Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el"

Transkript

1 Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011

2 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig dokument i retsgrundlaget mellem Nukissiorfiit og ejere af ejendomme og ejerlejligheder (ejer) der er tilsluttet elforsyningen, brugerne af elforsyningen (bruger) og de udførende autoriserede el-installatører (el-installatører) om levering af el. I teksten anvendes fællesbetegnelsen kunde for ejer og bruger, hvor det findes hensigtsmæssig. Kunden er den fysiske eller juridiske person, som er tilmeldt og registreret ved Nukissiorfiit med en eller flere afregningsmålere. Ejer, bruger og el-installatører bør gøre sig bekendt med indholdet i Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med hensyn til de områder, som er dem vedkommende. Ejerne, brugerne og el-installatører samt Nukissiorfiit er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende love, forordninger, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Heraf skal især fremhæves følgende: Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning. Hjemmestyre bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om Fællesregulativet, Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande (FR), med grønlandsk tillæg. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland (FBSG). Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuners landsforening, Aftalegrundlag for Grønlands Hjemmestyrets/Nukissiorfiits overtagelse af kommunernes bygdeel og vand af 1. januar

3 Indhold Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el er inddelt i følgende afsnit: 1. Definitioner 2. Indledende bestemmelser 3. Tilslutningsbestemmelser 4. El-installationer 5. Afregningsmålere 6. Stikledninger 7. Klageadgang - 3 -

4 1. Definitioner Tilslutningspunktet 1.1 Det punkt i Nukissiorfiits forsyningsnet hvor stikledningen tilsluttes. Tilslutningspunktet kan være i en transformerstation, kabelskab eller mast. Stikledning 1.2 Forbindelsen mellem tilslutningspunktet og kundens installation

5 2. Indledende bestemmelser Autoriseret el-installatør 2.1 Al autorisationskrævende arbejde på elinstallationer skal udføres af en i Grønland autoriseret virksomhed og autoriseret elinstallatør. Alt arbejde skal udføres i henhold til de enhver tid gældende regler og lovgivning på el-området. Krav el-installatør Den autoriserede el-installatør skal overholde de formelle krav beskrevet i Instruks og autorisationsbestemmelser for elinstallatører i Grønland udarbejdet af Grønlands Elmyndighed. Ovennævnte instruks omhandler bestemmelser for udøvelse af elinstallatørvirksomhed og opnåelse af autorisation. Leveringsgrænse 2.2 Nukissiorfiits leveringsgrænse er det punkt i elnettet, hvor kundens stikledning tilsluttes i luftledning, fordelingsskab eller transformerstation. Nukissiorfiit etablerer og vedligeholder anlægget til og med leveringsgrænsen. Punktet for leveringsgrænsen betegnes i det efterfølgende som tilslutningspunktet. Anlæg på ejerens ejendom 2.3 Nukissiorfiit kan, hvis det er nødvendigt for at opfylde leveringsforpligtelse overfor en ejer, opstille forsyningsanlæg på eller i ejerens ejendom. Ejeren skal, uden beregning, stille et egnet areal eller rum til rådighed for Nukissiorfiit. Forsyningsanlægget kan for eksempel bestå af master, kabler, fordelingsskabe, transformerstationer m.v. Forsyning via forsyningsanlæg fra anden ejendom Nukissiorfiit er berettiget til at forsyne andre ejere via forsyningsanlæg anbragt på en tredje parts ejendom i henhold til afsnit 2.3. Såfremt ejeren i den forbindelse er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, skal en erstatning forhandles og udbetales efter gældende praksis, hvis ejeren ønsker dette. Flytning eller ændring af forsyningsanlæg 2.4 Skal Nukissiorfiits forsyningsanlæg ændres eller flyttes på ejers, brugers eller offentlig administrations foranledning, skal opdragsgiveren betale samtlige Nukissiorfiits omkostninger forbundet hermed

6 Skal Nukissiorfiits forsyningsanlæg på eller i en ejendom ændres eller flyttes på ejerens/brugerens foranledning som følge af bygningsændringer eller lignende, betaler ejeren/brugeren samtlige Nukissiorfiits omkostninger forbundet hermed. Nukissiorfiit er, når tekniske forhold gør det påkrævet, berettiget til, uden udgift for ejer/bruger, at ændre eller flytte Nukissiorfiits forsyningsanlæg og de tilhørende forbindelser herfra, som findes på eller i den pågældende ejendom. Såfremt ejeren i denne forbindelse er berettiget til erstatning for en dokumenteret rådighedsindskrænkning og gener, skal en erstatning forhandles og udbetales efter gældende praksis, hvis ejeren ønsker dette. Kvalitet 2.5 Nukissiorfiit søger at opretholde en regelmæssig forsyning af god kvalitet med en nominel spænding på 3 x230/400 V j.f. gældende regler i Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland (FBSG). Nukissiorfiit er kun ansvarlig for elforsyning frem til tilslutningspunktet. Fejl og mangler ved stikledning og installationer efter tilslutningspunktet er ikke Nukissiorfiits ansvar. Arbejder på forsyningsnettet 2.6 Forud for planlagt arbejde på forsyningsnettet eller elværket giver Nukissiorfiit brugerne meddelelse om planlagte afbrydelser af elforsyningen. Uforudsete afbrydelser 2.7 Afbrydelser opstået som følge af f.eks. fejl og skader på Nukissiorfiits anlæg vil hurtigst muligt blive udbedret, men Nukissiorfiit påtager sig intet ansvar for følgerne af driftsstop

7 3. Tilslutningsbestemmelser Tilmelding 3.1 Tilmelding af elinstallationer skal ske elektronisk til Nukissiorfiit via Dansk Energi s hjemmeside j.f. gældende regler i Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland (FBSG). Pligten til at foretage til- og færdigmelding påhviler den elinstallatør, der udfører arbejdet. Nye elinstallationer, herunder udvidelser og ændringer af eksisterende installationer, samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal således tilmeldes. Der sendes en tilmelding for hver installation. Tilmeldinger, der er mangelfuldt udfyldt kan blive afvist. Til- og færdigmeldinger 3.2 Skal anvendes ved: installationsudvidelser der ikke kræver ændring af målerforhold ved 3 måneders eftersyn af byggestrøm ved brudte plomber ved eftersyn og afprøvning j.f. FBSG 3/INST af installationer der har været ude af drift i mere end 90 dage Ved Til- og Færdigmelding skal El-installatør udfylde feltet: måler nr. Anvisning Færdigmelding 3.3 Når vilkårene for tilslutningen er fastsat, sender Nukissiorfiit installationsblankettens anvisning elektronisk til elinstallatøren. 3.4 Når det tilmeldte installationsarbejde er udført, sendes installationsblanketten med færdigmeldingsafsnittet udfyldt. Hvis dele af det tilmeldte ikke kommer til udførelse, oplyses dette ved færdigmeldingen. Hvis der ønskes ændringer af tilslutningspunktet til forsyningsnettet i forhold til det allerede tilmeldte, må ny installationsblanket indsendes efter reglerne for tilmelding. Tilslutningsbidrag 3.5 For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning skal kunden betale tilslutningsbidrag i henhold til de gældende tariffer i Nukissiorfiits Salgsbetingelser. Særlige krav Hvis ejeren/brugeren stiller særlige krav til placering eller udformning af Nukissiorfiits forsyningsanlæg i forbindelse med tilslutningspunktet, betaler ejeren/brugeren de omkostninger, der er forbundet med de særlige krav. Overbrænding af sikringer 3.6 Overskrider ejeren/brugeren leveringsomfanget kan Nukissiorfiit - 7 -

8 forlange leveringsomfanget udvidet. For udvidelsen betaler ejeren/brugeren et tilslutningsbidrag i henhold til Nukissiorfiits gældende Salgsbetingelser. Forholdet mellem ejer og bruger 3.7 Hvis en bruger ikke samtidig er en ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan Nukissiorfiit forlange, at brugeren dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændringer af leveringsomfanget

9 4. El-installationer Ejendommens installationer 4.1 Ejeren har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland og dermed Stærkstrømsbekendtgørelsen ansvaret for, at installationerne holdes i forsvarlig stand. En elinstallation behæftet med fejl, må ikke tilsluttes elforsyningsnettet. Er Nukissiorfiit bekendt med, at ejendommens installationer er behæftet med fejl, således de ikke opfylder bestemmelserne om elsikkerhed, er Nukissiorfiit berettiget til at afbryde forsyningen. Ejeren er forpligtet til at betale Nukissiorfiit de dermed forbundne udgifter. Selv om eftersyn af ejendommens installationer er foretaget af Nukissiorfiit, er det alene ejerens ansvar at installationerne holdes i forsvarlig stand. Afmeldes en installation, f. eks. ved at måleren nedtages, er installationen taget ud af drift. Hvis en installation ikke er i drift i en sammenhængende periode på mere end 3 måneder medfører dette, at installationen skal efterses og afprøves af en autoriseret elinstallatør. Installationen skal, inden denne idriftsættes, som minimum være i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende på udførselstidspunktet. Der skal også ske en nytilmelding til elleverandøren før der opsættes måler, og installationen igen må tages i drift. Brugsgenstande 4.2 Ejeren/brugeren er ansvarlig for at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand. Fællesregulativet 4.3 Ejerens/brugerens installation og de dertil hørende brugsgenstande skal være i overensstemmelse med Fællesregulativet, Tilslutning af elektrisk installationer og brugsgenstande med tilhørende grønlandske tillæg. Skader og forstyrrelser fra installation eller brugsgenstande 4.4 Installationer og brugsgenstande må ikke ved deres anvendelse kunne forvolde skader eller overbelastning på Nukissiorfiits forsyningsanlæg eller måleapparater, ligesom forstyrrelser, ikke må påføres andre ejere/brugere. En ejer/bruger, der har brugsgenstande, som alene elle sammen med andres installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på forsyningsnettet, er forpligtet til at afhjælpe disse forstyrrelser eller at betale Nukissiorfiits omkostninger ved afhjælpningen

10 Nukissiorfiit er berettiget til at afbryde elforsyningen, såfremt ejeren/brugeren ikke afhjælper de nævnte forstyrrelser. Ubenyttet ejendom 4.6 Nukissiorfiit kan afbryde elforsyningen til en ubenyttet ejendom ved tilslutningspunktet for ejerens regning, hvis der kan ske skade eller forstyrrelser af det øvrige forsyningsnet eller fare for personer eller sikring af værdier. Nukissiorfiit vil forsøge at underrette ejeren om dette forinden. Datatransmission 4.7 Datatransmission og anden signaltransmission over Nukissiorfiits net er ikke tilladt uden en forudgående skriftlig tilladelse

11 5. Afregningsmålere Udlevering af målere til og med 63 A 5.1 Nukissiorfiit anvender kun stikbensmålere. Målere over 63 A Strømtransformermålere Installatør sørger i princippet for opsætning af målere ved installationer til og med 63A samt eventuel nedtagning af gammel måler. Nukissiorfiit afgør i hvert enkelt tilfælde hvorvidt Installatør eller Nukissiorfiit foretager opsætning og nedtagning af måler. Hvis elinstallatøren på installationsblanketten anfører "måler ønskes tilsendt", vil der ved modtagelse af blanketten (inden for 3 dage) blive klargjort en måler til afhentning/afsendelse. Ved forsendelse medfører dette, at kunden vil blive opkrævet en regning for forsendelse/porto. Ønskes måler tilsendt på en bestemt dato, anføres dette på installationsblanketten. Hvis der ikke anført nogen dato omkring målerlevering, afventer Nukissiorfiit henvendelse fra elinstallatøren, før måler opsættes/klargøres. Installatøren afhenter målere hos Nukissiorfiit Bemærk: Der må aldrig tilsluttes kunder uden måler, medmindre det fremgår af Nukissiorfiits anvisning. 5.2 Målere over 63 Ampere opsættes af Nukissiorfiit efter aftale med elinstallatøren. Det samlede målesystem kræver en belastningsprøve, hvorfor det skal være muligt at sætte spænding på tavlen ved opsætning af måleren. Bemærk: Nukissiorfiit leverer ikke strømtransformere til hverken elinstallatør eller tavlefabrikant. Dog skal en af de i Fællesregulativet angivne transformerstørrelser anvendes, kl. 02S 300/5 600/5 1000/5 1200/5, hvis andre størrelser end de nævnte skal anvendes, kræver dette en accept fra Nukissiorfiit. Byggestrøm 5.3 Ved etablering af byggestrømsinstallationer, skal der laves en tilmelding og efterfølgende færdigmelding. Der opsættes måler for byggestrøm. Ved tilmelding af enfamilieshuse (<63A), hvor der først etableres byggestrøm, og efterfølgende fast installation i bygningen, udført af samme elinstallatør, skal der foretages en tilmelding på det nye hus og samtidig en tilmelding på byggestrøm. Der kan opsættes en permanent måler, som først anvendes til byggestrøm for derefter at blive flyttet til huset

12 Placering af måler i ikke tilgængelige installationer 5.4 Målere skal placeres således at de er let tilgængelige, hvorved de uden problemer kan udskiftes og aflæses. Det skal her understreges, at måleren skal placeres i områder, hvor der er uhindret adgang. Det vil sige, der er direkte adgang, uden man skal ind i produktionsområder eller andre områder, hvor der stilles særlige krav (f.eks. bad) inden adgang. Dette kan betyde, det er nødvendigt at dele tavlen i en målertavle og en gruppetavle. Flytning af måler Tavletegning 5.5 Såfremt en måler er placeret uhensigtsmæssigt, således kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er Nukissiorfiit berettiget til at kræve måleren flyttet for kundens (ejerens) regning. 5.6 Før opbygningen af en målesektion eller en hovedsikringstavle for umålt strøm, skal der indsendes tavletegning til Nukissiorfiit. Stikledningen må ikke tilsluttes, før der foreligger en anvisning fra Nukissiorfiit. På tegningen skal angives: Stikledningens materiale og tværsnit Målesektionens mærkestrøm og spænding Oplysninger om tavlens kortslutningsbeskyttelse svarende til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen Målesektionens opstillingssted Elinstallatørens eller rådgivende firmas navn og adresse Bemærk: Målesystemer tillades ikke opdelt. Opmærksomheden henledes på Fællesregulativets bestemmelse om en eventuel føringsvej for kommunikations-ledning. Det er hos Nukissiorfiit et krav, at Fællesregulativets bestemmelser følges i nye tavler for strømtransformermåling, da føringsvejen evt. skal anvendes til fjernaflæsningsmåler. Installatøren har det fulde ansvar for, at tavlen overholder bestemmelserne i Fællesregulativet og Stærkstrømsbekendtgørelsen. Plomber 5.7 Det er vigtigt at målerklemmekassen er plomberet. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang. Det er altid Nukissiorfiit, der plomberer installationen, dog kan Nukissiorfiit i enkelt stående tilfælde uddelegere opgaven til installatøren

13 6. Stikledninger Etablering af stikledning 6.1 Stikledningen etableres efter retningslinier i henhold til nærværende bestemmelser, Fællesregulativet og Grønlands Elmyndigheds gældende tillæg til Fællesregulativet. J.f. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (432.4) er det ikke tilladt at anvende sikringer, der ikke har en fast defineret udløserkarakteristik efter EN 60269,EN 60898,EN eller EN Dette betyder at stikledninger kun må tilsluttes i kabelskab, som Nukissiorfiit etablere ved mastefod, i stedet for at anvise tilslutning i mast. Luftledningstilslutning med sikringsholdere som kan tilsluttes luftledningsnettet med sandfyldte sikringer, tillader Nukissiorfiit kun anvendt til midlertidige installationer (byggestrøm). Særskilt stikledning 6.2 Ved boligbyggeri i 1 plan skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning, jf bilag 1. Den enkelte bolig kan godt udgøre flere etager, men må kun være 1 boenhed. For eksempel skal dobbelthuse have 2 stikledninger, rækkehuse skal have ligeså mange stikledninger, som der er boenheder. Fælles stikledning 6.3 Ved boligbyggeri i flere planer kan enkelte boligafsnit, hvor lejligheder er placeret ovenpå hinanden, forsynes gennem en fælles stikledning, jf. bilag 1. Ved etagebyggeri (boligblokke) kan lejlighederne forsynes gennem fælles stikledning, dog mindst en stikledning pr. boligblok, jf. bilag 1. Ved brug af fælles stikledning, skal de enkelte elinstallationer af brand- og personsikkerhedsmæssige årsager kunne afbrydes på et sted uden for installationen. Krav til ejer Tilslutning 6.4 Stikledningen betales, etableres og vedligeholdes af ejeren. 6.5 Såfremt elinstallatøren er bemyndiget af Nukissiorfiits stedlige Driftsleder, kan elinstallatøren stå for tilslutning og opmærkning af stikledningen i kabelskab i overensstemmelse med anvisningen, samt Nukissiorfiits Driftsinstruks vedr. opsætning af kabelskabe. Det er ikke tilladt at tilslutte stikledninger, inden anvisningen fra Nukissiorfiit er modtaget

14 Tilslutning i mast 6.6 Er stikledningen udført som luftledning eller hængekabel, er det ejerens risiko, at bygningen kan tåle stikledningens fastgørelse. Nukissiorfiit er kun erstatningsansvarlig, hvis der fra Nukissiorfiits side foreligger forsømmelse

15 7. Klageadgang Klageadgang 7.1 Hvis en kunde ikke er tilfreds med Nukissiorfiits leverance m.m. jævnfør nærværende leveringsbetingelse, kan der klages til: Nukissiorfiit Kundeklager Postboks Nuuk Dersom kunden ikke er tilfreds med afgørelsen, kan afgørelsen påklages til Energidirektøren, Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Energidirektørens afgørelser om leverancer eller regninger m.m. kan påklages til Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Postboks 909, 3900 Nuuk, eller pr. til:

16 Bilag 1. FASTSÆTTELSE AF ANTAL STIKLEDNINGER Eksempler: Ved boligbyggeri i 1 plan Enfamiliehus Dobbelthuse Række-/kædehuse Blandet bebyggelse

17 Blandet bebyggelse Etagebyggeri Alle installationer skal kunne afbrydes på et sted uden for installationen. Alle installationer skal kunne afbrydes på et sted uden for installationen

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af vand Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER TILSLUTNINGSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR LEF NET A/S FORSYNINGSOMRÅDE Gældende fra 21. september 2009. Side 1 af 16 Ikrafttræden og ændringer mv. Ikrafttræden Nærværende tilslutningsbestemmelser er et supplement

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Anvisning i udførelse af styring for afbrydelig elvarme

Anvisning i udførelse af styring for afbrydelig elvarme Anvisning i udførelse af styring for afbrydelig elvarme Nukissiorfiit Issortarfimmut 3 Postboks 1080 3900 Nuuk Tlf.: + 299 34 95 00 Fax: + 299 34 96 60 Januar 2011 Forord I forbindelse med indførelsen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A.

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A. Tilslutningsbestemmelser. Indhold 1. Generelle bestemmelser 2. Leveringsomfang og ejerforhold 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 4. Tilslutningsbidrag 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i HEF Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser 1.2 Enhver, der tilsluttes

Læs mere

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14 tilslutningsbestemmelser 2012 Side 1 af 14 generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet NOE. 1.2 Netbenyttelsesaftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME SALGSBETINGELSER FOR offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME nr. 9. Gældende fra 6. juni 2014 Indledning Nukissiorfiits salgsbetingelser med tilhørende bilag er det væsentligste dokument i retsgrundlaget

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Gældende fra 1. august 2009 Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring og udvidelse. 4 Tilslutningsbidrag. 5 Supplerende

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser 23. august 2007 Tilslutningsbestemmelser Indledning Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til netbenyttelsesaftalen og beskriver mere specifikt FN

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser INDHOLD 1. Generelle bestemmelser... 2 2. Leveringsomfang og ejerforhold... 2 2.1. Leveringsomfang... 2 2.2. Leveringsgrænsen... 3 2.3. Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag...

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Gældende fra den 21. februar 2011 og er anmeldt til Energitilsynet. Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER Indholdsfortegnelse: Forord 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 3 Vestforsyning Net A/S

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 25. marts 2010 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst v/ Per Sørensen, elforsyningschef 16:40: Gennemgang af, hvordan du udfylder installationsblanketten korrekt, hvordan du

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk Leveringsbestemmelser (Netbenyttelsesaftalen) 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord.... 4 2. Definitioner... 6 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 8 3.1. Netadgang... 8 3.2. Nettilslutning... 8

Læs mere

Investeringsbidrag m.v.

Investeringsbidrag m.v. Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/ stikledningsregulativ vedrørende Investeringsbidrag m.v. Pr. 1. januar 2017 BORNHOLMS EL-NET A/S Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 1. Investeringsbidrag..

Læs mere

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Forord: Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net Tilslutningsbestemmelser Net (Bilag til Leveringbestemmelser Net) Indhold 1. Supplerende bestemmelser til fællesregulativet... 3 2. Tilslutningspunkt... 3 3. Stikledning... 4 4. Tilslutningsbidrag... 4

Læs mere

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser SEF Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Er under godkendelse hos Energitilsynet Juni 2013 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD... 1 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af fjernvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af fjernvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af fjernvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 (Netbenyttelsesaftalen) 2014 Indhold 1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 4. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse,

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER... 8 2. NETKUNDENS

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Hirtshals El-Netselskab A/S Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Retsgrundlag i øvrigt... 3 Definitioner...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser Leveringsbestemmelser 1. udgave marts 2013 Net A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Indholdsfortegnelse: Forord...3 Definitioner...5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...6 2.

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S NETBENYTTELSESAFTALE Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende Frederikshavn Elnet A/S Dato for vedtagelse 28-08-2007 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15,

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftalen Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet ved Netvirksomheden HEF Net A/S #195233 HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794 TINGLYSNINGSDATO: 10.12.2015 13:37:10 EJENDOM: Adresse: Tusindfryd 1 0004a 0004e SERVITUT: MYNDIGHED: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Vejledning til installatøren om brug af DE-blanketten i SEAS-NVE s forsyningsområde

Vejledning til installatøren om brug af DE-blanketten i SEAS-NVE s forsyningsområde Vejledning til installatøren om brug af DE-blanketten i SEAS-NVE s forsyningsområde Introduktion Som en naturlig forlængelse af installatørmøderne, ønsker vi at synliggøre og informere om nogle af de forhold

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk

Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk 2007-03-13 Årsrapport 2006 om anlægstilsyn og information til fagfolk Indledning 1. marts 2006 indgik Sikkerhedsstyrelsen, efterfølgende SIK, nye kontrakter med en række virksomheder om udførelse af anlægstilsyn

Læs mere

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1. marts 2013 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen Årsrapport 21 Elsordningen Side 1 af 9 Tilsynsordningens formål er at føre elektriske installationer, som er udført af autoriserede elinstallatører. Ved at føre indhentes viden om, hvilke elektriske installationer,

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 Version 3. Gældende pr. 1. januar 2018 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen)

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse... 7 3. Forsyning

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S LEVERINGSBESTEMMELSER NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit

Svar til spørgsmål vedrørende vedr. Nukissiorfiit NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Sulisoqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 [TL-VLS-2000-10-17-00323-04-TL-MJJ-2005-08-26.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 1/2 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 3 2 Netkundens overtagelse,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov gælder ved byggemodning af ubebyggede

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere