Erhverv J.nr. MST Ref. lisvi Den 22. september Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv J.nr. MST-12412-00073 Ref. lisvi Den 22. september 2015. Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse"

Transkript

1 Erhverv J.nr. MST Ref. lisvi Den 22. september 2015 Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse Bekendtgørelsesudkastet indeholder følgende nye elementer: 1. Forenklet terminologi vedr. ensilageopbevaring, jf. bl.a. 3, 15 og Præcisering og justering af regler om opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, jf. bl.a. 15 og Ændrede krav til afløb ved ensilagepladser med to randbelægninger, jf Justering af overdækningskravet i 14, stk. 1, for markmøddinger m.v. 5. Kravet om gyllealarm i 19 gælder ikke, hvis den nærliggende sø over 100 m² ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 6. Generel undtagelse fra kravet om gyllealarmer i 19, når beholderen ligger lavere end det nærliggende vandmiljø og ikke ligger i et risikoområde 7. Præcisering af kravene til udbringningsmetoder for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse i 28, stk Krav om nedfældning i 28, stk. 3, fjernes på arealer til anvendelse som grøngødning 9. Veletableret grøngødning kan bestå af en blanding af gul sennep og olieræddike, jf Genindsættelse af bestemmelse om straf ved overtrædelse af kravet om gyllealarm, jf. 41, stk. 1, nr. 1. Ad 1. Forenklet terminologi vedr. ensilageopbevaring Miljøstyrelsen har fundet anledning til at lave visse sproglige tilretninger i husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om opbevaring af ensilage. Baggrunden herfor er, at det kan give anledning til tvivl, hvad der i bekendtgørelsen menes med ensilageplads, ensilagesilo, ensilageopbevaringsanlæg og ensilageoplag. Tvivlen knytter sig i særlig grad til, om der i alle tilfælde stilles de samme krav til ensilagepladser og ensilagesiloer. Miljøstyrelsen har derf0r drøftet med SEGES, om det er muligt at lave en mere præcis og entydig beskrivelse af reglerne om opbevaring af ensilage uden at ændre husdyrgødningsbekendtgørelsens regler materielt. På denne baggrund skal Miljøstyrelsen foreslå, at der indsættes en definition af et ensilageopbevaringsanlæg i husdyrgødningsbekendtgørelsens 3, der fastsætter, at der ved et ensilageopbevaringsanlæg forstås ensilagepladser, herunder Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 plansiloer/køresiloer, i form af en plads med eller uden støttemure samt tårnsiloer til opbevaring af ensilage. Den foreslåede definition ændrer ikke ved, at en ensilageplads fortsat kan indrettes enten med én minimum 1 meter høj mur eller med én minimum to meter bred randbelægning, jf. bekendtgørelsens 16, stk. 2. Herudover er det fortsat muligt at opbevare ensilage i en tårnsilo. Betegnelsen tårnsiloer omfatter høje metalsiloer og siloer af beton eller træ, der typisk har cylinderform og er opretstående. Det præciseres i forslaget, at en tårnsilo kan etableres uden afløb. Øvrige ensilageopbevaringsanlæg skal etableres med afløb. Betegnelsen ensilageopbevaringsanlæg foreslås herefter at blive husdyrgødningsbekendtgørelsens nye samlebetegnelse for ensilagepladser og ensilagesiloer. Videre foreslås det, at begrebet ensilagebeholdere, der anvendes i afstandskravet i den nuværende bekendtgørelses 6, stk. 3, erstattes med begrebet ensilageopbevaringsanlæg. Der tilsigtes ikke nogen materiel ændring herved. Det bemærkes, at husdyrgodkendelseslovens 8, stk. 3, fastsætter samme afstandskrav som husdyrgødningsbekendtgørelsens 6, stk. 3, og også anvender betegnelsen ensilageopbevaringsanlæg. Der er tale om sproglige ændringer, der ikke stiller nye krav til landbruget. Som det fremgår af afsnit 2 og 3 nedenfor, indgår reglerne om opbevaring af ensilage imidlertid i gennemførelsen af nitratdirektivets bilag II, A, 5). Som følge af forslaget skal krydsoverensstemmelsesvejledningens tekster om opbevaring af ensilage derfor konsekvensrettes, men det medfører ikke nogen materiel ændring i forhold til krydsoverensstemmelse. Ad 2. Præcisering og justering af regler om opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, jf. bl.a. 15 og 16 Efter gældende ret kan ikke-saftgivende ensilage opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg. Herudover kan ikke-saftgivende ensilage opbevares i oplag på dyrkningsarealet. Når ensilage opbevares på dyrkningsarealet, gælder der i sagens natur ikke et krav om afløb. Dette foreslås tydeliggjort ved i husdyrgødningsbekendtgørelsens 22 vedr. indretning af afløb at erstatte ordet ensilageoplag med ensilageopbevaringsanlæg. Samtidig foreslås det fastsat i 15, at ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i ensilageopbevaringsanlæg, i uåbnede wrapballer eller på dyrkningsarealet, hvor nærringsstofferne fra afgrøderester og evt. andre mindre tab kan optages af de efterfølgende afgrøder. Som konsekvens heraf foreslås det at ophæve bestemmelsen i 16, stk. 4, der fastsætter, at kravene (underforstået i stk. 1-3) også gælder for ensilagepladser til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage. Hensigten med forslaget er at tydeliggøre, at der ikke er andre muligheder for opbevaring af ikke-saftgivende ensilage end ved oplag i marken, i uåbnede wrapballer eller opbevaring i et ensilageopbevaringsanlæg. 2

3 For så vidt angår forståelsen af, hvornår ensilage er ikke-saftgivende, henvises der til det eksisterende vejledningsmateriale herom på Miljøstyrelsens hjemmeside, se link Den eksisterende overgangsbestemmelse i 42, stk. 4, hvorefter anlæg til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, der er etableret før den 1. august 2002, ikke skal leve op til kravene til ensilagepladser, videreføres. Den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse indeholder i 16, stk. 5, en særlig bestemmelse vedr. opbevaring af wrapballer. Det følger heraf, at ensilagepladser, der udelukkende anvendes til oplagring af ensilage indpakket i vandtæt materiale (wrapballer), ikke behøver sidebegrænsning, randbelægning og afløb, såfremt pladsen og området omkring pladsen friholdes for afgrøderester. Bestemmelsen i 16, stk. 5, har givet anledning til tvivl om, hvorvidt det er tilladt at opbevare wrapballer, herunder åbnede wrapballer, uden for ensilagepladser. På denne baggrund foreslås bestemmelsen ophævet og erstattet af en ny bestemmelse vedr. opbevaring af åbnede wrapballer. Der foreslås således indsat en ny bestemmelse som 15, stk. 3, hvorefter åbnede wrapballer midlertidigt må henligge uden for ensilageopbevaringsanlæg og markarealer, mens de er i anvendelse, på betingelse af, at afgrøderester på arealet fjernes efter anvendelse af de enkelte baller. Opsamlede afgrøderester skal opbevares som anden ensilage. Det fremgår af nitratdirektivets bilag II, A, 5), at medlemsstaternes regulering bl.a. skal indeholde foranstaltninger til at undgå vandforurening som følge af, at væsker, der indeholder safter fra oplagret plantemateriale, såsom ensilage, siver eller løber ned i grund- eller overfladevandet. Formålet med reglerne vedr. opbevaring af ikke-saftgivende ensilage i husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 og 16 er at sikre mod nedsivning af safter fra den opbevarede ensilage. Enten ved fysisk at sikre mod nedsivning, fordi ensilagen opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg eller i wrapballer. Eller ved at næringsstofferne fra et evt. saftafløb opsamles af efterfølgende afgrøder på dyrkningsarealet. Når åbnede wrapballer midlertidigt opbevares uden for et opbevaringsanlæg eller dyrkningsareal, er det betingelsen om opsamling af evt. afgrøderester, der sikrer mod nedsivning af safter. De foreslåede bestemmelser i 15 og 16 er nødvendige bidrag til gennemførelse af nitratdirektivet. Danmark ville ikke i tilstrækkeligt omfang leve op til forpligtigelserne efter nitratdirektivet uden disse bestemmelser. Da de foreslåede bestemmelser således implementerer dele af nitratdirektivet, vil de blive omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Ad 3. Ændrede krav til afløb ved ensilagepladser med to randbelægninger, jf. 24 Visse nyere ensilagepladser er udformet som firkantede pladser med støttemure på to af siderne og randbelægninger på de resterende to. Som kravene i den nugældende husdyrgødningsbekendtgørelse er formuleret, er det tilstrækkeligt med et afløb fra ensilagepladsens laveste punkt. I de tilfælde, hvor en ensilageplads udføres med mere end én randbelægning, er der således efter de gældende regler ikke krav om afløb ved begge randbelægninger. 3

4 Manglende afløb i tilknytning til en randbelægning kan imidlertid resultere i, at ensilagesaften løber ud over den randbelægning, der mangler afløb. Efter nitratdirektivets bilag II, A, 5) skal medlemsstaternes regulering som nævnt ovenfor bl.a. indeholde foranstaltninger til at undgå vandforurening som følge af at væsker, der indeholder safter fra oplagret plantemateriale, såsom ensilage, siver eller løber ned i grund- eller overfladevandet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at denne del af nitratdirektivet ikke kan implementeres korrekt uden en tilføjelse til de gældende regler om, at der altid skal være et afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Dette krav foreslås herefter indsat som nyt 24, stk. 2. Det foreslås dog samtidig, at det ene afløb kan erstattes af en rørledning til afløb. Da afløbet skal placeres på ensilagepladsens laveste punkt, vil modifikationen i praksis betyde, at der kan føres en rørledning fra den højest beliggende randbelægning til afløbet i forbindelse med den lavest beliggende randbelægning. Rørledningen skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb. Den kan udformes som et dræn, såfremt det føres på indersiden af pladsen. Er rørledningen derimod placeret uden for pladsen, skal denne efter forslaget overholde kravene i 22. Da forslaget implementerer dele af nitratdirektivet, vil den foreslåede bestemmelse blive omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Ad 4. Justering af overdækningskravet i 14, stk. 1, for markmøddinger m.v. Ved ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2012 blev reglerne vedr. oplag i marken ændret. Det blev bl.a. fastsat, at markmøddinger, kompost og forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12 skal overdækkes med et vandtæt materiale straks efter udlægningen. Ændringen er i et svar til kommissionen fra 2011 nævnt som en skærpelse i forbindelse med præåbningsskrivelsen vedrørende implementeringen af nitratdirektivet. Det er således aftalt med kommissionen, at overdækningen skal være vandtæt og ikke bare lufttæt. Formuleringen overdækkes med vandtæt materiale har imidlertid vist sig at skabe uklarhed om, hvorvidt udlægning i et gødningshus er tilstrækkeligt til at overholde overdækningskravet. Overdækningskravet var oprindeligt indført som et ammoniakvirkemiddel, hvorfor hensigten klart har været en tæt overdækning. Et tag på et gødningshus kan efter en ordlydsfortolkning opfattes som en vandtæt overdækning og dermed tilstrækkelig overdækning i forhold til den nuværende formulering af overdækningskravet. For at undgå fremtidig tvivl om kravene til overdækning af markmøddinger m.v. foreslås overdækningskravet derfor ændret til overdækkes med et tætsluttende vandtæt materiale. Forslaget indebærer ikke øvrige ændringer i reglerne om opbevaring af fast gødning. 4

5 Bestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens 14, stk. 1, om vandtæt overdækning er nødvendig for en korrekt implementering af nitratdirektivets bilag II, A, 5), hvorefter medlemsstaternes regulering bl.a. indeholde foranstaltninger til at undgå vandforurening som følge af at væsker, der indeholder husdyrgødning, siver eller løber ned i grund- eller overfladevandet. Bestemmelsen i er derfor omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Det forhold, at overdækningskravet oprindeligt er indført som et ammoniakvirkemiddel, ændrer ikke herved. Overdækningskravet har et dobbelt formål og varetager således både hensynet til at begrænse ammoniakfordampning og til at undgå nedsivning af nitratholdige væsker fra den opbevarede husdyrgødning. Ad 5. Kravet om gyllealarm i 19 gælder ikke, hvis den nærliggende sø over 100 m² ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens 19, stk. 1, at beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til vandløb eller søer over 100 m², skal være udstyret med et alarmsystem. Miljøstyrelsen foreslår, at kravet om gyllealarmer ikke skal gælde, hvis den sø, der ligger inden for 100 meter fra gyllebeholderen, ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Efter forslaget stilles der således alene krav om gyllealarmer, hvis beholderen er beliggende i et risikoområde, eller hvis beholderen er beliggende 100 meter eller nærmere fra en sø, der er over 100 m² og omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, eller et vandløb. Ændringsforslaget indebærer således, at der ikke stilles krav om gyllealarmer, hvis den nærliggende sø over 100 m² ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. De søer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 er søer over 100 m², hvor der har udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv. De omfattede søer kan både være naturligt forekommende søer og vandhuller og menneskeskabte vandhuller. Naturbeskyttelseslovens 3 medtager desuden søer under 100 m², når de ligger i en af de beskyttede naturtyper, hvis det samlede område er 2500 m² og derover. Derudover er søer under 100 m² beskyttede, når de indgår som en del af et beskyttet vandløb. Da kravet om gyllealarmer alene gælder, hvis den nærliggende sø er over 1oo m², stilles der imidlertid efter forslaget ikke krav om gyllealarm, hvis der inden for en afstand af 100 meter fra gyllebeholderen ligger en sø under 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Der henvises flere andre steder i husdyrgødningsbekendtgørelsen til søer over 100 m², bl.a. i afstandsreglerne for stalde, gyllebeholdere og møddinger, jf. 6, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og 11, stk. 3, og i reglerne om beholderbarrierer og terrænændringer, jf. 19, stk Med forslaget ændres der ikke ved, at der i øvrigt i bekendtgørelsen menes søer over 100 m², uanset om søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller ej. Det gælder også definitionen af et risikoområde i husdyrgødningsbekendtgørelsens 3, nr. 21. Hermed vil der være en anden definition af søer i forbindelse med gyllealarmer end den definition, der ellers anvendes i flere af bestemmelserne i 5

6 husdyrgødningsbekendtgørelsen, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesloven. Begrundelsen for netop i forbindelse med gyllealarmer kun at medtage de søer over 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, er, at kravet om gyllealarmer indebærer en direkte økonomisk byrde for landmanden. Det er derfor fundet rimeligt alene at kræve en gyllealarm, når den nærliggende sø er beskyttelsesværdig efter naturbeskyttelsesloven. Med forslaget tilgodeses således både hensynet til landmandens økonomi og hensynet til natur og miljø. Bestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens 19, stk. 1, om gyllealarmer har siden 2013 været omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse, da kravet bliver betragtet som en foranstaltning til at undgå vandforurening som følge af, at væsker, der indeholder husdyrgødning, siver eller løber ned i grund- eller overfladevandet, jf. nitratdirektivets bilag II, A, 5). Miljøstyrelsen har analyseret, om Danmark kan opfylde nitratdirektivet korrekt uden bestemmelserne om gyllealarmer. Miljøstyrelsen har desuden haft kontakt til EU-Kommissionen. Det er styrelsens vurdering på baggrund af udmeldinger fra Kommissionen, at en afnotificering af krav om gyllealarmer vil forudsætte, at tiltaget udgår af nitrathandlingsplanen. Miljøstyrelsen er i færd med at igangsætte proces vedr. forhandling af en revision af nitrathandlingsplanen. I forbindelse med udarbejdelsen af den nye nitrathandlingsplan og en eventuel mere omfattende ændring af de regler, der implementerer nitratdirektivet, vil det indgå, om gyllealarmer kan undlades som en del af en ny implementering og dermed også af reglerne om krydsoverensstemmelse. Det er imidlertid Miljøstyrelsen vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at afnotificere gyllealarmer som et enkelt element i den samlede implementering af nitratdirektivet. Det er imidlertid Miljøstyrelsens vurdering, at kravet om gyllealarm ikke har en væsentlig miljømæssig effekt, hvis den nærliggende sø over 100 m² ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, men eksempelvis er et regnvandsbassin, hvor der ikke har indfundet sig naturligt dyre- og planteliv. Miljøstyrelsen har på denne baggrund vurderet, at det ikke vil være i strid med nitratdirektivet at indføre denne undtagelse fra alarmkravet uden en samtidig revision af nitrathandlingsplanen. Forslaget indebærer, at reglerne om krydsoverensstemmelse skal konsekvensrettes. Ad 6. Generel undtagelse fra kravet om gyllealarmer i 19, når beholderen ligger lavere end det nærliggende vandmiljø og ikke ligger i et risikoområde Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som stk. 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsens 19, der generelt undtager fra kravet om gyllealarmer i den situation, hvor det nærliggende vandmiljø ligger højere end beholderen, således at gyllen skal ledes opad for at forårsage forurening af vandmiljøet. Kravet om et alarmsystem fraviges således efter forslaget, når der ikke inden for 100 meter fra beholderen er beliggende søer over 100 m², der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, eller vandløb, hvis kronekant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens øverste kant. Søens eller vandløbets niveau måles ved kronekanten, der i bekendtgørelsens 3 foreslås defineret som overgangen mellem det skrånende terræn mod søen eller vandløbet til det flade terræn. Hvor der ikke er en identificerbar overgang mellem 6

7 det skrånende terræn mod søen eller vandløbet til det flade terræn, anses søens eller vandløbets øverste kant for at være overgangen mellem bevoksning af vandog sumpplanter og egentlige landplanter. Det er yderligere en betingelse for at være omfattet af undtagelsen fra kravet om et alarmsystem, at beholderen ikke ligger i et risikoområde. Et risikoområde er i husdyrgødningsbekendtgørelsens 3, nr. 21, defineret som et område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller søer med et areal større end 100 m². Det vandmiljø, der afføder alarmkravet i risikoområder, kan således godt ligge længere væk end 100 meter fra beholderen, men vandmiljøet vil altid ligge lavere end beholderen. Hvis 19, stk. 7, alene indeholdt betingelsen om, at der ikke inden for 100 meter fra beholderen lå lavere beliggende søer eller åer, ville det derfor få den utilsigtede konsekvens, at beholdere beliggende i risikoområder ville blive omfattet af undtagelsen. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kravet om gyllealarmer har en miljøeffekt, men ikke en væsentlig miljøeffekt, i den situation, hvor det nærliggende vandmiljø er beliggende i et højere niveau end gyllebeholderen. Miljøstyrelsen betragter derfor den foreslåede lempelse af alarmkravet som en ændring, styrelsen kan udføre uden en samtidig revision af nitrathandlingsplanen. Reglerne om krydsoverensstemmelse vil blive konsekvensrettet som følge af forslaget. For så vidt angår en generel beskrivelse af forholdet mellem gyllealarmer og nitratdirektivet samt reglerne om krydsoverensstemmelse henvises der til afsnit 5 ovenfor. Ad 7. Præcisering af kravene til udbringningsmetoder for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse i 28, stk. 2 Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28, stk. 2, stiller krav om, at udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse kun må ske ved udlægning ved slange eller slæbesko, nedfældning eller ved anvendelse af en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste. Bestemmelsen indeholder et indirekte forbud mod udbringning ved bredspreder og har bl.a. til formål at mindske udvaskningen af nitrat ved at sikre en ensartethed i forbindelse med spredning. Bestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens 28, stk. 2, er nødvendig for at sikre en korrekt implementering af nitratdirektivets bilag II, A, 6). Efter denne bestemmelse skal medlemsstaternes regulering bl.a. indeholde bestemmelser om fremgangsmåder for tilførsel af husdyrgødning, herunder ensartethed i forbindelse med spredning, således at udvaskningen af næringssalte i vandet holdes på et acceptabelt niveau. Bestemmelsen er derfor også omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Henvisningen til teknologilisten fra husdyrgødningsbekendtgørelsens 28, stk. 2, skaber imidlertid uklarhed om, hvorvidt teknologierne på teknologilisten kan anvendes som alternativ til udbringning ved udlægning med slange, ved slæbesko eller ved nedfældning. Samtidig skaber formuleringen uklarhed om, hvad der er krydsoverensstemmelsesbelagt. På denne baggrund foreslår Miljøstyrelsen, at husdyrgødningsbekendtgørelsens 28, stk. 2, ændres, så henvisningen til teknologilisten udgår. Herved tydeliggøres 7

8 det, at udbringning skal ske ved udlægning ved slange eller slæbesko eller ved nedfældning, og at det alene skal udløse støttetræk, såfremt udbringningen sker på anden vis fx med bredspreder. Der foreslås ikke ændringer i de øvrige stykker i husdyrgødningsbekendtgørelsens 28. Der skal således fortsat henvises til teknologilisten fra husdyrgødningsbekendtgørelsens 28, stk. 3. Bestemmelsen i stk. 3 stiller krav om, at på visse arealer skal udbringning ske ved nedfældning. Formålet hermed er at nedbringe ammoniakfordampningen. Som alternativ hertil kan der anvendes teknologier fra teknologilisten med samme ammoniakreducerende effekt som nedfældning. Det bemærkes, at i de tilfælde, hvor der anvendes forsuring eller en anden teknologi fra teknologilisten som alternativ til nedfældning, vil husdyrgødningen stadig skulle udbringes ved udlægning ved slange eller slæbesko, jf. 28, stk. 2. Da formålet med husdyrgødningsbekendtgørelsens 28, stk. 3, og de efterfølgende stykker er nedbringelse af ammoniakfordampning, skal disse bestemmelser ikke belægges med krydsoverensstemmelse. Det er en fejl, at bestemmelserne hidtil har været omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Fejlen bliver rettet i den ændring af krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen, som NaturErhvervstyrelsen har sendt i offentlig høring. For yderligere oplysninger henvises der til NaturErhvervstyrelsens høringsmateriale. Ad 8. Krav om nedfældning i 28, stk. 3, fjernes på arealer til anvendelse som grøngødning Bestemmelsen i 28, stk. 3, stiller krav om nedfældning (eller anden udbringningsteknik, jf. stk. 4) på arealer uden etablerede afgrøder til høst og græsmarker. Formuleringen uden etablerede afgrøder til høst erstattede i forbindelse med bekendtgørelsesændringen i 2012 den tidligere betegnelse sort jord. Formålet med ændringen var at præcisere, at også arealer bevokset med spildkorn eller ukrudt er omfattet af kravet om nedfældning. Denne formulering har imidlertid haft den utilsigtede konsekvens, at arealerne omfattet af 29, stk. 1, nr. 3, det vil sige arealer med veletableret grøngødning med gul sennep eller olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om afsætning af sukkerroerne, er blevet omfattet af nedfældningskravet, idet grøngødningen ikke er afgrøder til høst, men til nedpløjning. Da nedfældning på disse arealer kan medføre betydelige afgrødeskader, foreslås 28, stk. 3, nr. 1, omformuleret, således at nedfældningskravet i 28, stk. 3, nr. 1, fremadrettet omfatter arealer uden etablerede afgrøder til høst bortset fra arealer omfattet af 29, stk. 1, nr. 3. Efter forslaget kan udbringning på arealer omfattet af 29, stk. 1, nr. 3, således ske ved udlægning ved slæbeslange eller ved slæbesko uden at husdyrgødningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste med mindst samme effekt på 8

9 ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning som nedfældning på den pågældende arealtype, jf. 28, stk. 4. Eftersom 28, stk. 3 og 4, som nævnt ovenfor i afsnit 7, ikke implementerer nitratdirektivet, har den foreslåede ændring ikke betydning for reglerne om krydsoverensstemmelse. Ad 9. Veletableret grøngødning kan bestå af en blanding af gul sennep og olieræddike, jf. 29 Husdyrgødningsbekendtgørelsens hovedregel er, at der ikke må udbringes flydende husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse i perioden fra høst, dog senest 1. oktober, til 1. februar, jf. 29, stk. 1, 1. pkt. Herfra gælder en række undtagelser, herunder at der må udbringes fra høst til 1. oktober på arealer med grøngødning med gul sennep eller olieræddike, jf. 29, stk. 1, nr. 3. Erhvervet har udtrykt ønske om, at bestemmelsen ændres, så også arealer med en blanding af gul sennep og olieræddike omfattes. Baggrunden herfor er, at en sådan ændring vil medføre, at grøngødningen kan bruges til at opfylde MFO-kravet for at få udbetalt hele den grønne støtte som en del af direkte arealtilskud. Hvis der dyrkes enten gul sennep eller olieræddike, vil afgrøden ikke kunne opfylde den betingelse, at der skal være tale om en blanding. Efter Miljøstyrelsens vurdering opsamler en blanding af olieræddike og gul sennep lige så meget kvælstof, som hvis afgrøderne voksede i renbestand. Der er således ingen miljømæssig begrundelse for ikke at imødekomme ønsket. På denne baggrund foreslås det, at 29, stk. 1, nr. 3, omformuleres, så formuleringen gul sennep eller olieræddike erstattes af gul sennep og/eller olieræddike. Lukkeperioderne i husdyrgødningsbekendtgørelsens 29 gennemfører nitratdirektivets bilag II, A, 1) vedrørende perioder, hvor tilførsel af gødning til jorden er uhensigtsmæssig. Forslaget om, at det fremover skal være tilladt at udbringe husdyrgødning på arealer med en blanding af gul sennep og olieræddike i perioden fra høst til 1. oktober, fører dermed til konsekvensrettelser i reglerne om krydsoverensstemmelse. Ad 10. Genindsættelse af bestemmelse om straf ved overtrædelse af kravet om gyllealarm, jf. 41, stk. 1, nr. 1. Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at kravet om gyllealarm ved en fejl er skrevet ud af husdyrgødningsbekendtgørelsens straffebestemmelse i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen i Det rettes der nu op på med den foreslåede affattelse af straffebestemmelsen i bekendtgørelsens 41, stk. 1, nr. 1. Den foreslåede ændring har ikke betydning for reglerne om krydsoverensstemmelse. 9

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 11, 7 a, stk. 1, 13 og 16, 19, stk. 5, 67, 73, 80, 90 og 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING INDHOLD Faginstruks nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv.

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv. NOTAT Erhverv J.nr. MST-1247-00038 Ref. ernch Den 1.august 2013 Notat vedr. tilpassede dokumentationskrav for optagelse af forsuringsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste med henblik på at opnå

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Den 4. maj 2017 Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Denne høring af ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en følge af ny husdyrregulering. Der har fra den 21. marts til den 25.

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug - opbevaring af ensilage og foder Alex Andersen Smedagervej 39 6392 Bolderslev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 12-02-2016 Sagsnr.: 07/49477 Dokumentnr.: 24 Ejendom: 14451 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.:

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28

Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 Orientering efter Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 Orientering om brug af teknologier til erstatning af nedfældning Anvendelse af undtagelsesbestemmelser i relation til brug af teknikker/teknologier i

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

VEJLEDNING OM HESTEHOLD

VEJLEDNING OM HESTEHOLD VEJLEDNING OM HESTEHOLD - til dig, der har mere end fire heste mest Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Vejledningen er lavet af: Odder Kommune Miljøregler Når du har mere end fire heste

Læs mere

Samlet høringssvar til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen og KO-bekendtgørelsen

Samlet høringssvar til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen og KO-bekendtgørelsen Roskilde, den 20. oktober 2015 Samlet høringssvar til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen og KO-bekendtgørelsen Tak for muligheden for at komme med høringssvar på udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller.

Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. HØR ING SN OT AT M IN IST ER IEL L E HØ R ING S P ART ER x. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk certificeringssordning for vindmøller. Den 14.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.

Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. JEJENS Den 19/ Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8025-000129 Ref. JEJENS Den 19/12-2016 Notat om udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Hovedindholdet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen afløser den gældende

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr.

Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg. Dato: 18. november 2015. Sagsnr. Ian Michael Sørensen Cate Vejby Sørensen Stilling Landevej 34 Stilling 8660 Skanderborg Dato: 18. november 2015 Sagsnr.: 15/22359 Tilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af udhus Der meddeles

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005 Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Oktober 2005 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 4 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Niels.orvad@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 1. juli 2015 Center for Teknik og Miljø Sagsnummer:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5.

Byg og Ejendom. Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk. Sagsnr. 2011-289. Den 5. Byg og Ejendom Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2011-289 Den 5. juli 2011 INTERNT NOTAT Præstemosevej 28, matr. nr. 9 ad Asminderød By, Asminderød

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering

Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Erhverv J.nr. MST-1240-00710 Ref. AMADS Den 4. maj 2017 Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering Miljøstyrelsen sender hermed udkast til en række

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29

Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 Basistilsyn 2015 på Noldevej 29 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017, husdyrbrugsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Lemvig Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om kæmpe-bjørneklo... 4 Formål... 4 Indsatsområde... 4 Lovgivning omkring bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo...

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

Vejledning om afbrænding i det fri

Vejledning om afbrænding i det fri Vejledning om afbrænding i det fri Afbrænding af affald giver anledning til miljøgener. Derfor er afbrænding kun tilladt i et begrænset omfang, og i miljølovgivningen er der fastsat regler for hvad der

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Vejledning om afbrænding i det fri

Vejledning om afbrænding i det fri Vejledning om afbrænding i det fri Afbrænding af affald giver anledning til miljøgener. Derfor er afbrænding kun tilladt i et begrænset omfang, og i miljølovgivningen er der fastsat regler for hvad der

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 204 - Bilag 6,B 100 - Bilag 2 Offentligt Notat Landsplanområdet J.nr. Ref. Til folketingets ordførere på miljøområdet. Lovforslag nr. 204

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 2015 Januar 2015 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Foto: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter 1 Lovgrundlag Denne forskrift er udarbejdet i medfør

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. august 2013 J.nr.: NMK-33-01800 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen

Læs mere

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder

Kampagnetilsyn 2016 på Landbrug Opbevaring af ensilage og foder Peter Torp Jepsen Hydevadvej 34 Hønkys 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 24-02-2016 Sagsnr.: 07/51992 Dokumentnr.: 37 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse Landevej

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere