KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006)738 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 1) BAGGRUNDEN FOR FORSLAGET BEGRUNDELSE 110 Begrundelse og formål Dette forslag vedrører anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "grundforordningen"), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21. december 2005, i proceduren vedrørende importen af visse fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan. 120 Generel baggrund Forslaget er udarbejdet som led i gennemførelsen af grundforordningen og som resultat af en undersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med de indholdsmæssige og proceduremæssige krav i grundforordningen. 139 Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der findes i øjeblikket ingen bestemmelser på det pågældende område. 141 Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Ikke relevant. 2) HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter 219 Interesserede parter, der er berørt af proceduren, har i overensstemmelse med grundforordningen allerede haft mulighed for at forsvare deres interesser i forbindelse med undersøgelsen. Ekspertbistand Der har ikke været behov for ekspertbistand. Konsekvensanalyse Forslaget er udarbejdet som følge af gennemførelsen af grundforordningen. Grundforordningen foreskriver ikke en analyse af de generelle konsekvenser, men indeholder en udtømmende liste over de forhold, der bør evalueres. DA 2 DA

3 3) FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER 305 Resumé af forslaget Sagsforløb Denne undersøgelse blev indledt den 29. september 2005 efter anmodning fra Grass Valley Nederland BV, der tegner sig for en betydelig del, i dette tilfælde mere end 60 %, af den samlede produktion af fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet. Sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping I forbindelse med denne undersøgelse var der tale om et meget begrænset samarbejde fra de japanske eksporterende producenters side. På denne baggrund måtte størstedelen af analysen vedrørende sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping foretages på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger og i dette tilfælde på grundlag af de oplysninger, der blev forelagt i ansøgerens anmodning, den database, som Kommissionen administrerer i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 6, og de oplysninger, som den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent forelagde. På grundlag af de foreliggende oplysninger blev det konkluderet, at det var meget sandsynligt, at de japanske selskaber solgte den pågældende vare til dumpingpriser til tredjelande, at deres produktionskapacitet med lethed kunne øges betydeligt, og at der ikke var tegn på, at disse selskaber ved bortfald af foranstaltningerne ville gå over til en anden prisadfærd ved eksport til Fællesskabet end den, der er fremherskende ved salg til markeder i tredjelande. Ifølge de oplysninger, som ansøgeren forelagde, er det ydermere sandsynligt, at de japanske eksporterende producenter fortsatte dumpingen i undersøgelsesperioden. På baggrund af ovenstående blev det konkluderet, at der er sandsynlighed for fortsat og fornyet dumping, hvis foranstaltningerne bortfalder, og de gældende foranstaltninger bør derfor opretholdes. Sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade Udviklingen i skadesfaktorerne i perioden, dvs og undersøgelsesperioden (1. oktober 2004 til 30. september 2005) blev undersøgt. Da der ikke forelå tilstrækkeligt med oplysninger om den import og produktion, som andre EFproducenter af fjernsynskamerasystemer havde, måtte Kommissionens tjenestegrene basere deres analyse af markedsudviklingen på oplysninger om salget af fjernsynskamerahoveder, da disse er et element, der indgår i alle fjernsynskamerasystemer. Denne tilgang var i tråd med tilgangen anvendt i forbindelse med tidligere undersøgelser af denne vare. Det bør bemærkes, at manglende samarbejdsvilje hos en betydningsfuld økonomisk aktør, som angiveligt producerer fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet, gør det særligt vanskeligt at drage konklusioner om markedsudviklingen. Forbruget i Fællesskabet steg ca. 3 % mellem 2002 og undersøgelsesperioden. DA 3 DA

4 Importmængderne fra Japan er blevet mere end tredoblet, men er dog stadig relativt begrænsede. Undersøgelsen afslørede, at EF-erhvervsgrenen har gjort en indsats for at omstrukturere, effektivisere produktionen og reducere de faste omkostninger. Overordnet set er dens situation generelt blevet forbedret i den betragtede periode, om end den positive udvikling er blevet vendt for visse indikatorers vedkommende (f.eks. salgsmængde i Fællesskabet, rentabilitet, afkast af investeringer og likviditet) i undersøgelsesperioden. To tendenser er dog negative. For det første er rentabiliteten på trods af den generelle forbedring af EF-erhvervsgrenens situation igen blevet negativ i undersøgelsesperioden, da EF-erhvervsgrenen blev tvunget til at reducere sin produktion og samtidigt blev forhindret i at øge sine salgspriser for at kompensere for de øgede udgifter til råmaterialer og F&U samt de øgede salgsomkostninger.for det andet har der været en negativ udvikling i EF-erhvervsgrenens markedsandel i den betragtede periode, idet den er faldet med mere end 20 procentpoint. Siden 2000 har andre økonomiske aktører i Fællesskabet, som angiveligt også fremstiller fjernsynskamerasystemer, øget deres aktiviteter. Dette har sammen med dumpingimport fra Japan bidraget til at forhindre EF-erhvervsgrenen i at øge sine salgspriser i Fællesskabet yderligere i den betragtede periode. Som beskrevet ovenfor er der tydelige tegn på, at de japanske producenter potentielt kan øge deres eksportmængde og omdirigere den til markedet i Fællesskabet til priser, som sandsynligvis vil underbyde EF-erhvervsgrenens priser i betydelig grad (ca. 30 %). Dette bekræftes yderligere af de japanske priser ved eksport til tredjelande. En sådan prisadfærd fra de japanske eksporterende producenters side sammenholdt med deres evne til at levere betydelige mængder af den pågældende vare til markedet i Fællesskabet vil efter al sandsynlighed have negative konsekvenser for EFerhvervsgrenens økonomiske situation og således også for den genrejsningsproces, som den har iværksat. Selv om EF-erhvervsgrenens situation er blevet forbedret i den betragtede periode som følge af de gældende foranstaltninger og genrejsningsprocessen, er den rent faktisk stadig sårbar, som det fremgår af rentabilitetsniveauet i undersøgelsesperioden. Det er meget sandsynligt, at EFerhvervsgrenens overlevelse ville være i fare, hvis den blev udsat for betydelige eksportmængder til priser svarende til de japanske eksporterende producenters priser ved salg til tredjelande. Konklusionen er derfor, at foranstaltningernes bortfald efter al sandsynlighed vil betyde, at EF-erhvervsgrenen igen påføres skade. Fællesskabets interesser Den sandsynlige virkning af en opretholdelse af foranstaltningerne for EFerhvervsgrenen, brugere/importører af fjernsynskamerasystemer og leverandørindustrien samt konkurrencen og de handelsforvridende virkninger blev undersøgt. Undersøgelsen viste, at såvel EF-erhvervsgrenen som leverandørindustrien sandsynligvis vil drage fordel af en opretholdelse af foranstaltningerne. Hvad angår brugerne, som typisk køber direkte fra producenterne, blev det konstateret, at virkningerne af foranstaltningerne for deres forretning er relativt begrænsede. DA 4 DA

5 Fjernsynskamerasystemer udgør kun en lille del af det udstyr, der anvendes af tvstationer, og en lang række andre omkostninger er af større betydning. Hvad angår påstanden om, at opretholdelsen af foranstaltningerne vil begrænse konkurrencen, blev det i forbindelse med undersøgelsen konstateret, at en række japanske producenter fortsat sælger visse modeller på markedet i Fællesskabet, efter at de har oprettet afdelinger i Fællesskabet. På trods af de gældende foranstaltninger er der således fortsat konkurrence mellem japanske producenter og EFerhvervsgrenen. Derudover ville bortfald af foranstaltningerne sandsynligvis medføre, at EF-erhvervsgrenen lider fornyet skade, og at den på lang sigt forsvinder. Dette ville i høj grad begrænse konkurrencen og gøre brugerne af fjernsynskamerasystemer afhængige af japansk teknologi og japanske standarder. Der kunne derfor ikke findes nogen tvingende grunde til ikke at opretholde antidumpingforanstaltningerne. Foreslået fremgangsmåde På baggrund af ovenstående foreslås det, at den endelige antidumpingtold bevares på det nuværende niveau. Det foreslås derfor, at Kommissionen vedtager det vedlagte forslag til Rådets forordning med henblik på fremlæggelse for Rådet og efterfølgende offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 310 Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21. december Subsidiaritetsprincippet Forslaget falder ind under Fællesskabets enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grund: Foranstaltningens form er beskrevet i ovennævnte grundforordning og giver ikke mulighed for nationale beslutninger. Det er ikke relevant at forklare, hvordan byrder af finansiel eller administrativ art, der pålægges Fællesskabet, nationale regeringer, regionale og lokale myndigheder, erhvervsdrivende og borgere, begrænses mest muligt og står i rimeligt forhold til forslagets mål. Reguleringsmiddel/reguleringsform 341 Foreslået middel: forordning. DA 5 DA

6 342 Andre midler ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grund: Ovennævnte grundforordning foreskriver ikke alternative muligheder. 4) BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER 409 Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. DA 6 DA

7 Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt ("grundforordningen") 1, særlig artikel 11, stk. 2, under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og ud fra følgende betragtninger: 1. PROCEDURE 1.1 Gældende foranstaltninger (1) Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 1015/94 2 en endelig antidumpingtold på importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan (i det følgende benævnt "den oprindelige undersøgelse"). (2) I september 2000 bekræftede Rådet ved forordning (EF) nr. 2042/ den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1015/94, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 (i det følgende benævnt "den tidligere fornyede undersøgelse"). 1.2 Anmodning om fornyet undersøgelse (3) Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb af gyldigheden af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan 4 modtog Kommissionen den 28. juni 2005 en anmodning om en EFT L 56 af , s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af , s. 17). EFT L 111 af , s Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1754/2004 (EUT L 313 af , s. 1). EFT L 244 af , s. 38. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1454/2005 (EUT L 231 af , s. 1). EUT C 309 af , s. 2. DA 7 DA

8 fornyet undersøgelse af disse foranstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2. (4) Anmodningen blev indgivet af Grass Valley Nederland BV, en EF-producent, der tegner sig for mere end 60 % af den samlede EF-produktion af fjernsynskamerasystemer (i det følgende benævnt "ansøgeren"). Grass Valley er det selskab, der opstod, efter at Thomson Multimedia, der er indehaver af Thomson Broadcast Systems, opkøbte Philips Digital Video Systems. Anmodningen om en udløbsundersøgelse blev indgivet, fordi foranstaltningernes udløb sandsynligvis ville resultere i fortsat eller fornyet dumping og skade for EF-erhvervsgrenen. (5) Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2, og indledte undersøgelsen den 29. september Sideløbende undersøgelse (6) Den 18. maj 2006 indledte Kommissionen en ny antidumpingprocedure vedrørende importen af visse kamerasystemer med oprindelse i Japan og en interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan 6. Den nye antidumpingprocedure omfatter de fjernsynskamerasystemer, der er dækket af de i betragtning 2 omhandlede gældende foranstaltninger. Besluttes det, at der skal indføres foranstaltninger over for visse fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan, og disse foranstaltninger kommer til at omfatte fjernsynskamerasystemer, som er pålagt foranstaltninger i henhold til nærværende forordning, vil en opretholdelse af de foranstaltninger, der indføres ved nærværende forordning, ikke længere være relevant, og de vil følgelig skulle ændres eller bortfalde. 1.4 Den nuværende undersøgelse Procedure (7) Kommissionen underrettede officielt de eksporterende producenter, brugere/importører og producenter af råmaterialer, som den vidste var berørt af sagen, samt repræsentanterne for eksportlandet og EF-producenterne om indledningen af udløbsundersøgelsen. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der er angivet i meddelelsen om indledning af en undersøgelse. (8) Der blev sendt spørgeskemaer til den ansøgende EF-producent, to andre kendte EFproducenter, 25 brugere, ni producenter af råmaterialer og til de fem kendte eksporterende producenter i Japan. Der blev modtaget besvarelser fra en EFproducent, en japansk eksporterende producent og dennes forretningsmæssigt forbundne selskab i Fællesskabet, fire brugere/importører og en leverandør af råmaterialer. 5 6 EUT C 239 af , s. 9. EUT C 117 af , s. 8. DA 8 DA

9 (9) Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på undersøgelsen, og aflagde kontrolbesøg hos følgende virksomheder: EF-producent: Grass Valley Netherlands BV, Breda (Nederlandene) Andre EF- producenter Ikegami Electronics (Europe) GmbH - UK Branch, Sunbury on Thames (Det Forenede Kongerige) Producent i eksportlandet: Ikegami Tsushinki Co., Ltd, Tokyo. (10) I analysen fokuseres der hovedsageligt på standard definition (SD), fordi SDfjernsynskamerasystemer udgør størstedelen af de produkter, der er pålagt foranstaltninger. Det skal også bemærkes, at et high definition (HD) fjernsynskamerasystem med samme egenskaber og kvalitet som et SDfjernsynskamerasystem med et signal/støjforhold (S/N ratio) på 62 db (som følgelig er omfattet af de nuværende foranstaltninger) kan have et signal/støjforhold på mindre end 55 db og således ikke være omfattet af foranstaltningerne. Dette blev også bekræftet af EF-erhvervsgrenen. En interesseret part, som ikke samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse, anmodede om, at varedefinitionen for denne undersøgelse blev tilpasset varedefinitionen for den i betragtning 6 omhandlede nye undersøgelse. Varedefinitionen kan ikke ændres inden for rammerne af denne undersøgelse, og det skal alene afgøres, om de gældende foranstaltninger bør opretholdes eller ophæves. Anmodningen måtte derfor afvises Undersøgelsesperiode (11) Undersøgelsen vedrørende sandsynligheden for fortsat og/eller fornyet dumping og skade omfattede perioden fra den 1. oktober 2004 til den 30. september 2005 (i det følgende benævnt "undersøgelsesperioden" eller "UP"). Undersøgelsen af de tendenser, som er relevante for en vurdering af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra den 1. januar 2002 til udløbet af undersøgelsesperioden (i det følgende benævnt "den betragtede periode" eller "skadesundersøgelsesperioden"). 2. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG DEN SAMME VARE 2.1 Pågældende vare (12) Den pågældende vare er identisk med den vare (fjernsynskamerasystemer), der var omfattet af de oprindelige undersøgelser, som førte til indførelse af de gældende foranstaltninger. (13) Som anført i Rådets forordning (EF) nr. 1015/94 kan fjernsynskamerasystemer bestå af en kombination af følgende dele, der enten importeres samlet eller hver for sig: DA 9 DA

10 a) et kamerahoved med tre eller flere sensorer (CCD-elementer på 12 mm og derover), hver med mere end pixler, som kan tilsluttes en adaptor, med et signal/støjforhold på 55 db eller bedre ved normal forstærkning; enten i et stykke med et kamerahoved og adaptor i ét hus eller hver for sig b) en søger med en diagonal på 38 mm og derover c) en basisstation eller kamerastyringsenhed (CCU), der er forbundet med kameraet via et kabel d) et styrepanel (OCP) til manipulation af kameraet (dvs. til justering af farve og blænder) til hvert enkelt kamera e) et hovedstyrepanel (MCP) eller en master set-up unit (MSU) med angivelse af oplysninger for hvert kamera til fjernkontrol og fjernstyring af flere kameraer. (14) De varer, som er omfattet af denne undersøgelse, tariferes i øjeblikket under KN-kode ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex , ex og ex (15) Følgende varer er ikke omfattet af proceduren: a) linser b) videobåndoptagere c) kamerahoveder med optageenhed i samme hus, som ikke kan adskilles d) professionelle kamerasystemer, som ikke kan anvendes til transmissionsformål e) professionelle kamerasystemer opført i bilaget. 2.2 Samme vare (16) Som fastslået i forbindelse med de tidligere undersøgelser omhandlet i betragtning 1 og 2 bekræftede denne undersøgelse, at den pågældende vare, der fremstilles af japanske eksporterende producenter og sælges på det japanske marked og i Fællesskabet, og den vare, der fremstilles og sælges på markedet i Fællesskabet af den ansøgende EF-producent, benytter samme grundlæggende teknologi og begge er i overensstemmelse med de industrinormer, der benyttes verden over. Disse varer har også de samme anvendelsesformål og lignende fysiske og tekniske egenskaber, kan erstatte hinanden og konkurrerer derfor med hinanden. Disse varer er derfor identiske, jf. grundforordningens artikel 1, stk SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT ELLER FORNYET DUMPING 3.1 Indledende bemærkninger (17) I lighed med den tidligere fornyede undersøgelse var de japanske eksporterende producenters samarbejdsvilje i forbindelse med denne undersøgelse særligt begrænset. Kun en ud af fem producenter var samarbejdsvillig. Ud af de fire øvrige producenter, som Kommissionen har kendskab til, indsendte ingen besvarelser af spørgeskemaet, på DA 10 DA

11 trods af at mindst tre af dem i henhold til de foreliggende oplysninger, herunder navnlig den database, som Kommissionen administrerer i henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 6, sandsynligvis har eksporteret fjernsynskamerasystemer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. (18) Kun én eksporterende producent var samarbejdsvillig, men denne eksporterede dog ikke den pågældende vare til Fællesskabet. På grund af den ringe grad af samarbejdsvilje kunne der ikke indsamles pålidelige oplysninger om importen af den pågældende vare til Fællesskabet i undersøgelsesperioden direkte fra de eksporterende producenter. Som det også var tilfældet i forbindelse med de tidligere undersøgelsesresultater, viste de statistiske oplysninger fra Eurostat sig ydermere at være upålidelige, fordi de KN-koder, hvorunder den pågældende vare tariferes, også omfatter import af andre varer, og det ikke er muligt at foretage en klar adskillelse. Der måtte derfor ses bort fra oplysningerne fra Eurostat, da det skulle afgøres, om der var import af fjernsynskameraer fra Japan, og hvilke mængder og værdier der var tale om. Under disse forhold og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 anvendte Kommissionen udelukkende de faktiske foreliggende oplysninger, dvs. oplysninger i den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database og anmodningen om indledning af undersøgelsen. Det var mest hensigtsmæssigt at foretage et skøn over mængden og værdien af fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan, som blev importeret til Fællesskabet, på dette grundlag. 3.2 Dumping af import i undersøgelsesperioden (19) På grund af de japanske eksporterende producenters utilstrækkelige grad af samarbejdsvilje eller helt manglende samarbejdsvilje og det forhold, at den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent i Japan ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, indhentede Kommissionen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 oplysninger om fortsat dumping fra andre kilder, herunder navnlig oplysningerne forelagt af ansøgeren og oplysningerne i den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database. (20) Det fremgår af oplysningerne i den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database, at der var en betydelig import af den pågældende vare i undersøgelsesperioden, herunder navnlig ca. 10 fjernsynskamerahoveder, som er den vigtigste og mest værdifulde del af et system. Der skal mindes om, at der ikke kunne foretages nogen formel dumpingberegning for den pågældende vare på grund af den begrænsede samarbejdsvilje og det forhold, at den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. (21) På grund af ovenstående og i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 måtte Kommissionen gøre brug af de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. dokumentationen i ansøgerens anmodning, som viste, at dumpingniveauet for to modeller af den pågældende vare efter betaling af tolden er betydelig for en models vedkommende på mere end 10 %. (22) Det kan konkluderes, at det fremgår af dokumentationen, at der er sandsynlighed for fortsat dumping fra de japanske eksporterende producenters side. DA 11 DA

12 3.3 Udviklingen i importen, hvis foranstaltningerne blev ophævet Indledende bemærkninger (23) Alle producenter af fjernsynskamerasystemer findes i Japan og EU. Salget på verdensplan er således fordelt blandt disse producenter. Der findes mindst to kendte EF-producenter, hvoraf én er forretningsmæssigt forbundet med japanske eksporterende producenter, som fremstiller til markedet i Fællesskabet. Der findes fem kendte japanske eksporterende producenter, som fremstiller og sælger på verdensplan. (24) Der skal mindes om, at foranstaltningerne har fundet anvendelse siden Derudover nåede Kommissionen i 1999 til den konklusion, at de eksporterende producenter kunne afbøde virkningerne af foranstaltningerne, og besluttede derfor at øge antidumpingtolden til et meget betydeligt niveau for de pågældende eksporterende producenter (op til 200,3 %). Sluttelig viste en udløbsundersøgelse af de gældende foranstaltninger i 2000, at foranstaltningerne burde forlænges med endnu en periode på fem år på grund af sandsynligheden for fortsat og fornyet dumping og skade Forholdet mellem priserne i Fællesskabet og i det eksporterende land (25) På grund af de eksporterende producenters begrænsede samarbejdsvilje var de eneste til rådighed værende kilder til oplysninger om priserne på den pågældende vare i Japan salgsdataene fra den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent (Ikegami), oplysninger indhentet fra ansøgeren og oplysningerne i anmodningen om denne undersøgelse. (26) Som nævnt i betragtning 20 er fjernsynskamerahovedet den centrale og kostbareste del af et fjernsynskamerasystem, og det blev derfor anset for hensigtsmæssigt at vurdere forholdet mellem priserne i Japan og Fællesskabet på dette grundlag. (27) På baggrund af oplysningerne i anmodningen og de oplysninger, som blev indsamlet under kontrolbesøgene, fremgår det, at EF-producenternes priser i Fællesskabet er højere end de priser, som er fremherskende på hjemmemarkedet i Japan. (28) Ikke desto mindre er det dog blevet påvist, at japanske virksomheder allerede i dag er villige til at eksportere til Fællesskabet til priser uden antidumpingtold, som er meget lavere end de priser, der er fremherskende i Fællesskabet og på deres hjemmemarked. Det samme gælder for eksport til tredjelande. (29) På denne baggrund kan det ved bortfald af foranstaltningerne forventes, at priserne ved import til Fællesskabet vil være dumpet i betydeligt omfang og underbyde Fællesskabets priser, da der ikke er grund til at tro, at de japanske eksporterende producenter ville ændre deres prisadfærd i så fald. Det høje prisniveau på markedet i Fællesskabet udgør ydermere et incitament for de japanske eksporterende producenter til at omdirigere en del af salget på hjemmemarkedet til EU. (30) Da de gældende foranstaltninger er betydelige (fra 52,7 til 200,3 %), ville de japanske eksporterende producenter sluttelig have betydeligt manøvrerum ved fastsættelsen af de nye priser, hvis foranstaltningerne bortfalder og de beslutter sig for at øge deres eksportpriser. Som påvist ville der i forbindelse med enhver prisforhøjelse under de gældende foranstaltninger være tale om et underbud af priserne i Fællesskabet. DA 12 DA

13 3.3.3 Forholdet mellem priserne ved eksport fra Japan til tredjelande og priserne i eksportlandet (31) På grund af de eksporterende producenters begrænsede samarbejdsvilje blev der gennemført en sammenlignende analyse af den eneste samarbejdsvillige eksporterende producents priser ved salg fra Japan til tredjelande og priserne ved salg på hjemmemarkedet i Japan. Langt størstedelen af salget til tredjelande blev taget i betragtning i den forbindelse. (32) For at foretage en ordentlig sammenligning af disse priser blev priserne i nødvendigt omfang justeret for forskelle i handels-, transport-, forsikrings- og kreditomkostninger. Alle elementerne af systemerne og ikke kun kamerahovederne var omfattet af sammenligningen, da der forelå detaljerede oplysninger herom. (33) Sammenligningen viste, at selskabet solgte til tredjelande til priser, der var betydeligt lavere end priserne på hjemmemarkedet. (34) På baggrund af de foreliggende oplysninger kan det konkluderes, at det er meget sandsynligt, at selskabet sælger sine varer til tredjelande til dumpingpriser (ca. 20 %). Dette bekræfter anmodningens umiddelbare beviser for, at de eksporterende producenter sælger til andre tredjelande til meget lave dumpingpriser. (35) Der findes ikke bevis for, at andre japanske eksporterende producenter ikke følger samme prispolitik og ikke efter al sandsynlighed sælger til dumpingpriser til andre tredjelande. (36) På dette grundlag konkluderes det, at japanske eksporterende producenter ved eksport til tredjelande har solgt til priser, der er betydeligt lavere end priserne på hjemmemarkedet, at disse eksportpriser med stor sandsynlighed var dumpingpriser i undersøgelsesperioden, og at der ikke foreligger bevis for, at denne praksis vil blive ændret Forholdet mellem priserne ved eksport fra Japan til tredjelande og prisniveauet i Fællesskabet (37) I henhold til de foreliggende faktiske oplysninger, dvs. anmodningen og oplysningerne fra den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent, er den eksporterende producents priser ved salg af den pågældende vare til tredjelande meget lavere end de fremherskende priser i Fællesskabet. Alt afhængigt af markedet kan forskellen være på op til 220 %. Bortfalder foranstaltningerne, ville de japanske eksporterende producenter således have et betydeligt incitament til at omdirigere en del af deres eksport til tredjelande til markedet i Fællesskabet. (38) Det skal også bemærkes, at kun i Fællesskabet finder antidumpingforanstaltninger anvendelse på den pågældende vare. Der findes ikke bevis for, at producenterne ved bortfald af foranstaltningerne ville anvende en anden prispolitik end den, de følger ved eksport til tredjelande Uudnyttet kapacitet og lagerbeholdninger (39) Ansøgeren gjorde gældende, at kapaciteten er fleksibel på grund af varens karakter, og at de japanske eksporterende producenter kan udvide deres kapacitet i løbet af meget DA 13 DA

14 kort tid. Dette er blevet bekræftet af kontrolbesøget hos den eneste samarbejdsvillige eksporterende producent i Japan. (40) Produktionsprocessen kræver ganske vist arbejdskraft, men særlige produktionsprocesser eller maskiner giver ikke anledning til flaskehalse. Da det meste af produktionsprocessen indebærer manuelt arbejde, er det tilstrækkeligt at øge antallet af skift og ansatte for at øge kapaciteten. Det mest betydningsfulde flaskehalsproblem ved en kapacitetsudvidelse er rent faktisk den tid, det tager at oplære nye ansatte i at samle og fremstille fjernsynskamerasystemer. Det eneste flaskehalsproblem af mekanisk karakter, der kan opstå, og som ville nødvendiggøre store investeringer, hvis der skal opnås en produktionsforøgelse, vedrører den maskine, der fremstiller den optiske enhed. Der blev dog ikke fundet bevis for, at dette med det nuværende produktionsniveau var en faktor, som ville kunne begrænse en eventuel udvidelse af produktionskapaciteten. Da selskabet ikke har indført det maksimale antal skift, konkluderes det ydermere, at produktionskapaciteten kan øges betydeligt og hurtigt. Derudover blev der ikke forelagt bevis for, at de omkostninger, der er forbundet med en sådan kapacitetsforøgelse, ville blive høje set i forhold til værdien af de varer, der fremstilles. (41) Denne forøgelse kan blive meget betydelig på grund af den lave pris, som den japanske eksporterende producent skal betale for at begynde at sælge større mængder i Fællesskabet (der findes allerede distributionskanaler og begrænsede investeringer muliggør en kapacitetsudvidelse). (42) På baggrund af ovenstående og fordi der ikke foreligger bevis for, at situationen ikke er den samme for alle andre eksporterende producenter, kan det fastslås, at der er sandsynlighed for, at produktionskapaciteten kan øges betragteligt i løbet af kort tid, hvis producenterne i Japan får behov for det. (43) På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er sandsynlighed for øget import til Fællesskabet ved bortfald af foranstaltningerne. Ovenstående skal ses i lyset af, at priserne i Fællesskabet er attraktive set i forhold til priserne i tredjelande som påvist ovenfor, de eksisterende distributionskanaler og de relativt beskedne omkostninger forbundet med en eventuel kapacitetsforøgelse (uddannelse af specialarbejdere). 3.4 Konklusion (44) På baggrund af de særlige kendetegn ved markedet, dvs. højere priser i Fællesskabet end i tredjelande og på hjemmemarkedet i Japan, findes der stærke incitamenter til at omdirigere en del af salget til markedet i Fællesskabet, da tabte markedsandele sandsynligvis kan generobres ved hjælp af lave priser. Da produktionskapaciteten kan udvides meget hurtigt, er det endvidere meget sandsynligt, at importen af den pågældende vare vil blive genoptaget i betydelige mængder. Da der ikke findes bevis for, at de japanske eksporterende producenter vil ændre deres prisadfærd med henblik på at øge priserne, hvis foranstaltningerne bortfalder, er det ligeledes meget sandsynligt, at den øgede import vil være til dumpingpriser. (45) På grundlag af ovenstående konkluderes det, at der er sandsynlighed for fornyet dumping af den pågældende vare fra de japanske eksporterende producenters side ved DA 14 DA

15 bortfald af foranstaltningerne, og at de gældende foranstaltninger derfor bør opretholdes. 4. DEFINITION AF EF-ERHVERVSGRENEN (46) I 2001 blev Philips Digital Video Systems ("Philips DVS") overtaget af Thomson Multimedia, som er indehaver af Thomson Broadcast Systems ("TBS"), en anden EFproducent af fjernsynskamerasystemer, og den fusionerede virksomhed, Philips DVS/TBS, blev til Grass Valley Nederland B.V., ansøgeren. (47) Én eksporterende producent gjorde gældende, at de sidste fem år var praktisk taget alle fjernsynskamerasystemer solgt af dens forretningsmæssigt forbundne selskab i Fællesskabet blevet fremstillet af nævnte selskab i Fællesskabet. Derudover blev det fremført, at alle beslutninger vedrørende den gældende antidumpingtold sandsynligvis ikke ville påvirke selskabet, da det pågældende produktionsanlæg ikke udelukkende leverer til markedet i Fællesskabet, men til hele verden. (48) Da denne eksporterende producent ikke forelagde yderligere oplysninger, herunder heller ikke en besvarelse af de spørgeskemaer, der blev sendt til andre EF-producenter, var det umuligt at foretage en detaljeret undersøgelse af producentens aktiviteter, herunder aktiviteterne i Fællesskabet. (49) En anden erhvervsdrivende, som fremstiller fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet og er forretningsmæssigt forbundet med en japansk eksporterende producent, samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen og var imod de gældende foranstaltninger. Den erhvervsdrivende gjorde gældende, at importen af fjernsynskamerasystemer var sporadisk og kun skulle supplere aktiviteterne i EF. Kontrolbesøget hos den erhvervsdrivende viste, at kun én bestemt model blev samlet i de pågældende produktionsanlæg i Fællesskabet ved hjælp af dele med oprindelse i Japan og Fællesskabet, om end der på tidspunktet for kontrolbesøget rent faktisk ikke var nogen produktion af CCD-enheden (charge-coupled device), som er den vigtigste del af et kamerahoved. Derudover viste undersøgelsen, at den eneste grund til at fremstille en sådan model i Fællesskabet er, at fjernsynskamerasystemer er pålagt foranstaltninger. (50) Den nuværende undersøgelse bekræftede under alle omstændigheder, at ansøgeren tegnede sig for mere en 60 % af EF-produktionen af fjernsynskamerasystemer. Ansøgeren udgør derfor EF-erhvervsgrenen, i det følgende benævnt "EFerhvervsgrenen", jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk SITUATIONEN PÅ MARKEDET I FÆLLESSKABET 5.1 Indledende bemærkninger (51) Af de i betragtning 19 og 20 omhandlede grunde blev analysen af situationen på markedet i Fællesskabet baseret på de indsamlede data vedrørende fjernsynskamerahoveder. (52) Som nævnt ovenfor var det ikke muligt at indhente oplysninger hos en japansk eksporterende producent, som angiveligt har produktionsanlæg på markedet i Fællesskabet. De japanske parter, som rent faktisk eksporterede den pågældende vare DA 15 DA

16 til Fællesskabet, samarbejde ikke som nævnt ovenfor. Følgelig anvendte Kommissionen de foreliggende faktiske oplysninger, navnlig for så vidt angår forbruget, i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18. (53) Da der kun kunne indhentes oplysninger vedrørende salg og produktion hos en eller to interesserede parter, og på grund af sådanne oplysningers følsomhed, er det blevet fundet hensigtsmæssigt at undlade at anføre de absolutte tal. De er derfor blevet erstattet med symbolet "-", og indekstallene er blevet anført Forbruget på markedet i Fællesskabet (54) Det synlige forbrug af fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet blev vurderet på grundlag af EF-erhvervsgrenens oplysninger om salget i Fællesskabet, salgsmængderne for Ikegami Electronics (Europe) GmbH, statistikker over importen af fjernsynskamerasystemer fra Japan fra den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database samt oplysninger om indkøb fra en bruger af fjernsynskamerasystemer. På grund af den manglende samarbejdsvilje hos en japansk eksporterende producent, som angiveligt også fremstiller fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet, er det sandsynligt, at forbruget i Fællesskabet er lidt undervurderet, hvilket dog ikke rokker betragteligt ved de generelle tendenser og konklusioner. Tabel 1 Forbruget af fjernsynskamerasystemer i Fællesskabet UP Enheder Indeks Kilde: bekræftede besvarelser af spørgeskemaerne og den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database (55) Forbruget i Fællesskabet steg med 3 % mellem 2002 og undersøgelsesperioden. Der var dog en betydelig stigning i 2004, hvor importen nåede sit højeste niveau. I undersøgelsesperioden faldt forbruget med ca. 15 % sammenlignet med Den nuværende import fra det pågældende land i. Importmængde og markedsandel for den pågældende import i skadesundersøgelsesperioden (56) I den betragtede periode forblev importmængden af fjernsynskamerasystemer fra Japan relativt begrænset. Den er dog blevet næsten 10 gange større mellem 2002 og 2004 og nåede op på ca. 30 enheder. I undersøgelsesperioden faldt importen set i forhold til 2004, men forblev betragteligt over niveauet i Overordnet set blev importen næsten tredoblet i den betragtede periode. EF-erhvervsgrenen gjorde gældende, at importmængden var undervurderet, da det af den markedsinformation, som den rådede over, fremgik, at de japanske producenters leverancer til Fællesskabet var betydeligt større end den mængde, som disse selskaber angiveligt kunne fremstille i Fællesskabet. Derudover blev det gjort gældende, at foranstaltningerne sandsynligvis blev omgået ved hjælp af import af kameradele. De oplysninger, der blev forelagt, var dog ikke i overensstemmelse med resultaterne af undersøgelsen, dvs. resultaterne af kontrolbesøgene og oplysningerne fra uafhængige brugere. Derudover var formålet med denne undersøgelse ikke som sådan at afgøre, om de gældende foranstaltninger DA 16 DA

17 bliver omgået, om end det anerkendes, at omgåelse kan have betydning for EFerhvervsgrenens situation. (57) Importens markedsandel steg konstant indtil 2004, hvor den nåede sit højeste niveau. På trods af et betydeligt fald i undersøgelsesperioden til næsten halvdelen af niveauet for 2004 er importens markedsandel ikke desto mindre steget i den betragtede periode. Tabel 2 Import af fjernsynskamerasystemer fra Japan og markedsandel UP Importmængde Indeks Markedsandel Indeks Kilde: bekræftede besvarelser af spørgeskemaerne og den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database ii. Prisudvikling og prisadfærd for så vidt angår importen af den pågældende vare (58) På grund af manglende samarbejdsvilje kunne der ikke indhentes pålidelige oplysninger om prisniveauet ved import af fjernsynskamerasystemer. De japanske eksporterende producenter sælger rent faktisk udelukkende den pågældende vare til forretningsmæssigt forbundne importører i Fællesskabet. I forbindelse med det prisniveau, der kan udledes på grundlag af den i artikel 14, stk. 6, omhandlede database, er der således tale om priser afregnet mellem forretningsmæssigt forbundne parter, og de kan følgelig ikke betragtes som pålidelige. Dette skyldes navnlig, at selskaberne kan beslutte at overføre fortjenesten til virksomhederne i Fællesskabet på grund de gældende foranstaltninger. (59) Der kan således ikke drages konklusioner om prisudviklingen og prisadfærden i forbindelse med import af den pågældende vare EF-erhvervsgrenens økonomiske situation (60) Af klarhedshensyn skal det bemærkes, at EF-erhvervsgrenen i sin besvarelse af spørgeskemaet har afgivet oplysninger om fjernsynskamerasystemer frem for udelukkende fjernsynskamerahoveder. Dette blev ikke betragtet som noget problem, da hvert enkelt fjernsynskamerasystem typisk har et fjernsynskamerahoved. Af hensyn til undersøgelsen af tendenserne og i fraværet af mere detaljerede oplysninger om de japanske eksporterende producenters aktiviteter i Fællesskabet er EF-erhvervsgrenens økonomiske situation derfor blevet undersøgt på grundlag af oplysninger om fjernsynskamerasystemer. i. Produktion, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse (61) EF-erhvervsgrenens samlede produktion af fjernsynskamerasystemer er steget lidt i den betragtede periode. Efter et fald på 8 % i 2003 steg produktionen betydeligt i 2004, dvs. med ca. 35 %. I undersøgelsesperioden faldt produktionen dog med ca. DA 17 DA

18 16 % set i forhold til 2004, men dog til et niveau, som stadig repræsenterer en stigning på 5 % set i forhold til Tabel 4 Produktionsmængde UP Produktion Indeks Kilde: bekræftede besvarelser af spørgeskemaerne (62) EF-erhvervsgrenens produktionskapacitet forblev stabil indtil I undersøgelsesperioden forekom der dog en reduktion på 14 % efter en omorganisering af selskabet, hvilket gav selskabet mulighed for at tilpasse sin produktionskapacitet til den eksisterende efterspørgsel. Som beskrevet nedenfor blev denne reduktion af kapaciteten rent faktisk ledsaget af stabile kapacitetsudnyttelsesgrader mellem 2004 og undersøgelsesperioden. (63) Med den øgede produktion og tilpasningen af produktionskapaciteten steg kapacitetsudnyttelsesgraden i den betragtede periode. Overordnet set har kapacitetsudnyttelsesgraden fulgt samme tendens som produktionen med en stigning mellem 2002 og 2004 og et lavpunkt i I undersøgelsesperioden forblev kapacitetsudnyttelsen stabil sammenlignet med 2004, men den lå dog ca. 20 % over niveauet i Tabel 5 Produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse UP Produktionskapacitet Indeks Kapacitetsudnyttelse Indeks ii. Lagre Kilde: bekræftede besvarelser af spørgeskemaerne (64) Lagrene formindskedes betydeligt i 2003 (- 17 %) for at stige det følgende år, men forblev dog 11 % under niveauet i Den usædvanlige stigning i lagrene i undersøgelsesperioden kan forklares med, at undersøgelsesperioden sluttede før regnskabsåret og på et tidspunkt, hvor en række ordrer endnu ikke var blevet effektueret. DA 18 DA

19 Tabel 6 - Lagre IP Lagre Indeks iii. Salgsmængde, priser og markedsandel Kilde: bekræftede besvarelser af spørgeskemaerne (65) EF-erhvervsgrenens salg på markedet i Fællesskabet steg med 10 % mellem 2002 og 2004, uden at dette dog svarede til stigningen i forbruget i Fællesskabet, som var markant, 23 %, i samme periode. Dette medførte et generelt fald i EF-erhvervsgrenens markedsandel på mere end 20 procentpoint i den betragtede periode, hvilket kom importen fra Japan og andre aktører i Fællesskabet til gode. I undersøgelsesperioden faldt salget betragteligt set i forhold til 2004, hvilket medførte en yderligere reduktion af EF-erhvervsgrenens markedsandel. (66) Det skal dog bemærkes, at tal og tendenser, hvad angår EF-erhvervsgrenens markedsandel, måtte baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, navnlig fordi den eneste anden producent i Fællesskabet ikke indgav oplysninger om salg og produktionstal. (67) De gennemsnitlige salgspriser faldt med 3 % i den betragtede periode, om end der var en stigning på 7 % mellem 2002 og Det relativt beskedne prisfald i den betragtede periode dækker dog over en ændring i varesortimentet, da EFerhvervsgrenen indførte nye varer med bedre (og mere kostbare) konfigurationer. Tabel 7 - Salgsmængde, priser og markedsandel IP Salgsmængde (enheder) Indeks Gennemsnitlig. pris (EUR/enhed) Indeks Markedsandel Indeks Kilde: bekræftede besvarelser af spørgeskemaerne iv. Beskæftigelse, produktivitet og lønninger (68) I den betragtede periode faldt beskæftigelsen med over 24 %, hvilket sammen med produktionsstigningen medførte en betydelig stigning i produktiviteten på 37 %. Det bør bemærkes, at faldet i beskæftigelsen blev ledsaget af en stigende brug af DA 19 DA

20 arbejdstagere med tidsbegrænsede/fleksible kontrakter, hvorfor selskabets faste omkostninger blev reduceret. (69) I den betragtede periode lykkedes det rent faktisk EF-erhvervsgrenen at reducere sine arbejdskraftomkostninger med 14 %. Som følge heraf kunne EF-erhvervsgrenen reducere arbejdskraftomkostningernes andel af de samlede produktionsomkostninger med adskillige procentpoint. Dette viser, at EF-erhvervsgrenen tydeligvis har gjort en indsats for at tilpasse sin produktionsstruktur og reducere sine faste omkostninger. Tabel 8 - Beskæftigelse, produktivitet og lønninger UP Beskæftigelse Indeks Produktivitet (enheder pr. ansat) Indeks Arbejdskraftomkostninger (1 000 EUR) Indeks v. Fortjeneste Kilde: bekræftede besvarelser af spørgeskemaerne (70) Det bør bemærkes, at EF-erhvervsgrenens fortjeneste stadig var negativ i undersøgelsesperioden for den forrige udløbsundersøgelse, hvilket medførte, at de på daværende tidspunkt gældende antidumpingforanstaltningers gyldighed blev forlænget. Denne situation er nu blevet vendt, og mellem 2002 og 2004 var EFerhvervsgrenens fortjeneste positiv. (71) EF-erhvervsgrenens fortjeneste steg rent faktisk indtil 2004, om end der normalt forventes en større fortjeneste (over 10 %) for at sætte erhvervsgrenen i stand til at leve op til kravene vedrørende teknologisk udvikling. Selv i 2003 og 2004, hvor fortjenstmargenerne var højest, var fortjenesten således ikke tilstrækkelig til at sikre, at EF-erhvervsgrenen fortsat kunne investere betydeligt i udvikling af nye varer, som det forventes i denne sektor. (72) I undersøgelsesperioden blev rentabiliteten forringet betragteligt, og der blev lidt betydelige tab. Dette kan forklares med to faktorer: på den ene side medførte det betydelige fald i salget i Fællesskabet i undersøgelsesperioden en stigning i de gennemsnitlige faste omkostninger med den deraf følgende negative påvirkning af rentabiliteten. På den anden side kunne EF-erhvervsgrenen ikke overvælte en stigning i udgifterne til råmaterialer på kunderne, samtidig med at der var en stigning i udgifterne til F&U og salg forårsaget af udvidelsen af nettet af salgskontorer, som havde til formål at give kunderne en bedre betjening. Det bør også bemærkes, at det beskedne fald i de gennemsnitlige salgspriser mellem 2004 og undersøgelsesperioden som nævnt i betragtning 67 dækker over en ændring i varesortimentet, da EF- DA 20 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.11.2013 COM(2013) 760 final 2013/0370 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig udligningstold på importen af fotovoltaiske moduler

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

L 315. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 56. årgang 26. november 2013. Dansk udgave.

L 315. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 56. årgang 26. november 2013. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 315 Dansk udgave Retsforskrifter 56. årgang 26. november 2013 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter INTERNATIONALE AFTALER Meddelelse om midlertidig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere