Børnehaven Solhjem Læreplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehaven Solhjem Læreplan 2012"

Transkript

1 Børnehaven Solhjem Læreplan 2012 Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf / mail: /

2 Indholdsfortegnelse Målsætning for institutionen 3 Pædagogikkens i praksis 4 Læreplanen for børnehaven 5 1. Barnets alsidige personlige udvikling og personlige kompetencer 5 2. Sociale kompetencer 7 3. Sprog 8 4. Krop og bevægelse Kendskab til naturen og naturfænomener Kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier 12 Børn med særlige behov 13 Elementer i pædagogikken 15 Vi anser det for vigtigt. 16 2

3 Overordnet målsætning for Børnehaven Solhjem: At barnet udvikler forudsætninger for at blive et harmonisk, alsidigt og selvstændigt menneske, der kan tage initiativer. Som mennesker er vi til dels af naturen, og gennem opdragelse / dannelse udvikler vi kultur. Bevægelsen er sprogets forudsætning, der igen giver grundlag for sociale kompetencer og personlig udvikling. Fokuspunkterne i lærerplanen udtrykker tilsammen en helhed og er hinandens forudsætning. Dannelsesmålet er frie, selvstændige mennesker, der kan være ansvarlige i fællesskabet. 3

4 Pædagogikken i praksis Når Rudolf Steiner-pædagogikken omsættes praktisk, er det i første omgang de grundlæggende kvaliteter vi holder os for øje. Gennem iagttagelse af barnets generelle udvikling finder vi en mængde fællestræk, som vi alment forsøger at tilgodese i udformningen af dagligdagen i børnehaven. I forhold til det enkelte barn iagttages de mere specielle udtryk, som behandles individuelt. I dagligdagen forholder vi os til, at barnet sanser verden og igennem sine efterlignings-kræfter, forvandler omgivelsernes indtryk i ydre bevægelse, sprog, leg etc. at barnet trives ved at leve i faste rytmer, og at genkendelighed og forudsigelighed i dagligdagen udvikler den tillid og tryghed, der er grundlaget for en harmonisk udvikling. at den lovmæssige udvikling af barnets bevægelse, sprog og tænkning, der kan iagttages gennem dets leg, kan opdeles i karakteristiske afsnit: Gå, tale, tænke / bevægelse, sprog, fantasi, forestilling, tænkning. Således er det barnets opgave indtil det 3. år at rejse sig op og få orientering i rummet, dernæst at erhverve sig sproget og dermed anlægget til tænkningen. Samtidig begynder barnet at efterligne omgivelserne på en legende måde. Fra det år er fantasien udviklet så vidt, at barnet ikke bare handler, men i efterlignende leg forvandler de ting, det oplever. På dette alderstrin udviser barnet stor fantasi, når det gælder forvandling af oplevelser. Ved 5. års alderen har barnet fået frigjort sin fantasi og forestillingsevne. Det kan nu begynde at danne indre billeder, som udformes i legen. Rollelegene får her deres store betydning. På dette alderstrin tager legen nu en anden form. Barnet kan forestille sig en legs forløb, inden det udfører den, og det er ikke længere bundet til et fast forløb, men ved på forhånd hvilke ting, det skal bruge i en leg. I erkendelse af barnets behov for rytme og genkendelighed, belivende sanseindtryk og efterligningsværdige voksne som forbilleder kan dagligdagen indrettes på mangfoldige måder alt efter omstændighederne. For at tilgodese rytme og genkendelighed opdeles dagens forløb, så den består af forskellige gøremål, der i princippet gentages hver dag. Ikke på en stiv og pedantisk måde, men i et levende åndedræt, der tager hensyn til, hvordan gruppen og de enkelte børn trives. Tilrettelæggelse af dagen så den skifter mellem frie og mere samlede beskæftigelser, forstærker den rytmiske proces, og børnenes koncentration i de enkelte ting øges. 4

5 Læreplanen i børnehaven Læreplanens fokusområder er: Barnets personlige udvikling og personlige kompetencer Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Børn med særlige behov Barnets alsidige personlige udvikling og kompetence: Selvoplevelse Selvfølelse Selvbevidsthed. Udgangspunktet for at kunne udvikle sig er tillid. Tillid til de voksne og til verden som sådan. Tillid opnås i en tryg, rytmisk dagligdag med forudsigelighed, hvor barnet i mødet med pædagoger oplever at tro på sig selv og sine evner til at møde verdens udfordringer. Det enkelte barn skal kunne føle sig set, forstået og anerkendt på egne forudsætninger. Ved at udvikle øvrige kompetenceområder understøttes samtidig dannelse af personligheden. Vi arbejder med udviklingen af de personlige kompetencer og dannelse af identitet gennem efterligning og ved - at opleve, - at kende, - at mestre: Barnets måde at opleve sine omgivelser på gør, at det naturligt lærer allerbedst gennem efterligning ved at lade sig inspirere af de voksne handlinger og meningsfulde gøremål i praktiske og kunstneriske arbejdsprocesser. Barnet optager omgivelsernes gebærder og bevægelser, handlemåder og stemninger. Barnet sanser verden og forvandler den i nye udtryk. Vi lader barnet opleve begreberne gennem handling og iagttagelse, selvfølgeligt og ledsaget af sproget. At hvert barn føler sig set, hørt og forstået. Der hilses hver dag på det enkelte barn, og i samlingsstunden bliver alle børn nævnt ved navn også de børn, der er fraværende. Det viser børnene, at de også 5

6 er med i børnehavens liv og bevidsthed, når de ikke er til stede - det er vigtigt at blive husket. I barnets børnehavetid arbejdes på at bibringe barnet de alsidige basiskompetencer, som er grundlag for dets videre udvikling i skolen. Gennem oplevelse af elementerne og legetøj i god kvalitet, og ved at indrette omgivelserne bevidst sansestimulerende og oplevelsesorienteret giver vi en impuls til udvikling af en velfungerende sanse- og oplevelsesevne. Gennem fortællinger, eventyr, sanglege og samtale i en varm atmosfære stimulerer vi udviklingen af en solid sprogkompetence hos barnet. Vi giver impulser til udvikling af fantasi ved eksempelvis at lade barnet deltage i rollespil, og således giver vi det mulighed for selv at udfolde sig skabende i sin leg. Vi lader børnene skabe frit ud fra deres ideer i situationer, hvor de eksperimenterer og arbejder med farver, bivoks og andre materialer eller selvopfundne lege, og vi hjælper på vej, hvis det er nødvendigt. Dette udvikler børnenes evne til at motivere sig selv og tro på egne evner. Vi samtaler og handler i fællesskab, men giver også rum til at handle alene eller i mindre grupper. Vi tager hensyn til de små og hjælper de store børn med at orientere sig i forhold til rettigheder og pligter. I løbet af børnenes ophold i børnehaven tilstræber vi at bibringe dem etiske normer, der kan styrke et stærkt indre liv og sunde værdier. Det gør vi gennem fortælling af eventyr og afholdelse af årstidsfester, hvor vi gennem bl.a. fortælling og handling viser almene idealer, der kan danne grundlag for egne værdier - det sande, det skønne og det gode. Barnet skal føle sig som en vigtig del af børnehavens daglige liv ved dagligt at deltage i alle børnehavens gøremål. Det kunne være at lave mad, dække bord, vaske op, rydde op samt deltage i pleje af legeplads og have. Barnet skal opleve de voksnes meningsfyldte handlinger. Børnene påskønnes for deres bidrag, og de opfordres til at deltage i forhold til deres alder og evner. De store børn opfordres til at tage vare på de mindre, lege med dem og hjælpe dem. De påskønnes for deres indsats og får ad den vej tro på egne evner og betydning. De små børn får ad den vej bedre kontakt til og lærer noget af de store og bliver set og værdsat. Der fortælles dagligt eventyr og historier i børnehaven. Ud fra eventyrerne og historierne skaber børn og pædagoger med jævne mellemrum rollespil, hvor børnene frivilligt påtager sig forskellige roller. Her får de prøvet sig selv af i forskellige mere eller mindre krævende situationer og kan udvikle fantasi, selvfølelse og selvtillid i forhold til disse. Vi stimulerer gennem bevægelsesmuligheder, udøvelse af legeeurytmi og sangleg. I den frie leg med enkle materialer og simpelt, smukt legetøj udfordres børnenes evne til at skabe selv, og i sanglege øves børnenes evne til forestilling og kunstnerisk udtryk. 6

7 2. Sociale kompetencer Solhjems målsætning. Et grundlæggende mål for Solhjem er, at hvert barn udvikler sin egenart og individualitet i en social sammenhæng. At hvert barn bliver en unik personlighed, der kan og vil bidrage til fællesskabet. Hvert barn bliver betragtet og behandlet som et individ med eget temperament, egen livshistorie, egen skæbne. Sociale kompetencer øves: I den frie leg hvor børnene selv tilrettelægger og forvandler legetemaer i samspil med andre børn. Igennem deltagelse i sanglege og eurytmi, hvor børnene skal indgå i en større sammenhæng og forholde sig til at være en del af en større gruppe. Ved sammen med andre at deltage i daglige gøremål, måltider og festligheder. Børnene møder hinanden, samarbejder og får, under vejledning fra de voksne, mulighed for at lære at være en positiv del af en større helhed. Ved at vi gør ting i fællesskab og samtale under vejs øves børnene i at aflæse signaler fra andre og øver sig i samarbejdets kunst. Ved konflikter trøster de voksne og illustrerer med ord og bevægelse, hvordan man får en god kontakt til hinanden. De voksne hjælper børnene til at forklare sig / udtrykke sig, trøste eller smile. Pædagogerne sørger for i deres omgang med omverdenen at udvise tydelig omsorg for mennesker, dyr og planter, ja det skabte i almindelighed. Ligeledes sørges der for i valg af eventyr og fortællinger, at vælge tekster, hvor også empati og omsorg betones. Børnene, især de store, opfordres til omsorg og til at hjælpe de små. Respekt for egne og andres grænser. I børnehaven har vi få og enkle regler for, hvad der er tilladt og forbudt. I og med at børnene har forskellige grænser for, hvad de accepterer og afviser, hjælper pædagogerne børnene afhængigt af situationen til at udtrykke, hvad de vil, og hvad de afviser. Dette øves især med de større børn. 7

8 3. Sprog Solhjems målsætning er; at sproget øves, udvikles og beherskes. at barnet kan kommunikere sprogligt med omverdenen, og at det kan udtrykke sine behov. at barnet inden skolealderen kan udtrykke sig klart på et forståeligt dansk og har et passende ordforråd. at barnet får mulighed for at udvikle sit nonverbale sprog gennem mimik, kropssprog og andre udtryksmåder. (mimik, gestik, gebærde) at barnet udvikler en nysgerrighed over for sproget. Sproglige kompetencer øves: Ved dagligt at høre og selv fortælle historier og eventyr sige rim og remser lege sanglege og fingerlege. Ved at opmuntre barnet til at fortælle om oplevelser det har haft og lære at lytte når andre fortæller. Ved at lytte til barnet og opmuntre det til at formulere sig sprogligt og at opmuntre det til at give udtryk for dets behov. Ved at hjælpe barnet med dialogen med andre børn. Ved at prioritere dialogisk læsning. Ved at pædagogerne er bevidste om understøttende sprogstrategier. 8

9 Sammenhæng: At børnene udfordres til sproglig kreativitet både gennem strukturerede og spontane aktiviteter. Mål: Hvad vil vi opnå Tiltag: Hvad gør vi? Tegn: Hvad ser vi? Evaluering: Hvordan registrerer vi? Sproglig kompetence, hvor barnet kan udtrykke sine ønsker, tanker og behov verbalt At kommunikere: barn /barn og barn/voksen Bruge åbne spørgsmål i forhold til barnets formuleringer og handlinger opfordre dem til at fortælle Børnene vil gerne fortælle og forklare sig de formulerer sig sprogligt i stedet for at udtrykke sig nonverbalt (f.eks. i konflikter) Ved på stuemøder at konstatere om børnene har den sproglige kompetance Sprogbeherskelse hvor barnet kan formulere en fortælling sammenhængende Øver fortælling/formulering i f.eks. morgensamling. Spørge børnene på tur om oplevelser eller andet Børnene vil og kan fortælle en historie eller oplevelse sammenhængende _ _ Sprogbeherskelse hvor barnet oplever lyde og rytme i sproget Vi synger, laver rim og remser, vrøvlevers ofte med ledsagende bevægelser Børnene deltager aktivt, og begynder selv at lege med sproget _ _ Udvikle børnenes receptive og produktive ordforråd Dialogisk læsning Samtaler i hverdagen både planlagte og spontane Børnene får et større ordforråd _ _ 9

10 4. Krop og bevægelse Solhjems målsætning er: At barnets oplevelse af at beherske og være godt tilstede i sin krop bliver styrket. At barnet udvikler lyst og mod til fysisk aktivitet og oplever glæden ved at bevæge og udfolde sig. At hoppe, danse, løbe, klatre, kravle og springe. At balance og koordination af egenbevægelse øves både fin - og grovmotorisk. Krop og bevægelse øves: Ved at børnene deltager I børnehavens daglige aktiviteter, der rummer mange gøremål, som er gavnlige for udvikling af barnets egenbevægelse. I køkkenaktiviteter såvel som i forberedelse til årstidsfester med klipning og klistring, samt fingerlege og modellering af bivoks m.m. styrkes og udvikles den finere egenbevægelse. I sanglege og udendørs leg øves og styrkes grovere egenbevægelse samtidig med, at sprogfærdighed og balance øves. Gennem sanglege og andre bevægelseslege gøres det at bevæge sig naturligt, tiltrækkende og morsomt. Inde og ude skaber vi muligheder for, at børnene kan bygge fx. huler. Legepladsen formes, så børnene kan bevæge sig i forskellige niveauer, gemme sig, løbe og klatre. Desuden får børnene mulighed for at hjælpe de voksne med at rive, feje og luge. Her øves brug af værktøjer. Indenfor vil der i forbindelse med årstidsfester være fremstilling af mange forskellige små håndværksting. Eksempelvis lanterner, træting, fremstilling af små håndarbejder eller fletning af halmkranse. Og der er fri adgang til farvekridt og papir, og børnene maler og tegner dagligt. Børnene har mulighed for at deltage i madlavning og bagning, og det virker for de allerfleste børn meget motiverende på lysten til at bevæge sig i den finmotoriske sfære. Børnene kommer dagligt på legepladsen, der er indrettet som naturlegeplads med bakker, klatretræer og rigeligt med jord, vand, sand etc. Eller børnene kommer ud at gå tur, hvilket styrker deres bevægelsesorganisme og generelle sundhedstilstand. Vi sørger for at give plads til, at børnene kan hvile sig. Ved at have en afvekslende rytme, hvor vi dagen igennem veksler mellem tilrettelagt aktivitet og fri leg, sørger vi for, at børnene ikke stresses. 10

11 5. Kendskab til: Naturen og naturfænomener Solhjems målsætning er: At give barnet mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen på alle årstider og at udvikle respekt for natur og miljø. Kompetencemålet øves: Ved at gøre udflugter til en fornøjelig oplevelse for børnene, og derved grundlægge en basal glæde ved naturen. Det gøres bl.a. ved at sørge for, at børnene er godt klædt på, således at de får mulighed for under udflugten at bevæge sig frit og lege, og at turens længde tilpasses børnenes alder og vejrliget. Ved at respekten formidles ved små fortællinger om naturens væsener, dyr og planter og insekter, om deres glæde og smerte. Det er vigtigt, at de voksne opfører sig forbilledligt, både ude og hjemme ved for eks. ikke at kaste affald og vise medlidenhed med sårede dyr og planter. Ved at barnet får mulighed for at opleve naturen og de fire elementer med alle sanser. I løbet af børnenes tid i børnehaven og gennem de aktiviteter og oplevelses muligheder, der tilbydes, kommer børnene i kontakt med alle aspekter i ovennævnte. På legepladsen og udflugterne opleves jordelementet. På legepladsen gives der mulighed for gravning og formning i sand, oplevelser med jord i plejearbejdet i haven såning, lægning af blomsterløg og plantning leg med vådt ler og jord i regnvejr. Her kommer vandelementet med. Luftelementet mødes på ture i blæsevejr. Der laves papirflyvere, som børnene kan lege med ude som inde og ved høsttid skilles avnerne fra kornet udendørs i blæsevejr. Ildens element mødes både ude og inde ved stearinlys, hvor de voksne viser forsigtighed, omhu og respekt. Udendørs laves bål til at bage snobrød og pandekager. Børnene får mulighed for at opleve naturen som kilde til æstetiske oplevelser og at opleve den som et rum for leg og fantasi. På vores udflugter udtrykker pædagogerne glæde og beundring ved, at vi sammen med børnene oplever og tilskynder børnene til at betragte livets ytringer, dyr og planter, med respekt og glæde. Vi samler fx smukke sten, blade, kogler, træstykker og kastanjer, som tages med hjem i børnehaven og bruges som legemateriale. At barnet har mulighed for at opleve naturen som kundskabsområde. De større børnehavebørn viser ofte en vågen interesse for en mere præcis viden om naturen med deres mange spørgsmål. De voksne tilstræber at tilfredsstille deres videbegærlighed med konkrete, korte forklaringer og opfordrer dem til selv at gøre iagttagelser. 11

12 6. Kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier Solhjems målsætning er: At barnet får en almen dannelse. At barnet udvikler en æstetisk sans. At barnet øver forskellige kulturelle udtryksformer så som sang, leg, dans, drama, musik og fortælling. At de voksne overordnet bestræber sig på at være gode forbilleder for børnene i deres sprog, handlinger og holdninger. Målet øves: I samtale og fortælling øves sprogets kunst og kunsten at lytte. I sanglegen eksempelvis forskellige årstiders udtryk eller håndværkets bevægelser og i sangens melodiske rytme og stemning. I eurytmien udtrykker vi sprogets lyde i harmoniske bevægelser. I tegning og malning skildrer børnene deres indtryk og sindsstemninger i farver. I legen efterligner, udtrykker og afprøver børnene deres indtryk af verden og livet, og deres behov for at forme det. Forældre og børn hilses ved ankomst og afsked, så vidt det er muligt med håndtryk og et godmorgen og et farvel. Vi prøver, efterhånden som børnene er parate til det også at få øjenkontakt, således at vi hver især ved, at vi har set hinanden. Ved måltiderne øver vi os på at spørge om maden, række videre til de andre etc. Vi begynder sammen efter et lille vers og siger også tak for mad. Børnehavens indretning og farvevalg bestræbes at være smuk og hensigtsmæssig, og der udsmykkes med naturmaterialer i forhold til årstiden. Legetøjet er smukt bearbejdet og lavet af naturmaterialer (træ, glas, keramik, uld, silke m.m.) At børnene skal have tilstrækkelig tid til egen disposition. Børnehavens rytme, hvor vi veksler mellem planlagte aktiviteter og fri leg, gør, at børnene hver dag også har egen tid til rådighed og ikke stresses. Afhængig af det enkelte barns behov, er der mulighed for, at det for en kortere eller længere periode kan få lov at være sig selv eller hvile, udover den af pædagogerne for gruppen planlagte rytme. 12

13 Børn med særlige behov: I en moderne verden med mange skift og forandringer vil mange børn på et tidspunkt have særlige behov. Ofte i forbindelse med forældrenes liv. I denne kontekst arbejder vi med temaet. Så vidt muligt arbejder vi med de særlige behov i den samlede pædagogik, da de almendannende elementer ofte kan udformes så behovene imødekommes. Derudover rettes særlig opmærksomhed på særligt truede børn. Børn med særlige livssituationer, udviklingsforstyrrelser eller sociale omstændigheder. Særlig opmærksomhed rettes mod forhold, hvor den skærpede underretningspligt kan komme i spil. På personalemøder / stuemøder følges og drøftes alle børns trivsel og sundhed, udvikling og læring. Børn med særlige behov kunne være: Adoptivbørn. Børn af enlige mødre / fædre. Børn, for tidligt født. Børn af forældre i krise / skilsmisse / depression / sygdom. Børn i familier med socialt ringere vilkår. Børn af alt for travle forældre. Børn med mange flytninger og forskellige papmødre / fædre. Børn med særlig konstitution, der giver problemfyldt adfærd. Børn der får ringe kost hjemme. / Overvægtige børn. Børn hvor computerspil og fjernsyn fylder alt for meget. 13

14 Sammenhæng: Børn med særlige behov: Hvor der ud fra en særlig bekymring iagttages og vurderes særlige behov iværksættes en strategi / handleplan for at imødekomme behovet. Der kan være tale om alm. utilpashed ved livssituationen, udviklingsforstyrrelser eller sociale omstændigheder. Særlig opmærksomhed rettes mod forhold hvor den skærpede underretningspligt kan komme i spil. Mål: Tiltag: Tegn: Evaluering: Hvad vil vi opnå? Imødekomme behovet! At blive opmærksom på og se, samt udvikle strategi, handleplan. At pædagogerne har den viden og kompetence, der skal til for at yde støtte. Fælles bestræbelse sammen med forældrene. Samarbejde, trykke forældre. Hvad gør vi? Iagttage, observere, samt i-talesætte det enkelte barns behov. Ved kurser, gennem supervision og ved at søge faglig vejledning, råd. Samtaler, åbenhed / ærlighed, strategier, handleplaner. Hvad ser vi? Lave delmål for fælles indsats, samtale med kolleger, samt forældre, evt. PPR. Særlig opmærksomhed på personalemøder (børnebehandling), stuemøder, supervision. Ved brug af SUSmateriale, Kuno Beller, Evt. ved brug af PPR etc. Talepædagog / læge Informere forældrene undervejs / inddrage den i processen, skabe tryghed omkring deres barn. Registrering / vurdering Vurdere forløbet i fastlagte intervaller. Notere: Notere forløb: Notere forløb: 14

15 Elementer i pædagogikken: Årets rytme, årstidsfesterne. Alt, hvad der sker i børnehaven, er præget af årstiden og sammen med børnene lægger vi et stort arbejde i årstidsfesterne: Høstfest, michaelsfest, lanternefest, advendtsfest, jul, hellig tre konger, fastelavn, påske, pinse og sommerfest. Der hører mange forberedelser med til festerne, og det er en stor dag for børnene, når en fest bliver fejret. Et år er lang tid for at barn. At noget fejres på samme måde år efter år giver genkendelsesglæde og er med til at skabe tryghed og tillid. Sanglege I sanglegen møder vi sprogets rytme og lyd og livets fænomener på en legende melodisk måde. Vi øver de forskellige roller i sanglegene. Børnene får prøvet sig selv af, og øver sproget og bevægelsen uforpligtede, da det er leg. Gruppens og de voksnes indsats bærer og hjælper også de børn, som måske i andre situationer er tilbageholdende eller har svært ved sproget eller bevægelsen. Eventyr De små børn i børnehavealderen lever i en billedverden. De forstår bedst billedsprog, fortællingens og eventyrets sprog. I børnehaven fortælles hver dag et remseeventyr eller et folkeeventyr, nogle gange ledsaget af et dukkespil. I eventyrernes malende beskrivelser oplever barnet i drømmende form menneskets møde med godt og ondt og muligheden for at udvikle identitet ved at medopleve fortællingernes drama. Eurytmi Eurytmien er en bevægelsesform, hvor sprogets lyde og udtryk forbindes i smukke harmoniske bevægelser, og hvor sproget udtrykkes i bestemte gestus. I børnehaven har vi legeeurytmi, hvor bevægelser ledsager små sanglege, og hvor børnene spiller forskellige roller. Legetøj Legetøjet er hovedsageligt af naturmaterialer for at give børnene alsidige og gode sanseoplevelser. Samtidig fremstilles legetøjet så det giver barnet mulighed for at udfolde sin fantasi. Fællesskabsdannelse I børnehaven skabes en stor del af grundlaget for at danne relationer til andre. Vi lægger vægt på at lære børnene at tage hensyn til hinanden og dele glæden ved at skabe noget med hinanden. Vi tager hensyn til forskellige behov og fortæller børnene, at vi gør det. De voksne er børnenes forbilleder, og vi opfordrer også forældre til at komme i børnehaven til årstidsfester og fællesarbejdsdage, hvor man får mulighed for at lære andre forældre at kende. Samtidig får børnene den oplevelse, at forældre også drager omsorg for deres børnehavehus. 15

16 Vi anser det for vigtigt at: At børnene bliver set! At børnene bliver hørt. At børnene bliver inspireret af meningsfyldte handlinger. At alle barnets sanser bliver stimuleret. At barnet oplever musik, sang, og rytme i sin hverdag. At der dagligt er sangleg børnehaven. At der dagligt er fri leg i børnehaven. At børnene dagligt får fortalt historier eller eventyr. At barnet møder betingelser, som støtter dets fysiske sundhed fx gennem ernæring med økologiske og biodynamiske produkter. 16

Vuggestuen Solhjem Læreplan 2015

Vuggestuen Solhjem Læreplan 2015 Vuggestuen Solhjem Læreplan 2015 Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf. 86 140909 /www.solhjem-aarhus.dk Vuggestuen: vu@solhjem-aarhus.dk Børnehaven: post@solhjem-aarhus.dk Indholdsfortegnelse Målsætning for

Læs mere

Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf / mail: / Målsætning for institutionen 3

Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf / mail: /  Målsætning for institutionen 3 Børnehavenafdelingen Læreplan 2015 Strandvejen 96, 8000 Århus C. Tlf. 86 140909 / mail: Post@solhjem-aarhus.dk / www.solhjem-aarhus.dk Indholdsfortegnelse Målsætning for institutionen 3 Pædagogikkens i

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sprog: I de første 7 år af barnets liv, grundlægges barnets forudsætninger for at kommunikerer ved hjælp af sproget. Barnet øver sig på at sætte ord på deres

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard

Lottes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup. Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard Lotte s dagpleje Lottes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lotte Andersen Hustedvej 4 6650 Brørup Lotte Andersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg glæder

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner i Rudolf Steiner Børnehoven Turmalin

Læreplaner i Rudolf Steiner Børnehoven Turmalin Læreplaner i Rudolf Steiner Børnehoven Turmalin Al opdragelse er selvopdragelse, og som lærere og opdragere er vi egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager sig selv. Vi må skabe de bedste omgivelser,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne s dagpleje Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne Grundvad Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit s dagpleje Berits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit Skovlund Poulsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER

BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER BØRNEHUSET VANDPYTTEN`S LÆREPLANER 2013 Lærings tema (Beskriv hvilket) Hvert enkelt læringstema beskrives ud fra følgende skabelon: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING Definition (Hvordan forstår vi

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Værdier, Handleplan, Evaluering

GENTOFTE KOMMUNE Værdier, Handleplan, Evaluering GENTOFTE KOMMUNE Værdier, Handleplan, Evaluering Børnehavens værdier Det er værdifuldt at børnene: - er trygge og tillidsfulde - udviser respekt over for deres venner og de voksne i børnehaven - udvikler

Læs mere

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej:

Personlige kompetencer Ønskede tilstande: Børnene skal have mulighed for at opleve: Tegn på, at børnene er på vej: Efter at børnehaven Kollegieparken blev privatiseret 1. juli 2011, har vi valgt fortsat at benytte de ønskede tilstande som Hjørring kommune har sat som mål for de forskellige områder i læreplanen. Personlige

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj.

Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplan for Dus Troldhøj. Dus indholdsplanen er revideret på personale weekenden d. 18/3 2011. Der er stillet op efter SMTTE model, dvs. sammenhæng, mål, tegn, tiltag og evaluering. Personlig

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk

Dokumentation Tegn Evaluering pædagogisk Gimsing Dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Kulturelle og værdier Kulturel viden er det ubevidste blik verden mødes med. Først i mødet med de andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere