Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B Roskilde Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet"

Transkript

1 Forord Vores gruppe bestod tidligere af seks medlemmer, men vi valgte at splitte med gruppen sent i forløbet efter store uoverensstemmelser i arbejdstilgang og indsats, der synes uforenelige. Vi splittede med den oprindelige gruppe d. 30. november, og derfor er materialet op til denne dato fælles materiale. Det fælles materiale omfatter følgende afsnit: 1. Problemfelt, 2. Metode, 3. Grønland fra koloni til selvstyre og 4. Grønland som nation. Vi har taget en anden kurs end den originale gruppe efter splittelsen, så det fælles materiale der har været, har vi tilpasset vores opgave med nyt fokus og problemstilling. Problemfelt i afsnit 1 og metode i afsnit 2 er i høj grad omskrevet, og tilpasset til vores nye problemformulering og tilgang til projektet. Det historisk redegørende som er afsnit 3. Grønland fra koloni til selvstyre, er tilpasset vores nye projekt, og i dette afsnit har vi beholdt en stor del af det gamle materiale men også tilføjet materiale hertil. I afsnit 4. Grønland som nation, havde vi diskuteret teoretikere og empiri i den gamle gruppe. Resultatet af disse diskussioner nåede dog kun at udgøre et vagt skelet, og udkastet til dette kapitel var på under en side ved gruppesplittelsen. Vi har følt inspiration og udviklet tanker om projektets udformning, empiri og teori ved diskussioner fra den oprindelige gruppe før gruppesplittelsen, og har overdraget nogle af disse i vores nye projekt. Vi har derudover haft fælles materiale i form af enkelte bøger og tidsskrifter, hvilket kan betyde ensartet valg af teorier og empiri. Dette er dog hverken udviklet eller skrevet i fællesskab med den oprindelige gruppe. Vi har anvendt meget nyt empiri og lavet semistrukturede interviews efter gruppesplittelsen. Indledning Fund af sjældne mineraler og råstoffer med mere, og disses betydning for Grønlands fremtid, er aktuelt som aldrig før. Grønland som nation står overfor en mulig, vigtig udvikling, og har allerede udviklet sig meget hurtigt de senere år, hvor selvstyreloven i 2009 må ses som en milepæl derpå. Dette sætter også spørgsmålstegn ved forholdet Side 1

2 mellem Grønland og Danmark, hvilke tilhørsforhold vi har, og hvilke forudsætninger Grønland har for videre udvikling. 1. Problemfelt Vi skal holde op med den lidt patroniserende tone. Råstoffer, løn og arbejdsvilkår besluttes i Grønland. Derfor tilkommer det ikke mig eller andre danske politikere at bestemme, hvad man skal gøre i Grønland (DR nyheder, webside, d ). Sådan siger statsminister Helle Thorning-Schmidt i forhold den omstridte storskalalov, som blev vedtaget i Landstinget d. 7. december Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahls modsvar er: Jeg synes simpelthen, det er noget svineri, regeringen er i gang med. (...) Det her har ikke noget som helst at gøre med, at Grønland skal tage ansvar for sine egne forhold. Man har jo lige præcis besluttet, at udlændingepolitik stadig er et fælles anliggende i Rigsfællesskabet (Politikens webside, d ). Disse udtalelser opridser nogle af de problemstillinger, der er højaktuelle for udviklingen af det grønlandske samfund. Udtalelserne sigter på Grønlands muligheder for at finde mineraler og råstoffer, hvilket kan blive en afgørende løftestang til Grønlands økonomiske uafhængighed. Dette har skabt vores interesse for, om Grønland har mulighed for at opnå større medbestemmelse på den politiske dagsorden, og hvilke problemer og muligheder en sådan proces vil medføre. Grønland ønsker mere suverænitet, og Danmark skal overgive flere sagsområder til Grønland, men hvor meget skal og kan Danmark involvere sig i Grønlands interne forhold under denne udviklingsproces? Den grønlandske drøm om økonomisk uafhængighed er stærkt forankret i det grønlandske samfund, men for hvilken pris? Er drømmen om at udnytte de gemte skatte i Side 2

3 Grønlands undergrund så stor, at man er villig til at kassere værdipolitikken? Grønland har været underlagt Danmarks magtstrukturer helt fra kolonitiden, og har længe ønsket mere suverænitet. Det har ikke været uproblematisk for grønlænderne at være underlagt en suverænitet, men agerer Grønland forhastet, og har de tabt deres egne værdier? Der er sket et skred i magtstrukturerne mellem Danmark og Grønland. Der er ikke det samme entydige magtforhold længere. Grønlands selvstyre medfører øget suverænitet til Grønland og mindre magt for Danmark at råde over. Men det rejser også spørgsmål om, hvor megen magt det er muligt for Grønland at tilegne sig, om landet vil kunne administrere komplet suverænitet, og om Grønland bruger ressourcer på en urealistisk drøm om suverænitet? Hvilke drivkræfter ligger bag det brændende ønske om suverænitet, og er Grønland stærk nok til en egentlig statsdannelse? Det vil være interessant at se, hvilken slags stat Grønland kan blive, og om det at være en suveræn stat er den bedste mulighed for Grønland ud fra forskellige parametre. Forbedres livskvaliteten for individet ved ikke at være underlagt en anden suverænitet, og er grønlænderne klar til at ofre sig for at opnå suverænitet? Alle disse problemstillinger har dannet basis for udarbejdelsen af vores problemformulering. Grønland ønsker suverænitet. Men suverænitet kræver videnskabelige ressourcer, og det bliver centralt at spørge, om et lille land som Grønland kan tilegne sig tilstrækkelige mængder af dette. Og det centrale spørgsmål bliver dermed: Hvilke muligheder har Grønland i øjeblikket for at opnå fuld suverænitet? Grønland er under transformation, og vi vil anvende grundbegreber som nation og stat til at undersøge vores suverænitetsspørgsmål. Det er en kompliceret udviklingsproces at bevæge sig fra nation til stat, og Grønland kommer ikke til at opnå suverænitet uden at tage initiativ, og arbejde sig frem mod øget suverænitet, og dette kræver aktive aktører. Derfor vil vi undersøge udvikling, som en vigtig faktor for at kunne bevæge sig mod suverænitet. Da Grønland undergår nationsbygning, vil vi undersøge de grundlæggende forhold, der skaber behovet for udviklingen. Er nationale følelser, som at kunne hejse det grønlandske flag uden at være underlagt en fremmed suverænitet, den højeste drivkraft Side 3

4 og den største vision for et politisk bevidst individ? Er følelsen af suverænitet en fundamental gode, som mennesker søger for at højne deres livskvalitet? For at vurdere mulighederne og realismen for suverænitet for det grønlandske folk, vil vi inddrage konsekvenserne og gevinsterne ved dette. Vi vil også give vores bud på, om det at blive en suveræn stat, vil styrke Grønland ud fra forskellige parametre; identitet, kultur, sprog, økonomi, sammenhængskraft og livskvalitet. 1.2 Problemformulering På baggrund af ovenstående er vi kommet frem til følgende problemformulering: Hvad er Grønlands muligheder for at udvikle sig fra nation til suveræn stat? 1.3. Besvarelsesstrategi Begreberne nation, stat, suveræn og suverænitet er helt centrale for vores analyse, hvor vi anvender en række teoretiske tilgange til at definere begreberne og relatere dem i grønlandsk kontekst. Vi anvender begrebet suveræn til at definere og identificere kendetegn ved en stat. I analysen anvender vi en teoretisk skabelon/analysemodel, til at afgøre hvilke parametre Grønland opfylder for at være en suveræn stat, og hvilke parametre Grønland mangler. Vi har tilføjet et økonomisk aspekt til skabelonen, da skabelonen kun er et teoretisk redskab, fordi vi har vurderet, at den økonomiske dimension bør indgå i den samlede analyse af problemstillingen. Suverænitet er begrebet som i folkemunde kaldes selvstændighed. I statsteori, både i sociologi og politologi, bruges suverænitet til at beskrive en selvstændig stat, således kaldes det en suveræn stat. Vi skelner mellem, om et land er en nation eller en stat ud fra vores teoretiske analyse. De to begreber udelukker ikke hinanden, da lande godt kan opfylde parametre for begge definitioner tilstrækkelig, til at kunne beskrives som begge. Der måles på forskellige parametre. Side 4

5 Grønland er kun en nation på nuværende tidspunkt. Danmark er både en nation og en stat. Danmark opfylder parametrene for begge begreber, og kan også karakteriseres som en nationalstat, da landet rummer en homogen befolkning med få tilflyttere. Et land er en nationalstat, i vores terminologi, hvis landet er en nation, og derudover samtidigt er en stat, der besidder suverænitet og består af en homogen befolkning. Dermed kan Danmark også kategoriseres under begrebet nationalstat, og kan således både kategoriseres som en nation, en stat og en nationalstat. Der er mange relevante faktorer, der kan inddrages i analysen af Grønlands muligheder for at transformere sig fra nation til en suveræn stat, ikke mindst kompleksiteten i statsdannelsen, og de problemstillinger der er ved at gå fra selvstyre til suverænitet. Derfor vil vi inddrage en række aspekter, herunder hvad der kan siges at kendetegne Grønland som nation i dag. Hvilket grundlag og strukturer er samfundet bygget op omkring, hvordan kan det udvikle sig, og hvor kan det føre hen? De forskellige dimensioner vi vil se på, er politiske, økonomiske, sociologiske, magtstrukturer, interne og eksterne/internationale relationer. Herunder forholdet til Danmark som er centralt. Vi vil endvidere inddrage teoretiske tilgange for, hvad en stat skal indeholde for at være suveræn, og perspektivere til hvor Grønland står nu. Vi vil ved hjælp af dette diskutere hvilke muligheder Grønland har for at opfylde betingelserne for suverænitet ud fra forskellige dimensioner. Vi har valgt at afgrænse vores opgave ved at tage udgangspunkt i Grønlands interne forhold, og ikke gå i dybden med grundlaget for eksterne faktorer, men vi vil nævne at de er der og skitsere hvilken betydning, de har for Grønlands fremtid. 2. Metode For at komme rundt om forskellige aspekter af vores problemstilling forudsættes det, at vi i vores analyse anvender forskellige metodiske tilgange. Vi vil derfor både anvende teoretisk og empirisk materiale. Det empiriske materiale vil bygge på kvantitativt/statistisk såvel som mere kvalitativt materiale. Det kvalitative materiale har Side 5

6 vi selv indsamlet via kvalitative interviews Det teoretiske materiale Begreberne Nation og Stat er helt centrale for vores analyse, hvor vi anvender en række teoretiske tilgange til at definere begreberne og relaterer dem i en grønlandsk kontekst. For at definere hvad en nation er, og for at forklare hvilke forhold der ligger til grund for Grønland som nation, anvender vi en sociologisk tilgang fra Benedict Andersons teori om forestillede fællesskaber, og Johann Gottfried von Herders teori om volkgeist. Vi vil herunder nævne Andrew Heywood i forbindelse med kulturelle nationer og Emile Durkheims teori om mekanisk solidaritet. Vi bruger også teorier om statsdannelse. Det politologiske teoretiske materiale omhandler statsteorier fra Thomas Hobbes og John Locke, med supplering fra Charles-Louis de Secondat Montesquieu, om statens rolle, hvad staten er, og hvorfor den eksisterer. Derudover anvendes Max Weber teori om statens legitime voldsudøvelse og David Beetham, som uddyber Max Webers legitimitetsteori ved at kritisere den. For at beskrive udviklingen for Grønland som nation mod stat, har vi brugt teorier om anti-kolonial nationalisme, medborgerskab og solidaritet som bindeled i forklaringen til den sociologiske bevægelse som er grundlag for udviklingen mod statsdannelse. Vi anvender således både sociologiske og politologiske teorier til at belyse og analysere vores problemstilling Det empiriske materiale: Kvantitativt og kvalitativt Vi har som nævnt ovenfor brugt to forskellige typer af empirisk materiale og bruger det på forskelligvis til at analysere vores problemstilling. Det kvantitative materiale består hovedsageligt af beskrivende statistik og kvantitative analyser, som andre har foretaget. Eksempelvis kan statistikker over fordelingen mellem grønlændere og danskere indenfor politik, forvaltning og det offentlige og private erhvervsliv på Grønland fremhæves. Vi inddrager også resultater fra analyser, der bygger på kvantitativt materiale, eksempelvis undersøgelser om tilhørsforhold for grønlændere, Side 6

7 som er integrerede i mindre eller højere grad i Danmark. Endvidere har vi indsamlet historisk materiale om Grønland, hvor fokus har været på empiri om Grønlands politiske historie fra 1940 erne til i dag, økonomi, vilkår for uddannelse, fiskeri og kultur. Dette materiale bruges primært til forståelse og indsigt i det grønlandske samfund og dets udvikling fra at være en koloni til en selvstyrende nation i dag. Derudover anvender vi kvalitativt materiale, som vi selv har indsamlet. Vi har lavet en spørgeguide, kontaktet en række personer, og har lavet semi-strukturerede interviews med dem. Vi har brugt det kvalitative interviewmateriale både til at perspektivere til teorierne og til at understøtte vores diskussion og perspektivering af, hvad fremtidsmulighederne for Grønlands udvikling er, da der er mange faktorer og facetter, der vil indgå i denne vurdering. Vi har overvejet tid og ressourcer, og er kommet frem til at interviews over mail og telefon, passede bedst til at understøtte diskussionen i analysen, og muligvis øge mulighederne for at opnå flere forskellige nuancer og tilgange. Vi har vægtet at interviewe politikere fra forskellige grønlandske partier, og har formuleret korte præcise spørgsmål, som omhandler vurdering af udviklingen fra selvstyre til suverænitet, og hvad de vurderer som værende kerneområder for diskussionen og belyse hvilke tiltag de mener, der skal til, for at en sådan udvikling kan realiseres. Derudover skal det nævnes, at vi har prøvet at kontakte det mindretal af grønlandske politikere, der går ind for fortsat samhørighed med Danmark for at få en bredere vinkel, men har ikke fået kontakt. Endvidere har vi foretaget tre interviews med unge grønlændere, som studerer i Danmark eller udlandet. Vi har dog kun anvendt ét interview direkte i vores opgave, og de andre har hjulpet os til at forme en generel forståelse. Vi er bevidste om, at vi ikke kan generalisere ud fra det kvalitative materiale, men vi anvender dette til nuancering og understøttelse af vores samlede analyse. Derudover er vi klare over, at det er vigtigt at være kildekritiske, og at vores materiale primært er etnocentrisk, da de fleste af vores kilder er skrevet eller fortolkede af danske akademikere og forfattere, der ligesom vi selv har en dansk baggrund. Dette er ikke et bevidst valg, men de fleste analyser og undersøgelser, der omhandler Grønland, er foretaget af danskere, der kan være farvede af Side 7

8 en delvist pessimistisk holdning overfor et grønlandsk selvstyre. Vi er bevidste om, at dette kan have indflydelse på vores konklusion. Samlet er vores tilgang, at det kvantitative og kvalitative materiale supplerer hinanden, og samlet set understøtter det vores analyse Samspil mellem teori og empiri I den teoretiske analyse om statsdannelse munder denne ud i en skabelon, for hvad en stat konkret skal indeholde, før den anses som værende en stat. Denne skabelon er også præsenteret i forelæsningerne hos Olivier Rubin: Nationale politiske systemer: Stater, nationer og legitimitet. Vi relaterer dimensionerne i denne skabelon op mod det indsamlede empiriske materiale og diskuterer i vores analyse, hvilke muligheder der er, for at Grønland kan opfylde disse i det korte og det lange løb. Statsskabelonen findes under 6.4. Statsskabelonen i hovedafsnit 6. Den suveræne Stat, hvor skabelonen er relevant. Ud over at anvende dimensionerne i skabelonen vil vi tilføje det økonomiske aspekt til statsskabelonen, som uddybes i afsnit 6.5, idet denne dimension også er en vigtig selvstændig faktor, for at Grønland kan udvikle sig i retning af suverænitet. Materialet fra teorierne og empirien skal hjælpe og understøtte os med at perspektivere vores analyse. Med udgangspunkt i kontekster og de rammer der er for den grønlandske nation i dag, blandt andet Selvstyreloven, kultur, tilhørsforhold, økonomi, erhverv, uddannelse, sprogkundskaber, interne og eksterne/internationale relationer, og de magtstrukturer der er i forholdet til Danmark, vil materialet fra teorierne og empirien understøtte og perspektivere vores analyse af problemstillingen. 3. Grønland fra koloni til Selvstyre Der er post-koloniale tegn på Grønland, især præget af institutionel afhængighed, som er skabt af de magtstrukturer, som Grønland har fået overført fra Danmark. Hvis man diskuterer Grønlands muligheder for at forbedre arbejdsmarkedet og styrken og således Side 8

9 skabe en forøget produktivitet, munder det tit ud i forbedringer af uddannelsessystemet. Derudover er Grønland, som levn fra Danmarks dominans, præget af fremmedgjorthed i samfundet. Det er svært at gøre op med de gamle magtstrukturer, og selvom Grønland har hjemtaget flere sagsområder med tiden, er det ikke nok at dele magten ud til grønlænderne, uden at politiske og økonomiske beslutninger ligger hos politisk udvalgte grønlandske bestyrelsesmedlemmer. Derudover er der langt tids selvforvaltning uden danske embedsmænd selv efter hjemmestyreloven (Winther, 2003: s. 11). I følgende vil vi præsentere en redegørelse for Grønlands historie begrundet fra et perspektiv af de magtstrukturer, som er et efterslæb fra kolonitiden som følge af at være underlagt dansk suverænitet. Vores tidsramme strækker sig fra 1945 og frem til selvstyreloven fra 2009, som er udgangspunktet for Grønlands samfundsstruktur i dag. Efter 2. Verdenskrig i 1945 var der pres på kolonimagterne, da der blev sat spørgsmålstegn ved kolonibegrebet. I slutningen af 1940 erne meddelte FN, at kolonimagter hvert år skulle aflægge en rapport, hvor planerne om koloniernes uafhængighed skulle fremgå. Der var dog ingen planer, fra dansk side, om at give Grønland suverænitet (Udenrigsministeriet Danida, 2000: s. 7). I 1948 blev Grønlands kommissionen nedsat. Dennes mål var at ligestille Grønland økonomisk og retsligt med resten af riget indenfor en nærmere fremtid. Dette kom til udtryk i grundlovsændringen i 1953, hvor Grønland blev et amt i Danmark uden folkeafstemning i Grønland (Lidegaard, 1991: s. 198). Således havde Grønland nu samme rettigheder som resten af Danmark (Udenrigsministeriet Danida, 2000: s. 7) Modernisering og Grønlands elite I 1960 blev grønlandsudvalget nedsat (G-60). Ideen var en arbejdsfordeling mellem den danske stat og Grønland. Staten skulle sørge for sociale ydelser, uddannelsesmæssige fordele og fysisk infrastruktur (Augustesen og Hansen, 2011: s. 49). I den stigende økonomiske udvikling, som var et resultat af G-60, opstod en grønlandsk elite, hvor størstedelen var uddannet i Danmark. De mærkede den største forskelsbehandling, og denne ulighed blev starten på de voksende krav om politisk og økonomisk selvbestemmelse i Grønland (Udenrigsministeriet Danida, 2000: s. 9). Side 9

10 Modernisering og industrialisering udfordrede de grønlandske værdier. Industrialisering var i høj grad drevet og udarbejdet af danskere, og selvom det var meningen, at G-60 skulle forbedre grønlandske forhold, blev det et kulturchok, der førte til stigning i sociale problemer (Udenrigsministeriet Danida, 2000: s. 8). Især grønlandske unge kritiserede de sociale problemer i Grønland og den manglende tekniske udvikling (Lindegaard, 1991: s. 210) Hjemmestyreudvalget og optagelsen i EU Det emne der prægede 1970 ernes politiske debat, var hjemmestyreproblematikken. I 1971 nærmede Danmark sig de afsluttende forhandlinger om optagelse i EF (i dag EU), men den grønlandske befolknings flertal ønskede ikke optagelse (Augustesen og Hansen, 2011: s.56). Debatten om optagelse var med til skabe behovet for, at Grønland skulle have mere medbestemmelse. Således blev Hjemmestyreudvalget og forhandlingsoplægget nedsat som resultat af udvalget. Dette blev modtaget positivt både i Danmark og i Grønland. Hjemmestyreudvalget bestod både af danskere og grønlændere, og i 1975 var der enighed om, at Grønland skulle forblive under det danske rige, og at sikkerheds- forsvars- retsvæsen- og valutapolitikken stadig var den danske stats ansvar (Udenrigsministeriet Danida, 2000: s. 11) Debatten om undergrunden Det blev vedtaget i landsrådet i 1975 at; alle mineralske råstoffer og andre rigdomme i Grønland tilhører den fastboende befolkning i Grønland (Augustesen og Hansen, 2011: s. 61), men det skød Danmark hurtigt til jorden. Anker Jørgensen, Danmarks daværende statsminister, gjorde det meget klart under et besøg i Grønland, d. 4. november, 1975: Der er ikke noget at rafle om. Hvis man vil have ejendomsretten til Grønlands undergrund, må man tage konsekvensen og sige, at man ønsker at kappe båndene til Danmark over. (Augustesen og Hansen, 2011: s. 61) Opstarten på de politiske partier og hjemmestyret I slutningen af 1970 erne var Grønlands politikere opdelt i følgende partier: Siumut, Side 10

11 Atassut, Inuit Ataqatigiit (IA). Grobunden for opstanden af de politiske partier var den kommende folkeafstemning om Grønlands hjemmestyre. 70,1 pct. stemte for Hjemmestyret, og således blev Hjemmestyret officielt indført d. 1. maj 1979, og den første grønlandske regering blev dannet (Augustesen og Hansen, 2011: s. 65) EU og fiskerikvoten Grundet den manglende direkte indflydelse på udenrigspolitikken (denne lå stadig i Danmark), og for at beholde monopol på fiskeri i deres egne farvande, meldte Grønland sig ud af EU 1985, da Hjemmestyrets indførelse gjorde det muligt for Grønland at træffe valget om medlemskab (Augustesen og Hansen, 2011: s. 70). Grønland er en del af de såkaldte oversøiske lande og territorier, der har særlige forbindelser med EU, og har særskilte aftaler med EU, blandt andet med fiskekvoter og senere udvidelse af disse finansielle aftaler (Grønlands selvstyre webside (1), d ) Uddannelse og sprog Hjemmestyreloven fra 1979 bestemte, at grønlandsk var hovedsproget på Grønland, men dansk havde stadig en speciel status. Derfor blev det bestemt, at der stadig skulle undervises grundigt i det danske sprog (Langgård, 2003: s. 215). Der var dog skærpet fokus på forbedringer af de grønlandske uddannelsesforløb. Frafaldet i det videregående uddannelsessystem var for højt, og især på grund af store afstande mellem de videregående uddannelser i Grønland, måtte mange tage helt til Danmark. Det var blevet en mærkesag at indføre grønlandsk som grundsprog i folkeskolen ved overtagelsen af hjemmestyret, men de fleste videregående uddannelser foregik på dansk. Grønlands undervisning er først blevet systematisk efter kolonitiden, og har været præget at besværligheder med sproget. Grønlands uddannelsessystem har mangel på kvalitet, som synes at fortsætte i en ond cirkel. Der ikke nok kvalificerede til at undervise, og der er således heller ikke nok i den yngre generation, der bliver tilstrækkeligt uddannet. Undervisningssproget er gået fra at være dansk til at være grønlandsk i takt med, at Grønland har fået mere selvbestemmelse over tiden og taget afstand fra Danmark. Det har gjort at mange grønlændere har svært ved andre sprog end grønlandsk, og derfor begyndte man i 1990 erne at lade grønlandske og danske børn få undervisning sammen Side 11

12 (Augustesen og Hansen, 2011: s. 85) Grønlands arbejdsmarked efter årtusindeskiftet Efter valget i 2002 sad der én dansker i Landstinget, og før det var der ingen. Derudover var der heller ingen danskere i Landstyret eller borgmestre i de større byer. Til gengæld sad danskerne tungt på forvaltningen og det offentlige- og private erhvervsliv (Christiansen og Togeby, 2003: s. 84). Grønlænderne udgør 98 pct. af det politiske styre: Landstinget, Landsstyret og i kommunerne. Derudover er grønlændere ikke særligt stærkt repræsenterede i styrende organer, da kun 33 pct. er i forvaltningen, 34 pct. i det offentlige erhvervsliv, og 42 pct. i det private erhvervsliv, viser tal fra en undersøgelse foretaget i år Således har Grønland kun besat den politiske elite, og de tre resterende eliteposter er hovedsageligt administreret af danskere (Christiansen og Togeby, 2003: s. 84). Tager man udgangspunkt i magteliten i Grønland, herunder ledende embedsmænd, ministre, landsstyremedlemmer, kommunale direktører og så videre, bliver magteliten af Lise Togeby beskrevet til at bestå af 127 personer. Af disse er 57 danskere, selvom danskerne kun udgør ca. 10 pct. af den samlede arbejdsstyrke (Andersen, 2008: s. 22) Vejen mod Selvstyret Efter Grønlands ønske om mere indflydelse på egen politik og retten til undergrunden, blev der i 2004 nedsat en tværpolitisk grønlandsk-dansk selvstyrekommission, hvor det blandt andet hed sig, at: Kommissionens forslag til en ny ordning skal indeholde en bestemmelse om Grønlands adgang til selvstændighed ( ) Kommissionen udarbejder forslag til en aftale mellem Grønlands Landsstyre og den danske regering om iværksættelsen af nyordningen (Statsministeriets webside (1), d ) Selvstyreloven Resultatet af Selvstyrekommissionens arbejde blev der ved en folkeafstemning den 25. november 2008 stemt ja til i Grønland. Med Selvstyret fik Grønland dog stadig ikke ret til at føre egen udenrigs- og sikkerhedspolitik (Statsministeriets webside(2), d ). Transformationen til Selvstyret blev således enden på Siumuts lange politiske dominans, Side 12

13 og selvstyret trådte i kraft d. 21. juni 2009 med IA i spidsen (Augustesen og Hansen, 2011: s. 94). Selvstyret i Grønland består af et folkevalgt parlament - Inatsisartut (Landstinget), og dette er den lovgivende forsamling. Denne forsamling vælger regeringen - Naalakkersuisut (Landsstyret). Grønland besidder delvist selv to af posterne i denne magtens tredeling. Nemlig den lovgivende, som nævnt før, og den udøvende hos Naalakkersuisut. Den dømmende magt bliver stadig bestridt af den danske domstol, og er underlagt den danske Højesteret. Grønland har mulighed for at oprette domstole, og dermed ligeledes agere som den dømmende magt. Grønland er ydermere inddelt i fire storkommuner, og disse kommuner får langsomt tildelt flere opgaver i den offentlige sektor (Statsministeriets webside(2), d ). Når Selvstyret overtager et nyt sagsområde, indebærer det overtagelse af den lovgivende og udøvende magt på området samt finansiering af samme. Altså frafalder den danske støtte til dette område ved overdragelse. Grønland har i henhold til Hjemmestyreloven allerede overtaget den lovgivende og administrative myndighed på væsentlige dele af de områder, der berører den grønlandske borgers dagligdag, herunder offentlige finanser. Der er visse sagsområder, der ikke kan overtages af hensyn til Rigsfællesskabet og særlige bestemmelser i grundloven. Det drejer sig om følgende områder: statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik (Statsministeriets webside (2), d ) Økonomi Af loven fremgår det, at såfremt Selvstyret får indtægter fra råstofaktiviteter, reduceres statens tilskud til Selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af disse indtægter ud over 75 mio. kr. årligt. Når den danske stats tilskud til Selvstyret måtte være reduceret til nul kroner, bortfalder tilskuddet helt for fremtiden. Der skal i den situation indledes forhandlinger mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre om de fremtidige økonomiske relationer mellem staten og Selvstyret (Statsministeriets Side 13

14 webside(3), d ). Af denne aftale fremgår det tydeligt, at Grønland skal opnå politisk selvstændighed, inden de kan gøre sig forventninger om at opnå økonomisk uafhængighed Nuværende aftaler med EU Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Grønland er en aftale, hvor Grønland modtager 17,8 mio. euro årligt og er gyldig fra Aftalen tillader EU-fartøjer fra Tyskland, Danmark, Storbritannien, Spanien og Portugal at fiske i grønlandske farvande (Europa Kommissionens webside (1), d ). Derudover fik Grønland i 2007 en partnerskabsaftale, som er en udvidelse af fiskeriaftalen, hvor Grønland modtager 25 mio. euro årligt i støtte til uddannelse over en syvårig periode med mulighed for forlængelse af samarbejdet efter de syv år (Europa Kommissionens webside (2), d ). Målet er at sikre en arbejdsstyrke, der kan møde fremtidens behov for kvalificeret arbejdskraft, og Grønland fremlægger resultaterne i en årlig rapport til EU (Grønlands Selvstyre webside (2), d ). 4. Grønland som Nation Hvad får folk til at elske og dø for nationer? Hvad skaber nationalistiske politiske bevægelser og nationalitetsfølelser? (Anderson, 1991: s. 144). Nationer, nationalitet og nationalisme er svære termer at definere, men en nation er et specielt fællesskab med stærke tilhørsforhold til individet, og er en stor del af individets identitet. Intet individ bryder sig om at være underlagt andre, da det skaber følelsen af manglende suverænitet, og det samme er gældende for nationer. I følgende vil vi redegøre for, hvad en nation er, og hvorfor nationalisme er så essentielt for nationsbygning. Vi vil undersøge nationalisme som grundsten i udviklingen mod en suveræn stat, og inddrage en række væsentlige udfordringer, blandt andet sprog og uddannelse, nationalisme og solidaritet i vurderingen af, om grønlænderne har potentiale til at opnå suverænitet. Dermed vil vi starte en diskussion af de grønlandske problemstillinger i relation til at udvikle sig mod en suveræn stat. Side 14

15 4.1. Teori og perspektivering I dette afsnit vil vi redegøre for teorier, der omhandler staten; forestillede fællesskaber af Benedict Anderson (1936), Emilie Durkeim ( ) om mekanisk solidaritet og volkgeist af Johann Gottfried Von Herder ( ). Derudover vil vi nævne Andrew Heywood i forhold til Grønland som en kulturel nation kontra politisk nation. Teorierne vil vi bruge til at perspektivere til Grønland med empiri, bruge det videre i vores analyse, og belyse problemstillingerne der ligger til grund for Grønland som nation Forestillede fællesskaber It is an imagined political community - and imagined as both inherently limited and sovereign. (Anderson, 1991: s. 6). Sådan lyder Benedict Andersons definition af en nation. Dette forestillede fællesskab, er forestillet fordi, i selv de mindste nationer når enkeltindivider sandsynligvis aldrig at møde særligt mange af de mennesker, de underbevidst føler sig knyttede til. Man vil aldrig møde dem, eller endda høre om dem, alligevel vil man i sine tanker have en forestilling om et fællesskab (Anderson, 1991: s. 6). En nation er forestillet og begrænset, limited, fordi selv de største nationer har begrænsninger for hvad deres nation er. Derudover er der fysiske grænser, der indkapsler nationen, og udenfor disse grænser ligger der andre nationer. Ydermere findes en forestilling om suverænitet, sovereign, da nationer drømmer om suveræn frihed, hvilket er billedet af den suveræne stat. Til sidst er det forestillede fællesskab som et samfund, community, for uanset om en nation kan være udsat for ulighed eller udnyttelse, er en nation altid forstået som et dybt kammeratskab (Anderson, 1991; s. 7). Ifølge Anderson er der kulturelle rødder i nationalismen der gør, at folk er villige til at dø for nationen. Derfor skal vi undersøge Grønlands kultur for at forstå disse stærke nationalistiske følelser (Anderson, 1991: s. 7). Ifølge Andrew Heywood vil der altid være forskellige grader af kulturel sammenhæng. Heywood beskriver, hvordan en nation kan defineres ved hjælp af kulturelle, politiske og psykologiske faktorer. Nogle nationer vil have et stærkere kulturelt bånd end andre. Side 15

16 Nationer med svage kulturelle bånd vil også kunne defineres som en nation. Udover dette skal nationens folk fornemme en politisk samhørighed (Heywood, 2007: s. 110). Kulturmæssigt skal nationen bestå af et folk med ensartet sprog, religion, historie og traditioner. Grønland er bundet sammen gennem fælles historie og fortid og deler fælles traditioner bestående af folkesange, nationaldragter og myter, hvilket bidrager til en stor fællesskabsfølelse blandt det grønlandske folk. Derfor kan Grønland bedst betegnes som en kulturel nation. Grønland er, ud fra Andersons tre dimensioner om det forestillede fællesskab; limited, sovereign og community, en nation, og Grønlands kulturelle sammenhængskræft, gør visionen og ønsket om suverænitet stærkere, da det vil styrke deres allerede tætte kulturelle bånd. I et politisk fællesskab er befolkningen knyttet sammen af medborgerskab eller fælles sprog og ikke af loyalitet og nationalfølelse (Heywood, 2007: s. 113). Et politisk fællesskab vil ikke i samme grad søge suverænitet, da fællesskabet i en sådan nation ikke har samme betydning som i et kulturelt fællesskab Volkgeist Ifølge Johann Gottfried von Herder opstår nationale grupper af deres omgivelser i natur, klima, geografi som skaber et folks livsstil, arbejdsformer, attituder og kreativ udfoldelse. Men mest af alt er sproget vigtigt, idet det kommer til udtryk gennem traditioner og historiske begivenheder fortalt fra generation til generation. Historisk set besidder hver nation en volkgeist, som kommer til udtryk igennem sange, myter og legender. Herders beskrivelse af nationen bygger altså på en idé om fælles værdier og traditioner, frem for ideen om at en nation kan dannes på baggrund af en fælles politisk tankegang (Heywood 2007: s. 111). Ud fra Herders teori om volkgeist, er Grønland en nation med volkgeist, da grønlændernes livsstil og arbejdsform er præget af arktiske omgivelser, og deres eget sprog danner rammen om folkesange og fjeldmyter (Augustesen og Hansen, 2011: s. 9). For at opsummere afsnittet, er den nationsforståelse, vi går ud fra i vores diskussioner og analyse en sammendragelse af ovennævnte teorier. Grønland er et forestillet fællesskab, et fællesskab, der opstod af kulturelle sammenhænge som historie og traditioner. Dette kommer til udtryk i en volkgeist, hvor sproget er rammen for at udtrykke nationens fælles værdier. Nationer søger suverænitet, og nationen er et nødvendigt grundlag for Side 16

17 udviklingen i nationsbygning mod en suveræn stat, da der skal forelægge et fællesskab bygget på fælles forståelse og interesser for at kunne samle sig som nation, og gennemføre en fælles målsætning. Grønland er en kulturel nation, altså er det kulturelle faktorer der samler Grønland, og præger deres værdipolitik og målsætninger i bevægelsen mod suverænitet Anti-kolonial nationalisme, solidaritet og homogenitet I nutidens Grønland er nationsbegrebet en sammenholdsfaktor for den grønlandske befolkning. Den nationalistiske følelse er herudover en vigtig faktor i statsdannelsesprocessen, og som Andersons teori om forestillet fællesskab definerer, at nationer er forestillet i henseende til sovereign, altså at nationer drømmer om suveræn frihed, hvilket er billedet på den suveræne stat (Anderson, 1991: s. 7). Der er forskellige former for nationalisme, og anti-kolonial nationalisme udspringer fra en kamp mod kolonimagten fra de gamle europæiske kolonimagter. De principper og doktriner kolonimagten brugte i processen for nationsbygning bliver, ironisk nok, nu brugt af kolonien mod kolonimagten selv. Altså har kolonialisme været med til at fremme nationalfølelsen i kolonien og skabt behovet for en national frigørelse. I det 20. århundrede har anti-kolonialisme nationalisme været en bærende faktor for verdens politisk geografiske udformning. Den stigende nationalisme har fået store kolonimagter til at træde tilbage (Heywood, 2007: s. 121). Anti-kolonial nationalismens målsætning om at skabe national frigørelse, har både en økonomisk og politisk dimension. Anti-kolonial nationalisme har ofte grobund i socialistiske tanker, da de begge lægger vægt på social solidaritet og kollektive handlinger (Heywood, 2007: s 122). Solidaritet, i samfundsvidenskabelig betegnelse, bruges til at karakterisere graden og typen af integration i forhold til et samfund eller gruppe (Guneriussen, 2007: s. 80). I små samfund, som Grønland, spiller solidaritet en vigtig rolle. Befolkningen er i højere grad afhængige af hinanden, da instanser og institutioner føles mere nære, fordi mange af de samme individer sidder på meget af magten i samfundet (Christiansen og Togeby, 2003: s. 96). Solidaritet er stærkest, når der er lighed i samfundet. Det grønlandske samfund er i høj grad præget af kollektivisme og indgår hermed i Durkheims teori om mekanisk solidaritet, som bunder i at mennesker der Side 17

18 ligner hinanden, tiltrækkes af hinanden (Guneriussen, 2007: s. 80). Nationer bygger også på etnicitet og sammenhængen i, hvor homogen en befolkning er. Homogenitet er med til at danne loyalitet blandt et folk. Individer af samme etnicitet har ofte lettere ved at relatere og forene sig (Heywood 2007: s. 110). Grønlænderne danner en homogen befolkning. De eneste folk der bryder homogeniteten er næsten udelukkende danske tilflyttere. Derfor er Grønland også tilbageholdende overfor udefrakommende, da det er en lille nation, hvor de fleste ligner hinanden. Det er derfor en samlet nation under forudsætningen af, at man må være med i fællesskabet, hvis man har samme etnicitet som har grobund i mekanisk solidaritet og anti-koloniale nationalistiske følelser Sprog: Inklusion og eksklusion Det grønlandske sprog skaber nære følelser om tætte relationer og forbundenhed mellem generationer. Forestillingen om et fælles sprog bidrager til en styrket nation. Selvom der i Grønland er skel mellem sociolekt og dialekt, forhindrer det ikke grønlænderne i at føle, at de har et sprog, de kan give videre eller endda miste. Dermed er det en vigtig del af den grønlandske kultur (Togeby, 2002: s. 64). Et sprog er i ethvert samfund med til at definere identitet. Unge grønlændere er med til at give det grønlandske sprog et nyt tvist, da det nære tilhørsforhold til det danske sprog skaber former for crossing, hvor man låner ord og sætninger fra forskellige sprog. Dette fænomen mødes med stor skepsis af de ældre generationer. Det har også betydet en stigmatisering hos mange af de unge (Langgård, 2003: s. 216). Før i tiden så man et sammensat sprog som et tegn på inkompetence og sprogforvirring, men i dag er flere forskere der tiltaler for, at sådan et sprogbrug er en vigtig del af social organisation som strategier til inklusion og eksklusion. Grønlændere der taler samme sprog samler sig, og dermed er sproget inkluderende, men på samme tid bliver dansktalende grønlændere ekskluderede fra fællesskaber med andre sprog (Togeby, 2002: s. 65). Videregående uddannelser på Grønland foregår oftest på dansk, da Grønlands kvalificerede arbejdskraft oftest er fra Danmark. Derfor har Grønland været med til at gøre det svært for unge, der kommer fra folkeskolen, hvor sproget er grønlandsk, at klare sig på uddannelsesinstitutionerne, og har således udelukket dem fra information og uddannelse Side 18

19 (Augustesen og Hansen, 2011: s. 85). Dansktalende grønlændere føler sig mindre integrerede i Grønland, selvom de tilhører nationen (Langgård, 2003: s. 220). Det gør også, at de er mere udsatte for mobning i skolen og senere flytter til Danmark. Det er ofte de dansktalende børn, der kommer fra de mest ressourcestærke hjem, der er udsat for dette. Derfor er det også et stort ressourcetab for samfundet, når de fraflytter permanent. De grønlandsktalende får ikke en lige så høj uddannelse, fordi de ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog. (Langgård, 2003: s. 222) Ifølge en undersøgelse fra Grønlands statistik fra 2000, vurderer op mod halvdelen af de unge i folkeskolens afgangsklasser på Grønland, at de ikke kan dansk (Langgård, 2003: s. 221). Dette kommer også til udtryk i grønlændernes senere politiske liv, hvor sprogbarriererne er så markante, at det eksempelvis ikke er alle, der kan forstå en landstingsdebat (Langgård, 2003: s. 217). Sproget udgør en kompliceret problemstilling for grønlænderne, og hvis Grønland skal udvikle sig mod suverænitet, skal sprogfærdighederne arbejdes med, da sprogproblemerne tilbagesætter Grønlands nationsbygning og udvikling fremad Den grønlandske elite og Brain Drain Der vil ofte være en elite i et moderne samfund, hvilket også er tilfældet i Grønland. Da Grønland er en ung nation, spiller nationalitetsspørgsmålet ofte en central rolle, når der skal udvælges poster til Landstinget. Nationalitet er et vigtigere kriterium end uddannelse og kvalifikationer, når der vælges medlemmer til Landstinget, hvor kvalifikationer er bærende for udvælgelsens til bestyrelsesformand i en virksomhed. Således sidder danskerne tungt på posterne som virksomhedsledere og embedsnetværk, hvorimod grønlænderne sidder på de politiske poster (Christiansen og Togeby, 2003: s. 82). Den grønlandske elite er i høj grad uddannet i Danmark. Mange grønlændere bosætter sig i Danmark og vender ikke hjem efter de har færdiggjort uddannelse. En central årsag hertil er jobmulighederne i Grønland, og at de strukturelle instanser ikke er lige så gunstige som i Danmark. Dette er et stort ressourcetab for Grønland. Det såkaldte brain drain har en stor økonomisk effekt, da de uddannede har en økonomisk betydning for det land, de forlader. De uddannede, tager en værdi med sig, da nationen har brugt Side 19

20 ressourcer på at uddanne dem, men får ikke udbytte af deres arbejdskraft. Emigranterne oplever ofte en nedkvalificering ved tilflytning til Danmark, mens deres hjemland, Grønland, oplever et dræning af uddannede og kvalificerede borgere (Ivestopedias webside, d ). Der er hovedsageligt to grunde til et brain drain, hvor den ene er national og den anden er individuel. Den nationale årsag bunder i det sociale miljø, politisk ustabilitet, økonomisk depression og sundhedsrisici. Den individuelle årsag er blandt andet familierelationer, bedre muligheder og jobmuligheder, samt personlige præferencer i at udforske verden (Global Issues webside, d ). Grønland er en ung nation, og derfor er der mindre stabilitet end i Danmark. Grønlænderne emigrerer dermed til et nyt land, hvor der er bedre muligheder for frihed, stabilitet, bedre levevilkår, stærkere økonomi og muligvis også familierelationer (Global issues webside, d ) Grønlands udfordringer som nation Hvorfor er et muligt Brain Drain ved at opstå i Grønland? Grønland mangler arbejdskraft både i den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Udover mangel på kvalificeret arbejdskraft i dag skal Grønland uddanne fremtidig arbejdskraft, så den næste generation kan tage over. Dette bliver en stor udfordring for den grønlandske nation, da prioritering af uddannelse til unge og den økonomiske ressourceallokering bliver central. Samtidig er det også kimen til en svækkelse af nationen. Mange unge grønlændere flytter til Danmark og bliver der, fordi der bedre mulighed for uddannelse og job. Derudover stifter nogle også familie, mens de er bosatte i Danmark, og da rejsen mellem Grønland og Danmark også er dyr, er der mange årsager til, at det kan være svært at rykke roden op igen og flytte tilbage til Grønland. Individet er kommet i centrum, og kollektive interesser er ikke nær så fyldestgørende mere. Godt nok er der solidaritet og stærke anti-koloniale nationalistiske følelser på spil, men for de unge grønlændere, der er uddannet i Danmark, kan det betyde store personlige omkostninger at vende tilbage, så selvom der er jobmuligheder og hjertet banker for Grønland, vælger mange at blive i Danmark. Dette betyder samtidig, at mange af de jobmuligheder der er for den uddannede arbejdskraft på videregående niveau indtil nu ofte varetages af personer med dansk baggrund. Nationen har brug for, at grønlænderne Side 20

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark

Indholdsfortegnelse. Udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metode... 6 Introduktion... 6 Underspørgsmål... 6 Teoretikere...7 Interviews... 8 Statistik...10 Grønland... 11 Historie...

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i forhold til den grønlandske nationsdannelsesproces 1979-2008 Af: Karina Fleischer Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier Institut for

Læs mere

Kan man tale sig til en national identitet

Kan man tale sig til en national identitet Kan man tale sig til en national identitet - bliver grønlænderen mere grønlænder af at tale grønlandsk Specialeafhandling ved Kultur- og Sprogmødestudier af Anne Fløe Jensen Vejleder Kirsten Hvenegaard-

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Grønlands geografiske beliggenhed tæt ved Nordpolen og som en del af det nordamerikanske kontinent og landets enorme udstrækning og lille befolkningsunderlag

Læs mere

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2.

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Kapitel: Metode... 13 2.1 Videnskabsteoriens konsekvenser

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

ET FOLK I FORANDRING

ET FOLK I FORANDRING ET FOLK I FORANDRING - et projekt om Kinas interne arbejdsmigranter Kilde: Life, 2010 Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 1. semester 2010 Udarbejdet af: Julie Bak, Fie Hansen,

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Berlin Fattig men sexet Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Kenneth Horst Hansen Lasse Kent Jensen Vejleder: Lise Drewes Nielsen Forsiden

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere