I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk"

Transkript

1 eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på Indhold 1. Lovgrundlag og formål eindkomst er institutionens ansvar Indberetning til eindkomst eindkomstfelter i SLS eindkomstuddata til afstemning Sammenhængen mellem indberetninger og betalinger P-nummer Renter og gebyrer Rettelser i eindkomst Specielt om kombinationsbeskattede, Grønland Specielt om udenlandske forskere og specialister ( 48E) Specielt om ophør af virksomhed Ændring til andet SE-nummer Specielt om start af virksomhed Nyt SE-nummer Lovgrundlag og formål Beslutning om et indkomstregister i 2006 I lov nr. 403 af 8. maj 2006 vedtog folketinget oprettelsen af et indkomstregister. Lovens formål var at: Yde bedre service til borgerne på baggrund af opdaterede og korrekte oplysninger Effektivisering af den offentlige sagsbehandling Pålidelige og aktuelle løn- og beskæftigelsesstatistikker Forenklinger af forskuds- og selvangivelsessystem Arbejdsgiveren har pligt til at indberette fx indkomstoplysninger, ansættelsesperiode, løntimer, P-nummer, pension, ATP og feriepenge jf. lovens 3.

2 Side 2 af eindkomst er institutionens ansvar Korrekte indberetninger er institutionens ansvar eindkomst bliver jævnligt opdateret, og Moderniseringsstyrelsen tilpasser hele tiden SLS, så vi kan imødekomme de krav, der stilles. Indberetninger i SLS vil som hovedregel blive indberettet korrekt til eindkomst. Langt de fleste indberetninger kan SLS håndtere korrekt, dog har vi oplevet at der i forbindelse med efterreguleringer og fejlrettelser kan forekomme situationer, hvor overmelding til eindkomst ikke sker korrekt. I de situationer er det institutionens ansvar at sikre, at der overmeldes de korrekte oplysninger til eindkomst for den enkelte lønmodtager. Moderniseringsstyrelsen kan ikke påtage sig ansvaret for at alle angivelser og betalinger er korrekte, idet der er forskellige forhold, Moderniseringsstyrelsen ikke har indflydelse på, f.eks.: Institutionen eller SKAT har foretaget manuelle indberetninger til eindkomst SKAT kan anvende de betalte A-skattebeløb til andet f.eks. moms, lønsumsafgift m.m. Returneret skat Indbetalinger, som I har betalt f.eks. på en eller flere regninger. Påløbne renter og gebyrer Fejl i registreringsforhold hos Erhvervsstyrelsen Forkerte indberetninger til SLS 3. Indberetning til eindkomst Indberetning til eindkomst sker en gang om måneden

3 Indberetning til eindkomst sker en gang om måneden. De beregnede beløb fra første og anden lønkørsel lægges sammen og indberettes samlet til eindkomst umiddelbart efter anden lønkørsel. Da det er problematisk at aflevere negative indberetninger til SKAT, er denne løsning valgt, fordi der ofte i første lønkørsel indberettes fx løntræk vedrørende ferie og andre negative reguleringer, der modregnes i den kommende månedsløn. Side 3 af eindkomstfelter i SLS eindkomstfelterne i SLS viser hvilke oplysninger, der overmeldes til eindkomst. Hvis oplysningerne ikke kan afleveres til eindkomst, vil der forekomme en difference mellem SLS og eindkomst.

4 Side 4 af eindkomstuddata til afstemning Til institutionen U980 Hvad bliver betalt og hvornår pr. kørsel U813 Hvad er der blevet angivet til eindkomst pr. måned Brug U902 for forudlønnede i LG 01 (Forudløn for januar udbetalt i december året før; skal angives særskilt) U902 Hvad er der angivet til eindkomst år-til-dato U905 Hvad er der angivet til eindkomst som supplerende oplysninger til foregående skatteår Når du skal afstemme eindkomst månedsvis, og du har forudlønnede, så husk at oplysningerne for hver løngeneration skal medtages i 2 forskellige måneder. f.eks. LG 05 eindkomstoplysninger for forudlønnede medtages i maj eindkomstoplysninger for bagudlønnede medtages i april Hvis du skal sammenholde 1 måneds angivelser med lønkørslerne, skal du kigge på 2 løngenerationer: F.eks. marts 2014 Martslønnen for forudlønnede finder du i LG 03 Martslønnen for bagudlønnede finder du i LG 04 Moderniseringsstyrelsen har udviklet et e-læringskursus, hvor du kan få vejledning til afstemninger. Dette kursus vil komme på gaden ultimo Se mere på

5 Side 5 af Sammenhængen mellem indberetninger og betalinger Sammenhæng mellem indberetning og betaling SLS-Lønberegning på baggrund af institutionens indrapporteringer til SLS Indberetning Betaling Indberetning til eindkomst U813 (U902 og 905) Maskinel Manuel Manuelle (Modst) transaktioner ved fejl Fejl Kreditorposter til Ins Navision eller betalingssystem, jf. U980 Debitorposter til Ins Navision eller betalingssystem NB Bemærk at negative poster modregnes i positive poster NaviLØN betaling i Modsts betalingssystem eindkomst indberetninger til SKAT Transaktioner der ikke kan leveres til SKAT + = Betalingsspecifikation til SKAT Opkrævning fra SKAT Evt. difference Betaling via SKB

6 Side 6 af P-nummer Hvis din arbejdsplads skifter P-nummer eller en ansat skifter arbejdsplads P-nummer (Produktionsenhedsnummer) tildeles for hver fysisk adresse, som virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Der kan således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. P-nummeret bliver brugt til SKATs beregning af kørselsfradrag (kørsel mellem hjem og arbejdsplads) for den enkelte lønmodtager - og til arbejdspladsstatistik af Danmarks Statistik SKAT validerer om der er sammenhæng mellem P-nummer og CVR-nummer. Derfor skal du sikre, at der er sammenhæng mellem disse, da det har stor betydning for dine ansatte, at du bruger det rigtige P-nummer. Hvis du ikke indrapporterer P-nummer eller indrapporterer et P-nummer, der ikke eksisterer, opsætter SLS virksomhedens hoved-p-nummer. Du skal meddele Moderniseringsstyrelsen, rådgivning og support, om alle oprettelser, ændringer og lukninger af P-numre. Og om du selv sørger for at indrapportere dem på de enkelte lønmodtagere, eller om Moderniseringsstyrelsen skal foretage disse ændringer. 8. Renter og gebyrer Renter og gebyrer Det er SKAT, der afgør om der skal betales renter og gebyrer eller ej. Du kan i visse sager argumentere for rimeligheden i at betale dem, men i sidste ende er det SKATs afgørelse. Supplerende indberetninger for et tidligere indkomstår anses som for sent betalt skat, og derfor skal der altid betales renter af dem.

7 Vær opmærksom på, at både for sen betaling og for sen angivelse kan medføre renter. Det betyder, at hvis din virksomhed f.eks. ændrer registreringsforhold, så Moderniseringsstyrelsen ikke kan aflevere eindkomstindberetninger, kan det medføre at din virksomhed kommer til at betale renter af de manglende indberetninger. Side 7 af 18 Har du indsigelser i forhold til renter og gebyrer, er det noget du bør tage op med SKAT. Moderniseringsstyrelsen har ingen indflydelse på, hvad SKAT beslutter i forbindelse med rentetilskrivning. 9. Rettelser i eindkomst Ændring af indberetninger kun i fejlsituationer Du må ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag Skal du rette i en ansats løn, må du ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag. Dog kan det accepteres at det sker for indeværende år, i det omfang der i forvejen er tilbageholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag nok til at dække det beløb du tilbagebetaler. Du må ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag for tidligere år. Hvis der under skatteberegningen udbetales mere skat og/eller arbejdsmarkedsbidrag til lønmodtageren, vil beløbene blive trukket til 2. lønkørsel, hvis der ikke er skat/arbejdsmarkedsbidrag at modregne i. Hvis udbetalingen sker i 1. lønkørsel udskrives advis RB7259. Situationer, hvor der ikke skal rettes i indberetningerne Vær opmærksom på at det ikke er fejl, hvis der fx. kommer en overenskomstændring, så lønmodtageren får lønforbedringer, der gælder fra sidste år eller tidligere. Lønmodtageren har først krav på udbetalingen nu og skal derfor først beskattes nu. Det samme gælder, hvis der er forhandlet tillæg med tilbagevirkende kraft. Situationer, hvor du skal ændre på tidligere indberetninger Der kan forekomme situationer, hvor du skal ændre på tidligere indberetninger, her følger et par eksempler: En ansat har fejlagtigt fået for meget i tillæg En ansat har gennem en længere periode været indplaceret på et forkert løntrin En ansat er fratrådt, men lønnen er fejlagtigt ikke stoppet.

8 Du skal være meget opmærksom på hvornår på året rettelserne sker og om de også påvirker tidligere år. Situationerne skal behandles forskelligt alt efter hvad det drejer sig om og hvornår de bliver rettet. Der skelnes mellem følgende tidspunkter for og typer af rettelse: Side 8 af 18 Efterbetaling af løn der udbetales penge til lønmodtager (positiv indkomst og skat) o For indeværende år (2014) o For sidste år (2013) o For tidligere år (2012 og tidligere) Tilbagebetaling af løn lønmodtager skal trækkes for penge (negativ indkomst og skat) o For indeværende år (2014) o For sidste år (2013) o For tidligere år (2012 og tidligere) I det følgende bliver de enkelte situationer gennemgået. Efterbetaling af løn for indeværende år, der udbetales penge til lønmodtager Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Du skal indrapportere efterbetalingen i SLS. Beregning bliver foretaget efter gældende skattekort og der sker indberetning til SKAT på udbetalingstidspunktet. Efterbetalinger for indeværende år (2014) kan senest foretages i LG 01 i det efterfølgende år (2015). Hvis SKAT forlanger at periodiseringen skal ændres, skal du rette manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode til eindkomst. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Efterbetaling af løn for sidste år, der udbetales penge til lønmodtager Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Efterbetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegning foretages efter gældende skattekort og indberetning til SKAT sker på udbetalingstidspunktet. Du skal flytte indkomstbeløbet samt skat og arbejdsmarkedsbidrag til sidste år i SLS. I løngeneration 2 kan det ske med skatteindikator 2. I de øvrige løngenerationer skal du benytte de faste felter, nedskrivning af beløb i indeværende år. Du kan kun flytte for sidste år i SLS i perioden primo februar (LG 2) til medio november (LG 12). For december (LG 01) gælder reglerne for Tidligere år.

9 Du kan evt. regulere iht. sidste års skatteoplysninger via LD Vær sikker på at du skink er eller flytter de korrekte beløb, især når du regulerer skatten. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Side 9 af 18 Efterbetaling af løn for tidligere år, der udbetales penge til lønmodtager Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Efterbetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegning foretages efter gældende skattekort og indberetning til SKAT sker på udbetalingstidspunktet. Du kan i SLS kun flytte indkomstbeløbet samt skat og arbejdsmarkedsbidrag til sidste år. Hvis du skal flytte beløb til forrige eller tidligere år, skal du gøre det manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode. Du må kun oprette nye forekomster i eindkomst, hvis du sletter forekomster vil det ikke være muligt for Moderniseringsstyrelsen at afhjælpe eventuelle differencer. Tilbagebetaling af løn for indeværende år, lønmodtager skal trækkes for penge Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Du skal indrapportere tilbagebetalingen i SLS. Beregning bliver foretaget efter gældende skattekort og der sker indberetning til SKAT på udbetalingstidspunktet. Tilbagebetalinger for indeværende år (2014) kan senest foretages i LG 01 i det efterfølgende år (2015). Der må kun tilbagebetales skat svarende til hvad der er indbetalt i løbet af året. Hvad der evt. måtte differere, må lønmodtageren selv afklare med SKAT. Hvis SKAT forlanger at periodiseringen skal ændres, skal du rette manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode til eindkomst. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Tilbagebetaling af løn for sidste år, lønmodtager skal trækkes for penge Skat og arbejdsmarkedsbidrag må ikke tilbagebetales. Indkomstbeløb Tilbagebetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegningen foretages efter gældende skattekort men denne udlignes (0-stilles), idet der ikke må tilbagebetales skat og arbejdsmarkedsbidrag.

10 Der foretages automatisk udligning af skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP vedr. sidste år efter hver lønkørsel. Side 10 af 18 Du skal flytte indkomstbeløbet til sidste år i SLS. I løngeneration 2 kan det ske med skatteindikator 2, i de øvrige løngenerationer skal du benytte i de øvrige løngenerationer skal du benytte de faste felter, opskrivning af beløb i indeværende år. Du kan kun flytte for sidste år i SLS i perioden primo februar (LG 2) til medio november (LG 12). For december (LG 01) gælder reglerne for Tidligere år. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Tilbagebetaling af løn for tidligere år, lønmodtager skal trækkes for penge Skat og arbejdsmarkedsbidrag må ikke tilbagebetales. Indkomstbeløb Tilbagebetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegningen foretages efter gældende skattekort men denne udlignes (0-stilles), idet der ikke må tilbagebetales skat og arbejdsmarkedsbidrag. Du kan ikke i SLS flytte indkomstbeløbet til tidligere år. Du skal derfor flytte beløbene tilbage til tidligere år manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Du må kun oprette nye forekomster i eindkomst, hvis du sletter forekomster vil det ikke være muligt for Moderniseringsstyrelsen at afhjælpe eventuelle differencer.

11 Side 11 af Specielt om kombinationsbeskattede, Grønland Ikke dansk skat på grønlandske SE-numre Hvis du har lønmodtagere, der skal betale både grønlandsk og dansk skat, altså kombinationsbeskattede, skal du bruge 2 SE-numre: et SE-nummer til dansk skat og et til grønlandsk skat. SLS kan ikke regne en person på 2 forskellige SE-numre. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt følgende løsning: Personen skal oprettes på det grønlandske SE-nummer. Der beregnes grønlandsk og dansk skat som hidtil. Den grønlandske skat bliver betalt og indberettet som hidtil, men den danske skat bliver beregnet, men ikke afregnet og ikke indberettet til SKAT. Der oprettes en løndel 8949 aconto dansk skat, som udligner den danske skat. Dette beløb posteres på artskonto i institutionens regnskab i stedet for at blive betalt til SKAT. Det danske skattebeløb leveres ikke som data til eindkomst, fordi det vedrører dansk skat, som ikke må indberettes på det grønlandske SE-nummer. Det betyder at institutionen selv skal indberette den danske skat i eindkomst på det danske SE-nummer, og at institutionen selv skal betale den danske skat til SKAT. Betalingen skal modposteres på artskonto Bemærk, der skal angives pr. person, hvorimod betalingen skal ske pr. SEnummer. Beløbet der skal angives og betales kan aflæses på løndel 8949 og kan fremsøges i lønbåndsoplysninger. Derudover summeres feltet i fast felt 502 for nyt år og fast felt 503 for gammelt år.

12 Side 12 af 18 Sumningerne kan aflæses i grupperingen Diverse grundlagsfelter 3 på lønmodtagerregistret. Der dannes advis RB7133 når en person står med skattefritagelsesindikator 12, grønlandsk og dansk skat: RB7133 Dansk skat, kr. xxx,xx er udlignet og posteret på konto Beløbet er udmeldt på LKO 8949 (8948) og skal angives og indbetales til SKAT af institutionen. Sådan indberetter du dansk skat vedr. kombinationsbeskattede Moderniseringsstyrelsen tager forbehold, hvis der sker ændringer hos SKAT i forbindelse med TastSelv-indberetninger til SKAT. Login på eindkomst. Følg log-in proceduren - husk at vælge det SE-nummer der bliver brugt til dansk skat og som du bruger til de ansatte der er ansat med almindelig dansk beskatning. Vælg indberet lønoplysninger - online Indberet oplysninger jf. næste side

13 Side 13 af 18 Ansættelsesdato eller 1. januar indeværende år Her vil det være relevant at ændre indberetningsidenten til noget genkendeligt. F.eks. i stedet for online at skrive grl+initialer på den der har indberettet: grlmivuerjtyiavv Udfyld følgende felter: Lønperiode: den måned det vedrører. Den første til den sidste i måneden i formen åååå-mm-dd Dispositionsdato: Disp.dato i formen åååå-mm-dd Lønningsform: bagud eller forud Detailoplysninger: Udfyld kun felt 15 med beløbet på

14 Sådan betaler du dansk skat vedr. kombinationsbeskattede Side 14 af 18 Du skal aftale med din skatteregion, hvordan betalingen skal foregå. Eller du kan, når du har indberettet til eindkomst evt. gå ind på og se betalingsidentifikation til betalingerne. Se betalingsidentifikationen ud for det beløb, du har indberettet.

15 Side 15 af Specielt om udenlandske forskere og specialister ( 48E) Udenlandske forskere og specialister Der er forhold du skal være opmærksom på, når du har udenlandske forskere og specialister ansat efter ligningslovens 48E. Når de starter: Ofte sker det at papirerne ikke er i orden fra starten, og at man derfor trækker normal skat på dem, indtil alle formaliteter er i orden. I den situation skal du sørge for: først stoppe registret med det almindelige skattetræk i én måned derefter i måneden efter oprette det nye register med løndel Når du indrapporterer løndel 9838 opsættes koden for 48E hos SKAT, som herefter ser al skat på personen som 48E - også det du fører tilbage som egentlig er en tilbageførsel af det almindelige skattetræk. SKAT opererer kun med cpr.numre ikke med løbenumre. Du kan ikke nøjes med at vente mellem en timelønskørsel og en månedslønskørsel, idet timelønskørslen afleveres til eindkomst sammen med månedslønskørslen. Når de slutter: I nogle situationer kan udenlandske forskere og specialister vedblive med at være fuldt skattepligtige til Danmark efter udløbet af den periode hvor hhv. 25 %- og 26 %-beskatningen har været anvendt uden at blive efterbeskattede. Også i denne situation er det vigtigt at du adskiller de måneder/kørsler hvor ændringen træder i kraft. Anden indkomst end den, der er omfattet af 48E: Det kan forekomme, at du skal udbetale andre indkomster end dem, der er omfattet af 48E. Dem kan du umiddelbart indrapportere på 48E-registret, idet SKAT har oplyst, at man der ser på arten af indkomst og derudfra kan placere indkomsten og skattepligten.

16 Side 16 af Specielt om ophør af virksomhed Ændring til andet SEnummer Specielt om ophør af virksomhed I forbindelse med lukning af institutioner og ved sammenlægning af institutioner, der medfører at et eller flere SE-numre lukkes - og registrene flyttes over på et nyt (eller eksisterende) SE-nummer, skal du være opmærksom på hvornår afmeldingen sker. Hvis du lukker SE-numre i Erhvervs- og Selskabsregisteret, før de sidste indrapporteringer er foretaget på det gamle SE-nummer, kan SLS ikke aflevere indberetningerne til SKAT. Hvis det sker, skal du sørge for at ændre registreringsforholdene, således at de manglende indberetninger kan foretages. Hvis du ændrer dine registreringsforhold, således at der ikke længere er forudlønnede, kan du ikke længere indrapportere efterreguleringer på forudlønnede. Opret i stedet vedkommende på et bagudlønnet register. Beregn evt. efterreguleringen i løntest på det forudlønnede register, og indrapportér derefter på det bagudlønnede register. Hvis du foretager indrapporteringer, der medfører manuelle eller fejlagtige eindkomstindberetninger, vil du blive kontaktet af Moderniseringsstyrelsen. Vi vil for den slags indberetninger opkræve gebyr for tidsforbruget. Hvis du lukker SE-nummeret i SLS, men ikke i Erhvervs- og Selskabsregisteret, kan SLS selvsagt ikke indberette 0-angivelser. SKAT forventer 0-angivelser for åbne SE-numre, hvor der ikke indberettes skat. Du skal derfor selv sørge for 0- angivelser i denne situation.

17 Side 17 af Specielt om start af virksomhed Nyt SE-nummer Institutionen skal være korrekt registreret Det er vigtigt at din institution er registreret korrekt. Forkerte registreringer medfører, at visse oplysninger ikke kan afleveres til eindkomstregistret - og dermed opstår der differencer i forhold til betalingerne, og i yderste konsekvens kan det medføre udgifter for din virksomhed (renter og gebyrer). Registrering og ændring af registrering foregår hos Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen videreformidler de relevante oplysninger til SKAT, der udsender registreringsbevis til din virksomhed. Blanketter fås hos Erhvervsstyrelsen Visse oplysninger kan ændres hos SKAT. På beviset står adresse og telefonnummer på dit lokale skattecenter, der kan rådgive dig mht. registreringsbeviset. Vær især opmærksom på Der skal stå Stat, offentlige institutioner mv. i punktet Afgift for at Moderniseringsstyrelsen kan aflevere korrekte oplysninger. Har du forudlønnet personale skal I være registreret både for forudløn og bagudløn. Har du personale aflønnet efter kildeskattelovens 48E (udenlandske forskere) skal dette fremgå. I skal være registret både for ATP, AM-bidrag og A-skat. Først når SE-nummer er kendt, kan SLS aflevere 0-angivelser. Hvis der i en periode når du opretter et nyt SE-nummer ikke beregnes oplysninger til eindkomst, skal der afleveres en 0-angivelse. SLS kan ikke aflevere 0-angivelser med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor selv sørge for at få 0- angivet i den periode, der går fra du opretter SE-nummeret hos SKAT eller Erhvervsstyrelsen til det tidspunkt hvor SE-nummeret oprettes i SLS.

18 Hvis der ikke 0-angives, fastsætter og opkræver SKAT et beløb (foreløbig fastsættelse), svarende til hvad I forventes at skulle betale i a-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Side 18 af 18

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tea Tabulex økonomisystem

Tea Tabulex økonomisystem Tea Tabulex økonomisystem Vejledning til løn 1 Indhold Ibrugtagning af lønsystem... 4 Indledning og opsætning:... 5 Lønkoder... 7 Lønkoder inddelings oversigt... 8 Øvrige lønkoder... 8 Gennemgang af lønkode

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

13. Stiftslønarter... 81

13. Stiftslønarter... 81 13. Stiftslønarter I dette kapitel beskrives en række lønarter, som kun må anvendes af stifter og kirkemusikskoler. Lønarterne indeholder: 13. Stiftslønarter... 81 13.1 Faste stiftslønarter...82 13.2 Variable

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere