Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland"

Transkript

1 Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og lov nr. 822 af 25. november Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. juli Kapitel 1 Grønlands repræsentation i Folketinget 1. I Grønland vælges to medlemmer til Folketinget. Stk. 2. Folketingsmedlemmerne vælges for 4 år regnet fra den almindelige valgdag i den øvrige del af riget bortset fra Færøerne. Kapitel 2 Valgret og valgbarhed 2. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort. 3. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og ægtefæller, der samlever med disse personer, anses for at have fast bopæl i riget: 1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en offentlig myndighed, en privat virksomhed eller en privat forening i riget. 2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem. 3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en hjælpeorganisation i riget. 4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed. 5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. 6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr Stk. 2. Med samlevende ægtefæller, jf. stk. 1, sidestilles ugifte samlevende i ægteskabslignende samlivsforhold, såfremt fælles bopæl var etableret inden udrejsen. 4. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten. 5. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret efter 2, jf. 3, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Folketinget, jf. grundlovens 30 og 33. Stk. 2. En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed. 6. Ingen kan opstilles til valg uden selv at have anmeldt sig som kandidat til valget. Kapitel 3 Valgkredse. Valgets ledelse Valgkredse

2 7. Grønland udgør ét valgområde. 8. Hver kommune er delt i valgkredse som angivet i bilaget til denne lov. Valgkredsene omfatter de byer og bygder m.v., der er nævnt i bilaget. Indenrigsministeren kan ved bekendtgørelse foretage ændringer i valgkredsinddelingen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en valgkreds skal inddeles i afstemningsdistrikter. Valgets ledelse 9. Valget ledes af rigsombudsmanden i Grønland. Stk. 2. Rigsombudsmanden fører en valgbog, hvori indføres alle væsentlige oplysninger om valget samt resultatet heraf. 10. I hver kommune ledes valget af en valgbestyrelse. Stk. 2. Valgbestyrelsen består af kommunalbestyrelsens formand og mindst 2 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens formand er formand for valgbestyrelsen. Stk. 3. Valgbestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Stk. 4. Valgbestyrelsen fører en valgbog, der autoriseres af kommunalbestyrelsen. Valgbogen tilvejebringes af rigsombudsmanden. I valgbogen indføres alle væsentlige oplysninger om valget i kommunen samt resultatet heraf. Valgresultatet opgøres for hver valgkreds for sig med en samlet opgørelse for hele kommunen. 11. Valgbestyrelsen udpeger for hver af kommunens valgkredse en leder af afstemningen i valgkredsen. Stk. 2. Såfremt en valgkreds er delt i flere afstemningsdistrikter, udpeges tillige en leder af afstemningen i de afstemningsdistrikter, hvor valgkredsens valgsted ikke ligger. Valgkredsens leder fungerer som afstemningsleder i det afstemningsdistrikt, hvor valgkredsens valgsted ligger. Stk. 3. Afstemningslederne udpeges blandt de vælgere, der har bopæl i valgkredsen, henholdsvis afstemningsdistriktet. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som afstemningsleder. Stk. 4. Afstemningslederne fører en valgbog, der autoriseres af kommunalbestyrelsen. Valgbogen tilvejebringes af rigsombudsmanden. I valgbogen indføres alle væsentlige oplysninger om afstemningen i valgkredsen henholdsvis afstemningsdistriktet samt resultatet heraf. Er valgkredsen delt i afstemningsdistrikter, opgøres valgresultatet for hvert afstemningsdistrikt for sig med en samlet opgørelse for hele valgkredsen. 12. Valgbestyrelsen udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå afstemningslederne ved valget. Stk. 2. De tilforordnede vælgere udpeges blandt de vælgere, der har bopæl i valgkredsen henholdsvis afstemningsdistriktet. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som tilforordnet vælger. Kapitel 4 Valglister 13. Vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregisteret, jf. dog 14 og 15. Stk. 2. Valglisten består af en hovedliste, jf. 16, og en tilflytterliste, jf. 18.

3 14. Vælgere, der er tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal optages på valglisten i Nuuk (Godthåb) Kommune. 15. Vælgere, der er omfattet af 3, og som sidst har været tilmeldt folkeregisteret i en kommune, skal efter anmodning optages på valglisten i denne kommune. Anmodning om optagelse skal indgives til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Vælgere, der er omfattet af 3, og som sidst har været tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, skal efter anmodning optages på valglisten i Nuuk Kommune. Anmodning om optagelse skal indgives til folkeregisteret i Grønlands Hjemmestyres Skattedirektorat. Stk. 3. Anmodningen forelægges for rigsombudsmanden til afgørelse med attestation af, at den pågældende har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndiggjort, samt med oplysning om, hvornår vedkommende sidst har været optaget i kommunens folkeregister, henholdsvis folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 4. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder i 2 år fra afgørelsens dato. Hvis vælgeren inden udløbet af denne periode indgiver anmodning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse. Stk. 5. Nærmere regler om fremgangsmåden ved optagelse på valglisten kan fastsættes af indenrigsministeren. 16. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år i januar måned en hovedliste over kommunens vælgere, jf Hovedlisten gælder fra den 1. marts til den sidste dag i februar måned det følgende år. Stk. 2. På hovedlisten skal optages: 1) De personer, der har valgret den 1. marts. 2) De personer, der i løbet af det år, for hvilket valglisten gælder, vil komme til at opfylde aldersbetingelsen for valgret, og som den 1. marts opfylder de øvrige valgretsbetingelser. For hver af disse personer skal anføres den dag i året, da valgretten indtræder. Stk. 3. Hovedlisten udarbejdes på grundlag af kommunens folkeregister. Hovedlisten for Nuuk Kommune udarbejdes tillige på grundlag af folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling. 17. Hovedlisten udarbejdes for hver valgkreds for sig, jf. 8. Er valgkredsen inddelt i afstemningsdistrikter, udarbejdes listen med særskilte afsnit for hvert afstemningsdistrikt. Stk. 2. Hovedlisten skal indeholde vælgernes navn, fødselsdato, bopæl og løbenummer samt en anmærkningsrubrik, jf. 16, stk. 2, nr. 2, 2. punktum, og en rubrik til afmærkning. 18. Kommunalbestyrelsen fører en tilflytterliste til hovedlisten, jf. 16. Tilflytterlisten udarbejdes som nævnt i 17. Stk. 2. På tilflytterlisten skal optages: 1) Vælgere, der i årets løb flytter til kommunen, og som ikke efter reglerne i 14 eller 15 er optaget på kommunens valgliste. Optagelse er betinget af, at flytningen er anmeldt til kommunens folkeregister. 2) Vælgere, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, og som i årets løb anmoder om optagelse på valglisten efter reglen i 15. Stk. 3. På tilflytterlisten i Nuuk Kommune skal endvidere optages vælgere, der i årets løb flytter til et område i Grønland uden for den kommunale inddeling, og som ikke efter reglerne i 13 eller 15 er optaget på kommunens valgliste. Optagelse er betinget af, at flytningen er anmeldt til folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling.

4 Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af stk. 2, nr. 1, og stk. 3, optages ikke på tilflytterlisten, hvis flytningen er sket eller anmeldt senere end 18.-dagen før valgdagen. Vælgere, der er omfattet af stk. 2, nr. 2, optages ikke på tilflytterlisten, hvis afgørelse er truffet senere end 18.-dagen før valgdagen. Stk. 5. Nærmere regler om fremgangsmåden ved optagelse på tilflytterlisten fastsættes af indenrigsministeren. 19. Personer, der efter at være optaget på valglisten flytter fra kommunen eller området i Grønland uden for den kommunale inddeling, eller hvis midlertidige ophold i udlandet ophører, skal slettes af valglisten, medmindre de efter reglerne i 13, 14 eller 15 skal forblive optaget på kommunens valgliste. Stk. 2. Slettelse foretages ikke, hvis flytningen er sket eller anmeldt senere end 18.-dagen før valgdagen, medmindre flytningen sker til udlandet, jf. dog 15. Stk. 3. Nærmere regler om fremgangsmåden ved slettelse af valglisten fastsættes af indenrigsministeren. 20. Hovedlisten fremlægges af kommunalbestyrelsen i to uger i februar måned på et alment tilgængeligt sted i kommunen. Samtidig fremlægges i hver valgkreds den del af hovedlisten, der gælder for valgkredsen. Stk. 2. Såfremt hovedlisten er udarbejdet i særskilte afsnit for enkelte afstemningsdistrikter, jf. 17, stk. 1, fremlægges valgkredsens hovedliste i det afstemningsdistrikt, hvor valgkredsens valgsted ligger, medens der i hvert af valgkredsens øvrige afstemningsdistrikter fremlægges den del af hovedlisten, der gælder for distriktet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen bekendtgør tid og sted for fremlæggelsen af hovedlisten. 21. Enhver kan fremsætte indsigelser over for kommunalbestyrelsen om fejl ved valglisten. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt behandle indsigelser mod valglisten og i givet fald berigtige fejlene ved rettelser i valglisten. Sådanne rettelser kan foretages til og med valgdagen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal underrette klageren samt enhver, der på grund af en indsigelse slettes af eller optages på valglisten, om sin afgørelse. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan indbringes for rigsombudsmanden. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 22. Kommunalbestyrelsen skal til og med valgdagen berigtige valglisten, hvis kommunen modtager meddelelse om dødsfald, umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse eller erhvervelse henholdsvis fortabelse af dansk indfødsret. 23. Valglisten anvendes ved folketingsvalg og folkeafstemninger, der afholdes i det år, for hvilket valglisten gælder. Skal listen anvendes ved mere end én afstemning, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der til brug ved de senere afstemninger foreligger fuldstændig afskrift af listen, eller at der på listen indrettes en ny rubrik til afmærkning ved overklæbning af den tidligere anvendte afmærkningsrubrik. Kapitel 5 Forberedelserne til valget Valgets udskrivelse 24. Valg til Folketinget udskrives ved kongeligt åbent brev. Det kan ved det kongelige åbne brev overlades til rigsombudsmanden at fastsætte en anden dag for valgets afholdelse end den, der er fastsat for den øvrige del af riget bortset fra Færøerne.

5 25. Rigsombudsmanden bekendtgør dagen for valgets afholdelse samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser, jf. 27, stk. 1. Samtidig underretter rigsombudsmanden valgbestyrelserne herom. Stk. 2. Valgbestyrelserne bekendtgør snarest dagen for valgets afholdelse og tidsrummet for afstemningen samt fristen for indlevering af kandidatanmeldelser. Endvidere bekendtgøres navnene på de personer, der er udpeget som afstemningsledere i de enkelte valgkredse og afstemningsdistrikter i kommunen. Samtidig underretter valgbestyrelserne afstemningslederne herom. Stk. 3. Afstemningslederne bekendtgør snarest meddelelsen fra valgbestyrelsen. Endvidere bekendtgøres afstemningsstederne inden for valgkredsen. Stk. 4. Bekendtgørelse efter stk. 2 og 3 sker ved opslag og i øvrigt efter kommunalbestyrelsens og afstemningslederens nærmere bestemmelse. Kandidater 26. En person, der vil anmelde sig som kandidat til valget, kan enten opstille som kandidat for et parti, der er repræsenteret i Grønlands Landsting, eller som kandidat uden for partierne. En kandidat, der vil opstille for et parti, skal godkendes af partiet. En kandidat, der opstiller uden for partierne, skal anbefales af mindst 100 af valgområdets vælgere som stillere. Stk. 2. Kandidater, der opstiller uden for partierne, kan aftale at ville støtte hinanden (kandidatforbund). Stk. 3. Ingen kan være kandidat for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne. En kandidat kan ikke være deltager i mere end ét kandidatforbund. Stk. 4. En vælger kan ikke være stiller for flere kandidater. Den, der som stiller anbefaler flere kandidater, kan ikke anses som stiller for nogen af kandidaterne. 27. Anmeldelse af kandidater indgives til formanden for en valgbestyrelse senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. Anmeldelsen skal ske på en formular, der tilvejebringes af Rigsombudsmanden. Stk. 2. Anmeldelsen skal være underskrevet af kandidaten og indeholde oplysning om kandidatens fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. I anmeldelsen skal endvidere angives navn og bopæl på en vælger, hvortil der ud over kandidaten kan rettes henvendelse, hvis anmeldelsen er mangelfuld. Stk. 3. Kandidater, der opstiller for et parti, skal angive dette i anmeldelsen. Stk. 4. Kandidater, der opstiller uden for partierne, skal angive dette i anmeldelsen. Anmeldelsen skal endvidere være underskrevet af kandidatens stillere og indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Oplysningerne om stillernes navne er offentligt tilgængelige. Stk. 5. Kandidater, der har indgået kandidatforbund med en eller flere andre kandidater, skal angive dette i anmeldelsen. De pågældende kandidater skal ved deres underskrift have godkendt kandidatforbundet. Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Stk. 6. Den, der indleverer en kandidatanmeldelse, har ret til at få kvittering for indleveringen med angivelse af tidspunktet for indleveringen. 27 a. En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for formanden for den valgbestyrelse, hvortil kandidatanmeldelsen er indleveret, senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. En vælger, der som stiller har anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at kandidatanmeldelsen er indleveret til formanden for en valgbestyrelse. 28. Valgbestyrelsen underretter straks efter fristen for anmeldelse af kandidater skriftligt rigsombudsmanden om de modtagne anmeldelser med oplysning om, hvorvidt valgbestyrelsen mener,

6 at anmeldelserne er gyldige. For kandidater, der opstiller uden for partierne, oplyses tillige antallet af godkendte stillere. 29. Landstingets partier skal inden udløbet af fristen for kandidatanmeldelser, jf. 27, stk. 1, skriftligt meddele rigsombudsmanden, hvilke kandidater partiet kan godkende. Kandidater, der ikke godkendes af vedkommende parti, kan ikke opstille til valget som kandidat for partiet. 30. Når rigsombudsmanden har modtaget den indberetning, der er nævnt i 28, fra valgbestyrelserne og den meddelelse, der er nævnt i 29, fra landstingets partier, træffer rigsombudsmanden endelig beslutning om, hvorvidt de indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Hvis rigsombudsmanden mener, at en kandidatanmeldelse på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, skal rigsombudsmanden straks meddele dette til kandidaten eller til den vælger, der er anført i anmeldelsen. Senest 2 døgn efter afgivelsen af meddelelsen kan der foretages en afhjælpning af manglerne. 31. Rigsombudsmanden bekendtgør snarest muligt navnene på de opstillede kandidater. Kandidater, der opstiller for et parti, anføres i alfabetisk rækkefølge særskilt for hvert parti. Partierne anføres i alfabetisk rækkefølge. Kandidater, der opstiller uden for partierne, anføres til sidst i alfabetisk rækkefølge med oplysning om indgåede kandidatforbund. Samtidig underrettes valgbestyrelserne, der sørger for, at meddelelsen bekendtgøres i alle valgkredse og afstemningsdistrikter. Bekendtgørelsen sker som nævnt i 25, stk Såfremt der kun er opstillet to kandidater til valget, aflyser rigsombudsmanden afstemningen og erklærer de opstillede kandidater for valgt uden afstemning. Stemmesedler 33. Rigsombudsmanden tilvejebringer stemmesedler til brug ved afstemningen. På stemmesedlerne skal være trykt ordet Folketingsvalg på dansk og grønlandsk. Stk. 2. Rigsombudsmanden sender stemmesedlerne til valgbestyrelserne, der sørger for, at afstemningslederne forsynes med det nødvendige antal stemmesedler. Kapitel 6 Afstemning på valgdagen 34. Stemmeafgivningen sker i hvert afstemningsdistrikt i et lokale, der anvises af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Afstemningslederen sørger for, at der i afstemningslokalet findes det nødvendige antal stemmerum og stemmekasser. Stemmerum skal være indrettet således, at der kan afgives stemme, uden at andre kan se, hvorledes vælgeren stemmer. Stemmerum skal være forsynet med det nødvendige udstyr til stemmeafgivning. Stemmekasser skal være indrettet således, at ingen stemmeseddel kan tages ud, uden at stemmekassen åbnes. Stemmekassen skal kunne aflåses. Stk. 3. I stemmelokalet og i stemmerummet skal der være opslag, der angiver navnene på de opstillede kandidater. Kandidater, der opstiller for et parti, anføres i alfabetisk rækkefølge særskilt for hvert parti. Partierne anføres i alfabetisk rækkefølge. Kandidater, der opstiller uden for partierne, anføres til sidst i alfabetisk rækkefølge. Såfremt to eller flere kandidater uden for partierne har indgået kandidatforbund, skal opslaget indeholde oplysning herom. Stk. 4. Afstemningslederen sørger i øvrigt for, at der på afstemningsstedet er truffet de nødvendige forberedelser til afstemningen, herunder at valglister og stemmesedler er til stede.

7 35. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Afstemningen sluttes, når ingen vælger tilkendegiver at ville stemme, uanset at der gives opfordring hertil. Afstemningen kan sluttes tidligere, hvis samtlige vælgere har afgivet deres stemme. Stk. 2. Inden stemmeafgivningens begyndelse viser afstemningslederen de tilstedeværende, at stemmekasserne er tomme. Derefter skal kasserne straks låses. 36. Valgret udøves ved personligt fremmøde på afstemningsstedet. Vælgeren skal på forespørgsel give afstemningslederen oplysning om navn, bopæl og fødselsdato og på forlangende fremlægge dokumentation for sin identitet. Afstemningslederen afmærker vælgerens navn på valglisten og udleverer derefter en stemmeseddel til vælgeren. 37. Stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være til stede. På stemmesedlen anfører vælgeren navnet på et parti, der har kandidater opstillet til valget, eller navnet på en af de opstillede kandidater, eventuelt med tilføjelse af partinavnet. Stk. 2. Når stemmeafgivningen er foretaget, sammenfolder vælgeren stemmesedlen således, at ingen kan se, hvordan der er stemt. Derefter lægger vælgeren stemmesedlen i stemmekassen. Stk. 3. En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt udfyldt eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytning kan ikke ske, efter at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Afstemningslederen opbevarer den tilbageleverede stemmeseddel særskilt. 38. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde, jf. 37, kan forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen. Der kan herved ske de nødvendige lempelser i den foreskrevne fremgangsmåde, herunder gives adgang til at foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet. Stk. 2. Hjælp til stemmeafgivningen ydes af afstemningslederen og en tilforordnet vælger. En blind eller svagsynet vælger kan dog forlange hjælp af en person, der er udpeget af vælgeren selv. Stk. 3. Hjælp til udfyldning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. 39. Afstemningslederen kan bestemme, at der i stemmelokalet foruden de personer, som forestår afstemningen, kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. Endvidere kan afstemningslederen begrænse antallet af tilstedeværende vælgere, når ordensmæssige hensyn kræver det. Afstemningslederen påser, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalet. De tilstedeværende skal i øvrigt rette sig efter afstemningslederens anvisninger. 40. De personer, der forestår afstemningen, må ikke under afstemningen give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. De må ikke over for uvedkommende oplyse, om en vælger har været til stede for at afgive stemme eller i øvrigt oplyse forhold vedrørende en vælgers stemmeafgivning. Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme. 41. Når afstemningen er afsluttet, og før stemmeoptællingen påbegyndes, optælles og sammenbindes i særskilte pakker 1) de stemmesedler, der ikke er udleveret, og 2) de stemmesedler, der er tilbageleveret ved ombytning. Stk. 2. Derefter foretages stemmeoptælling som nævnt i

8 Kapitel 7 Brevstemmeafgivning 42. Vælgere, der opholder sig i Grønland, og som er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, kan brevstemme på ethvert folkeregister. Stk. 2. Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner i Grønland, kan brevstemme på sygehuset eller institutionen. Stk. 3. Vælgere, der er indsat i institutioner i Grønland under kriminalforsorgen, kan brevstemme på institutionen. Stk. 4. Vælgere, der opholder sig på flyvepladser, vejrstationer m.v. i Grønland uden for den kommunale inddeling, kan brevstemme hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren. Stk. 5. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende steder i Grønland, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsdistrikt, kan brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Stk. 6. Vælgere, der opholder sig i den øvrige del af riget, kan brevstemme på et folkeregister eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren. Stk. 7. Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af indenrigsministeren. Stk. 8. Søfolk og passagerer om bord på skibe hjemmehørende i Grønland eller på danske skibe i udenrigsfart samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget. Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, henholdsvis havanlæggets chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtager. 43. Brevstemmeafgivning kan tidligst finde sted 3 måneder før valget, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Søfolk på grønlandske skibe eller på danske skibe i udenrigsfart og deres medsejlende ægtefæller kan afgive brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg. 43 a. Når valg til Folketinget er udskrevet, underrettes skibsførere på grønlandske skibe herom. Stk. 2. Så snart skibsføreren på et grønlandsk skib bliver bekendt med, at der er udskrevet valg til Folketinget, skal skibsføreren sørge for, at der straks foretages brevstemmeafgivning om bord. Gennemførelse af brevstemmeafgivning kan dog undlades, hvis brevstemmerne selv ved anvendelse af hurtigste forsendelsesmåde ikke kan påregnes at komme frem inden afstemningens begyndelse på valgdagen, eller hvis tvingende eller uopsættelige skibsforretninger er til hinder herfor. 44. Brevstemmemateriale til brug ved brevstemmeafgivning i Grønland, herunder på grønlandske skibe, består af en stemmeseddel som nævnt i 33, stk. 1, en kuvert, et følgebrev og en yderkuvert. Rigsombudsmanden tilvejebringer brevstemmematerialet. Brevstemmematerialet skal til enhver tid findes på folkeregistrene i Grønland. Brevstemmematerialet bør så vidt muligt altid findes om bord i grønlandske skibe. Stk. 2. Ved brevstemmeafgivning uden for Grønland anvendes det brevstemmemateriale, der er nævnt i 60 i lov om valg til Folketinget. 45. Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal vise fornøden legitimation til brevstemmemodtageren. Herefter udleveres brevstemmematerialet. Stk. 2. På stemmesedlen anføres navnet på et parti, der har kandidater opstillet til valget, eller navnet på en af de opstillede kandidater, eventuelt med tilføjelse af partinavnet.

9 Stk. 3. Vælgeren udfylder stemmesedlen uden overværelse af andre og lægger den i kuverten. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer stemmeafgivningen. Stk. 4. Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, skal stemmemodtageren yde den fornødne hjælp, jf. dog stk. 5. Er der ydet hjælp, skal dette fremgå af følgebrevet. Stk. 5. Hjælp til udfyldning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for den, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. Stk. 6. Kuverten med stemmesedlen samt følgebrevet lægges i yderkuverten, der sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren er optaget på valglisten. På yderkuverten skal angives vælgerens navn, fødselsdato og bopæl. 46. Stemmemodtagere må ikke i forbindelse med brevstemmeafgivningen give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. De må ikke over for uvedkommende oplyse, om en vælger har afgivet brevstemme, eller i øvrigt oplyse forhold vedrørende en vælgers stemmeafgivning. Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, om vælgere afgiver brevstemme. 47. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivning og om fremgangsmåden ved afgivelse af brevstemme. 48. Kommunalbestyrelsen videresender straks yderkuverten uåbnet til afstemningslederen i den valgkreds eller det afstemningsdistrikt, hvor vælgeren er stemmeberettiget efter den bopæl, der er angivet på yderkuverten. Brevstemmen skal være afstemningslederen i hænde inden afstemningens påbegyndelse. Stk. 2. Hvis afsenderen efter afgivelse af brevstemmen på grund af flytning er slettet af kommunens valgliste og optaget på valglisten i en anden kommune i Grønland, videresender kommunalbestyrelsen eller afstemningslederen brevstemmen til denne. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fører en fortegnelse over det antal brevstemmer, der modtages, og datoen for modtagelsen samt det antal brevstemmer, der videresendes til de enkelte afstemningsledere eller til andre kommuner og datoen herfor. 49. Inden afstemningens påbegyndelse åbner afstemningslederen yderkuverterne, og det undersøges, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Stk. 2. En brevstemme kan ikke komme i betragtning, såfremt 1) afsenderen ikke er opført på valglisten, 2) afsenderen er død inden valgdagen, 3) yderkuverten indeholder flere end ét følgebrev og én kuvert, 4) der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, der er nævnt i 44, 5) den foreskrevne fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning ikke har været fulgt eller 6) brevstemmen ikke er afgivet inden for de frister, der er nævnt i 43. Stk. 3. Er der fra samme vælger modtaget mere end én brevstemme, der kan komme i betragtning, kommer den sidst afgivne brevstemme i betragtning. 50. Når en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et mærke ved vælgerens navn på valglisten, der angiver, at vælgeren har afgivet brevstemme. Den uåbnede kuvert og følgebrevet lægges på ny i yderkuverten og opbevares, indtil afstemningen er afsluttet. Derefter tages kuverterne ud af yderkuverterne og lægges i en af stemmekasserne. Kuverterne åbnes først i forbindelse med stemmeoptællingen.

10 Stk. 2. Når en brevstemme ikke kan komme i betragtning, anføres årsagen hertil på yderkuverten, og den uåbnede kuvert og følgebrevet lægges på ny i yderkuverten. 51. Brevstemmer, der modtages af afstemningslederen efter afstemningens påbegyndelse, påtegnes om modtagelsestidspunktet og kommer ikke i betragtning. 52. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme ved afstemningen på valgdagen. Kapitel 8 Valgets opgørelse Foreløbig opgørelse 53. Når afstemningen er afsluttet og de stemmesedler, der er nævnt i 41, er optalt og pakket, foretager afstemningslederen en optælling af de afgivne stemmer. Stemmeoptællingen er offentlig. Det optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hvert parti (partistemmer), jf. stk. 2, og på hver kandidat, jf. stk. 3 og 4. Stk. 2. En stemme er afgivet på det parti, hvis navn vælgeren har anført på stemmesedlen. Stk. 3. En stemme er afgivet på den kandidat, der opstiller for et parti, hvis navn, eventuelt med tilføjelse af partinavnet, vælgeren har anført på stemmesedlen. Stk. 4. En stemme er afgivet på den kandidat uden for partierne, hvis navn vælgeren har anført på stemmesedlen. 54. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme, 3) der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet, eller alene navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater, 4) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller 5) der er givet stemmesedlen et særpræg. Stk. 2. En brevstemme er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme, 3) der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet, eller alene navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater, 4) en kuvert indeholder andet eller mere end én stemmeseddel, 5) det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af rigsombudsmanden eller indenrigsministeren, eller 6) der er givet stemmesedlen et særpræg. Stk. 3. Afstemningslederen anfører i valgbogen, hvor mange stemmesedler der er anset for ugyldige og grundene hertil. 55. Når stemmeoptællingen er afsluttet, indføres resultatet i valgbogen, der underskrives af afstemningslederen. Stk. 2. I valgkredse, der er delt i flere afstemningsdistrikter, meddeler afstemningslederen straks afstemningsdistriktets resultat til lederen af valgkredsen.

11 56. Lederen af afstemningen i valgkredsen sammentæller de indberettede stemmetal fra de afstemningsdistrikter, hvori valgkredsen eventuelt er delt, og opgør på grundlag heraf valgkredsens samlede valgresultat. Resultatet indføres i valgbogen, der underskrives af valgkredsens leder. Stk. 2. Er valgkredsen ikke delt i afstemningsdistrikter, er valgkredsens resultat det, der er nævnt i 55, stk. 1. Stk. 3. Valgkredsens leder meddeler straks valgkredsens resultat til valgbestyrelsen og rigsombudsmanden. 57. Når valgbestyrelsen har modtaget indberetninger fra alle kommunens valgkredse, opgør den ved sammentælling af de indberettede stemmetal kommunens samlede valgresultat. Resultatet indføres i valgbogen, der underskrives af valgbestyrelsen. Stk. 2. Valgbestyrelsen meddeler straks kommunens resultat til rigsombudsmanden med oplysning om antallet af vælgere i kommunen samt om, hvorvidt der i forbindelse med valgets afholdelse har foreligget særlige forhold, der eventuelt vil kunne få indflydelse på valgresultatet. 58. Når rigsombudsmanden har modtaget indberetninger fra alle valgbestyrelser, foretager rigsombudsmanden en foreløbig opgørelse af valget. Selv om der ikke foreligger fuldstændige resultater fra alle valgbestyrelser, kan rigsombudsmanden dog foretage opgørelsen, såfremt de manglende oplysninger efter det foreliggende materiale ikke vil kunne få indflydelse på valgets resultat. Stk. 2. Ved opgørelsen foretages en sammentælling af partistemmerne på hvert parti og af stemmerne på hver kandidat, hvorefter der for hvert parti foretages en sammentælling af partistemmerne og stemmerne på partiets kandidater og for hvert kandidatforbund foretages en sammentælling af stemmerne på kandidatforbundets kandidater. Stemmetallet for hvert parti og hvert kandidatforbund divideres med 1 og 2. Første mandat tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat uden for partierne, der har den højeste kvotient, medens andet mandat tilfalder det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat uden for partierne, der har den næsthøjeste kvotient. Stk. 3. De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidatforbund, fordeles mellem partiets eller forbundets kandidater således, at første mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det højeste antal stemmer, medens andet mandat tilfalder den kandidat, der har opnået det næsthøjeste antal stemmer. 59. Rigsombudsmanden udfærdiger valgbreve til de kandidater, der er valgt, dog med forbehold af den endelige opgørelse af valget og af Folketingets godkendelse af valgene. 60. Rigsombudsmanden underretter straks indenrigsministeren om resultatet af den foreløbige opgørelse, det samlede antal vælgere samt om forhold, der kan have betydning for valgets gyldighed og bedømmelse af den foreløbige opgørelse. Indenrigsministeren sender straks materialet til Folketinget. Endelig opgørelse 61. Senest dagen efter valget sammenbinder afstemningslederen i særskilte pakker 1) de afgivne blanke og andre ugyldige stemmesedler, 2) de gyldige stemmesedler, således at de personlige stemmer for hver kandidat og partistemmerne for hvert parti samles i pakker for sig, og 3) brevstemmematerialet, i det omfang dette ikke indgår i det materiale, der er nævnt i nr. 1 og 2. Stk. 2. De pakker, der er nævnt i stk. 1, og de pakker, der er nævnt i 41, stk. 1, nr. 2, sendes snarest muligt til valgbestyrelsen sammen med de benyttede valglister og valgbogen. Stk. 3. Er valgkredsen delt i flere afstemningsdistrikter, indsendes det materiale, der er nævnt i stk. 2, til valgkredsens leder, der straks sørger for, at materialet videresendes til valgbestyrelsen.

12 62. Når valgbestyrelsen har modtaget det materiale, der er nævnt i 61, fra alle kommunens valgkredse, sender den materialet til rigsombudsmanden sammen med sin valgbog og kommunalbestyrelsens fortegnelse over modtagne og videresendte brevstemmer, jf. 48, stk. 3. Stk. 2. Når rigsombudsmanden har modtaget det materiale, der er nævnt i stk. 1, fra alle valgbestyrelser, opgør rigsombudsmanden endeligt valgets resultat. Såfremt flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater uden for partierne har opnået samme kvotient, jf. 58, stk. 2, afgøres det ved lodtrækning, hvem af dem mandatet skal tilfalde. Det samme gælder ved mandatfordeling mellem et partis eller et kandidatforbunds kandidater, jf. 58, stk. 3, i tilfælde af stemmelighed mellem flere af partiets eller forbundets kandidater. Stk. 3. Resultatet af opgørelsen indføres i valgbogen, der underskrives af rigsombudsmanden. 62 a. De ikke valgte kandidater er stedfortrædere for de valgte af samme parti henholdsvis kandidatforbund i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. 63. Rigsombudsmanden sender valgbogen til indenrigsministeren, der straks sender valgbogen til Folketinget. Kapitel 9 Folketingets godkendelse af valget m.v. 64. Folketinget godkender gyldigheden af kandidaternes valg. Stk. 2. Folketinget afgør, om rigsombudsmandens opgørelse af valget kan godkendes, eller om rigsombudsmanden skal foretage en ny opgørelse. Folketinget kan kræve stemmemateriale m.v. indsendt til Folketinget. 65. Enhver vælger kan klage over folketingsvalg. Klager skal sendes til rigsombudsmanden og skal være rigsombudsmanden i hænde senest ugedagen efter valgdagen. Rigsombudsmanden sender klagen til indenrigsministeren med sine bemærkninger. Indenrigsministeren videresender materialet til Folketinget. 66. Hvis Folketinget træffer afgørelse om, at afstemningen er ugyldig, afholdes der omvalg. Kandidaterne anses foreløbig som lovligt valgte. Stk. 2. Rigsombudsmanden fastsætter dagen for afholdelsen af omvalg. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret og var optaget på valglisten på den oprindelige valgdag, afgive stemme. Stk. 3. Gyldighedsperioden for omvalg følger gyldighedsperioden efter 1, stk Hvis Folketinget træffer afgørelse om, at en valgt kandidat ikke er valgbar, indtræder den pågældendes stedfortræder, jf. 62 a. 68. En stedfortræder indtræder i Folketinget, når et folketingsmedlem ophører med at være medlem, og i øvrigt efter de regler herom, der er fastsat i Folketingets forretningsorden. Stk. 2. Hvis der ved mandatledighed ikke er nogen stedfortræder, afholdes udfyldningsvalg, jf. 68 a. 68 a. Hvis der er afholdt udfyldningsvalg, gælder valget af det nye medlem for den resterende del af gyldighedsperioden for valgene på den almindelige valgdag. 69. Folketingsmedlemmerne oppebærer vederlag og pension m.v. efter de regler, der er fastsat i kapitel 14 i lov om valg til Folketinget.

13 Kapitel 10 Folkeafstemninger 70. Folkeafstemninger efter grundlovens 29, stk. 2, og 88 afholdes i Grønland. Det samme gælder folkeafstemninger efter grundlovens 20, stk. 2, og 42, såfremt den pågældende lov skal gælde for Grønland eller ved anordning kunne sættes i kraft i Grønland. 71. Folkeafstemninger i Grønland finder sted samme dag som i de øvrige dele af riget. 72. Rigsombudsmanden bekendtgør lovforslaget eller loven med oplysning om dagen for folkeafstemningen. Bekendtgørelsen sker tidligst 18 søgnedage og så vidt muligt 12 søgnedage før afstemningsdagen. 73. Berettiget til at deltage i folkeafstemningen er enhver, der på afstemningsdagen opfylder betingelserne for valgret til Folketinget og er opført på folketingsvalglisten, jf. kapitel Folkeafstemningen foregår i de samme valgkredse og afstemningsdistrikter som valg til Folketinget, jf. kapitel 3. Stk. 2. Folkeafstemningen ledes og forberedes af rigsombudsmanden, valgbestyrelser, afstemningsledere og tilforordnede vælgere som nævnt i kapitel 3 og 5 for folketingsvalg med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, jf. dog stk. 3. Stk. 3. På stemmesedlerne ved folkeafstemninger skal på dansk og grønlandsk være trykt ordet Folkeafstemning samt klart adskilt ordene Ja og Nej. 75. Afstemningen på afstemningsdagen finder sted i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6 for folketingsvalg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ved stemmeafgivningen sætter vælgere, der stemmer for lovforslaget eller loven, et kryds ved ordet Ja på stemmesedlen, medens vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved ordet Nej. Ved opslag i stemmelokalet og stemmerummene skal der gives vælgerne vejledning herom. 76. Ved folkeafstemning kan der brevstemmes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 7 for folketingsvalg, jf. dog stk Stk. 2. På brevstemmesedlerne til brevstemmeafgivning i Grønland skal på dansk og grønlandsk være trykt ordet Folkeafstemning samt klart adskilt ordene Ja og Nej. Stk. 3. Ved brevstemmeafgivning uden for Grønland anvendes det brevstemmemateriale, der er nævnt i 100 i lov om valg til Folketinget. Stk. 4. Stemmeafgivningen foregår som nævnt i 75, stk Opgørelsen af og indberetningen om afstemningens resultat sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 8 for folketingsvalg med de ændringer, der følger af afstemningens karakter, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) den ikke er afkrydset som nævnt i 75, stk. 2, 3) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, eller 4) der er givet stemmesedlen et særpræg. Stk. 3. En brevstemme er ugyldig, såfremt 1) den er blank, 2) den ikke er afkrydset som nævnt i 75, stk. 2, 3) det må antages, at brevstemmen ikke er tilvejebragt af rigsombudsmanden eller indenrigsministeren,

14 4) en kuvert ved brevstemmeafgivning indeholder andet eller mere end én stemmeseddel eller 5) der er givet stemmesedlen et særpræg. 78. Rigsombudsmanden underretter straks indenrigsministeren om resultatet af folkeafstemningen. 79. Enhver vælger kan klage over folkeafstemningen. Klager skal sendes til rigsombudsmanden og skal være rigsombudsmanden i hænde senest ugedagen efter afstemningen. Rigsombudsmanden sender klagen til indenrigsministeren med sine bemærkninger. Indenrigsministeren videresender klagen til Folketinget. 80. Såfremt der samme dag afholdes folkeafstemning om 2 eller flere lovforslag eller love, kan rigsombudsmanden fastsætte de bestemmelser, der er nødvendige som følge af afstemningernes samtidige afholdelse. Kapitel 11 Forskellige bestemmelser 81. Rigsombudsmanden kan foretage sådanne afvigelser fra lovens regler, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene, anses for nødvendige, forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgenes gennemførelse i det hele fortsat er sikret. Afvigelser kan dog ikke foretages i reglerne om valgret og valgbarhed samt i reglerne om, at valg skal afholdes samme dag i hele Grønland og folkeafstemning samme dag som i det øvrige rige. Stk. 2. Rigsombudsmanden skal i valgbogen redegøre for afvigelser, der er foretaget efter stk Udgifterne til tryksager, bekendtgørelser, stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved brevstemmeafgivning i Grønland afholdes af Grønlands landskasse. Stk. 2. Udgifterne til brevstemmemateriale til brug ved brevstemmeafgivning uden for Grønland afholdes af statskassen. Stk. 3. Udgifterne til porto til forsendelse af brevstemmer afholdes af den myndighed, institution, skib eller havanlæg, som stemmemodtageren repræsenterer. Stk. 4. De øvrige udgifter i forbindelse med valget eller folkeafstemningen afholdes af vedkommende kommunekasse. 83. Medmindre mere indgribende foranstaltninger er forskyldt efter den øvrige lovgivning, kan den, der overtræder 40, 43 a, stk. 2, eller 46, idømmes bøde. Stk. 2. I regler, der udstedes efter 47, kan det bestemmes, at overtrædelse af bestemmelser i reglerne kan medføre bøde. 84. Loven træder i kraft den 1. januar 1989, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af 14 for vælgere, der fra Færøerne er tilmeldt folkeregisteret for områder i Grønland uden for den kommunale inddeling, samt tidspunktet for ikrafttrædelsen af 84, stk. 3, nr. 3, fastsættes dog af indenrigsministeren. Stk. 3. Følgende bestemmelser ophæves: 1) Lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 29. juli ) 6 i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 22. september ) 5 i lov om folketingsvalg på Færøerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 592 af 3. september Stk. 4. De forskrifter, der er udstedt i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, forbliver i kraft, indtil de ophæves af regler udstedt efter denne lov.

15 I lov nr. 877 af 24. november 1993, hvorved 70 ændredes, fastsættes i 2, at loven træder i kraft den 1. januar I lov nr. 822 af 25. november 1998, hvorved 3, 8, 15, 18, 19, 27, 31, 32, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 60, 63, 65, 67, 68, 74, 78, 79, 83 og 84 ændredes, og 27 a, 43 a, 62 a og 68 a indsattes, fastsættes i 2, at loven træder i kraft den 1. juli Indenrigsministeriet, den 28. april 1999 Thorkild Simonsen /Anne Birte Pade

16 Bilag Ilanngussaq Fortegnelse over valgkredse i hver kommune Kommuneni tamani qinersivinnut nalunaarsuut Kommune Valgkredse i hver kommune Valgstedet Valgkredsens område Kommune Kommuneni tamani Qinersiviit Qinersivissaq Qinersiviup Annertussusia Nanortalik 1. Aappilattoq Aappilattoq Ikerasassuaq (Prins Christians Sund) Aappilattoq Qaqortoq (Julianehåb) 2. Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) Narsaq Kujalleq (Frederiksdal) 3. Nanortalik Nanortalik Nanortalik 4. Tasiusaq Tasiusaq Nalasut Nuugaarsuk Tasiusaq Saputit Saputit Tasia 5. Ammassavik (Sletten) 6. Alluitsup Paa (Sydprøven) 5. Ammassavik (Sletten) Alluitsup Paa (Sydprøven) Ammassivik (Sletten) Qallimiut Qorlortorsuaq Narsarsuaq Akuliaruseq Alluitsoq (Lichtenau) Alluitsup Paa (Sydprøven) 1. Saarloq Saarloq Saarloq Qaarsutsiaq 2. Eqalugaarsuit Eqalugaarsuit Eqalugaarsuit 3. Qaqortoq (Julianehåb) Qaqortoq (Julianehåb) 4. Tasiluk Qaqortoq (Julianehåb) Qaqortoq (Julianehåb) Kingittoq Tasiluk Eqaluit Akia Eqaluit Tatsip ataa

17 Qanisartuut Upernaviarsuk Arpatsivik Illorsuit Akia Kangerluarsorujuk 5. Qassimiut Qassimiut Qassimiut Narsaq 1. Igaliku Igaliku Igaliku Igaliku Kujalleq (Søndre Igaliku) Iterlak Uummannartuuaraq Atarnaatsoq 2. Narsarsuaq Narsarsuaq Narsarsuaq 3. Qassiarsuk Qassiarsuk Qassiarsuk Arnannguit Qinngua Qinngua Kangilleq Qorlortoq Tasiusaq Nunataaq Kangerlua Inneruulalik Issormiut Sillisit Kiattuut Qorlortup itinnera 4. Narsaq Narsaq Narsaq Ipiutaq Itilleq killeq Narsarsuaaraq Eqaluit ilua Kangilinnguit (Grønnedal) Ivittuut 1. Ivittuut Kangilinnguit Kangilinnguit Paamiut (Frederikshåb) Nuuk (Godthåb) (Grønnedal) (Grønnedal) 1. Arsuk Arsuk Arsuk 2. Paamiut (Frederikshåb) 1. Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) 2. Nuuk (Godthåb) Paamiut (Frederikshåb) Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) Nuuk (Godthåb) Narsalik Paamiut (Frederikshåb) Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) Polar Oil Nuuk (Godthåb) Qooqqut Pituffimmi sakkutooqarfik

18 Maniitsoq (Sukkertoppen) Sisimiut (Holsteinsborg) (Forsvarsområdet ved Thule) Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) Danmarkshavn Qimussimik Alapernaarsuisut Sirius (Slædepatruljen Sirius) 3. Kapisillit Kapisillit Kapisillit Itinnera Neriunaq Qoornoq 1. Atammik Atammik Atammik 2. Napasoq Napasoq Napasoq 3. Maniitsoq (Sukkertoppen) Maniitsoq (Sukkertoppen) Maniitsoq (Sukkertoppen) 4. Kangaamiut Kangaamiut Kangaamiut 1. Itilleq Itilleq Itilleq 2. Sarfannguaq Sarfannguaq Sarfannguaq 3. Sisimiut Sisimiut Sisimiut (Holsteinsborg) (Holsteinsborg) (Holsteinsborg) Kangaatsiaq 1. Attu Attu Attu 2. Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk Niaqornaarsuk 3. Iginniarfik Iginniarfik Iginniarfik 4. Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk 5. Kangaatsiaq Kangaatsiaq Kangaatsiaq Aasiaat (Egedesminde) Qasigiannguit (Christianshåb) 1. Aasiaat (Egedesminde) Aasiaat (Egedesminde) Aasiaat (Egedesminde) 2. Kitsissuarsuit (Hunde Ejland) Kitsissuarsuit (Hunde Ejland) Kitsissuarsuit (Hunde Ejland) 3. Akunnaaq Akunnaaq Akunnaaq 1. Ikamiut Ikamiut Ikamiut 2. Qasigiannguit (Christianshåb) Qasigiannguit (Christianshåb) Qasigiannguit (Christianshåb) Ilulissat (Jakobshavn) 1. Ilimanaq (Claushavn) Ilimanaq (Claushavn) Ilimanaq (Claushavn) 2. Ilulissat (Jakobshavn) Ilulissat (Jakobshavn) Ilulissat (Jakobshavn) 3. Oqaatsut (Rodebay) Oqaatsut (Rodebay) Oqaatsut (Rodebay) 4. Qeqertaq Qeqertaq Qeqertaq 5. Saqqaq Saqqaq Saqqaq Qeqertarsuaq 1. Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq

19 (Godhavn) (Godhavn) (Godhavn) (Godhavn) 2. Kangerluk (Diskofjord) Kangerluk (Diskofjord) Kangerluk (Diskofjord) Uummannaq 1. Niaqornat Niaqornat Niaqornat 2. Qaarsut Qaarsut Qaarsut 3. Uummannaq Uummannaq Uummannaq 4. Ikerasak Ikerasak Ikerasak 5. Saattut Saattut Saattut 6. Ukkusissat Ukkusissat Ukkusissat 7. Illorsuit Illorsuit Illorsuit 8. Nuugaatsiaq Nuugaatsiaq Nuugaatsiaq Upernavik 1. Upernavik Upernavik Upernavik 2. Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) Upernavik Kujalleq (Søndre Upernavik) 3. Kangersuatsiaq (Prøven) Kangersuatsiaq (Prøven) 4. Aappilattoq Aappilattoq Aappilattoq 5. Innaarsuit Innaarsuit Naajaat Innaarsuit 6. Tasiusaq Tasiusaq Tasiusaq Nutaarmiut Kangersuatsiaq (Prøven) 7. Nuussuaq (Kraulshavn) Nuussuaq (Kraulshavn) Nuussuaq (Kraulshavn) 8. Kullorsuaq Kullorsuaq Kullorsuaq Avanersuaq (Thule) 1. Qaanaaq (Thule) Qaanaaq (Thule) Qaanaaq (Thule) 2. Savissivik Savissivik Savissivik 3. Moriusaq Moriusaq Moriusaq 4. Siorapaluk Siorapaluk Siorapaluk 5. Qeqertaq Qeqertaq Qeqertaq Ammassalik 1. Isortoq Isortoq Pikiullit Isortok 2. Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq Tiniteqilaaq 3. Tasiilaq Tasiilaq Tasiilaq Qernertuarsuit Ikkatteq Ittoqqortoormiit 4. Kulusuk (Kap Dan) Kulusuk (Kap Dan) Kulusuk (Kap Dan) Kulusuk flyveplads 5. Kuummiut Kuummiut Kuummiut 6. Sermiligaaq Sermiligaaq Sermiligaaq 1. Ittoqqortoormiit Ittoqqortoormiit Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) (Scoresbysund) (Scoresbysund) 2. Itserajivit Itserajivit Itserajivit (Kap Hope) (Kap Hope) (Kap Hope) 3. Uunarteq Uunarteq Uunarteq (Kap Tobin) (Kap Tobin) (Kap Tobin)

20

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 458 af 30/06/1993 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-1993 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 506 af 13/06/1994 BEK nr 792 af 17/10/1997 BEK nr 955 af 28/11/2002

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer xx.xxxx.xxxx FM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 30. juli 2008 28. juli 2008. Nr. 797. Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v. (selskabsrepræsentation)

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Brevstemmeafgivning Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? 1 v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Tidligere: 2 Brevstemmeafgivning Regler: KRVL kap. 6 + Vejl.

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre Bligstrategi Faktarapprt - bygder Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kngens Lyngby Telefn 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cwi.dk Bligstrategi Faktarapprt - bygder Maj 2011 Dkumentnr.

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 391 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

Regler om valg ved Syddansk Universitet

Regler om valg ved Syddansk Universitet Regler om valg ved Syddansk Universitet 1. Valg udskrives i september måned og afholdes senest medio december måned, se dog stk. 3. Stk. 2. Funktionsperioden regnes fra den 1. januar det følgende år, se

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg BEK nr 996 af 12/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) Nr. 1388 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber m.v 1) (Selskabsrepræsentation) Kapitel 1 Beregning af det gennemsnitlige

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere