Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el"

Transkript

1 Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011

2 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig dokument i retsgrundlaget mellem Nukissiorfiit og ejere af ejendomme og ejerlejligheder (ejer) der er tilsluttet elforsyningen, brugerne af elforsyningen (bruger) og de udførende autoriserede el-installatører (el-installatører) om levering af el. I teksten anvendes fællesbetegnelsen kunde for ejer og bruger, hvor det findes hensigtsmæssig. Kunden er den fysiske eller juridiske person, som er tilmeldt og registreret ved Nukissiorfiit med en eller flere afregningsmålere. Ejer, bruger og el-installatører bør gøre sig bekendt med indholdet i Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med hensyn til de områder, som er dem vedkommende. Ejerne, brugerne og el-installatører samt Nukissiorfiit er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende love, forordninger, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Heraf skal især fremhæves følgende: Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning. Hjemmestyre bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om Fællesregulativet, Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande (FR), med grønlandsk tillæg. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland (FBSG). Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuners landsforening, Aftalegrundlag for Grønlands Hjemmestyrets/Nukissiorfiits overtagelse af kommunernes bygdeel og vand af 1. januar

3 Indhold Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el er inddelt i følgende afsnit: 1. Definitioner 2. Indledende bestemmelser 3. Tilslutningsbestemmelser 4. El-installationer 5. Afregningsmålere 6. Stikledninger 7. Klageadgang - 3 -

4 1. Definitioner Tilslutningspunktet 1.1 Det punkt i Nukissiorfiits forsyningsnet hvor stikledningen tilsluttes. Tilslutningspunktet kan være i en transformerstation, kabelskab eller mast. Stikledning 1.2 Forbindelsen mellem tilslutningspunktet og kundens installation

5 2. Indledende bestemmelser Autoriseret el-installatør 2.1 Al autorisationskrævende arbejde på elinstallationer skal udføres af en i Grønland autoriseret virksomhed og autoriseret elinstallatør. Alt arbejde skal udføres i henhold til de enhver tid gældende regler og lovgivning på el-området. Krav el-installatør Den autoriserede el-installatør skal overholde de formelle krav beskrevet i Instruks og autorisationsbestemmelser for elinstallatører i Grønland udarbejdet af Grønlands Elmyndighed. Ovennævnte instruks omhandler bestemmelser for udøvelse af elinstallatørvirksomhed og opnåelse af autorisation. Leveringsgrænse 2.2 Nukissiorfiits leveringsgrænse er det punkt i elnettet, hvor kundens stikledning tilsluttes i luftledning, fordelingsskab eller transformerstation. Nukissiorfiit etablerer og vedligeholder anlægget til og med leveringsgrænsen. Punktet for leveringsgrænsen betegnes i det efterfølgende som tilslutningspunktet. Anlæg på ejerens ejendom 2.3 Nukissiorfiit kan, hvis det er nødvendigt for at opfylde leveringsforpligtelse overfor en ejer, opstille forsyningsanlæg på eller i ejerens ejendom. Ejeren skal, uden beregning, stille et egnet areal eller rum til rådighed for Nukissiorfiit. Forsyningsanlægget kan for eksempel bestå af master, kabler, fordelingsskabe, transformerstationer m.v. Forsyning via forsyningsanlæg fra anden ejendom Nukissiorfiit er berettiget til at forsyne andre ejere via forsyningsanlæg anbragt på en tredje parts ejendom i henhold til afsnit 2.3. Såfremt ejeren i den forbindelse er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, skal en erstatning forhandles og udbetales efter gældende praksis, hvis ejeren ønsker dette. Flytning eller ændring af forsyningsanlæg 2.4 Skal Nukissiorfiits forsyningsanlæg ændres eller flyttes på ejers, brugers eller offentlig administrations foranledning, skal opdragsgiveren betale samtlige Nukissiorfiits omkostninger forbundet hermed

6 Skal Nukissiorfiits forsyningsanlæg på eller i en ejendom ændres eller flyttes på ejerens/brugerens foranledning som følge af bygningsændringer eller lignende, betaler ejeren/brugeren samtlige Nukissiorfiits omkostninger forbundet hermed. Nukissiorfiit er, når tekniske forhold gør det påkrævet, berettiget til, uden udgift for ejer/bruger, at ændre eller flytte Nukissiorfiits forsyningsanlæg og de tilhørende forbindelser herfra, som findes på eller i den pågældende ejendom. Såfremt ejeren i denne forbindelse er berettiget til erstatning for en dokumenteret rådighedsindskrænkning og gener, skal en erstatning forhandles og udbetales efter gældende praksis, hvis ejeren ønsker dette. Kvalitet 2.5 Nukissiorfiit søger at opretholde en regelmæssig forsyning af god kvalitet med en nominel spænding på 3 x230/400 V j.f. gældende regler i Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland (FBSG). Nukissiorfiit er kun ansvarlig for elforsyning frem til tilslutningspunktet. Fejl og mangler ved stikledning og installationer efter tilslutningspunktet er ikke Nukissiorfiits ansvar. Arbejder på forsyningsnettet 2.6 Forud for planlagt arbejde på forsyningsnettet eller elværket giver Nukissiorfiit brugerne meddelelse om planlagte afbrydelser af elforsyningen. Uforudsete afbrydelser 2.7 Afbrydelser opstået som følge af f.eks. fejl og skader på Nukissiorfiits anlæg vil hurtigst muligt blive udbedret, men Nukissiorfiit påtager sig intet ansvar for følgerne af driftsstop

7 3. Tilslutningsbestemmelser Tilmelding 3.1 Tilmelding af elinstallationer skal ske elektronisk til Nukissiorfiit via Dansk Energi s hjemmeside j.f. gældende regler i Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland (FBSG). Pligten til at foretage til- og færdigmelding påhviler den elinstallatør, der udfører arbejdet. Nye elinstallationer, herunder udvidelser og ændringer af eksisterende installationer, samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal således tilmeldes. Der sendes en tilmelding for hver installation. Tilmeldinger, der er mangelfuldt udfyldt kan blive afvist. Til- og færdigmeldinger 3.2 Skal anvendes ved: installationsudvidelser der ikke kræver ændring af målerforhold ved 3 måneders eftersyn af byggestrøm ved brudte plomber ved eftersyn og afprøvning j.f. FBSG 3/INST af installationer der har været ude af drift i mere end 90 dage Ved Til- og Færdigmelding skal El-installatør udfylde feltet: måler nr. Anvisning Færdigmelding 3.3 Når vilkårene for tilslutningen er fastsat, sender Nukissiorfiit installationsblankettens anvisning elektronisk til elinstallatøren. 3.4 Når det tilmeldte installationsarbejde er udført, sendes installationsblanketten med færdigmeldingsafsnittet udfyldt. Hvis dele af det tilmeldte ikke kommer til udførelse, oplyses dette ved færdigmeldingen. Hvis der ønskes ændringer af tilslutningspunktet til forsyningsnettet i forhold til det allerede tilmeldte, må ny installationsblanket indsendes efter reglerne for tilmelding. Tilslutningsbidrag 3.5 For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning skal kunden betale tilslutningsbidrag i henhold til de gældende tariffer i Nukissiorfiits Salgsbetingelser. Særlige krav Hvis ejeren/brugeren stiller særlige krav til placering eller udformning af Nukissiorfiits forsyningsanlæg i forbindelse med tilslutningspunktet, betaler ejeren/brugeren de omkostninger, der er forbundet med de særlige krav. Overbrænding af sikringer 3.6 Overskrider ejeren/brugeren leveringsomfanget kan Nukissiorfiit - 7 -

8 forlange leveringsomfanget udvidet. For udvidelsen betaler ejeren/brugeren et tilslutningsbidrag i henhold til Nukissiorfiits gældende Salgsbetingelser. Forholdet mellem ejer og bruger 3.7 Hvis en bruger ikke samtidig er en ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan Nukissiorfiit forlange, at brugeren dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændringer af leveringsomfanget

9 4. El-installationer Ejendommens installationer 4.1 Ejeren har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland og dermed Stærkstrømsbekendtgørelsen ansvaret for, at installationerne holdes i forsvarlig stand. En elinstallation behæftet med fejl, må ikke tilsluttes elforsyningsnettet. Er Nukissiorfiit bekendt med, at ejendommens installationer er behæftet med fejl, således de ikke opfylder bestemmelserne om elsikkerhed, er Nukissiorfiit berettiget til at afbryde forsyningen. Ejeren er forpligtet til at betale Nukissiorfiit de dermed forbundne udgifter. Selv om eftersyn af ejendommens installationer er foretaget af Nukissiorfiit, er det alene ejerens ansvar at installationerne holdes i forsvarlig stand. Afmeldes en installation, f. eks. ved at måleren nedtages, er installationen taget ud af drift. Hvis en installation ikke er i drift i en sammenhængende periode på mere end 3 måneder medfører dette, at installationen skal efterses og afprøves af en autoriseret elinstallatør. Installationen skal, inden denne idriftsættes, som minimum være i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende på udførselstidspunktet. Der skal også ske en nytilmelding til elleverandøren før der opsættes måler, og installationen igen må tages i drift. Brugsgenstande 4.2 Ejeren/brugeren er ansvarlig for at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand. Fællesregulativet 4.3 Ejerens/brugerens installation og de dertil hørende brugsgenstande skal være i overensstemmelse med Fællesregulativet, Tilslutning af elektrisk installationer og brugsgenstande med tilhørende grønlandske tillæg. Skader og forstyrrelser fra installation eller brugsgenstande 4.4 Installationer og brugsgenstande må ikke ved deres anvendelse kunne forvolde skader eller overbelastning på Nukissiorfiits forsyningsanlæg eller måleapparater, ligesom forstyrrelser, ikke må påføres andre ejere/brugere. En ejer/bruger, der har brugsgenstande, som alene elle sammen med andres installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på forsyningsnettet, er forpligtet til at afhjælpe disse forstyrrelser eller at betale Nukissiorfiits omkostninger ved afhjælpningen

10 Nukissiorfiit er berettiget til at afbryde elforsyningen, såfremt ejeren/brugeren ikke afhjælper de nævnte forstyrrelser. Ubenyttet ejendom 4.6 Nukissiorfiit kan afbryde elforsyningen til en ubenyttet ejendom ved tilslutningspunktet for ejerens regning, hvis der kan ske skade eller forstyrrelser af det øvrige forsyningsnet eller fare for personer eller sikring af værdier. Nukissiorfiit vil forsøge at underrette ejeren om dette forinden. Datatransmission 4.7 Datatransmission og anden signaltransmission over Nukissiorfiits net er ikke tilladt uden en forudgående skriftlig tilladelse

11 5. Afregningsmålere Udlevering af målere til og med 63 A 5.1 Nukissiorfiit anvender kun stikbensmålere. Målere over 63 A Strømtransformermålere Installatør sørger i princippet for opsætning af målere ved installationer til og med 63A samt eventuel nedtagning af gammel måler. Nukissiorfiit afgør i hvert enkelt tilfælde hvorvidt Installatør eller Nukissiorfiit foretager opsætning og nedtagning af måler. Hvis elinstallatøren på installationsblanketten anfører "måler ønskes tilsendt", vil der ved modtagelse af blanketten (inden for 3 dage) blive klargjort en måler til afhentning/afsendelse. Ved forsendelse medfører dette, at kunden vil blive opkrævet en regning for forsendelse/porto. Ønskes måler tilsendt på en bestemt dato, anføres dette på installationsblanketten. Hvis der ikke anført nogen dato omkring målerlevering, afventer Nukissiorfiit henvendelse fra elinstallatøren, før måler opsættes/klargøres. Installatøren afhenter målere hos Nukissiorfiit Bemærk: Der må aldrig tilsluttes kunder uden måler, medmindre det fremgår af Nukissiorfiits anvisning. 5.2 Målere over 63 Ampere opsættes af Nukissiorfiit efter aftale med elinstallatøren. Det samlede målesystem kræver en belastningsprøve, hvorfor det skal være muligt at sætte spænding på tavlen ved opsætning af måleren. Bemærk: Nukissiorfiit leverer ikke strømtransformere til hverken elinstallatør eller tavlefabrikant. Dog skal en af de i Fællesregulativet angivne transformerstørrelser anvendes, kl. 02S 300/5 600/5 1000/5 1200/5, hvis andre størrelser end de nævnte skal anvendes, kræver dette en accept fra Nukissiorfiit. Byggestrøm 5.3 Ved etablering af byggestrømsinstallationer, skal der laves en tilmelding og efterfølgende færdigmelding. Der opsættes måler for byggestrøm. Ved tilmelding af enfamilieshuse (<63A), hvor der først etableres byggestrøm, og efterfølgende fast installation i bygningen, udført af samme elinstallatør, skal der foretages en tilmelding på det nye hus og samtidig en tilmelding på byggestrøm. Der kan opsættes en permanent måler, som først anvendes til byggestrøm for derefter at blive flyttet til huset

12 Placering af måler i ikke tilgængelige installationer 5.4 Målere skal placeres således at de er let tilgængelige, hvorved de uden problemer kan udskiftes og aflæses. Det skal her understreges, at måleren skal placeres i områder, hvor der er uhindret adgang. Det vil sige, der er direkte adgang, uden man skal ind i produktionsområder eller andre områder, hvor der stilles særlige krav (f.eks. bad) inden adgang. Dette kan betyde, det er nødvendigt at dele tavlen i en målertavle og en gruppetavle. Flytning af måler Tavletegning 5.5 Såfremt en måler er placeret uhensigtsmæssigt, således kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er Nukissiorfiit berettiget til at kræve måleren flyttet for kundens (ejerens) regning. 5.6 Før opbygningen af en målesektion eller en hovedsikringstavle for umålt strøm, skal der indsendes tavletegning til Nukissiorfiit. Stikledningen må ikke tilsluttes, før der foreligger en anvisning fra Nukissiorfiit. På tegningen skal angives: Stikledningens materiale og tværsnit Målesektionens mærkestrøm og spænding Oplysninger om tavlens kortslutningsbeskyttelse svarende til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen Målesektionens opstillingssted Elinstallatørens eller rådgivende firmas navn og adresse Bemærk: Målesystemer tillades ikke opdelt. Opmærksomheden henledes på Fællesregulativets bestemmelse om en eventuel føringsvej for kommunikations-ledning. Det er hos Nukissiorfiit et krav, at Fællesregulativets bestemmelser følges i nye tavler for strømtransformermåling, da føringsvejen evt. skal anvendes til fjernaflæsningsmåler. Installatøren har det fulde ansvar for, at tavlen overholder bestemmelserne i Fællesregulativet og Stærkstrømsbekendtgørelsen. Plomber 5.7 Det er vigtigt at målerklemmekassen er plomberet. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang. Det er altid Nukissiorfiit, der plomberer installationen, dog kan Nukissiorfiit i enkelt stående tilfælde uddelegere opgaven til installatøren

13 6. Stikledninger Etablering af stikledning 6.1 Stikledningen etableres efter retningslinier i henhold til nærværende bestemmelser, Fællesregulativet og Grønlands Elmyndigheds gældende tillæg til Fællesregulativet. J.f. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (432.4) er det ikke tilladt at anvende sikringer, der ikke har en fast defineret udløserkarakteristik efter EN 60269,EN 60898,EN eller EN Dette betyder at stikledninger kun må tilsluttes i kabelskab, som Nukissiorfiit etablere ved mastefod, i stedet for at anvise tilslutning i mast. Luftledningstilslutning med sikringsholdere som kan tilsluttes luftledningsnettet med sandfyldte sikringer, tillader Nukissiorfiit kun anvendt til midlertidige installationer (byggestrøm). Særskilt stikledning 6.2 Ved boligbyggeri i 1 plan skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning, jf bilag 1. Den enkelte bolig kan godt udgøre flere etager, men må kun være 1 boenhed. For eksempel skal dobbelthuse have 2 stikledninger, rækkehuse skal have ligeså mange stikledninger, som der er boenheder. Fælles stikledning 6.3 Ved boligbyggeri i flere planer kan enkelte boligafsnit, hvor lejligheder er placeret ovenpå hinanden, forsynes gennem en fælles stikledning, jf. bilag 1. Ved etagebyggeri (boligblokke) kan lejlighederne forsynes gennem fælles stikledning, dog mindst en stikledning pr. boligblok, jf. bilag 1. Ved brug af fælles stikledning, skal de enkelte elinstallationer af brand- og personsikkerhedsmæssige årsager kunne afbrydes på et sted uden for installationen. Krav til ejer Tilslutning 6.4 Stikledningen betales, etableres og vedligeholdes af ejeren. 6.5 Såfremt elinstallatøren er bemyndiget af Nukissiorfiits stedlige Driftsleder, kan elinstallatøren stå for tilslutning og opmærkning af stikledningen i kabelskab i overensstemmelse med anvisningen, samt Nukissiorfiits Driftsinstruks vedr. opsætning af kabelskabe. Det er ikke tilladt at tilslutte stikledninger, inden anvisningen fra Nukissiorfiit er modtaget

14 Tilslutning i mast 6.6 Er stikledningen udført som luftledning eller hængekabel, er det ejerens risiko, at bygningen kan tåle stikledningens fastgørelse. Nukissiorfiit er kun erstatningsansvarlig, hvis der fra Nukissiorfiits side foreligger forsømmelse

15 7. Klageadgang Klageadgang 7.1 Hvis en kunde ikke er tilfreds med Nukissiorfiits leverance m.m. jævnfør nærværende leveringsbetingelse, kan der klages til: Nukissiorfiit Kundeklager Postboks Nuuk Dersom kunden ikke er tilfreds med afgørelsen, kan afgørelsen påklages til Energidirektøren, Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Energidirektørens afgørelser om leverancer eller regninger m.m. kan påklages til Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Postboks 909, 3900 Nuuk, eller pr. til:

16 Bilag 1. FASTSÆTTELSE AF ANTAL STIKLEDNINGER Eksempler: Ved boligbyggeri i 1 plan Enfamiliehus Dobbelthuse Række-/kædehuse Blandet bebyggelse

17 Blandet bebyggelse Etagebyggeri Alle installationer skal kunne afbrydes på et sted uden for installationen. Alle installationer skal kunne afbrydes på et sted uden for installationen

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME SALGSBETINGELSER FOR offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME nr. 9. Gældende fra 6. juni 2014 Indledning Nukissiorfiits salgsbetingelser med tilhørende bilag er det væsentligste dokument i retsgrundlaget

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse,

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere