HBM/21/6/ juli 2004 J.nr ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004."

Transkript

1 HBM/21/6/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni juli 2004 J.nr ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen ( sidste del af punkt 3.12, punkt 4.1, 4.2, 4.4, punkt 5 og 6) Marianne Stannum Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Carsten B. Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Elisabeth Haase, sekretariatsleder Niels Erik Jensen (under punkt 3.1 og 3.2) Ann Sofie Orth (under punkt 3.4 og 3.12) Helge Andersen (under punkt 3.4, 3.8 og 3.10) Hanne Aasted (under punkt 3.5) Annelene Jalving (under punkt 3.11) Nina Holten (under punkt 3.11) Anne Guldager, fagbladsreferant Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Der forelå ingen godkendte referater til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Johnny Kuhrs møder med hhv. sundhedspolitisk ordfører Lone Møller, Socialdemokratiet og sundhedspolitisk ordfører Else Theill Sørensen, Konservative. Her havde DF fremført sine sundhedspolitiske synspunkter med udgangspunkt i genoptræningsrapporten, bestræbelser for etablering af Center for fysioterapeutisk forskning ved Syddansk Universitet og øget autonomi til fysioterapeuter. Den : Møde med Nordea Investment Management ang. varetagelse af DFs portefølje management. Fremover skal større salg af aktieporteføljer forinden aftales med DF. Dette indarbejdes i investeringsinstruks som udsendes med HB cirk.

2 HBM/21/6/ Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning. 3.1 J.nr Regnskaber Regnskaber for Danske Fysioterapeuter Som besluttet på HBM/27/5/2004/4.3 blev de endelige regnskaber for Danske Fysioterapeuter samt fonde inkl. revisionsprotokollatet forelagt til HBs godkendelse og underskrift. Derudover forelå de tilrettede bemærkninger til DFs regnskaber Ligeledes udkast til mindre detaljer regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance men uden specifikationer inkl. bemærkninger til forelæggelse for repræsentantskabet. De er i samme detaljeringsgrad som bemærkninger til regnskab til HB. Efter overførsel af uforbrugte midler i 2003 til 2004 vedrørende hhv. projekt TRstrategi og kommunale netværksansvarlige udviser DFs regnskab for 2003 et underskud på kr mod budgetterede på kr Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev regnskab for Danske Fysioterapeuter 2003, Konfliktfond A, Aktivitets- og udviklingspuljen, Forskningsfonden og revisionsprotokollatet. De tilrettede bemærkninger til hovedbestyrelsen til DFs regnskab 2003 blev godkendt med enkelte korrektioner og forslag til uddybninger. Hovedbestyrelsen besluttede, at der til repræsentantskabsmødet 2004 forelægges et mindre detaljeret regnskab Forelagte blev godkendt og underskrevet. Tilhørende bemærkninger til repræsentantskabet blev godkendt med enkelte korrektioner og forslag til uddybninger. Såfremt der er repræsentanter, der ønsker et komplet regnskab fremsendt, kan dette modtages efter kontakt til bogholderiet. 3.2 J.nr. 643 Eksklusioner/ restance Eksklusioner grundet kontingentrestance. Til HBs godkendelse blev uddelt korrigeret notat med indstilling om eksklusion af 12 medlemmer, der den er i kontingentrestance udover 3 måneder jf. lovenes 5, stk. 4. Medlemmerne er løbende blevet rykket, sidst ved brev af maj 2004, hvor de er orienteret om indstilling til eksklusion. HB tilsluttede sig de ihærdige bestræbelser der udøves for at indgå lempelige afdragsordninger for medlemmer i restance med det formål at bibeholde dem som medlemmer. Hovedbestyrelsen besluttede, at nævnte 12 medlemmer ekskluderes grundet kontingentrestance udover 3 måneder. Kredsbestyrelser, fagfora, faggrupper, fraktioner, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt indlejere og klinikejeren oplyses om eksklusionen. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen.

3 HBM/21/6/ J.nr Grønland Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland/Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut. Fysioterapeuter i Grønland (FIG) er en selvstændig forening med valgt formand og næstformand. FIG har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter, som blandt andet medfører, at fysioterapeuter der er ansat i Grønland, betaler kontingent til DF, som så igen dels afregner et beløb til Sundhedskartellet i Grønland og dels yder formand og næstformand i FIG et honorar. I maj 2003 skete der en revision af Samarbejdsaftale og opgavefordeling mellem FIG, DF og PPK (Sundhedskartellet i Grønland). Samarbejdsaftalen blev godkendt på HBM/28/8/2003 og var vedlagt. I forbindelse med at Samarbejdsaftalen blev ændret, afholdt FIG et medlemsmøde/generalforsamling. På dette møde blev det vedtaget, at foreningen skulle ændre navn fra Grønlandske Fysioterapeuter til Fysioterapeuter i Grønland. I forhold til tidligere er den eneste ændring i de vedlagte vedtægter, at Grønlandske Fysioterapeuter er ændret til Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland. Hovedbestyrelsen godkendte navneændring i Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland. 3.4 J.nr Sundhedsministeriet Fritvalgsordninger. HB havde en indledende drøftelse af øget brug af fritvalgsordninger inden for især det kommunale område og konsekvenser for fysioterapeuter. Herunder frit valg mellem genoptræning/fysioterapi i kommunen eller på Klinik for Fysioterapi og på tværs af kommunegrænsen inkl. mulighed for tillægsydelser og merkøb for egenbetaling. Til inspiration var vedlagt publikationen: Frit valg og kvalitet afregningsmodeller på de kommunale serviceområder, KL, ARF og flere ministerier, maj I publikationen redegøres for det øgede fokus på brugernes krav om bedre service på de enkelte serviceområder. En af måderne til bedre service kan være større valgfrihed for brugeren. Idegrundlaget for frit valg omhandler ønske om at borgerne oplever større grad af effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i ydelserne, der skal være differentierede så brugernes individuelle ønsker og behov tilgodeses. Øget grad af frit valg kan være ensbetydende med øget vægt på aktivitetsbaserede afregningssystemer, flere private leverandører, øget adskillelse mellem myndigheds- og leverandørrollerne og øget betydning af visitation som styringsredskab. Med til billedet hører også øget konkurrencepres og afvejning af de sociale hensyn hvad angår hhv. ressourcestærke og svage borgere. Det blev anført, at Sundhedsvæsenet skal tage hånd om de svageste i erkendelse af, at nogle har mere behov end andre og det må tendensen til en kundeagtig tilgang til sundhedsvæsenet ikke ændre på. Desuden bør egenbetaling ikke bringe nogle frem i køen frem for andre. Øget valgfrihed i den offentlige sektor og øget brug af private leverandører medfører øget indbyrdes konkurrence mellem fysioterapeuter. Det må DF forholde

4 HBM/21/6/ sig til. Det er vigtigt at erkende, at brugernes tilfredshed også beror på personalets engagement, imødekommenhed, venlighed mv. Øget frit valg indebærer mange indbyggede dilemmaer, hvor grundlæggende sundhedspolitiske og etiske aspekter er i spil. Danske Fysioterapeuter skal medvirke til at sikre faglig kvalitet og udvikling uanset regi for opgavens løsning og med udgangspunkt i bedst mulig varetagelse af patientens tarv. Danske Fysioterapeuter skal medvirke til at skabe ordentlige arbejdsvilkår for udøvelse af fysioterapi. Danske Fysioterapeuter skal markere sine synspunkter til øget grad af frit valg på sundhedsområdet. Herunder at frit valg og øget konkurrence ikke på alle områder er proportional med øget kvalitet og brugertilfredshed. Hovedbestyrelsen besluttede, at fortsætte sin drøftelse af fritvalgsordninger på sin konference januar 2005 og gerne med ekstern oplægsholder, som perspektiverer og nuancerer problemstillingerne. 3.5 J.nr FU-Stat Udtagelse af krav til OK 05 statens område samt nedsættelse af forhandlingsudvalg. Der er indsamlet og behandlet krav til OK 05 på statens område. Kravene er indsamlet via tillidsrepræsentanterne på de 2 overenskomstområder i staten CVU-erne og det øvrige statsområde (AT og Forsvarets BST). Der er endvidere indhentet krav fra rektorerne. Mest typisk er krav om generel lønstigning. Kravene er efterfølgende blevet behandlet dels på møde med tillidsrepræsentanterne på CVUerne, dels efter drøftelse med kontaktpersonen for rektorerne og efter drøftelse med tillidsrepræsentanterne for Arbejdstilsynet og Forsvarets BST plus øvrige. Der er i samme forbindelse nedsat to forhandlingsudvalg i henhold til den procedure, som blev godkendt på HBM/27/5/2004/4.2. Hovedbestyrelsen godkendte de indstillede krav til OK 05 på statens område både hvad angår generelle krav og særlige krav for overenskomstområderne. Samtidig godkendtes følgende sammensætning af de 2 forhandlingsudvalg efter forslag fra de respektive tillidsrepræsentanter: CVU området: Esther Skovhus, CVU Esbjerg og Lotte Petersen, CVU Syd, Næstved Suppleant: Jette Bangshaab, Sundheds CVU, Ålborg Inge Holm, Sundheds CVU, Ålborg, som rektorernes koordinerende kontaktperson uden plads i forhandlingsudvalget Arbejdstilsynet, BST og øvrige: Henrik Frydendahl, Arbejdstilsynet og Dorrit Falk, Forsvarets BST. 3.6 J.nr Kredskonf. Evaluering af afholdte kredskonference den 1. og 2. juni 2004 på Park Inn, Vejle. Emnerne på kredskonferencen var: 1. Danske Fysioterapeuters visioner, mål og værdier 2. Rapporten om genoptræning fra Mandag Morgen

5 HBM/21/6/ Erfaringsudveksling på tværs af kredse 4. Danske Fysioterapeuters politiske og administrative struktur. Der forelå opsamling af de skriftlige evalueringer fra kredskonferencen. Analogt hermed var HB enige i, at det generelle indtryk af kredskonferencens indhold og form rubriceres som rigtig god/god. Ligeledes at der til punktet om genoptræningsrapporten var afsat for lidt tid. Debatten på kredskonferencen var aktiv og kvalificeret. Det lover godt for debatten på kommende repræsentantskabsmøde om DFs visioner, struktur mv. HB betonede også værdien af en 2-dags konference, hvor man ikke skal underkende de erfaringsnetværk, der dannes i stunder med socialt samvær. Som altid er det vanskeligt, at finde balancen mellem afsat tid til gruppearbejde kontra afsat tid til plenumdebat. Evalueringen blev taget til efterretning. 3.7 J.nr Næstformandsvalg Evaluering af den administrative afvikling af næstformandsvalget Kredsformænd, HB og kandidater ved næstformandsvalget er givet mulighed for at evaluere den administrative afvikling af næstformandsvalget. Der er modtaget svar fra 2 kredsformænd og fra 3 kandidater, som var vedlagt. Der er langt overvejende positive tilbagemeldinger ang. antal, placering og afvikling af de regionale valgmøder. Ligeledes til fagbladets dækning af næstformandsvalget og særlige debatforum på hjemmesiden samt foreningens formidling af valgresultatet. Det generelle træk i de problematiske ting ved afviklingen er for sen annoncering af valgmøderne i forhold til afholdelse af de første valgmøder. Derudover kommentarer angående bestilling og betaling af togbilletter og hotelovernatning, regional placering af valgmøderne, behov for nærmere beskrivelse af næstformandshvervet samt problemer med tiltrædelse allerede 1.4. HB fandt behov for, at fagbladets produktionsplan/dato for udgivelse må justeres i forhold til tidligere annoncering af valgmøder mv. ved kommende formands- /næstformandsvalg. En optimal placering af regionale valgmøde i Sydjylland er vanskelig. Ved formandsvalget i 2000 blev der afholdt valgmøde i Vejle, som ved næstformandsvalget blev flyttet til Billund. Ved næste valgrunde må afholdelse i Esbjerg overvejes. Der var tilfredshed med skriftlig instruks fra sekretariatet til de kredse, der arrangerer de regionale valgmøder. Hovedbestyrelsens kommentarer til optimering af administrativ afvikling af næstformandsvalget blev taget til efterretning. Resume af besvarelserne inkl. HBs beslutning under punktet sendes til kredsformænd og kandidater ved næstformandsvalget. 3.8 J.nr FU-SOK Møde for orientering om overenskomstresultatet. Forhandlingsudvalget vedr. sygesikringsoverenskomsten indstiller til HB, at der fra Aktivitets- og udviklingspuljen (tidligere fond B) anvendes et beløb på indtil kr til dækning af møde for de praktiserendes kontaktpersoner og medlemmer af lokale samarbejdsudvalg (SU-SOK). Mødets formål er, at orientere

6 HBM/21/6/ om resultatet af overenskomst forhandlingerne med Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Forhandlingerne forventes afsluttet ved møde den 11. august 2004 og umiddelbart herefter vil der blive skriftlig urafstemning om overenskomstresultatet. Som led i budgetreduktionerne for 2004 vedtog hovedbestyrelsen i januar 2004, at årskonferencen i år skulle afholdes som et endagsarrangement. Det findes dog mest hensigtsmæssigt, at orienteringsmøde for kontaktpersoner og lokale SU-SOK medlemmer om overenskomst resultatet lægges sammen med årskonferencen til september 2004, således at konferencen samlet vil strække sig over 2 dage, hvis det er praktisk muligt vedr. booking af konferencested. HB gav udtryk for, at evt. behov for ekstraordinære aktiviteter grundet kommunalreformen må indarbejdes i forslag til budget 2005 og Herunder behov for at kontaktpersoner og lokale SU-SOK medlemmer drøfter de ændringer, som den kommunale strukturreform vil medføre på sygesikringsområdet i form af færre regions-samarbejdsudvalg med deraf følgende forøgelse af sagsmængden. Ligeledes drøftelse af en model for det fremtidige arbejde i samarbejdsudvalg samt kontaktpersoners antal og rolle i regionerne. Hovedbestyrelsen godkendte, at der fra Aktivitets- og udviklingspuljen kan anvendes et beløb på indtil kr til afholdelse af orienteringsmøde for de praktiserendes kontaktpersoner og medlemmer af de lokale samarbejdsudvalg om overenskomst resultatet på sygesikringsområdet. 3.9 J.nr Fagforum for Børnefys. Ændrede vedtægter for Fagforum for Børnefysioterapi under DF. På nylig afholdt generalforsamling i Fagforum for Børnefysioterapi er der vedtaget følgende ændringer i deres vedtægter: 6, stk. 3: Tilføjelse om offentliggørelse af afholdelse af generalforsamling på deres hjemmeside 6, stk. 4: Tilføjelse så dagsordenen for generalforsamlingen kan ses på deres hjemmeside 8, stk. 3: At det også er bestyrelsens ansvar, at fagforum har en hjemmeside (såfremt der er en fungerende web-redaktør), og at der udgives et medlemsblad enten i elektronisk eller i papirform (såfremt der er en redaktion). Derudover at referat fra generalforsamlingen lægges på deres hjemmeside forudsat etablering af et lukket medlemsforum. Hovedbestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter for Fagforum for Børnefysioterapi, som vedtaget på deres generalforsamling den 23. april J.nr. 461 Fraktioner Ændret benævnelse i stedet for fraktioner. Der var vedlagt henvendelse af 23. maj 2004 fra Fraktionen af Klinikker for Fysioterapi og Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter om navnemuligheder for en ny og fælles fraktion for praksissektoren. Dette i forbindelse med planer om fusion af de 2 praksisfraktioner i foråret Der var givet forskellige forslag til nyt navn for fusionen, hvor fraktion ikke indgår.

7 HBM/21/6/ I henhold til DFs standardvedtægter for fagforum, faggrupper og fraktioner skal der for faggrupper og fraktioner godkendt efter juni 2001 indgå hhv. benævnelsen faggruppe eller fraktion. Der er på HBM/17-18/9/2003/4.12 givet dispensation til Sammenslutningen af Frie Fysioterapeuter under DF i forhold til DFs love 8, så de frem til repræsentantskabsmødet 2004 har samme rettigheder som fraktioner, fagfora og faggrupper. Desuden har HB tilkendegivet, at de til RM 2004 vil fremsætte forslag til hvordan en sådan sammenslutning kan indpasses i DFs love. En ændring af grundlaget for godkendelse som fraktion, som også kan give anledning til en ny benævnelse. HBs drøftelse om anden benævnelse end fraktion tog udgangspunkt i en generel ændret betegnelse for nuværende og fremtidige fraktioner, da navnet fraktion for nogle har en odiøs klang. Der var velvillig indstilling til at finde en betegnelse, som flest mulige kan solidarisere sig med og som udtrykker samhørighed og fællesskab. Ligeledes at der stilles forslag herom til RM/22-23/10/2004. Eksempler fra andre organisationer blev nævnt: klubber, faglige sammenslutninger, faglige selskaber, landsråd mv. Hovedbestyrelsen genoptager sin drøftelse om ændret betegnelse for fraktioner på HBM/18/8/2004, hvor der forinden er indhentet flere oplysninger om andre organisationers betegnelser for landsdækkende undergrupperinger. Derudover rettes henvendelse til Dansk Sprog Nævn J.nr Etisk udvalg Udkast til revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinier. Der forelå referat fra møde i etisk udvalg hhv. den april og den 28. maj 2004 inkl. 1. udkast til revision af etiske retningslinier for fysioterapeuter og afledte konsekvensrettelser i DFs kollegiale vedtægter. Udkast til reviderede etiske retningslinier omhandler: Fysioterapeut patient relationen Fysioterapeut tværfaglige samarbejdsrelationer Fysioterapeut samfund Fysioterapeut fysioterapeut Baggrunden for udkast til revision af de etiske retningslinier er, at den foreliggende dokumentation sandsynliggør, at de etiske retningslinier ikke er almindeligt kendte af DFs medlemmer. Derudover finder medlemmerne dem ikke nærværende, men mener de er for overordnede og generelle. Danske Fysioterapeuter har tilsluttet sig WCPT s etiske retningslinier, som står i håndbogen umiddelbart foran DFs egne etiske retningslinier uden at det tydeligt fremgår, hvilken sammenhæng, der er mellem disse to sæt retningslinier. Det blev nævnt, at bestræbelser for øget fokus på etik ikke alene omhandler reviderede retningslinier. Eksempelvis afholdes der den 1. og 2. december 2004 temadage: Etik og god fysioterapi nordiske temadage om udvikling af professionens etik HB kommenterede 1. udkast til revision af DFs etiske retningslinier for fysioterapeuter, som i øvrigt fandtes meget gennemarbejdet og velovervejet. Fra kommentarerne skal nævnes medtagelse af overvejelser om benævnelsen:

8 HBM/21/6/ patient, klient, bruger, borger og lignende. Adskillelse mellem love og regler samt mere interne retningslinier. Evt. sanktionsmulighed ved overtrædelse af DFs etiske retningslinier (DFs love 5, stk. 5). Derudover revision af de kollegiale vedtægters bestemmelser om brug af titlen fysioterapeut i kombination med andre titler (punkt under annonceringsbestemmelser) grundet lempede bestemmelser for annoncering af sundhedsydelser. Hovedbestyrelsen godkendte, at etisk udvalg arbejder videre med udkast til revision af DFs etiske retningslinier for fysioterapeuter med afledte konsekvenser for de kollegiale vedtægter. HBs kommentarer inddrages i det udkast som senest forelægges til drøftelse på HBM/8-9/9/2004 med henblik på efterfølgende forelæggelse for repræsentantskabet oktober J.nr RM Repræsentantskabsmøde den 22. og 23. oktober 2004 indledende drøftelser. HB drøftede hhv. den skriftlige beretning, visioner for 2005 og 2006 samt forslag der konkret skal arbejdes videre med. Skriftlig beretning oktober 2002 september 2004 HB drøftede forslag til køreplan for beretningen. Disposition til indhold i beretningen til RM 2004 er med nogle justeringer og få ændringer analog med den såkaldte lange beretning til RM 2004 samt en hensigt om en lidt kortere beretning end sidst. Selvom hovedvægten skal lægges på at gøre rede for aktiviteterne i de forgangne to år skal alle afsnit også indeholde en del der peger fremad og i øvrigt være debatskabende. I lighed med sidst foreslås udarbejdet såvel en udførlig beretning til repræsentantskabet og en kort udgave til samtlige medlemmer, der udsendes med fagbladet. Hovedbestyrelsen godkendte udarbejdede forslag til overordnet indhold og arbejdsprocedure til den skriftlige beretning oktober 2002 september Herunder udarbejdelse af en udførlige beretning til repræsentantskabet og en kort udgave til samtlige medlemmer. Visioner for 2005 og 2006 De enkelte HB-medlemmer fremlagde mundtligt deres overvejelser om fortsættelse af større igangværende og evt. nye initiativer/projekter i 2005 og Kendetegnende for visionerne var ønske om at de igangsatte projekter gennemføres bedst muligt. Her tænkes på ændring af DFs politiske og administrative struktur, gennemførelse af de faglige projekter, øget fokus på børneområdet samt på sundhedsfremme og forebyggelse, øget indsats på beskæftigelsesområdet og opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen. Ligeledes større satsning på såvel netværksdannelse som på ildsjæle og iværksættere. Derudover fortsætte overvejelser om branding, effekten af digitalisering i DF og øget samarbejde i SAF. Hovedbestyrelsens visioner for 2005 og 2006 bruges som rettesnor for de fortsatte forberedelser til repræsentantskabsmødet 2004.

9 HBM/21/6/ Konkrete forslag til RM 2004 Der var vedlagt opsamling af tidligere tilkendegivelser om forslag, som HB vil fremsætte på RM Hovedbestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med forslag til lovændring, forslag til beslutning og forslag til budget med henblik på er der til drøftelse på HBM/18/8/2004 fremlægges så gennemarbejdede forslag som muligt J.nr. 426,9 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget. (Overført fra punkt 4.1. grundet HBs stillingtagen til udgiftskrævende aktiviteter). Der forelå referat fra møde i beskæftigelsesudvalget den 9. juni Udvalget havde drøftet de aktuelle arbejdsløshedstal, som i 2004 er højere end i 2002 og 2003 men stadig lavere end i 2001 og Udvalget foreslår, at der foretages en analyse af hvilke oplevelser, problemer, ønsker, behov osv., som arbejdsløse fysioterapeuter har. Konkret ved udarbejdelse af et spørgeskema som sendes til et repræsentativt udsnit af arbejdsløse fysioterapeuter. Den kvantitative undersøgelse kan udvides med telefon interview med få udvalgte. Det forventes at undersøgelsen ved brug af eksternt firma kan holdes inden for en ramme på max. kr Derudover påtænkes udarbejdelse af en 5 års prognose for antallet af erhvervsaktive fysioterapeuter med udgangspunkt i nuværende aldersfordeling. Denne aldersfordeling fremskrives med antallet af studerende, der bliver færdige de næste 5 år. Dernæst fratrækkes antallet der går på pension og erfaringsmæssigt forlader faget af andre grunde. Det bør give et billede af beskæftigelsessituationen om 5 år. Et billede som DF vurderes at være bedst til at forudsige. Viser det sig ved kontakt til Institut for Fremtidsforskning, at de kan give et mere kvalificeret bud på fremtiden, skal udgifter i forbindelse hermed forelægges til HBs godkendelse. Hovedbestyrelsen godkendte, at der foretages beskrevne behovsanalyse blandt arbejdsløse fysioterapeuter og bevilgede kr. max til gennemførelsen. Ligeledes at DF udarbejder beskrevne 5-års prognose over antallet af erhvervsaktive fysioterapeuter. Viser det sig ved nærmere sondering at godkendte ikke kan afholdes inden for bevilgede beløb, forudsætter en gennemførelse fornyet forelæggelse for hovedbestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering. 4.1 J.nr. 426,9 Beskæftigelsesudvalget 4.2 J.nr TR-råd Beskæftigelsesudvalget. Blev overført til punkt 3.13 grundet HBs stillingtagen til udgiftskrævende aktiviteter. Tillidsrepræsentantrådet (TR-rådet). Der var vedlagt referat fra møde i TR-rådet den 24. maj På mødet var der foretaget valg af formand for TR-rådet (genvalg af Elsebeth Iversen) samt valg af medlemmer til FU-OFF (Kirsten Thoke, Odd Hovden og Sannie Jørgensen).

10 HBM/21/6/ Derudover havde TR-rådet evalueret afholdte TR-landsmøde den og drøftet vejledning vedr. kontinuerlig professionel udvikling. Ydermere var rådet blevet orienteret om status for OK-forhandlingerne mv. Referatet blev taget til efterretning. 4.3 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget (AMU). Der var vedlagt referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 12. maj Udvalget havde bl.a. drøftet tillæg til sikkerhedsrepræsentanter i lighed med tillidsrepræsentanter for varetagelse af tillidshvervet (oversigt over Ny Løn til TR og SR pr udsendes som HB cirk.). Regeringens handlingsplan: Det gør vi ved sygefraværet var også drøftet. Derudover havde AMU aftalt emner og nærmere planlægning af årskonferencen den 28. september Kredskontorer og sekretariatet oplever et stigende antal henvendelser fra menige medlemmer om problemer med det psykiske arbejdsmiljø/samarbejdsproblemer mellem leder og ansatte. Igangværende arbejdsmiljøundersøgelse forventes at afdække problematikken. Det må overvejes om der f.eks. i regi af Sundhedskartellet kan iværksættes tiltag, så især ledere med få ansatte kvalificeres bedre til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Tiltag herom kan også inddrages i DFs lederstrategi, samarbejde med Lederfraktionen mv. Referatet blev taget til efterretning med nævnte kommentarer. 4.4 J.nr SHK Fælles domicil for Sundhedskartellets organisationer ved Kvæsthusbroen. I forlængelse af orientering til HB på møderne i april 2004 (E. 3) og maj 2004 (E. 2) har der på bestyrelsesmøde i SAF den været afholdt fornyet drøftelse vedrørende spørgsmålet om flytning til fælles domicil for Sundhedsorganisationerne ved Kvæsthusbroen. Udfra yderligere drøftelser med DSR om fremtidig styringsstruktur, fælles funktioner og økonomi har SAF bestyrelsen meldt deres beslutninger ind på mødet således: dbio (bioanalytikerne) har besluttet at flytte, uanset om andre organisationer i SAF flytter med DADJ (jordemødrene) har vedtaget det samme under forudsætning af, at dbio flytter ØKF (økonomaerne) vedtaget ikke at flytte ETF (ergoterapeuterne) vedtaget ikke at flytte DTP (tandplejerne) vedtaget ikke at flytte og DF meldt det samme. Begrundelserne fra de 4 organisationer om ikke at flytte er sammenfaldende, at når der ikke fra DSR har været tilkendegivelser om et tættere politisk samarbejde end bofællesskab, når der ikke har været åbning for en fælles styringsstruktur i et fremtidigt fællesskab, og når det ser ud til, at der er store økonomiske konsekvenser ved en flytning, så finder ingen af de 4 organisationer, at der er incitament til at flytte. Sidste korrespondance imellem DF/SAF/DSR var vedlagt. Der arbejdes nu i forretningsudvalget videre med omrokering i huset efter

11 HBM/21/6/ fraflytningerne (som tidligst kan ske efter ), med overvejelser om det fælles personale og om mulig dannelse af flere fælles funktionsmiljøer i SAF huset. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Personsag. E.2 To konferencer om rehabilitering (Johnny Kuhr). Rehabilitering i Danmark hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Torsdag den 26. august på Syddansk Universitet, Odense. Arrangør er Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborg-Centret i samarbejde med bl.a. Danske Fysioterapeuter. Solvejg Pedersen deltager som bestyrelsesmedlem i Rehab., Danmark Brian Errebo-Jensen, Carsten B. Jensen og Vibeke Laumann tilmeldes konferencen. Ønsker flere HB medlemmer at deltage gives besked til sekretariatet senest den 11. august 2004 Rehabilitering en konfeence om sammenhængende rehabiliterinsindsats. 28. og 29. september 2004, København. Arrangør: Institut for Kompetenceudvikling i samarbejde med SDU og Marselisborg Centret. Brian Errebo-Jensen deltager qua sin ansættelse i Ribe Amt. Ønskes tilmelding til konferencen rettes henvendelse til sekretariatet. Ad dagsordenens punkt 6:Evaluering af HB-mødet. HB evaluerede mødet. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere