HBM/21/6/ juli 2004 J.nr ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004."

Transkript

1 HBM/21/6/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni juli 2004 J.nr ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen ( sidste del af punkt 3.12, punkt 4.1, 4.2, 4.4, punkt 5 og 6) Marianne Stannum Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Carsten B. Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende Elisabeth Haase, sekretariatsleder Niels Erik Jensen (under punkt 3.1 og 3.2) Ann Sofie Orth (under punkt 3.4 og 3.12) Helge Andersen (under punkt 3.4, 3.8 og 3.10) Hanne Aasted (under punkt 3.5) Annelene Jalving (under punkt 3.11) Nina Holten (under punkt 3.11) Anne Guldager, fagbladsreferant Ulla Andersen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift. Der forelå ingen godkendte referater til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten. 2.1 J.nr HBM Mødeaktivitetslisten. Til orientering i hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Johnny Kuhrs møder med hhv. sundhedspolitisk ordfører Lone Møller, Socialdemokratiet og sundhedspolitisk ordfører Else Theill Sørensen, Konservative. Her havde DF fremført sine sundhedspolitiske synspunkter med udgangspunkt i genoptræningsrapporten, bestræbelser for etablering af Center for fysioterapeutisk forskning ved Syddansk Universitet og øget autonomi til fysioterapeuter. Den : Møde med Nordea Investment Management ang. varetagelse af DFs portefølje management. Fremover skal større salg af aktieporteføljer forinden aftales med DF. Dette indarbejdes i investeringsinstruks som udsendes med HB cirk.

2 HBM/21/6/ Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning. 3.1 J.nr Regnskaber Regnskaber for Danske Fysioterapeuter Som besluttet på HBM/27/5/2004/4.3 blev de endelige regnskaber for Danske Fysioterapeuter samt fonde inkl. revisionsprotokollatet forelagt til HBs godkendelse og underskrift. Derudover forelå de tilrettede bemærkninger til DFs regnskaber Ligeledes udkast til mindre detaljer regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance men uden specifikationer inkl. bemærkninger til forelæggelse for repræsentantskabet. De er i samme detaljeringsgrad som bemærkninger til regnskab til HB. Efter overførsel af uforbrugte midler i 2003 til 2004 vedrørende hhv. projekt TRstrategi og kommunale netværksansvarlige udviser DFs regnskab for 2003 et underskud på kr mod budgetterede på kr Hovedbestyrelsen godkendte og underskrev regnskab for Danske Fysioterapeuter 2003, Konfliktfond A, Aktivitets- og udviklingspuljen, Forskningsfonden og revisionsprotokollatet. De tilrettede bemærkninger til hovedbestyrelsen til DFs regnskab 2003 blev godkendt med enkelte korrektioner og forslag til uddybninger. Hovedbestyrelsen besluttede, at der til repræsentantskabsmødet 2004 forelægges et mindre detaljeret regnskab Forelagte blev godkendt og underskrevet. Tilhørende bemærkninger til repræsentantskabet blev godkendt med enkelte korrektioner og forslag til uddybninger. Såfremt der er repræsentanter, der ønsker et komplet regnskab fremsendt, kan dette modtages efter kontakt til bogholderiet. 3.2 J.nr. 643 Eksklusioner/ restance Eksklusioner grundet kontingentrestance. Til HBs godkendelse blev uddelt korrigeret notat med indstilling om eksklusion af 12 medlemmer, der den er i kontingentrestance udover 3 måneder jf. lovenes 5, stk. 4. Medlemmerne er løbende blevet rykket, sidst ved brev af maj 2004, hvor de er orienteret om indstilling til eksklusion. HB tilsluttede sig de ihærdige bestræbelser der udøves for at indgå lempelige afdragsordninger for medlemmer i restance med det formål at bibeholde dem som medlemmer. Hovedbestyrelsen besluttede, at nævnte 12 medlemmer ekskluderes grundet kontingentrestance udover 3 måneder. Kredsbestyrelser, fagfora, faggrupper, fraktioner, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner samt indlejere og klinikejeren oplyses om eksklusionen. Generhvervelse af medlemskab kan først finde sted ved betaling af restancen.

3 HBM/21/6/ J.nr Grønland Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland/Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut. Fysioterapeuter i Grønland (FIG) er en selvstændig forening med valgt formand og næstformand. FIG har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter, som blandt andet medfører, at fysioterapeuter der er ansat i Grønland, betaler kontingent til DF, som så igen dels afregner et beløb til Sundhedskartellet i Grønland og dels yder formand og næstformand i FIG et honorar. I maj 2003 skete der en revision af Samarbejdsaftale og opgavefordeling mellem FIG, DF og PPK (Sundhedskartellet i Grønland). Samarbejdsaftalen blev godkendt på HBM/28/8/2003 og var vedlagt. I forbindelse med at Samarbejdsaftalen blev ændret, afholdt FIG et medlemsmøde/generalforsamling. På dette møde blev det vedtaget, at foreningen skulle ændre navn fra Grønlandske Fysioterapeuter til Fysioterapeuter i Grønland. I forhold til tidligere er den eneste ændring i de vedlagte vedtægter, at Grønlandske Fysioterapeuter er ændret til Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland. Hovedbestyrelsen godkendte navneændring i Vedtægter for Fysioterapeuter i Grønland. 3.4 J.nr Sundhedsministeriet Fritvalgsordninger. HB havde en indledende drøftelse af øget brug af fritvalgsordninger inden for især det kommunale område og konsekvenser for fysioterapeuter. Herunder frit valg mellem genoptræning/fysioterapi i kommunen eller på Klinik for Fysioterapi og på tværs af kommunegrænsen inkl. mulighed for tillægsydelser og merkøb for egenbetaling. Til inspiration var vedlagt publikationen: Frit valg og kvalitet afregningsmodeller på de kommunale serviceområder, KL, ARF og flere ministerier, maj I publikationen redegøres for det øgede fokus på brugernes krav om bedre service på de enkelte serviceområder. En af måderne til bedre service kan være større valgfrihed for brugeren. Idegrundlaget for frit valg omhandler ønske om at borgerne oplever større grad af effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i ydelserne, der skal være differentierede så brugernes individuelle ønsker og behov tilgodeses. Øget grad af frit valg kan være ensbetydende med øget vægt på aktivitetsbaserede afregningssystemer, flere private leverandører, øget adskillelse mellem myndigheds- og leverandørrollerne og øget betydning af visitation som styringsredskab. Med til billedet hører også øget konkurrencepres og afvejning af de sociale hensyn hvad angår hhv. ressourcestærke og svage borgere. Det blev anført, at Sundhedsvæsenet skal tage hånd om de svageste i erkendelse af, at nogle har mere behov end andre og det må tendensen til en kundeagtig tilgang til sundhedsvæsenet ikke ændre på. Desuden bør egenbetaling ikke bringe nogle frem i køen frem for andre. Øget valgfrihed i den offentlige sektor og øget brug af private leverandører medfører øget indbyrdes konkurrence mellem fysioterapeuter. Det må DF forholde

4 HBM/21/6/ sig til. Det er vigtigt at erkende, at brugernes tilfredshed også beror på personalets engagement, imødekommenhed, venlighed mv. Øget frit valg indebærer mange indbyggede dilemmaer, hvor grundlæggende sundhedspolitiske og etiske aspekter er i spil. Danske Fysioterapeuter skal medvirke til at sikre faglig kvalitet og udvikling uanset regi for opgavens løsning og med udgangspunkt i bedst mulig varetagelse af patientens tarv. Danske Fysioterapeuter skal medvirke til at skabe ordentlige arbejdsvilkår for udøvelse af fysioterapi. Danske Fysioterapeuter skal markere sine synspunkter til øget grad af frit valg på sundhedsområdet. Herunder at frit valg og øget konkurrence ikke på alle områder er proportional med øget kvalitet og brugertilfredshed. Hovedbestyrelsen besluttede, at fortsætte sin drøftelse af fritvalgsordninger på sin konference januar 2005 og gerne med ekstern oplægsholder, som perspektiverer og nuancerer problemstillingerne. 3.5 J.nr FU-Stat Udtagelse af krav til OK 05 statens område samt nedsættelse af forhandlingsudvalg. Der er indsamlet og behandlet krav til OK 05 på statens område. Kravene er indsamlet via tillidsrepræsentanterne på de 2 overenskomstområder i staten CVU-erne og det øvrige statsområde (AT og Forsvarets BST). Der er endvidere indhentet krav fra rektorerne. Mest typisk er krav om generel lønstigning. Kravene er efterfølgende blevet behandlet dels på møde med tillidsrepræsentanterne på CVUerne, dels efter drøftelse med kontaktpersonen for rektorerne og efter drøftelse med tillidsrepræsentanterne for Arbejdstilsynet og Forsvarets BST plus øvrige. Der er i samme forbindelse nedsat to forhandlingsudvalg i henhold til den procedure, som blev godkendt på HBM/27/5/2004/4.2. Hovedbestyrelsen godkendte de indstillede krav til OK 05 på statens område både hvad angår generelle krav og særlige krav for overenskomstområderne. Samtidig godkendtes følgende sammensætning af de 2 forhandlingsudvalg efter forslag fra de respektive tillidsrepræsentanter: CVU området: Esther Skovhus, CVU Esbjerg og Lotte Petersen, CVU Syd, Næstved Suppleant: Jette Bangshaab, Sundheds CVU, Ålborg Inge Holm, Sundheds CVU, Ålborg, som rektorernes koordinerende kontaktperson uden plads i forhandlingsudvalget Arbejdstilsynet, BST og øvrige: Henrik Frydendahl, Arbejdstilsynet og Dorrit Falk, Forsvarets BST. 3.6 J.nr Kredskonf. Evaluering af afholdte kredskonference den 1. og 2. juni 2004 på Park Inn, Vejle. Emnerne på kredskonferencen var: 1. Danske Fysioterapeuters visioner, mål og værdier 2. Rapporten om genoptræning fra Mandag Morgen

5 HBM/21/6/ Erfaringsudveksling på tværs af kredse 4. Danske Fysioterapeuters politiske og administrative struktur. Der forelå opsamling af de skriftlige evalueringer fra kredskonferencen. Analogt hermed var HB enige i, at det generelle indtryk af kredskonferencens indhold og form rubriceres som rigtig god/god. Ligeledes at der til punktet om genoptræningsrapporten var afsat for lidt tid. Debatten på kredskonferencen var aktiv og kvalificeret. Det lover godt for debatten på kommende repræsentantskabsmøde om DFs visioner, struktur mv. HB betonede også værdien af en 2-dags konference, hvor man ikke skal underkende de erfaringsnetværk, der dannes i stunder med socialt samvær. Som altid er det vanskeligt, at finde balancen mellem afsat tid til gruppearbejde kontra afsat tid til plenumdebat. Evalueringen blev taget til efterretning. 3.7 J.nr Næstformandsvalg Evaluering af den administrative afvikling af næstformandsvalget Kredsformænd, HB og kandidater ved næstformandsvalget er givet mulighed for at evaluere den administrative afvikling af næstformandsvalget. Der er modtaget svar fra 2 kredsformænd og fra 3 kandidater, som var vedlagt. Der er langt overvejende positive tilbagemeldinger ang. antal, placering og afvikling af de regionale valgmøder. Ligeledes til fagbladets dækning af næstformandsvalget og særlige debatforum på hjemmesiden samt foreningens formidling af valgresultatet. Det generelle træk i de problematiske ting ved afviklingen er for sen annoncering af valgmøderne i forhold til afholdelse af de første valgmøder. Derudover kommentarer angående bestilling og betaling af togbilletter og hotelovernatning, regional placering af valgmøderne, behov for nærmere beskrivelse af næstformandshvervet samt problemer med tiltrædelse allerede 1.4. HB fandt behov for, at fagbladets produktionsplan/dato for udgivelse må justeres i forhold til tidligere annoncering af valgmøder mv. ved kommende formands- /næstformandsvalg. En optimal placering af regionale valgmøde i Sydjylland er vanskelig. Ved formandsvalget i 2000 blev der afholdt valgmøde i Vejle, som ved næstformandsvalget blev flyttet til Billund. Ved næste valgrunde må afholdelse i Esbjerg overvejes. Der var tilfredshed med skriftlig instruks fra sekretariatet til de kredse, der arrangerer de regionale valgmøder. Hovedbestyrelsens kommentarer til optimering af administrativ afvikling af næstformandsvalget blev taget til efterretning. Resume af besvarelserne inkl. HBs beslutning under punktet sendes til kredsformænd og kandidater ved næstformandsvalget. 3.8 J.nr FU-SOK Møde for orientering om overenskomstresultatet. Forhandlingsudvalget vedr. sygesikringsoverenskomsten indstiller til HB, at der fra Aktivitets- og udviklingspuljen (tidligere fond B) anvendes et beløb på indtil kr til dækning af møde for de praktiserendes kontaktpersoner og medlemmer af lokale samarbejdsudvalg (SU-SOK). Mødets formål er, at orientere

6 HBM/21/6/ om resultatet af overenskomst forhandlingerne med Sygesikringens Forhandlingsudvalg. Forhandlingerne forventes afsluttet ved møde den 11. august 2004 og umiddelbart herefter vil der blive skriftlig urafstemning om overenskomstresultatet. Som led i budgetreduktionerne for 2004 vedtog hovedbestyrelsen i januar 2004, at årskonferencen i år skulle afholdes som et endagsarrangement. Det findes dog mest hensigtsmæssigt, at orienteringsmøde for kontaktpersoner og lokale SU-SOK medlemmer om overenskomst resultatet lægges sammen med årskonferencen til september 2004, således at konferencen samlet vil strække sig over 2 dage, hvis det er praktisk muligt vedr. booking af konferencested. HB gav udtryk for, at evt. behov for ekstraordinære aktiviteter grundet kommunalreformen må indarbejdes i forslag til budget 2005 og Herunder behov for at kontaktpersoner og lokale SU-SOK medlemmer drøfter de ændringer, som den kommunale strukturreform vil medføre på sygesikringsområdet i form af færre regions-samarbejdsudvalg med deraf følgende forøgelse af sagsmængden. Ligeledes drøftelse af en model for det fremtidige arbejde i samarbejdsudvalg samt kontaktpersoners antal og rolle i regionerne. Hovedbestyrelsen godkendte, at der fra Aktivitets- og udviklingspuljen kan anvendes et beløb på indtil kr til afholdelse af orienteringsmøde for de praktiserendes kontaktpersoner og medlemmer af de lokale samarbejdsudvalg om overenskomst resultatet på sygesikringsområdet. 3.9 J.nr Fagforum for Børnefys. Ændrede vedtægter for Fagforum for Børnefysioterapi under DF. På nylig afholdt generalforsamling i Fagforum for Børnefysioterapi er der vedtaget følgende ændringer i deres vedtægter: 6, stk. 3: Tilføjelse om offentliggørelse af afholdelse af generalforsamling på deres hjemmeside 6, stk. 4: Tilføjelse så dagsordenen for generalforsamlingen kan ses på deres hjemmeside 8, stk. 3: At det også er bestyrelsens ansvar, at fagforum har en hjemmeside (såfremt der er en fungerende web-redaktør), og at der udgives et medlemsblad enten i elektronisk eller i papirform (såfremt der er en redaktion). Derudover at referat fra generalforsamlingen lægges på deres hjemmeside forudsat etablering af et lukket medlemsforum. Hovedbestyrelsen godkendte de ændrede vedtægter for Fagforum for Børnefysioterapi, som vedtaget på deres generalforsamling den 23. april J.nr. 461 Fraktioner Ændret benævnelse i stedet for fraktioner. Der var vedlagt henvendelse af 23. maj 2004 fra Fraktionen af Klinikker for Fysioterapi og Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter om navnemuligheder for en ny og fælles fraktion for praksissektoren. Dette i forbindelse med planer om fusion af de 2 praksisfraktioner i foråret Der var givet forskellige forslag til nyt navn for fusionen, hvor fraktion ikke indgår.

7 HBM/21/6/ I henhold til DFs standardvedtægter for fagforum, faggrupper og fraktioner skal der for faggrupper og fraktioner godkendt efter juni 2001 indgå hhv. benævnelsen faggruppe eller fraktion. Der er på HBM/17-18/9/2003/4.12 givet dispensation til Sammenslutningen af Frie Fysioterapeuter under DF i forhold til DFs love 8, så de frem til repræsentantskabsmødet 2004 har samme rettigheder som fraktioner, fagfora og faggrupper. Desuden har HB tilkendegivet, at de til RM 2004 vil fremsætte forslag til hvordan en sådan sammenslutning kan indpasses i DFs love. En ændring af grundlaget for godkendelse som fraktion, som også kan give anledning til en ny benævnelse. HBs drøftelse om anden benævnelse end fraktion tog udgangspunkt i en generel ændret betegnelse for nuværende og fremtidige fraktioner, da navnet fraktion for nogle har en odiøs klang. Der var velvillig indstilling til at finde en betegnelse, som flest mulige kan solidarisere sig med og som udtrykker samhørighed og fællesskab. Ligeledes at der stilles forslag herom til RM/22-23/10/2004. Eksempler fra andre organisationer blev nævnt: klubber, faglige sammenslutninger, faglige selskaber, landsråd mv. Hovedbestyrelsen genoptager sin drøftelse om ændret betegnelse for fraktioner på HBM/18/8/2004, hvor der forinden er indhentet flere oplysninger om andre organisationers betegnelser for landsdækkende undergrupperinger. Derudover rettes henvendelse til Dansk Sprog Nævn J.nr Etisk udvalg Udkast til revision af Danske Fysioterapeuters etiske retningslinier. Der forelå referat fra møde i etisk udvalg hhv. den april og den 28. maj 2004 inkl. 1. udkast til revision af etiske retningslinier for fysioterapeuter og afledte konsekvensrettelser i DFs kollegiale vedtægter. Udkast til reviderede etiske retningslinier omhandler: Fysioterapeut patient relationen Fysioterapeut tværfaglige samarbejdsrelationer Fysioterapeut samfund Fysioterapeut fysioterapeut Baggrunden for udkast til revision af de etiske retningslinier er, at den foreliggende dokumentation sandsynliggør, at de etiske retningslinier ikke er almindeligt kendte af DFs medlemmer. Derudover finder medlemmerne dem ikke nærværende, men mener de er for overordnede og generelle. Danske Fysioterapeuter har tilsluttet sig WCPT s etiske retningslinier, som står i håndbogen umiddelbart foran DFs egne etiske retningslinier uden at det tydeligt fremgår, hvilken sammenhæng, der er mellem disse to sæt retningslinier. Det blev nævnt, at bestræbelser for øget fokus på etik ikke alene omhandler reviderede retningslinier. Eksempelvis afholdes der den 1. og 2. december 2004 temadage: Etik og god fysioterapi nordiske temadage om udvikling af professionens etik HB kommenterede 1. udkast til revision af DFs etiske retningslinier for fysioterapeuter, som i øvrigt fandtes meget gennemarbejdet og velovervejet. Fra kommentarerne skal nævnes medtagelse af overvejelser om benævnelsen:

8 HBM/21/6/ patient, klient, bruger, borger og lignende. Adskillelse mellem love og regler samt mere interne retningslinier. Evt. sanktionsmulighed ved overtrædelse af DFs etiske retningslinier (DFs love 5, stk. 5). Derudover revision af de kollegiale vedtægters bestemmelser om brug af titlen fysioterapeut i kombination med andre titler (punkt under annonceringsbestemmelser) grundet lempede bestemmelser for annoncering af sundhedsydelser. Hovedbestyrelsen godkendte, at etisk udvalg arbejder videre med udkast til revision af DFs etiske retningslinier for fysioterapeuter med afledte konsekvenser for de kollegiale vedtægter. HBs kommentarer inddrages i det udkast som senest forelægges til drøftelse på HBM/8-9/9/2004 med henblik på efterfølgende forelæggelse for repræsentantskabet oktober J.nr RM Repræsentantskabsmøde den 22. og 23. oktober 2004 indledende drøftelser. HB drøftede hhv. den skriftlige beretning, visioner for 2005 og 2006 samt forslag der konkret skal arbejdes videre med. Skriftlig beretning oktober 2002 september 2004 HB drøftede forslag til køreplan for beretningen. Disposition til indhold i beretningen til RM 2004 er med nogle justeringer og få ændringer analog med den såkaldte lange beretning til RM 2004 samt en hensigt om en lidt kortere beretning end sidst. Selvom hovedvægten skal lægges på at gøre rede for aktiviteterne i de forgangne to år skal alle afsnit også indeholde en del der peger fremad og i øvrigt være debatskabende. I lighed med sidst foreslås udarbejdet såvel en udførlig beretning til repræsentantskabet og en kort udgave til samtlige medlemmer, der udsendes med fagbladet. Hovedbestyrelsen godkendte udarbejdede forslag til overordnet indhold og arbejdsprocedure til den skriftlige beretning oktober 2002 september Herunder udarbejdelse af en udførlige beretning til repræsentantskabet og en kort udgave til samtlige medlemmer. Visioner for 2005 og 2006 De enkelte HB-medlemmer fremlagde mundtligt deres overvejelser om fortsættelse af større igangværende og evt. nye initiativer/projekter i 2005 og Kendetegnende for visionerne var ønske om at de igangsatte projekter gennemføres bedst muligt. Her tænkes på ændring af DFs politiske og administrative struktur, gennemførelse af de faglige projekter, øget fokus på børneområdet samt på sundhedsfremme og forebyggelse, øget indsats på beskæftigelsesområdet og opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen. Ligeledes større satsning på såvel netværksdannelse som på ildsjæle og iværksættere. Derudover fortsætte overvejelser om branding, effekten af digitalisering i DF og øget samarbejde i SAF. Hovedbestyrelsens visioner for 2005 og 2006 bruges som rettesnor for de fortsatte forberedelser til repræsentantskabsmødet 2004.

9 HBM/21/6/ Konkrete forslag til RM 2004 Der var vedlagt opsamling af tidligere tilkendegivelser om forslag, som HB vil fremsætte på RM Hovedbestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med forslag til lovændring, forslag til beslutning og forslag til budget med henblik på er der til drøftelse på HBM/18/8/2004 fremlægges så gennemarbejdede forslag som muligt J.nr. 426,9 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget. (Overført fra punkt 4.1. grundet HBs stillingtagen til udgiftskrævende aktiviteter). Der forelå referat fra møde i beskæftigelsesudvalget den 9. juni Udvalget havde drøftet de aktuelle arbejdsløshedstal, som i 2004 er højere end i 2002 og 2003 men stadig lavere end i 2001 og Udvalget foreslår, at der foretages en analyse af hvilke oplevelser, problemer, ønsker, behov osv., som arbejdsløse fysioterapeuter har. Konkret ved udarbejdelse af et spørgeskema som sendes til et repræsentativt udsnit af arbejdsløse fysioterapeuter. Den kvantitative undersøgelse kan udvides med telefon interview med få udvalgte. Det forventes at undersøgelsen ved brug af eksternt firma kan holdes inden for en ramme på max. kr Derudover påtænkes udarbejdelse af en 5 års prognose for antallet af erhvervsaktive fysioterapeuter med udgangspunkt i nuværende aldersfordeling. Denne aldersfordeling fremskrives med antallet af studerende, der bliver færdige de næste 5 år. Dernæst fratrækkes antallet der går på pension og erfaringsmæssigt forlader faget af andre grunde. Det bør give et billede af beskæftigelsessituationen om 5 år. Et billede som DF vurderes at være bedst til at forudsige. Viser det sig ved kontakt til Institut for Fremtidsforskning, at de kan give et mere kvalificeret bud på fremtiden, skal udgifter i forbindelse hermed forelægges til HBs godkendelse. Hovedbestyrelsen godkendte, at der foretages beskrevne behovsanalyse blandt arbejdsløse fysioterapeuter og bevilgede kr. max til gennemførelsen. Ligeledes at DF udarbejder beskrevne 5-års prognose over antallet af erhvervsaktive fysioterapeuter. Viser det sig ved nærmere sondering at godkendte ikke kan afholdes inden for bevilgede beløb, forudsætter en gennemførelse fornyet forelæggelse for hovedbestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering. 4.1 J.nr. 426,9 Beskæftigelsesudvalget 4.2 J.nr TR-råd Beskæftigelsesudvalget. Blev overført til punkt 3.13 grundet HBs stillingtagen til udgiftskrævende aktiviteter. Tillidsrepræsentantrådet (TR-rådet). Der var vedlagt referat fra møde i TR-rådet den 24. maj På mødet var der foretaget valg af formand for TR-rådet (genvalg af Elsebeth Iversen) samt valg af medlemmer til FU-OFF (Kirsten Thoke, Odd Hovden og Sannie Jørgensen).

10 HBM/21/6/ Derudover havde TR-rådet evalueret afholdte TR-landsmøde den og drøftet vejledning vedr. kontinuerlig professionel udvikling. Ydermere var rådet blevet orienteret om status for OK-forhandlingerne mv. Referatet blev taget til efterretning. 4.3 J.nr AMU Arbejdsmiljøudvalget (AMU). Der var vedlagt referat fra møde i arbejdsmiljøudvalget den 12. maj Udvalget havde bl.a. drøftet tillæg til sikkerhedsrepræsentanter i lighed med tillidsrepræsentanter for varetagelse af tillidshvervet (oversigt over Ny Løn til TR og SR pr udsendes som HB cirk.). Regeringens handlingsplan: Det gør vi ved sygefraværet var også drøftet. Derudover havde AMU aftalt emner og nærmere planlægning af årskonferencen den 28. september Kredskontorer og sekretariatet oplever et stigende antal henvendelser fra menige medlemmer om problemer med det psykiske arbejdsmiljø/samarbejdsproblemer mellem leder og ansatte. Igangværende arbejdsmiljøundersøgelse forventes at afdække problematikken. Det må overvejes om der f.eks. i regi af Sundhedskartellet kan iværksættes tiltag, så især ledere med få ansatte kvalificeres bedre til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Tiltag herom kan også inddrages i DFs lederstrategi, samarbejde med Lederfraktionen mv. Referatet blev taget til efterretning med nævnte kommentarer. 4.4 J.nr SHK Fælles domicil for Sundhedskartellets organisationer ved Kvæsthusbroen. I forlængelse af orientering til HB på møderne i april 2004 (E. 3) og maj 2004 (E. 2) har der på bestyrelsesmøde i SAF den været afholdt fornyet drøftelse vedrørende spørgsmålet om flytning til fælles domicil for Sundhedsorganisationerne ved Kvæsthusbroen. Udfra yderligere drøftelser med DSR om fremtidig styringsstruktur, fælles funktioner og økonomi har SAF bestyrelsen meldt deres beslutninger ind på mødet således: dbio (bioanalytikerne) har besluttet at flytte, uanset om andre organisationer i SAF flytter med DADJ (jordemødrene) har vedtaget det samme under forudsætning af, at dbio flytter ØKF (økonomaerne) vedtaget ikke at flytte ETF (ergoterapeuterne) vedtaget ikke at flytte DTP (tandplejerne) vedtaget ikke at flytte og DF meldt det samme. Begrundelserne fra de 4 organisationer om ikke at flytte er sammenfaldende, at når der ikke fra DSR har været tilkendegivelser om et tættere politisk samarbejde end bofællesskab, når der ikke har været åbning for en fælles styringsstruktur i et fremtidigt fællesskab, og når det ser ud til, at der er store økonomiske konsekvenser ved en flytning, så finder ingen af de 4 organisationer, at der er incitament til at flytte. Sidste korrespondance imellem DF/SAF/DSR var vedlagt. Der arbejdes nu i forretningsudvalget videre med omrokering i huset efter

11 HBM/21/6/ fraflytningerne (som tidligst kan ske efter ), med overvejelser om det fælles personale og om mulig dannelse af flere fælles funktionsmiljøer i SAF huset. Orienteringen blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt. E.1 Personsag. E.2 To konferencer om rehabilitering (Johnny Kuhr). Rehabilitering i Danmark hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Torsdag den 26. august på Syddansk Universitet, Odense. Arrangør er Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborg-Centret i samarbejde med bl.a. Danske Fysioterapeuter. Solvejg Pedersen deltager som bestyrelsesmedlem i Rehab., Danmark Brian Errebo-Jensen, Carsten B. Jensen og Vibeke Laumann tilmeldes konferencen. Ønsker flere HB medlemmer at deltage gives besked til sekretariatet senest den 11. august 2004 Rehabilitering en konfeence om sammenhængende rehabiliterinsindsats. 28. og 29. september 2004, København. Arrangør: Institut for Kompetenceudvikling i samarbejde med SDU og Marselisborg Centret. Brian Errebo-Jensen deltager qua sin ansættelse i Ribe Amt. Ønskes tilmelding til konferencen rettes henvendelse til sekretariatet. Ad dagsordenens punkt 6:Evaluering af HB-mødet. HB evaluerede mødet. For referat Ulla Andersen faglig konsulent

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA HBM/16/4/2002 1 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA

HBM/6/10/2004 1. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA HBM/6/10/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2004. Korrigeret 27. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Solvejg Pedersen Lise Hansen Marianne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen

HBM/16/3/2004 1. Suppleanterne: Ulla Kildall Hejbøl, Kirsten Thoke, Kirsten Ægidius og Sinne Christensen HBM/16/3/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2004. 7. april 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003.

HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. juni 2003. HBM/3/6/2003 1 18. juni 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Lise Hansen Carsten B. Jensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/12/1/2006 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2006. 19. januar 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure (under punkt 3.5, punkt 5 og 6) Erik Døssing Frank Kure Vibeke Laumann

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes.

HBM/14/12/2004 1. Lene Olsen meddelte, at hun udtræder af HB pr. 1.1.2005 grundet jobskifte. Suppleant Erik Døssing indkaldes. HBM/14/12/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2004. Til stede: Johnny Kuhr ( punkt 4.6 4.10, punkt 5 og 6) Birgitte Kure Lise Hansen Solvejg Pedersen Frank Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. august 2004 j.nr. 426.80 AJ Vedr.: Referat af møde i Etisk Udvalg den 11. august 2004 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo-

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer DANSKE FYSIOTERAPETER EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 Bilag 6 ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer Fremsat af: Hovedbestyrelsen AD DAGSORDENENS PUNKT 4a FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2.

Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2010. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2010 blev afholdt således: Tid: Fredag den 12. og lørdag den 13. november 2010. Sted: Nyborg Strand

Læs mere

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving

Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving Til medlemmerne af Etisk Udvalg 25. juni 2003 j.nr. 426.80 AJ Referat af møde i Etisk Udvalg den 19. juni 2003 Til stede: Britta Bakkensen, Dorthe Maagaard, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen,

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun. Afbud: Sandra Kollerup

Læs mere

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003.

HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2003. HBM/24/4/2003 1 5. maj 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Vibeke Laumann Solvejg

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 14. april 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM marts 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2016:

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den , kl 2.1.13, ES/Bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, torsdag den 13.12.2012, kl. 13-17.30 Mødet blev afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/7/2/2006 1 21. februar 2006 J.nr. 421.1 UH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2006. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Erik Døssing ( punkt 4.2, 5 og 6) Carsten B. Jensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 HBM/15/3/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 3. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen Eva

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005.

HBM/17/3/2005 1. 8. april J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. HBM/17/3/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2005. 8. april J.nr. 411.10 UH Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud. Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Deltagere: Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Karin Horsted, Marie Kaas, Kamilla Mercado, Camilla Mohr Nielsen, Helle Svendsen, Silja Junker

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012.

Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2012. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt således: Tid: Fredag den 2. og lørdag den 3. november 2012. Sted: Nyborg Strand Hotel

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ

RM/07-08/11/2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2008. REFERAT 13.novemberer 2008 J.nr. 412-2006 KFN/SJ Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2008 blev afholdt således: Tid: Fredag den 7. og lørdag

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. 25. juni 2007 J.nr. 421.1 EH/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B.

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere