Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el"

Transkript

1 Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011

2 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig dokument i retsgrundlaget mellem Nukissiorfiit og ejere af ejendomme og ejerlejligheder (ejer) der er tilsluttet elforsyningen, brugerne af elforsyningen (bruger) og de udførende autoriserede el-installatører (el-installatører) om levering af el. I teksten anvendes fællesbetegnelsen kunde for ejer og bruger, hvor det findes hensigtsmæssig. Kunden er den fysiske eller juridiske person, som er tilmeldt og registreret ved Nukissiorfiit med en eller flere afregningsmålere. Ejer, bruger og el-installatører bør gøre sig bekendt med indholdet i Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med hensyn til de områder, som er dem vedkommende. Ejerne, brugerne og el-installatører samt Nukissiorfiit er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende love, forordninger, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Heraf skal især fremhæves følgende: Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning. Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Landstingslov nr. 13 af 6. november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el- og vandforsyning. Hjemmestyre bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om Fællesregulativet, Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande (FR), med grønlandsk tillæg. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland (FBSG). Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuners landsforening, Aftalegrundlag for Grønlands Hjemmestyrets/Nukissiorfiits overtagelse af kommunernes bygdeel og vand af 1. januar

3 Indhold Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el er inddelt i følgende afsnit: 1. Definitioner 2. Indledende bestemmelser 3. Tilslutningsbestemmelser 4. El-installationer 5. Afregningsmålere 6. Stikledninger 7. Klageadgang - 3 -

4 1. Definitioner Tilslutningspunktet 1.1 Det punkt i Nukissiorfiits forsyningsnet hvor stikledningen tilsluttes. Tilslutningspunktet kan være i en transformerstation, kabelskab eller mast. Stikledning 1.2 Forbindelsen mellem tilslutningspunktet og kundens installation

5 2. Indledende bestemmelser Autoriseret el-installatør 2.1 Al autorisationskrævende arbejde på elinstallationer skal udføres af en i Grønland autoriseret virksomhed og autoriseret elinstallatør. Alt arbejde skal udføres i henhold til de enhver tid gældende regler og lovgivning på el-området. Krav el-installatør Den autoriserede el-installatør skal overholde de formelle krav beskrevet i Instruks og autorisationsbestemmelser for elinstallatører i Grønland udarbejdet af Grønlands Elmyndighed. Ovennævnte instruks omhandler bestemmelser for udøvelse af elinstallatørvirksomhed og opnåelse af autorisation. Leveringsgrænse 2.2 Nukissiorfiits leveringsgrænse er det punkt i elnettet, hvor kundens stikledning tilsluttes i luftledning, fordelingsskab eller transformerstation. Nukissiorfiit etablerer og vedligeholder anlægget til og med leveringsgrænsen. Punktet for leveringsgrænsen betegnes i det efterfølgende som tilslutningspunktet. Anlæg på ejerens ejendom 2.3 Nukissiorfiit kan, hvis det er nødvendigt for at opfylde leveringsforpligtelse overfor en ejer, opstille forsyningsanlæg på eller i ejerens ejendom. Ejeren skal, uden beregning, stille et egnet areal eller rum til rådighed for Nukissiorfiit. Forsyningsanlægget kan for eksempel bestå af master, kabler, fordelingsskabe, transformerstationer m.v. Forsyning via forsyningsanlæg fra anden ejendom Nukissiorfiit er berettiget til at forsyne andre ejere via forsyningsanlæg anbragt på en tredje parts ejendom i henhold til afsnit 2.3. Såfremt ejeren i den forbindelse er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, skal en erstatning forhandles og udbetales efter gældende praksis, hvis ejeren ønsker dette. Flytning eller ændring af forsyningsanlæg 2.4 Skal Nukissiorfiits forsyningsanlæg ændres eller flyttes på ejers, brugers eller offentlig administrations foranledning, skal opdragsgiveren betale samtlige Nukissiorfiits omkostninger forbundet hermed

6 Skal Nukissiorfiits forsyningsanlæg på eller i en ejendom ændres eller flyttes på ejerens/brugerens foranledning som følge af bygningsændringer eller lignende, betaler ejeren/brugeren samtlige Nukissiorfiits omkostninger forbundet hermed. Nukissiorfiit er, når tekniske forhold gør det påkrævet, berettiget til, uden udgift for ejer/bruger, at ændre eller flytte Nukissiorfiits forsyningsanlæg og de tilhørende forbindelser herfra, som findes på eller i den pågældende ejendom. Såfremt ejeren i denne forbindelse er berettiget til erstatning for en dokumenteret rådighedsindskrænkning og gener, skal en erstatning forhandles og udbetales efter gældende praksis, hvis ejeren ønsker dette. Kvalitet 2.5 Nukissiorfiit søger at opretholde en regelmæssig forsyning af god kvalitet med en nominel spænding på 3 x230/400 V j.f. gældende regler i Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland (FBSG). Nukissiorfiit er kun ansvarlig for elforsyning frem til tilslutningspunktet. Fejl og mangler ved stikledning og installationer efter tilslutningspunktet er ikke Nukissiorfiits ansvar. Arbejder på forsyningsnettet 2.6 Forud for planlagt arbejde på forsyningsnettet eller elværket giver Nukissiorfiit brugerne meddelelse om planlagte afbrydelser af elforsyningen. Uforudsete afbrydelser 2.7 Afbrydelser opstået som følge af f.eks. fejl og skader på Nukissiorfiits anlæg vil hurtigst muligt blive udbedret, men Nukissiorfiit påtager sig intet ansvar for følgerne af driftsstop

7 3. Tilslutningsbestemmelser Tilmelding 3.1 Tilmelding af elinstallationer skal ske elektronisk til Nukissiorfiit via Dansk Energi s hjemmeside j.f. gældende regler i Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland (FBSG). Pligten til at foretage til- og færdigmelding påhviler den elinstallatør, der udfører arbejdet. Nye elinstallationer, herunder udvidelser og ændringer af eksisterende installationer, samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande skal således tilmeldes. Der sendes en tilmelding for hver installation. Tilmeldinger, der er mangelfuldt udfyldt kan blive afvist. Til- og færdigmeldinger 3.2 Skal anvendes ved: installationsudvidelser der ikke kræver ændring af målerforhold ved 3 måneders eftersyn af byggestrøm ved brudte plomber ved eftersyn og afprøvning j.f. FBSG 3/INST af installationer der har været ude af drift i mere end 90 dage Ved Til- og Færdigmelding skal El-installatør udfylde feltet: måler nr. Anvisning Færdigmelding 3.3 Når vilkårene for tilslutningen er fastsat, sender Nukissiorfiit installationsblankettens anvisning elektronisk til elinstallatøren. 3.4 Når det tilmeldte installationsarbejde er udført, sendes installationsblanketten med færdigmeldingsafsnittet udfyldt. Hvis dele af det tilmeldte ikke kommer til udførelse, oplyses dette ved færdigmeldingen. Hvis der ønskes ændringer af tilslutningspunktet til forsyningsnettet i forhold til det allerede tilmeldte, må ny installationsblanket indsendes efter reglerne for tilmelding. Tilslutningsbidrag 3.5 For nytilslutning eller udvidelse af bestående tilslutning skal kunden betale tilslutningsbidrag i henhold til de gældende tariffer i Nukissiorfiits Salgsbetingelser. Særlige krav Hvis ejeren/brugeren stiller særlige krav til placering eller udformning af Nukissiorfiits forsyningsanlæg i forbindelse med tilslutningspunktet, betaler ejeren/brugeren de omkostninger, der er forbundet med de særlige krav. Overbrænding af sikringer 3.6 Overskrider ejeren/brugeren leveringsomfanget kan Nukissiorfiit - 7 -

8 forlange leveringsomfanget udvidet. For udvidelsen betaler ejeren/brugeren et tilslutningsbidrag i henhold til Nukissiorfiits gældende Salgsbetingelser. Forholdet mellem ejer og bruger 3.7 Hvis en bruger ikke samtidig er en ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan Nukissiorfiit forlange, at brugeren dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændringer af leveringsomfanget

9 4. El-installationer Ejendommens installationer 4.1 Ejeren har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland og dermed Stærkstrømsbekendtgørelsen ansvaret for, at installationerne holdes i forsvarlig stand. En elinstallation behæftet med fejl, må ikke tilsluttes elforsyningsnettet. Er Nukissiorfiit bekendt med, at ejendommens installationer er behæftet med fejl, således de ikke opfylder bestemmelserne om elsikkerhed, er Nukissiorfiit berettiget til at afbryde forsyningen. Ejeren er forpligtet til at betale Nukissiorfiit de dermed forbundne udgifter. Selv om eftersyn af ejendommens installationer er foretaget af Nukissiorfiit, er det alene ejerens ansvar at installationerne holdes i forsvarlig stand. Afmeldes en installation, f. eks. ved at måleren nedtages, er installationen taget ud af drift. Hvis en installation ikke er i drift i en sammenhængende periode på mere end 3 måneder medfører dette, at installationen skal efterses og afprøves af en autoriseret elinstallatør. Installationen skal, inden denne idriftsættes, som minimum være i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende på udførselstidspunktet. Der skal også ske en nytilmelding til elleverandøren før der opsættes måler, og installationen igen må tages i drift. Brugsgenstande 4.2 Ejeren/brugeren er ansvarlig for at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand. Fællesregulativet 4.3 Ejerens/brugerens installation og de dertil hørende brugsgenstande skal være i overensstemmelse med Fællesregulativet, Tilslutning af elektrisk installationer og brugsgenstande med tilhørende grønlandske tillæg. Skader og forstyrrelser fra installation eller brugsgenstande 4.4 Installationer og brugsgenstande må ikke ved deres anvendelse kunne forvolde skader eller overbelastning på Nukissiorfiits forsyningsanlæg eller måleapparater, ligesom forstyrrelser, ikke må påføres andre ejere/brugere. En ejer/bruger, der har brugsgenstande, som alene elle sammen med andres installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på forsyningsnettet, er forpligtet til at afhjælpe disse forstyrrelser eller at betale Nukissiorfiits omkostninger ved afhjælpningen

10 Nukissiorfiit er berettiget til at afbryde elforsyningen, såfremt ejeren/brugeren ikke afhjælper de nævnte forstyrrelser. Ubenyttet ejendom 4.6 Nukissiorfiit kan afbryde elforsyningen til en ubenyttet ejendom ved tilslutningspunktet for ejerens regning, hvis der kan ske skade eller forstyrrelser af det øvrige forsyningsnet eller fare for personer eller sikring af værdier. Nukissiorfiit vil forsøge at underrette ejeren om dette forinden. Datatransmission 4.7 Datatransmission og anden signaltransmission over Nukissiorfiits net er ikke tilladt uden en forudgående skriftlig tilladelse

11 5. Afregningsmålere Udlevering af målere til og med 63 A 5.1 Nukissiorfiit anvender kun stikbensmålere. Målere over 63 A Strømtransformermålere Installatør sørger i princippet for opsætning af målere ved installationer til og med 63A samt eventuel nedtagning af gammel måler. Nukissiorfiit afgør i hvert enkelt tilfælde hvorvidt Installatør eller Nukissiorfiit foretager opsætning og nedtagning af måler. Hvis elinstallatøren på installationsblanketten anfører "måler ønskes tilsendt", vil der ved modtagelse af blanketten (inden for 3 dage) blive klargjort en måler til afhentning/afsendelse. Ved forsendelse medfører dette, at kunden vil blive opkrævet en regning for forsendelse/porto. Ønskes måler tilsendt på en bestemt dato, anføres dette på installationsblanketten. Hvis der ikke anført nogen dato omkring målerlevering, afventer Nukissiorfiit henvendelse fra elinstallatøren, før måler opsættes/klargøres. Installatøren afhenter målere hos Nukissiorfiit Bemærk: Der må aldrig tilsluttes kunder uden måler, medmindre det fremgår af Nukissiorfiits anvisning. 5.2 Målere over 63 Ampere opsættes af Nukissiorfiit efter aftale med elinstallatøren. Det samlede målesystem kræver en belastningsprøve, hvorfor det skal være muligt at sætte spænding på tavlen ved opsætning af måleren. Bemærk: Nukissiorfiit leverer ikke strømtransformere til hverken elinstallatør eller tavlefabrikant. Dog skal en af de i Fællesregulativet angivne transformerstørrelser anvendes, kl. 02S 300/5 600/5 1000/5 1200/5, hvis andre størrelser end de nævnte skal anvendes, kræver dette en accept fra Nukissiorfiit. Byggestrøm 5.3 Ved etablering af byggestrømsinstallationer, skal der laves en tilmelding og efterfølgende færdigmelding. Der opsættes måler for byggestrøm. Ved tilmelding af enfamilieshuse (<63A), hvor der først etableres byggestrøm, og efterfølgende fast installation i bygningen, udført af samme elinstallatør, skal der foretages en tilmelding på det nye hus og samtidig en tilmelding på byggestrøm. Der kan opsættes en permanent måler, som først anvendes til byggestrøm for derefter at blive flyttet til huset

12 Placering af måler i ikke tilgængelige installationer 5.4 Målere skal placeres således at de er let tilgængelige, hvorved de uden problemer kan udskiftes og aflæses. Det skal her understreges, at måleren skal placeres i områder, hvor der er uhindret adgang. Det vil sige, der er direkte adgang, uden man skal ind i produktionsområder eller andre områder, hvor der stilles særlige krav (f.eks. bad) inden adgang. Dette kan betyde, det er nødvendigt at dele tavlen i en målertavle og en gruppetavle. Flytning af måler Tavletegning 5.5 Såfremt en måler er placeret uhensigtsmæssigt, således kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er Nukissiorfiit berettiget til at kræve måleren flyttet for kundens (ejerens) regning. 5.6 Før opbygningen af en målesektion eller en hovedsikringstavle for umålt strøm, skal der indsendes tavletegning til Nukissiorfiit. Stikledningen må ikke tilsluttes, før der foreligger en anvisning fra Nukissiorfiit. På tegningen skal angives: Stikledningens materiale og tværsnit Målesektionens mærkestrøm og spænding Oplysninger om tavlens kortslutningsbeskyttelse svarende til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen Målesektionens opstillingssted Elinstallatørens eller rådgivende firmas navn og adresse Bemærk: Målesystemer tillades ikke opdelt. Opmærksomheden henledes på Fællesregulativets bestemmelse om en eventuel føringsvej for kommunikations-ledning. Det er hos Nukissiorfiit et krav, at Fællesregulativets bestemmelser følges i nye tavler for strømtransformermåling, da føringsvejen evt. skal anvendes til fjernaflæsningsmåler. Installatøren har det fulde ansvar for, at tavlen overholder bestemmelserne i Fællesregulativet og Stærkstrømsbekendtgørelsen. Plomber 5.7 Det er vigtigt at målerklemmekassen er plomberet. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang. Det er altid Nukissiorfiit, der plomberer installationen, dog kan Nukissiorfiit i enkelt stående tilfælde uddelegere opgaven til installatøren

13 6. Stikledninger Etablering af stikledning 6.1 Stikledningen etableres efter retningslinier i henhold til nærværende bestemmelser, Fællesregulativet og Grønlands Elmyndigheds gældende tillæg til Fællesregulativet. J.f. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (432.4) er det ikke tilladt at anvende sikringer, der ikke har en fast defineret udløserkarakteristik efter EN 60269,EN 60898,EN eller EN Dette betyder at stikledninger kun må tilsluttes i kabelskab, som Nukissiorfiit etablere ved mastefod, i stedet for at anvise tilslutning i mast. Luftledningstilslutning med sikringsholdere som kan tilsluttes luftledningsnettet med sandfyldte sikringer, tillader Nukissiorfiit kun anvendt til midlertidige installationer (byggestrøm). Særskilt stikledning 6.2 Ved boligbyggeri i 1 plan skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning, jf bilag 1. Den enkelte bolig kan godt udgøre flere etager, men må kun være 1 boenhed. For eksempel skal dobbelthuse have 2 stikledninger, rækkehuse skal have ligeså mange stikledninger, som der er boenheder. Fælles stikledning 6.3 Ved boligbyggeri i flere planer kan enkelte boligafsnit, hvor lejligheder er placeret ovenpå hinanden, forsynes gennem en fælles stikledning, jf. bilag 1. Ved etagebyggeri (boligblokke) kan lejlighederne forsynes gennem fælles stikledning, dog mindst en stikledning pr. boligblok, jf. bilag 1. Ved brug af fælles stikledning, skal de enkelte elinstallationer af brand- og personsikkerhedsmæssige årsager kunne afbrydes på et sted uden for installationen. Krav til ejer Tilslutning 6.4 Stikledningen betales, etableres og vedligeholdes af ejeren. 6.5 Såfremt elinstallatøren er bemyndiget af Nukissiorfiits stedlige Driftsleder, kan elinstallatøren stå for tilslutning og opmærkning af stikledningen i kabelskab i overensstemmelse med anvisningen, samt Nukissiorfiits Driftsinstruks vedr. opsætning af kabelskabe. Det er ikke tilladt at tilslutte stikledninger, inden anvisningen fra Nukissiorfiit er modtaget

14 Tilslutning i mast 6.6 Er stikledningen udført som luftledning eller hængekabel, er det ejerens risiko, at bygningen kan tåle stikledningens fastgørelse. Nukissiorfiit er kun erstatningsansvarlig, hvis der fra Nukissiorfiits side foreligger forsømmelse

15 7. Klageadgang Klageadgang 7.1 Hvis en kunde ikke er tilfreds med Nukissiorfiits leverance m.m. jævnfør nærværende leveringsbetingelse, kan der klages til: Nukissiorfiit Kundeklager Postboks Nuuk Dersom kunden ikke er tilfreds med afgørelsen, kan afgørelsen påklages til Energidirektøren, Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Energidirektørens afgørelser om leverancer eller regninger m.m. kan påklages til Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Postboks 909, 3900 Nuuk, eller pr. til:

16 Bilag 1. FASTSÆTTELSE AF ANTAL STIKLEDNINGER Eksempler: Ved boligbyggeri i 1 plan Enfamiliehus Dobbelthuse Række-/kædehuse Blandet bebyggelse

17 Blandet bebyggelse Etagebyggeri Alle installationer skal kunne afbrydes på et sted uden for installationen. Alle installationer skal kunne afbrydes på et sted uden for installationen

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere