Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Beskæftigelsesstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked. Beskæftigelsesstrategi 2014-2017"

Transkript

1 Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Beskæftigelsesstrategi

2 LEDIGHEDEN ÅR FOR ÅR BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 1 Ledigheden stiger fortsat og ligger højt, sammenlignet med tidligere år. Tabel 1. Udviklingen i antallet af registrerede arbejdssøgende i kommunerne, byer eksklusiv bygder jf. Grønlands Statistik

3 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 2 LEDIGHEDEN FORDELT PÅ KOMMUNER Ledigheden rammer fortsat ufaglærte, unge under 30 år, særligt mænd og borgere i mindre byer og bygder. Sæsonudsvingene er markante for fangere/fiskere og arbejdere på landanlæg. Ledigheden ligger på 8,9% af arbejdsstyrken. For unge under 30 år ligger den på 11,3% -dog på 13% for unge i alderen år. Unge under 18 år registreres ikke. Tabel 2. Ledigheden i byer og bygder i 2013 jf. Grønlands Statistik Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec SER QEQ QAA KUJ I alt Byer bygder * (+129) (-53) (-87) (-137) (+9) (+46) (+307) (+243) * I 2012 opgjorde Grønlands statistik kun ledigheden i byerne. Tallet viser et kvalificeret skøn over den samlede ledighed i byer + bygder i 2012.

4 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 3 Et paradoksproblem: Mange ledige men import af ufaglært arbejdskraft: Tabel 4. Antal Høringer om førstegangs- og forlængelse af arbejdstilladelser og familiesammenføringer Antal høringer Tabel 5. Antal udenlandske hovedbeskæftigede i gennemsnit i Antal udlændinge Antallet af udlændinge bosat i Grønland er under 2%. I Danmark er tallet ca. 10% og i Sverige ca. 15%. Hvert år giver kommunerne omkring tilladelser til import af ufaglært arbejdskraft. Disse kommer hovedsageligt fra asien og ansættes som ufaglærte indenfor turisme-, hotel- og restaurationsbranchen samt i servicesektoren, herunder rengøring og hushjælp. Nordiske statsborgere arbejder hovedsageligt indenfor transport og administration. En del udlændinge arbejder som faglært/specialist indenfor råstof-og byggesektoren, samt i undervisningssektoren.

5 Borgernes arbejdsmarkedsparathed BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 4 Tabel 6. Kommunernes matchgruppefordeling af ledige borgere i 2012 Matchgruppe 1 Matchgruppe 2 Matchgruppe 3 Ikke fastlagt matchgruppe SER 54,7% 17,6% 9,5% 18,2% QEQ 73% 18,5% 2% 6,5% QAA 77,9% 9,1% 3,4% 9,6% KUJ 49,2%* 8,6% 3,5% 38,7% Skøn* 35% 35% 20% 10% * Et kvalificeret skøn over matchgruppefordelingen ved korrekt matchning Matchgrupperingen er under opdatering. Mange borgere er fejlkategoriserede, men en væsentlig gruppe er fortsat matchgruppe 1. Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar kan få beskæftigelsesrettede indsatser Match 3: Kan ikke modtage beskæftigelsesrettede tilbud, men bør modtage behandling m.v. Den kommende Beskæftigelsesstrategi vil koncentrere sig om matchgruppe 1 og 2.

6 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 5 OMSTILLING Grønlands erhvervsliv og beskæftigelse er midt i en omstilling: Fra - Mange jobs traditionelle erhverv som (jolle)fangst og fiskeri, og i de selvstyrejede virksomheder = ufaglærte, lokale jobs Figur 9 Fald i antal ansatte i Royal Greenland, KNI, Royal Arctic Line, Air Greenland, TELE, Nukissiorfiit, INI og Mittarfeqarfiit Gns. antal ansatte /fuldtidsansatte : Ansatte = 6355 fuldtidspers. 2011: Ansatte = 5631 fuldtidspers Et fald på -724 jobs. Til - Jobs indenfor det private erhvervsliv, på sigt med flest jobs i og omkring råstofsektoren = specialarbejde, samlet omkring store projekter Note: Kilde: Figuren viser summen af de i årsrapporterne opgjorte antal ansatte i Royal Greenland A/S, KNI A/S, Royal Arctic Line A/S,Air Greenland A/S, TELE Greenland A/S, Nukissiorfiit, A/S Boligselskabet INI og Mittarfeqarfiit, som udgjorde 97 pct. af de samlede antal ansatte i selsvtyreejede aktieselskaber og nettostyrede selskaber i I Nukissiorfiit, A/S Boligselskabet INI og Mittarfeqarfiit er der anvendt lineær ekstrapolation i perioden pga. databrud. Bestyrelsessekretariatet, Grønlands Statistik (2012a) og virksomhedernes årsregnskaber

7 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 6 Figur 11 Omfang og varighed af hjemsendelser fra fabrikker Fabrikker under pres: personer Personer Antal hjemsendte: 229 Antal måneder de gennemsnitligt var hjemsendt: 1, Antal hjemsendte: 489 Antal måneder de gennemsnitligt var hjemsendt: 2, Erhvervsfiskere under pres: Personer 2009 Antal pers. på off. hjælp: 174 Antal måneder: 550 Kilde: Særkørsel fra Grønlands Statistik, juni Antal pers. på off. hjælp: 239 Antal måneder: 774 7

8 ET LAND ET ARBEJDSMARKED BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 7 Forudsætningen for at få grønlandske arbejdstagere ind i jobbene, er at understøtte en samlet indsats, der skaber et nationalt arbejdsmarked, hvor arbejdstagere er fagligt og geografisk mobile, så de kan opkvalificeres til at tage de jobs, som bliver tilgængelige, der, hvor erhvervslivet har behov for arbejdskraft. Det betyder i praksis, at vi skal sørge for, at de beskæftigelsesrettede indsatser som Grønlands Selvstyre og kommunerne arbejder med, fremmer den nationale beskæftigelse. Naalakkersuisutsmålsætning er at halvere ledigheden inden På baggrund af en matrice, som viser arbejdskraftbehovet i de fremtidige væksterhverv, er identificeret 10 initiativer: 1.Etablering af national offentlig jobportal 2. Midler til Mobilitetsfremmeydelse øges og justeres 3. Effektiv administration af udefrakommende arbejdskraft 4. Ressourcer på Arbejdsmarkedskontorerne 5. Realkompetence vurdering af ufaglærte 6. Unge ledige under 29 år i uddannelse 7. Matchgruppe 3-indsats 8. Større brug af revalideringsforordning (matchgruppe 2) 9. Senior-ordning 10. Opkvalificerende kurser til ufaglærte

9 MATRICE OVER FREMTIDIGT ARBEJDSKRAFTBEHOV VED VÆKSTERHVERV BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 8 Omstilling til - Jobs indenfor det private erhvervsliv, på sigt med flest jobs i og omkring råstofsektoren = specialarbejde, samlet omkring store projekter Oversigten viser typen af jobs, som ufaglærte kan varetage efter opkvalificering som kan gennemføres ved grønlandske brancheskoler. Kvalifikationerne kan også bruges fx i entreprenør-& servicebranchen.

10 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / 9 1. INITIATIV Etablering af en national Jobportal Etablering af offentlig national jobportal, der formidler ledige stillinger til hjemmehørende arbejdskraft og vise versa, samt informerer om mobilitetsfremmeydelse, opkvalificering, væksterhverv m.v. Hvor langt er vi? - Business case i PRINCE2-model er udviklet - Et driftsbudget er under udarbejdelse - Midler til udvikling af kravspecifikationer er afsat under RUS i år - Aktører og mulige samarbejdspartnere er orienteret/inddraget - Identificeret nogle LTF ere som skal justeres på FM 2014 Hvornår kan jobportalen være klar? Medio 2014 Hvem skal betale? Et driftsbudget er under udarbejdelse. Kommunernes holdning bør undersøges nærmere. Effekt: Understøttende effekt. 250 udefrakommende stillinger pr. år? (Estimat). Ansvar: Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked (SAFA)

11 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Midler til Mobilitetsfremmeydelse øges og justeres Manglende mulighed for geografisk mobilitet rammer især de yngre borgere med begrænset arbejdserfaring, boende i bygder og yderdistrikter. Mulig handling: -Mobilitetsfremmepuljen øges og indrettes, så den kan søges til jobsamtaler, re-lokaliseringsbesøg i forbindelse med flytning fra fx bygder og pendling ifm. Vikarjobs, så mobiliteten kan understøttes også i kortere ansættelser. Effekt:Mobilitet: Stigende fra de nuværende 50 til ca. 100 tildelinger pr. år ved jobportal og råstofprojekt øget effekt. (Estimat). Ansvar: Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked / Dep. For Fiskeri, Fangst og Landbrug. Tabel 3. Mobilitetsfremmeydelse og antal tildelinger * Puljen blev tildelt 3,56 mio kr.,2 mio kr. blev dog overflyttet til Handlingsplan for ledige.

12 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Effektiv administration af udefrakommende arbejdskraft Der ansættes hvert år gennemsnitligt ca. 250 udefra kommende i ufaglærte jobs. Det er en hæmsko for at udvikle gode grønlandske arbejdspladser for ufaglærte, som er attraktive at være ansat på. LTF nr. 27 om grønlandskarbejdskrafts førsteret til jobbene forvaltes forskelligt fra kommune til kommune. Mulig handling: -Ændre LTF nr. 27så kriterierne tydeliggøres, samkøres med udlændingeloven, og flytte vurderingen af behovet for arbejdskraft fra kommunerne til Selvstyret i forbindelse med en national jobportal, så et nationalt arbejdsmarked understøttes. Samtidig effektiviseres administrationen, så nødvendig arbejdskraft kan hentes hurtigere. Effekt: Ca. 250 ufaglærte jobs om året. (Estimat). Ansvar: Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

13 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Ressourcer på arbejdsmarkedskontorerne Det nationale Arbejdsmarkedsråd vurderer, at begrænsede ressourcer og kompetenceproblemer udgør en væsentlig udfordring for arbejdsmarkedsinitiativerne, og ønsker ressourcebehovet analyseret. Mulig handling: -Der foretages en sammenlignende analyse med andre (Vest-)nordiske lande på området. Sammenligningen udmunder i en række anbefalinger. Effekt: Understøttende effekt. Ansvar: Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked i samarbejde med kommunerne.

14 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Realkompetence vurdering af ufaglærte Realkompetence Vurdering (RKV) en vurdering af de konkrete livserfaringer, arbejdstager har, som ikkeer erhvervet i forbindelse med afsluttede uddannelser. RKV kan bruges til, på kort tid, at identificere behovet for opkvalificering af fx ufaglærte til faglærte under hensyntagen fx lang arbejdslivserfaring. Beskæftigelsesstrategien vil kortlægge: -Hvordan realkompetence vurdering kan blive et nationalt arbejdsredskab i bestræbelsen på at opkvalificere ufaglærte, herunder hvilke midler, der er behov for. Beskæftigelseseffekt: Understøttende effekt.

15 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Unge ledige under 29 år i uddannelse Det er vedtaget at øge midlerne til Piareersarfiitmed 50%, øremærket til bekæmpelse af ungdomsledighed for gruppen under 29 år. Mulig handling: - Opnormere Piareersarfiit, sikre ansættelse af personale over en længere periode. - Øge elevkvoter over samme periode. -Straks-aktivering, højskoler, bootcamps, kurser o.lign. under piareersarfiit, som fastholder de unge i hele år. Effekt: 300 unge ud af ledighedskøen 1. år, stigende effekt over de kommende år. (Estimat). Ansvar: Dep. For Erhverv & Dep. For Uddannelse, Kirke, kultur og ligestilling

16 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Matchgruppe 3-indsats Gruppen er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og kræver langvarig sociale og sundhedsfaglige indsatser. Gruppen kan ikke modtage beskæftigelsesrettede initiativer. Mulig handling: - Matchgruppe 3-borgere tilbydes længerevarende behandlingstilbud under Dep. For Familie og Justitsvæsen. - Ledighedsbegrebet Reelt til rådighed for arbejdsmarkedet omfatter herefter matchgruppe 1 og 2. Effekt: Op til 700 match 3-borgere over på målrettede indsatser. (Estimat). Ansvar: Dep. For Erhverv & Dep. For Familie og Justitsvæsen

17 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Større brug af revalideringsforordningen (matchgruppe 2) Matchgruppe 2-borgere bør oftere få tilbudt revalideringsforløb. Mulig handling: -Revalidender: Justeringer af revaliderings-forordning og nemmere administration, som kan optimere ordningen for borger, kommune og virksomhed, så flere kom i gang på kortere tid. Effekt: 150 personer ekstra på revalidering ved større brug af ordningen pr. år. (Estimat). Ansvar: Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

18 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Senior-ordning Ældre borgere i bygder og yderdistrikter lever med store sæsonudsving, som giver usikkerhed og svingende indtægter. Sæsonledigheden rammer især fiskere/fangere/ fabriksarbejdere, som pendler mellem lav årsindkomst og offentlig hjælp. Mulig handling: -Tilbud om fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet til ældre nedslidte arbejdere (fiskere/fangere/fabriksarbejdere), der har sæsonarbejde og modtager offentlige ydelser en del af året, fortrinsvis boende i bygder. De indførte fiskerireformer fra 2012 vil skabe stigende arbejdsløshed blandt kystfiskere i de kommende år, i modsætning til målsætningerne i koalitionsaftalen. Effekt: Ca. 150 fisker/fangere ud af sæson-ledighedskøen 1. år, stigende effekt. (Estimat). Ansvar: Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked / Dep. For Fiskeri, Fangst og Landbrug.

19 BESKÆFTIGELSESSTRATEGI / INITIATIV Opkvalificerende kurser til ufaglærte Matchgruppe 1 og 2, som har kompetenceudviklingsbehov, skal på PKU. Mulig handling: -Matchgruppe 1 & 2: Der afsættes øgede midler til PKU, og udvalget af PKU-kurser samtænkesmed de øvrige tiltag, så der opkvalificeres på baggrund af ledige målgrupper og erhvervslivets aktuelle behov. Samarbejdet med virksomhederne øgesog der lægges en treårig strategi som giver brancheskolerne mulighed for langtidsplanlægning. Effekt:PKUsresultater er afhængig af erhvervsliv/råstofprojekter, men har dokumenteret effekt på ledighed for kursister. Ansvar: Dep. For Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere