kig igennem løbet for at tjekke det samme. 16. Våben og ammunition skal altid være anbragt på et sikkert og - om muligt - aflåst sted. Hold våben, bundstykke og ammunition adskilt fra hinanden. 17. Riffel må kun anvendes i nødsituationer i tilfælde af angribende dyr. Side 16 af 29

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Værktøjskasse for bæredygtig

Værktøjskasse for bæredygtig Værktøjskasse for bæredygtig turisme i Arktis Del B Vejledning for tur- og rejsearrangører Sag 992027A J.nr. værktøjskasse02 Udarb. KKH/ Kari Angermo Birkely Udg. 3 Kontrol INS/ Kari Angermo Birkely Dato

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

OY SIK OY NØDUDSTYR. Alkohol og flyvning

OY SIK OY NØDUDSTYR. Alkohol og flyvning OY SIK OY SIK OY SIK OY OY OY OY OY OY NØDUDSTYR OY OY OY OY OY OY OY 3 2003 OY OY OY OY OY OY OY OY Alkohol og flyvning TEMA Alkohol og drugs daglig brug eller tidvis brug tæt på flyvning En af forudsætningerne

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Gør en positiv forskel

Gør en positiv forskel Undgå skader Du kan selv gøre meget for at skabe tryghed for dig og din familie. Her er en række gode råd, der gør det lettere for dig at forebygge skader og undgå uheld både derhjemme, i trafikken og

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Dørmandskompendium Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40078 Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere