Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012"

Transkript

1 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 DIFOs organisatoriske struktur b) Omdømme hos interessenter c) Sikkerhed f) Antal.dk domænenavne g) Domænenavnspolitik i Danmark h) Domænenavnspolitik internationalt Service Et af fokusområderne er, at DK Hostmaster fortsat skal udvise en brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service Omdømme Sikkerhed Nye produkter Tekniske aktiviteter Aktiviteter over for det danske Internetsamfund Høringer Informationsmøder Registratormøder Deltagelse i konferencer Nordisk samarbejde...13 Ordforklaringer

3 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster Indledning Dansk Internet Forum (herefter DIFO) fik den 6. februar 2009 tilladelse af IT- og Telestyrelsen til at administrere.dk-domænet de næste 6 år. IT- og Telestyrelsens Tilladelse til administration af internetdomænet.dk, pkt. 5 indeholder krav om en treårig forretningsplan med angivelse af planens økonomiske konsekvenser. Denne forretningsplan er således udarbejdet efter retningslinjerne i tilladelsen. Den foreliggende plan bygger desuden på emner, der blev rejst på strategiseminarer afholdt den 28. september 2009 og efterfølgende i januar 2010 i DIFOs bestyrelse. Forretningsplanen er endeligt godkendt af bestyrelsen den 12. februar Forretningsplanen er en redegørelse for bestyrelsens planer de næste tre år. Der er i planen redegjort detaljeret for dette års (2010) planer for tekniske og politiske tiltag. De efterfølgende år ( ) er opgjort i hovedtræk. Planen vil blive revideret årligt og er derfor en dynamisk strategisk forretningsplan, der ligeledes vil afspejle de strømninger og problemstillinger, der drøftes i både det nationale og internationale internetsamfund. DIFOs organisatoriske struktur DIFOs og DK Hostmasters ejerforhold og organisatoriske struktur introduceres kort i de efterfølgende afsnit, med henblik på at afklare, hvorfor der til tider refereres til DIFO og til andre tider refereres til DK Hostmaster. DIFO er en interesseforening, der blev stiftet 1. juli DIFO fastlægger og administrerer de overordnede rammer og vilkår for den danske del af internettet (.dk) inden for rammerne af domæneloven. DIFO varetager de politiske og regulatoriske emner nationalt og internationalt i forhold til administrationen af.dk i samarbejde med de relevante myndigheder og organisationer. DIFO ejer DK Hostmaster, som varetager den driftsmæssige del af administrationen af domænenavne, der ender på.dk. DK Hostmaster administrerer over en million danske domænenavne. Alle.dk-domænenavne er registreret hos DK Hostmaster, og kontaktinformationer (stamdata) på alle de, der har registreret et domænenavn. Først og fremmest sørger DK Hostmaster for at registrere de mange hundrede tusinder domænenavne og vedligeholde.dk-databasen. Derudover står DK Hostmaster bl.a. for at godkende registratorer, opkræve fornyelsesgebyrer for at have registreret et domænenavn og servicering, sletning, m.m. DIFOs medlemmer repræsenterer en bred vifte af leverandører, professionelle og private brugere af internettet. Denne sammensætning afspejles i bestyrelsen, der ligeligt repræsenterer de tre segmenter. Netop denne medlemsbredde er med til at sikre fair betingelser og vilkår på den danske del af internettet til en konkurrencedygtig pris og med en bred forankring i det danske internetsamfund. Enhver brancheorganisation, forening eller institution kan blive medlem af DIFO. DIFOs medlemmer er i øjeblikket: Advokatsamfundet Dansk IT Dansk Erhverv (tidligere DH&S og HTSI) 3

4 DI (tidl. Dansk Industri) / ITEK DKUUG (Dansk UNIX-system Bruger Gruppe) Danske Advokater DK-registrar (Brancheforeningen for danske domænenavnsregistratorer) Finansrådet Forbrugerrådet FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) FDIH (Foreningen for Distance- og Internethandel) Horesta IBFO (Internet Branchens Fælles Organisation) IT-Branchen OSL (Foreningen af Open Source Leverandører). 1. Planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger DIFOs bestyrelse besluttede i 2008 at styrke DIFO og aflaste DK Hostmaster ved at ansætte en direktør. Direktøren blev ansat 1. maj 2009 og varetager opgaver af politisk, strategisk og juridisk art. DK Hostmasters direktør varetog, før ansættelsen af DIFOs direktør, både opgaver for DK Hostmaster og DIFO. Med den nye organisationsstruktur er der således sket en opdeling af opgaverne mellem DIFO og DK Hostmaster, hvilket giver mere spillerum til en mere aktiv deltagelse i aktiviteter vedrørende domænenavne både i nationale og internationale fora. I forlængelse af organisationsændringen afholdt DIFOs bestyrelse to strategiseminarer i hhv. september 2009 og i januar På seminarerne besluttede bestyrelsen, at DIFO og DK Hostmaster har følgende vision: DIFO og DK Hostmaster skal være blandt de bedste domænenavnsadministratorer i verden.. DIFO hhv. DK Hostmaster skal i bestræbelserne på at opfylde visionen i 2010 fokusere på følgende 8 områder: a) Serviceniveau b) Interessenter c) Sikkerhed d) Nye tjenester e) Priser f) Antal.dk domænenavne g) Domænenavnspolitik i Danmark h) Domænenavnspolitik internationalt. De otte områder vil kort blive gennemgået nedenfor i beskrivelsen af planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger. Fokusområderne vil desuden blive yderligere uddybet i de efterfølgende kapitler med hensyn til, hvilke konkrete tiltag der er planlagt for at realisere de enkelte mål a) Leveret serviceniveau DK Hostmaster skal levere et serviceniveau, der kan sammenlignes med serviceniveauet hos de bedste domænenavnsadministratorer. Det vil sige, at kvaliteten af de leverede produkter, herunder også kundeservice, processers brugervenlighed mv., skal være høj. For DK Hostmaster betyder det en styrkelse af domænenavnsservicen. DK Hostmaster skal levere samme høje oppetid som i 2009, fastholde det lave antal af klager over de leverede 4

5 produkter, og sikre en til stadighed brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service. Desuden skal DK Hostmaster afholde faste registratormøder to gange årligt. Yderligere beskrevet i afsnit b) Omdømme hos interessenter DIFO og DK Hostmaster skal sikre det samlede omdømme hos interessenterne, som en af de bedste administratorer af domænenavne. For DK Hostmasters vedkommende skal det ske gennem en styrkelse af kundernes tillid og ved at stadfæste DK Hostmasters professionalisme på en åben og gennemsigtig måde. For DIFO betyder det, at der skal skabes en større synlighed i almenheden gennem aktiv deltagelse i nationale og internationale fora. DIFO skal selv initiere høringer og møder omkring relevante emner, der er oppe i tiden. Det er væsentligt, at DIFO gennem dialog sikrer opbakning fra medlemmer, samarbejdspartnere og det offentlige samtidig med, at DIFO fremstår som en moderne, dynamisk, imødekommende administrator, der er blandt de bedste i verden både med hensyn til kvalitet, sikkerhed og pris. Yderligere beskrevet i afsnit c) Sikkerhed Sikkerhed er et af de væsentligste områder for DIFO. Således har DIFO og DK Hostmaster afholdt en høring vedr. sikkerhed i april måned 2009 for at lodde stemningen i det danske internetsamfund omkring prioriteringer af sikkerhedstiltag. På høringen var der ønske om, at implementeringen af DNSSEC skulle have højeste prioritet, samt at DK Hostmaster snarest muligt skulle indføre administrativ redundans. DIFOs bestyrelse har besluttet at indføre DNSSEC den 1. juli 2010 samtidig med, at man ændrer adgangskodesystemet til en og selvvalgt adgangskode, bestående af min. 8 og max. 64 tegn. Det skal desuden bemærkes, at ICANN er i gang med at implementere DNSSEC i rodserverne, og derved øges sikkerheden i alle hierarkiske lag. Yderligere beskrevet i afsnit d) Nye Tjenester Målet for DK Hostmaster i 2010 er at forbedre de eksisterende tjenester og produkter samt lancere følgende nye innovative tjenester: DNSSEC EPP 24-timers service Varsling via SMS. De første to produkter skal lanceres inden for det næste års tid, hvorimod 24-timers service er et produkt, som DK Hostmaster vil overveje at lancere, såfremt der er et kundegrundlag herfor. DK Hostmaster overvejer desuden at udbygge sin nuværende papirbaserede varslingsmetode med en SMS tjeneste, som registranterne kan tilmelde sig for yderligere sikring mod utilsigtede suspensioner og sletninger, grundet manglende indbetaling af div. gebyrer. 5

6 Yderligere beskrevet i afsnit e) Priser Det er et væsentligt mål, at priserne for domænenavne og afledte produkter skal bevares lavest muligt og dermed afspejle en underliggende effektiv omkostningsstruktur. Prissætningen skal dog ske under hensyntagen til, at DIFO ønsker at bevare en høj kvalitet og grad af sikkerhed. DIFOs bestyrelse har besluttet, at priserne for domænenavne under.dk ikke stiger i 2010 eller f) Antal.dk domænenavne DK Hostmaster har i januar måned 2010, med hjælp fra sine (danske) registratorer, undersøgt de forskellige TLDers penetration i det danske internetsamfund. På baggrund af DNS-service for domænenavne kan der statistisk konkluderes følgende om den procentvise fordeling af TLDer i Danmark: 76,4 % DK 2,6 % Norden (SE, NO, FI, FO, IS og GL) 3,2 % EU 0,7 % NU 2,2 % Andre cctlder (bl.a. DE og UK) 9,0 % COM 2,5 % NET 1,5 % ORG 1,9 % Andre gtlder. DIFO vil fremover stadigt arbejde for, at.dk forbliver det foretrukne TLD for brugere i Danmark. 1.7 g) Domænenavnspolitik i Danmark DIFO skal være debatskabende og politikformulerende omkring domænenavns-spørgsmål gennem aktiv deltagelse i møder og konferencer. Desuden har DIFO og DK Hostmaster opprioriteret den aktive inddragelse af det danske internetsamfund gennem møder med medlemmer af DIFO, registratorer og registranter. Yderligere beskrevet i afsnit h) Domænenavnspolitik internationalt DIFOs bestyrelse har besluttet at opprioritere det internationale arbejde. Således er DIFO i gang med at etablere et tættere samarbejde med nordiske kolleger samt CENTR og ICANN, herunder især om emner som forvaltningen af internettet og nye idn- og gtlder. Yderligere beskrevet i afsnit 7. 6

7 2. Markedsudviklingen Markedsudviklingen for domænenavne både under.dk og andre TLDer har været stigende siden introduktionen af domænenavne engang i 80 erne. I denne forretningsplans planperiode ser det ud til, at tendensen holder, således at der stadig vil være en stigning i antallet af registrerede domænenavne. Prognose for domæneudvikling (ultimo året) Figur 1 Beholdning af domænenavne i Whois-databasen Det forventes, at beholdningen af domænenavne i perioden fra primo 2010 til ultimo 2015 vil stige fra godt 1,0 mio. til knapt 1,3 mio., som det fremgår af figur 1. Forventningen bygger på den forudsætning, at tilgangen af nyregistreringer i store træk vil følge samme udvikling, som de foregående 2 3 år. Samtidig er der et statistisk godt grundlag for at forudsætte, at afgangen tillige vil antage ca. 12 % af primobeholdningen pr. år. Hvem er vore registranter? DK Hostmaster har ikke nogen entydig måde at verificere den enkelte registrants forhold mht., hvorvidt registranten er en person, en privat virksomhed, en offentlig virksomhed, eller en forening mv. Vi har dog de sidste 2 3 år opfordret registranterne til selv at indikere, hvilket segment man tilhører. For nuværende kan det oplyses, at DK Hostmasters ca registranter er grupperet som følger: Offentlig: 6880 Forening: 6349 Virksomhed: Person: Ikke oplyst:

8 International udvikling DIFO og DK Hostmaster har gennem medlemskab i CENTR adgang til statistikker vedr. de andre europæiske administratorer. Disse viser en svag stigning i antallet af registrerede domænenavne, for CENTRs samlede antal domænenavne er der en stigning på lidt over 10 % siden december Sammenlignet hermed har DK Hostmaster i samme periode haft en stigning på ca. 7 %. For øjeblikket introduceres mange landekoder som IDN således er den russiske administrator blevet godkendt af ICANN til at introducere kyrilliske bogstaver ved siden af deres ASCII toplevedomæne.ru. Kina er ligeledes godkendt til at introducere IDN. ICANN arbejder desuden for at få introduceret nye TLDer, og det er usikkert om, de nye gtl- Der vil blive rene gtlder, eller om de geografiske TLDer godkendes som cctlder. Disse problemstillinger er nærmere beskrevet under pkt Lanceringsplan for fokusområderne Service, Omdømme, Sikkerhed og Nye produkter I afsnit 1 blev planperiodens vigtigste fokusområder beskrevet. I dette afsnit vil de konkrete tiltag i forbindelse med realisering af fokusområdernes mål blive fremlagt. 3.1 Service Et af fokusområderne er, at DK Hostmaster fortsat skal udvise en brugervenlig tilgang til såvel online som telefonisk service. For at opfylde denne målsætning er succeskriterierne for Back Office og økonomiafdelingen for 2010, at nedenstående mål overholdes i mindst 95% af tilfældene: alle mails bliver besvaret inden for 48 timer ingen sager er mere end 3 dage gamle, med mindre det beror på forhold uden for DK Hostmasters kontrol svartiden for telefoniske henvendelser er mindre end 20 sekunder i tidsrummet fra kl. 9:00 til 15:00. Desuden er der planlagt en fortsat uddannelse af hver enkelt medarbejder; herunder specielt i opslag i DK Hostmasters nye og kraftigt udvidede Oracle-database (Whois-basen) samt telefonbetjening. Endelig har bestyrelsen godkendt implementering af et redundant driftsmiljø for at sikre DK Hostmasters administrative sikkerhed og service. Arbejdet med etablering af det redundante miljø er færdigt ved udgangen af 3. kvartal Omdømme En stor del af DIFOs og DK Hostmasters omdømme skabes igennem de relationer, som organisationerne har med de forskellige interessenter. Derfor har bestyrelserne for DIFO og DK Hostmaster besluttet at opprioritere tiltag, der kan fremme det samlede omdømme hos interessenterne. 8

9 DK Hostmaster For at styrke både registranternes og registratorernes tryghed og stadfæste DK Hostmasters professionalisme på en åben og gennemsigtig måde vil der være en mere proaktiv debat med både registranter og registratorer. DK Hostmaster vil afholde 2 årlige registratormøder i henholdsvis Sjælland og Jylland. Desuden vil der være en øget afholdelse af både høringer og informationsmøder. Sidst men ikke mindst har DK Hostmaster oprettet en forslagskasse, hvor alle interesserede kan afgive et forslag, der vil blive behandlet og besvaret af DK Hostmaster. DIFO DIFO har i 2009 afholdt en række høringer og møder om f.eks. nye gtlder, sikkerhed, typosquatting og god domænenavnsskik. Hermed er der opstartet en praksis, der vil blive videreført. Der vil ligeledes i 2010 være en del emner, som kræver involvering af interessenter, og det vil ske enten ved skriftlig høring eller møder. DIFO er i gang med at revidere sin hjemmeside for herigennem at styrke en dynamisk og proaktiv dialog. Både indhold og dialogforum vil blive ændret, således at det fremstår mere tidssvarende. DIFO sender desuden kvartalsvise nyhedsbreve ud til sine medlemmer. 3.3 Sikkerhed DNSSEC skal implementeres den 1. juli Der er nedsat en ekspertkomité til at komme med forslag til implementeringen af DNSSEC samt følge testforløbet. Komitéen består af tre eksterne eksperter, to tekniske eksperter fra DK Hostmaster og direktørerne fra henholdsvis DK Hostmaster og DIFO. Planen for implementering er, at DK Hostmaster, i samarbejde med udvalgte DNS-ansvarlige, vil afprøve forskellige måder at håndtere nøgleudveksling mv. i perioden fra primo februar til ultimo marts. Herefter vil komiteen udarbejde en indstilling til bestyrelsen med henblik på en vedtagelse af såvel nye regler, som af indførelse af DNSSEC fra og med den 1. juli I forlængelse af implementeringen af DNSSEC vil DK Hostmaster desuden ændre på pinkode opsætningen, således at det nu bliver muligt selv at definere en kode, der er længere end 4 cifre. 3.4 Nye produkter DK Hostmasters bestyrelse har drøftet, hvilke nye produkter der ligger i pipeline. Nedenfor er beskrevet 4 produkter, der umiddelbart har interesse for DK Hostmasters kunder: DNSSEC er beskrevet i afsnit 3.3 EPP Extensible Provisioning Protocol (EPP) er en protokol, som er udviklet for at lette registratorers administration af domænenavne og disses stamdata. EPP gør det muligt at interagere med forskellige registreringsenheder (top level-administratorer) via et standardiseret interface. Systemet er specielt beregnet på administration i shared registry-systemer, men kan naturligvis også bruges i forbindelse med sole registry. 24-timers service Foranlediget af en forespørgsel fra en registrant for et samfundsmæssigt vigtigt domænenavn om mulighed for at tilmelde sig en vagttelefonordning eller lignende med bemanding alle dage i alle døgnets timer, vil DK Hostmaster iværksætte en nærmere undersøgelse af behovet for en 9

10 sådan vagtordning tillige med en vurdering af de økonomiske konsekvenser i forbindelse hermed. Varsling via SMS DK Hostmaster vil undersøge mulighederne for, at registranterne varsles pr. SMS om suspensioner og sletninger, grundet manglende indbetaling af div. gebyrer. Der er lagt op til, at registranterne kan tilmelde sig tjenesten, og at den ikke er et krav. For så vidt angår DNSSEC og EPP er det blevet besluttet at introducere disse produkter for DK Hostmasters kunder i løbet af Med hensyn til 24-timers service og SMS-varsler skal der udarbejdes forretningsmodeller, inden en endelig beslutning tages. DIFO og DK Hostmaster fortsætter dialogen med registratorer og registranter om nye produkter og procesforbedringer. 4. Personalemæssige, finansielle og tekniske ressourcer 4.1 Personalemæssige ressourcer DK Hostmaster har i dag 22 fuldtidsansatte, hvoraf 10 er kundeservicemedarbejdere, 3 økonomimedarbejdere, 7 teknikere, en indkøber og en direktør. Det er ledelsens opfattelse, at DK Hostmaster kan håndtere den forventede personalemæssige byrde i perioden med det nuværende forbrug af årsværk. 4.2 Finansielle ressourcer Idet koncernen - DIFO og DK Hostmaster - på nuværende tidspunkt samlet har en egenkapital på ca. 28 mio. kr., og at denne ved udgangen af 2012 stadig forventes at være ca. 28 mio. kr., er koncernen således velkonsolideret. Nedenfor er vist den økonomiske udvikling for koncernen. Koncern omsætning (Beløb i tusinder)

11 Resultat før skat (Beløb i tusinder) For prognosen, jf. ovenstående grafiske afbildninger, for den økonomiske udvikling i den samlede koncern er følgende forudsat: at ovennævnte forhold vedr. domæneantallet imødekommes uden store udsving, at årsgebyret fastholdes uændret på kr. 36,- ekskl. moms, at udgiftsniveauet (dvs. inflationsraten) ikke stiger med mere end 3 % p.a. og at indtægter fra renter og udbytter ligeledes holdes stabilt på det nuværende niveau. 4.3 Tekniske ressourcer De nuværende tekniske ressourcer anses for at være tilstrækkelige for hele beretningsperioden. Det bemærkes særskilt, at der i ovenstående grafik for resultatopgørelser er indregnet en fortsat investering i tekniske anlæg i samme størrelsesorden, dvs. ca. 2,0 mio. kr. pr. år, som de foregående 2 3 år. 5. Teknisk plan og skalerbarhed for registrering og DNS-operationer DK Hostmaster har i løbet af 2009 ansat tre nye teknikere og har således opgraderet det tekniske område betragteligt. DK Hostmaster har for indeværende ingen problemer med sin kapacitetsgrænse. Der kan oprettes nye domænenavne én gang i timen på under et minut, og disse vil senest efter en time fremgå af DK-zonen. Alle navneservere har minimum 100 Mb-forbindelser, hvoraf der bruges under 2 % af tilgængelighedskapaciteten. I forbindelse med DNSSEC forventes svarene at blive op til 4 gange større end i dag, og DNSSEC vil uden problemer kunne indpasses i den eksisterende infrastruktur. Der er således ingen planer om at udvide skalerbarheden, men i stedet ændres operativsystemerne løbende, og i den forbindelse sker der ligeledes en løbende kapacitetsudvidelse. Derved er organisationen på stadig forkant med at imødegå eventuelle kapacitetsproblemer. 5.1 Tekniske aktiviteter 11

12 Indførelse af de tekniske tjenester DNSSEC og EPP vil kræve et minimum af indkøb af særligt udstyr. Implementering af tjenesterne vil hovedsageligt baseres på tilretning og tilføjelser til eksisterende programmel. Der er desuden et behov for investeringer til brug for indkøb af maskiner, licenser, telelinjer mv. i forbindelse med implementering af et redundant driftsmiljø. 6. Aktiviteter over for det danske Internetsamfund Det 8. fokusområde for DIFO og DK Hostmaster er domænenavnspolitik - både nationalt og internationalt. I dette afsnit beskrives den nationale indsats og i det efterfølgende afsnit beskrives den internationale indsats. 6.1 Høringer DIFO har initieret høringer omkring sikkerhed og nye gtlder. DIFO bruger høringer til at skabe en del af det grundlag, hvormed DIFO deltager i de internationale møder i henholdsvis ICANN og CENTR. Begge organisationer har iværksat høringer, som DIFO besvarer på grundlag af åbne høringer samt drøftelser med medlemmerne. Høringer er en vigtig del af kommunikationen med det danske internetsamfund, og der inviteres bredt til alle høringer. DIFO er i gang med at udarbejde en særlig høringsliste, som indeholder medlemmer, myndigheder samt alle interessenter. Den 12. januar 2010 har DIFO afholdt en høring om god domænenavnsskik og typosquatting. Høringen sker på baggrund af, at DIFO finder, at der blandt private registranter har været bekymring over at skulle tabe deres domænenavne til virksomheder, som det skete i sagerne om eof.dk og orango.dk. Desuden har DIFO siden indførelsen af de særlige regler om typosquatting i 2007, oplevet en stor stigning i antallet af typosquatting-sager. Således forventes antallet af klager vedr. typosquatting at runde i Suspension på baggrund af typosquatting involverer forholdsvis få udenlandske registranter. Der er behov for en åben og kvalificeret debat om disse spørgsmål. 6.2 Informationsmøder DIFO og DK Hostmaster har opstartet en forsøgsrække med informationsmøder i forbindelse med nye tekniske tiltag. Der har i 2009 været afholdt et møde i november omkring testforløbet i forbindelse med DNSSEC. Der vil i løbet af 2010 blive afholdt flere informationsmøder alt efter behov. DIFOs bestyrelse vil ultimo 2010 evaluere, om informationsmøderne giver en bedre oplysning end brug af hjemmeside og udsendelse af mails til medlemmer og registratorer. 6.3 Registratormøder DK Hostmaster har planlagt at afholde 2 årlige registratormøder. Møderne vil blive afholdt på forsøgsbasis både på Sjælland og i Jylland for på denne måde at nå ud til så mange registratorer som muligt. Der vil være teknisk nyt fra DK Hostmaster, information/undervisning i særskilte emner som f.eks. DNSSEC, EPP eller lign., nye trends inden for trusselsbilleder eller nye teknologier. Møderne vil blive planlagt i samarbejde med DIFO, da der både vil være en informationsdel, der vedrører informationer om nye produkter i DK Hostmaster, og ønsker til forbedringer. Desuden vil der være en orientering om emner af mere domænenavnspolitisk art som f.eks. nye gtlder, IDN cctlder og den nye aftale mellem ICANN og US Department of Commerce Deltagelse i konferencer DIFO har i 2009 været oplægsholder på FDIHs OneWebDay samt det nationale IGF. Deltagelsen er en del af en aktiv strategi for at udbrede DIFOs virke i Danmark samt være med til at 12

13 drøfte problemstillinger med særlig relevans for administrationen af domænenavne. Denne udvikling fortsættes i 2010, hvor DIFO er med til at planlægge det næste nationale IGF. 7. Samarbejde med det internationale internetsamfund En væsentlig del af domænenavnspolitik foregår internationalt. Således er deltagelse i de internationale fora opprioriteret for på denne måde at følge med udviklingen for toplevel-domæner internationalt samt være med til at påvirke de områder, som DIFOs medlemmer finder er væsentlige at påvirke. 7.1 CENTR DIFO og DK Hostmaster deltager aktivt i de forskellige møder, CENTR afholder. CENTRmøderne er delt op i møder afholdt som hovedorganisation, der afholder tre møder årligt i form af General Assemblies (GA). På disse møder drøftes emner af generel interesse. Derudover har CENTR tre workshops, hvor DIFO og DK Hostmaster deltager i de to første workshops: Legal & Regulatory workshop De juridiske aktiviteter ligger i denne gruppe, som mødes alt efter behov. Sidste år mødtes gruppen 4 gange. Gruppens hovedområder omfatter: Alternative Dispute Resolution, Data protection og WHOIS. Gruppen giver desuden rådgivning og anbefalinger omkring emner som f.eks. ENUM og Internationalised Domain Names. DIFO har ikke tidligere deltaget i denne gruppe, men vil deltage så vidt muligt i Teknisk workshop CENTR har også nedsat en teknisk workshop, som er et forum for teknikerne hos de forskellige administratorer. Hensigten er at gruppen kan dele ideer samt udvikle tekniske projekter sammen. Den tekniske working plan omfatter: Shared DNS secondary name servers, DNSSEC, IDNs, Development of Technical Best Practices for cctld managers, Improvement of registry services including deployment of the EPP protocol. Administrativ workshop CENTRs administrative workshop er møntet på den administrative del af personalet hos administratorerne. Workshoppen skal fremme udveksling af information omkring administrative emner, som f.eks. EPPs påvirkning af de forskellige registreringsprocedurer samt andre tekniske og politiske udviklinger. 7.2 Nordisk samarbejde Der afholdes årlige møder mellem de nordiske administratorer af domænenavne og de respektive telestyrelser. I 2009 blev mødet afholdt hos IIS i Stockholm, og DIFO har indvilliget i at være vært for arrangementet i 2010 sammen med ITST. 7.3 ICANN Bestyrelsen i DIFO har besluttet, at man ønsker at prioritere nedenstående sager i det kommende års samarbejde med ICANN. Nye gtlder ICANN har netop afsluttet en høring omkring processer til nye gtlder, og høringen har afstedkommet respons på en lang række problemstillinger. En lang række af høringssvarerne udtryk- 13

14 ker ønske om, at ICANN afklarer problemer omkring: beskyttelse af immaterielrettigheder, status for geografiske TLDer og spørgsmålene til det forøgede pres på roden i forbindelse med både udvidelse af TLDer samt DNSSEC. Umiddelbart udtrykker de store danske erhvervsvirksomheder ikke et ønske om at støtte nye gt- LDer, da man finder, at de nye gtlder snarere vil gøre det sværere at beskytte sine varemærker. Det vurderes dog, at kampen omkring brand-tld er tabt, hvorimod nye geografiske gt- LDer vurderes at være realistisk at få påvirket i forhold til de ønsker, der er i det danske internetsamfund. DIFO har afgivet høringssvar den 21. november 2009, hvor der udtrykkes bekymring omkring, at evt. geografiske TLDer får status af gtlder i stedet for cctlder. Dette høringssvar følges op med aktiv deltagelse på møder, der omhandler nye gtlder. Assignment of Commitment (AoC) ICANN indgik den 30. september 2009 en ny aftale med det amerikanske handelsministerium Assignment of Commitments (AoC). Aftalen afløser den tidligere Joint Project Agreement (JPA), og der er indeholdt tre hovedområder, som ICANN skal varetage: 1. Ensuring accountability, transparency and the interest of global internet users 2. Preserving security, stability and resiliency 3. Promoting competition, consumer trust and consumer choice. Indsatsen på de tre hovedområder revideres første gang inden for et år, siden hen hver tredje år alle revisioner skal offentliggøres. Det er væsentligt at følge udviklingen i udmøntningen af AoC netop nu, for således at være med til at påvirke, hvem der sidder i revisionsgrupperne, samt hvilke kriterier revisionsgrupperne evaluerer ICANN i forhold til. Sikkerhed Sikkerhed er et vigtigt emne for ICANN. Der drøftes således forskellige emner inden for sikkerhed på de internationale møder. Af særlig interesse for DIFO og DK Hostmaster er det, at IANA har meldt ud, at man planlægger en implementering af DNSSEC i roden i juli Da DIFO selv er i gang med at implementere DNSSEC med frist den 1. juli 2010, prioriteres møder, der har DNSSEC på dagsordnen, højt. ** HUSK AT INDFØJE ORDFORKLARINGER NEDENFOR ** Ordforklaringer cctld country code top level domain CENTR - Council of European Top Level Domain Registries (Europæisk paraplyorganisation for landeadministratorer) DNSSEC Domain Name Service Security (skal sikre at data ikke bliver ændret mellem kilden og modtageren). 14

15 EPP - Extensible Provisioning Protocol (En kommunikations protokol til håndtering af operationer i relation til domæne navne) ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (International organisation, der koordinerer domænenavne og internet-protokoller) IPv6 - Version 6 af Internetprotokollen IP (efterfølger til IPv4 som anvendes nu) gtld Generic top level domain TLD Top level domain 15

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 REFERAT Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 Deltagere fra DIFO og DK Hostmaster: John Schweitzer, Lise Fuhr, Jonas B. Nielsen, Erwin Lansing, Susanne Andersen, Dennis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Forretningskendetegn og domænenavne

Forretningskendetegn og domænenavne Forretningskendetegn og domænenavne Professor, dr.jur. Thomas Riis Top level-domæner: Statistik mv. Åbne generiske top level-domæner: TLD New Deleted Net Gain/Loss Market Share Total Domains COM 668,429

Læs mere

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet

Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Derfor bør Afilias ikke administrere.dk-domænet Den 27. juni 2008 meddelte IT- og Telestyrelsen resultatet af sin evaluering af udbuddet om.dktopdomænet. Resultatet blev, at foreningen Dansk Internet Forum

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dot brand domæner - Unødige millionudgifter for danske virksomheder?

Dot brand domæner - Unødige millionudgifter for danske virksomheder? Kunal Singla Dot brand domæner - Unødige millionudgifter for danske Informations- og debatmøde mandag den 29. august 2010 Kunal Singla Juridisk Konsulent Organisation for erhvervslivet DI er en privat

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Referat af registratormøde 6. maj 2014

Referat af registratormøde 6. maj 2014 Referat af registratormøde 6. maj 2014 Registratormøde ved DK Hostmaster i Århus, Scandic Hotel d. 6. maj 2014 kl. 9.30-20:00 Dagsorden 09:30 Kaffe/te 10:00 Dialogmøde - Automatisering af fuldmægtigrollen

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Domain Name System. Domain Name System - DNS

Domain Name System. Domain Name System - DNS Domain Name System - en introduktion! Domain Name System - DNS Oversætter fra domænenavn til IP-adresse google.dk oversættes til f.eks. 74.125.232.127 Bruges dagligt i bl.a. Internet Browsere Oversætter

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

DNS teknisk set. Netteknik 1

DNS teknisk set. Netteknik 1 DNS teknisk set - vi kigger lidt dybere i DNS systemet! Netteknik 1 DNS systemet lidt dybere Som vi tidligere har set er DNS (Domain Name System) et navneoversættelsessystem som er designet til at oversætte

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

- en introduktion! Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere

- en introduktion! Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere Domain Name Service - en introduktion! Domain Name Service - DNS Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere Oversætter IP-adresser

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Typosquatting af dk domæner

Typosquatting af dk domæner Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Bilag 170 Offentligt Typosquatting af dk domæner 2009 Forord Dette er den første rapport fra STOP tps om typosquatting af dk domæner. Rapporten

Læs mere

Program. 13:00 Oplæg v/ekstern oplægsholder. 14:00 Oplæg om Generelle Vilkår og Registratoraftale. 15:00 Pause

Program. 13:00 Oplæg v/ekstern oplægsholder. 14:00 Oplæg om Generelle Vilkår og Registratoraftale. 15:00 Pause Program 13:00 Oplæg v/ekstern oplægsholder 14:00 Oplæg om Generelle Vilkår og Registratoraftale 15:00 Pause 15:30 Alm. Registratormøde - Orientering om igangværende projekter, herunder validering af data

Læs mere

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare

Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Oprettelse af DNS Records i Hostnordic Selfcare Brugervejledning Date: 2011-01-31 Version: 1 Author: Martin Schou Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Side 1 af 8 JURIDISKE

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere