Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013"

Transkript

1 Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 I 2013 blev vinderprojektet om den nye lukkede anstalt i Nuuk fundet

2 Forord Det kriminalretlige system i Grønland har i de senere år været plaget af nogle betydelige venteproblemer eller flaskehalse. Det mest iøjnefaldende venteproblem har Kriminalforsorgen haft ansvaret for, idet problemet har bestået i, at anstalternes kapacitet har været for lille i forhold til antallet af anstaltsdomme med den konsekvens, at det ikke har været muligt at fuldbyrde domme inden for en rimelig frist. Vi plejer at operere med 70 som det normale antal domfældte, som er på fri fod i perioden, fra dommen er klar til fuldbyrdelse, indtil fuldbyrdelsen rent faktisk påbegyndes. Ved årets begyndelse var der imidlertid 251 anstaltsdomme i kø for at blive fuldbyrdet. Året før havde der været 345 ventere, men med åbningen af en midlertidig anstalt i Kangerlussuaq var antallet blevet nedbragt, og denne tendens fortsatte støt gennem hele 2013, således at normaltallet på 70 domfældte blev nået allerede i begyndelsen af september, og ved årets udgang var der 56 domfældte, som afventede fuldbyrdelse, heraf 17 domfældte, som i mellemtiden var flyttet til Danmark og som nu måtte forvente fuldbyrdelse i Danmark. Det reelle antal ikke-fuldbyrdede domme var således 39, dvs. langt under normalventertallet. En anden alvorlig flaskehals i retssystemet udgøres af den bunke af sager, som ligger ved retterne og venter på at blive afgjort. Dette problem er ved at finde sin løsning i form af etablering af en task force bestående af danske anklagere og domstolsjurister, som i en periode skal bistå med afviklingen af de mange sager. En tredje flaskehals består i kriminalsager, som er afgjort ved dom, men uden at dommen endnu er nedskrevet i dombogen, hvilket er en forudsætning for, at dommen kan fuldbyrdes. Den forsinkede skriveproces ved retterne kan medføre betydelige ventetider for de dømte. Der arbejdes på at løse også dette flaskehalsproblem. Afskaffelsen af venterkøen må betragtes som det mest markante resultat for Kriminalforsorgen i Grønland i Der er god grund til at rose de ledere og medarbejdere, som har bidraget målrettet til denne gode udvikling, som også har mødt anerkendende bemærkninger fra politisk side i både Grønland og Danmark. Afskaffelsen af venterkøen skal dog ikke kaste skyggen over andre væsentlige udviklingstræk i Blandt de interessante begivenheder er introduktionen af programtilbuddet MUMIK til indsatte, som ønsker redskaber til at ændre adfærd. Dette programtilbud er en væsentlig nyskabelse i grønlandsk kriminalforsorg (nærmere beskrevet senere i årsrapporten). På HR-fronten er der også sket meget nyt, bl.a. nedsættelse af et samarbejdsudvalg udarbejdelse af en række personalepolitikker udarbejdelse af nye koncepter for MUS og sygefravær udarbejdelse af en række instrukser og vejledninger etableringen af et intranet for personalet e-læring (CAMPUS) Direktør for Kriminalforsorgen i Grønland Hans Jørgen Engbo 2

3 Jeg tiltrådte stillingen som direktør for Kriminalforsorgen i Grønland den 1. juli Forinden havde Michael Stage fungeret i stillingen, siden Thomas Nicolaisen var fratrådt ved årsskiftet 2012/13. Jeg har følt mig vældig godt modtaget af organisationens ledere og medarbejdere samt af de repræsentanter for det grønlandske samfund, som jeg har haft lejlighed til at møde, og af samarbejdsparterne inden for retsvæsenet. Jeg ser frem til nogle spændende og arbejdsomme år som chef for den grønlandske kriminalforsorg. Efter mere end fyrre års tjeneste i dansk kriminalforsorg finder jeg det interessant og udfordrende at overtage ansvaret for en kriminalforsorg, som er baseret på et ganske andet historisk og (rets)kulturelt grundlag. Fristelsen til at hvile på de mange års erfaring og praktisere dansk kriminalforsorg i Grønland er hele tiden nærværende, men kolonitiden er for længst forbi, og det gælder om i alle forhold at være bevidst om, at det er grønlandske præmisser, som skal ligge til grund for opgaveløsningen. Derfor er et tæt samarbejde med det grønlandske samfund og dets valgte repræsentanter og myndigheder af stor betydning for Kriminalforsorgens virksomhed. I Grønland skal vi således finde grønlandske kriminalforsorgs-løsninger uden skelen til, at det indtil videre fortsat er den danske stat, som har ansvaret for opgaveløsningen. Samtidig må det være en skyggedagsorden for Kriminalforsorgen at strukturere og tilrettelægge virksomheden med det sigte, at en hjemtagelse i henhold til selvstyreloven skal kunne gennemføres så gnidningsfrit som muligt, når dette måtte ønskes fra grønlandsk side. Hans Jørgen Engbo 3

4 Indhold Forord... 2 Indledning... 5 Kriminalforsorgens opgaver og mål... 5 Kriminalforsorgen i Grønlands organisering... 5 Anstaltssektoren... 7 Kapacitet... 7 Indsættelser... 8 Belæg... 9 Venteliste Beskæftigelse Disciplinære foranstaltninger Magt- og sikringsmidler Alvorlige episoder Vold og trusler mod personalet Prøveløsladelser Personale Personalesammensætning Sygefravær Kompetenceudvikling Kriminalforsorgen i Frihed Tilsyn Personundersøgelser Generelle emner Handleplaner Programvirksomhed Ny lukket anstalt

5 Indledning Kriminalforsorgens opgaver og mål Det overordnede mål for Kriminalforsorgen i Grønland er ifølge kriminalloven at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele retssystemet - det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Kriminalforsorgens opgave er at fuldbyrdelse idømte foranstaltninger i form af tilsyn, samfundstjeneste, anstaltsanbringelse og forvaring. Hertil kommer administration af tilbageholdelse i anstalterne og gennemførelse af personundersøgelser efter retsplejeloven. Anstaltssektoren skal fuldbyrde dommene med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men skal samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. De to led i hovedopgaven er sidestillede og lige vigtige. Det er vigtigt, at dommene fuldbyrdes på en sådan måde, at de dømte bevarer deres borgerlige rettigheder efter grundloven og de almindeligt anerkendte menneskerettigheder, som blandt andet er nedskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Model af hundeslæde fremstillet af indsat i Nuuk Folketingets Ombudsmand og flere internationale kontrolorganer, herunder Den Europæiske Torturforebyggelseskomité, kontrollerer, at dette er tilfældet, blandt andet ved tilsynsbesøg i de grønlandske anstalter. Kriminalforsorgen i Grønlands organisering Kriminalforsorgen er en del af den danske statsadministration og er underlagt Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. I sit daglige virke opererer Kriminalforsorgen i Grønland i store træk som en selvstændig organisation med kompetence på alle væsentlige sagsbehandlingsmæssige områder. Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland er i kriminalloven bemyndiget til på en lang række områder at fastsætte nærmere regler om fuldbyrdelse af foranstaltninger og har i henhold hertil udsendt foreløbig 31 bekendtgørelser. Kriminalforsorgen i Grønland ledes af direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland, og organisationen så i 2013 således ud: 5

6 Kriminalforsorgen i Grønland. Organisationsdiagram Faktaboks navneændring I 2013 ændrede den overordnede ledelse af Kriminalforsorgen i Grønland navn fra Direktoratet til Hovedkontoret. Den ændrede betegnelse indebærer ingen ændringer i arbejdsopgaver, kompetencefordeling eller lignende. 6

7 Anstaltssektoren Kapacitet I anstalterne indsættes personer, som enten er dømt til anbringelse eller som er tilbageholdte, medens deres sag behandles. I anstalterne har de indsatte som altovervejende hovedregel enkeltceller (i den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq er der 2-mands celler). Såfremt der i perioder er flere indsatte end celler i den enkelte anstalt, søges dette løst ved at tilbageholdte kun opholder sig i anstalten i dagtimerne og overnatter i politiets detention, såkaldte dagfolk. Kriminalforsorgen i Grønland råder ved udgangen af 2013 over i alt 194 pladser i 7 anstalter: Ilulissat 19 Aasiaat 15 Sisimiut (inkl. Ungdomspensionen) 39 Nuuk 66 Qaqortoq 10 Tasiilaq 15 Kangerlussuaq 30 Total 194 Kapacitet Kapacitet I løbet af 2013 har anstalterne i henholdsvis Qaqortoq og Ilulissat i perioder været lukket på grund af vedligeholdelse og udvidelse det gennemsnitlige belæg har således været: 191 pladser. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, som har været åben i hele 2013 med henblik på nedbringelse af ventelisten, lukkes med udgangen af marts måned Anstalten for Domfældte i Ilulissat forventes genåbnet i efteråret 2014 med en kapacitet på 29 pladser. Det forventes således, at den samlede kapacitet med udgangen af 2014 vil være 174 pladser. Anstalten i Ilulissat renoveres og udbygges 7

8 Indsættelser Der har i 2013 været i alt 548 indsættelser, som fordeler sig således: 21 anholdte 495 mænd 53 kvinder I alt 548 indsættelser 124 tilbageholdte 403 domfældte Udviklingen i antal indsættelser : Indsættelser mænd Indsættelser kvinder Indsættelser total

9 Belæg Kriminalforsorgen måler belægget i anstalter i form af belægstal fra de enkelte anstalter og beregner en samlet belægsmasse. Beregningen foretages ved at én indsat, som opholder sig i en anstalt i ét døgn indgår i beregningen med værdien 1. I 2013 har belægsmassen været og har fordelt sig således: domfældte kvinder tilbageholdte mænd domfældte mænd tilbageholdte kvinder Udviklingen i fordelingen mellem tilbageholdte og domfældte i anstalterne : 9

10 Aksetitel Belægsprocenten beskriver i hvilket omfang Kriminalforsorgen har udnyttet kapaciteten. Den samlede gennemsnitlige belægsprocent for Kriminalforsorgens anstalter var i %. For de enkelte anstalter har det gennemsnitlige belæg i 2013 set således ud: Ilulissat Aasiaat Sisimiut Nuuk Qaqortoq Tasiilaq Kangerlussuaq Total Kapacitet Belægs % 100 % 97 % 84 % 97 % 116 % 94 % 73 % Samlet belægsprocent for årene Belægsprocent Faktaboks: Dagfolk Når der er flere indsatte i en anstalt end der er celler, løses problemet som regel ved, at en eller flere indsatte bliver dagfolk det vil sige, at de opholder sig i anstalten i dagtimerne og kan bruge de tilbud om beskæftigelse, fritidsaktiviteter mv. som gives i anstalten. Om aftenen bringes de til politiets detention, hvor de overnatter. I 2013 har der været 156 dagfolksdage (1 dagfolksdag = 1 indsat i 1 døgn). Til sammenligning var tallet i dagfolksdage. 10

11 Venteliste Ventelisten er udtryk for, hvor mange personer, der er blevet idømt anstaltsanbringelse og hvor Kriminalforsorgen har modtaget domsudskriftet, men pågældende endnu ikke er anbragt på en anstalt. Når man skal afsone en anbringelse i anstalt har man ret til en frist på 5 uger og det er således ikke realistisk at ventelisten på noget tidspunkt vil blive 0. I hele 2013 har den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq været åben, hvilket har været en væsentlig medvirkende faktor til nedbringelse af ventelisten. Den midlertidige anstalt lukker med udgangen af marts måned Medio 2014 vil Anstalten for Domfældte i Ilulissat være udvidet med 10 ekstra pladser, hvilket forventes at kunne være med til at holde ventelisten på det nuværende niveau. En lang række kriminalsager afventer afgørelse i det grønlandske retssystem og det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvilke konsekvenser dette vil få for Kriminalforsorgen i Grønland. Ventelisten er i 2013 væsentligt nedbragt fra 251 ved årets start til 56 ved året udgang. Udviklingen af ventelisten i løbet af 2013: Serie1 11

12 Udvikling i ventelisten (Opgjort ved årets udgang) Afventer Sommer 2013, der dyrkes kartofler ved anstalten i Sisimiut TV-hygge i anstalten i Qaqortoq 12

13 Beskæftigelse Indsatte, som er anbragt i anstalt i henhold til dom, har både ret og pligt til at være beskæftiget under anbringelsen. Beskæftigelsen kan være i form af arbejde eller undervisning indenfor eller udenfor anstalten, deltagelse i behandlings- eller programvirksomhed eller øvrig godkendt beskæftigelse. Historisk har beskæftigelsen af de indsatte hovedsageligt fundet sted uden for anstalterne, idet arbejdsgivere i bysamfundene typisk har været positive over for at ansætte indsatte fra anstalterne. De grønlandske anstalter er derfor typisk ikke fysisk indrettet med henblik på beskæftigelse af de indsatte indenfor anstalterne, idet der kun er begrænset plads til arbejde og undervisning. I 2013 foregik 82 % af beskæftigelsen indenfor anstalterne, medens blot 18 % foregik udenfor anstalterne. Ser man på udviklingen i beskæftigelsesmønstret i de senere år, tegner der sig en tydelig tendens i retning af, at stadig færre indsatte er beskæftiget uden for anstalterne: 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I anstalterne 60,81% 71,47% 80,54% 82,22% Udenfor anstalterne 39,19% 28,53% 19,46% 17,78% Faktaboks beskæftigelse I 2014 vil Kriminalforsorgen i Grønland have særligt fokus på at afdække problematikken omkring beskæftigelse af indsatte og søge at forbedre beskæftigelsen af indsatte også ved deltagelse i program- og behandlingsvirksomhed. Anstalten i Nuuk males af indsatte 13

14 Disciplinære foranstaltninger Hvis indsatte overtræder reglerne for opholdet i anstalterne, kan anstalterne anvende disciplinære foranstaltninger i form af advarsel, bøde, enrumsanbringelse eller frakendelse af udgang for en kortere eller længere periode. Overtrædelserne kan fx være besiddelse af hash eller alkohol, undvigelse, vold, misbrug af udgang og lignende. Der blev i 2013 ikendt i alt 372 disciplinære foranstaltninger, som fordelte sig på disse typer overtrædelser: Diagramtitel 2% 0% 1% 4% 1% 7% 15% Undvigelse og udeblivelse Besiddelse og indsmugling af hash og rygeredskaber Alkohol 7% Hærværk 6% 7% 2% 48% Mobiltelefon, simkort, oplader Upassende sprogbrug og lydighedsnægtelse Beskæftigelsesvægring Vold mod medindsatte Fordelt på disciplinær foranstaltning: Advarsel Bøde Enrum Frakendelse af udgang 14

15 Antal disc. foranst. ift. belægsmasse Udvikling i disciplinære foranstaltninger i forhold til belægsmassen: Frekvens 0,0100 0,0090 0,0080 0,0070 0,0060 0,0050 0,0040 0,0030 0,0020 0,0010 0, Frekvens 0,0049 0,0087 0,0074 0,0085 0,0074 0,0058 Faktaboks disciplinær enrumsanbringelse Der blev i 2013 anvendt enrumsanbringelse i 142 tilfælde med i alt 523 dages anbringelse svarende til gennemsnitligt 3,7 dages enrumsanbringelse. Der har således været anvendt disciplinær enrumsanbringelse i 0,08 promille i forhold til årets samlede belægsmasse. Vagtstuen i anstalten i Aasiaat 15

16 Antal Magt- og sikringsmidler Med henblik på at afværge truende vold overfor andre indsatte eller personalet, hindre undvigelse, forhindre selvbeskadigelse og lignende, kan personalet i anstalterne anvende magt- og sikringsmidler i form af magtanvendelse ved brug af håndgreb og stav, påsætte håndjern eller anbringe indsatte i observationseller sikringscelle. Anvendelse af magt- og sikringsmidler Magtanvendelse Håndjern Observationscelleanbringelse Sikringscelleanbringelse Alle magtanvendelser har været i form af greb Alvorlige episoder Alvorlige episoder dækker over tilfælde, hvor indsatte begår selvmord, forsøger at begå selvmord eller undviger fra anstalten. I 2013 oplevede vi desværre et tragisk tilfælde af selvmord og et tilfælde af forsøg på selvmord. Disse episoder er naturligvis altid ulykkelige og Kriminalforsorgen gør sit yderste for at forebygge, at det finder sted. Et tilfælde af selvmord er altid et tilfælde for meget, men Kriminalforsorgen er dog tilfredse med, at det er sjældent forekommende: Selvmord Selvmordsforsøg

17 Antal Der har i 2013 været i alt 26 undvigelser fra de grønlandske anstalter. Udviklingen i undvigelser ser således ud: Undvigelser, udvikling Antal ,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Frekvens Undvigelser i forhold til belæg Skitse fra forslaget til den nye lukkede anstalt i Nuuk 17

18 Vold og trusler mod personalet Der har i 2013 været 3 tilfælde af vold mod personalet og 13 tilfælde af trusler mod personalet. Udviklingen ser således ud: Antal ,14 I forhold til belæg 0,12 0,1 0,08 0,06 I forhold til belæg 0,04 0, Faktaboks vold og trusler Kriminalforsorgen har i 2013 vedtaget personalepolitisk program om forebyggelse af vold og trusler mod personalet. Når medarbejdere udsættes for vold eller trusler tilbydes pågældende altid psykologisk bistand. En indsats opholdsrum i anstalten i Aasiaat 18

19 Prøveløsladelser Det forudsættes i lovgivningen, at indsatte prøveløslades efter at have været anbragt 2/3 af den ikendte foranstaltningstid. Det er en betingelse for at den indsatte kan blive prøveløsladt, at indsatte ved løsladelsen har et sted at bo, en indkomst at leve af og at løsladelsen ikke findes utilrådelig det vil sige, at Kriminalforsorgen skønner, at der ikke er væsentlig risiko for, at indsatte vil fortsætte med kriminalitet. I forbindelse med prøveløsladelse kan Kriminalforsorgen bestemme, at den prøveløsladte skal undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed, som både vil støtte og motivere den indsatte samt føre den nødvendige kontrol med, at eventuelle særvilkår (fx om antabusbehandling) overholdes. I 2013 behandlede Kriminalforsorgen i alt 137 sager om prøveløsladelse. Der blev givet tilladelse til prøveløsladelse i 72 % af sagerne, afslag i 28 %. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i sager om prøveløsladelse Tilladelser i procent 63% 67% 81% 70% 64% 72% Afslag i procent 37% 33% 19% 30% 36% 28% I 2010 overgik kompetencen til at afgøre sager om prøveløsladelse fra det nu nedlagte Kriminalforsorgsnævn til Kriminalforsorgen 19

20 Personale Personalesammensætning Ved udgangen 2013 var der i alt ansat 115 medarbejdere i Kriminalforsorgen i Grønland og disse fordelte sig således: 86 medarbejdere i anstaltssektoren 115 medarbejdere i alt 11 medarbejdere i Hovedkontoret 18 medarbejdere i Kriminalforsorgen i Frihed Den samlede personaleomsætning har i 2013 været på 21 %. Sygefravær Der har i Kriminalforsorgen som helhed været et gennemsnitligt sygefravær på 14,8 dage pr. medarbejder. Fordelingen ser således ud: Sygefravær Anstalter Kif Hovedkontor Antal sygedage pr. medarbejder 10,5 12,4 54,2 20

21 Kompetenceudvikling I 2013 gennemførte Kriminalforsorgen grunduddannelse for 13 anstaltsbetjente på prøve og derudover gennemgik fastansatte medarbejdere 20 forskellige kurser som fx kollegastøtte, lederuddannelse, praktikvejleder, programinstruktør og meget andet. Der blev i alt gennemført kompetenceudvikling i forhold til fastansatte medarbejdere med i alt 622 dage, svarende til gennemsnitligt 6 dage pr. medarbejder. Kompetenceudvikling fordelt på hovedområder: Lederuddannelse Sagsbehandling Vejledning Programinstruktør Diverse 13 stolte anstaltsbetjente på prøve har bestået den teoretiske del af grunduddannelsen 21

22 Kriminalforsorgen i Frihed Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har som særlige opgaver at føre tilsyn med behandlingsdømte, tilsynsdømte og prøveløsladte. Herudover skal KiF føre tilsyn med, at samfundstjenestedømte overholder bestemmelserne om afvikling, ligesom KiF er ansvarlig for, at der er tilstrækkelige steder, hvor dømte kan afvikle samfundstjeneste. KiF er endvidere ansvarlige for udarbejdelse af de personundersøgelser, som retterne anvender i forbindelse med valg af foranstaltning. Endelig er KiF ansvarlige for udarbejdelse af udtalelser til anklagemyndigheden og har et betydeligt samarbejde med særligt kommuner og psykiatri. KiF har kontorer i byerne Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq og Tasiilaq og har derudover repræsentanter og tilsynsførende i en lang række mindre byer og bygder. Der er 18 fastansatte medarbejdere i KiF og en god snes repræsentanter og tilsynsførende. Mange indsatte bruger en del af deres fritid på hobbyvirksomhed, fx maleri. Her fra anstalten i Nuuk. Tilsyn Ved udgangen af 2013 første KiF tilsyn med i alt 154 personer: Tilsynsklienter fordelt på type: 10% 42% 8% 1% 39% Tilsyn ved prøveløsladelse Behandling mv Samf.tj. Tilsyn 22

23 Personundersøgelser KiF udfærdigede i alt 153 personundersøgelser i Konklusioner på personundersøgelser: 21% Egnet til samf.tj. 4% 2% 3% 70% Uegnet til samf.tj. Behandling Forsorg Ikke afsluttet Tallene er baseret på kun 95 af 153 konklusioner Faktaboks ny struktur i Kriminalforsorgen i Frihed I slutningen af 2013 gennemførtes en budgetanalyse af Kriminalforsorgen i Grønland med henblik på en optimering af ressourceanvendelsen. Som konsekvens heraf gennemføres i starten af 2014 en reorganisering af KiF, som blandt andet medfører, at de tre regioner slås sammen til en samlet ledelse. Herved frigøres ressourcer til øget fokus på KiFs kerneydelser: Rettidig udfærdigelse af personundersøgelser, kontrol med udførelse af samfundstjeneste og tilsynsarbejde. 23

24 Generelle emner Handleplaner Kriminalforsorgen har i 2013 haft særligt fokus på, at der udarbejdes handleplaner for klienterne i såvel anstalter som KiF. Handleplanerne medvirker til at professionalisere det resocialiserende arbejde med klienterne: I samarbejde med klienten afdækkes dennes stærke og svage sider og der lægges en plan for, hvad forløbet i Kriminalforsorgen skal føre til. Handleplanerne er således stærkt medvirkende til at ansvarliggøre den dømte og er også med til at hjælpe medarbejderen til at fokusere på opgaveløsningen. I løbet af 2013 steg antallet af handleplaner støt og ved årets udgang var der udarbejdet handleplan på 86 % af de klienter, som er omfattet af reglerne om handleplan: Handleplaner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% 60% 71% 86% Handleplaner Handleplanen bliver til i et samarbejde mellem klienten og kontaktpersonen samt socialrådgiveren 24

25 Programvirksomhed De indsatte i de grønlandske anstalter har ofte en række svære problemer i bagagen i form af fx misbrugsproblemer i forhold til hash og alkohol, manglende impulskontrol, overskridende adfærd, traumatiserende oplevelser i opvæksten og lignende. De indsatte har indtil nu været henvist til at benytte sig det grønlandske samfunds almindelige tilbud om behandling og det har ofte været vanskeligt at finde mulige og egnede behandlingstilbud. Der har i de senere år været en markant udvikling i tilbud om programvirksomhed til indsatte i danske fængsler og arresthuse (det bedst kendte tilbud er nok Anger Management, hvor indsatte lærer at kontrollere aggressiv adfærd) og Kriminalforsorgen besluttede således, at også indsatte i grønlandske anstalter skal have dette tilbud. Der er i Danmark en vifte af forskellige programtilbud, men i lyset af den forholdsvis lille gruppe indsatte, som opholder sig i grønlandske anstalter, var det ikke realistisk at have hele viften til rådighed. I stedet valgte Kriminalforsorgen i Grønland at udvikle et unikt programtilbud til indsatte i anstalterne et tilbud om at give den enkelte indsigt i sine problemer, motivere den enkelte til at arbejde med problemerne og endelig give den indsatte redskaberne til at ændre sin uhensigtsmæssige adfærd. Den indsatte skal kort sagt vende en side i livets bog deraf programmets navn MUMIK. Det unikke behandlingsprogram blev udarbejdet af psykolog Marianne Fuglestved, som har en bred erfaring med såvel programvirksomhed, psykologisk arbejde med indsatte i Anstalten ved Herstedvester i Danmark og flere års ansættelse i psykiatrien i Grønland. Kriminalforsorgen rekrutterede 14 interne instruktører (anstaltsbetjente og socialrådgivere), som gennemførte instruktøruddannelsen. 14 nyslåede MUMIK-instruktører flankeret af underviserne I efteråret 2013 blev indsatte i anstalterne i henholdsvis Nuuk, Sisimiut og Aasiaat tilbudt at deltage i et forløb på 8 uger, hvor de undervises 2 gange 2 timer ugentligt. 20 indsatte startede og 16 gennemførte hele forløbet. Kriminalforsorgen har i starten af 2014 iværksat en ekstern evaluering af forløbet med henblik på at gøre MUMIK til et fast tilbud til indsatte i anstalterne i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat (de 3 største anstalter) samt eventuelt videreudvikle konceptet til Kriminalforsorgen i Frihed. 25

26 Ny lukket anstalt Folketinget har besluttet, at der skal bygges en ny anstalt i Nuuk til afløsning af den gamle anstalt, som blev etableret i 1967 som Grønlands første anstalt for domfældte. Som et væsentligt element skal den nye anstalt indeholde et lukket afsnit, som bl.a. skal tjene til fuldbyrdelse af forvaringsdomme og dermed sætte en stopper for de seneste godt 60 års nedsendelse af forvaringsdømte til Anstalten ved Herstedvester i Danmark. Der er bevilget 350 mio. kr. til opførelse af anstalten på et naturskønt område ved foden af fjeldet Lille Malene med udsøgt over Godthåbsfjorden og Nuuks vartegn, fjeldet Sermitsiaq. Udsigt til Sermitsiaq Den 17. maj 2013 blev vinderen af projektkonkurrencen om byggeriet af den nye anstalt offentliggjort i Nordatlantens Brygge i København. Vinderen blev den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll Danmark, som i samarbejde med Friis & Moltke, schmidt hammer lassen architects, Rambøll Grønland og Møller & Grønborg skal stå for opførelsen af anstalten. Det er et skridt frem, at de indsatte ikke skal sendes ud af landet, sagde Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen i sin tale ved offentliggørelsen af vinderprojektet. Byggeriet af anstalten er nu under detailprojektering. Anlægsarbejderne skal efter planen påbegyndes i efteråret 2014 og den egentlige byggefase starter i de første måneder i Kommuneqarfik Sermersooq er allerede godt i gang med at løse de infrastrukturelle opgaver, herunder anlæg af vej til byggeområdet. Anstalten vil få en samlet kapacitet på 76 pladser, hvoraf det lukkede afsnit udgør 40 pladser. Det åbne afsnit vil blive opdelt i en udslusningsafdeling med 12 pladser og en åben afdeling med 24 pladser, hvor halvdelen af de indsatte skal kunne beskæftiges i arbejdstid og fritid inden for afdelingens område (såkaldt halvlukket regi ), medens udgangspunktet i de åbne grønlandske anstalter jo ellers er, at beskæftigelsen så vidt muligt skal foregå ude i samfundet. Efter planen skal anstalten så klar til at blive taget i brug i slutningen af Model af den nye anstalt 26

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Regler & Information for indsatte HUSORDEN

Regler & Information for indsatte HUSORDEN Regler & Information for indsatte HUSORDEN Forord Kriminalforsorgens rolle er, at fuldbyrde de foranstaltninger, som domstolene har fastsat. Det er Kriminalforsorgens Hovedkontor, der har bestemt, hvor

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B187100W MJE/MAK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. juni 2014 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd. nr.

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver

Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver Københavns Fængsler Én arbejdsplads mange opgaver Velkommen til Københavns Fængsler Hensigten med denne informationsbrochure er at give læseren en større indsigt i Københavns Fængsler samt organisationens

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Årsberetning 2007 For Det private børnehjem. Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS

Årsberetning 2007 For Det private børnehjem. Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS Årsberetning 2007 For Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu IMP ApS. 1 Årsberetning 2007 For Det private børnehjem Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu (IMP) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Dato: 29. februar 2008 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2007-0259-0024 Dok.: TFO40174 Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Surrogatanbringelse af mindreårig. Sagsbehandlingstid

Surrogatanbringelse af mindreårig. Sagsbehandlingstid Surrogatanbringelse af mindreårig. Sagsbehandlingstid På baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand iværksatte ombudsmanden over for K Kommune en undersøgelse af kommunens håndtering af en

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Bygningsmæssige forhold... 5 2.1. Celler... 6 2.2. Bade- og toiletforhold... 7 2.3. Gangarealer... 8 2.4. Opholds- og fritidsrum... 9

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky

Peter Kramp, Gorm Gabrielsen, E. Linde-Jensen og Tine Vigild. Preben Wolf, Flemming Balvig, Annika Snare og Berl Kutchinsky Forskningsrapport nr. 31 Alkoholvaner blandt kriminalforsorgens klientel. En undersøgelse af alkoholforbrug og -misbrug, behandlingsmotivation, behandlingsbehov mv. blandt indsatte i fængsler og klienter

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere