OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV : HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV2009.0082: HK/Privat. for. (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening."

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFTSSAG FV : HK/Privat for A (advokat Gert Willerslev Jakobsen) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Elgaard Balle) Afsagt den 28. oktober 2011

2 2 INDLEDNING 1. Sagens baggrund. Mellem klageren, HK/Privat for A (HK), og indklagede, Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S (GA), er der opstået uenighed om, i hvilket omfang der under en medarbejders fravær på grund af sygdom skal betales feriegodtgørelse i henhold til 43 i den grafiske overenskomst mellem Grafisk Arbejdsgiverforening/ Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/ Privat/ 3F-Industri (Emballage), når fraværet sker i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. 2. Faglig voldgiftsret eller de almindelige domstole. Da uoverensstemmelsen ikke kunne løses ved forhandling, anmodede HK/Privat på organisationernes vegne den 11. marts 2009 Arbejdsrettens formand om at nedsætte en faglig voldgiftsret med udvidet formandskab til afgørelse af tvisten. Parterne var enige om at pege på fhv. højesteretsdommer Mogens Hornslet som opmand og om, at der skulle udpeges to yderligere medlemmer af formandskabet. Efter Arbejdsrettens skrivelse af 5. maj 2009 består voldgiftsrettens formandskab herefter af fhv. højesteretsdommer Mogens Hornslet, fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen og fhv. højesteretsdommer Per Sørensen. Efter at parterne havde anmodet formandskabet om at tage stilling til spørgsmålet, om sagen skulle afvises fra behandling ved faglig voldgift, da den efter sin karakter henhører under de almindelige domstole hvilket nu var klagerens standpunkt afgjorde formandskabet ved protokollat af 21. august 2010, at sagens behandling skulle fortsætte ved denne faglige voldgift. Sagen blev mundtligt forhandlet den 26. september PÅSTANDE HK har nedlagt følgende endelige påstande:

3 3 1. Principalt: GA skal anerkende, at der ved opgørelse af 6 måneders perioden i 43, stk. 3, i den gældende overenskomst (2010/2012) ikke skal medregnes perioder med sygeløn under graviditetsbetinget sygdom, graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov samt adoption. Subsidiært: GA skal anerkende, at der ved opgørelse af 6 måneders perioden i 43, stk. 3, i den gældende overenskomst (2010/2012) ikke skal ske medregning af perioder med sygeløn under (kvinders) 14 ugers barselsorlov. 2. Sangill Grafisk I/S skal til A betale ,81 kr. subsidiært kr. med procesrente fra sagens indbringelse for denne voldgiftsret. GA har påstået frifindelse. GA har ikke haft indvendinger imod den beløbsmæssige udregning af kravene i HK's påstand 2, der udgør feriegodtgørelse af sygeløn henholdsvis for perioden 31. marts 2008 til 5. september 2009 og subsidiært fra 31. marts 2008 til 26. juni SAGENS OMSTÆNDIGHEDER 1. A sygemelding Den 1. oktober 2007 blev A sygemeldt på grund af graviditetsbetinget sygdom. Den 2. marts 2008 fødte hun sit barn og påbegyndte dermed sin barselsorlov på 14 uger efter den grafiske overenskomst 37, stk. 1, som udløb den 26. juni I forlængelse af barselsorloven afholdt Jeanett Brunton forældreorlov indtil den 5. februar 2009, i 10 ugers perioden fra den 26. juni til den 4. september 2008 med sygeløn dvs. fuld løn jf. overenskomstens 37. stk. 3. A oppebar således sygeløn fra første sygedag, den 1. oktober 2007, til udløbet af de første 10 ugers forældreorlov, den 4. september 2008.

4 4 Med henvisning til varighedsbegrænsningen på 6 måneder i overenskomstens 43, stk. 3 som er denne sags genstand afregnede virksomheden imidlertid kun feriegodtgørelse af sygelønnen fra den 1. oktober 2007 til den 31. marts Overenskomsten Ud over den netop nævnte 43 indeholder den grafiske overenskomst (2010/12) navnlig følgende bestemmelser af betydning for sagen: 24 Sygeløn 2. Sygeløn ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, herunder tilskadekomst eller fødsel. 26 Sygelønnens størrelse 1. Sygelønnen udgør sygemeldtes personlige løn på dagtur ved sygdommens indtræden. 28 Sygelønnens udstrækning 1. Virksomheden udbetaler sygeløn til sygemeldte fra 1. hele fraværsdag. 29 Ophør af sygeløn 1. Udbetaling af sygeløn ophører, når der er udbetalt sygeløn (sygedagpenge) for mere end 52 uger i de 18 foregående kalendermåneder. 2. Ved beregning af sygelønsperioder efter stk. 1 medregnes ikke udbetalt sygeløn i arbejdsgiverperioden og/eller under graviditets- og barselsorlov. 37 Sygeløn ved Svangerskab, fødsel og adoption

5 5 1. Kvinder har ret til sygeløn i 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 2. Mænd har ret til sygeløn i 2 uger under forældreorlov. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale barselsdagpengesats. 3. I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes sygeløn under fravær i indtil 10 uger. Denne betaling kan ydes til såvel faderen som moderen. Disse uger kan afvikles i perioden fra den 15. til og med den 30. uge fra barnets fødsel. Orlov i henhold til denne bestemmelse skal afholdes i en sammenhængende periode. 4. Der kan maksimalt ydes sygeløn til moderen i 28 uger ( ) og til faderen i 12 uger (2+10). Efter overenskomsten skal perioder med sygeløn under graviditets- og barselsorlov således ikke medregnes ved opgørelsen af den maksimale periode med sygeløn på 52 uger. Om retten til feriegodtgørelse af sygelønnen indeholder 43 derimod følgende bestemmelse: 43 Feriegodtgørelse under sygdom 1 Virksomheden yder tillige feriegodtgørelse under medarbejderens fravær på grund af sygdom. 2 Feriegodtgørelsen under sygdom beregnes af sygelønnen. 3 Feriegodtgørelse ydes sammenlagt højst 6 måneder inden for 1 optjeningsår og for højst 6 måneder på grund af samme sygdom. 4 Ved arbejdsulykke i virksomheden, der ikke kan tilregnes medarbejderen, ydes feriegodtgørelse indtil ophør af udbetaling af sygeløn.

6 6 5 Der ydes feriegodtgørelse ved fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. 3. Parternes standpunkter. Sagen drejer sig om den i 43, stk. 3, nævnte 6 måneders begrænsning af feriegodtgørelsen af sygelønnen, som ifølge HK/Privat ikke skal gælde, når fraværet skyldes (principalt) graviditetsbetinget sygdom, graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov samt adoption eller (subsidiært) 14 ugers barselsorlov. Uanset den sproglige formulering af 43, stk. 5, og denne bestemmelses placering i forhold til de øvrige bestemmelser om feriegodtgørelse under sygdom støttes klagerens synspunkt ikke på, at 43, stk. 5, udgør en undtagelse fra 43, stk. 3. Parterne er i den forbindelse enige om, at 43, stk. 5, uden at have været genstand for forhandling, blev indsat i den grafiske overenskomst i 2004 i forbindelse med en renskrivning, og at bestemmelsen tilsyneladende alene er en præcisering af, at stk. 1 også gælder ved fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, uanset om man kan kalde disse fraværsgrunde for sygdom. Problemet under sagen er, om den hidtidige fælles forståelse af overenskomstteksten må tilsidesættes hvilket er klagerens standpunkt fordi denne forståelse er i konflikt med regler i præceptiv lovgivning og/ eller EU-direktiver. Ifølge HK's sammenfattende processkrift af 9. september 2011 støtter forbundet således sit standpunkt på, at klageren efterfølgende (er) blevet opmærksom på, at varighedsbegrænsningen er i strid med Graviditetsdirektivet, Ligebehandlingsdirektivet/Ligebehandlingsloven og/eller Ligelønsdirektivet/Ligelønsloven. Endvidere er klageren efterfølgende blevet opmærksom på, at det før ændringen af Ferieloven i 2000 ikke var lovligt for overenskomstparterne at fravige princippet i Ferielovens 26 ved aftale, således som det var sket ved indførelse af varighedsbegrænsningen i overenskomsten i 1991.

7 7 FORKLARINGER Under den mundtlige forhandling blev der afgivet forklaring af næstformand i HK/Privat, Bjarne Nielsen, og af administrerende direktør Lars Bram, Grafisk Arbejdsgiverforening, der begge gennem en meget lang årrække har deltaget i samtlige overenskomstforhandlinger mellem HK/ Privat tidligere HK/ Industri og Grafisk Forbund og Grafisk Arbejdsgiverforening. Bjarne Nielsen har forklaret blandt andet, at varighedsbegrænsningen på 6 måneder for feriegodtgørelse af sygeløn (nu 43, stk. 3,) formentlig kom ind i de grafiske overenskomster allerede fra 1973, i hvert fald fra 1987, og at varighedsbegrænsningen kom ind som 35, stk. 3, i den grafiske overenskomst i forbindelse med sammenskrivningen i 1991 af de kollektive overenskomster indgået mellem Grafisk Arbejdsgiverforening, Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation, Kartonnage- og Bølgepapindustriens Arbejdsgiverforening og Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening på den ene side og Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder Forbund, Dansk Litografisk Forbund og Dansk Typograf-Forbund på den anden side. Forholdet til ferieloven gav ikke anledning til overvejelser eller drøftelser. Man havde nogle ganske forkromede regler om sygeløn, og i den forbindelse blev det aftalt, at der skulle være en begrænsning i anvendelsen af de meget flotte og gode regler. Heller ikke ligebehandlingsreglerne var på nogen måde inde i overvejelserne dengang. Vi er gode til at lave overenskomster, men ikke til at sammenholde med lovgivningen. Om den af Grafisk Arbejdsgiverforening påberåbte afgørelse af 20. april 1999 i en faglig voldgiftssag mellem Grafisk Forbund og Color Print A/S vedrørende betaling af feriepenge i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom og barselsorlov efter opmandens henstilling blev sagen forligt således, at Grafisk Forbund hævede sagen har Bjarne Nielsen forklaret, at forbundets anbringende om tilsidesættelse af ligestillingsreglerne alene gik på ligelønsloven og ikke på de øvrige EU-baserede regler, som HK/Privat under denne sag har henvist til. Afgørelsen gav ikke anledning til ændringer i parternes overenskomst. Det var gradvist, at man blev opmærksom på, at varighedsbegrænsningen kunne være i konflikt med ligestillingslovgivningen og ferieloven.

8 8 Ultimo 1999 ophørte Grafisk Forbund, og store dele gik til HK/ Industri, nu HK/ Privat. Man kom ind i HK med nogle meget fine overenskomster, men HK gik meget op i, om overenskomsterne var i overensstemmelses med præceptiv lovgivning og forskellige EU-retlige regler, og man fik lidt efter lidt at vide, at der vist var noget galt med overenskomsten, og at man måtte rette op herpå undervejs. Bjarne Nielsen kan ikke udelukke, at man ved overenskomstfornyelserne 07/10 og 10/12 kan have luftet, at der kunne være et problem. Det var imidlertid ikke noget, der kom ind i overenskomstforhandlingerne. Man bringer ikke noget ind i overenskomstforhandlingerne, som man ikke kan regne med at få gennemført, og det ville have været en umulighed under en overenskomstforhandling at komme igennem med krav om ændringer vedrørende varighedsbegrænsningen i overenskomstens 43, stk. 3, i overensstemmelse med HK's standpunkt under denne sag. Man har afventet situationen, indtil der kom en sag, hvor der var problemer, der ikke havde været oppe tidligere. Han tør ikke sige, om det har været luftet over for modparten, at der måske ville komme en sag om fortolkningen af 43, stk. 3. Han har ikke selv nævnt dette, og det har i hvert fald aldrig været til diskussion. Lars Bram har forklaret blandt andet, at 43, stk. 5, kom ind ved renskrivningen af den grafiske overenskomst i Bestemmelsen havde intet med stk. 3 at gøre. Der har ikke på noget tidspunkt i forbindelse med overenskomstforhandlinger mellem parterne været drøftelser af problemer om forholdet mellem varighedsbegrænsningen i 43, stk. 3, og regler uden for overenskomsten. Han husker, at faglig sekretær i HK/Privat Preben Aabo Carlsen på et tidspunkt nævnte, at Kirsten Precht havde lavet et notat om, hvorvidt forskellige bestemmelser i den grafiske overenskomst var i overensstemmelse med eller stridende mod blandt andet visse EU-baserede regler. Lars Bram fik notatet, der vist var fra Notatet blev behandlet i GA's juridiske afdeling,

9 9 hvorefter det blev meddelt Preben Aabo Carlsen, at der efter arbejdsgiverforeningens opfattelse ikke var noget at komme efter. Dette var vistnok i PARTERNES ARGUMENTER HK har navnlig anført, at det efter både den gældende ferielovs 26 og den i 1991 gældende ferielov er udgangspunktet, at der skal beregnes feriepenge af sygeløn. Efter ferielovens 27, stk. 2, kan 26 fraviges ved kollektiv overenskomst, men denne fravigelsesadgang blev først indført ved revisionen af ferieloven i Da varighedsbegrænsningen i overenskomstens 43, stk. 3, blev aftalt, før adgangen til at fravige ferielovens udgangspunkt blev indført, og da varighedsbegrænsningen er til ugunst for A, er varighedsbegrænsningen ugyldig. De efterfølgende genforhandlinger af overenskomsten i 2004 og 2007 ratihaberer ikke den ugyldige aftale om varighedsbegrænsning, fordi spørgsmålet om varighedsbegrænsningens forenelighed med ferieloven ikke var aktualiseret og ikke blev drøftet under disse forhandlinger. Tidligst i forbindelse med det af Lars Bram omtalte notat fra Kirsten Precht har man været inde på at forholde sig til problematikken, men uden at det har været genstand for forhandling mellem parterne. Endvidere har HK bestridt rigtigheden af GA's argument om, at varighedsbegrænsningen i 43, stk. 3, stiller A bedre end minimumsbestemmelsen i ferielovens 25, stk. 4, om højst 4 måneders sygeferiegodtgørelse. Synspunktet er kun isoleret set korrekt, og ud fra en helhedsbetragtning er 43, stk. 3, til ugunst for hende. Af den grund er overenskomstens varighedsbegrænsning også efter den gældende ferielov ugyldig. Klager er derfor berettiget til feriegodtgørelse af sygelønnen, så længe sygeløn betales, således at der ved beregning af 6 måneders perioden ikke skal medregnes perioder med sygeløn under graviditetsbetinget sygdom, graviditets-, barsels-, fædre og forældreorlov samt adoption. Hertil kommer, at varighedsbegrænsningen i 43, stk. 3, efter HK's opfattelse er i strid med ligestillingslovgivningen. Varighedsbegrænsningen vil således ramme kvinder, der er gravide, eller som lige har født, i langt større udstrækning, end den vil ramme mænd, og bestemmelsen har derfor en udtalt kønsskæv effekt og er udtryk for kønsdiskriminering af kvinder. Forbundet har herved henvist til bl.a. EF Domstolens dom af 30. juni 1998 i sag C-394/96 (Mary Brown) og domstolens dom af 13. februar 1996 i sag 342/93 (Gillespie).

10 10 Det er endvidere ifølge HK i strid med Graviditetsdirektivets artikel 8 og artikel 11, nr. 2, litra a, at indføre begrænsninger i retten til optjening af feriegodtgørelse i den særlige beskyttelsesperiode på 14 uger, hvor kvinder skal sikres barselsorlov, jf. direktivets artikel 8, stk. 1, smh. herved EF Domstolens dom af 27. oktober 1998 i sag C 411/96 (Boyle), præmis 68. Endelig er varighedsbegrænsningen efter forbundets opfattelse direkte diskriminerende i henhold til Ligebehandlingsdirektivet/ Ligebehandlingslovens 1, stk. 2, 2. pkt., subsidiært indirekte diskriminerende i henhold til samme lovs 1, stk. 3, og direkte diskriminerende i henhold til Ligelønsdirektivet/ Ligelønslovens 1a, stk. 1, 2. pkt., subsidiært indirekte diskriminerende i henhold til samme lovs 1a, stk. 2, relateret til køn. På denne baggrund er overenskomstens ordlyd og parternes forudsætninger uden betydning for afgørelsen af HK's krav. Det gøres derfor gældende, at perioder med sygeløn under graviditetsbetinget sygdom, graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov eller adoption ikke skal medregnes ved opgørelse af 6 måneders perioden i 43, stk. 3. Der skal derimod uden begrænsning ydes feriegodtgørelse af sygeløn i alle de ovennævnte situationer, subsidiært skal der som minimum og uden begrænsning ydes feriegodtgørelse af sygeløn i barselsperioden på 14 uger. GA har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at varighedsbegrænsningen i 43, stk. 3, ikke kan tilsidesættes som stridende mod ferieloven. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med de overordentligt gunstige sygelønsregler i overenskomsten jf. her også Bjarne Nielsens forklaring og den tilsigter alene at sætte en rimelig øvre grænse for, hvor længe arbejdsgivere skal udbetale feriegodtgørelse til medarbejderne. Det forhold, at medarbejdere får sygeløn i forbindelse med barselsorlov, hviler på overenskomstens regler, og hvor meget medarbejderne har krav på under barslen, er forskelligt fra overenskomstområde til overenskomstområde og er alene udtryk for, hvor langt organisationerne har strakt sig under overenskomstforhandlingerne. Den grafiske overenskomst sikrer både mænd og kvinder feriegodtgørelse under sygdom og barsel i op til 6 måneder og i et samlet tidsrum, hvilket klart stiller lønmodtagerne bedre end, hvad der følger af ferielovens 25 (4 måneder).

11 11 GA har endvidere gjort gældende, at varighedsbegrænsningen siden 1991 ikke har kunnet tilsidesættes med henvisning til, at den skulle være i strid med ferieloven, og i hvert fald må en tilsidesættelse med denne begrundelse være udelukket i dag, hvor ferieloven siden 2000 har givet mulighed for fravigelse af dens udgangspunkt med hensyn til beregning af feriegodtgørelse, og hvor overenskomsten har været genforhandlet i 2004, 2007 og GA har herved tillige henvist til, at et af Lars Bram omtalt protokollat fra overenskomstfornyelsen i 2004 viser, at spørgsmålet om feriegodtgørelse i forbindelse med graviditet og barsel til bogbindere har været forhandlet i Over for HK's anbringender om ligestillingslovgivningen har GA anført, at varighedsbegrænsningen ikke er udtryk for direkte eller indirekte diskrimination, og særligt for så vidt angår forældreorlov og adoption, som også er omfattet HK's principale anerkendelsespåstand, har GA anført, at overenskomstens regler herom er kønsneutrale, hvorfor der på ingen måde kan være tale om diskrimination. I øvrigt er tvisten i denne sag efter GA's mening afgjort med afgørelsen i 1999 i den ovenfor af Bjarne Nielsen omtalte faglige voldgiftssag mellem Grafisk Forbund og Color Print A/S. FORMANDSKABETS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Der har ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten kunnet opnås flertal for en afgørelse. Afgørelsen træffes derfor af formandskabet, der udtaler: Som tidligere anført beror afgørelsen af denne sag på, om parternes hidtidige forståelse og administrering af bestemmelsen i den grafiske overenskomst 43, stk. 3, om varighedsbegrænsning må tilsidesættes som stridende mod ferieloven, og/ eller om bestemmelsen må tilsidesættes som værende i modstrid med Graviditetsdirektivet, Ligebehandlingsdirektivet/Ligebehandlingsloven og/eller Ligelønsdirektivet/Ligelønsloven. For så vidt angår spørgsmålet om varighedsbegrænsningens forhold til ferieloven bemærkes, at 43, stk. 3, har været i overensstemmelse med ferieloven siden lovens revision i Siden da er bestemmelsen blevet gentaget flere gange ved fornyelser af overenskomsten, uden at

12 12 spørgsmålet har været egentligt forhandlet, uanset at det efter de afgivne forklaringer kan lægges til grund, at HK/Privat efter ca har været af den opfattelse, at der kunne være et problem. Allerede af denne grund kan HK ikke på dette grundlag få medhold i sine påstande. Med hensyn til HK's øvrige anbringender der bygger på direkte eller indirekte diskrimination i relation til køn bemærkes, at disse anbringender synes vanskeligt forenelige med udformningen af forbundets principale anerkendelsespåstand, der blandt andet går ud på, at der ved opgørelsen af 6 måneders varighedsbegrænsningen ikke skal medregnes perioder med sygeløn under fædre- og forældreorlov samt adoption. Synspunktet ses ikke nærmere begrundet i skriftvekslingen og er ikke særskilt nævnt af HK under proceduren. HK kan allerede af den grund heller ikke få medhold i anerkendelsespåstanden vedrørende de nævnte situationer. I øvrigt bemærkes, at der ved bestemmelserne i den grafiske overenskomst om sygeløn tillægges de ansatte markant bedre ydelser, end der ville kunne kræves efter nogen af de af HK omtalte minimumsregler. Vi finder det utvivlsomt, at den rimelige varighedsbegrænsning i overenskomstens 43, stk. 3, for udbetaling af feriegodtgørelse af sygelønnen, der gennem en meget lang årrække er blevet fortolket og administreret i overensstemmelse med parternes fælles forståelse, ikke kan tilsidesættes ud fra HK's betragtninger om direkte eller indirekte diskrimination. Dette gælder både den principale og den subsidiære anerkendelsespåstand. Herefter kan der heller ikke gives HK medhold i betalingspåstandene, og GA's påstand om frifindelse tages derfor i det hele til følge. T H I B E S T E M M E S : Indklagede, Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S, frifindes. Hver part skal bære sine sagsomkostninger og skal i det indbyrdes forhold betale halvdelen af formandskabets honorar og udgifter.

13 13 København, den 28. oktober Poul Sørensen Per Sørensen Mogens Hornslet

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod

Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod Kendelse af 25. april 2016 i faglig voldgift FV 2015.0202: Serviceforbundet (advokat Maria Rasmussen) mod Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger/DOFK, Danmarks organisation for selvstændige

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag FV 2015.0200. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) for HRH Ventilation ApS Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV 2015.0200 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for A (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for HRH Ventilation ApS (konsulent Hjalte Ankjær) Afsagt den 13. april

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening For A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Anne Kjær) 1. Sagens

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Sevda Ocak (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Sevda Ocak (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Sevda Ocak (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Niels Berner Herlev Torv 4 2730 Herlev (advokat Mette

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt)

OPMANDSKENDELSE. af 11. oktober 2013. i faglig voldgiftssag FV2013.0103. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Bøg Brandt) OPMANDSKENDELSE af 11. oktober 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0103 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advok Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 i faglig voldgiftssag, FV2014.0169 HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I ved DI for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren)

Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 5. juni 2009 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for Bravida Danmark A/S (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om der

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139:

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Serviceforbundet, Landssammenslutningen for Rengøring og Service og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for A (advokat Nicolai Westergaard)

Læs mere

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko.

Tvisten angår, om Ribe VVS A/S har forbrudt sig mod VVS-Overenskomstens bilag 6 ved i en lokalaftale at have fastsat maksimumbeløb for sikkerhedssko. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt den 24. februar 2015 i faglig voldgiftssag 2015.0006 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Ribe VVS A/S (Jørgen W. Hansen) Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 10. oktober 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 263/13 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0165-2013) SIK som mandatar for Appellanten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 7. maj 2009 i Faglig voldgiftssag FV 2008.0221: CO-industri for Dansk Metal (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI organisation for erhvervslivet

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S.

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag 2016.0008 Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) mod TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S (Hjalte Ankjær) Afsagt den tirsdag den 23. februar 2016. Tvisten vedrører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere