Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland"

Transkript

1 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og lov nr. 822 af 25. november Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. juli Kapitel 1 Grønlands repræsentation i Folketinget 1. I Grønland vælges to medlemmer til Folketinget. Stk. 2. Folketingsmedlemmerne vælges for 4 år regnet fra den almindelige valgdag i den øvrige del af riget bortset fra Færøerne. Kapitel 2 Valgret og valgbarhed 2. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort. 3. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og ægtefæller, der samlever med disse personer, anses for at have fast bopæl i riget: 1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en offentlig myndighed, en privat virksomhed eller en privat forening i riget. 2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en hjælpeorganisation i riget. 4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. 6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr Stk. 2. Med samlevende ægtefæller, jf. stk. 1, sidestilles ugifte samlevende i ægteskabslignende samlivsforhold, såfremt fælles bopæl var etableret inden udrejsen. 4. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten. 5. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret efter 2, jf. 3, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Folketinget, jf. grundlovens 30 og 33. Stk. 2. En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed. 6. Ingen kan opstilles til valg uden selv at have anmeldt sig som kandidat til valget. Kapitel 3 Valgkredse. Valgets ledelse Valgkredse

2 7. Grønland udgør ét valgområde. 8. Hver kommune er delt i valgkredse som angivet i bilaget til denne lov. Valgkredsene omfatter de byer og bygder m.v., der er nævnt i bilaget. Indenrigsministeren kan ved bekendtgørelse foretage ændringer i valgkredsinddelingen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en valgkreds skal inddeles i afstemningsdistrikter. Valgets ledelse 9. Valget ledes af rigsombudsmanden i Grønland. Stk. 2. Rigsombudsmanden fører en valgbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om valget samt resultatet heraf. 10. I hver kommune ledes valget af en valgbestyrelse. Stk. 2. Valgbestyrelsen består af kommunalbestyrelsens formand og mindst 2 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens formand er formand for valgbestyrelsen. Stk. 3. Valgbestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Stk. 4. Valgbestyrelsen fører en valgbog, der autoriseres af kommunalbestyrelsen. Valgbogen tilvejebringes af rigsombudsmanden. I valgbogen indføres alle væsentlige oplysninger om valget i kommunen samt resultatet heraf. Valgresultatet opgøres for hver valgkreds for sig med en samlet opgørelse for hele kommunen. 11. Valgbestyrelsen udpeger for hver af kommunens valgkredse en leder af afstemningen i valgkredsen. Stk. 2. Såfremt en valgkreds er delt i flere afstemningsdistrikter, udpeges tillige en leder af afstemningen i de afstemningsdistrikter, hvor valgkredsens valgsted ikke ligger. Valgkredsens leder fungerer som afstemningsleder i det afstemningsdistrikt, hvor valgkredsens valgsted ligger. Stk. 3. Afstemningslederne udpeges blandt de vælgere, der har bopæl i valgkredsen, henholdsvis afstemningsdistriktet. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som afstemningsleder. Stk. 4. Afstemningslederne fører en valgbog, der autoriseres af kommunalbestyrelsen. Valgbogen tilvejebringes af rigsombudsmanden. I valgbogen indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i valgkredsen henholdsvis afstemningsdistriktet samt resultatet heraf. Er valgkredsen delt i afstemningsdistrikter, opgøres valgresultatet for hvert afstemningsdistrikt for sig med en samlet opgørelse for hele valgkredsen. 12. Valgbestyrelsen udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå afstemningslederne ved valget. Stk. 2. De tilforordnede vælgere udpeges blandt de vælgere, der har bopæl i valgkredsen henholdsvis afstemningsdistriktet. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som tilforordnet vælger. Kapitel 4 Valglister 13. Vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregisteret, jf. dog 14 og 15. Stk. 2. Valglisten består af en hovedliste, jf. 16, og en tilflytterliste, jf. 18.

3 14. Vælgere, der er tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal optages på valglisten i Nuuk (Godthåb) Kommune. 15. Vælgere, der er omfattet af 3, og som sidst har været tilmeldt folkeregisteret i en kommune, skal efter anmodning optages på valglisten i denne kommune. Anmodning om optagelse skal indgives til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Vælgere, der er omfattet af 3, og som sidst har været tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal efter anmodning optages på valglisten i Nuuk Kommune. Anmodning om optagelse skal indgives til folkeregisteret i Grønlands Hjemmestyres Skattedirektorat. Stk. 3. Anmodningen forelægges for rigsombudsmanden til afgørelse med attestation af, at den pågældende har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndiggjort, samt med oplysning om, hvornår vedkommende sidst har været optaget i kommunens folkeregister, henholdsvis folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 4. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Hvis vælgeren inden udløbet af denne periode indgiver anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse. Stk. 5. Nærmere regler om fremgangsmåden ved optagelse på valglisten kan fastsættes af indenrigsministeren. 16. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år i januar måned en hovedliste over kommunens vælgere, jf Hovedlisten gælder fra den 1. marts til den sidste dag i februar måned det følgende år. Stk. 2. På hovedlisten skal optages: 1) De personer, der har valgret den 1. marts. 2) De personer, der i løbet af det år, for hvilket valglisten gælder, vil komme til at opfylde aldersbetingelsen for valgret, og som den 1. marts opfylder de øvrige valgretsbetingelser. For hver af disse personer skal anføres den dag i året, da valgretten indtræder. Stk. 3. Hovedlisten udarbejdes på grundlag af kommunens folkeregister. Hovedlisten for Nuuk Kommune udarbejdes tillige på grundlag af folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling. 17. Hovedlisten udarbejdes for hver valgkreds for sig, jf. 8. Er valgkredsen inddelt i afstemningsdistrikter, udarbejdes listen med særskilte afsnit for hvert afstemningsdistrikt. Stk. 2. Hovedlisten skal indeholde vælgernes navn, fødselsdato, bopæl og løbenummer samt en anmærkningsrubrik, jf. 16, stk. 2, nr. 2, 2. punktum, og en rubrik til afmærkning. 18. Kommunalbestyrelsen fører en tilflytterliste til hovedlisten, jf. 16. Tilflytterlisten udarbejdes som nævnt i 17. Stk. 2. På tilflytterlisten skal optages: 1) Vælgere, der i årets løb flytter til kommunen, og som ikke efter reglerne i 14 eller 15 er optaget på kommunens valgliste. Optagelse er betinget af, at flytningen er anmeldt til kommunens folkeregister. 2) Vælgere, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og som i årets løb anmoder om optagelse på valglisten efter reglen i 15. Stk. 3. På tilflytterlisten i Nuuk Kommune skal endvidere optages vælgere, der i årets løb flytter til et område i Grønland uden for den kommunale inddeling, og som ikke efter reglerne i 13 eller 15 er optaget på kommunens valgliste. Optagelse er betinget af, at flytningen er anmeldt til folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling.

4 Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af stk. 2, nr. 1, og stk. 3, optages ikke på tilflytterlisten, hvis flytningen er sket eller anmeldt senere end 18.-dagen før valgdagen. Vælgere, der er omfattet af stk. 2, nr. 2, optages ikke på tilflytterlisten, hvis afgørelse er truffet senere end 18.-dagen før valgdagen. Stk. 5. Nærmere regler om fremgangsmåden ved optagelse på tilflytterlisten fastsættes af indenrigsministeren. 19. Personer, der efter at være optaget på valglisten flytter fra kommunen eller området i Grønland uden for den kommunale inddeling, eller hvis midlertidige ophold i udlandet ophører, skal slettes af valglisten, medmindre de efter reglerne i 13, 14 eller 15 skal forblive optaget på kommunens valgliste. Stk. 2. Slettelse foretages ikke, hvis flytningen er sket eller anmeldt senere end 18.-dagen før valgdagen, medmindre flytningen sker til udlandet, jf. dog 15. Stk. 3. Nærmere regler om fremgangsmåden ved slettelse af valglisten fastsættes af indenrigsministeren. 20. Hovedlisten fremlægges af kommunalbestyrelsen i to uger i februar måned på et alment tilgængeligt sted i kommunen. Samtidig fremlægges i hver valgkreds den del af hovedlisten, der gælder for valgkredsen. Stk. 2. Såfremt hovedlisten er udarbejdet i særskilte afsnit for enkelte afstemningsdistrikter, jf. 17, stk. 1, fremlægges valgkredsens hovedliste i det afstemningsdistrikt, hvor valgkredsens valgsted ligger, medens der i hvert af valgkredsens øvrige afstemningsdistrikter fremlægges den del af hovedlisten, der gælder for distriktet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen bekendtgør tid og sted for fremlæggelsen af hovedlisten. 21. Enhver kan fremsætte indsigelser over for kommunalbestyrelsen om fejl ved valglisten. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt behandle indsigelser mod valglisten og i givet fald berigtige fejlene ved rettelser i valglisten. Sådanne rettelser kan foretages til og med valgdagen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal underrette klageren samt enhver, der på grund af en indsigelse slettes af eller optages på valglisten, om sin afgørelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan indbringes for rigsombudsmanden. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 22. Kommunalbestyrelsen skal til og med valgdagen berigtige valglisten, hvis kommunen modtager meddelelse om dødsfald, umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse eller erhvervelse henholdsvis fortabelse af dansk indfødsret. 23. Valglisten anvendes ved folketingsvalg og folkeafstemninger, der afholdes i det år, for hvilket valglisten gælder. Skal listen anvendes ved mere end én afstemning, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der til brug ved de senere afstemninger foreligger fuldstændig afskrift af listen, eller at der på listen indrettes en ny rubrik til afmærkning ved overklæbning af den tidligere anvendte afmærkningsrubrik. Kapitel 5 Forberedelserne til valget Valgets udskrivelse 24. Valg til Folketinget udskrives ved kongeligt åbent brev. Det kan ved det kongelige åbne brev overlades til rigsombudsmanden at fastsætte en anden dag for valgets afholdelse end den, der er fastsat for den øvrige del af riget bortset fra Færøerne.

5 25. Rigsombudsmanden bekendtgør dagen for valgets afholdelse samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser, jf. 27, stk. 1. Samtidig underretter rigsombudsmanden valgbestyrelserne herom. Stk. 2. Valgbestyrelserne bekendtgør snarest dagen for valgets afholdelse og tidsrummet for afstemningen samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser. Endvidere bekendtgøres navnene på de personer, der er udpeget som afstemningsledere i de enkelte valgkredse og afstemningsdistrikter i kommunen. Samtidig underretter valgbestyrelserne afstemningslederne herom. Stk. 3. Afstemningslederne bekendtgør snarest meddelelsen fra valgbestyrelsen. Endvidere bekendtgøres afstemningsstederne inden for valgkredsen. Stk. 4. Bekendtgørelse efter stk. 2 og 3 sker ved opslag og i øvrigt efter kommunalbestyrelsens og afstemningslederens nærmere bestemmelse. Kandidater 26. En person, der vil anmelde sig som kandidat til valget, kan enten opstille som kandidat for et parti, der er repræsenteret i Grønlands Landsting, eller som kandidat uden for partierne. En kandidat, der vil opstille for et parti, skal godkendes af partiet. En kandidat, der opstiller uden for partierne, skal anbefales af mindst 100 af valgområdets vælgere som stillere. Stk. 2. Kandidater, der opstiller uden for partierne, kan aftale at ville støtte hinanden (kandidatforbund). Stk. 3. Ingen kan være kandidat for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne. En kandidat kan ikke være deltager i mere end ét kandidatforbund. Stk. 4. En vælger kan ikke være stiller for flere kandidater. Den, der som stiller anbefaler flere kandidater, kan ikke anses som stiller for nogen af kandidaterne. 27. Anmeldelse af kandidater indgives til formanden for en valgbestyrelse senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. Anmeldelsen skal ske på en formular, der tilvejebringes af Rigsombudsmanden. Stk. 2. Anmeldelsen skal være underskrevet af kandidaten og indeholde oplysning om kandidatens fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. I anmeldelsen skal endvidere angives navn og bopæl på en vælger, hvortil der ud over kandidaten kan rettes henvendelse, hvis anmeldelsen er mangelfuld. Stk. 3. Kandidater, der opstiller for et parti, skal angive dette i anmeldelsen. Stk. 4. Kandidater, der opstiller uden for partierne, skal angive dette i anmeldelsen. Anmeldelsen skal endvidere være underskrevet af kandidatens stillere og indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Oplysningerne om stillernes navne er offentligt tilgængelige. Stk. 5. Kandidater, der har indgået kandidatforbund med en eller flere andre kandidater, skal angive dette i anmeldelsen. De pågældende kandidater skal ved deres underskrift have godkendt kandidatforbundet. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Stk. 6. Den, der indleverer en kandidatanmeldelse, har ret til at få kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunktet for indleveringen. 27 a. En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for formanden for den valgbestyrelse, hvortil kandidatanmeldelsen er indleveret, senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til formanden for en valgbestyrelse. 28. Valgbestyrelsen underretter straks efter fristen for anmeldelse af kandidater skriftligt rigsombudsmanden om de modtagne anmeldelser med oplysning om, hvorvidt valgbestyrelsen mener,

6 at anmeldelserne er gyldige. For kandidater, der opstiller uden for partierne, oplyses tillige antallet af godkendte stillere. 29. Landstingets partier skal inden udløbet af fristen for kandidatanmeldelser, jf. 27, stk. 1, skriftligt meddele rigsombudsmanden, hvilke kandidater partiet kan godkende. Kandidater, der ikke godkendes af vedkommende parti, kan ikke opstille til valget som kandidat for partiet. 30. Når rigsombudsmanden har modtaget den indberetning, der er nævnt i 28, fra valgbestyrelserne og den meddelelse, der er nævnt i 29, fra landstingets partier, træffer rigsombudsmanden endelig beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Hvis rigsombudsmanden mener, at en kandidatanmeldelse på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, skal rigsombudsmanden straks meddele dette til kandidaten eller til den vælger, der er anført i anmeldelsen. Senest 2 døgn efter afgivelsen af meddelelsen kan der foretages en afhjælpning af manglerne. 31. Rigsombudsmanden bekendtgør snarest muligt navnene på de opstillede kandidater. Kandidater, der opstiller for et parti, anføres i alfabetisk rækkefølge særskilt for hvert parti. Partierne anføres i alfabetisk rækkefølge. Kandidater, der opstiller uden for partierne, anføres til sidst i alfabetisk rækkefølge med oplysning om indgåede kandidatforbund. Samtidig underrettes valgbestyrelserne, der sørger for, at meddelelsen bekendtgøres i alle valgkredse og afstemningsdistrikter. Bekendtgørelsen sker som nævnt i 25, stk Såfremt der kun er opstillet to kandidater til valget, aflyser rigsombudsmanden afstemningen og erklærer de opstillede kandidater for valgt uden afstemning. Stemmesedler 33. Rigsombudsmanden tilvejebringer stemmesedler til brug ved afstemningen. På stemmesedlerne skal være trykt ordet Folketingsvalg på dansk og grønlandsk. Stk. 2. Rigsombudsmanden sender stemmesedlerne til valgbestyrelserne, der sørger for, at afstemningslederne forsynes med det nødvendige antal stemmesedler. Kapitel 6 Afstemning på valgdagen 34. Stemmeafgivningen sker i hvert afstemningsdistrikt i et lokale, der anvises af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Afstemningslederen sørger for, at der i afstemningslokalet findes det nødvendige antal stemmerum og stemmekasser. Stemmerum skal være indrettet således, at der kan afgives stemme, uden at andre kan se, hvorledes vælgeren stemmer. Stemmerum skal være forsynet med det nødvendige udstyr til stemmeafgivning. Stemmekasser skal være indrettet således, at ingen stemmeseddel kan tages ud, uden at stemmekassen åbnes. Stemmekassen skal kunne aflåses. Stk. 3. I stemmelokalet og i stemmerummet skal der være opslag, der angiver navnene på de opstillede kandidater. Kandidater, der opstiller for et parti, anføres i alfabetisk rækkefølge særskilt for hvert parti. Partierne anføres i alfabetisk rækkefølge. Kandidater, der opstiller uden for partierne, anføres til sidst i alfabetisk rækkefølge. Såfremt to eller flere kandidater uden for partierne har indgået kandidatforbund, skal opslaget indeholde oplysning herom. Stk. 4. Afstemningslederen sørger i øvrigt for, at der på afstemningsstedet er truffet de nødvendige forberedelser til afstemningen, herunder at valglister og stemmesedler er til stede.

7 35. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Afstemningen sluttes, når ingen vælger tilkendegiver at ville stemme, uanset at der gives opfordring hertil. Afstemningen kan sluttes tidligere, hvis samtlige vælgere har afgivet deres stemme. Stk. 2. Inden stemmeafgivningens begyndelse viser afstemningslederen de tilstedeværende, at stemmekasserne er tomme. Derefter skal kasserne straks låses. 36. Valgret udøves ved personligt fremmøde på afstemningsstedet. Vælgeren skal på forespørgsel give afstemningslederen oplysning om navn, bopæl og fødselsdato og på forlangende fremlægge dokumentation for sin identitet. Afstemningslederen afmærker vælgerens navn på valglisten og udleverer derefter en stemmeseddel til vælgeren. 37. Stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være til stede. På stemmesedlen anfører vælgeren navnet på et parti, der har kandidater opstillet til valget, eller navnet på en af de opstillede kandidater, eventuelt med tilføjelse af partinavnet. Stk. 2. Når stemmeafgivningen er foretaget, sammenfolder vælgeren stemmesedlen således, at ingen kan se, hvordan der er stemt. Derefter lægger vælgeren stemmesedlen i stemmekassen. Stk. 3. En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt udfyldt eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytning kan ikke ske, efter at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Afstemningslederen opbevarer den tilbageleverede stemmeseddel særskilt. 38. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde, jf. 37, kan forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen. Der kan herved ske de nødvendige lempelser i den foreskrevne fremgangsmåde, herunder gives adgang til at foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Stk. 2. Hjælp til stemmeafgivningen ydes af afstemningslederen og en tilforordnet vælger. En blind eller svagsynet vælger kan dog forlange hjælp af en person, der er udpeget af vælgeren selv. Stk. 3. Hjælp til udfyldning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. 39. Afstemningslederen kan bestemme, at der i stemmelokalet foruden de personer, som forestår afstemningen, kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. Endvidere kan afstemningslederen begrænse antallet af tilstedeværende vælgere, når ordensmæssige hensyn kræver det. Afstemningslederen påser, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalet. De tilstedeværende skal i øvrigt rette sig efter afstemningslederens anvisninger. 40. De personer, der forestår afstemningen, må ikke under afstemningen give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. De må ikke over for uvedkommende oplyse, om en vælger har været til stede for at afgive stemme eller i øvrigt oplyse forhold vedrørende en vælgers stemmeafgivning. Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme. 41. Når afstemningen er afsluttet, og før stemmeoptællingen påbegyndes, optælles og sammenbindes i særskilte pakker 1) de stemmesedler, der ikke er udleveret, og 2) de stemmesedler, der er tilbageleveret ved ombytning. Stk. 2. Derefter foretages stemmeoptælling som nævnt i

8 Kapitel 7 Brevstemmeafgivning 42. Vælgere, der opholder sig i Grønland, og som er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, kan brevstemme på ethvert folkeregister. Stk. 2. Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner i Grønland, kan brevstemme på sygehuset eller institutionen. Stk. 3. Vælgere, der er indsat i institutioner i Grønland under kriminalforsorgen, kan brevstemme på institutionen. Stk. 4. Vælgere, der opholder sig på flyvepladser, vejrstationer m.v. i Grønland uden for den kommunale inddeling, kan brevstemme hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren. Stk. 5. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende steder i Grønland, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsdistrikt, kan brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Stk. 6. Vælgere, der opholder sig i den øvrige del af riget, kan brevstemme på et folkeregister eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren. Stk. 7. Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren. Stk. 8. Søfolk og passagerer om bord på skibe hjemmehørende i Grønland eller på danske skibe i udenrigsfart samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget. Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, henholdsvis havanlæggets chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtager. 43. Brevstemmeafgivning kan tidligst finde sted 3 måneder før valget, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Søfolk på grønlandske skibe eller på danske skibe i udenrigsfart og deres medsejlende ægtefæller kan afgive brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg. 43 a. Når valg til Folketinget er udskrevet, underrettes skibsførere på grønlandske skibe herom. Stk. 2. Så snart skibsføreren på et grønlandsk skib bliver bekendt med, at der er udskrevet valg til Folketinget, skal skibsføreren sørge for, at der straks foretages brevstemmeafgivning om bord. Gennemførelse af brevstemmeafgivning kan dog undlades, hvis brevstemmerne selv ved anvendelse af hurtigste forsendelsesmåde ikke kan påregnes at komme frem inden afstemningens begyndelse på valgdagen, eller hvis tvingende eller uopsættelige skibsforretninger er til hinder herfor. 44. Brevstemmemateriale til brug ved brevstemmeafgivning i Grønland, herunder på grønlandske skibe, består af en stemmeseddel som nævnt i 33, stk. 1, en kuvert, et følgebrev og en yderkuvert. Rigsombudsmanden tilvejebringer brevstemmematerialet. Brevstemmematerialet skal til enhver tid findes på folkeregistrene i Grønland. Brevstemmematerialet bør så vidt muligt altid findes om bord i grønlandske skibe. Stk. 2. Ved brevstemmeafgivning uden for Grønland anvendes det brevstemmemateriale, der er nævnt i 60 i lov om valg til Folketinget. 45. Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal vise fornøden legitimation til brevstemmemodtageren. Herefter udleveres brevstemmematerialet. Stk. 2. På stemmesedlen anføres navnet på et parti, der har kandidater opstillet til valget, eller navnet på en af de opstillede kandidater, eventuelt med tilføjelse af partinavnet.

9 Stk. 3. Vælgeren udfylder stemmesedlen uden overværelse af andre og lægger den i kuverten. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer stemmeafgivningen. Stk. 4. Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal stemmemodtageren yde den fornødne hjælp, jf. dog stk. 5. Er der ydet hjælp, skal dette fremgå af følgebrevet. Stk. 5. Hjælp til udfyldning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for den, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. Stk. 6. Kuverten med stemmesedlen samt følgebrevet lægges i yderkuverten, der sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren er optaget på valglisten. På yderkuverten skal angives vælgerens navn, fødselsdato og bopæl. 46. Stemmemodtagere må ikke i forbindelse med brevstemmeafgivningen give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. De må ikke over for uvedkommende oplyse, om en vælger har afgivet brevstemme, eller i øvrigt oplyse forhold vedrørende en vælgers stemmeafgivning. Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, om vælgere afgiver brevstemme. 47. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivning og om fremgangsmåden ved afgivelse af brevstemme. 48. Kommunalbestyrelsen videresender straks yderkuverten uåbnet til afstemningslederen i den valgkreds eller det afstemningsdistrikt, hvor vælgeren er stemmeberettiget efter den bopæl, der er angivet på yderkuverten. Brevstemmen skal være afstemningslederen i hænde inden afstemningens påbegyndelse. Stk. 2. Hvis afsenderen efter afgivelse af brevstemmen på grund af flytning er slettet af kommunens valgliste og optaget på valglisten i en anden kommune i Grønland, videresender kommunalbestyrelsen eller afstemningslederen brevstemmen til denne. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fører en fortegnelse over det antal brevstemmer, der modtages, og datoen for modtagelsen samt det antal brevstemmer, der videresendes til de enkelte afstemningsledere eller til andre kommuner og datoen herfor. 49. Inden afstemningens påbegyndelse åbner afstemningslederen yderkuverterne, og det undersøges, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Stk. 2. En brevstemme kan ikke komme i betragtning, såfremt 1) afsenderen ikke er opført på valglisten, 2) afsenderen er død inden valgdagen, 3) yderkuverten indeholder flere end ét følgebrev og én kuvert, 4) der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, der er nævnt i 44, 5) den foreskrevne fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning ikke har været fulgt eller 6) brevstemmen ikke er afgivet inden for de frister, der er nævnt i 43. Stk. 3. Er der fra samme vælger modtaget mere end én brevstemme, der kan komme i betragtning, kommer den sidst afgivne brevstemme i betragtning. 50. Når en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et mærke ved vælgerens navn på valglisten, der angiver, at vælgeren har afgivet brevstemme. Den uåbnede kuvert og følgebrevet lægges på ny i yderkuverten og opbevares, indtil afstemningen er afsluttet. Derefter tages kuverterne ud af yderkuverterne og lægges i en af stemmekasserne. Kuverterne åbnes først i forbindelse med stemmeoptællingen.

10 Stk. 2. Når en brevstemme ikke kan komme i betragtning, anføres årsagen hertil på yderkuverten, og den uåbnede kuvert og følgebrevet lægges på ny i yderkuverten. 51. Brevstemmer, der modtages af afstemningslederen efter afstemningens påbegyndelse, påtegnes om modtagelsestidspunktet og kommer ikke i betragtning. 52. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme ved afstemningen på valgdagen. Kapitel 8 Valgets opgørelse Foreløbig opgørelse 53. Når afstemningen er afsluttet og de stemmesedler, der er nævnt i 41, er optalt og pakket, foretager afstemningslederen en optælling af de afgivne stemmer. Stemmeoptællingen er offentlig. Det optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hvert parti (partistemmer), jf. stk. 2, og på hver kandidat, jf. stk. 3 og 4. Stk. 2. En stemme er afgivet på det parti, hvis navn vælgeren har anført på stemmesedlen. Stk. 3. En stemme er afgivet på den kandidat, der opstiller for et parti, hvis navn, eventuelt med tilføjelse af partinavnet, vælgeren har anført på stemmesedlen. Stk. 4. En stemme er afgivet på den kandidat uden for partierne, hvis navn vælgeren har anført på stemmesedlen. 54. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme, 3) der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet, eller alene navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater, 4) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller 5) der er givet stemmesedlen et særpræg. Stk. 2. En brevstemme er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme, 3) der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet, eller alene navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater, 4) en kuvert indeholder andet eller mere end én stemmeseddel, 5) det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af rigsombudsmanden eller indenrigsministeren, eller 6) der er givet stemmesedlen et særpræg. Stk. 3. Afstemningslederen anfører i valgbogen, hvor mange stemmesedler der er anset for ugyldige og grundene hertil. 55. Når stemmeoptællingen er afsluttet, indføres resultatet i valgbogen, der underskrives af afstemningslederen. Stk. 2. I valgkredse, der er delt i flere afstemningsdistrikter, meddeler afstemningslederen straks afstemningsdistriktets resultat til lederen af valgkredsen.

11 56. Lederen af afstemningen i valgkredsen sammentæller de indberettede stemmetal fra de afstemningsdistrikter, hvori valgkredsen eventuelt er delt, og opgør på grundlag heraf valgkredsens samlede valgresultat. Resultatet indføres i valgbogen, der underskrives af valgkredsens leder. Stk. 2. Er valgkredsen ikke delt i afstemningsdistrikter, er valgkredsens resultat det, der er nævnt i 55, stk. 1. Stk. 3. Valgkredsens leder meddeler straks valgkredsens resultat til valgbestyrelsen og rigsombudsmanden. 57. Når valgbestyrelsen har modtaget indberetninger fra alle kommunens valgkredse, opgør den ved sammentælling af de indberettede stemmetal kommunens samlede valgresultat. Resultatet indføres i valgbogen, der underskrives af valgbestyrelsen. Stk. 2. Valgbestyrelsen meddeler straks kommunens resultat til rigsombudsmanden med oplysning om antallet af vælgere i kommunen samt om, hvorvidt der i forbindelse med valgets afholdelse har foreligget særlige forhold, der eventuelt vil kunne få indflydelse på valgresultatet. 58. Når rigsombudsmanden har modtaget indberetninger fra alle valgbestyrelser, foretager rigsombudsmanden en foreløbig opgørelse af valget. Selv om der ikke foreligger fuldstændige resultater fra alle valgbestyrelser, kan rigsombudsmanden dog foretage opgørelsen, såfremt de manglende oplysninger efter det foreliggende materiale ikke vil kunne få indflydelse på valgets resultat. Stk. 2. Ved opgørelsen foretages en sammentælling af partistemmerne på hvert parti og af stemmerne på hver kandidat, hvorefter der for hvert parti foretages en sammentælling af partistemmerne og stemmerne på partiets kandidater og for hvert kandidatforbund foretages en sammentælling af stemmerne på kandidatforbundets kandidater. Stemmetallet for hvert parti og hvert kandidatforbund divideres med 1 og 2. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat uden for partierne, der har den højeste kvotient, medens andet mandat tilfalder det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat uden for partierne, der har den næsthøjeste kvotient. Stk. 3. De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at første mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer, medens andet mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer. 59. Rigsombudsmanden udfærdiger valgbreve til de kandidater, der er valgt, dog med forbehold af den endelige opgørelse af valget og af Folketingets godkendelse af valgene. 60. Rigsombudsmanden underretter straks indenrigsministeren om resultatet af den foreløbige opgørelse, det samlede antal vælgere samt om forhold, der kan have betydning for valgets gyldighed og bedømmelse af den foreløbige opgørelse. Indenrigsministeren sender straks materialet til Folketinget. Endelig opgørelse 61. Senest dagen efter valget sammenbinder afstemningslederen i særskilte pakker 1) de afgivne blanke og andre ugyldige stemmesedler, 2) de gyldige stemmesedler, således at de personlige stemmer for hver kandidat og partistemmerne for hvert parti samles i pakker for sig, og 3) brevstemmematerialet, i det omfang dette ikke indgår i det materiale, der er nævnt i nr. 1 og 2. Stk. 2. De pakker, der er nævnt i stk. 1, og de pakker, der er nævnt i 41, stk. 1, nr. 2, sendes snarest muligt til valgbestyrelsen sammen med de benyttede valglister og valgbogen. Stk. 3. Er valgkredsen delt i flere afstemningsdistrikter, indsendes det materiale, der er nævnt i stk. 2, til valgkredsens leder, der straks sørger for, at materialet videresendes til valgbestyrelsen.

12 62. Når valgbestyrelsen har modtaget det materiale, der er nævnt i 61, fra alle kommunens valgkredse, sender den materialet til rigsombudsmanden sammen med sin valgbog og kommunalbestyrelsens fortegnelse over modtagne og videresendte brevstemmer, jf. 48, stk. 3. Stk. 2. Når rigsombudsmanden har modtaget det materiale, der er nævnt i stk. 1, fra alle valgbestyrelser, opgør rigsombudsmanden endeligt valgets resultat. Såfremt flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater uden for partierne har opnået samme kvotient, jf. 58, stk. 2, afgøres det ved lodtrækning, hvem af dem mandatet skal tilfalde. Det samme gælder ved mandatfordeling mellem et partis eller et kandidatforbunds kandidater, jf. 58, stk. 3, i tilfælde af stemmelighed mellem flere af partiets eller forbundets kandidater. Stk. 3. Resultatet af opgørelsen indføres i valgbogen, der underskrives af rigsombudsmanden. 62 a. De ikke valgte kandidater er stedfortrædere for de valgte af samme parti henholdsvis kandidatforbund i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. 63. Rigsombudsmanden sender valgbogen til indenrigsministeren, der straks sender valgbogen til Folketinget. Kapitel 9 Folketingets godkendelse af valget m.v. 64. Folketinget godkender gyldigheden af kandidaternes valg. Stk. 2. Folketinget afgør, om rigsombudsmandens opgørelse af valget kan godkendes, eller om rigsombudsmanden skal foretage en ny opgørelse. Folketinget kan kræve stemmemateriale m.v. indsendt til Folketinget. 65. Enhver vælger kan klage over folketingsvalg. Klager skal sendes til rigsombudsmanden og skal være rigsombudsmanden i hænde senest ugedagen efter valgdagen. Rigsombudsmanden sender klagen til indenrigsministeren med sine bemærkninger. Indenrigsministeren videresender materialet til Folketinget. 66. Hvis Folketinget træffer afgørelse om, at afstemningen er ugyldig, afholdes der omvalg. Kandidaterne anses foreløbig som lovligt valgte. Stk. 2. Rigsombudsmanden fastsætter dagen for afholdelsen af omvalg. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret og var optaget på valglisten på den oprindelige valgdag, afgive stemme. Stk. 3. Gyldighedsperioden for omvalg følger gyldighedsperioden efter 1, stk Hvis Folketinget træffer afgørelse om, at en valgt kandidat ikke er valgbar, indtræder den pågældendes stedfortræder, jf. 62 a. 68. En stedfortræder indtræder i Folketinget, når et folketingsmedlem ophører med at være medlem, og i øvrigt efter de regler herom, der er fastsat i Folketingets forretningsorden. Stk. 2. Hvis der ved mandatledighed ikke er nogen stedfortræder, afholdes udfyldningsvalg, jf. 68 a. 68 a. Hvis der er afholdt udfyldningsvalg, gælder valget af det nye medlem for den resterende del af gyldighedsperioden for valgene på den almindelige valgdag. 69. Folketingsmedlemmerne oppebærer vederlag og pension m.v. efter de regler, der er fastsat i kapitel 14 i lov om valg til Folketinget.

13 Kapitel 10 Folkeafstemninger 70. Folkeafstemninger efter grundlovens 29, stk. 2, og 88 afholdes i Grønland. Det samme gælder folkeafstemninger efter grundlovens 20, stk. 2, og 42, såfremt den pågældende lov skal gælde for Grønland eller ved anordning kunne sættes i kraft i Grønland. 71. Folkeafstemninger i Grønland finder sted samme dag som i de øvrige dele af riget. 72. Rigsombudsmanden bekendtgør lovforslaget eller loven med oplysning om dagen for folkeafstemningen. Bekendtgørelsen sker tidligst 18 søgnedage og så vidt muligt 12 søgnedage før afstemningsdagen. 73. Berettiget til at deltage i folkeafstemningen er enhver, der på afstemningsdagen opfylder betingelserne for valgret til Folketinget og er opført på folketingsvalglisten, jf. kapitel Folkeafstemningen foregår i de samme valgkredse og afstemningsdistrikter som valg til Folketinget, jf. kapitel 3. Stk. 2. Folkeafstemningen ledes og forberedes af rigsombudsmanden, valgbestyrelser, afstemningsledere og tilforordnede vælgere som nævnt i kapitel 3 og 5 for folketingsvalg med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, jf. dog stk. 3. Stk. 3. På stemmesedlerne ved folkeafstemninger skal på dansk og grønlandsk være trykt ordet Folkeafstemning samt klart adskilt ordene Ja og Nej. 75. Afstemningen på afstemningsdagen finder sted i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6 for folketingsvalg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ved stemmeafgivningen sætter vælgere, der stemmer for lovforslaget eller loven, et kryds ved ordet Ja på stemmesedlen, medens vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved ordet Nej. Ved opslag i stemmelokalet og stemmerummene skal der gives vælgerne vejledning herom. 76. Ved folkeafstemning kan der brevstemmes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 7 for folketingsvalg, jf. dog stk Stk. 2. På brevstemmesedlerne til brevstemmeafgivning i Grønland skal på dansk og grønlandsk være trykt ordet Folkeafstemning samt klart adskilt ordene Ja og Nej. Stk. 3. Ved brevstemmeafgivning uden for Grønland anvendes det brevstemmemateriale, der er nævnt i 100 i lov om valg til Folketinget. Stk. 4. Stemmeafgivningen foregår som nævnt i 75, stk Opgørelsen af og indberetningen om afstemningens resultat sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8 for folketingsvalg med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) den ikke er afkrydset som nævnt i 75, stk. 2, 3) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller 4) der er givet stemmesedlen et særpræg. Stk. 3. En brevstemme er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) den ikke er afkrydset som nævnt i 75, stk. 2, 3) det må antages, at brevstemmen ikke er tilvejebragt af rigsombudsmanden eller indenrigsministeren,

14 4) en kuvert ved brevstemmeafgivning indeholder andet eller mere end én stemmeseddel eller 5) der er givet stemmesedlen et særpræg. 78. Rigsombudsmanden underretter straks indenrigsministeren om resultatet af folkeafstemningen. 79. Enhver vælger kan klage over folkeafstemningen. Klager skal sendes til rigsombudsmanden og skal være rigsombudsmanden i hænde senest ugedagen efter afstemningen. Rigsombudsmanden sender klagen til indenrigsministeren med sine bemærkninger. Indenrigsministeren videresender klagen til Folketinget. 80. Såfremt der samme dag afholdes folkeafstemning om 2 eller flere lovforslag eller love, kan rigsombudsmanden fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige som følge af afstemningernes samtidige afholdelse. Kapitel 11 Forskellige bestemmelser 81. Rigsombudsmanden kan foretage sådanne afvigelser fra lovens regler, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene, anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgenes gennemførelse i det hele fortsat er sikret. Afvigelser kan dog ikke foretages i reglerne om valgret og valgbarhed samt i reglerne om, at valg skal afholdes samme dag i hele Grønland og folkeafstemning samme dag som i det øvrige rige. Stk. 2. Rigsombudsmanden skal i valgbogen redegøre for afvigelser, der er foretaget efter stk Udgifterne til tryksager, bekendtgørelser, stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved brevstemmeafgivning i Grønland afholdes af Grønlands landskasse. Stk. 2. Udgifterne til brevstemmemateriale til brug ved brevstemmeafgivning uden for Grønland afholdes af statskassen. Stk. 3. Udgifterne til porto til forsendelse af brevstemmer afholdes af den myndighed, institution, skib eller havanlæg, som stemmemodtageren repræsenterer. Stk. 4. De øvrige udgifter i forbindelse med valget eller folkeafstemningen afholdes af vedkommende kommunekasse. 83. Medmindre mere indgribende foranstaltninger er forskyldt efter den øvrige lovgivning, kan den, der overtræder 40, 43 a, stk. 2, eller 46, idømmes bøde. Stk. 2. I regler, der udstedes efter 47, kan det bestemmes, at overtrædelse af bestemmelser i reglerne kan medføre bøde. 84. Loven træder i kraft den 1. januar 1989, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af 14 for vælgere, der fra Færøerne er tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, samt tidspunktet for ikrafttrædelsen af 84, stk. 3, nr. 3, fastsættes dog af indenrigsministeren. Stk. 3. Følgende bestemmelser ophæves: 1) Lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 29. juli ) 6 i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september ) 5 i lov om folketingsvalg på Færøerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 592 af 3. september Stk. 4. De forskrifter, der er udstedt i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves af regler udstedt efter denne lov.

15 I lov nr. 877 af 24. november 1993, hvorved 70 ændredes, fastsættes i 2, at loven træder i kraft den 1. januar I lov nr. 822 af 25. november 1998, hvorved 3, 8, 15, 18, 19, 27, 31, 32, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 60, 63, 65, 67, 68, 74, 78, 79, 83 og 84 ændredes, og 27 a, 43 a, 62 a og 68 a indsattes, fastsættes i 2, at loven træder i kraft den 1. juli Indenrigsministeriet, den 28. april 1999 Thorkild Simonsen /Anne Birte Pade

16 Bilag Ilanngussaq Fortegnelse over valgkredse i hver kommune Kommuneni tamani qinersivinnut nalunaarsuut Kommune Valgkredse i hver kommune Valgstedet Valgkredsens område Kommune Kommuneni tamani Qinersiviit Qinersivissaq Qinersiviup Annertussusia Nanortalik 1. Aappilattoq Aappilattoq Ikerasassuaq (Prins Christians Sund) Aappilattoq Qaqortoq (Julianehåb) 2. Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) 3. Nanortalik Nanortalik Nanortalik 4. Tasiusaq Tasiusaq Nalasut Nuugaarsuk Tasiusaq Saputit Saputit Tasia 5. Ammassavik (Sletten) 6. Alluitsup Paa (Sydprøven) 5. Ammassavik (Sletten) Alluitsup Paa (Sydprøven) Ammassivik (Sletten) Qallimiut Qorlortorsuaq Narsarsuaq Akuliaruseq Alluitsoq (Lichtenau) Alluitsup Paa (Sydprøven) 1. Saarloq Saarloq Saarloq Qaarsutsiaq 2. Eqalugaarsuit Eqalugaarsuit Eqalugaarsuit 3. Qaqortoq (Julianehåb) Qaqortoq (Julianehåb) 4. Tasiluk Qaqortoq (Julianehåb) Qaqortoq (Julianehåb) Kingittoq Tasiluk Eqaluit Akia Eqaluit Tatsip ataa

17 Qanisartuut Upernaviarsuk Arpatsivik Illorsuit Akia Kangerluarsorujuk 5. Qassimiut Qassimiut Qassimiut Narsaq 1. Igaliku Igaliku Igaliku Igaliku Kujalleq (Søndre Igaliku) Iterlak Uummannartuuaraq Atarnaatsoq 2. Narsarsuaq Narsarsuaq Narsarsuaq 3. Qassiarsuk Qassiarsuk Qassiarsuk Arnannguit Qinngua Qinngua Kangilleq Qorlortoq Tasiusaq Nunataaq Kangerlua Inneruulalik Issormiut Sillisit Kiattuut Qorlortup itinnera 4. Narsaq Narsaq Narsaq Ipiutaq Itilleq killeq Narsarsuaaraq Eqaluit ilua Kangilinnguit (Grønnedal) Ivittuut 1. Ivittuut Kangilinnguit Kangilinnguit Paamiut (Frederikshåb) Nuuk (Godthåb) (Grønnedal) (Grønnedal) 1. Arsuk Arsuk Arsuk 2. Paamiut (Frederikshåb) 1. Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) 2. Nuuk (Godthåb) Paamiut (Frederikshåb) Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) Nuuk (Godthåb) Narsalik Paamiut (Frederikshåb) Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) Polar Oil Nuuk (Godthåb) Qooqqut Pituffimmi sakkutooqarfik

18 Maniitsoq (Sukkertoppen) Sisimiut (Holsteinsborg) (Forsvarsområdet ved Thule) Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) Danmarkshavn Qimussimik Alapernaarsuisut Sirius (Slædepatruljen Sirius) 3. Kapisillit Kapisillit Kapisillit Itinnera Neriunaq Qoornoq 1. Atammik Atammik Atammik 2. Napasoq Napasoq Napasoq 3. Maniitsoq (Sukkertoppen) Maniitsoq (Sukkertoppen) Maniitsoq (Sukkertoppen) 4. Kangaamiut Kangaamiut Kangaamiut 1. Itilleq Itilleq Itilleq 2. Sarfannguaq Sarfannguaq Sarfannguaq 3. Sisimiut Sisimiut Sisimiut (Holsteinsborg) (Holsteinsborg) (Holsteinsborg) Kangaatsiaq 1. Attu Attu Attu 2. Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk 3. Iginniarfik Iginniarfik Iginniarfik 4. Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk 5. Kangaatsiaq Kangaatsiaq Kangaatsiaq Aasiaat (Egedesminde) Qasigiannguit (Christianshåb) 1. Aasiaat (Egedesminde) Aasiaat (Egedesminde) Aasiaat (Egedesminde) 2. Kitsissuarsuit (Hunde Ejland) Kitsissuarsuit (Hunde Ejland) Kitsissuarsuit (Hunde Ejland) 3. Akunnaaq Akunnaaq Akunnaaq 1. Ikamiut Ikamiut Ikamiut 2. Qasigiannguit (Christianshåb) Qasigiannguit (Christianshåb) Qasigiannguit (Christianshåb) Ilulissat (Jakobshavn) 1. Ilimanaq (Claushavn) Ilimanaq (Claushavn) Ilimanaq (Claushavn) 2. Ilulissat (Jakobshavn) Ilulissat (Jakobshavn) Ilulissat (Jakobshavn) 3. Oqaatsut (Rodebay) Oqaatsut (Rodebay) Oqaatsut (Rodebay) 4. Qeqertaq Qeqertaq Qeqertaq 5. Saqqaq Saqqaq Saqqaq Qeqertarsuaq 1. Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq

19 (Godhavn) (Godhavn) (Godhavn) (Godhavn) 2. Kangerluk (Diskofjord) Kangerluk (Diskofjord) Kangerluk (Diskofjord) Uummannaq 1. Niaqornat Niaqornat Niaqornat 2. Qaarsut Qaarsut Qaarsut 3. Uummannaq Uummannaq Uummannaq 4. Ikerasak Ikerasak Ikerasak 5. Saattut Saattut Saattut 6. Ukkusissat Ukkusissat Ukkusissat 7. Illorsuit Illorsuit Illorsuit 8. Nuugaatsiaq Nuugaatsiaq Nuugaatsiaq Upernavik 1. Upernavik Upernavik Upernavik 2. Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) 3. Kangersuatsiaq (Prøven) Kangersuatsiaq (Prøven) 4. Aappilattoq Aappilattoq Aappilattoq 5. Innaarsuit Innaarsuit Naajaat Innaarsuit 6. Tasiusaq Tasiusaq Tasiusaq Nutaarmiut Kangersuatsiaq (Prøven) 7. Nuussuaq (Kraulshavn) Nuussuaq (Kraulshavn) Nuussuaq (Kraulshavn) 8. Kullorsuaq Kullorsuaq Kullorsuaq Avanersuaq (Thule) 1. Qaanaaq (Thule) Qaanaaq (Thule) Qaanaaq (Thule) 2. Savissivik Savissivik Savissivik 3. Moriusaq Moriusaq Moriusaq 4. Siorapaluk Siorapaluk Siorapaluk 5. Qeqertaq Qeqertaq Qeqertaq Ammassalik 1. Isortoq Isortoq Pikiullit Isortok 2. Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq 3. Tasiilaq Tasiilaq Tasiilaq Qernertuarsuit Ikkatteq Ittoqqortoormiit 4. Kulusuk (Kap Dan) Kulusuk (Kap Dan) Kulusuk (Kap Dan) Kulusuk flyveplads 5. Kuummiut Kuummiut Kuummiut 6. Sermiligaaq Sermiligaaq Sermiligaaq 1. Ittoqqortoormiit Ittoqqortoormiit Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) (Scoresbysund) (Scoresbysund) 2. Itserajivit Itserajivit Itserajivit (Kap Hope) (Kap Hope) (Kap Hope) 3. Uunarteq Uunarteq Uunarteq (Kap Tobin) (Kap Tobin) (Kap Tobin)

20

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 458 af 30/06/1993 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-1993 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 506 af 13/06/1994 BEK nr 792 af 17/10/1997 BEK nr 955 af 28/11/2002

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme

Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Redegørelse om Tarifstruktur for el, vand og varme EM 2010 Maj 2010 1 Forord Hermed

Læs mere

V A L G R E G U L A T I V

V A L G R E G U L A T I V V A L G R E G U L A T I V 1. Repræsentantskabet: 1. Selskabets repræsentantskab består af 100 distriktsrepræsentanter, idet det præcise antal distriktsrepræsentanter i repræsentantskabet dog kan variere

Læs mere

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering

KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering KANUKOKA Registreringsrapport Jern- og metalskrot i Grønland Bygder - selvregistrering Tanja Nielsen/Mette Norengaard Sørensen Carl Bro as ILULISSAT - Ilimanaq Registreringer Ilulissat - Ilimanaq Selv-registrering

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning

Brevstemmeafgivning. Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning Brevstemmeafgivning Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning Betænkning nr. 1025 København 1984 ISBN 87-503-5274-1 In 00-58-bet. Eloni

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S

VALGREGULATIV. Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S VALGREGULATIV Valg af forbrugerrepræsentanter i Stevns Spildevand A/S 1 Indledende bestemmelser 1.1 Valgregulativet er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Stevns Spildevand A/S, CVR-nr. 32268285, herefter

Læs mere

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER

NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER NUKISSIORFIITS KOMMENDE ANLÆGSOPGAVER Sted Opgave Kompetencekrav Nanortalik Narsaq kujalleq Ammassivik Aappilattoq Udskiftning/ændring vandledning Brandalarmeringsanlæg Renovering af vandværk Renovering

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr. 121641-14 [Skriv tekst] Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?...

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Folketingsvalget den 12. december 1990

Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december 1990 13. Januar 1996 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. 00.54 Folketingsvalget den 12. december 1990 Folketingsvalget den 12. december

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

3. august 2007 EM 2007/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2007 EM 2007/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forordningsforslaget erstatter den gældende Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Læs mere

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste 8. Instruks for valgstyrerformænd og valgsekretærer Digital Valgliste Folketingsvalget den 18. juni 2015 1 1. Generelt... 4 2. Instruksens formål... 4 3. Organisation... 4 3.1. Afstemningsområder... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a.

Valgregulativ. for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Valgregulativ for valg af bestyrelsesmedlemmer til RVV a.m.b.a. Indhold 1. Formål og baggrund... 3 2. Selskabets vedtægter... 3 3. Valggrupper... 3 4. Valgperiode... 4 5. Stemmeret... 4 6. Valgbarhed...

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION)

AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) AFTALE OM FRIVILLIG ORDNING FOR SELSKABS- OG KONCERNREPRÆSENTATION (ETABLERING AF INTERNATIONAL KONCERNREPRÆSENTATION) Mellem: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 4462 3528 (Herefter 'COWI

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

: Michael Kortegaard Brandt

: Michael Kortegaard Brandt CV Michael Kortegaard Brandt Navn : Michael Kortegaard Brandt Fødselsår : 1965 Nationalitet Sprogkundskaber : Dansk : Dansk (modersmål), engelsk (rimelig), tysk (rimelig) Uddannelse : Lovpligtig sikkerhedskoordinator

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

VALGLOVSKOMMISSIONEN

VALGLOVSKOMMISSIONEN BETÆNKNING AFGIVET AF VALGLOVSKOMMISSIONEN AF 7. JUNI 1952 J H. S C HULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1953 Ved skrivelse af 7. juni 1952 nedsatte indenrigs- og boligministeriet en kommission

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser

Isertitat, atuineq akillu. Indkomster, forbrug og priser Isertitat, atuineq akillu Indkomster, forbrug og priser Kapitalimi matumani isertitaqarnermi annertussutsit ineriartornerlu, nioqqutissianik sullissinermillu atuinerit taakkualu akii allaaserineqarput.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere