I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk"

Transkript

1 eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på Indhold 1. Lovgrundlag og formål eindkomst er institutionens ansvar Indberetning til eindkomst eindkomstfelter i SLS eindkomstuddata til afstemning Sammenhængen mellem indberetninger og betalinger P-nummer Renter og gebyrer Rettelser i eindkomst Specielt om kombinationsbeskattede, Grønland Specielt om udenlandske forskere og specialister ( 48E) Specielt om ophør af virksomhed Ændring til andet SE-nummer Specielt om start af virksomhed Nyt SE-nummer Lovgrundlag og formål Beslutning om et indkomstregister i 2006 I lov nr. 403 af 8. maj 2006 vedtog folketinget oprettelsen af et indkomstregister. Lovens formål var at: Yde bedre service til borgerne på baggrund af opdaterede og korrekte oplysninger Effektivisering af den offentlige sagsbehandling Pålidelige og aktuelle løn- og beskæftigelsesstatistikker Forenklinger af forskuds- og selvangivelsessystem Arbejdsgiveren har pligt til at indberette fx indkomstoplysninger, ansættelsesperiode, løntimer, P-nummer, pension, ATP og feriepenge jf. lovens 3.

2 Side 2 af eindkomst er institutionens ansvar Korrekte indberetninger er institutionens ansvar eindkomst bliver jævnligt opdateret, og Moderniseringsstyrelsen tilpasser hele tiden SLS, så vi kan imødekomme de krav, der stilles. Indberetninger i SLS vil som hovedregel blive indberettet korrekt til eindkomst. Langt de fleste indberetninger kan SLS håndtere korrekt, dog har vi oplevet at der i forbindelse med efterreguleringer og fejlrettelser kan forekomme situationer, hvor overmelding til eindkomst ikke sker korrekt. I de situationer er det institutionens ansvar at sikre, at der overmeldes de korrekte oplysninger til eindkomst for den enkelte lønmodtager. Moderniseringsstyrelsen kan ikke påtage sig ansvaret for at alle angivelser og betalinger er korrekte, idet der er forskellige forhold, Moderniseringsstyrelsen ikke har indflydelse på, f.eks.: Institutionen eller SKAT har foretaget manuelle indberetninger til eindkomst SKAT kan anvende de betalte A-skattebeløb til andet f.eks. moms, lønsumsafgift m.m. Returneret skat Indbetalinger, som I har betalt f.eks. på en eller flere regninger. Påløbne renter og gebyrer Fejl i registreringsforhold hos Erhvervsstyrelsen Forkerte indberetninger til SLS 3. Indberetning til eindkomst Indberetning til eindkomst sker en gang om måneden

3 Indberetning til eindkomst sker en gang om måneden. De beregnede beløb fra første og anden lønkørsel lægges sammen og indberettes samlet til eindkomst umiddelbart efter anden lønkørsel. Da det er problematisk at aflevere negative indberetninger til SKAT, er denne løsning valgt, fordi der ofte i første lønkørsel indberettes fx løntræk vedrørende ferie og andre negative reguleringer, der modregnes i den kommende månedsløn. Side 3 af eindkomstfelter i SLS eindkomstfelterne i SLS viser hvilke oplysninger, der overmeldes til eindkomst. Hvis oplysningerne ikke kan afleveres til eindkomst, vil der forekomme en difference mellem SLS og eindkomst.

4 Side 4 af eindkomstuddata til afstemning Til institutionen U980 Hvad bliver betalt og hvornår pr. kørsel U813 Hvad er der blevet angivet til eindkomst pr. måned Brug U902 for forudlønnede i LG 01 (Forudløn for januar udbetalt i december året før; skal angives særskilt) U902 Hvad er der angivet til eindkomst år-til-dato U905 Hvad er der angivet til eindkomst som supplerende oplysninger til foregående skatteår Når du skal afstemme eindkomst månedsvis, og du har forudlønnede, så husk at oplysningerne for hver løngeneration skal medtages i 2 forskellige måneder. f.eks. LG 05 eindkomstoplysninger for forudlønnede medtages i maj eindkomstoplysninger for bagudlønnede medtages i april Hvis du skal sammenholde 1 måneds angivelser med lønkørslerne, skal du kigge på 2 løngenerationer: F.eks. marts 2014 Martslønnen for forudlønnede finder du i LG 03 Martslønnen for bagudlønnede finder du i LG 04 Moderniseringsstyrelsen har udviklet et e-læringskursus, hvor du kan få vejledning til afstemninger. Dette kursus vil komme på gaden ultimo Se mere på

5 Side 5 af Sammenhængen mellem indberetninger og betalinger Sammenhæng mellem indberetning og betaling SLS-Lønberegning på baggrund af institutionens indrapporteringer til SLS Indberetning Betaling Indberetning til eindkomst U813 (U902 og 905) Maskinel Manuel Manuelle (Modst) transaktioner ved fejl Fejl Kreditorposter til Ins Navision eller betalingssystem, jf. U980 Debitorposter til Ins Navision eller betalingssystem NB Bemærk at negative poster modregnes i positive poster NaviLØN betaling i Modsts betalingssystem eindkomst indberetninger til SKAT Transaktioner der ikke kan leveres til SKAT + = Betalingsspecifikation til SKAT Opkrævning fra SKAT Evt. difference Betaling via SKB

6 Side 6 af P-nummer Hvis din arbejdsplads skifter P-nummer eller en ansat skifter arbejdsplads P-nummer (Produktionsenhedsnummer) tildeles for hver fysisk adresse, som virksomheden driver virksomhed fra. P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer. Der kan således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. P-nummeret bliver brugt til SKATs beregning af kørselsfradrag (kørsel mellem hjem og arbejdsplads) for den enkelte lønmodtager - og til arbejdspladsstatistik af Danmarks Statistik SKAT validerer om der er sammenhæng mellem P-nummer og CVR-nummer. Derfor skal du sikre, at der er sammenhæng mellem disse, da det har stor betydning for dine ansatte, at du bruger det rigtige P-nummer. Hvis du ikke indrapporterer P-nummer eller indrapporterer et P-nummer, der ikke eksisterer, opsætter SLS virksomhedens hoved-p-nummer. Du skal meddele Moderniseringsstyrelsen, rådgivning og support, om alle oprettelser, ændringer og lukninger af P-numre. Og om du selv sørger for at indrapportere dem på de enkelte lønmodtagere, eller om Moderniseringsstyrelsen skal foretage disse ændringer. 8. Renter og gebyrer Renter og gebyrer Det er SKAT, der afgør om der skal betales renter og gebyrer eller ej. Du kan i visse sager argumentere for rimeligheden i at betale dem, men i sidste ende er det SKATs afgørelse. Supplerende indberetninger for et tidligere indkomstår anses som for sent betalt skat, og derfor skal der altid betales renter af dem.

7 Vær opmærksom på, at både for sen betaling og for sen angivelse kan medføre renter. Det betyder, at hvis din virksomhed f.eks. ændrer registreringsforhold, så Moderniseringsstyrelsen ikke kan aflevere eindkomstindberetninger, kan det medføre at din virksomhed kommer til at betale renter af de manglende indberetninger. Side 7 af 18 Har du indsigelser i forhold til renter og gebyrer, er det noget du bør tage op med SKAT. Moderniseringsstyrelsen har ingen indflydelse på, hvad SKAT beslutter i forbindelse med rentetilskrivning. 9. Rettelser i eindkomst Ændring af indberetninger kun i fejlsituationer Du må ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag Skal du rette i en ansats løn, må du ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag. Dog kan det accepteres at det sker for indeværende år, i det omfang der i forvejen er tilbageholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag nok til at dække det beløb du tilbagebetaler. Du må ikke tilbagebetale skat og arbejdsmarkedsbidrag for tidligere år. Hvis der under skatteberegningen udbetales mere skat og/eller arbejdsmarkedsbidrag til lønmodtageren, vil beløbene blive trukket til 2. lønkørsel, hvis der ikke er skat/arbejdsmarkedsbidrag at modregne i. Hvis udbetalingen sker i 1. lønkørsel udskrives advis RB7259. Situationer, hvor der ikke skal rettes i indberetningerne Vær opmærksom på at det ikke er fejl, hvis der fx. kommer en overenskomstændring, så lønmodtageren får lønforbedringer, der gælder fra sidste år eller tidligere. Lønmodtageren har først krav på udbetalingen nu og skal derfor først beskattes nu. Det samme gælder, hvis der er forhandlet tillæg med tilbagevirkende kraft. Situationer, hvor du skal ændre på tidligere indberetninger Der kan forekomme situationer, hvor du skal ændre på tidligere indberetninger, her følger et par eksempler: En ansat har fejlagtigt fået for meget i tillæg En ansat har gennem en længere periode været indplaceret på et forkert løntrin En ansat er fratrådt, men lønnen er fejlagtigt ikke stoppet.

8 Du skal være meget opmærksom på hvornår på året rettelserne sker og om de også påvirker tidligere år. Situationerne skal behandles forskelligt alt efter hvad det drejer sig om og hvornår de bliver rettet. Der skelnes mellem følgende tidspunkter for og typer af rettelse: Side 8 af 18 Efterbetaling af løn der udbetales penge til lønmodtager (positiv indkomst og skat) o For indeværende år (2014) o For sidste år (2013) o For tidligere år (2012 og tidligere) Tilbagebetaling af løn lønmodtager skal trækkes for penge (negativ indkomst og skat) o For indeværende år (2014) o For sidste år (2013) o For tidligere år (2012 og tidligere) I det følgende bliver de enkelte situationer gennemgået. Efterbetaling af løn for indeværende år, der udbetales penge til lønmodtager Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Du skal indrapportere efterbetalingen i SLS. Beregning bliver foretaget efter gældende skattekort og der sker indberetning til SKAT på udbetalingstidspunktet. Efterbetalinger for indeværende år (2014) kan senest foretages i LG 01 i det efterfølgende år (2015). Hvis SKAT forlanger at periodiseringen skal ændres, skal du rette manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode til eindkomst. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Efterbetaling af løn for sidste år, der udbetales penge til lønmodtager Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Efterbetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegning foretages efter gældende skattekort og indberetning til SKAT sker på udbetalingstidspunktet. Du skal flytte indkomstbeløbet samt skat og arbejdsmarkedsbidrag til sidste år i SLS. I løngeneration 2 kan det ske med skatteindikator 2. I de øvrige løngenerationer skal du benytte de faste felter, nedskrivning af beløb i indeværende år. Du kan kun flytte for sidste år i SLS i perioden primo februar (LG 2) til medio november (LG 12). For december (LG 01) gælder reglerne for Tidligere år.

9 Du kan evt. regulere iht. sidste års skatteoplysninger via LD Vær sikker på at du skink er eller flytter de korrekte beløb, især når du regulerer skatten. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Side 9 af 18 Efterbetaling af løn for tidligere år, der udbetales penge til lønmodtager Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Efterbetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegning foretages efter gældende skattekort og indberetning til SKAT sker på udbetalingstidspunktet. Du kan i SLS kun flytte indkomstbeløbet samt skat og arbejdsmarkedsbidrag til sidste år. Hvis du skal flytte beløb til forrige eller tidligere år, skal du gøre det manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode. Du må kun oprette nye forekomster i eindkomst, hvis du sletter forekomster vil det ikke være muligt for Moderniseringsstyrelsen at afhjælpe eventuelle differencer. Tilbagebetaling af løn for indeværende år, lønmodtager skal trækkes for penge Gælder for indkomstbeløb og skat og arbejdsmarkedsbidrag Du skal indrapportere tilbagebetalingen i SLS. Beregning bliver foretaget efter gældende skattekort og der sker indberetning til SKAT på udbetalingstidspunktet. Tilbagebetalinger for indeværende år (2014) kan senest foretages i LG 01 i det efterfølgende år (2015). Der må kun tilbagebetales skat svarende til hvad der er indbetalt i løbet af året. Hvad der evt. måtte differere, må lønmodtageren selv afklare med SKAT. Hvis SKAT forlanger at periodiseringen skal ændres, skal du rette manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode til eindkomst. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Tilbagebetaling af løn for sidste år, lønmodtager skal trækkes for penge Skat og arbejdsmarkedsbidrag må ikke tilbagebetales. Indkomstbeløb Tilbagebetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegningen foretages efter gældende skattekort men denne udlignes (0-stilles), idet der ikke må tilbagebetales skat og arbejdsmarkedsbidrag.

10 Der foretages automatisk udligning af skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP vedr. sidste år efter hver lønkørsel. Side 10 af 18 Du skal flytte indkomstbeløbet til sidste år i SLS. I løngeneration 2 kan det ske med skatteindikator 2, i de øvrige løngenerationer skal du benytte i de øvrige løngenerationer skal du benytte de faste felter, opskrivning af beløb i indeværende år. Du kan kun flytte for sidste år i SLS i perioden primo februar (LG 2) til medio november (LG 12). For december (LG 01) gælder reglerne for Tidligere år. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Tilbagebetaling af løn for tidligere år, lønmodtager skal trækkes for penge Skat og arbejdsmarkedsbidrag må ikke tilbagebetales. Indkomstbeløb Tilbagebetalingen indrapporteres i SLS. Skatteberegningen foretages efter gældende skattekort men denne udlignes (0-stilles), idet der ikke må tilbagebetales skat og arbejdsmarkedsbidrag. Du kan ikke i SLS flytte indkomstbeløbet til tidligere år. Du skal derfor flytte beløbene tilbage til tidligere år manuelt i eindkomstregistret på institutionens kode. Vær opmærksom på at SKAT kan opkræve morarenter af efterbetalinger. Du må kun oprette nye forekomster i eindkomst, hvis du sletter forekomster vil det ikke være muligt for Moderniseringsstyrelsen at afhjælpe eventuelle differencer.

11 Side 11 af Specielt om kombinationsbeskattede, Grønland Ikke dansk skat på grønlandske SE-numre Hvis du har lønmodtagere, der skal betale både grønlandsk og dansk skat, altså kombinationsbeskattede, skal du bruge 2 SE-numre: et SE-nummer til dansk skat og et til grønlandsk skat. SLS kan ikke regne en person på 2 forskellige SE-numre. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt følgende løsning: Personen skal oprettes på det grønlandske SE-nummer. Der beregnes grønlandsk og dansk skat som hidtil. Den grønlandske skat bliver betalt og indberettet som hidtil, men den danske skat bliver beregnet, men ikke afregnet og ikke indberettet til SKAT. Der oprettes en løndel 8949 aconto dansk skat, som udligner den danske skat. Dette beløb posteres på artskonto i institutionens regnskab i stedet for at blive betalt til SKAT. Det danske skattebeløb leveres ikke som data til eindkomst, fordi det vedrører dansk skat, som ikke må indberettes på det grønlandske SE-nummer. Det betyder at institutionen selv skal indberette den danske skat i eindkomst på det danske SE-nummer, og at institutionen selv skal betale den danske skat til SKAT. Betalingen skal modposteres på artskonto Bemærk, der skal angives pr. person, hvorimod betalingen skal ske pr. SEnummer. Beløbet der skal angives og betales kan aflæses på løndel 8949 og kan fremsøges i lønbåndsoplysninger. Derudover summeres feltet i fast felt 502 for nyt år og fast felt 503 for gammelt år.

12 Side 12 af 18 Sumningerne kan aflæses i grupperingen Diverse grundlagsfelter 3 på lønmodtagerregistret. Der dannes advis RB7133 når en person står med skattefritagelsesindikator 12, grønlandsk og dansk skat: RB7133 Dansk skat, kr. xxx,xx er udlignet og posteret på konto Beløbet er udmeldt på LKO 8949 (8948) og skal angives og indbetales til SKAT af institutionen. Sådan indberetter du dansk skat vedr. kombinationsbeskattede Moderniseringsstyrelsen tager forbehold, hvis der sker ændringer hos SKAT i forbindelse med TastSelv-indberetninger til SKAT. Login på eindkomst. Følg log-in proceduren - husk at vælge det SE-nummer der bliver brugt til dansk skat og som du bruger til de ansatte der er ansat med almindelig dansk beskatning. Vælg indberet lønoplysninger - online Indberet oplysninger jf. næste side

13 Side 13 af 18 Ansættelsesdato eller 1. januar indeværende år Her vil det være relevant at ændre indberetningsidenten til noget genkendeligt. F.eks. i stedet for online at skrive grl+initialer på den der har indberettet: grlmivuerjtyiavv Udfyld følgende felter: Lønperiode: den måned det vedrører. Den første til den sidste i måneden i formen åååå-mm-dd Dispositionsdato: Disp.dato i formen åååå-mm-dd Lønningsform: bagud eller forud Detailoplysninger: Udfyld kun felt 15 med beløbet på

14 Sådan betaler du dansk skat vedr. kombinationsbeskattede Side 14 af 18 Du skal aftale med din skatteregion, hvordan betalingen skal foregå. Eller du kan, når du har indberettet til eindkomst evt. gå ind på og se betalingsidentifikation til betalingerne. Se betalingsidentifikationen ud for det beløb, du har indberettet.

15 Side 15 af Specielt om udenlandske forskere og specialister ( 48E) Udenlandske forskere og specialister Der er forhold du skal være opmærksom på, når du har udenlandske forskere og specialister ansat efter ligningslovens 48E. Når de starter: Ofte sker det at papirerne ikke er i orden fra starten, og at man derfor trækker normal skat på dem, indtil alle formaliteter er i orden. I den situation skal du sørge for: først stoppe registret med det almindelige skattetræk i én måned derefter i måneden efter oprette det nye register med løndel Når du indrapporterer løndel 9838 opsættes koden for 48E hos SKAT, som herefter ser al skat på personen som 48E - også det du fører tilbage som egentlig er en tilbageførsel af det almindelige skattetræk. SKAT opererer kun med cpr.numre ikke med løbenumre. Du kan ikke nøjes med at vente mellem en timelønskørsel og en månedslønskørsel, idet timelønskørslen afleveres til eindkomst sammen med månedslønskørslen. Når de slutter: I nogle situationer kan udenlandske forskere og specialister vedblive med at være fuldt skattepligtige til Danmark efter udløbet af den periode hvor hhv. 25 %- og 26 %-beskatningen har været anvendt uden at blive efterbeskattede. Også i denne situation er det vigtigt at du adskiller de måneder/kørsler hvor ændringen træder i kraft. Anden indkomst end den, der er omfattet af 48E: Det kan forekomme, at du skal udbetale andre indkomster end dem, der er omfattet af 48E. Dem kan du umiddelbart indrapportere på 48E-registret, idet SKAT har oplyst, at man der ser på arten af indkomst og derudfra kan placere indkomsten og skattepligten.

16 Side 16 af Specielt om ophør af virksomhed Ændring til andet SEnummer Specielt om ophør af virksomhed I forbindelse med lukning af institutioner og ved sammenlægning af institutioner, der medfører at et eller flere SE-numre lukkes - og registrene flyttes over på et nyt (eller eksisterende) SE-nummer, skal du være opmærksom på hvornår afmeldingen sker. Hvis du lukker SE-numre i Erhvervs- og Selskabsregisteret, før de sidste indrapporteringer er foretaget på det gamle SE-nummer, kan SLS ikke aflevere indberetningerne til SKAT. Hvis det sker, skal du sørge for at ændre registreringsforholdene, således at de manglende indberetninger kan foretages. Hvis du ændrer dine registreringsforhold, således at der ikke længere er forudlønnede, kan du ikke længere indrapportere efterreguleringer på forudlønnede. Opret i stedet vedkommende på et bagudlønnet register. Beregn evt. efterreguleringen i løntest på det forudlønnede register, og indrapportér derefter på det bagudlønnede register. Hvis du foretager indrapporteringer, der medfører manuelle eller fejlagtige eindkomstindberetninger, vil du blive kontaktet af Moderniseringsstyrelsen. Vi vil for den slags indberetninger opkræve gebyr for tidsforbruget. Hvis du lukker SE-nummeret i SLS, men ikke i Erhvervs- og Selskabsregisteret, kan SLS selvsagt ikke indberette 0-angivelser. SKAT forventer 0-angivelser for åbne SE-numre, hvor der ikke indberettes skat. Du skal derfor selv sørge for 0- angivelser i denne situation.

17 Side 17 af Specielt om start af virksomhed Nyt SE-nummer Institutionen skal være korrekt registreret Det er vigtigt at din institution er registreret korrekt. Forkerte registreringer medfører, at visse oplysninger ikke kan afleveres til eindkomstregistret - og dermed opstår der differencer i forhold til betalingerne, og i yderste konsekvens kan det medføre udgifter for din virksomhed (renter og gebyrer). Registrering og ændring af registrering foregår hos Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen videreformidler de relevante oplysninger til SKAT, der udsender registreringsbevis til din virksomhed. Blanketter fås hos Erhvervsstyrelsen Visse oplysninger kan ændres hos SKAT. På beviset står adresse og telefonnummer på dit lokale skattecenter, der kan rådgive dig mht. registreringsbeviset. Vær især opmærksom på Der skal stå Stat, offentlige institutioner mv. i punktet Afgift for at Moderniseringsstyrelsen kan aflevere korrekte oplysninger. Har du forudlønnet personale skal I være registreret både for forudløn og bagudløn. Har du personale aflønnet efter kildeskattelovens 48E (udenlandske forskere) skal dette fremgå. I skal være registret både for ATP, AM-bidrag og A-skat. Først når SE-nummer er kendt, kan SLS aflevere 0-angivelser. Hvis der i en periode når du opretter et nyt SE-nummer ikke beregnes oplysninger til eindkomst, skal der afleveres en 0-angivelse. SLS kan ikke aflevere 0-angivelser med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor selv sørge for at få 0- angivet i den periode, der går fra du opretter SE-nummeret hos SKAT eller Erhvervsstyrelsen til det tidspunkt hvor SE-nummeret oprettes i SLS.

18 Hvis der ikke 0-angives, fastsætter og opkræver SKAT et beløb (foreløbig fastsættelse), svarende til hvad I forventes at skulle betale i a-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Side 18 af 18

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 15 I denne vejledning kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere i

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.)

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 03/19, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. februar 2019. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.)

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 03/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.) Løninformation nr. 24 af 21. dec. 2016 (LG 01/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer)

Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst) Nr. 3 af 30. januar 2007 (E-indkomst/P-nummer) Redigeret Den 14. oktober 2010 vedr. afsnittet om Registrering i SLS ved flere skiftende arbejdspladser. Indledning

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 08/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 (LG 09/18, 2.)

Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 (LG 09/18, 2.) Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 (LG 09/18, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 09/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 11/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 20. december 2017 (LG 01/18, 2.)

Løninformation nr. 24 af 20. december 2017 (LG 01/18, 2.) Løninformation nr. 24 af 20. dec. 2017 (LG 01/18, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 01/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. december 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 11

Lønseddel. Side 1 af 11 Lønseddel Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.)

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.) Løninformation nr. 26 af 18. dec. 2015 (LG 01/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 24. juli 2018 (LG 08/18, 2.)

Løninformation nr. 14 af 24. juli 2018 (LG 08/18, 2.) Løninformation nr. 14 af 24. juli 2018 (LG 08/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 08/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Pensionsbidrag Rettelser mv.

Pensionsbidrag Rettelser mv. Pensionsbidrag Rettelser mv. Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når der er: indbetalt for meget til en pensionskasse indbetalt for meget til en IA pension indbetalt

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Løninformation nr. 15 af 9. august 2017 (LG 09/17, 1.)

Løninformation nr. 15 af 9. august 2017 (LG 09/17, 1.) Løninformation nr. 15 af 9. august 2017 (LG 09/17, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 09/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. august 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.) Løninformation nr. 22 af 22. nov. 2016 (LG 12/16, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 12/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm. ressortændringer

Læs mere

Løninformation nr. 24 af 18. december 2018 (LG 01/19, 2.)

Løninformation nr. 24 af 18. december 2018 (LG 01/19, 2.) Side 1 af 7 Løninformation nr. 24 af 18. dec. 2018 (LG 01/19, 2.) Løninformation om lønkørsel for LG 01/19, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. december 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.)

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.) Løninformation nr. 1 af 10. jan. 2017 (LG 02/17, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 02/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. januar 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Flytning af registre eller ny kontostreng

Flytning af registre eller ny kontostreng Flytning af registre eller ny kontostreng Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm.

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 6. Opdateret 26.8.2019 Indledning 3 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 4 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 4 Korrektionslønarter

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2017 (LG 03/17, 1.)

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2017 (LG 03/17, 1.) Løninformation nr. 3 af 8. feb. 2017 (LG 03/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 03/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. februar 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. december 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.)

Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.) Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 08/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. juli 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en lønkørsel Eksempler på advis Eksporter data til excel...

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en lønkørsel Eksempler på advis Eksporter data til excel... Fejl og advis i SLS Side 1 af 13 I denne brugervejledning får du en beskrivelse af Fejl og advis. Du kan skelne mellem fejl og advis, der dannes i forbindelse med online indrapportering i SLS - og de,

Læs mere

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2017 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov

Visma Løn. Overgangsordning til ny ferielov Visma Løn Overgangsordning til ny ferielov Version 9 Opdateret 7. oktober 2019 Indledning 4 Medarbejdere som ikke er omfattet af overgangsordningen 5 Arbejdsgivere, som ændrer Lønseddel periode 5 Korrektionslønarter

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 24. oktober 2018 (LG 11/18, 2.)

Løninformation nr. 20 af 24. oktober 2018 (LG 11/18, 2.) Løninformation nr. 20 af 24. oktober 2018 (LG 11/18, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 11/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Administrative tjenestesteder

Administrative tjenestesteder Administrative tjenestesteder Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvad administrative tjenestesteder kan anvendes til i SLS Indhold 1. Formål med administrative tjenestesteder... 1 2. Brugerstyret

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz

Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar Sabrina Larsen og Jesper Schantz Webinar Sidste nyt i DataLøn, januar 2018 Sabrina Larsen og Jesper Schantz Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst www.dataløn.dk Afstemningsliste Velkommen til 2018 Fritvalgsopsparing Feriepenge

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.)

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 05/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. april 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Afslutning af Løn år 2009

Afslutning af Løn år 2009 Afslutning af Løn år 2009 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2009 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Ændringer i

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 23. maj 2016 (LG 06/16, 2.)

Løninformation nr. 10 af 23. maj 2016 (LG 06/16, 2.) Løninformation nr. 10 af 23. maj 2016 (LG 06/16, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. maj 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 (LG 08/17, 2.)

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 (LG 08/17, 2.) Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 (LG 08/17, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 08/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. juli 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i SLS. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer 98 og

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 21. september 2017 (LG 10/17, 2.)

Løninformation nr. 18 af 21. september 2017 (LG 10/17, 2.) Løninformation nr. 18 af 21. sept. 2017 (LG 10/17, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 10/17, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. september 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2018 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Det følgende er en vejledning i afslutning af lønåret 2018 i TransSoft Lønmodul. Læs hele denne vejledning igennem

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS

Feriepengeforpligtelse i SLS Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser.

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.)

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.) Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 04/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. marts 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Fiktive CPR numre Side 1 af 5 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvendelse af fiktive CPR numre i SLS/HR-Løn. Indhold 1. Generelt om fiktive CPR numre...

Læs mere