HBM/21/6/ juli 2004 J.nr ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004."

Transkript

1 HBM/21/6/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni juli 2004 J.nr ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen ( sidste del af punkt 3.12, punkt 4.1, 4.2, 4.4, punkt 5 og 6) Marianne Stannum Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Carsten B. Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Elisabeth Haase, sekretariatsleder Niels Erik Jensen (under punkt 3.1 og 3.2) Ann Sofie Orth (under punkt 3.4 og 3.12) Helge Andersen (under punkt 3.4, 3.8 og 3.10) Hanne Aasted (under punkt 3.5) Annelene Jalving (under punkt 3.11) Nina Holten (under punkt 3.11) Anne Guldager, fagbladsreferant Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Der forelå ingen godkendte referater til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Johnny Kuhrs møder med hhv. sundhedspolitisk ordfører Lone Møller, Socialdemokratiet og sundhedspolitisk ordfører Else Theill Sørensen, Konservative. Her havde DF fremført sine sundhedspolitiske synspunkter med udgangspunkt i genoptræningsrapporten, bestræbelser for etablering af Center for fysioterapeutisk forskning ved Syddansk Universitet og øget autonomi til fysioterapeuter. Den : Møde med Nordea Investment Management ang. varetagelse af DFs portefølje management. Fremover skal større salg af aktieporteføljer forinden aftales med DF. Dette indarbejdes i investeringsinstruks som udsendes med HB cirk.

2 HBM/21/6/ Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning. 3.1 J.nr Regnskaber Regnskaber for Danske Fysioterapeuter Som besluttet på HBM/27/5/2004/4.3 blev de endelige regnskaber for Danske Fysioterapeuter samt fonde inkl. revisionsprotokollatet forelagt til HBs godkendelse og underskrift. Derudover forelå de tilrettede bemærkninger til DFs regnskaber Ligeledes udkast til mindre detaljer regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance men uden specifikationer inkl. bemærkninger til forelæggelse for repræsentantskabet. De er i samme detaljeringsgrad som bemærkninger til regnskab til HB. Efter overførsel af uforbrugte midler i 2003 til 2004 vedrørende hhv. projekt TRstrategi og kommunale netværksansvarlige udviser DFs regnskab for 2003 et underskud på kr mod budgetterede på kr Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev regnskab for Danske Fysioterapeuter 2003, Konfliktfond A, Aktivitets- og udviklingspuljen, Forskningsfonden og revisionsprotokollatet. De tilrettede bemærkninger til hovedbestyrelsen til DFs regnskab 2003 blev godkendt med enkelte korrektioner og forslag til uddybninger. Hovedbestyrelsen besluttede, at der til repræsentantskabsmødet 2004 forelægges et mindre detaljeret regnskab Forelagte blev godkendt og underskrevet. Tilhørende bemærkninger til repræsentantskabet blev godkendt med enkelte korrektioner og forslag til uddybninger. Såfremt der er repræsentanter, der ønsker et komplet regnskab fremsendt, kan dette modtages efter kontakt til bogholderiet. 3.2 J.nr. 643 Eksklusioner/ restance Eksklusioner grundet kontingentrestance. Til HBs godkendelse blev uddelt korrigeret notat med indstilling om eksklusion af 12 medlemmer, der den er i kontingentrestance udover 3 måneder jf. lovenes 5, stk. 4. Medlemmerne er løbende blevet rykket, sidst ved brev af maj 2004, hvor de er orienteret om indstilling til eksklusion. HB tilsluttede sig de ihærdige bestræbelser der udøves for at indgå lempelige afdragsordninger for medlemmer i restance med det formål at bibeholde dem som medlemmer. Hovedbestyrelsen besluttede, at nævnte 12 medlemmer ekskluderes grundet kontingentrestance udover 3 måneder. Kredsbestyrelser, fagfora, faggrupper, fraktioner, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt indlejere og klinikejeren oplyses om eksklusionen. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen.

3 HBM/21/6/ J.nr Grønland Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland/Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut. Fysioterapeuter i Grønland (FIG) er en selvstændig forening med valgt formand og næstformand. FIG har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter, som blandt andet medfører, at fysioterapeuter der er ansat i Grønland, betaler kontingent til DF, som så igen dels afregner et beløb til Sundhedskartellet i Grønland og dels yder formand og næstformand i FIG et honorar. I maj 2003 skete der en revision af Samarbejdsaftale og opgavefordeling mellem FIG, DF og PPK (Sundhedskartellet i Grønland). Samarbejdsaftalen blev godkendt på HBM/28/8/2003 og var vedlagt. I forbindelse med at Samarbejdsaftalen blev ændret, afholdt FIG et medlemsmøde/generalforsamling. På dette møde blev det vedtaget, at foreningen skulle ændre navn fra Grønlandske Fysioterapeuter til Fysioterapeuter i Grønland. I forhold til tidligere er den eneste ændring i de vedlagte vedtægter, at Grønlandske Fysioterapeuter er ændret til Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland. Hovedbestyrelsen godkendte navneændring i Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland. 3.4 J.nr Sundhedsministeriet Fritvalgsordninger. HB havde en indledende drøftelse af øget brug af fritvalgsordninger inden for især det kommunale område og konsekvenser for fysioterapeuter. Herunder frit valg mellem genoptræning/fysioterapi i kommunen eller på Klinik for Fysioterapi og på tværs af kommunegrænsen inkl. mulighed for tillægsydelser og merkøb for egenbetaling. Til inspiration var vedlagt publikationen: Frit valg og kvalitet afregningsmodeller på de kommunale serviceområder, KL, ARF og flere ministerier, maj I publikationen redegøres for det øgede fokus på brugernes krav om bedre service på de enkelte serviceområder. En af måderne til bedre service kan være større valgfrihed for brugeren. Idegrundlaget for frit valg omhandler ønske om at borgerne oplever større grad af effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i ydelserne, der skal være differentierede så brugernes individuelle ønsker og behov tilgodeses. Øget grad af frit valg kan være ensbetydende med øget vægt på aktivitetsbaserede afregningssystemer, flere private leverandører, øget adskillelse mellem myndigheds- og leverandørrollerne og øget betydning af visitation som styringsredskab. Med til billedet hører også øget konkurrencepres og afvejning af de sociale hensyn hvad angår hhv. ressourcestærke og svage borgere. Det blev anført, at Sundhedsvæsenet skal tage hånd om de svageste i erkendelse af, at nogle har mere behov end andre og det må tendensen til en kundeagtig tilgang til sundhedsvæsenet ikke ændre på. Desuden bør egenbetaling ikke bringe nogle frem i køen frem for andre. Øget valgfrihed i den offentlige sektor og øget brug af private leverandører medfører øget indbyrdes konkurrence mellem fysioterapeuter. Det må DF forholde

4 HBM/21/6/ sig til. Det er vigtigt at erkende, at brugernes tilfredshed også beror på personalets engagement, imødekommenhed, venlighed mv. Øget frit valg indebærer mange indbyggede dilemmaer, hvor grundlæggende sundhedspolitiske og etiske aspekter er i spil. Danske Fysioterapeuter skal medvirke til at sikre faglig kvalitet og udvikling uanset regi for opgavens løsning og med udgangspunkt i bedst mulig varetagelse af patientens tarv. Danske Fysioterapeuter skal medvirke til at skabe ordentlige arbejdsvilkår for udøvelse af fysioterapi. Danske Fysioterapeuter skal markere sine synspunkter til øget grad af frit valg på sundhedsområdet. Herunder at frit valg og øget konkurrence ikke på alle områder er proportional med øget kvalitet og brugertilfredshed. Hovedbestyrelsen besluttede, at fortsætte sin drøftelse af fritvalgsordninger på sin konference januar 2005 og gerne med ekstern oplægsholder, som perspektiverer og nuancerer problemstillingerne. 3.5 J.nr FU-Stat Udtagelse af krav til OK 05 statens område samt nedsættelse af forhandlingsudvalg. Der er indsamlet og behandlet krav til OK 05 på statens område. Kravene er indsamlet via tillidsrepræsentanterne på de 2 overenskomstområder i staten CVU-erne og det øvrige statsområde (AT og Forsvarets BST). Der er endvidere indhentet krav fra rektorerne. Mest typisk er krav om generel lønstigning. Kravene er efterfølgende blevet behandlet dels på møde med tillidsrepræsentanterne på CVUerne, dels efter drøftelse med kontaktpersonen for rektorerne og efter drøftelse med tillidsrepræsentanterne for Arbejdstilsynet og Forsvarets BST plus øvrige. Der er i samme forbindelse nedsat to forhandlingsudvalg i henhold til den procedure, som blev godkendt på HBM/27/5/2004/4.2. Hovedbestyrelsen godkendte de indstillede krav til OK 05 på statens område både hvad angår generelle krav og særlige krav for overenskomstområderne. Samtidig godkendtes følgende sammensætning af de 2 forhandlingsudvalg efter forslag fra de respektive tillidsrepræsentanter: CVU området: Esther Skovhus, CVU Esbjerg og Lotte Petersen, CVU Syd, Næstved Suppleant: Jette Bangshaab, Sundheds CVU, Ålborg Inge Holm, Sundheds CVU, Ålborg, som rektorernes koordinerende kontaktperson uden plads i forhandlingsudvalget Arbejdstilsynet, BST og øvrige: Henrik Frydendahl, Arbejdstilsynet og Dorrit Falk, Forsvarets BST. 3.6 J.nr Kredskonf. Evaluering af afholdte kredskonference den 1. og 2. juni 2004 på Park Inn, Vejle. Emnerne på kredskonferencen var: 1. Danske Fysioterapeuters visioner, mål og værdier 2. Rapporten om genoptræning fra Mandag Morgen

5 HBM/21/6/ Erfaringsudveksling på tværs af kredse 4. Danske Fysioterapeuters politiske og administrative struktur. Der forelå opsamling af de skriftlige evalueringer fra kredskonferencen. Analogt hermed var HB enige i, at det generelle indtryk af kredskonferencens indhold og form rubriceres som rigtig god/god. Ligeledes at der til punktet om genoptræningsrapporten var afsat for lidt tid. Debatten på kredskonferencen var aktiv og kvalificeret. Det lover godt for debatten på kommende repræsentantskabsmøde om DFs visioner, struktur mv. HB betonede også værdien af en 2-dags konference, hvor man ikke skal underkende de erfaringsnetværk, der dannes i stunder med socialt samvær. Som altid er det vanskeligt, at finde balancen mellem afsat tid til gruppearbejde kontra afsat tid til plenumdebat. Evalueringen blev taget til efterretning. 3.7 J.nr Næstformandsvalg Evaluering af den administrative afvikling af næstformandsvalget Kredsformænd, HB og kandidater ved næstformandsvalget er givet mulighed for at evaluere den administrative afvikling af næstformandsvalget. Der er modtaget svar fra 2 kredsformænd og fra 3 kandidater, som var vedlagt. Der er langt overvejende positive tilbagemeldinger ang. antal, placering og afvikling af de regionale valgmøder. Ligeledes til fagbladets dækning af næstformandsvalget og særlige debatforum på hjemmesiden samt foreningens formidling af valgresultatet. Det generelle træk i de problematiske ting ved afviklingen er for sen annoncering af valgmøderne i forhold til afholdelse af de første valgmøder. Derudover kommentarer angående bestilling og betaling af togbilletter og hotelovernatning, regional placering af valgmøderne, behov for nærmere beskrivelse af næstformandshvervet samt problemer med tiltrædelse allerede 1.4. HB fandt behov for, at fagbladets produktionsplan/dato for udgivelse må justeres i forhold til tidligere annoncering af valgmøder mv. ved kommende formands- /næstformandsvalg. En optimal placering af regionale valgmøde i Sydjylland er vanskelig. Ved formandsvalget i 2000 blev der afholdt valgmøde i Vejle, som ved næstformandsvalget blev flyttet til Billund. Ved næste valgrunde må afholdelse i Esbjerg overvejes. Der var tilfredshed med skriftlig instruks fra sekretariatet til de kredse, der arrangerer de regionale valgmøder. Hovedbestyrelsens kommentarer til optimering af administrativ afvikling af næstformandsvalget blev taget til efterretning. Resume af besvarelserne inkl. HBs beslutning under punktet sendes til kredsformænd og kandidater ved næstformandsvalget. 3.8 J.nr FU-SOK Møde for orientering om overenskomstresultatet. Forhandlingsudvalget vedr. sygesikringsoverenskomsten indstiller til HB, at der fra Aktivitets- og udviklingspuljen (tidligere fond B) anvendes et beløb på indtil kr til dækning af møde for de praktiserendes kontaktpersoner og medlemmer af lokale samarbejdsudvalg (SU-SOK). Mødets formål er, at orientere

6 HBM/21/6/ om resultatet af overenskomst forhandlingerne med Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Forhandlingerne forventes afsluttet ved møde den 11. august 2004 og umiddelbart herefter vil der blive skriftlig urafstemning om overenskomstresultatet. Som led i budgetreduktionerne for 2004 vedtog hovedbestyrelsen i januar 2004, at årskonferencen i år skulle afholdes som et endagsarrangement. Det findes dog mest hensigtsmæssigt, at orienteringsmøde for kontaktpersoner og lokale SU-SOK medlemmer om overenskomst resultatet lægges sammen med årskonferencen til september 2004, således at konferencen samlet vil strække sig over 2 dage, hvis det er praktisk muligt vedr. booking af konferencested. HB gav udtryk for, at evt. behov for ekstraordinære aktiviteter grundet kommunalreformen må indarbejdes i forslag til budget 2005 og Herunder behov for at kontaktpersoner og lokale SU-SOK medlemmer drøfter de ændringer, som den kommunale strukturreform vil medføre på sygesikringsområdet i form af færre regions-samarbejdsudvalg med deraf følgende forøgelse af sagsmængden. Ligeledes drøftelse af en model for det fremtidige arbejde i samarbejdsudvalg samt kontaktpersoners antal og rolle i regionerne. Hovedbestyrelsen godkendte, at der fra Aktivitets- og udviklingspuljen kan anvendes et beløb på indtil kr til afholdelse af orienteringsmøde for de praktiserendes kontaktpersoner og medlemmer af de lokale samarbejdsudvalg om overenskomst resultatet på sygesikringsområdet. 3.9 J.nr Fagforum for Børnefys. Ændrede vedtægter for Fagforum for Børnefysioterapi under DF. På nylig afholdt generalforsamling i Fagforum for Børnefysioterapi er der vedtaget følgende ændringer i deres vedtægter: 6, stk. 3: Tilføjelse om offentliggørelse af afholdelse af generalforsamling på deres hjemmeside 6, stk. 4: Tilføjelse så dagsordenen for generalforsamlingen kan ses på deres hjemmeside 8, stk. 3: At det også er bestyrelsens ansvar, at fagforum har en hjemmeside (såfremt der er en fungerende web-redaktør), og at der udgives et medlemsblad enten i elektronisk eller i papirform (såfremt der er en redaktion). Derudover at referat fra generalforsamlingen lægges på deres hjemmeside forudsat etablering af et lukket medlemsforum. Hovedbestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter for Fagforum for Børnefysioterapi, som vedtaget på deres generalforsamling den 23. april J.nr. 461 Fraktioner Ændret benævnelse i stedet for fraktioner. Der var vedlagt henvendelse af 23. maj 2004 fra Fraktionen af Klinikker for Fysioterapi og Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter om navnemuligheder for en ny og fælles fraktion for praksissektoren. Dette i forbindelse med planer om fusion af de 2 praksisfraktioner i foråret Der var givet forskellige forslag til nyt navn for fusionen, hvor fraktion ikke indgår.

7 HBM/21/6/ I henhold til DFs standardvedtægter for fagforum, faggrupper og fraktioner skal der for faggrupper og fraktioner godkendt efter juni 2001 indgå hhv. benævnelsen faggruppe eller fraktion. Der er på HBM/17-18/9/2003/4.12 givet dispensation til Sammenslutningen af Frie Fysioterapeuter under DF i forhold til DFs love 8, så de frem til repræsentantskabsmødet 2004 har samme rettigheder som fraktioner, fagfora og faggrupper. Desuden har HB tilkendegivet, at de til RM 2004 vil fremsætte forslag til hvordan en sådan sammenslutning kan indpasses i DFs love. En ændring af grundlaget for godkendelse som fraktion, som også kan give anledning til en ny benævnelse. HBs drøftelse om anden benævnelse end fraktion tog udgangspunkt i en generel ændret betegnelse for nuværende og fremtidige fraktioner, da navnet fraktion for nogle har en odiøs klang. Der var velvillig indstilling til at finde en betegnelse, som flest mulige kan solidarisere sig med og som udtrykker samhørighed og fællesskab. Ligeledes at der stilles forslag herom til RM/22-23/10/2004. Eksempler fra andre organisationer blev nævnt: klubber, faglige sammenslutninger, faglige selskaber, landsråd mv. Hovedbestyrelsen genoptager sin drøftelse om ændret betegnelse for fraktioner på HBM/18/8/2004, hvor der forinden er indhentet flere oplysninger om andre organisationers betegnelser for landsdækkende undergrupperinger. Derudover rettes henvendelse til Dansk Sprog Nævn J.nr Etisk udvalg Udkast til revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinier. Der forelå referat fra møde i etisk udvalg hhv. den april og den 28. maj 2004 inkl. 1. udkast til revision af etiske retningslinier for fysioterapeuter og afledte konsekvensrettelser i DFs kollegiale vedtægter. Udkast til reviderede etiske retningslinier omhandler: Fysioterapeut patient relationen Fysioterapeut tværfaglige samarbejdsrelationer Fysioterapeut samfund Fysioterapeut fysioterapeut Baggrunden for udkast til revision af de etiske retningslinier er, at den foreliggende dokumentation sandsynliggør, at de etiske retningslinier ikke er almindeligt kendte af DFs medlemmer. Derudover finder medlemmerne dem ikke nærværende, men mener de er for overordnede og generelle. Danske Fysioterapeuter har tilsluttet sig WCPT s etiske retningslinier, som står i håndbogen umiddelbart foran DFs egne etiske retningslinier uden at det tydeligt fremgår, hvilken sammenhæng, der er mellem disse to sæt retningslinier. Det blev nævnt, at bestræbelser for øget fokus på etik ikke alene omhandler reviderede retningslinier. Eksempelvis afholdes der den 1. og 2. december 2004 temadage: Etik og god fysioterapi nordiske temadage om udvikling af professionens etik HB kommenterede 1. udkast til revision af DFs etiske retningslinier for fysioterapeuter, som i øvrigt fandtes meget gennemarbejdet og velovervejet. Fra kommentarerne skal nævnes medtagelse af overvejelser om benævnelsen:

8 HBM/21/6/ patient, klient, bruger, borger og lignende. Adskillelse mellem love og regler samt mere interne retningslinier. Evt. sanktionsmulighed ved overtrædelse af DFs etiske retningslinier (DFs love 5, stk. 5). Derudover revision af de kollegiale vedtægters bestemmelser om brug af titlen fysioterapeut i kombination med andre titler (punkt under annonceringsbestemmelser) grundet lempede bestemmelser for annoncering af sundhedsydelser. Hovedbestyrelsen godkendte, at etisk udvalg arbejder videre med udkast til revision af DFs etiske retningslinier for fysioterapeuter med afledte konsekvenser for de kollegiale vedtægter. HBs kommentarer inddrages i det udkast som senest forelægges til drøftelse på HBM/8-9/9/2004 med henblik på efterfølgende forelæggelse for repræsentantskabet oktober J.nr RM Repræsentantskabsmøde den 22. og 23. oktober 2004 indledende drøftelser. HB drøftede hhv. den skriftlige beretning, visioner for 2005 og 2006 samt forslag der konkret skal arbejdes videre med. Skriftlig beretning oktober 2002 september 2004 HB drøftede forslag til køreplan for beretningen. Disposition til indhold i beretningen til RM 2004 er med nogle justeringer og få ændringer analog med den såkaldte lange beretning til RM 2004 samt en hensigt om en lidt kortere beretning end sidst. Selvom hovedvægten skal lægges på at gøre rede for aktiviteterne i de forgangne to år skal alle afsnit også indeholde en del der peger fremad og i øvrigt være debatskabende. I lighed med sidst foreslås udarbejdet såvel en udførlig beretning til repræsentantskabet og en kort udgave til samtlige medlemmer, der udsendes med fagbladet. Hovedbestyrelsen godkendte udarbejdede forslag til overordnet indhold og arbejdsprocedure til den skriftlige beretning oktober 2002 september Herunder udarbejdelse af en udførlige beretning til repræsentantskabet og en kort udgave til samtlige medlemmer. Visioner for 2005 og 2006 De enkelte HB-medlemmer fremlagde mundtligt deres overvejelser om fortsættelse af større igangværende og evt. nye initiativer/projekter i 2005 og Kendetegnende for visionerne var ønske om at de igangsatte projekter gennemføres bedst muligt. Her tænkes på ændring af DFs politiske og administrative struktur, gennemførelse af de faglige projekter, øget fokus på børneområdet samt på sundhedsfremme og forebyggelse, øget indsats på beskæftigelsesområdet og opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen. Ligeledes større satsning på såvel netværksdannelse som på ildsjæle og iværksættere. Derudover fortsætte overvejelser om branding, effekten af digitalisering i DF og øget samarbejde i SAF. Hovedbestyrelsens visioner for 2005 og 2006 bruges som rettesnor for de fortsatte forberedelser til repræsentantskabsmødet 2004.

9 HBM/21/6/ Konkrete forslag til RM 2004 Der var vedlagt opsamling af tidligere tilkendegivelser om forslag, som HB vil fremsætte på RM Hovedbestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med forslag til lovændring, forslag til beslutning og forslag til budget med henblik på er der til drøftelse på HBM/18/8/2004 fremlægges så gennemarbejdede forslag som muligt J.nr. 426,9 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget. (Overført fra punkt 4.1. grundet HBs stillingtagen til udgiftskrævende aktiviteter). Der forelå referat fra møde i beskæftigelsesudvalget den 9. juni Udvalget havde drøftet de aktuelle arbejdsløshedstal, som i 2004 er højere end i 2002 og 2003 men stadig lavere end i 2001 og Udvalget foreslår, at der foretages en analyse af hvilke oplevelser, problemer, ønsker, behov osv., som arbejdsløse fysioterapeuter har. Konkret ved udarbejdelse af et spørgeskema som sendes til et repræsentativt udsnit af arbejdsløse fysioterapeuter. Den kvantitative undersøgelse kan udvides med telefon interview med få udvalgte. Det forventes at undersøgelsen ved brug af eksternt firma kan holdes inden for en ramme på max. kr Derudover påtænkes udarbejdelse af en 5 års prognose for antallet af erhvervsaktive fysioterapeuter med udgangspunkt i nuværende aldersfordeling. Denne aldersfordeling fremskrives med antallet af studerende, der bliver færdige de næste 5 år. Dernæst fratrækkes antallet der går på pension og erfaringsmæssigt forlader faget af andre grunde. Det bør give et billede af beskæftigelsessituationen om 5 år. Et billede som DF vurderes at være bedst til at forudsige. Viser det sig ved kontakt til Institut for Fremtidsforskning, at de kan give et mere kvalificeret bud på fremtiden, skal udgifter i forbindelse hermed forelægges til HBs godkendelse. Hovedbestyrelsen godkendte, at der foretages beskrevne behovsanalyse blandt arbejdsløse fysioterapeuter og bevilgede kr. max til gennemførelsen. Ligeledes at DF udarbejder beskrevne 5-års prognose over antallet af erhvervsaktive fysioterapeuter. Viser det sig ved nærmere sondering at godkendte ikke kan afholdes inden for bevilgede beløb, forudsætter en gennemførelse fornyet forelæggelse for hovedbestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering. 4.1 J.nr. 426,9 Beskæftigelsesudvalget 4.2 J.nr TR-råd Beskæftigelsesudvalget. Blev overført til punkt 3.13 grundet HBs stillingtagen til udgiftskrævende aktiviteter. Tillidsrepræsentantrådet (TR-rådet). Der var vedlagt referat fra møde i TR-rådet den 24. maj På mødet var der foretaget valg af formand for TR-rådet (genvalg af Elsebeth Iversen) samt valg af medlemmer til FU-OFF (Kirsten Thoke, Odd Hovden og Sannie Jørgensen).

10 HBM/21/6/ Derudover havde TR-rådet evalueret afholdte TR-landsmøde den og drøftet vejledning vedr. kontinuerlig professionel udvikling. Ydermere var rådet blevet orienteret om status for OK-forhandlingerne mv. Referatet blev taget til efterretning. 4.3 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget (AMU). Der var vedlagt referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 12. maj Udvalget havde bl.a. drøftet tillæg til sikkerhedsrepræsentanter i lighed med tillidsrepræsentanter for varetagelse af tillidshvervet (oversigt over Ny Løn til TR og SR pr udsendes som HB cirk.). Regeringens handlingsplan: Det gør vi ved sygefraværet var også drøftet. Derudover havde AMU aftalt emner og nærmere planlægning af årskonferencen den 28. september Kredskontorer og sekretariatet oplever et stigende antal henvendelser fra menige medlemmer om problemer med det psykiske arbejdsmiljø/samarbejdsproblemer mellem leder og ansatte. Igangværende arbejdsmiljøundersøgelse forventes at afdække problematikken. Det må overvejes om der f.eks. i regi af Sundhedskartellet kan iværksættes tiltag, så især ledere med få ansatte kvalificeres bedre til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Tiltag herom kan også inddrages i DFs lederstrategi, samarbejde med Lederfraktionen mv. Referatet blev taget til efterretning med nævnte kommentarer. 4.4 J.nr SHK Fælles domicil for Sundhedskartellets organisationer ved Kvæsthusbroen. I forlængelse af orientering til HB på møderne i april 2004 (E. 3) og maj 2004 (E. 2) har der på bestyrelsesmøde i SAF den været afholdt fornyet drøftelse vedrørende spørgsmålet om flytning til fælles domicil for Sundhedsorganisationerne ved Kvæsthusbroen. Udfra yderligere drøftelser med DSR om fremtidig styringsstruktur, fælles funktioner og økonomi har SAF bestyrelsen meldt deres beslutninger ind på mødet således: dbio (bioanalytikerne) har besluttet at flytte, uanset om andre organisationer i SAF flytter med DADJ (jordemødrene) har vedtaget det samme under forudsætning af, at dbio flytter ØKF (økonomaerne) vedtaget ikke at flytte ETF (ergoterapeuterne) vedtaget ikke at flytte DTP (tandplejerne) vedtaget ikke at flytte og DF meldt det samme. Begrundelserne fra de 4 organisationer om ikke at flytte er sammenfaldende, at når der ikke fra DSR har været tilkendegivelser om et tættere politisk samarbejde end bofællesskab, når der ikke har været åbning for en fælles styringsstruktur i et fremtidigt fællesskab, og når det ser ud til, at der er store økonomiske konsekvenser ved en flytning, så finder ingen af de 4 organisationer, at der er incitament til at flytte. Sidste korrespondance imellem DF/SAF/DSR var vedlagt. Der arbejdes nu i forretningsudvalget videre med omrokering i huset efter

11 HBM/21/6/ fraflytningerne (som tidligst kan ske efter ), med overvejelser om det fælles personale og om mulig dannelse af flere fælles funktionsmiljøer i SAF huset. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Personsag. E.2 To konferencer om rehabilitering (Johnny Kuhr). Rehabilitering i Danmark hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Torsdag den 26. august på Syddansk Universitet, Odense. Arrangør er Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborg-Centret i samarbejde med bl.a. Danske Fysioterapeuter. Solvejg Pedersen deltager som bestyrelsesmedlem i Rehab., Danmark Brian Errebo-Jensen, Carsten B. Jensen og Vibeke Laumann tilmeldes konferencen. Ønsker flere HB medlemmer at deltage gives besked til sekretariatet senest den 11. august 2004 Rehabilitering en konfeence om sammenhængende rehabiliterinsindsats. 28. og 29. september 2004, København. Arrangør: Institut for Kompetenceudvikling i samarbejde med SDU og Marselisborg Centret. Brian Errebo-Jensen deltager qua sin ansættelse i Ribe Amt. Ønskes tilmelding til konferencen rettes henvendelse til sekretariatet. Ad dagsordenens punkt 6:Evaluering af HB-mødet. HB evaluerede mødet. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/7/2/2006 1 21. februar 2006 J.nr. 421.1 UH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2006. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Erik Døssing ( punkt 4.2, 5 og 6) Carsten B. Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

13.12. 2011, kl. 13-17.30

13.12. 2011, kl. 13-17.30 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 13.12. 2011, kl. 13-17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.12. 2011 Deltagere: Helene Benfeldt,

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/27/5/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Referat af hovedbestyrelsesmøde den 27. maj 2004. HBM/27/5/2004 1 29. juni 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Tina Lambrecht

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere