Fremtidens dansk-grønlandske forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens dansk-grønlandske forhold"

Transkript

1 Fremtidens dansk-grønlandske forhold Tag ansvar

2 Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Fremtidens dansk-grønlandske forhold Radikale Venstre anser Danmark, Grønland og Færøerne for ligeværdige partnere i Rigsfællesskabet. Radikale Venstre respekterer, at det grønlandske folk ønsker større selvstændighed, og selv har retten til at beslutte om og hvornår Grønland skal blive en selvstændig nation. Radikale Venstre tror på, at større selvstændighed for Grønland også kan udvikles indenfor Rigsfællesskabet, og at et øget samarbejde mellem Grønland og Danmark kan styrke og gavne begge parter. Erhvervsudvikling, klima og miljø Radikale Venstre anser det for nødvendigt at øge fokus på den nuværende erhvervsudvikling og dens indvirkning på fremtidens risikobillede for miljø og klima. Øget sejllads ved Grønland repræsenterer risici, som det nuværende beredskab ikke er i stand til at håndtere. Den fremtidige strategi for udviklingen i Arktis skal svare til fremtidsbilledet, og beredskabet må derfor organiseres på en måde, som sikrer finansiering og at det passer til fremtidsbilledet. Radikale Venstre ser i den forbindelse gerne, at en del af beredskabsomkostningerne løftes af brugerne, herunder rederierne, som sejler i Arktis. Ved en stor og omfattende miljøkatastrofe, som ikke er udløst af råstofaktiviteter, er det Danmark, som har forpligtigelsen til at reagere. Der er ikke et grønlandsk udadgående miljøberedskab udover almindelig kontrol. I praksis vil Arktisk Kommando være først på stedet. Råstofområdet Grønlands Selvstyre har, i forbindelse med hjemtagelsen af råstofområdet, lovgivet omkring de miljømæssige aspekter i forbindelse med råstofudvinding, De firmaer, som får licens til efterforskning og udnyttelse skal leve op til en række miljømæssige krav af international standard for at få licens, og skal bl.a. stille økonomisk sikkerhed for dækning af udgifter til oprydning når minedriften afsluttes. Et selskab, der har ret til at efterforske olieforekomster er lovmæssigt forpligtet til at indgå og opfylde en aftale med selskabet Greenland Oil Spill Response A/S om levering af ydelser vedrørende olieforureningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse og miljøoprydning efter olieforurening. Udgifter til miljøgenopretning og miljøulykker i forbindelse med udvinding af råstoffer betales af licenshaverne. Radikale Venstre mener, at Danmark bør være den bærende part i et fornyet og revitaliseret samarbejde om ratificering af ILO-konventionerne, så dette ikke lægger unødige forhindringer i vejen for Storskalaloven, og at ILO-kon- 2

3 vention nr. 176 om sikkerhed og sundhed i miner bør tiltrædes fra Danmarks side som følge af Inatsisartuts ønske om dette. Det er samtidig Radikale Venstres holdning, at overholdelse af ILO s konventioner, bl.a. retten til kollektive forhandlinger, er vigtige internationale pejlemærker for et rimeligt arbejdsmiljø og derfor altid skal overholdes. Det kan ske ved at rettighederne sikres direkte i storskalaloven eller ved, at Grønland ratificerer ILO-konventionerne nr. 94 og 98. Udvinding af uran Radikale Venstre anerkender, at Grønlands hjemtagelse af råstofområdet betyder, at Grønland kan træffe beslutning om udvinding af landets råstoffer. Det grønlandske parlament (Inatsisartut) ophævede i 2013, med et smalt flertal, den såkaldte nul-tolerance overfor radioaktive stoffer, som indgik som et standardvilkår i alle efterforsknings-tilladelser for råstofprojekter. Med ophævelsen af nul-tolerancen besluttede Inatsisartut, at det fremover skal være muligt at vurdere råstofprojekter, hvor uran indgår som et biprodukt, uden en principiel afvisning i efterforskningstilladelserne. Selv om spørgsmålet er omstridt, anerkender Radikale Venstre Inatsisartuts ret til selv at træffe afgørelsen. Radikale Venstre har noteret sig, at Grønland vil leve op til de højeste internationale standarder både ved udvinding og eksport af uran, og mener, at overholdelsen af disse standarder bedst varetages gennem et øget samarbejde i Rigsfællesskabet. Sikkerhedspolitiske aspekter gør at eksport af uran ikke kan betragtes som værende udelukkende et grønlandsk anliggende, og det er derfor vigtigt at der findes frem til en løsning baseret på international lovgivning, som både Danmark og Grønland kan enes om. Som inspiration til dette samarbejde kan nævnes de bilaterale aftale-modeller, som Canada og Australien arbejder med. Også i forbindelse med arbejdsmiljø og sikring af miljøet bør de højeste standarder benyttes. Danmark har en forpligtigelse til at sikre, at der afsættes de nødvendige ressourcer til et øget arbejds- og miljøtilsyn, såfremt der etableres en kommerciel uranudvinding. Investeringsfond Radikale Venstre foreslår, at der bør indledes en dialog med Grønland om etableringen af en investeringsfond med indskud fra staten og danske pensionskasser, som kan øge investeringerne i Grønland indenfor områder som innovation, klima/energi, turisme, fiskeri, landbrug og råstofudvinding. Fonden etableres efter samme model som Klimainvesteringsfonden, og skal sikre en bedre risikodækning og stærkere rådgivning til grønlandske og danske virksomheder, der ønsker at investere i Grønland. Det er Radikale Venstres holdning, at en flerstrenget erhvervsstrategi styrker begge parter gennem at skabe et bredere og mere bæredygtigt erhvervsgrundlag både i Grønland og Danmark. En investeringsfond kan derfor både lette presset på de levende ressourcer og sikre beskyttelsen af den grønlandske natur, samt give grønlandske og danske virksomheder nye vækstmuligheder. 3

4 Grønlands retsvæsen Grønland har endnu ikke hjemtaget retspleje, politi, domstole, anstalter og kriminalforsorg. Disse forvaltningsområder varetages og betales af Danmark. Radikale Venstre vil, så længe Grønlands retsvæsen er en dansk forpligtelse, kontinuerligt samarbejde med Grønland, for at sikre et velfungerende og tidssvarende system i Grønland. Radikale Venstre ønsker at der afsættes yderligere ressourcer til dette. Radikale Venstre ønsker at prioritere, at der er tilstrækkeligt og veluddannet personale til at løse opgaverne i det grønlandske retsvæsen, at sagsbehandlingstiderne for retssager er rimelige og at ventetiden i forbindelse med anstaltsanbringelse er kortest mulig. Indsatte i anstalterne skal tilbydes beskæftigelse i eller udenfor anstalterne, undervisning og relevante behandlingstilbud, der understøtter deres resocialisering, og de fysiske rammer i anstalterne skal understøtte disse aktiviteter. Ligeledes skal de dømte, i samarbejde med de grønlandske kommuner, hjælpes i forbindelse med udslusning. Radikale Venstre ser frem til at forvaringsdømte i Grønland efter planen fra 2017 kan afsone deres dom i Grønland, når den nye lukkede anstalt i Nuuk åbner, og at anbringelse i Herstedvester dermed kan udfases. Uddannelsessamarbejde Der er en lang tradition for samarbejde på uddannelsesområdet mellem Grønland og Danmark. Grønlandske unge har direkte adgang til danske højskoler og uddannelsesinstitutioner på særlige vilkår, og der laves udvekslingsbesøg i folkeskolen for grønlandske børn. Radikale Venstre mener, at det er tid til at se på, hvordan danske børn, unge og voksne kan få mere viden om det moderne grønlandske samfund, kultur, sprog og historie. Undervisningen om Grønland begrænser sig til en uge i klasse, og der er meget få undervisningsmaterialer tilgængelige især om den aktuelle udvikling. Udviklingen i Grønland og Arktis rummer gode muligheder for at debattere den moderne verdens udfordringer, erhvervsudvikling, miljøhensyn, klimaforandringernes positive og negative virkninger, storpolitik og lokalsamfund etc. Grønland bør derfor inddrages og debatteres mere særligt på folkeskolens højere klassetrin og på gymnasieniveau vil direkte kontakt mellem skolebørn fremme forståelse og integration mellem de to lande. Radikale Venstre vil arbejde for etablering af en fond til medfinansering af skoleture for danske klasser til Grønland og for grønlandske klasser til Dannark. Samarbejdet mellem højere uddannelsesinstitutioner - fx på DTU (Arktiske Ingeniører), Aalborg og Københavns universiteter og indenfor søfart og i flåden - bør styrkes yderligere. Radikale Venstre vil derfor arbejde for flere udvekslingsprogrammer og stipendier for gymnasieelever og universitetsstuderende i Danmark, som ønsker at inddrage Grønland som en del af deres studie. 4

5 Udsatte grønlændere i Danmark Fakta Radikale Venstre ser med bekymring på, at mange grønlændere (anslået , nogle mener langt flere) lever et udsat liv i Danmark. Grønlænderstrategien (Viden til gavn, Socialstyrelsen) godtgør, at grønlændere, der i forvejen har et stærkt netværk i Danmark, en brugbar uddannelse og ingen alvorlige medbragte belastningsfaktorer, klarer sig godt. Grønlændere, der flygter fra problemer, som flytter ind hos herboende familiemedlemmer, der eventuelt er socialt belastede, eller som står til at miste et boligtilskud hvis der registreres flere på adressen, klarer sig klart dårligere. (ibid). Eksisterende tiltag og supplement hertil Radikale Venstre anerkender, at der er kulturelle forskelle, der vanskeliggør en bosætning i Danmark. Derfor må det anses som værende yderst relevant, at der samarbejdes i Rigsfællesskabet om at lette disse menneskers omstilling. I Grønland er der allerede igangsat en informationskampagne hvor grønlændere, der påtænker at flytte til Danmark, kan orientere sig. Oplysninger findes i rigt mål på de offentlige hjemmesider. Dette tiltag er positivt, men ikke dækkende. For at imødekomme behov for hurtig og relevant hjælp til udsatte grønlændere i Danmark, anbefaler Radikale Venstre, at der til alle grønlændere, der bosætter sig i Danmark, udarbejdes en velkomstpakke, der indeholder vejledning om arbejdsmarkedet, boligmarkedet, børnepasning, sociale ydelser og lignende. Materialet tænkes udarbejdet af såvel grønlandske som danske eksperter på områderne, og på et sprog, der er umiddelbart forståeligt. Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunerne i højere grad er opmærksomme på tilflyttede borgere fra Grønland, så de grønlændere, der har behov for hjælp i form af tolkebistand, danskundervisning, jobsøgning, boligrådgivning m.v., får den fornødne hjælp og støtte. Derudover bør nyankommne grønlændere allerede ved ankomsten til lufthavnen tilbydes samme mulighed for assistance på modersmålet som andre ikke-dansktalende passagerer. Radikale Venstre hilser strategien for udsatte grønlændere, der skal sikre bedre inklusion og skabe bedre levevilkår for socialt udsatte grønlændere i Danmark, velkommen. Strategien løber fra og omfatter de fem største kommuner: København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Radikale Venstre ønsker, at strategien løbende bliver evalueret, og at de indsatser der virker formidles ud til inspiration for landets øvrige kommuner. Fremtidige indsatsområder Radikale Venstre vil arbejde for, at der løbende afsættes tilstrækkelige midler til kontinuerlige projekter og indsatser for de grønlandske børn i Danmark, som har det svært. Et eksempel på et sådant projekt er foreningen Grønlandske Børns projekt: Et bedre liv i Danmark, som henvender sig til det mindretal af børn, der på grund af kulturelle forskelle, svigt i hjemmet 5

6 og sprogvanskeligheder bærer rundt på store problemer som lavt selvværd, ensomhed og social isolation. Projektet modtager pt. satspuljemidler. Radikale Venstre støtter endvidere et forslag fremsat af Rådet for Socialt Udsatte om at etablere et pensionat for nytilkomne grønlændere uden bolig. Et pensionat vil dels kunne afhjælpe manglen på en selvstændig bolig og dels kunne yde kvalificeret vejledning om at etablere sig i Danmark. Endvidere må det ses som en forebyggende foranstaltning. Hjælp til grønlændere, der ønsker at vende hjem Radikale Venstre vil arbejde for, at det offentlige kan yde økonomisk hjælp til en tilbageflytning til Grønland til de grønlændere, som måtte ønske det, og som ikke har de fornødne midler hertil. Hjælpen foreslås ydet i samarbejde med den kommune i Grønland, som personen ønsker at flytte til, så det sikres, at vedkommende vender tilbage til en værdig tilværelse i Grønland. Arktis Baggrund Radikale Venstre mener, at man bør lægge vægt på de positive aspekter af internationalt samarbejde ved at tage udgangspunkt i inklusion og dialog. Arktiske erhvervssamarbejder og deltagelse i internationale fora bør indgå som vigtige redskaber i forbindelse med at udvikle diplomatiske relationer. Derfor bør der på det administrative og politiske niveau herske åbenhed, et højt informationsniveau og en fornuftig balance mellem autonomi og samarbejde indenfor Rigsfællesskabet. Arktisk Råd Radikale Venstre er positivt indstillet i forhold til at give lande med legitime interesser i området observatørstatus i Arktisk Råd, da dette både fremmer samarbejde og dialog samt opretholder Arktisk Råd som det primære samarbejdsorgan. Fuldbyrdet medlemskab skal dog forbeholdes stater med territoriel tilknytning til Arktis. Det Nordiske Samarbejde Danmark har i alt 20 pladser i Nordisk Råd, hvoraf 2 repræsenterer det grønlandske selvstyre. Ligeledes indgår de grønlandske fagministre (nalaakkersuisoq) i forskellige sammenhænge inden for beslutningsprocessen i Nordisk Ministerråd, hvor Grønland er med som selvstændigt medlem ligesom Åland og Færøerne. Hvert land har en stemme og alle beslutninger, som træffes i Nordisk Ministerråd gælder også Grønland, så længe de går hånd i hånd med den gældende selvstyreaftale. Nordisk Ministerråd har observatørstatus i Arktisk Råd, og Radikale Venstre ønsker at styrke Nordisk Råd og Åland, Færøernes og Grønlands stemme heri, ved at tematikker fra nordens udkantsområder prioriteres højere i arbejdet og materiale fra Nordisk Råd i højere grad bearbejdes og oversættes til nordens små sprog, herunder grønlandsk og færøsk. Nordpolen og territorielle spørgsmål Radikale Venstre anser det for essentielt, at Danmark står fast på de krav, der er fremsat i ansøgningerne til FN. Ifølge Havretskonventionen kan Danmark gøre krav på de områder, der ligger udenfor den fastsatte 200-sømilgrænse, der markerer vores farvandsterritorium, hvis der kan føres bevis for, at den kontinentalsokkel, som Grønland og dermed Rigsfællesskabet hviler 6

7 på, hænger sammen med havbunden under Nordpolen. Hidtidige undersøgelser peger på, at Danmark opfylder kravene om retten til havbunden under selve Nordpolen. Radikale Venstre anser det for essentielt at Danmark står fast på kravet om Nordpolen, men anerkender at der i Det Arktiske Ocean eksisterer overlapning med både Rusland og Canada. Samtidigt er det nødvendigt at finde den rette balance i samarbejdet indenfor Rigsfællesskabet for på bedste vis at sikre vore interesser, også i forbindelse med grænsedragninger ved Nordpolen. Relevante Ngo er kan eventuelt inddrages som høringspartnere i denne henseende. Radikale Venstre mener desuden det er vigtigt, at den nuværende militære tilstedeværelse i Arktis ikke optrappes. Internationalt beredskab Radikale Venstre mener, at det er nødvendigt at opgradere og udvikle beredskabet i Arktis i takt med, at nye sejlruter åbnes som følge af klimaforandringerne. Danmark har på nuværende tidspunkt ikke kapaciteten til at løfte opgaven i Arktis alene, og der bør samarbejdes internationalt på beredskabsområdet, eventuelt med inspiration hentet fra eksisterende fransk model, hvor en international beredskabsstyrke med deltagelse fra flere lande har vist sig at være meget effektiv. Der bør desuden formuleres en klar politik for rekruttering i forsvars- og redningstjenesterne. Det vil være en dyr affære for den offentlige sektor at være ene om at løfte rednings- og miljøberedskab i Arktis. Man kan derfor med fordel tænke privat kapacitet ind i beredskabet og eksempelvis inddrage rederier med arktiske aktiviteter for at indgå i et rednings- og miljøberedskab. 7

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram Vedtaget på HB-mødet d. 18. juni 2014 Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Principprogram Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne om bæredygtighed.

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND

MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND MENNESKE - RETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND STATUS 2014 Tilrettelæggelse:

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere