KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006)738 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 1) BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET BEGRUNDELSE 110 Begrundelse og formål Dette forslag vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "grundforordningen"), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21. december 2005, i proceduren vedrørende importen af visse fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan. 120 Generel baggrund Forslaget er udarbejdet som led i gennemførelsen af grundforordningen og som resultat af en undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og proceduremæssige krav i grundforordningen. 139 Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der findes i øjeblikket ingen bestemmelser på det pågældende område. 141 Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Ikke relevant. 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter 219 Interesserede parter, der er berørt af proceduren, har i overensstemmelse med grundforordningen allerede haft mulighed for at forsvare deres interesser i forbindelse med undersøgelsen. Ekspertbistand Der har ikke været behov for ekspertbistand. Konsekvensanalyse Forslaget er udarbejdet som følge af gennemførelsen af grundforordningen. Grundforordningen foreskriver ikke en analyse af de generelle konsekvenser, men indeholder en udtømmende liste over de forhold, der bør evalueres. DA 2 DA

3 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 305 Resumé af forslaget Sagsforløb Denne undersøgelse blev indledt den 29. september 2005 efter anmodning fra Grass Valley Nederland BV, der tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde mere end 60 %, af den samlede produktion af fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet. Sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping I forbindelse med denne undersøgelse var der tale om et meget begrænset samarbejde fra de japanske eksporterende producenters side. På denne baggrund måtte størstedelen af analysen vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping foretages på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger og i dette tilfælde på grundlag af de oplysninger, der blev forelagt i ansøgerens anmodning, den database, som Kommissionen administrerer i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 6, og de oplysninger, som den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent forelagde. På grundlag af de foreliggende oplysninger blev det konkluderet, at det var meget sandsynligt, at de japanske selskaber solgte den pågældende vare til dumpingpriser til tredjelande, at deres produktionskapacitet med lethed kunne øges betydeligt, og at der ikke var tegn på, at disse selskaber ved bortfald af foranstaltningerne ville gå over til en anden prisadfærd ved eksport til Fællesskabet end den, der er fremherskende ved salg til markeder i tredjelande. Ifølge de oplysninger, som ansøgeren forelagde, er det ydermere sandsynligt, at de japanske eksporterende producenter fortsatte dumpingen i undersøgelsesperioden. På baggrund af ovenstående blev det konkluderet, at der er sandsynlighed for fortsat og fornyet dumping, hvis foranstaltningerne bortfalder, og de gældende foranstaltninger bør derfor opretholdes. Sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade Udviklingen i skadesfaktorerne i perioden, dvs og undersøgelsesperioden (1. oktober 2004 til 30. september 2005) blev undersøgt. Da der ikke forelå tilstrækkeligt med oplysninger om den import og produktion, som andre EFproducenter af fjernsynskamerasystemer havde, måtte Kommissionens tjenestegrene basere deres analyse af markedsudviklingen på oplysninger om salget af fjernsynskamerahoveder, da disse er et element, der indgår i alle fjernsynskamerasystemer. Denne tilgang var i tråd med tilgangen anvendt i forbindelse med tidligere undersøgelser af denne vare. Det bør bemærkes, at manglende samarbejdsvilje hos en betydningsfuld økonomisk aktør, som angiveligt producerer fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet, gør det særligt vanskeligt at drage konklusioner om markedsudviklingen. Forbruget i Fællesskabet steg ca. 3 % mellem 2002 og undersøgelsesperioden. DA 3 DA

4 Importmængderne fra Japan er blevet mere end tredoblet, men er dog stadig relativt begrænsede. Undersøgelsen afslørede, at EF-erhvervsgrenen har gjort en indsats for at omstrukturere, effektivisere produktionen og reducere de faste omkostninger. Overordnet set er dens situation generelt blevet forbedret i den betragtede periode, om end den positive udvikling er blevet vendt for visse indikatorers vedkommende (f.eks. salgsmængde i Fællesskabet, rentabilitet, afkast af investeringer og likviditet) i undersøgelsesperioden. To tendenser er dog negative. For det første er rentabiliteten på trods af den generelle forbedring af EF-erhvervsgrenens situation igen blevet negativ i undersøgelsesperioden, da EF-erhvervsgrenen blev tvunget til at reducere sin produktion og samtidigt blev forhindret i at øge sine salgspriser for at kompensere for de øgede udgifter til råmaterialer og F&U samt de øgede salgsomkostninger.for det andet har der været en negativ udvikling i EF-erhvervsgrenens markedsandel i den betragtede periode, idet den er faldet med mere end 20 procentpoint. Siden 2000 har andre økonomiske aktører i Fællesskabet, som angiveligt også fremstiller fjernsynskamerasystemer, øget deres aktiviteter. Dette har sammen med dumpingimport fra Japan bidraget til at forhindre EF-erhvervsgrenen i at øge sine salgspriser i Fællesskabet yderligere i den betragtede periode. Som beskrevet ovenfor er der tydelige tegn på, at de japanske producenter potentielt kan øge deres eksportmængde og omdirigere den til markedet i Fællesskabet til priser, som sandsynligvis vil underbyde EF-erhvervsgrenens priser i betydelig grad (ca. 30 %). Dette bekræftes yderligere af de japanske priser ved eksport til tredjelande. En sådan prisadfærd fra de japanske eksporterende producenters side sammenholdt med deres evne til at levere betydelige mængder af den pågældende vare til markedet i Fællesskabet vil efter al sandsynlighed have negative konsekvenser for EFerhvervsgrenens økonomiske situation og således også for den genrejsningsproces, som den har iværksat. Selv om EF-erhvervsgrenens situation er blevet forbedret i den betragtede periode som følge af de gældende foranstaltninger og genrejsningsprocessen, er den rent faktisk stadig sårbar, som det fremgår af rentabilitetsniveauet i undersøgelsesperioden. Det er meget sandsynligt, at EFerhvervsgrenens overlevelse ville være i fare, hvis den blev udsat for betydelige eksportmængder til priser svarende til de japanske eksporterende producenters priser ved salg til tredjelande. Konklusionen er derfor, at foranstaltningernes bortfald efter al sandsynlighed vil betyde, at EF-erhvervsgrenen igen påføres skade. Fællesskabets interesser Den sandsynlige virkning af en opretholdelse af foranstaltningerne for EFerhvervsgrenen, brugere/importører af fjernsynskamerasystemer og leverandørindustrien samt konkurrencen og de handelsforvridende virkninger blev undersøgt. Undersøgelsen viste, at såvel EF-erhvervsgrenen som leverandørindustrien sandsynligvis vil drage fordel af en opretholdelse af foranstaltningerne. Hvad angår brugerne, som typisk køber direkte fra producenterne, blev det konstateret, at virkningerne af foranstaltningerne for deres forretning er relativt begrænsede. DA 4 DA

5 Fjernsynskamerasystemer udgør kun en lille del af det udstyr, der anvendes af tvstationer, og en lang række andre omkostninger er af større betydning. Hvad angår påstanden om, at opretholdelsen af foranstaltningerne vil begrænse konkurrencen, blev det i forbindelse med undersøgelsen konstateret, at en række japanske producenter fortsat sælger visse modeller på markedet i Fællesskabet, efter at de har oprettet afdelinger i Fællesskabet. På trods af de gældende foranstaltninger er der således fortsat konkurrence mellem japanske producenter og EFerhvervsgrenen. Derudover ville bortfald af foranstaltningerne sandsynligvis medføre, at EF-erhvervsgrenen lider fornyet skade, og at den på lang sigt forsvinder. Dette ville i høj grad begrænse konkurrencen og gøre brugerne af fjernsynskamerasystemer afhængige af japansk teknologi og japanske standarder. Der kunne derfor ikke findes nogen tvingende grunde til ikke at opretholde antidumpingforanstaltningerne. Foreslået fremgangsmåde På baggrund af ovenstående foreslås det, at den endelige antidumpingtold bevares på det nuværende niveau. Det foreslås derfor, at Kommissionen vedtager det vedlagte forslag til Rådets forordning med henblik på fremlæggelse for Rådet og efterfølgende offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 310 Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21. december Subsidiaritetsprincippet Forslaget falder ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grund: Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte grundforordning og giver ikke mulighed for nationale beslutninger. Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der pålægges Fællesskabet, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til forslagets mål. Reguleringsmiddel/reguleringsform 341 Foreslået middel: forordning. DA 5 DA

6 342 Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grund: Ovennævnte grundforordning foreskriver ikke alternative muligheder. 4) BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 409 Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. DA 6 DA

7 Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt ("grundforordningen") 1, særlig artikel 11, stk. 2, under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og ud fra følgende betragtninger: 1. PROCEDURE 1.1 Gældende foranstaltninger (1) Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 1015/94 2 en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan (i det følgende benævnt "den oprindelige undersøgelse"). (2) I september 2000 bekræftede Rådet ved forordning (EF) nr. 2042/ den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1015/94, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 (i det følgende benævnt "den tidligere fornyede undersøgelse"). 1.2 Anmodning om fornyet undersøgelse (3) Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan 4 modtog Kommissionen den 28. juni 2005 en anmodning om en EFT L 56 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af , s. 17). EFT L 111 af , s Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1754/2004 (EUT L 313 af , s. 1). EFT L 244 af , s. 38. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1454/2005 (EUT L 231 af , s. 1). EUT C 309 af , s. 2. DA 7 DA

8 fornyet undersøgelse af disse foranstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2. (4) Anmodningen blev indgivet af Grass Valley Nederland BV, en EF-producent, der tegner sig for mere end 60 % af den samlede EF-produktion af fjernsynskamerasystemer (i det følgende benævnt "ansøgeren"). Grass Valley er det selskab, der opstod, efter at Thomson Multimedia, der er indehaver af Thomson Broadcast Systems, opkøbte Philips Digital Video Systems. Anmodningen om en udløbsundersøgelse blev indgivet, fordi foranstaltningernes udløb sandsynligvis ville resultere i fortsat eller fornyet dumping og skade for EF-erhvervsgrenen. (5) Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, og indledte undersøgelsen den 29. september Sideløbende undersøgelse (6) Den 18. maj 2006 indledte Kommissionen en ny antidumpingprocedure vedrørende importen af visse kamerasystemer med oprindelse i Japan og en interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan 6. Den nye antidumpingprocedure omfatter de fjernsynskamerasystemer, der er dækket af de i betragtning 2 omhandlede gældende foranstaltninger. Besluttes det, at der skal indføres foranstaltninger over for visse fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan, og disse foranstaltninger kommer til at omfatte fjernsynskamerasystemer, som er pålagt foranstaltninger i henhold til nærværende forordning, vil en opretholdelse af de foranstaltninger, der indføres ved nærværende forordning, ikke længere være relevant, og de vil følgelig skulle ændres eller bortfalde. 1.4 Den nuværende undersøgelse Procedure (7) Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter, brugere/importører og producenter af råmaterialer, som den vidste var berørt af sagen, samt repræsentanterne for eksportlandet og EF-producenterne om indledningen af udløbsundersøgelsen. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der er angivet i meddelelsen om indledning af en undersøgelse. (8) Der blev sendt spørgeskemaer til den ansøgende EF-producent, to andre kendte EFproducenter, 25 brugere, ni producenter af råmaterialer og til de fem kendte eksporterende producenter i Japan. Der blev modtaget besvarelser fra en EFproducent, en japansk eksporterende producent og dennes forretningsmæssigt forbundne selskab i Fællesskabet, fire brugere/importører og en leverandør af råmaterialer. 5 6 EUT C 239 af , s. 9. EUT C 117 af , s. 8. DA 8 DA

9 (9) Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på undersøgelsen, og aflagde kontrolbesøg hos følgende virksomheder: EF-producent: Grass Valley Netherlands BV, Breda (Nederlandene) Andre EF- producenter Ikegami Electronics (Europe) GmbH - UK Branch, Sunbury on Thames (Det Forenede Kongerige) Producent i eksportlandet: Ikegami Tsushinki Co., Ltd, Tokyo. (10) I analysen fokuseres der hovedsageligt på standard definition (SD), fordi SDfjernsynskamerasystemer udgør størstedelen af de produkter, der er pålagt foranstaltninger. Det skal også bemærkes, at et high definition (HD) fjernsynskamerasystem med samme egenskaber og kvalitet som et SDfjernsynskamerasystem med et signal/støjforhold (S/N ratio) på 62 db (som følgelig er omfattet af de nuværende foranstaltninger) kan have et signal/støjforhold på mindre end 55 db og således ikke være omfattet af foranstaltningerne. Dette blev også bekræftet af EF-erhvervsgrenen. En interesseret part, som ikke samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse, anmodede om, at varedefinitionen for denne undersøgelse blev tilpasset varedefinitionen for den i betragtning 6 omhandlede nye undersøgelse. Varedefinitionen kan ikke ændres inden for rammerne af denne undersøgelse, og det skal alene afgøres, om de gældende foranstaltninger bør opretholdes eller ophæves. Anmodningen måtte derfor afvises Undersøgelsesperiode (11) Undersøgelsen vedrørende sandsynligheden for fortsat og/eller fornyet dumping og skade omfattede perioden fra den 1. oktober 2004 til den 30. september 2005 (i det følgende benævnt "undersøgelsesperioden" eller "UP"). Undersøgelsen af de tendenser, som er relevante for en vurdering af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra den 1. januar 2002 til udløbet af undersøgelsesperioden (i det følgende benævnt "den betragtede periode" eller "skadesundersøgelsesperioden"). 2. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG DEN SAMME VARE 2.1 Pågældende vare (12) Den pågældende vare er identisk med den vare (fjernsynskamerasystemer), der var omfattet af de oprindelige undersøgelser, som førte til indførelse af de gældende foranstaltninger. (13) Som anført i Rådets forordning (EF) nr. 1015/94 kan fjernsynskamerasystemer bestå af en kombination af følgende dele, der enten importeres samlet eller hver for sig: DA 9 DA

10 a) et kamerahoved med tre eller flere sensorer (CCD-elementer på 12 mm og derover), hver med mere end pixler, som kan tilsluttes en adaptor, med et signal/støjforhold på 55 db eller bedre ved normal forstærkning; enten i et stykke med et kamerahoved og adaptor i ét hus eller hver for sig b) en søger med en diagonal på 38 mm og derover c) en basisstation eller kamerastyringsenhed (CCU), der er forbundet med kameraet via et kabel d) et styrepanel (OCP) til manipulation af kameraet (dvs. til justering af farve og blænder) til hvert enkelt kamera e) et hovedstyrepanel (MCP) eller en master set-up unit (MSU) med angivelse af oplysninger for hvert kamera til fjernkontrol og fjernstyring af flere kameraer. (14) De varer, som er omfattet af denne undersøgelse, tariferes i øjeblikket under KN-kode ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex og ex (15) Følgende varer er ikke omfattet af proceduren: a) linser b) videobåndoptagere c) kamerahoveder med optageenhed i samme hus, som ikke kan adskilles d) professionelle kamerasystemer, som ikke kan anvendes til transmissionsformål e) professionelle kamerasystemer opført i bilaget. 2.2 Samme vare (16) Som fastslået i forbindelse med de tidligere undersøgelser omhandlet i betragtning 1 og 2 bekræftede denne undersøgelse, at den pågældende vare, der fremstilles af japanske eksporterende producenter og sælges på det japanske marked og i Fællesskabet, og den vare, der fremstilles og sælges på markedet i Fællesskabet af den ansøgende EF-producent, benytter samme grundlæggende teknologi og begge er i overensstemmelse med de industrinormer, der benyttes verden over. Disse varer har også de samme anvendelsesformål og lignende fysiske og tekniske egenskaber, kan erstatte hinanden og konkurrerer derfor med hinanden. Disse varer er derfor identiske, jf. grundforordningens artikel 1, stk SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET DUMPING 3.1 Indledende bemærkninger (17) I lighed med den tidligere fornyede undersøgelse var de japanske eksporterende producenters samarbejdsvilje i forbindelse med denne undersøgelse særligt begrænset. Kun en ud af fem producenter var samarbejdsvillig. Ud af de fire øvrige producenter, som Kommissionen har kendskab til, indsendte ingen besvarelser af spørgeskemaet, på DA 10 DA

11 trods af at mindst tre af dem i henhold til de foreliggende oplysninger, herunder navnlig den database, som Kommissionen administrerer i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 6, sandsynligvis har eksporteret fjernsynskamerasystemer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. (18) Kun én eksporterende producent var samarbejdsvillig, men denne eksporterede dog ikke den pågældende vare til Fællesskabet. På grund af den ringe grad af samarbejdsvilje kunne der ikke indsamles pålidelige oplysninger om importen af den pågældende vare til Fællesskabet i undersøgelsesperioden direkte fra de eksporterende producenter. Som det også var tilfældet i forbindelse med de tidligere undersøgelsesresultater, viste de statistiske oplysninger fra Eurostat sig ydermere at være upålidelige, fordi de KN-koder, hvorunder den pågældende vare tariferes, også omfatter import af andre varer, og det ikke er muligt at foretage en klar adskillelse. Der måtte derfor ses bort fra oplysningerne fra Eurostat, da det skulle afgøres, om der var import af fjernsynskameraer fra Japan, og hvilke mængder og værdier der var tale om. Under disse forhold og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 anvendte Kommissionen udelukkende de faktiske foreliggende oplysninger, dvs. oplysninger i den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database og anmodningen om indledning af undersøgelsen. Det var mest hensigtsmæssigt at foretage et skøn over mængden og værdien af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan, som blev importeret til Fællesskabet, på dette grundlag. 3.2 Dumping af import i undersøgelsesperioden (19) På grund af de japanske eksporterende producenters utilstrækkelige grad af samarbejdsvilje eller helt manglende samarbejdsvilje og det forhold, at den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent i Japan ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, indhentede Kommissionen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 oplysninger om fortsat dumping fra andre kilder, herunder navnlig oplysningerne forelagt af ansøgeren og oplysningerne i den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database. (20) Det fremgår af oplysningerne i den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database, at der var en betydelig import af den pågældende vare i undersøgelsesperioden, herunder navnlig ca. 10 fjernsynskamerahoveder, som er den vigtigste og mest værdifulde del af et system. Der skal mindes om, at der ikke kunne foretages nogen formel dumpingberegning for den pågældende vare på grund af den begrænsede samarbejdsvilje og det forhold, at den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. (21) På grund af ovenstående og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 måtte Kommissionen gøre brug af de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. dokumentationen i ansøgerens anmodning, som viste, at dumpingniveauet for to modeller af den pågældende vare efter betaling af tolden er betydelig for en models vedkommende på mere end 10 %. (22) Det kan konkluderes, at det fremgår af dokumentationen, at der er sandsynlighed for fortsat dumping fra de japanske eksporterende producenters side. DA 11 DA

12 3.3 Udviklingen i importen, hvis foranstaltningerne blev ophævet Indledende bemærkninger (23) Alle producenter af fjernsynskamerasystemer findes i Japan og EU. Salget på verdensplan er således fordelt blandt disse producenter. Der findes mindst to kendte EF-producenter, hvoraf én er forretningsmæssigt forbundet med japanske eksporterende producenter, som fremstiller til markedet i Fællesskabet. Der findes fem kendte japanske eksporterende producenter, som fremstiller og sælger på verdensplan. (24) Der skal mindes om, at foranstaltningerne har fundet anvendelse siden Derudover nåede Kommissionen i 1999 til den konklusion, at de eksporterende producenter kunne afbøde virkningerne af foranstaltningerne, og besluttede derfor at øge antidumpingtolden til et meget betydeligt niveau for de pågældende eksporterende producenter (op til 200,3 %). Sluttelig viste en udløbsundersøgelse af de gældende foranstaltninger i 2000, at foranstaltningerne burde forlænges med endnu en periode på fem år på grund af sandsynligheden for fortsat og fornyet dumping og skade Forholdet mellem priserne i Fællesskabet og i det eksporterende land (25) På grund af de eksporterende producenters begrænsede samarbejdsvilje var de eneste til rådighed værende kilder til oplysninger om priserne på den pågældende vare i Japan salgsdataene fra den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent (Ikegami), oplysninger indhentet fra ansøgeren og oplysningerne i anmodningen om denne undersøgelse. (26) Som nævnt i betragtning 20 er fjernsynskamerahovedet den centrale og kostbareste del af et fjernsynskamerasystem, og det blev derfor anset for hensigtsmæssigt at vurdere forholdet mellem priserne i Japan og Fællesskabet på dette grundlag. (27) På baggrund af oplysningerne i anmodningen og de oplysninger, som blev indsamlet under kontrolbesøgene, fremgår det, at EF-producenternes priser i Fællesskabet er højere end de priser, som er fremherskende på hjemmemarkedet i Japan. (28) Ikke desto mindre er det dog blevet påvist, at japanske virksomheder allerede i dag er villige til at eksportere til Fællesskabet til priser uden antidumpingtold, som er meget lavere end de priser, der er fremherskende i Fællesskabet og på deres hjemmemarked. Det samme gælder for eksport til tredjelande. (29) På denne baggrund kan det ved bortfald af foranstaltningerne forventes, at priserne ved import til Fællesskabet vil være dumpet i betydeligt omfang og underbyde Fællesskabets priser, da der ikke er grund til at tro, at de japanske eksporterende producenter ville ændre deres prisadfærd i så fald. Det høje prisniveau på markedet i Fællesskabet udgør ydermere et incitament for de japanske eksporterende producenter til at omdirigere en del af salget på hjemmemarkedet til EU. (30) Da de gældende foranstaltninger er betydelige (fra 52,7 til 200,3 %), ville de japanske eksporterende producenter sluttelig have betydeligt manøvrerum ved fastsættelsen af de nye priser, hvis foranstaltningerne bortfalder og de beslutter sig for at øge deres eksportpriser. Som påvist ville der i forbindelse med enhver prisforhøjelse under de gældende foranstaltninger være tale om et underbud af priserne i Fællesskabet. DA 12 DA

13 3.3.3 Forholdet mellem priserne ved eksport fra Japan til tredjelande og priserne i eksportlandet (31) På grund af de eksporterende producenters begrænsede samarbejdsvilje blev der gennemført en sammenlignende analyse af den eneste samarbejdsvillige eksporterende producents priser ved salg fra Japan til tredjelande og priserne ved salg på hjemmemarkedet i Japan. Langt størstedelen af salget til tredjelande blev taget i betragtning i den forbindelse. (32) For at foretage en ordentlig sammenligning af disse priser blev priserne i nødvendigt omfang justeret for forskelle i handels-, transport-, forsikrings- og kreditomkostninger. Alle elementerne af systemerne og ikke kun kamerahovederne var omfattet af sammenligningen, da der forelå detaljerede oplysninger herom. (33) Sammenligningen viste, at selskabet solgte til tredjelande til priser, der var betydeligt lavere end priserne på hjemmemarkedet. (34) På baggrund af de foreliggende oplysninger kan det konkluderes, at det er meget sandsynligt, at selskabet sælger sine varer til tredjelande til dumpingpriser (ca. 20 %). Dette bekræfter anmodningens umiddelbare beviser for, at de eksporterende producenter sælger til andre tredjelande til meget lave dumpingpriser. (35) Der findes ikke bevis for, at andre japanske eksporterende producenter ikke følger samme prispolitik og ikke efter al sandsynlighed sælger til dumpingpriser til andre tredjelande. (36) På dette grundlag konkluderes det, at japanske eksporterende producenter ved eksport til tredjelande har solgt til priser, der er betydeligt lavere end priserne på hjemmemarkedet, at disse eksportpriser med stor sandsynlighed var dumpingpriser i undersøgelsesperioden, og at der ikke foreligger bevis for, at denne praksis vil blive ændret Forholdet mellem priserne ved eksport fra Japan til tredjelande og prisniveauet i Fællesskabet (37) I henhold til de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. anmodningen og oplysningerne fra den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent, er den eksporterende producents priser ved salg af den pågældende vare til tredjelande meget lavere end de fremherskende priser i Fællesskabet. Alt afhængigt af markedet kan forskellen være på op til 220 %. Bortfalder foranstaltningerne, ville de japanske eksporterende producenter således have et betydeligt incitament til at omdirigere en del af deres eksport til tredjelande til markedet i Fællesskabet. (38) Det skal også bemærkes, at kun i Fællesskabet finder antidumpingforanstaltninger anvendelse på den pågældende vare. Der findes ikke bevis for, at producenterne ved bortfald af foranstaltningerne ville anvende en anden prispolitik end den, de følger ved eksport til tredjelande Uudnyttet kapacitet og lagerbeholdninger (39) Ansøgeren gjorde gældende, at kapaciteten er fleksibel på grund af varens karakter, og at de japanske eksporterende producenter kan udvide deres kapacitet i løbet af meget DA 13 DA

14 kort tid. Dette er blevet bekræftet af kontrolbesøget hos den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent i Japan. (40) Produktionsprocessen kræver ganske vist arbejdskraft, men særlige produktionsprocesser eller maskiner giver ikke anledning til flaskehalse. Da det meste af produktionsprocessen indebærer manuelt arbejde, er det tilstrækkeligt at øge antallet af skift og ansatte for at øge kapaciteten. Det mest betydningsfulde flaskehalsproblem ved en kapacitetsudvidelse er rent faktisk den tid, det tager at oplære nye ansatte i at samle og fremstille fjernsynskamerasystemer. Det eneste flaskehalsproblem af mekanisk karakter, der kan opstå, og som ville nødvendiggøre store investeringer, hvis der skal opnås en produktionsforøgelse, vedrører den maskine, der fremstiller den optiske enhed. Der blev dog ikke fundet bevis for, at dette med det nuværende produktionsniveau var en faktor, som ville kunne begrænse en eventuel udvidelse af produktionskapaciteten. Da selskabet ikke har indført det maksimale antal skift, konkluderes det ydermere, at produktionskapaciteten kan øges betydeligt og hurtigt. Derudover blev der ikke forelagt bevis for, at de omkostninger, der er forbundet med en sådan kapacitetsforøgelse, ville blive høje set i forhold til værdien af de varer, der fremstilles. (41) Denne forøgelse kan blive meget betydelig på grund af den lave pris, som den japanske eksporterende producent skal betale for at begynde at sælge større mængder i Fællesskabet (der findes allerede distributionskanaler og begrænsede investeringer muliggør en kapacitetsudvidelse). (42) På baggrund af ovenstående og fordi der ikke foreligger bevis for, at situationen ikke er den samme for alle andre eksporterende producenter, kan det fastslås, at der er sandsynlighed for, at produktionskapaciteten kan øges betragteligt i løbet af kort tid, hvis producenterne i Japan får behov for det. (43) På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er sandsynlighed for øget import til Fællesskabet ved bortfald af foranstaltningerne. Ovenstående skal ses i lyset af, at priserne i Fællesskabet er attraktive set i forhold til priserne i tredjelande som påvist ovenfor, de eksisterende distributionskanaler og de relativt beskedne omkostninger forbundet med en eventuel kapacitetsforøgelse (uddannelse af specialarbejdere). 3.4 Konklusion (44) På baggrund af de særlige kendetegn ved markedet, dvs. højere priser i Fællesskabet end i tredjelande og på hjemmemarkedet i Japan, findes der stærke incitamenter til at omdirigere en del af salget til markedet i Fællesskabet, da tabte markedsandele sandsynligvis kan generobres ved hjælp af lave priser. Da produktionskapaciteten kan udvides meget hurtigt, er det endvidere meget sandsynligt, at importen af den pågældende vare vil blive genoptaget i betydelige mængder. Da der ikke findes bevis for, at de japanske eksporterende producenter vil ændre deres prisadfærd med henblik på at øge priserne, hvis foranstaltningerne bortfalder, er det ligeledes meget sandsynligt, at den øgede import vil være til dumpingpriser. (45) På grundlag af ovenstående konkluderes det, at der er sandsynlighed for fornyet dumping af den pågældende vare fra de japanske eksporterende producenters side ved DA 14 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere