Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013"

Transkript

1 Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 I 2013 blev vinderprojektet om den nye lukkede anstalt i Nuuk fundet

2 Forord Det kriminalretlige system i Grønland har i de senere år været plaget af nogle betydelige venteproblemer eller flaskehalse. Det mest iøjnefaldende venteproblem har Kriminalforsorgen haft ansvaret for, idet problemet har bestået i, at anstalternes kapacitet har været for lille i forhold til antallet af anstaltsdomme med den konsekvens, at det ikke har været muligt at fuldbyrde domme inden for en rimelig frist. Vi plejer at operere med 70 som det normale antal domfældte, som er på fri fod i perioden, fra dommen er klar til fuldbyrdelse, indtil fuldbyrdelsen rent faktisk påbegyndes. Ved årets begyndelse var der imidlertid 251 anstaltsdomme i kø for at blive fuldbyrdet. Året før havde der været 345 ventere, men med åbningen af en midlertidig anstalt i Kangerlussuaq var antallet blevet nedbragt, og denne tendens fortsatte støt gennem hele 2013, således at normaltallet på 70 domfældte blev nået allerede i begyndelsen af september, og ved årets udgang var der 56 domfældte, som afventede fuldbyrdelse, heraf 17 domfældte, som i mellemtiden var flyttet til Danmark og som nu måtte forvente fuldbyrdelse i Danmark. Det reelle antal ikke-fuldbyrdede domme var således 39, dvs. langt under normalventertallet. En anden alvorlig flaskehals i retssystemet udgøres af den bunke af sager, som ligger ved retterne og venter på at blive afgjort. Dette problem er ved at finde sin løsning i form af etablering af en task force bestående af danske anklagere og domstolsjurister, som i en periode skal bistå med afviklingen af de mange sager. En tredje flaskehals består i kriminalsager, som er afgjort ved dom, men uden at dommen endnu er nedskrevet i dombogen, hvilket er en forudsætning for, at dommen kan fuldbyrdes. Den forsinkede skriveproces ved retterne kan medføre betydelige ventetider for de dømte. Der arbejdes på at løse også dette flaskehalsproblem. Afskaffelsen af venterkøen må betragtes som det mest markante resultat for Kriminalforsorgen i Grønland i Der er god grund til at rose de ledere og medarbejdere, som har bidraget målrettet til denne gode udvikling, som også har mødt anerkendende bemærkninger fra politisk side i både Grønland og Danmark. Afskaffelsen af venterkøen skal dog ikke kaste skyggen over andre væsentlige udviklingstræk i Blandt de interessante begivenheder er introduktionen af programtilbuddet MUMIK til indsatte, som ønsker redskaber til at ændre adfærd. Dette programtilbud er en væsentlig nyskabelse i grønlandsk kriminalforsorg (nærmere beskrevet senere i årsrapporten). På HR-fronten er der også sket meget nyt, bl.a. nedsættelse af et samarbejdsudvalg udarbejdelse af en række personalepolitikker udarbejdelse af nye koncepter for MUS og sygefravær udarbejdelse af en række instrukser og vejledninger etableringen af et intranet for personalet e-læring (CAMPUS) Direktør for Kriminalforsorgen i Grønland Hans Jørgen Engbo 2

3 Jeg tiltrådte stillingen som direktør for Kriminalforsorgen i Grønland den 1. juli Forinden havde Michael Stage fungeret i stillingen, siden Thomas Nicolaisen var fratrådt ved årsskiftet 2012/13. Jeg har følt mig vældig godt modtaget af organisationens ledere og medarbejdere samt af de repræsentanter for det grønlandske samfund, som jeg har haft lejlighed til at møde, og af samarbejdsparterne inden for retsvæsenet. Jeg ser frem til nogle spændende og arbejdsomme år som chef for den grønlandske kriminalforsorg. Efter mere end fyrre års tjeneste i dansk kriminalforsorg finder jeg det interessant og udfordrende at overtage ansvaret for en kriminalforsorg, som er baseret på et ganske andet historisk og (rets)kulturelt grundlag. Fristelsen til at hvile på de mange års erfaring og praktisere dansk kriminalforsorg i Grønland er hele tiden nærværende, men kolonitiden er for længst forbi, og det gælder om i alle forhold at være bevidst om, at det er grønlandske præmisser, som skal ligge til grund for opgaveløsningen. Derfor er et tæt samarbejde med det grønlandske samfund og dets valgte repræsentanter og myndigheder af stor betydning for Kriminalforsorgens virksomhed. I Grønland skal vi således finde grønlandske kriminalforsorgs-løsninger uden skelen til, at det indtil videre fortsat er den danske stat, som har ansvaret for opgaveløsningen. Samtidig må det være en skyggedagsorden for Kriminalforsorgen at strukturere og tilrettelægge virksomheden med det sigte, at en hjemtagelse i henhold til selvstyreloven skal kunne gennemføres så gnidningsfrit som muligt, når dette måtte ønskes fra grønlandsk side. Hans Jørgen Engbo 3

4 Indhold Forord... 2 Indledning... 5 Kriminalforsorgens opgaver og mål... 5 Kriminalforsorgen i Grønlands organisering... 5 Anstaltssektoren... 7 Kapacitet... 7 Indsættelser... 8 Belæg... 9 Venteliste Beskæftigelse Disciplinære foranstaltninger Magt- og sikringsmidler Alvorlige episoder Vold og trusler mod personalet Prøveløsladelser Personale Personalesammensætning Sygefravær Kompetenceudvikling Kriminalforsorgen i Frihed Tilsyn Personundersøgelser Generelle emner Handleplaner Programvirksomhed Ny lukket anstalt

5 Indledning Kriminalforsorgens opgaver og mål Det overordnede mål for Kriminalforsorgen i Grønland er ifølge kriminalloven at medvirke til at begrænse kriminalitet. Dette formål er fælles for hele retssystemet - det vil sige politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Kriminalforsorgens opgave er at fuldbyrdelse idømte foranstaltninger i form af tilsyn, samfundstjeneste, anstaltsanbringelse og forvaring. Hertil kommer administration af tilbageholdelse i anstalterne og gennemførelse af personundersøgelser efter retsplejeloven. Anstaltssektoren skal fuldbyrde dommene med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men skal samtidig støtte og motivere de dømte til gennem personlig og social udvikling at leve en kriminalitetsfri tilværelse. De to led i hovedopgaven er sidestillede og lige vigtige. Det er vigtigt, at dommene fuldbyrdes på en sådan måde, at de dømte bevarer deres borgerlige rettigheder efter grundloven og de almindeligt anerkendte menneskerettigheder, som blandt andet er nedskrevet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Model af hundeslæde fremstillet af indsat i Nuuk Folketingets Ombudsmand og flere internationale kontrolorganer, herunder Den Europæiske Torturforebyggelseskomité, kontrollerer, at dette er tilfældet, blandt andet ved tilsynsbesøg i de grønlandske anstalter. Kriminalforsorgen i Grønlands organisering Kriminalforsorgen er en del af den danske statsadministration og er underlagt Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. I sit daglige virke opererer Kriminalforsorgen i Grønland i store træk som en selvstændig organisation med kompetence på alle væsentlige sagsbehandlingsmæssige områder. Ledelsen af Kriminalforsorgen i Grønland er i kriminalloven bemyndiget til på en lang række områder at fastsætte nærmere regler om fuldbyrdelse af foranstaltninger og har i henhold hertil udsendt foreløbig 31 bekendtgørelser. Kriminalforsorgen i Grønland ledes af direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland, og organisationen så i 2013 således ud: 5

6 Kriminalforsorgen i Grønland. Organisationsdiagram Faktaboks navneændring I 2013 ændrede den overordnede ledelse af Kriminalforsorgen i Grønland navn fra Direktoratet til Hovedkontoret. Den ændrede betegnelse indebærer ingen ændringer i arbejdsopgaver, kompetencefordeling eller lignende. 6

7 Anstaltssektoren Kapacitet I anstalterne indsættes personer, som enten er dømt til anbringelse eller som er tilbageholdte, medens deres sag behandles. I anstalterne har de indsatte som altovervejende hovedregel enkeltceller (i den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq er der 2-mands celler). Såfremt der i perioder er flere indsatte end celler i den enkelte anstalt, søges dette løst ved at tilbageholdte kun opholder sig i anstalten i dagtimerne og overnatter i politiets detention, såkaldte dagfolk. Kriminalforsorgen i Grønland råder ved udgangen af 2013 over i alt 194 pladser i 7 anstalter: Ilulissat 19 Aasiaat 15 Sisimiut (inkl. Ungdomspensionen) 39 Nuuk 66 Qaqortoq 10 Tasiilaq 15 Kangerlussuaq 30 Total 194 Kapacitet Kapacitet I løbet af 2013 har anstalterne i henholdsvis Qaqortoq og Ilulissat i perioder været lukket på grund af vedligeholdelse og udvidelse det gennemsnitlige belæg har således været: 191 pladser. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, som har været åben i hele 2013 med henblik på nedbringelse af ventelisten, lukkes med udgangen af marts måned Anstalten for Domfældte i Ilulissat forventes genåbnet i efteråret 2014 med en kapacitet på 29 pladser. Det forventes således, at den samlede kapacitet med udgangen af 2014 vil være 174 pladser. Anstalten i Ilulissat renoveres og udbygges 7

8 Indsættelser Der har i 2013 været i alt 548 indsættelser, som fordeler sig således: 21 anholdte 495 mænd 53 kvinder I alt 548 indsættelser 124 tilbageholdte 403 domfældte Udviklingen i antal indsættelser : Indsættelser mænd Indsættelser kvinder Indsættelser total

9 Belæg Kriminalforsorgen måler belægget i anstalter i form af belægstal fra de enkelte anstalter og beregner en samlet belægsmasse. Beregningen foretages ved at én indsat, som opholder sig i en anstalt i ét døgn indgår i beregningen med værdien 1. I 2013 har belægsmassen været og har fordelt sig således: domfældte kvinder tilbageholdte mænd domfældte mænd tilbageholdte kvinder Udviklingen i fordelingen mellem tilbageholdte og domfældte i anstalterne : 9

10 Aksetitel Belægsprocenten beskriver i hvilket omfang Kriminalforsorgen har udnyttet kapaciteten. Den samlede gennemsnitlige belægsprocent for Kriminalforsorgens anstalter var i %. For de enkelte anstalter har det gennemsnitlige belæg i 2013 set således ud: Ilulissat Aasiaat Sisimiut Nuuk Qaqortoq Tasiilaq Kangerlussuaq Total Kapacitet Belægs % 100 % 97 % 84 % 97 % 116 % 94 % 73 % Samlet belægsprocent for årene Belægsprocent Faktaboks: Dagfolk Når der er flere indsatte i en anstalt end der er celler, løses problemet som regel ved, at en eller flere indsatte bliver dagfolk det vil sige, at de opholder sig i anstalten i dagtimerne og kan bruge de tilbud om beskæftigelse, fritidsaktiviteter mv. som gives i anstalten. Om aftenen bringes de til politiets detention, hvor de overnatter. I 2013 har der været 156 dagfolksdage (1 dagfolksdag = 1 indsat i 1 døgn). Til sammenligning var tallet i dagfolksdage. 10

11 Venteliste Ventelisten er udtryk for, hvor mange personer, der er blevet idømt anstaltsanbringelse og hvor Kriminalforsorgen har modtaget domsudskriftet, men pågældende endnu ikke er anbragt på en anstalt. Når man skal afsone en anbringelse i anstalt har man ret til en frist på 5 uger og det er således ikke realistisk at ventelisten på noget tidspunkt vil blive 0. I hele 2013 har den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq været åben, hvilket har været en væsentlig medvirkende faktor til nedbringelse af ventelisten. Den midlertidige anstalt lukker med udgangen af marts måned Medio 2014 vil Anstalten for Domfældte i Ilulissat være udvidet med 10 ekstra pladser, hvilket forventes at kunne være med til at holde ventelisten på det nuværende niveau. En lang række kriminalsager afventer afgørelse i det grønlandske retssystem og det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvilke konsekvenser dette vil få for Kriminalforsorgen i Grønland. Ventelisten er i 2013 væsentligt nedbragt fra 251 ved årets start til 56 ved året udgang. Udviklingen af ventelisten i løbet af 2013: Serie1 11

12 Udvikling i ventelisten (Opgjort ved årets udgang) Afventer Sommer 2013, der dyrkes kartofler ved anstalten i Sisimiut TV-hygge i anstalten i Qaqortoq 12

13 Beskæftigelse Indsatte, som er anbragt i anstalt i henhold til dom, har både ret og pligt til at være beskæftiget under anbringelsen. Beskæftigelsen kan være i form af arbejde eller undervisning indenfor eller udenfor anstalten, deltagelse i behandlings- eller programvirksomhed eller øvrig godkendt beskæftigelse. Historisk har beskæftigelsen af de indsatte hovedsageligt fundet sted uden for anstalterne, idet arbejdsgivere i bysamfundene typisk har været positive over for at ansætte indsatte fra anstalterne. De grønlandske anstalter er derfor typisk ikke fysisk indrettet med henblik på beskæftigelse af de indsatte indenfor anstalterne, idet der kun er begrænset plads til arbejde og undervisning. I 2013 foregik 82 % af beskæftigelsen indenfor anstalterne, medens blot 18 % foregik udenfor anstalterne. Ser man på udviklingen i beskæftigelsesmønstret i de senere år, tegner der sig en tydelig tendens i retning af, at stadig færre indsatte er beskæftiget uden for anstalterne: 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I anstalterne 60,81% 71,47% 80,54% 82,22% Udenfor anstalterne 39,19% 28,53% 19,46% 17,78% Faktaboks beskæftigelse I 2014 vil Kriminalforsorgen i Grønland have særligt fokus på at afdække problematikken omkring beskæftigelse af indsatte og søge at forbedre beskæftigelsen af indsatte også ved deltagelse i program- og behandlingsvirksomhed. Anstalten i Nuuk males af indsatte 13

14 Disciplinære foranstaltninger Hvis indsatte overtræder reglerne for opholdet i anstalterne, kan anstalterne anvende disciplinære foranstaltninger i form af advarsel, bøde, enrumsanbringelse eller frakendelse af udgang for en kortere eller længere periode. Overtrædelserne kan fx være besiddelse af hash eller alkohol, undvigelse, vold, misbrug af udgang og lignende. Der blev i 2013 ikendt i alt 372 disciplinære foranstaltninger, som fordelte sig på disse typer overtrædelser: Diagramtitel 2% 0% 1% 4% 1% 7% 15% Undvigelse og udeblivelse Besiddelse og indsmugling af hash og rygeredskaber Alkohol 7% Hærværk 6% 7% 2% 48% Mobiltelefon, simkort, oplader Upassende sprogbrug og lydighedsnægtelse Beskæftigelsesvægring Vold mod medindsatte Fordelt på disciplinær foranstaltning: Advarsel Bøde Enrum Frakendelse af udgang 14

15 Antal disc. foranst. ift. belægsmasse Udvikling i disciplinære foranstaltninger i forhold til belægsmassen: Frekvens 0,0100 0,0090 0,0080 0,0070 0,0060 0,0050 0,0040 0,0030 0,0020 0,0010 0, Frekvens 0,0049 0,0087 0,0074 0,0085 0,0074 0,0058 Faktaboks disciplinær enrumsanbringelse Der blev i 2013 anvendt enrumsanbringelse i 142 tilfælde med i alt 523 dages anbringelse svarende til gennemsnitligt 3,7 dages enrumsanbringelse. Der har således været anvendt disciplinær enrumsanbringelse i 0,08 promille i forhold til årets samlede belægsmasse. Vagtstuen i anstalten i Aasiaat 15

16 Antal Magt- og sikringsmidler Med henblik på at afværge truende vold overfor andre indsatte eller personalet, hindre undvigelse, forhindre selvbeskadigelse og lignende, kan personalet i anstalterne anvende magt- og sikringsmidler i form af magtanvendelse ved brug af håndgreb og stav, påsætte håndjern eller anbringe indsatte i observationseller sikringscelle. Anvendelse af magt- og sikringsmidler Magtanvendelse Håndjern Observationscelleanbringelse Sikringscelleanbringelse Alle magtanvendelser har været i form af greb Alvorlige episoder Alvorlige episoder dækker over tilfælde, hvor indsatte begår selvmord, forsøger at begå selvmord eller undviger fra anstalten. I 2013 oplevede vi desværre et tragisk tilfælde af selvmord og et tilfælde af forsøg på selvmord. Disse episoder er naturligvis altid ulykkelige og Kriminalforsorgen gør sit yderste for at forebygge, at det finder sted. Et tilfælde af selvmord er altid et tilfælde for meget, men Kriminalforsorgen er dog tilfredse med, at det er sjældent forekommende: Selvmord Selvmordsforsøg

17 Antal Der har i 2013 været i alt 26 undvigelser fra de grønlandske anstalter. Udviklingen i undvigelser ser således ud: Undvigelser, udvikling Antal ,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Frekvens Undvigelser i forhold til belæg Skitse fra forslaget til den nye lukkede anstalt i Nuuk 17

18 Vold og trusler mod personalet Der har i 2013 været 3 tilfælde af vold mod personalet og 13 tilfælde af trusler mod personalet. Udviklingen ser således ud: Antal ,14 I forhold til belæg 0,12 0,1 0,08 0,06 I forhold til belæg 0,04 0, Faktaboks vold og trusler Kriminalforsorgen har i 2013 vedtaget personalepolitisk program om forebyggelse af vold og trusler mod personalet. Når medarbejdere udsættes for vold eller trusler tilbydes pågældende altid psykologisk bistand. En indsats opholdsrum i anstalten i Aasiaat 18

19 Prøveløsladelser Det forudsættes i lovgivningen, at indsatte prøveløslades efter at have været anbragt 2/3 af den ikendte foranstaltningstid. Det er en betingelse for at den indsatte kan blive prøveløsladt, at indsatte ved løsladelsen har et sted at bo, en indkomst at leve af og at løsladelsen ikke findes utilrådelig det vil sige, at Kriminalforsorgen skønner, at der ikke er væsentlig risiko for, at indsatte vil fortsætte med kriminalitet. I forbindelse med prøveløsladelse kan Kriminalforsorgen bestemme, at den prøveløsladte skal undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed, som både vil støtte og motivere den indsatte samt føre den nødvendige kontrol med, at eventuelle særvilkår (fx om antabusbehandling) overholdes. I 2013 behandlede Kriminalforsorgen i alt 137 sager om prøveløsladelse. Der blev givet tilladelse til prøveløsladelse i 72 % af sagerne, afslag i 28 %. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i sager om prøveløsladelse Tilladelser i procent 63% 67% 81% 70% 64% 72% Afslag i procent 37% 33% 19% 30% 36% 28% I 2010 overgik kompetencen til at afgøre sager om prøveløsladelse fra det nu nedlagte Kriminalforsorgsnævn til Kriminalforsorgen 19

20 Personale Personalesammensætning Ved udgangen 2013 var der i alt ansat 115 medarbejdere i Kriminalforsorgen i Grønland og disse fordelte sig således: 86 medarbejdere i anstaltssektoren 115 medarbejdere i alt 11 medarbejdere i Hovedkontoret 18 medarbejdere i Kriminalforsorgen i Frihed Den samlede personaleomsætning har i 2013 været på 21 %. Sygefravær Der har i Kriminalforsorgen som helhed været et gennemsnitligt sygefravær på 14,8 dage pr. medarbejder. Fordelingen ser således ud: Sygefravær Anstalter Kif Hovedkontor Antal sygedage pr. medarbejder 10,5 12,4 54,2 20

21 Kompetenceudvikling I 2013 gennemførte Kriminalforsorgen grunduddannelse for 13 anstaltsbetjente på prøve og derudover gennemgik fastansatte medarbejdere 20 forskellige kurser som fx kollegastøtte, lederuddannelse, praktikvejleder, programinstruktør og meget andet. Der blev i alt gennemført kompetenceudvikling i forhold til fastansatte medarbejdere med i alt 622 dage, svarende til gennemsnitligt 6 dage pr. medarbejder. Kompetenceudvikling fordelt på hovedområder: Lederuddannelse Sagsbehandling Vejledning Programinstruktør Diverse 13 stolte anstaltsbetjente på prøve har bestået den teoretiske del af grunduddannelsen 21

22 Kriminalforsorgen i Frihed Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) har som særlige opgaver at føre tilsyn med behandlingsdømte, tilsynsdømte og prøveløsladte. Herudover skal KiF føre tilsyn med, at samfundstjenestedømte overholder bestemmelserne om afvikling, ligesom KiF er ansvarlig for, at der er tilstrækkelige steder, hvor dømte kan afvikle samfundstjeneste. KiF er endvidere ansvarlige for udarbejdelse af de personundersøgelser, som retterne anvender i forbindelse med valg af foranstaltning. Endelig er KiF ansvarlige for udarbejdelse af udtalelser til anklagemyndigheden og har et betydeligt samarbejde med særligt kommuner og psykiatri. KiF har kontorer i byerne Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Qaqortoq og Tasiilaq og har derudover repræsentanter og tilsynsførende i en lang række mindre byer og bygder. Der er 18 fastansatte medarbejdere i KiF og en god snes repræsentanter og tilsynsførende. Mange indsatte bruger en del af deres fritid på hobbyvirksomhed, fx maleri. Her fra anstalten i Nuuk. Tilsyn Ved udgangen af 2013 første KiF tilsyn med i alt 154 personer: Tilsynsklienter fordelt på type: 10% 42% 8% 1% 39% Tilsyn ved prøveløsladelse Behandling mv Samf.tj. Tilsyn 22

23 Personundersøgelser KiF udfærdigede i alt 153 personundersøgelser i Konklusioner på personundersøgelser: 21% Egnet til samf.tj. 4% 2% 3% 70% Uegnet til samf.tj. Behandling Forsorg Ikke afsluttet Tallene er baseret på kun 95 af 153 konklusioner Faktaboks ny struktur i Kriminalforsorgen i Frihed I slutningen af 2013 gennemførtes en budgetanalyse af Kriminalforsorgen i Grønland med henblik på en optimering af ressourceanvendelsen. Som konsekvens heraf gennemføres i starten af 2014 en reorganisering af KiF, som blandt andet medfører, at de tre regioner slås sammen til en samlet ledelse. Herved frigøres ressourcer til øget fokus på KiFs kerneydelser: Rettidig udfærdigelse af personundersøgelser, kontrol med udførelse af samfundstjeneste og tilsynsarbejde. 23

24 Generelle emner Handleplaner Kriminalforsorgen har i 2013 haft særligt fokus på, at der udarbejdes handleplaner for klienterne i såvel anstalter som KiF. Handleplanerne medvirker til at professionalisere det resocialiserende arbejde med klienterne: I samarbejde med klienten afdækkes dennes stærke og svage sider og der lægges en plan for, hvad forløbet i Kriminalforsorgen skal føre til. Handleplanerne er således stærkt medvirkende til at ansvarliggøre den dømte og er også med til at hjælpe medarbejderen til at fokusere på opgaveløsningen. I løbet af 2013 steg antallet af handleplaner støt og ved årets udgang var der udarbejdet handleplan på 86 % af de klienter, som er omfattet af reglerne om handleplan: Handleplaner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% 60% 71% 86% Handleplaner Handleplanen bliver til i et samarbejde mellem klienten og kontaktpersonen samt socialrådgiveren 24

25 Programvirksomhed De indsatte i de grønlandske anstalter har ofte en række svære problemer i bagagen i form af fx misbrugsproblemer i forhold til hash og alkohol, manglende impulskontrol, overskridende adfærd, traumatiserende oplevelser i opvæksten og lignende. De indsatte har indtil nu været henvist til at benytte sig det grønlandske samfunds almindelige tilbud om behandling og det har ofte været vanskeligt at finde mulige og egnede behandlingstilbud. Der har i de senere år været en markant udvikling i tilbud om programvirksomhed til indsatte i danske fængsler og arresthuse (det bedst kendte tilbud er nok Anger Management, hvor indsatte lærer at kontrollere aggressiv adfærd) og Kriminalforsorgen besluttede således, at også indsatte i grønlandske anstalter skal have dette tilbud. Der er i Danmark en vifte af forskellige programtilbud, men i lyset af den forholdsvis lille gruppe indsatte, som opholder sig i grønlandske anstalter, var det ikke realistisk at have hele viften til rådighed. I stedet valgte Kriminalforsorgen i Grønland at udvikle et unikt programtilbud til indsatte i anstalterne et tilbud om at give den enkelte indsigt i sine problemer, motivere den enkelte til at arbejde med problemerne og endelig give den indsatte redskaberne til at ændre sin uhensigtsmæssige adfærd. Den indsatte skal kort sagt vende en side i livets bog deraf programmets navn MUMIK. Det unikke behandlingsprogram blev udarbejdet af psykolog Marianne Fuglestved, som har en bred erfaring med såvel programvirksomhed, psykologisk arbejde med indsatte i Anstalten ved Herstedvester i Danmark og flere års ansættelse i psykiatrien i Grønland. Kriminalforsorgen rekrutterede 14 interne instruktører (anstaltsbetjente og socialrådgivere), som gennemførte instruktøruddannelsen. 14 nyslåede MUMIK-instruktører flankeret af underviserne I efteråret 2013 blev indsatte i anstalterne i henholdsvis Nuuk, Sisimiut og Aasiaat tilbudt at deltage i et forløb på 8 uger, hvor de undervises 2 gange 2 timer ugentligt. 20 indsatte startede og 16 gennemførte hele forløbet. Kriminalforsorgen har i starten af 2014 iværksat en ekstern evaluering af forløbet med henblik på at gøre MUMIK til et fast tilbud til indsatte i anstalterne i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat (de 3 største anstalter) samt eventuelt videreudvikle konceptet til Kriminalforsorgen i Frihed. 25

26 Ny lukket anstalt Folketinget har besluttet, at der skal bygges en ny anstalt i Nuuk til afløsning af den gamle anstalt, som blev etableret i 1967 som Grønlands første anstalt for domfældte. Som et væsentligt element skal den nye anstalt indeholde et lukket afsnit, som bl.a. skal tjene til fuldbyrdelse af forvaringsdomme og dermed sætte en stopper for de seneste godt 60 års nedsendelse af forvaringsdømte til Anstalten ved Herstedvester i Danmark. Der er bevilget 350 mio. kr. til opførelse af anstalten på et naturskønt område ved foden af fjeldet Lille Malene med udsøgt over Godthåbsfjorden og Nuuks vartegn, fjeldet Sermitsiaq. Udsigt til Sermitsiaq Den 17. maj 2013 blev vinderen af projektkonkurrencen om byggeriet af den nye anstalt offentliggjort i Nordatlantens Brygge i København. Vinderen blev den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll Danmark, som i samarbejde med Friis & Moltke, schmidt hammer lassen architects, Rambøll Grønland og Møller & Grønborg skal stå for opførelsen af anstalten. Det er et skridt frem, at de indsatte ikke skal sendes ud af landet, sagde Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen Martha Lund Olsen i sin tale ved offentliggørelsen af vinderprojektet. Byggeriet af anstalten er nu under detailprojektering. Anlægsarbejderne skal efter planen påbegyndes i efteråret 2014 og den egentlige byggefase starter i de første måneder i Kommuneqarfik Sermersooq er allerede godt i gang med at løse de infrastrukturelle opgaver, herunder anlæg af vej til byggeområdet. Anstalten vil få en samlet kapacitet på 76 pladser, hvoraf det lukkede afsnit udgør 40 pladser. Det åbne afsnit vil blive opdelt i en udslusningsafdeling med 12 pladser og en åben afdeling med 24 pladser, hvor halvdelen af de indsatte skal kunne beskæftiges i arbejdstid og fritid inden for afdelingens område (såkaldt halvlukket regi ), medens udgangspunktet i de åbne grønlandske anstalter jo ellers er, at beskæftigelsen så vidt muligt skal foregå ude i samfundet. Efter planen skal anstalten så klar til at blive taget i brug i slutningen af Model af den nye anstalt 26

Kriminalforsorgen i Grønland

Kriminalforsorgen i Grønland Resultatkontrakt 2014 2 Indhold Indledning... 4 Præsentation af... 4 s økonomiske rammer... 5 Faglige fokusområder i resultatkontrakten for 2014... 6 1. Tæt samarbejde med omverdenen... 7 2. Fleksibel

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011

Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 Inspektion af Ungdomspensionen I Sisimiut den 3. juni 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00243-7/MV 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Retsgrundlaget for anbringelse i pension... 5 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Kriminalforsorgens Principprogram

Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Kriminalforsorgens Principprogram Forord Kriminalforsorgen har et formål. Når vi skal opfylde dette formål, er der visse almene krav fra samfundets side, som vi skal

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Justitsministeriets økonomistyring (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1242 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0110 Senere ændringer

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET Den 4. marts 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen sagl.nr. QAA-UUM-KS-0154-2014 Anklagemyndigheden mod T 3964 Qaarsut Anklagemyndighedens journal nr. 5513-97431-00486-14.

Læs mere

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0413-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT JUNI 2013 ER: Belægget er fortsat højt i Kriminalforsorgen. Det ligger på 96,1

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten stiger i Kriminalforsorgen på grund af kapacitetslukninger.

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen

Mål- og resultatplan. for kriminalforsorgen 20 16 Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen Indhold Mission og vision 2 Om kriminalforsorgen 2 Recidivet 3 Strategiske pejlemærker 3 Mål for 2016 5 Forberedelse og indgåelse af flerårsaftale 6 Tæt

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG

DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt JUSTITSOMRÅDET DAGSORDEN FOR MØDET I DAG Justitsområdet i Grønland Kriminalitet Naalakkersuisut s visioner Lovgivningsefterslæb Efterårssamlingen 16

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution

Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR. Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i. Kriminalforsorgens institution Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern HR Oversigt over afgjorte disciplinærsager i 2015 mod medarbejdere i Kriminalforsorgens institution Indholdsfortegnelse A. I tjenesten eller i tilknytning til

Læs mere

Inspektion af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00245-24/PH 2/32 Indholdsfortegnelse Ad 2.3. Projekter og planer... 3 Ad 2.6. Observationscelle... 5 Ad 2.8. Besøgsrum...

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Mål- og resultatplan for kriminalforsorgen 2015 er aftalt mellem Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Mål- og Resultatplan for Kriminalforsorgen 2015 1 Indhold Indledning... 3 Præsentation af kriminalforsorgen... 3 Kriminalforsorgens fem strategiske temaer for 2013-2016... 3 Tæt samarbejde med omverdenen...

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 769 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. juni 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0582 Dok.:

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Kriminalforsorgen Ellebæk Præsentation

Kriminalforsorgen Ellebæk Præsentation Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 81 Offentligt Kriminalforsorgen Ellebæk Præsentation Udvidet præsentation Kriminalforsorgen Ellebæk Rev: januar 2012 Set fra oven

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægningsprocenten er høj i Kriminalforsorgen. Strafmassen det samlede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Inspektion af Anstalten for domfældte i Sisimiut den 3. juni 2011

Inspektion af Anstalten for domfældte i Sisimiut den 3. juni 2011 Inspektion af Anstalten for domfældte i Sisimiut den 3. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00242-14/PH 2/27 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.5. Observationscelle...

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Bilag K-10 Den 2.november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0651-15 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 3900 Nuuk Anklagemyndighedens

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere