Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv."

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 765 af 4. juli 2006 Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv. (Pædagogikumbekendtgørelsen for Grønland) I henhold til 20, stk. 1, 2 og 4, i anordning nr. 108 af 17. februar 1992 om ikrafttræden for Grønland af lov om gymnasiet m.v. og af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., fastsættes: Kapitel 1 1. Grønlands Hjemmestyres ansættelse af en lærer ved en GU-skole forudsætter, at vedkommende har faglig kompetence i henhold til kapitel 2. Fast ansættelse som lærer ved en GU-skole forudsætter, at vedkommende har undervisningskompetence, dvs. såvel faglig kompetence, jf. kapitel 2, som pædagogisk kompetence, jf. kapitel 3, i et eller flere fag inden for GU`s fagrække, jf. GU-bekendtgørelsen. Stk. 2. Undervisningsministeren tildeler lærere undervisningskompetence i henhold til denne bekendtgørelse. Undervisningskompetence i henhold til denne bekendtgørelse giver tillige undervisningskompetence i de danske almengymnasiale uddannelser (stx og hf). Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr Kapitel 2 Faglig kompetence 2. Rektor tildeler en kandidat faglig kompetence til undervisning i et fag fra GU`s fagrække, samt i fag fra de øvrige grønlandske gymnasiale uddannelser, der udbydes på en GU-skole, i forbindelse med varig ansættelse i en stilling på skolen, hvis kandidatens uddannelse i sine enkeltdele og samlet har en sådan faglig og metodisk bredde og dybde, at vedkommende kan undervise fagligt forsvarligt i relation til målene for uddannelsen. Kandidaten skal 1) beherske fagets kerneområder, grundlæggende teorier, terminologi og arbejdsmetoder, 2) have overblik over og indsigt i fagets discipliner, 3) være fortrolig med fagets hjælpemidler, herunder have erfaring med tidssvarende anvendelse af informationsteknologi i faglig sammenhæng, 4) kunne vurdere faglige fremstillinger, herunder læremidler, 5) kunne formulere, bearbejde og perspektivere fagets problemstillinger med henblik på formidling skriftligt og mundtligt, 6) kunne tilegne sig nye emneområder efter behov og i takt med fagets udvikling samt 7) have tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i dansk sprog. Stk. 2. For at opnå faglig kompetence i det enkelte fag skal følgende særlige krav være opfyldt ved ansættelsen: 1) Dansk: Kandidaten skal beherske dansk skrift- og talesprogsnorm korrekt. 2) Grønlandsk: Kandidaten skal beherske grønlandsk skrift- og talesprogsnorm korrekt. 3) Naturvidenskabelige fag: I biologi og geografi skal kandidaten have gennemført feltkurser og kunne benytte feltudstyr. I biologi, fysik og kemi skal kandidaten have gennemført universitetskursus i undervisningsforsøg. AT Schultz Grafisk

2 2 4) Moderne sprog: Kandidaten skal kunne oversætte begge veje mellem fremmedsproget og dansk. 5) Religion: Kandidaten skal kunne læse klassiske tekster på originalsproget i én religion. 6) Idræt: Kandidaten skal have gennemført et gymnasiedidaktisk kursus i teori- og praktikkobling. 7) De kunstneriske fag: Kandidaten skal have sikker viden om og bred erfaring med fagets praktiske discipliner og redskaber samt have sikker viden om fagets historie og teorier. Stk. 3. Faglig kompetence er betinget af en ved et universitet bestået kandidateksamen inklusive speciale i et eller flere fag inden for GU`s fagrække. Ved sideordnede fag i en to-fags kombinationsuddannelse skal begge fag være inden for GU`s fagrække. Stk. 4. Kandidater, der ved et universitet har bestået yderligere fag fra fagrækken af et omfang på 90 ECTS-point, opnår tillige faglig kompetence i disse fag, når betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt. Stk. 5. Kandidater med afsluttende eksamen fra Det Kgl. Kunstakademis Afdeling for Teori og Formidling har faglig kompetence i billedkunst, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt. 3. Undervisningsministeren kan ved ansættelsen tildele faglig kompetence til en kandidat fra et universitet eller tilsvarende højere uddannelsesinstitution, selv om kandidaten ikke har bestået sin eksamen i et fag fra GU s fagrække, hvis vedkommende har opnået de kvalifikationer, der er nævnt i 2, stk. 1 og 2. Kapitel 3 Pædagogisk kompetence 4. Pædagogisk kompetence opnås ved, at kandidaten gennemfører en pædagogisk uddannelse (pædagogikum) i alle de fag i GU-uddannelsen, hvor kandidaten er tildelt faglig kompetence ved ansættelsen, jf. dog 18. Formålet med pædagogikum er, at kandidaten får det teoretisk- og praktisk-pædagogiske grundlag for at arbejde som lærer ved GU. Stk. 2. Uddannelsen består af en praktisk del samt en teoretisk del, jf. bilag 1, som begge skal gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. 5. Undervisningsministeriet fører tilsyn med kandidatens faglige kompetence og uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse. Undervisningsministeriet beskikker til hver kandidat en tilsynsførende. Den tilsynsførende fører tilsyn med hele uddannelsesforløbet for den enkelte kandidat. Stk. 2. Hvor uddannelsen er delt over to semestre, kan Undervisningsministeriet beskikke to tilsynsførende, der fører tilsyn med hver sine af kandidatens fag. Kapitel 4 Uddannelsens mål og tilrettelæggelse 6. Målet med pædagogikum er, at kandidaten opnår: 1) Undervisningsfærdighed, herunder indsigt og færdighed i at a) planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med inddragelse af læremidler, it, av-midler, studiecentre og udadrettede aktiviteter, b) anvende forskellige fagdidaktiske principper og forskellige undervisnings- og arbejdsformer, c) indkredse elevernes forudsætninger og forventninger til undervisningen, d) understøtte elevernes forskellige læringsstrategier, e) samarbejde med eleverne om tilrettelæggelsen af det mundtlige og skriftlige arbejde i faget, f) planlægge og gennemføre forskellige evaluerings- og prøveformer, g) indgå i vejlednings- og supervisionsprocesser, h) samarbejde med andre lærere om undervisningen i de enkelte fag, på tværs af fagene og i relation til skolen som helhed for at styrke sammenhængen og progressionen for eleverne og i) planlægge, gennemføre og evaluere faglige og pædagogiske udviklingsaktiviteter i fagene og i forhold til skolens samlede aktiviteter og målsætning. 2) Viden om GU og de almengymnasiale uddannelser som skoleformer, herunder om a) regelgrundlaget for arbejdet som lærer og om beslutningsprocesserne i de almengymnasiale uddannelser og b) pædagogisk udvikling. 3) Indsigt i teoretisk pædagogik (almenpædagogik og fagdidaktik), herunder evne til kritisk reflektion over egen undervisningsprak-

3 3 sis og dennes sammenhæng med teoretiskpædagogiske overvejelser. 4) Indsigt i uddannelsernes samspil med det omgivende samfund. Praktisk pædagogikum 7. Praktikken i hvert fag gennemføres i løbet af fem måneder, normalt i samme semester, eller ved flere fag som delt pædagogikum over to semestre. Praktikken omfatter observation af undervisning og egen undervisning i et samlet omfang på ca. 60 timer (en time beregnes som 45 minutter) i hvert af kandidatens fag, inklusive undervisningen i forbindelse med tilsynsførendes besøg. For kandidater med mere end to fag er det samlede omfang på i alt ca. 120 timer, som hovedregel ligeligt fordelt mellem fagene. Stk. 2. Rektor udpeger en eller flere vejledere for kandidaten. Vejlederne skal yde kandidaten faglig og pædagogisk vejledning og medvirke til, at kandidaten når uddannelsesmålene. Vejledningen knyttes til kandidatens undervisning og observation af andres undervisning. Stk. 3. Rektor eller en af denne bemyndiget er kursusleder, der er ansvarlig for planlægning og koordinering af det samlede uddannelsesforløb. Stk. 4. Som et led i praktisk pædagogikum skal kandidaten deltage i generelle pædagogiske opgaver på skolen i passende omfang. 8. Vejledningen skal sikre, at kandidaten får mulighed for i samråd med vejledere og elever og med stigende grad af selvstændighed at udvælge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere kortere og/eller længere undervisningsforløb i sine fag. Vejlederne skal med kandidaten drøfte dennes undervisning med henblik på at give kandidaten mulighed for refleksion over udvikling og progression i undervisningen. Stk. 2. Under praktikforløbet skal vejlederne demonstrere og diskutere deres egen undervisning med kandidaten, og kandidaten skal under hele kurset med passende mellemrum have observationspraktik i sine klasser. Kandidaten skal i et vist omfang have observationspraktik i andre fag og klasser end sine egne. Stk. 3. Kursuslederen skal i den første kursusuge give lærerkandidaten en generel information om pædagogikums bestanddele og forløb, herunder en redegørelse for praktikudtalelsens indhold, form og tilblivelse, og om undervisningen i de almengymnasiale uddannelser med en præsentation af de vigtigste bestemmelser herom. Stk. 4. Kandidaten skal have vejledning i at bedømme elevernes standpunkt, også i form af karaktergivning. I fag med skriftlige arbejder skal kandidaten desuden have lejlighed til i passende omfang at udforme skriftlige opgaver, deltage i vejlederens evaluering samt selvstændigt evaluere elevernes skriftlige arbejder. Stk. 5. Kandidaten skal så vidt muligt inden kursus i fagets didaktik i hvert af kandidatens fag tilrettelægge og gennemføre et antal lektioner og kortere undervisningsforløb i faget. Stk. 6. Kursuslederen påser, at kandidatens arbejdsbyrde i forbindelse med forberedelse af undervisningen og med evaluering af skriftlige arbejder fordeles passende jævnt. Kursuslederen holder sig løbende orienteret om kandidatens standpunkt og om kursusforløbet, bl.a. ved at overvære enkelte af kandidatens timer. Kursuslederen skal orientere kandidaten om det generelle standpunkt i passende tid forud for de afsluttende timer. 9. Mindst én gang i løbet af kurset overværer rektor, kursuslederen og normalt alle kandidatens vejledere kandidatens undervisning i mindst 2 timer i hvert fag og har derefter en samtale med kandidaten om kursusforløbet og kandidatens standpunkt i praktisk undervisning. Samtalen skal give et grundlag for tilrettelæggelsen af det videre kursusforløb. 10. Kurset i praktisk undervisning afsluttes i hvert af kandidatens fag med, at kandidaten underviser i sine praktikklasser mindst 2 timer. Undervisningen overværes af kandidatens vejledere, kursuslederen og ministeriets tilsynsførende. Stk. 2. Vejlederne, kursuslederen og ministeriets tilsynsførende afgør i fællesskab særskilt for hvert fag, om kandidaten har bestået praktikken. Grundlaget for afgørelsen er en vurdering af kandidatens standpunkt i praktisk undervisning ved kursets afslutning og kandidatens undervisning ved de afsluttende lektioner efter stk. 1. Ved afgørelsen afvejes alle forhold og aktiviteter, der har væsentlig betydning for kandidatens undervisning, herunder evnen til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning. Hvis der er uenighed, om kandidaten har bestået, træffes den endelige afgørelse af ministeriets tilsynsførende. Afgørelsen meddeles kandidaten, så snart den er truffet.

4 4 Stk. 3. Består kandidaten praktikken i et fag, afgiver vejlederne, kursuslederen og ministeriets tilsynsførende en skriftlig udtalelse om standpunktet i praktisk undervisning (pædagogikumudtalelse), der udformes på baggrund af et udkast fra skolen. Udtalelsen skal give en samlet beskrivelse og vurdering af kandidatens undervisning i faget ved kursets afslutning og undervisningen i de afsluttende timer. Udtalelsen skal omfatte de forhold, der er lagt vægt på ved afgørelsen efter stk. 2, og skal udtrykkeligt kommentere kandidatens evne til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning. Stk. 4. Udtalelsen underskrives af den tilsynsførende og kursuslederen, som udleverer udtalelsen til kandidaten. Stk. 5. Består kandidaten ikke praktisk pædagogikum i et fag, udarbejder vejlederne, kursuslederen og ministeriets tilsynsførende en indberetning til ministeriet. Indberetningen udarbejdes på samme grundlag som en udtalelse efter stk. 3. Kandidaten modtager en kopi af indberetningen. Teoretisk pædagogikum 11. Teoretisk pædagogikum skal give kandidaten det nødvendige almenpædagogiske og fagdidaktiske grundlag for at arbejde som lærer i en gymnasial uddannelse samt for løbende at holde sig ajour med teori, som har betydning for dette arbejde. Målene med teoretisk pædagogikum er, at kandidaten 1) selvstændigt kan formulere og anvise løsninger på konkrete pædagogiske problemstillinger i undervisningen, 2) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i sine fag med anvendelse af varierede arbejdsformer og 3) kan indgå i samarbejde med andre lærere om løsningen af opgaver knyttet til undervisningen og skolens liv i øvrigt. 12. Teoretisk pædagogikum består af kursus i almen pædagogik og kurser i fagets didaktik i hvert af kandidatens gymnasierelevante fag. Kurserne er nærmere beskrevet i bilag 1. Stk. 2. Ansættelsesskolen sikrer, at kandidaten opnår fortrolighed med anvendelse af skolens itsystem til administrative og undervisningsmæssige opgaver, herunder et bredt udvalg af fagspecifikke anvendelser. 13. Teoretisk pædagogikum afsluttes med en skriftlig prøve. Det er en forudsætning for indstilling til prøven, at kurserne i teoretisk pædagogikum er gennemført. Prøven, der har en varighed af 1 uge, indeholder almenpædagogiske og fagdidaktiske elementer. Stk. 2. Besvarelsen af opgaven ved prøven bedømmes efter 13-skalaen, jf. reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Stk. 3. Bedømmelsen foretages af to af Undervisningsministeriet beskikkede censorer. Ved bedømmelsen lægges der vægt på kandidatens evne til at fremstille, selvstændigt anvende og kritisk vurdere almenpædagogiske og fagdidaktiske begreber, teorier og metoder. 14. Undervisningsministeriet fastlægger det faglige grundlag for og stiller opgaven til prøven efter 13. Stk. 2. Rektor indstiller kandidaten til prøven og er ansvarlig for de praktiske forhold i forbindelse med prøven. Det er en forudsætning for indstilling til prøven, at kurserne i almenpædagogik og fagets didaktik i de enkelte fag er gennemført. Stk. 3. En kandidat, der er forhindret i at deltage i prøven på grund af sygdom eller fravær, der er godkendt af rektor, kan af rektor genindstilles til prøve. Rektor kan i særlige tilfælde udsætte prøven i 3 dage. Stk. 4. Hvis det konstateres, eller hvis der er begrundet mistanke om, at en kandidat helt eller delvist har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette af censorerne, jf. 13, stk. 3, til Undervisningsministeriet. Ministeriet træffer efter høring af kandidaten og censorerne beslutning om, hvorvidt opgaven skal afvises, eller om opgaven kan bedømmes med en lavere karakter til følge. Kapitel 5 Bevis 15. Undervisningsministeriet udsteder efter gennemført pædagogikum et bevis, jf. bilag 2, for kandidatens undervisningskompetence. Beviset indeholder: 1) Karakteren for den i 13 nævnte prøve i teoretisk pædagogik. 2) En samlet udtalelse (pædagogikumudtalelse) om kandidatens kompetencer, jf. 10, stk. 3.

5 5 Stk. 2. Beviset underskrives af de(n) tilsynsførende på ministeriets vegne. Rektor udleverer beviset til kandidaten på ministeriets vegne. Kapitel 6 Klage 16. Klager over afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Stk. 2. Klager over proceduremæssige fejl i forbindelse med prøven efter 13 kan dog indbringes for Undervisningsministeriet af kandidaten. Klagen skal være ministeriet i hænde senest 2 uger efter, at bedømmelsen er meddelt den pågældende. Ministeriet kan ikke ændre bedømmelsen, men kan træffe afgørelse om, at: a) prøveresultatet opretholdes, eller b) prøven annulleres, og at kandidaten dermed får adgang til at aflægge en ny prøve. Kapitel 7 Forskellige bestemmelser 17. Hvis en kandidat afbryder uddannelsen, skal rektor straks sende meddelelse herom til Undervisningsministeriet. Stk. 2. Der udstedes ikke et særskilt bevis for faglig kompetence, hvis kandidaten ikke gennemfører pædagogikum. 18. Ministeriet kan efter indstilling fra rektor godkende, at anden pædagogisk uddannelse helt eller delvis træder i stedet for pædagogikum. 19. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra rektor tildele en kandidat, der har gennemført pædagogikum, undervisningskompetence i et efterfølgende erhvervet sidefag eller bifag, hvori vedkommende ikke har pædagogikum, hvis kandidaten opfylder betingelserne i 2, og hvis kursus i fagets didaktik, jf. bilag 1, er gennemført i faget. Stk. 2. En kandidat med undervisningskompetence i uddannelsen til højere handelseksamen eller uddannelsen til højere teknisk eksamen i Grønland eller i Danmark, der ansættes ved GU, har undervisningskompetence i de fag, der er nævnt i GU-bekendtgørelsen, når vedkommende opfylder betingelserne for faglig kompetence i faget eller fagene samt har gennemført kursus i fagets didaktik, jf. bilag 1, i de(t) pågældende fag. 20. Ud over kandidater, der er omfattet af 1, kan Grønlands Hjemmestyre foretage tidsbegrænset ansættelse af personer uden undervisningskompetence, hvis der hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at få undervisningen varetaget af en person med undervisningskompetence i det pågældende fag. Ved ansættelsen skal der lægges vægt på ansøgernes faglige kompetence. Ansættelse kan ske for højst ét undervisningsår, hvorefter stillingen skal genopslås. Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis rektor lader en fastansat lærer varetage undervisning i et fag, hvori den pågældende ikke har undervisningskompetence. 21. Undervisningsministeren kan dispensere fra bekendtgørelsen i særlige tilfælde. Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsordning 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006 og har virkning for kandidater, der ansættes i en stilling den 1. august 2006 eller senere. Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 242 af 22. april 1998 om den pædagogiske uddannelse til lærer i gymnasiet, på studenterkursus og på kursus til højere forberedelseseksamen (Pædagogikumbekendtgørelsen) Undervisningsministeriet, den 4. juli 2006 P.M.V. Torben Christoffersen f. JARL DAMGAARD Uddannelsesdirektør / Kirsten Krogstrup

6 6 Bilag 1 PÆDAGOGIKUMBEKENDTGØRELSEN for Grønland Kurser i teoretisk pædagogikum Almenpædagogisk kursus Målet med kurset er, at kandidaten opnår indsigt i planlægning af undervisningstimer og forløb, så kandidaten selvstændigt kan planlægge og gennemføre gymnasial undervisning. Indholdet omfatter: a) Principper for planlægning af undervisningstimer og forløb, arbejds- og evalueringsformer, b) pædagogiske grundproblemer og deres sammenhæng med filosofiske, psykologiske og sociologiske teorier, c) teorier for og metoder til læring og undervisning, d) en belysning af lærerarbejdets særlige karakter og lærerrollens kompleksitet, e) psykologiske og socialpsykologiske processer, der har indflydelse på undervisningen, og f) det værdigrundlag og de former for pædagogik, der ligger til grund for undervisningen i GU og i de almengymnasiale uddannelser som helhed. Kurset afholdes i løbet af kandidatens første ansættelsesår og har et omfang svarende til ca. 36 timer á 45 minutter. Kursus i fagets didaktik Målet med kursus i fagdidaktik i det enkelte fag er, at kandidaten opnår indsigt i fagets fagdidaktiske grundlag, traditioner og centrale undervisningsmæssige problemstillinger, så kandidaten selvstændigt kan foretage og begrunde de nødvendige faglige beslutninger vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Indholdet omfatter a) det enkelte fags formål, indhold og evalueringsformer og b) det enkelte fags særlige tradition, terminologi og undervisningspraksis set i lyset af generelle pædagogiske problemstillinger. Kurset afholdes som hovedregel i løbet af kandidatens første ansættelsesår og har et omfang af ca. 24 klokketimer.

7 7 Bilag 2 BEVIS for UNDERVISNINGSKOMPETENCE jf. bekendtgørelse nr. 765 af 4. juli 2006 om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) og de almengymnasiale uddannelser i Danmark. Navn: CPR.nr: har gennemført pædagogikum i < > (hovedfag) og < > (bifag/sidefag) og tildeles herved undervisningskompetence i fagene < fag > og < fag > i GU og i de almengymnasiale uddannelser i Danmark, jf. 20, stk. 3, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om gymnasiet m.v. og af lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., den Ansættelsessted: For Undervisningsministeriet: Beviset indeholder som bilag - Karakteren for den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum. - Pædagogikumudtalelse for hvert af kandidatens fag. BILAG Karakter for den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, jf. bekendtgørelsens 13, stk. 2: Pædagogikumudtalelse i < fag >,jf. bekendtgørelsen 10, stk. 3: Pædagogikumudtalelse i < fag >,jf. bekendtgørelsen 10, stk. 3: Undervisningsministeriet ved den tilsynsførende:

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning

giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning giver dig blandt andet: Indsigt i den nyeste didaktiske forskning Færdigheder i supervision og vejledning Professionelt overblik og fagligt overskud i arbejdet Formel og reel kompetence som praktiklærer

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 17. september 2015 om undervisningskompetence på den gymnasiale uddannelse (pædagogikumbekendtgørelsen).

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 17. september 2015 om undervisningskompetence på den gymnasiale uddannelse (pædagogikumbekendtgørelsen). Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 17. september 2015 om undervisningskompetence på den gymnasiale uddannelse (pædagogikumbekendtgørelsen). I medfør af 57, stk. 2 og 3 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22.

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

At være tilsynsførende

At være tilsynsførende Konference om pædagogikum på hhx og htx maj 2012 At være tilsynsførende v. tilsynsførende Mona Rask Langerhuus, Campus Vejle Tilsynsførendes opgaver Ministeriets repræsentant Fører tilsyn med pædagogikumforløbet

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Rollen som tilsynsførende. (se f.ex. Fakta under Pædagogikum på www.uvm.dk)

Rollen som tilsynsførende. (se f.ex. Fakta under Pædagogikum på www.uvm.dk) Rollen som tilsynsførende (se f.ex. Fakta under Pædagogikum på www.uvm.dk) 1 Loven siger: Fra Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (pædagogikumbekendtgørelsen): 18. Undervisningsministeriet

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702.

Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for læreruddannelsens fag. 18. august 2006 Sags nr.: 003.702. Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kommissorium for udarbejdelse af mål og centrale

Læs mere

Kursus for nye tilsynsførende

Kursus for nye tilsynsførende Kursus for nye tilsynsførende Fredericia Gymnasium, tirsdag d. 6. september 2016 Jens Refslund Poulsen Side 1 Kursus for nye tilsynsførende Elisabeth Lysén Sørensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser BEK nr 447 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 028.13R.391 Senere ændringer til

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. april 1992 om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. april 1992 om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker). Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. april 1992 om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker). I medfør af 1, stk. 3 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse,

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum Studieordning for Uddannelsen i teoretisk pædagogikum 2014 1 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for uddannelse i teoretisk pædagogikum A. Mål for uddannelsen... 3 B. Forløbsmodel... 4 II. Beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum

Studieordning. for. Uddannelsen i teoretisk pædagogikum Studieordning for Uddannelsen i teoretisk pædagogikum Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for uddannelse i teoretisk pædagogikum A. Mål for uddannelsen... 3 B. Forløbsmodel... 4 II. Beskrivelse af uddannelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Pædagogisk uddannelse af faglærere ved branche- og erhvervsskoler KISII Studieordning, oktober 2015

Pædagogisk uddannelse af faglærere ved branche- og erhvervsskoler KISII Studieordning, oktober 2015 Studieordningen fastsættes i medfør af bekendtgørelse nr. 6 af 5. juni 2013 Uddannelsen er rettet imod faglærere ved branche- og erhvervsskoler og undervisere ved andre ungdoms- og voksenuddannelser. Studieordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster.

Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. Dokumentnr.: 322724 Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. af 2007 Bekendtgørelse om folkekirkens uddannelsesinstitutioner for præster. I medfør af 2-5 i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan IBC Handelsgymnasiet Kolding Indholdsfortegnelse for 1...4 Den løbende evaluering...4 Den afsluttende evaluering...6 Årsprøver/eksamen...6 for 2...8 Den løbende evaluering...8 Den afsluttende evaluering...10

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b

Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b Kære kursusdeltager! I dette dokument finder du: Program for kurset Praktiske oplysninger Adresser På materialeplatformen (BlackBoard) for fagdidaktik i dansk

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde

Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test April 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven 6 Prøvens form 7 Undervisningsbeskrivelsen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet April 2015 1 Indhold Forord... 3 Generelt om prøven... 3 Prøveforløbet trin for trin... 4 Opgivelser... 5 Et eksempel på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed.

Skuemestervejledning. Juni 2011. Entreprenørmaskinmekaniker. Landbrugsmaskinmekaniker. Personliftmekaniker. Landbrugssmed. Juni 2011 Skuemestervejledning Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Materielmekaniker Kranmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere