Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter"

Transkript

1 Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 4. juni 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 6. Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag med ikrafttrædelse 1. juli 2011 Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur for Frontline pc-supporter, 2 år Grundforløb Skole 20 uger Hovedforløb Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 20 uger og indeholder 4 ugers valgfri specialefag. De valgfri specialefag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Version 1. juli

2 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid Frontline PCsupporter 1, 2, 6 mål nr ,2, 6 mål nr , 8 Nr , 2, 6 Nr , 2, 6 Nr , 4, 5 Nr , 4, 5, 6 Nr , 4, 5 Nr , 4, 5, 6 Nr , 2, 5, 6 mål nr , 2, 5, 6 mål nr. 522 Nr. 194 Nr. 195 Grundfag 4 uger Engelsk E 2 uger X Teknologi F 2 uger X Computerteknologi 1,5 uger X Netværk I 1,5 uger X Kundebetjening I Begynder 1 uge X Produktkendskab I Begynder 1 uge X Specialefag Områdefag Præstationsstandard 6 uger Erhvervsforståelse 1 uge X Bundne specialefag Præstationsstandard 5 uger Kundebetjening II 1 uge X Produktkendskab II 1 uge X Teknisk produktkendskab på apparatniveau Teknisk produktkendskab på systemniveau Valgfri specialefag Audio- og videoprodukter PC integration med audio/videoprodukter 1,5 X 1,5 X Præstationsstandard 4 uger 3 uge X 1 uge X Nr. 791 Backup teknologi I 1 uge X Nr. 792 Databaser 1,5 uger X 2

3 Nr. 793 IP-telefoni 1 uge X Nr. 794 Mobile og trådløse 1,5 uger X systemer Nr. 795 Netværk II 1,5 uger X Nr. 796 Netværk III 1,5 uger X Nr. 797 Operativsystemer I 1 uge X Nr. 798 Operativsystemer II 1 uge X Nr. 799 Operativsystemer III 2,5 uger X Valgfag 1 uge Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Frontline PCsupporter 1-9 Kundebetjening og X produktkendskab 1-9 Netværk X Til afsnit 6 og beviser mv. Grundlaget for Frontline PC-supporteruddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for afsluttende bedømmelse. Efterfølgende retningslinier er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og de konkrete afslutningsprøver. Den afsluttende eksamens formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer indenfor det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse 3

4 Den afsluttende eksamen gennemføres tidligst 3 måneder før aftaleperiodens ophør for alle elever, og gennemføres på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever til det faglige udvalg. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skuemestre (censorer) Skolen indkalder en censor, fra en af de øvrige skoler som udbyder hovedforløbet til data- og kommunikationsuddannelsen. Denne indvarsles til bedømmelse ca. 3 måneder før prøven. Censor skal have de fornødne fagkundskaber. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser af en lærer (eksaminator), udpeget af skolen, og af censor. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg seneste 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1) Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Ved bedømmelsen af de praktiske prøver og af projektopgaven, herunder den mundtlige fremlæggelse, giver eksaminator og censor efter votering samlet én karakter for hver prøve. Eksamenskarakteren (svendeprøvekarakteren) for den afsluttende eksamen fremkommer som et gennemsnit af de karakterer der er givet for henholdsvis den praktiske prøve og caseopgaven (herunder den mundtlige fremlæggelse). Den endelige prøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censor. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Afsluttende eksamen Eksamen består af: 1) en praktisk prøve, der omfatter fejlfinding. 4

5 2) en caseopgave med en mundtlig eksamen, og Den praktiske prøve Den praktiske prøve består i, at eleven foretager systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr, med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. Caseopgaven Caseopgaven med den mundtlige prøve omfatter: a) dimensionering, opbygning og konfiguration af et system bestående af branchetypisk udstyr, hardware og software, hvor der skal tages udgangspunkt i forskellige caseopgaver med individuelle kundeønsker, b) udarbejdelse af en rapport, der indeholder dokumentation for konfiguration og argumenter for valg af komponenter samt brugermanual. Casepgaverne fordeles ved lodtrækning på eleverne i hold på højst 4, og varigheden er normalt 1 undervisningsuge. Under prøven fremlægger den enkelte elev mundtlig en beretning ud fra det skriftlige arbejde. Den mundtlige beretning andrager maksimalt 20 minutter. Fremlæggelsen finder normalt sted i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode Indstilling til ny afslutningsprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Omprøve aflægges kun i den del af eksamen hvor karakteren 02 ikke er opnået. Eleven kan kun aflægge omprøve en gang, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. 5

6 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Erhvervsforståelse. Nr.608 Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan fortage simple kalkulationer som er relevante for virksomhedens drift - Eleven får indsigt forhold af betydning for virksomhedens etablering - Eleven kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter - Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning - Eleven får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling - Eleven får indsigt i de processer der indgår fra ide til færdigt produkt. - Eleven anvende relevante informationsteknologiske værktøjer Computerteknologi. Nr. 609 Vejledende varighed 1,5 uger Mål - Eleven kan ud fra en konkret opgave dimensionere en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single-/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v. - Eleven kan foretage installation og konfiguration af RAID-systemer med tilhørende drivere, valg af IRQ og DMA. - Eleven kan foretage installation og konfiguration af interne og eksterne backupenheder. - Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for hvordan Bios opdateres på et serverbundkort, på en RAID-controller m.v. - Eleven kan ud fra en given opgave, installere aktuelle standard operativsystemer og applikationer på en computer, samt foretage nødvendig tilpasning og opgradering af hardwaren. - Under hensyntagen til EMC-korrekt håndtering af udstyret, kan eleven ud fra strukturerede metoder foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på servere, computere, monitorer, printere, scannere samt andre aktuelle perifere enheder, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer og måleinstrumenter. - Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr. - Eleven kan anvende en aktuel formular til opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt en fejlregistreringsformular til fejl og mangler. - Eleven kan enten via en fysisk funktionstest, eller ved hjælp af testprogrammer afgøre, om computerudstyret og installeret software fungerer efter hensigten. 6

7 - Eleven kan instruere og servicere en bruger i anvendelsen af en computer og tilhørende programmer. - Eleven kan vejlede en bruger i valg af PC-system, under hensyntagen til funktion og behov. Netværk I. nr. 610 (svarende til CCNA semester 2, Routing and Routing Basic Competencies ) Vejledende varighed 1,5 uger Mål - Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til CCNA semester 2, Routing and Routing Basic Competencies, beskrive de basale forskelle på et LAN og et WAN netværk og herunder beskrive den primære opgave for en Router i et WAN netværk. - Eleven kan på systemniveau beskrive de primære elementer i og omkring en Router. - Eleven kan logge på en Router i en given mode, og anvende de for Routeren aktuelle CLI kommandoer. -.Eleven kan foretage grundlæggende konfiguration af en Router. - Eleven kan ændre og gemme Router-konfigurationsfiler, udføre password recovery procedure, samt foretage loading og monitering af IOS images på en Router. - Eleven kan konfigurere og verificere static og default routing i en Router. - Eleven kan konfigurere og verificere de dynamiske routing protokoller RIP og IGRP i en Router. - Eleven kan foretage fejlfinding på TCP/IP og routede netværk ved hjælp af forskellige hjælpeværktøjer som traceroute, ping, show og debug. - Eleven kan beskrive de grundlæggende elementer omkring TCP (Transmission Control Protocol) og UDP (User Datagram Protocol), herunder beskrive formålet med de reserverede portnumre. - Eleven kan beskrive forskellene på standard og udvidede ACLs (Access Lister) og kan opbygge mindre Access lister. - Eleven kan udarbejde dokumentation over netværk med beskrivelse af konfiguration, routeropsætning og IP-mapning. 7

8 Kundebetjening I. nr. 612 Begynder Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven har kendskab til kundeadfærd, forskellige salgsformer og personlig kommunikationsteknik. - Eleven kan gennemføre personlig salg af computere, software og perifert udstyr som eksempelvis monitorer, scannere, printere, digitale kameraer og netværkskomponenter. - Eleven kan gennemføre telefonekspedition og -salg af branchens produkter. - Eleven kan i forbindelse med salg og ud fra sit produktkendskab, give kunden en kvalificeret rådgivning omkring køb af branchens produkter. - Eleven kan med baggrund i sit produktkendskab, give kunden en kvalificeret vejledning omkring betjening og opsætning af computere, software og perifert udstyr, samt omkring sikkerhed og virusbeskyttelse. - Eleven kan ud fra kundeoplysninger udfylde en fejlrapport og beskrive problematikken i et klart og logisk sprog. - Eleven kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling. - Eleven kan anvende metoder til personligt salg. - Eleven kan med baggrund i sit produktkendskab, give kunden en kvalificeret vejledning omkring betjening og opsætning af branchens produkter. 8

9 Produktkendskab I. nr. 787 Begynder Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven har et generelt kendskab til produkter på IT-området som eksempelvis computere, software, analoge og digitale monitorer, scannere, printere, digitale kameraer og netværkskomponenter og kan vejlede og rådgive kunden om valg af produkt, herunder rådgive om enkelte produkttypers funktionelle egenskaber og anvendelse. - Eleven kan rådgive kunden omkring sammensætning af forskellige IT-produkter/-produkttyper som eksempelvis tilslutning af et digitalkamera til en computer. - Eleven kan søge oplysninger omkring IT-produkter, -leverandører og -producenter og anvende indsamlet viden til at vejlede og rådgive kunden i forhold til funktion, behov og pris. - Eleven er i stand til via aktuelle medier at søge viden om nye produkter og trends på IT-området, samt at omsætte og anvende indsamlet viden til at vejlede og rådgive kunden. - Eleven har kendskab til sundheds- og skademuligheder i forbindelse med håndtering af forskellige IT-produkter som eksempelvis partikeludslip ved udskiftning af toner i en laserprinter. - Eleven har indsigt i og kan rådgive og vejlede kunden og brugere om en hensigtsmæssig håndtering, anvendelse og vedligeholdelse af et produkt, så det beholder dets funktionelle egenskaber. - Eleven kan foretage Off- og Hotline brugersupport omkring betjening og opsætning af computere, applikationer og perifert udstyr, samt omkring sikkerhed og virusbeskyttelse. 9

10 Bundne specialefag For at opnå kompetencemålene for den afsluttende del af Frontline PC-supporter, undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Kundebetjening II. Nr. 788 Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan beregne et standardtilbud samt udarbejde salgs- eller tilbudsbreve. - Eleven kan redegøre for forskellige garanti- og serviceordninger, herunder hvordan man behandler en reklamation. - Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser. - Eleven behersker viden om serviceydelser og garantiordninger til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter. - Eleven har kendskab til varedeklarationer og tilhørende lovgivning, herunder købeloven. - Eleven har kendskab til metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, derudover beregne et standardtilbud samt udarbejde salgs- eller tilbudsbreve. - Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde. - Eleven kan anvende varesortiment og -sammensætning i forhold til branche, butikskategori og butiksprofil. - Eleven kan anvende sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken. Produktkendskab II. Nr. 789 Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven har et teknologisk tidssvarende kendskab til branchens software- og hardwareprodukter. - Eleven kender eventuelle lovkrav og regler, der er knyttet til vareeller produktgruppen ved anvendelse, installation, mærkning, emballering, opbevaring og bortskaffelse. - Eleven kan på branchens produkter foretage mindre modificeringer ifølge serviceanvisning/vejledning samt foretage firmware- og software opdateringer. - Eleven kan medvirke ved planlægning og indkøb af nye produkter herunder foretage dokumentation og korrespondance på såvel dansk som fremmedsprog. - Eleven kan udføre arbejde på branchens produkter i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler. 10

11 Teknisk produktkendskab på apparatniveau mål 186 Vejledende varighed 1,5 uger. - Eleven kan analysere og gøre rede for virkemåden af A/Vmedieudstyr, på modul- og apparat-niveau,. Eleven kan installere og kontrollere branchens apparater. Eleven kan udføre kontrol og afprøvning, og vurdere om justering/opdatering/fejlretning er nødvendig, i henhold til dokumentation, herunder anvende relevante måleinstrumenter. Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante måleinstrumenter. Eleven kan udføre opgaverne i henhold til de sikkerheds- og miljøforskrifter, der er gældende for arbejdet i branchen Eleven kan i forbindelse med kontrol og afprøvning anvende relevant dokumentation/manualer, samt dokumentere udført arbejde Standpunktskarakter Teknisk produktkendskab på systemniveau mål nr. 522 Vejledende varighed 1,5 uge. - Eleven kan analysere og gøre rede for virkemåden af A/Vmedieudstyr på systemniveau. Eleven kan foretage konfiguration af branchens produkter og systemer. Eleven kan foretage softwareopdatering ved anvendelse af relevant udstyr. Eleven kan foretage kontrol og afprøvning samt gennemføre en systematisk fejlsøgning og fejlretning af A/V-mediesystemer Eleven kan til en given opgave anvende dokumentation på dansk og fremmedsprog samt foretage datasøgning Eleven kan projektere, beskrive og udføre installation af mindre produktsystemer med udgangspunkt i kundeønsker, herunder distribueret lyd/billede og PC net Standpunktskarakter Praktikmål Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål: Kundebetjening og produktkendskab nr Eleven kan yde service og support overfor kunder og brugere samt give instruktion og vejledning i anvendelsen af produkter og systemer Netværk nr Eleven kan konstruere, installere, konfigurere, vedligeholde og opgradere computere og netværk på system- og modulniveau. 11

12 Valgfri specialefag De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Audio- og videoprodukter, mål nr. 194 Vejledende varighed 3 uge. - Eleven opnår et teknologisk tidssvarende systemkendskab til branchens audio- og videoprodukter Eleven kan på audio- og videoprodukter foretage mindre modificeringer ifølge serviceanvisning/vejledning samt foretage firmware- og software opdateringer Eleven kan udføre arbejdet under anvendelse af servicemanualer og anden relevant dokumentation på såvel dansk som fremmedsprog, og herunder dokumentere udført arbejde. Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler Eleven kan foretage brugersupport omkring opsætning, betjening og fejlmelding af branchens audio- og videoprodukter Eleven kan klargøre, opsætte, sammenkoble, opgradere og installere branchens audio- og videoprodukter til modul- og enhedsniveau Eleven kan til modulniveau analysere, fejlfinde, fejlrette og kontrollere branchens audioprodukter og videoprodukter,herunder anvende relevant måleudstyr Standpunktskarakter PC-integration med Audio-/videoprodukter, mål nr. 195 Vejledende varighed 1 uge. - Eleven kan installere, betjene og funktionsteste branchens teknologisk tidssvarende multimedieprodukter specielt med henblik på audio og video samt netværksbaseret udstyr - Eleven kan installere, konfigurere og opdatere multimedieprodukter bla. ved at søge og hente information og softwaremæssige opdateringer til branchens produkter via Internettet Eleven kan ud fra produkt og systemkendskab samt målinger vurdere fejlsymptomer, og dermed afgøre om der er tale om systemfejl eller apparatfejl Eleven kan fejlfinde, reparere på system/blokniveau, og foretage forebyggende vedligeholdelse, modificere og sammenkoble udstyr i henhold til dokumentation Eleven kan sammenkoble/opdatere audio-og/eller videoprodukter med PC baseret udstyr, herunder netværks/ip-adressebaseret udstyr Eleven kan instruere kunden om systemer og betjening Eleven kan arbejder i henhold til de sikkerheds- og miljøforskrifter, der gælder for arbejdet i branchen standpunktskarakter 12

13 Backupteknologi I. nr. 791 Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan redegøre for backupstrategier, herunder overvejelser som dataværdisætning, ændringshyppighed, mediekapacitet og medisperformance, portability samt availability. - Eleven kan installere og opsætte backup. - Eleven kan opsætte automatisk, daglig backup på Windows systemer minimum Windows Eleven kan anvende normal og incremental backup. - Eleven kan genindlæse backup fra backup medier og udføre system genoprettelse både standard og disaster. - Eleven kan schedulere programmer til at køre på forudbestemte tidspunkter vha. kommandoen AT. Databaser. Nr. 792 Databaser: Vejledende varighed 1,5 uger Mål - Eleven kan designe og normalisere database-tabeller herunder oprette constraints i tabellerne. - Eleven kender SQL-sprogets kommandostruktur. - Eleven kan implementere databasen ved at oprette tabeller samt foretage modifikation og sletning af tabellerne. - Eleven kan oprette unikke Ids og Views. - Eleven kan oprette forskellige typer af Indexes. - Eleven kan udføre enkle SQL-databaseforespørgsler fra en eller flere tabeller og evt. med subquiries. - Eleven kan indsætte, opdatere og slette data med SQLkommandoer - Eleven kan i forespørgsler benytte single row functions og group functions. - Eleven kan anvende Triggers og Stored Procedures - Eleven har en generel indsigt i DBMS (Database Management Systems). - Eleven kan udvikle databaser ved hjælp af SQL-sproget, herunder anvende avancerede SQL kommandoer, avancerede forespørgsler og datamanipulation. - Eleven kan foretage SQL kommando optimering, herunder forespørgselsoptimering med eksempelvis join algoritmer. - Eleven kan definere integritetsregler ved brug af Domain, Triggere og Stored Procedures. - Eleven kender til Algebra mulighederne i SQL. 13

14 IP Telefoni. Nr. 793 Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper og den grundlæggende arkitektur i IP telefoni/voip (Voice over IP), herunder anvendelsen af en digital PABC som eksempelvis Cisco Call Manager. - Eleven kan redegøre for standarderne og protokollerne som oftest anvendes i forbindelse med transport af telefoni over digitale netværk, herunder eksempelvis HTTP, SIP Session Initiation Protocol og H Eleven kan ud fra en given opgave designe en mindre IP telefoni løsning, herunder udvælge relevant udstyr. - Eleven kan redegøre for de problemstillinger der kan være i forbindelse med etablering af en IP telefoni løsning, herunder nødvendigheden af QoS (Quality of Service) i netværket. - Eleven kan installere, sammenkoble og konfigurere relevant Udstyr i forbindelse med eksempelvis en Cisco Call Manager, der gør det muligt at tilslutte netværksbaserede IP telefoner/soft Phones hvorfra/-til der kan foretages opkald internt som eksternt. - Eleven kan redegøre for mulige årsager til delay/latency og jitter over IP-netværket og kan medvirke ved reduktion eller fjernelse heraf. - Eleven kan foretage softwareopdateringer på udstyr som anvendes i forbindelse med IP telefoni. - Eleven kan foretage fejlsøgning på en IP telefoni løsning, herunder anvende relevante protokolanalyseværktøjer. Mobile og trådløse systemer. Nr.794 Vejledende varighed 1,5 uger Mål - Eleven har et generelt kendskab til mobile og trådløse systemer. - Eleven kan foretage valg af det bedst egnede mobile- og trådløse bærenet til en given anvendelse, som eksempelvis GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth og IrDA. - Eleven kan anvende teknologierne omkring mobiltelefoner som eksempelvis Wireless Application Protokol (WAP) Gateways og Web Applikations Servere. - Eleven har et generelt kendskab til, og kan beskrive hvordan der kan opnås datasikkerhed i forbindelse med mobile- og trådløse bærenet, som f.eks. Wireless Transport Layer Security (WTLS) i forbindelse med WAP. - Eleven kan anvende værktøjer og teknikker til leverance og manipulation af information på mobile enheder som f.eks. Extensible Markup Language (XML), Wireless Markup Language (WML) og Extensible Stylesheet Language (XSL) ogxsl Transformations (XSLT) af XML dokumenter. 14

15 - Eleven kan anvende modeller og værktøjer som eksempelvis Mobile Web Control Application Model, Mobile Web SDK, Microsoft phone emulator, Microsoft Mobile Explorer og Openwave UP.SDK, til design af brugergrænseflader til små bærbare informationsapparater som WAP telefoner og PDA er. - Eleven her en generel forståelse for radiobølgers udbredelse i og imellem bygninger, herunder forstyrrelser fra andre radiobaserede systemer. - Eleven har et generelt kendskab til standarderne, herunder den reelle båndbredde der kan opnås pr. Hot Spot/Access Points. - Eleven kan ud fra en given opgave planlægge netværksopbygningen af et WLAN med flere Access Points, hvor der tages hensyn til radiobølgers udbredelse, afstande og sendeeffekt, så der opnås fuld dækning. - Eleven kan ud fra en given opgave planlægge og opsætte et WLAN hvor der tages hensyn til sikkerhed, herunder kryptering og styring af tilgang til netværket. Netværk II. Nr. 795 Vejledende varighed 1,5 uger Mål - Eleven kan, på et niveau svarende til CCNA semester 3, Switching Basic and Intermediate Routing Competencies, redegøre om principperne for classless routing, samt anvendelsen af subnet i relation til VLSM (Variable Length Subnet Mask). - Eleven kan beskrive de primære virkemåder ved henholdsvis statisk og dynamisk routing, herunder forskellene på RIP (Routing Information Protocol), IGRP (Interior Gateway Routing Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) og EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). - Eleven kan foretage grundlæggende konfigurationer af henholdsvis Single Area OSPF og EIGRP. - Eleven kan foretage protokol fejlfinding på RIP, IGRP, EIGRP og OSPF konfigurationer. - Eleven kan beskrive en Switch funktion i et LAN netværk, herunder segmentering af et netværk. - Eleven kan foretage design af mindre LAN netværk ud fra OSImodellens lag 1, lag 2 og lag 3. - Eleven kan ved hjælp af aktuelle CLI kommandoer, foretage grundlæggende konfigurationer af en Switch. - Eleven kan foretage firmware opdatering af en Switch. - Eleven kan beskrive de primære mål med Redundancy i et netværk, herunder beskrive topologier herfor som f.eks. Spanning tree protokol. - Eleven kan beskrive principperne omkring VLAN, og kan foretage konfiguration af statisk VLAN. 15

16 - Eleven kender metoder til og kan foretage systematisk fejlfinding på et VLAN. - Eleven kan beskrive principperne omkring Trunking og VTP (VLAN Trunking Protocol), og kan foretage konfiguration af VTP. - Eleven kan beskrive principperne for og kan foretage konfiguration af inter-vlan routing. Netværk III. Nr. 796 Vejledende varighed 1,5 uger Mål - Eleven kan, på et niveau svarende til CCNA semester 4, WAN Technologies Competencies, beskrive principperne i NAT (Network Address Translation) og PAT (Port Address Translation), herunder foretage konfiguration heraf samt fejlfinding herpå. - Eleven kan beskrive principperne i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), herunder foretage konfiguration heraf samt fejlfinding herpå. - Eleven har et grundlæggende kendskab til WAN-netværk som er baseret på teknologier som f.eks. ISDN, Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode), DSL (Digital Subscriber Line) og kabel modem. - Eleven kan beskrive modeller for design af et WANs. - Eleven kan redegøre for principperne i en PPP (Point-to-Point Protocol), herunder tilføje PPP, PAP (Password Authentication Protocol) og CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) til en lokal routerkonfiguration. - Eleven kan beskrive principperne omkring ISDN, herunder foretage konfiguration af ISDN BRI (Basic Rate Interface) og DDR (Dial-on- Demand Routing). - Eleven kan beskrive principperne i Frame Relay, herunder bl.a. foretage konfiguration af basic Frame Relay og static Frame Relay. - Eleven kan beskrive de fundamentale elementer omkring netværksadministation, herunder anvendelsen af management software og værktøjer og standarder som SNMP, CMIP og RMON. - Eleven kan fejlfinde i et WAN miljø, herunder foretage fejlfinding på eksempelvis NAT, PAT, IDSN og DDR konfigurationer. Operativsystemer I. nr.797 (svarende til MCP, Implementing Windows 2000 Professional and Server ) Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan, på et niveau svarende til MCP, installere eller opgradere et serveroperativsystem og konfigurere operativsystemet. - Eleven kan oprette og administrere bruger- og gruppekonti, samt styre rettigheder til forskellige ressourcer ved hjælp af grupper. - Eleven kan håndtere data og rettigheder i NTFS- filsystemet. 16

17 - Eleven kan styre rettigheder til filer og ressourcer via netværket. - Eleven kan anvende operativsystemets værktøjer til overvågning, logning og optimering af ydelse. - Eleven kan implementere og anvende operativsystemets forskellige sikkerhedsværktøjer. - Eleven kan konfigurere og administrere printning. - Eleven kan konfigurere og håndtere diske via operativsystemet samt opsætte operativsystemet i forhold til Terminal services.. - Eleven kan implementere klienter og servere til operativsystemet. Operativsystemer II. Nr. 798 (svarende til MCP, Implementing Windows 2000 Network Infrastructur ) Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan, på et niveau svarende til MCP, Implementing Windows 2000 Network Infrastructur, konfigurere DHCP Server service, DNS Server service og WINS. - Eleven kan konfigurere netværks sikkerhed med Public Key Infrastructure (PKI) og med Internet Protocol Security (IPSec). - Eleven kan konfigurere og opsætte serveroperativsystemet i forhold til fjernadgang via remote access og VPN - Eleven kan konfigurere server operativsystemet som en netværks router og en Web server. - Eleven kan opsætte og styre fjerninstallationen af operativsystemer som eksempelvis Windows 2000 Professional, på client maskiner. - Eleven kan anvende operativsystemets fejlfindingsværktøjer. - Eleven kan konfigurere sikkerhed og brugerspecifikke rettigheder. - Eleven kan installere plugins for f.eks. php, CGI og Java. Operativsystemer III. Nr. 799 Avanceret (svarende til MCP, Implementing and Administrating Windows 2000 Directory Services ) Vejledende varighed 2,5 uger Mål - Eleven kan, på et niveau svarende til MCP, Implementing and Administrating Windows 2000 Directory Services, ud fra en konkret kravsspecifikation installere, opsætte og administrere en samler serverløsning som eksempelvis Small Business Server med modulerne net-, proxy-, information-, index-, post- og faxserver. - Eleven kan oprette og administrere brugerrettigheder i et domain herunder Group Policies. - Eleven kan installere fællesprintere, Shared folder og SMS. - Eleven kan anvende Backup samt strategier herfor, herunder Recovery procedurer. - Eleven kan beskrive de logiske og fysiske strukturer som anvendes i eks. Active Directory Service med tilhørende oprettelse og styring af Trees and Forest på baggrund af strukturen i en organisation. 17

18 - Eleven kan implementere Domain Name System (DNS) i forbindelse med eksempelvis Active Directory. - Eleven kan publicere ressourcer i eksempelvis Active Directory og i den forbindelse uddelegere administrative rettigheder over Active Directory objects. - Eleven kan anvende operativsystemets replikeringsmuligheder. - Eleven kan opsætte og konfigurere en firewall på port, protokol og applikationsniveau. - Eleven kan forklare aktiv og passiv FTP samt opsætte en FTP server med bruger login samt med anonym login. 18

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. August 2011 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af det faglige udvalg for Frontline radio-tv-supporter i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm.

Undervisningen, H4. Hovedforløb 4. Bekendtgørelsesfag. Serverteknologi - Web. Multilayer switching. Informationsteknologi Læring, komm. Undervisningen, H4 Hovedforløb 4 10 ugers varighed Undervisningsfag Serverteknologi - Web. Multilayer switching Netværk fejlfinding Mobile systemer Informationsteknologi Læring, komm. & samarbejde Bekendtgørelsesfag

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2013 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Netværk semester 3. Netværk semester 2

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Netværk semester 3. Netværk semester 2 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Databaser Programmering ikkerhed 2 Backupteknologi Netværk semester 2 Operativsystemer erver Netværk semester 3 Produktudv.produkt. og service Læring,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Valgfri specialefag PC kendskab Operativsystemer erver Netværk semester 2 Produktudv.produkt. og service Læring, Komm- og samarbejde. Områdefag: Computer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2 Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk semester 3 Operativsystemer infrastruktur Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Produktudvikling,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Læring, kommunikation. Serverteknologi-LINUX. Serverteknologi-UNIX. IT-kravsspecifikation. Total antal Lektioner Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 10 ugers varighed Grundfag: Læring, kommunikation og samarbejde Læring, kommunikation og samarbejde erverteknologi-unix erverteknologi-linux Remote Access IP telefoni IT-kravsspecifikation

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere