Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012"

Transkript

1 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 DIFOs organisatoriske struktur b) Omdømme hos interessenter c) Sikkerhed f) Antal.dk domænenavne g) Domænenavnspolitik i Danmark h) Domænenavnspolitik internationalt Service Et af fokusområderne er, at DK Hostmaster fortsat skal udvise en brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service Omdømme Sikkerhed Nye produkter Tekniske aktiviteter Aktiviteter over for det danske Internetsamfund Høringer Informationsmøder Registratormøder Deltagelse i konferencer Nordisk samarbejde...13 Ordforklaringer

3 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster Indledning Dansk Internet Forum (herefter DIFO) fik den 6. februar 2009 tilladelse af IT- og Telestyrelsen til at administrere.dk-domænet de næste 6 år. IT- og Telestyrelsens Tilladelse til administration af internetdomænet.dk, pkt. 5 indeholder krav om en treårig forretningsplan med angivelse af planens økonomiske konsekvenser. Denne forretningsplan er således udarbejdet efter retningslinjerne i tilladelsen. Den foreliggende plan bygger desuden på emner, der blev rejst på strategiseminarer afholdt den 28. september 2009 og efterfølgende i januar 2010 i DIFOs bestyrelse. Forretningsplanen er endeligt godkendt af bestyrelsen den 12. februar Forretningsplanen er en redegørelse for bestyrelsens planer de næste tre år. Der er i planen redegjort detaljeret for dette års (2010) planer for tekniske og politiske tiltag. De efterfølgende år ( ) er opgjort i hovedtræk. Planen vil blive revideret årligt og er derfor en dynamisk strategisk forretningsplan, der ligeledes vil afspejle de strømninger og problemstillinger, der drøftes i både det nationale og internationale internetsamfund. DIFOs organisatoriske struktur DIFOs og DK Hostmasters ejerforhold og organisatoriske struktur introduceres kort i de efterfølgende afsnit, med henblik på at afklare, hvorfor der til tider refereres til DIFO og til andre tider refereres til DK Hostmaster. DIFO er en interesseforening, der blev stiftet 1. juli DIFO fastlægger og administrerer de overordnede rammer og vilkår for den danske del af internettet (.dk) inden for rammerne af domæneloven. DIFO varetager de politiske og regulatoriske emner nationalt og internationalt i forhold til administrationen af.dk i samarbejde med de relevante myndigheder og organisationer. DIFO ejer DK Hostmaster, som varetager den driftsmæssige del af administrationen af domænenavne, der ender på.dk. DK Hostmaster administrerer over en million danske domænenavne. Alle.dk-domænenavne er registreret hos DK Hostmaster, og kontaktinformationer (stamdata) på alle de, der har registreret et domænenavn. Først og fremmest sørger DK Hostmaster for at registrere de mange hundrede tusinder domænenavne og vedligeholde.dk-databasen. Derudover står DK Hostmaster bl.a. for at godkende registratorer, opkræve fornyelsesgebyrer for at have registreret et domænenavn og servicering, sletning, m.m. DIFOs medlemmer repræsenterer en bred vifte af leverandører, professionelle og private brugere af internettet. Denne sammensætning afspejles i bestyrelsen, der ligeligt repræsenterer de tre segmenter. Netop denne medlemsbredde er med til at sikre fair betingelser og vilkår på den danske del af internettet til en konkurrencedygtig pris og med en bred forankring i det danske internetsamfund. Enhver brancheorganisation, forening eller institution kan blive medlem af DIFO. DIFOs medlemmer er i øjeblikket: Advokatsamfundet Dansk IT Dansk Erhverv (tidligere DH&S og HTSI) 3

4 DI (tidl. Dansk Industri) / ITEK DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe) Danske Advokater DK-registrar (Brancheforeningen for danske domænenavnsregistratorer) Finansrådet Forbrugerrådet FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel) Horesta IBFO (Internet Branchens Fælles Organisation) IT-Branchen OSL (Foreningen af Open Source Leverandører). 1. Planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger DIFOs bestyrelse besluttede i 2008 at styrke DIFO og aflaste DK Hostmaster ved at ansætte en direktør. Direktøren blev ansat 1. maj 2009 og varetager opgaver af politisk, strategisk og juridisk art. DK Hostmasters direktør varetog, før ansættelsen af DIFOs direktør, både opgaver for DK Hostmaster og DIFO. Med den nye organisationsstruktur er der således sket en opdeling af opgaverne mellem DIFO og DK Hostmaster, hvilket giver mere spillerum til en mere aktiv deltagelse i aktiviteter vedrørende domænenavne både i nationale og internationale fora. I forlængelse af organisationsændringen afholdt DIFOs bestyrelse to strategiseminarer i hhv. september 2009 og i januar På seminarerne besluttede bestyrelsen, at DIFO og DK Hostmaster har følgende vision: DIFO og DK Hostmaster skal være blandt de bedste domænenavnsadministratorer i verden.. DIFO hhv. DK Hostmaster skal i bestræbelserne på at opfylde visionen i 2010 fokusere på følgende 8 områder: a) Serviceniveau b) Interessenter c) Sikkerhed d) Nye tjenester e) Priser f) Antal.dk domænenavne g) Domænenavnspolitik i Danmark h) Domænenavnspolitik internationalt. De otte områder vil kort blive gennemgået nedenfor i beskrivelsen af planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger. Fokusområderne vil desuden blive yderligere uddybet i de efterfølgende kapitler med hensyn til, hvilke konkrete tiltag der er planlagt for at realisere de enkelte mål a) Leveret serviceniveau DK Hostmaster skal levere et serviceniveau, der kan sammenlignes med serviceniveauet hos de bedste domænenavnsadministratorer. Det vil sige, at kvaliteten af de leverede produkter, herunder også kundeservice, processers brugervenlighed mv., skal være høj. For DK Hostmaster betyder det en styrkelse af domænenavnsservicen. DK Hostmaster skal levere samme høje oppetid som i 2009, fastholde det lave antal af klager over de leverede 4

5 produkter, og sikre en til stadighed brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service. Desuden skal DK Hostmaster afholde faste registratormøder to gange årligt. Yderligere beskrevet i afsnit b) Omdømme hos interessenter DIFO og DK Hostmaster skal sikre det samlede omdømme hos interessenterne, som en af de bedste administratorer af domænenavne. For DK Hostmasters vedkommende skal det ske gennem en styrkelse af kundernes tillid og ved at stadfæste DK Hostmasters professionalisme på en åben og gennemsigtig måde. For DIFO betyder det, at der skal skabes en større synlighed i almenheden gennem aktiv deltagelse i nationale og internationale fora. DIFO skal selv initiere høringer og møder omkring relevante emner, der er oppe i tiden. Det er væsentligt, at DIFO gennem dialog sikrer opbakning fra medlemmer, samarbejdspartnere og det offentlige samtidig med, at DIFO fremstår som en moderne, dynamisk, imødekommende administrator, der er blandt de bedste i verden både med hensyn til kvalitet, sikkerhed og pris. Yderligere beskrevet i afsnit c) Sikkerhed Sikkerhed er et af de væsentligste områder for DIFO. Således har DIFO og DK Hostmaster afholdt en høring vedr. sikkerhed i april måned 2009 for at lodde stemningen i det danske internetsamfund omkring prioriteringer af sikkerhedstiltag. På høringen var der ønske om, at implementeringen af DNSSEC skulle have højeste prioritet, samt at DK Hostmaster snarest muligt skulle indføre administrativ redundans. DIFOs bestyrelse har besluttet at indføre DNSSEC den 1. juli 2010 samtidig med, at man ændrer adgangskodesystemet til en og selvvalgt adgangskode, bestående af min. 8 og max. 64 tegn. Det skal desuden bemærkes, at ICANN er i gang med at implementere DNSSEC i rodserverne, og derved øges sikkerheden i alle hierarkiske lag. Yderligere beskrevet i afsnit d) Nye Tjenester Målet for DK Hostmaster i 2010 er at forbedre de eksisterende tjenester og produkter samt lancere følgende nye innovative tjenester: DNSSEC EPP 24-timers service Varsling via SMS. De første to produkter skal lanceres inden for det næste års tid, hvorimod 24-timers service er et produkt, som DK Hostmaster vil overveje at lancere, såfremt der er et kundegrundlag herfor. DK Hostmaster overvejer desuden at udbygge sin nuværende papirbaserede varslingsmetode med en SMS tjeneste, som registranterne kan tilmelde sig for yderligere sikring mod utilsigtede suspensioner og sletninger, grundet manglende indbetaling af div. gebyrer. 5

6 Yderligere beskrevet i afsnit e) Priser Det er et væsentligt mål, at priserne for domænenavne og afledte produkter skal bevares lavest muligt og dermed afspejle en underliggende effektiv omkostningsstruktur. Prissætningen skal dog ske under hensyntagen til, at DIFO ønsker at bevare en høj kvalitet og grad af sikkerhed. DIFOs bestyrelse har besluttet, at priserne for domænenavne under.dk ikke stiger i 2010 eller f) Antal.dk domænenavne DK Hostmaster har i januar måned 2010, med hjælp fra sine (danske) registratorer, undersøgt de forskellige TLDers penetration i det danske internetsamfund. På baggrund af DNS-service for domænenavne kan der statistisk konkluderes følgende om den procentvise fordeling af TLDer i Danmark: 76,4 % DK 2,6 % Norden (SE, NO, FI, FO, IS og GL) 3,2 % EU 0,7 % NU 2,2 % Andre cctlder (bl.a. DE og UK) 9,0 % COM 2,5 % NET 1,5 % ORG 1,9 % Andre gtlder. DIFO vil fremover stadigt arbejde for, at.dk forbliver det foretrukne TLD for brugere i Danmark. 1.7 g) Domænenavnspolitik i Danmark DIFO skal være debatskabende og politikformulerende omkring domænenavns-spørgsmål gennem aktiv deltagelse i møder og konferencer. Desuden har DIFO og DK Hostmaster opprioriteret den aktive inddragelse af det danske internetsamfund gennem møder med medlemmer af DIFO, registratorer og registranter. Yderligere beskrevet i afsnit h) Domænenavnspolitik internationalt DIFOs bestyrelse har besluttet at opprioritere det internationale arbejde. Således er DIFO i gang med at etablere et tættere samarbejde med nordiske kolleger samt CENTR og ICANN, herunder især om emner som forvaltningen af internettet og nye idn- og gtlder. Yderligere beskrevet i afsnit 7. 6

7 2. Markedsudviklingen Markedsudviklingen for domænenavne både under.dk og andre TLDer har været stigende siden introduktionen af domænenavne engang i 80 erne. I denne forretningsplans planperiode ser det ud til, at tendensen holder, således at der stadig vil være en stigning i antallet af registrerede domænenavne. Prognose for domæneudvikling (ultimo året) Figur 1 Beholdning af domænenavne i Whois-databasen Det forventes, at beholdningen af domænenavne i perioden fra primo 2010 til ultimo 2015 vil stige fra godt 1,0 mio. til knapt 1,3 mio., som det fremgår af figur 1. Forventningen bygger på den forudsætning, at tilgangen af nyregistreringer i store træk vil følge samme udvikling, som de foregående 2 3 år. Samtidig er der et statistisk godt grundlag for at forudsætte, at afgangen tillige vil antage ca. 12 % af primobeholdningen pr. år. Hvem er vore registranter? DK Hostmaster har ikke nogen entydig måde at verificere den enkelte registrants forhold mht., hvorvidt registranten er en person, en privat virksomhed, en offentlig virksomhed, eller en forening mv. Vi har dog de sidste 2 3 år opfordret registranterne til selv at indikere, hvilket segment man tilhører. For nuværende kan det oplyses, at DK Hostmasters ca registranter er grupperet som følger: Offentlig: 6880 Forening: 6349 Virksomhed: Person: Ikke oplyst:

8 International udvikling DIFO og DK Hostmaster har gennem medlemskab i CENTR adgang til statistikker vedr. de andre europæiske administratorer. Disse viser en svag stigning i antallet af registrerede domænenavne, for CENTRs samlede antal domænenavne er der en stigning på lidt over 10 % siden december Sammenlignet hermed har DK Hostmaster i samme periode haft en stigning på ca. 7 %. For øjeblikket introduceres mange landekoder som IDN således er den russiske administrator blevet godkendt af ICANN til at introducere kyrilliske bogstaver ved siden af deres ASCII toplevedomæne.ru. Kina er ligeledes godkendt til at introducere IDN. ICANN arbejder desuden for at få introduceret nye TLDer, og det er usikkert om, de nye gtl- Der vil blive rene gtlder, eller om de geografiske TLDer godkendes som cctlder. Disse problemstillinger er nærmere beskrevet under pkt Lanceringsplan for fokusområderne Service, Omdømme, Sikkerhed og Nye produkter I afsnit 1 blev planperiodens vigtigste fokusområder beskrevet. I dette afsnit vil de konkrete tiltag i forbindelse med realisering af fokusområdernes mål blive fremlagt. 3.1 Service Et af fokusområderne er, at DK Hostmaster fortsat skal udvise en brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service. For at opfylde denne målsætning er succeskriterierne for Back Office og økonomiafdelingen for 2010, at nedenstående mål overholdes i mindst 95% af tilfældene: alle mails bliver besvaret inden for 48 timer ingen sager er mere end 3 dage gamle, med mindre det beror på forhold uden for DK Hostmasters kontrol svartiden for telefoniske henvendelser er mindre end 20 sekunder i tidsrummet fra kl. 9:00 til 15:00. Desuden er der planlagt en fortsat uddannelse af hver enkelt medarbejder; herunder specielt i opslag i DK Hostmasters nye og kraftigt udvidede Oracle-database (Whois-basen) samt telefonbetjening. Endelig har bestyrelsen godkendt implementering af et redundant driftsmiljø for at sikre DK Hostmasters administrative sikkerhed og service. Arbejdet med etablering af det redundante miljø er færdigt ved udgangen af 3. kvartal Omdømme En stor del af DIFOs og DK Hostmasters omdømme skabes igennem de relationer, som organisationerne har med de forskellige interessenter. Derfor har bestyrelserne for DIFO og DK Hostmaster besluttet at opprioritere tiltag, der kan fremme det samlede omdømme hos interessenterne. 8

9 DK Hostmaster For at styrke både registranternes og registratorernes tryghed og stadfæste DK Hostmasters professionalisme på en åben og gennemsigtig måde vil der være en mere proaktiv debat med både registranter og registratorer. DK Hostmaster vil afholde 2 årlige registratormøder i henholdsvis Sjælland og Jylland. Desuden vil der være en øget afholdelse af både høringer og informationsmøder. Sidst men ikke mindst har DK Hostmaster oprettet en forslagskasse, hvor alle interesserede kan afgive et forslag, der vil blive behandlet og besvaret af DK Hostmaster. DIFO DIFO har i 2009 afholdt en række høringer og møder om f.eks. nye gtlder, sikkerhed, typosquatting og god domænenavnsskik. Hermed er der opstartet en praksis, der vil blive videreført. Der vil ligeledes i 2010 være en del emner, som kræver involvering af interessenter, og det vil ske enten ved skriftlig høring eller møder. DIFO er i gang med at revidere sin hjemmeside for herigennem at styrke en dynamisk og proaktiv dialog. Både indhold og dialogforum vil blive ændret, således at det fremstår mere tidssvarende. DIFO sender desuden kvartalsvise nyhedsbreve ud til sine medlemmer. 3.3 Sikkerhed DNSSEC skal implementeres den 1. juli Der er nedsat en ekspertkomité til at komme med forslag til implementeringen af DNSSEC samt følge testforløbet. Komitéen består af tre eksterne eksperter, to tekniske eksperter fra DK Hostmaster og direktørerne fra henholdsvis DK Hostmaster og DIFO. Planen for implementering er, at DK Hostmaster, i samarbejde med udvalgte DNS-ansvarlige, vil afprøve forskellige måder at håndtere nøgleudveksling mv. i perioden fra primo februar til ultimo marts. Herefter vil komiteen udarbejde en indstilling til bestyrelsen med henblik på en vedtagelse af såvel nye regler, som af indførelse af DNSSEC fra og med den 1. juli I forlængelse af implementeringen af DNSSEC vil DK Hostmaster desuden ændre på pinkode opsætningen, således at det nu bliver muligt selv at definere en kode, der er længere end 4 cifre. 3.4 Nye produkter DK Hostmasters bestyrelse har drøftet, hvilke nye produkter der ligger i pipeline. Nedenfor er beskrevet 4 produkter, der umiddelbart har interesse for DK Hostmasters kunder: DNSSEC er beskrevet i afsnit 3.3 EPP Extensible Provisioning Protocol (EPP) er en protokol, som er udviklet for at lette registratorers administration af domænenavne og disses stamdata. EPP gør det muligt at interagere med forskellige registreringsenheder (top level-administratorer) via et standardiseret interface. Systemet er specielt beregnet på administration i shared registry-systemer, men kan naturligvis også bruges i forbindelse med sole registry. 24-timers service Foranlediget af en forespørgsel fra en registrant for et samfundsmæssigt vigtigt domænenavn om mulighed for at tilmelde sig en vagttelefonordning eller lignende med bemanding alle dage i alle døgnets timer, vil DK Hostmaster iværksætte en nærmere undersøgelse af behovet for en 9

10 sådan vagtordning tillige med en vurdering af de økonomiske konsekvenser i forbindelse hermed. Varsling via SMS DK Hostmaster vil undersøge mulighederne for, at registranterne varsles pr. SMS om suspensioner og sletninger, grundet manglende indbetaling af div. gebyrer. Der er lagt op til, at registranterne kan tilmelde sig tjenesten, og at den ikke er et krav. For så vidt angår DNSSEC og EPP er det blevet besluttet at introducere disse produkter for DK Hostmasters kunder i løbet af Med hensyn til 24-timers service og SMS-varsler skal der udarbejdes forretningsmodeller, inden en endelig beslutning tages. DIFO og DK Hostmaster fortsætter dialogen med registratorer og registranter om nye produkter og procesforbedringer. 4. Personalemæssige, finansielle og tekniske ressourcer 4.1 Personalemæssige ressourcer DK Hostmaster har i dag 22 fuldtidsansatte, hvoraf 10 er kundeservicemedarbejdere, 3 økonomimedarbejdere, 7 teknikere, en indkøber og en direktør. Det er ledelsens opfattelse, at DK Hostmaster kan håndtere den forventede personalemæssige byrde i perioden med det nuværende forbrug af årsværk. 4.2 Finansielle ressourcer Idet koncernen - DIFO og DK Hostmaster - på nuværende tidspunkt samlet har en egenkapital på ca. 28 mio. kr., og at denne ved udgangen af 2012 stadig forventes at være ca. 28 mio. kr., er koncernen således velkonsolideret. Nedenfor er vist den økonomiske udvikling for koncernen. Koncern omsætning (Beløb i tusinder)

11 Resultat før skat (Beløb i tusinder) For prognosen, jf. ovenstående grafiske afbildninger, for den økonomiske udvikling i den samlede koncern er følgende forudsat: at ovennævnte forhold vedr. domæneantallet imødekommes uden store udsving, at årsgebyret fastholdes uændret på kr. 36,- ekskl. moms, at udgiftsniveauet (dvs. inflationsraten) ikke stiger med mere end 3 % p.a. og at indtægter fra renter og udbytter ligeledes holdes stabilt på det nuværende niveau. 4.3 Tekniske ressourcer De nuværende tekniske ressourcer anses for at være tilstrækkelige for hele beretningsperioden. Det bemærkes særskilt, at der i ovenstående grafik for resultatopgørelser er indregnet en fortsat investering i tekniske anlæg i samme størrelsesorden, dvs. ca. 2,0 mio. kr. pr. år, som de foregående 2 3 år. 5. Teknisk plan og skalerbarhed for registrering og DNS-operationer DK Hostmaster har i løbet af 2009 ansat tre nye teknikere og har således opgraderet det tekniske område betragteligt. DK Hostmaster har for indeværende ingen problemer med sin kapacitetsgrænse. Der kan oprettes nye domænenavne én gang i timen på under et minut, og disse vil senest efter en time fremgå af DK-zonen. Alle navneservere har minimum 100 Mb-forbindelser, hvoraf der bruges under 2 % af tilgængelighedskapaciteten. I forbindelse med DNSSEC forventes svarene at blive op til 4 gange større end i dag, og DNSSEC vil uden problemer kunne indpasses i den eksisterende infrastruktur. Der er således ingen planer om at udvide skalerbarheden, men i stedet ændres operativsystemerne løbende, og i den forbindelse sker der ligeledes en løbende kapacitetsudvidelse. Derved er organisationen på stadig forkant med at imødegå eventuelle kapacitetsproblemer. 5.1 Tekniske aktiviteter 11

12 Indførelse af de tekniske tjenester DNSSEC og EPP vil kræve et minimum af indkøb af særligt udstyr. Implementering af tjenesterne vil hovedsageligt baseres på tilretning og tilføjelser til eksisterende programmel. Der er desuden et behov for investeringer til brug for indkøb af maskiner, licenser, telelinjer mv. i forbindelse med implementering af et redundant driftsmiljø. 6. Aktiviteter over for det danske Internetsamfund Det 8. fokusområde for DIFO og DK Hostmaster er domænenavnspolitik - både nationalt og internationalt. I dette afsnit beskrives den nationale indsats og i det efterfølgende afsnit beskrives den internationale indsats. 6.1 Høringer DIFO har initieret høringer omkring sikkerhed og nye gtlder. DIFO bruger høringer til at skabe en del af det grundlag, hvormed DIFO deltager i de internationale møder i henholdsvis ICANN og CENTR. Begge organisationer har iværksat høringer, som DIFO besvarer på grundlag af åbne høringer samt drøftelser med medlemmerne. Høringer er en vigtig del af kommunikationen med det danske internetsamfund, og der inviteres bredt til alle høringer. DIFO er i gang med at udarbejde en særlig høringsliste, som indeholder medlemmer, myndigheder samt alle interessenter. Den 12. januar 2010 har DIFO afholdt en høring om god domænenavnsskik og typosquatting. Høringen sker på baggrund af, at DIFO finder, at der blandt private registranter har været bekymring over at skulle tabe deres domænenavne til virksomheder, som det skete i sagerne om eof.dk og orango.dk. Desuden har DIFO siden indførelsen af de særlige regler om typosquatting i 2007, oplevet en stor stigning i antallet af typosquatting-sager. Således forventes antallet af klager vedr. typosquatting at runde i Suspension på baggrund af typosquatting involverer forholdsvis få udenlandske registranter. Der er behov for en åben og kvalificeret debat om disse spørgsmål. 6.2 Informationsmøder DIFO og DK Hostmaster har opstartet en forsøgsrække med informationsmøder i forbindelse med nye tekniske tiltag. Der har i 2009 været afholdt et møde i november omkring testforløbet i forbindelse med DNSSEC. Der vil i løbet af 2010 blive afholdt flere informationsmøder alt efter behov. DIFOs bestyrelse vil ultimo 2010 evaluere, om informationsmøderne giver en bedre oplysning end brug af hjemmeside og udsendelse af mails til medlemmer og registratorer. 6.3 Registratormøder DK Hostmaster har planlagt at afholde 2 årlige registratormøder. Møderne vil blive afholdt på forsøgsbasis både på Sjælland og i Jylland for på denne måde at nå ud til så mange registratorer som muligt. Der vil være teknisk nyt fra DK Hostmaster, information/undervisning i særskilte emner som f.eks. DNSSEC, EPP eller lign., nye trends inden for trusselsbilleder eller nye teknologier. Møderne vil blive planlagt i samarbejde med DIFO, da der både vil være en informationsdel, der vedrører informationer om nye produkter i DK Hostmaster, og ønsker til forbedringer. Desuden vil der være en orientering om emner af mere domænenavnspolitisk art som f.eks. nye gtlder, IDN cctlder og den nye aftale mellem ICANN og US Department of Commerce Deltagelse i konferencer DIFO har i 2009 været oplægsholder på FDIHs OneWebDay samt det nationale IGF. Deltagelsen er en del af en aktiv strategi for at udbrede DIFOs virke i Danmark samt være med til at 12

13 drøfte problemstillinger med særlig relevans for administrationen af domænenavne. Denne udvikling fortsættes i 2010, hvor DIFO er med til at planlægge det næste nationale IGF. 7. Samarbejde med det internationale internetsamfund En væsentlig del af domænenavnspolitik foregår internationalt. Således er deltagelse i de internationale fora opprioriteret for på denne måde at følge med udviklingen for toplevel-domæner internationalt samt være med til at påvirke de områder, som DIFOs medlemmer finder er væsentlige at påvirke. 7.1 CENTR DIFO og DK Hostmaster deltager aktivt i de forskellige møder, CENTR afholder. CENTRmøderne er delt op i møder afholdt som hovedorganisation, der afholder tre møder årligt i form af General Assemblies (GA). På disse møder drøftes emner af generel interesse. Derudover har CENTR tre workshops, hvor DIFO og DK Hostmaster deltager i de to første workshops: Legal & Regulatory workshop De juridiske aktiviteter ligger i denne gruppe, som mødes alt efter behov. Sidste år mødtes gruppen 4 gange. Gruppens hovedområder omfatter: Alternative Dispute Resolution, Data protection og WHOIS. Gruppen giver desuden rådgivning og anbefalinger omkring emner som f.eks. ENUM og Internationalised Domain Names. DIFO har ikke tidligere deltaget i denne gruppe, men vil deltage så vidt muligt i Teknisk workshop CENTR har også nedsat en teknisk workshop, som er et forum for teknikerne hos de forskellige administratorer. Hensigten er at gruppen kan dele ideer samt udvikle tekniske projekter sammen. Den tekniske working plan omfatter: Shared DNS secondary name servers, DNSSEC, IDNs, Development of Technical Best Practices for cctld managers, Improvement of registry services including deployment of the EPP protocol. Administrativ workshop CENTRs administrative workshop er møntet på den administrative del af personalet hos administratorerne. Workshoppen skal fremme udveksling af information omkring administrative emner, som f.eks. EPPs påvirkning af de forskellige registreringsprocedurer samt andre tekniske og politiske udviklinger. 7.2 Nordisk samarbejde Der afholdes årlige møder mellem de nordiske administratorer af domænenavne og de respektive telestyrelser. I 2009 blev mødet afholdt hos IIS i Stockholm, og DIFO har indvilliget i at være vært for arrangementet i 2010 sammen med ITST. 7.3 ICANN Bestyrelsen i DIFO har besluttet, at man ønsker at prioritere nedenstående sager i det kommende års samarbejde med ICANN. Nye gtlder ICANN har netop afsluttet en høring omkring processer til nye gtlder, og høringen har afstedkommet respons på en lang række problemstillinger. En lang række af høringssvarerne udtryk- 13

14 ker ønske om, at ICANN afklarer problemer omkring: beskyttelse af immaterielrettigheder, status for geografiske TLDer og spørgsmålene til det forøgede pres på roden i forbindelse med både udvidelse af TLDer samt DNSSEC. Umiddelbart udtrykker de store danske erhvervsvirksomheder ikke et ønske om at støtte nye gt- LDer, da man finder, at de nye gtlder snarere vil gøre det sværere at beskytte sine varemærker. Det vurderes dog, at kampen omkring brand-tld er tabt, hvorimod nye geografiske gt- LDer vurderes at være realistisk at få påvirket i forhold til de ønsker, der er i det danske internetsamfund. DIFO har afgivet høringssvar den 21. november 2009, hvor der udtrykkes bekymring omkring, at evt. geografiske TLDer får status af gtlder i stedet for cctlder. Dette høringssvar følges op med aktiv deltagelse på møder, der omhandler nye gtlder. Assignment of Commitment (AoC) ICANN indgik den 30. september 2009 en ny aftale med det amerikanske handelsministerium Assignment of Commitments (AoC). Aftalen afløser den tidligere Joint Project Agreement (JPA), og der er indeholdt tre hovedområder, som ICANN skal varetage: 1. Ensuring accountability, transparency and the interest of global internet users 2. Preserving security, stability and resiliency 3. Promoting competition, consumer trust and consumer choice. Indsatsen på de tre hovedområder revideres første gang inden for et år, siden hen hver tredje år alle revisioner skal offentliggøres. Det er væsentligt at følge udviklingen i udmøntningen af AoC netop nu, for således at være med til at påvirke, hvem der sidder i revisionsgrupperne, samt hvilke kriterier revisionsgrupperne evaluerer ICANN i forhold til. Sikkerhed Sikkerhed er et vigtigt emne for ICANN. Der drøftes således forskellige emner inden for sikkerhed på de internationale møder. Af særlig interesse for DIFO og DK Hostmaster er det, at IANA har meldt ud, at man planlægger en implementering af DNSSEC i roden i juli Da DIFO selv er i gang med at implementere DNSSEC med frist den 1. juli 2010, prioriteres møder, der har DNSSEC på dagsordnen, højt. ** HUSK AT INDFØJE ORDFORKLARINGER NEDENFOR ** Ordforklaringer cctld country code top level domain CENTR - Council of European Top Level Domain Registries (Europæisk paraplyorganisation for landeadministratorer) DNSSEC Domain Name Service Security (skal sikre at data ikke bliver ændret mellem kilden og modtageren). 14

15 EPP - Extensible Provisioning Protocol (En kommunikations protokol til håndtering af operationer i relation til domæne navne) ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (International organisation, der koordinerer domænenavne og internet-protokoller) IPv6 - Version 6 af Internetprotokollen IP (efterfølger til IPv4 som anvendes nu) gtld Generic top level domain TLD Top level domain 15

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 -------- -------- Betænkning om administration ation af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 Udgivet af: Videnskabsministeriet

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba

Forretningsplan for Polyteknisk KollegieSelskab amba Dato: 20. november 2009 Opdateret: 2. september 2011 for Polyteknisk KollegieSelskab amba Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Virksomhedens målsætning... 4 Tidsplaner for udvikling... 5 1. års plan for

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere