KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT"

Transkript

1 KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr Nuværende konto nr CVR nr KUNDE Fulde navn Cpr. nr Adresse Postnummer og by Telefon Mobiltelefon 3 AFTALE Ovennævnte indgår hermed aftale om konvertering af kapitalpension med ovenstående kontonummer til en arbejdsgiveradministreret aldersopsparing (aldersopsparing omfattet af pensionsbeskatningslovens 12 A). efter de regler og vilkår, som er fastsat i lovgivningen, og i denne aftale. Der beregnes et gebyr for konvertering på dkk 950,00. I denne forbindelse finder de generelle vilkår for aldersopsparing anvendelse fremadrettet. Konto nr. i Saxo Privatbank: (udfyldes af Saxo Privatbank) 4 AFGIFTSBETALING Konvertering sker mod betaling af en afgift til staten på 37,3%. Afgiften beregnes af værdien af ordningen, herunder ikke tilskrevne renter, på tidspunktet for afgiftens beregning og afregning. Hvis der ikke er kontanter nok på kapitalpensionen til at betale afgiften, skal kunden realisere tilstrækkeligt med aktiver til at afgiften kan betales. Kunden er opmærksom på, at realisering af aktiver kan udløse gebyrer mv. ligesom der kan være omkostninger forbundet med at opsige investeringen i visse aktiver. 5 INDBETALINGER Indbetalinger må kun ske fra arbejdsgiver. Indbetalingerne er løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og A skat (nettobeløb). Der kan årligt højst indbetales det i pensionsbeskatningslovens fastsatte maksimum. Der er ikke fradragsret for indbetalinger. Indbetalingerne sker af indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat. 6 UDBETALINGER I forbindelse med konverteringen videreføres de regler om alder for udbetaling, og det oprettelsestidspunkt, der var gældende for kapitalpensionen.

2 KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL 7 ØVRIGE BESTEMMELSER Placering af opsparingen Opsparingen indsættes på en kontantkonto, hvorfra midlerne kan anbringes i værdipapirer i eget særskilt pensionsdepot, i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte bestemmelser dog kun i værdipapirer, der er adgang til via Saxo Privatbanks handelssystem. Kontantkontoen forrentes med Saxo Privatbanks til enhver tid gældende indlånsrente for pensionskonti, som er variabel og fastsættes af banken. Særlige bestemmelser Der er ikke muligt at overføre penge fra en aldersopsparing til en kapitalpension, en ratepension eller en livrente. Der er mulighed for pensionsrådgivning eller investerings rådgivning. Kunden er gjort opmærksom på, at der kan være længere ekspeditionstid inden konverteringen gennemføres. Dermed kan eventuelle investeringer ændre værdi fra tidspunktet fra underskrift på denne aftale og realisering af investeringerne. Der må ikke være igangværende handler eller posteringer. Hvis der opstår et mindre overtræk på grund af afgiftsberegningen, skal dette overtræk være dækket ind inden syv bankdage efter omlægningen. Hvis overtrækket ikke er inddækket, 8 dage efter konverteringen, befuldmægtiges Saxo Privatbank til at sælge værdipapirer fra depotet, der modsvarer overtrækket. Hvis der opstår et overskydende beløb ved Saxo Privatbanks salg af værdipapirerne indsættes beløbet på aldersopsparingen. Fradragsregler Der er ikke fradragsret for indbetalinger til aldersopsparing. Udbetaling I forbindelse med konverteringen videreføres de regler om alder for udbetaling og det oprettelsestidspunkt, der var gældende for kapitalpensionen. Begunstigelse I forbindelse med konverteringen videreføres den eksisterende begunstigelsesbestemmelse. Ved Kundens død er nærmeste pårørende begunstiget, medmindre andet er bestemt ved særlig anmodning om ændring af begunstigelse. Efterlades ingen pårørende, sker udbetalingen til Kundens bo. Overdragelse Pensionsordningens indestående tilhører kunden og kan ikke overdrages det være sig til ejendom, sikkerhed eller på anden måde eller gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning fra kreditors side. 8 UNDERSKRIFT Sted / Dato: Kundens underskrift: Dato: Saxo Privatbanks underskrift:

3 Saxo Privatbanks generelle vilkår for aldersopsparing Vilkårene gælder for aldersopsparing (aldersopsparing omfattet af pensionsbeskatningslovens 12 A), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om aldersopsparing ændres. I øvrigt gælder Saxo Privatbanks almindelige forretningsbetingelser. 1. Indbetalinger Indbetalingerne indsættes i Saxo Privatbank på en aldersopsparingskonto tilhørende kontohaver. På en privatordning må der kun indbetales af kontohaver. På en arbejdsgiverordning må der kun indbetales af arbejdsgiver. Hvis det er aftalt, at Saxo Privatbank automatisk skal overføre beløbet til aldersopsparingskontoen, kan Saxo Privatbank undlade overførslen, hvis den bevirker overtræk på den konto midlerne overføres fra. Opsparingen er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Skatten bliver hvert år den 15. januar trukket på Kundens pensionskonto og kan aflæses på Kundens kontoudtog. Beløbet vil tillige fremgå af Saxo Privatbanks årsopgørelse. Hvis der på kontoen ikke er dækning for pensionsskatten, skal overtræk inddækkes hurtigst muligt. Saxo Privatbank sender mindst én gang årligt meddelelse til kontohaver med angivelse af indbetalinger, tilskrevet afkast, betalte afgifter, eventuelle administrationsomkostninger og forsikringspræmier. 2. Placering af opsparing Der gælder særlige regler for anbringelse af pensionsmidler, bl.a. vedrørende hvilke værdipapirer pensionsmidler må anbringes i og med hensyn til beløbsgrænser for hvor meget af den samlede opsparing, der må anbringes i værdipapirer udstedt af samme udsteder. Det er vigtigt, at være opmærksom på disse regler, da overskridelse kan medføre, at pensionsopsparingen mister dens gunstige skattemæssige status. Reglerne findes i bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v., og der kan læses mere herom på under fanen Investering / Pension. Reglerne om placering af pensionsmidler er komplicerede, og i tilfælde af tvivl om hvorvidt en investering er lovlig, bør en pensionsrådgiver i Saxo Privatbank kontaktes, inden investeringen foretages. 3. Udbetaling Kontoens indestående kan tidligst udbetales, når kontohaver når pensionsudbetalingsalderen og senest 15 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen. For personer, der er født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående tabel: Fødselsdato Pensionsudbetalingsalder ½ ½ eller senere 62 eller ældre Hvis der indtræder en varigt nedsat arbejdsevne for kontohaver, som berettiger til førtidspension, eller hvis kontohaver får diagnosticeret en livstruende sygdom, kan aldersopsparingen udbetales helt eller delvist før kontohaver når pensionsudbetalingsalderen. Ligeledes kan der i visse tilfælde udbetales før kontohaver når pensionsudbetalingsalderen, hvis Skatterådet har godkendt en tidligere pensionsalder. I så fald kan der dog kun udbetales fra den eller de ordninger, der konkret er omfattet af godkendelsen. Der kan kun udbetales én gang på baggrund af hver af disse begivenheder. Kontohaver skal derfor én gang for alle beslutte sig for, hvor mange aldersopsparingsmidler, der er behov for i forbindelse med den konkrete begivenhed. Hvis der først er sket udbetaling f.eks. på grund af en livstruende sygdom, kan der ikke senere udbetales på grund af en varigt nedsat arbejdsevne, der skyldes den samme livstruende sygdom. Det fremgår af en bekendtgørelse udstedt af Skatteministeren, hvilke livstruende sygdomme, der giver mulighed for udbetaling. Ud over disse sygdomme, kan Told- og Skattestyrelsen give en kontohaver tilladelse til udbetaling ved andre livstruende sygdomme. Kontohaver skal dokumentere den livstruende sygdom overfor Saxo Privatbank ved en særlig blanket udstedt af en læge. Forinden udbetaling kan ske, skal kontohaver afgive erklæring om, hvilke konti der ønskes udbetalt og med hvilken begrundelse. 4. Arbejdsgiveraftale Overførsel til andet pensionsinstitut Overførsel af pensionsaftalen til et andet pensionsinstitut kan foretages af kontohaver uden arbejdsgivers samtykke, medmindre andet bestemmes i aftalen. Medarbejdere der fratræder Medarbejdere, der fratræder, har ret til at videreføre pensionsaftalen med en ny arbejdsgiver, at videreføre pensionsaftalen som en privatordning eller at ændre pensionsindbetalingerne uden arbejdsgiverens samtykke, medmindre andet bestemmes i aftalen.

4 5. Begunstigelse - Udbetaling ved død Nærmeste pårørende Udbetaling ved kontohavers død sker direkte til kontohavers nærmeste pårørende, medmindre andet er skriftligt aftalt med Saxo Privatbank. Med nærmeste pårørende menes kontohavers ægtefælle. Hvis der ikke efterlades ægtefælle, udbetales til kontohavers samlever, og hvis der heller ikke efterlades en samlever, sker udbetalingen til kontohavers livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv. i den nævnte rækkefølge. Hvis der heller ikke efterlades livsarvinger, udbetales til kontohavers arvinger i henhold til et testamente eller efter loven. For at en person kan betragtes som en samlever i forhold begunstigelsen nærmeste pårørende, er det en betingelse, at personen bor sammen med kontohaveren: 1) har, har haft eller venter et fællesbarn med kontohaveren, eller 2) har levet sammen med kontohaveren i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år. Et forhold er ægteskabslignende, hvis kontohaver og samlever kunne have indgået ægteskab med hinanden. I praksis betyder det, at de ikke må være gift eller under separation, ligesom de ikke må være søskende eller i familie med hinanden i ret op- eller nedstigende linie. Det skal bemærkes, at der stilles andre krav, hvis der er tale om en samlever, der indsættes ved navns nævnelse, se nedenfor. Indsættelse af andre begunstigede I stedet for nærmeste pårørende kan kontohaver bestemme, at én eller flere personer skal have udbetalt opsparingen ved kontohavers død. Der kan vælges mellem ægtefælle, én navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaver ved indsættelsen (samlever), fraskilt ægtefælle, livsarvinger (børn, børnebørn o.s.v.), samlevers livsarvinger samt stedbørn og disses livsarvinger. Kontohaver kan frit bestemme, hvordan opsparingen skal fordeles mellem de begunstigede. Indsættelsen skal for at være gyldig foretages skriftligt. Særligt om samlevende, der er indsat ved navns nævnelse Fælles bopæl ved indsættelsen Opmærksomheden henledes på, at kontohaver kun kan indsætte en samlever, med hvem der er fælles bopæl ved indsættelsen. Ved fælles bopæl forstås fælles folkeregisteradresse. Den fælles bopæl skal være opfyldt, når begunstigelsesaftalen indgås. I modsat fald vil pensionsopsparingen af skattemyndighederne kunne kræves ophævet med 20 pct. s afgift. Hvis samlevers livsarvinger indsættes som begunstiget kræves det ligeledes, at kontohaver har fælles bopæl med samleveren ved indsættelsen. Fælles bopæl ved død Begunstigelsen af samlever bortfalder som udgangspunkt ikke ved ophør af fælles bopæl. Dog vil eventuelle indsigelser f.eks. fra arvinger eller kreditorer mod udbetalingen til en tidligere samlever kunne føre til, at begunstigelsen falder bort, hvis domstolene afgør, at der er tale om bristede forudsætninger i den konkrete sag. Hvem kan være samlever En samlever som begunstiges kan foruden en person, som kontohaver lever i ægteskabslignende parforhold med, desuden være søskende eller andre, som kontohaver bor sammen med. Dog kan der kun indsættes én samlever. Mulighed for yderligere krav til samlever Hvis kontohaver ønsker det, kan kontohaver, såfremt Saxo Privatbank kan acceptere vilkåret, opstille yderligere krav til, hvornår en samlever kan få udbetalt opsparingen ved kontohavers død, f.eks. at samlivet skal have bestået i en bestemt årrække, eller begunstigelsen af samlever bortfalder, hvis der ikke længere er fælles bopæl. Kontohaver skal være opmærksom på, at et krav om, at udbetaling til samlever forudsætter fælles bopæl også ved kontohavers død vil medføre, at begunstigelsen af samlever straks vil bortfalde, hvis samlever og kontohaver får forskellig folkeregisteradresse. Det gælder også f.eks. ved erhvervsarbejde et andet sted i landet, plejehjemsophold m.v., hvor det formentlig ikke er hensigten, at begunstigelsen skal falde bort. Saxo Privatbank anbefaler derfor, at yderligere krav til begunstigelsen overvejes nøje. Indsigelse mod urimelige begunstigelser Afdødes ægtefælle eller livsarvinger (børn, børnebørn osv.) kan gøre indsigelse mod den begunstigelsesbestemmelse, som kontohaveren har indsat i pensionsopsparingen. Hvis skifteretten vurderer, at begunstigelsen er urimelig i forhold til ægtefællen eller livsarvingerne, kan retten bestemme, at pensionsopsparingen helt eller delvist skal tilfalde ægtefællen eller livsarvingerne. Ved vurderingen af, om en begunstigelse er urimelig, kan der bl.a. lægges vægt på baggrunden for indsættelse af den begunstigede, ægtefællens, livsarvingernes og den begunstigedes økonomiske behov samt omstændighederne i øvrigt. Subsidiær begunstigelse Hvis den/de begunstigede alle er døde ved kontohavers død, udbetales pensionsopsparingen til kontohavers nærmeste pårørende medmindre kontohaver har aftalt andet skriftligt med Saxo Privatbank. Nærmeste pårørende er altså automatisk subsidiært begunstiget. Begunstigelse - aftales skriftligt Indsættelse af andre begunstigede end nærmeste pårørende skal fremgå af pensionsaftalen eller meddeles Saxo Privatbank skriftligt. Udbetaling direkte til begunstigede De begunstigede får udbetalt den del af opsparingen, der tilkommer dem, direkte udenom dødsboet. Ingen begunstiget Kontohaver kan også bestemme, at der ikke skal være nogen begunstiget, hvilket skal aftales skriftligt med Saxo Privatbank.

5 Dette vil betyde, at opsparingen ved kontohavers død udbetales til dødsboet. Kontohaver skal så være opmærksom på, at eventuelle kreditorer har førsteret til boets midler. Hvis der er penge tilbage i boet, efter at eventuelle kreditorer har fået deres del, vil de blive fordelt mellem arvingerne i henhold til eventuelt testamente og til arveloven. Ændring af begunstigelse Kontohaver kan på hvilket som helst tidspunkt ændre på, hvem der er begunstiget, med mindre begunstigelsen er gjort uigenkaldelig. Ved arbejdsgiverordninger kan der ændres uden arbejdsgivers samtykke. Begunstigelsen bør jævnligt tages op til overvejelse, blandt andet når der sker større ændringer i kontohavers liv, herunder etablering af samliv, ægteskab, børn, ophævelse af samliv, skilsmisse, eller hvis den begunstigede dør. 6. Kreditorbeskyttelse Aldersopsparingen kan ikke overdrages til eje, sikkerhed eller på anden måde gøres til genstand for retsforfølgning fra kreditorers side. Hvis kontohaver kommer under konkurs, kan konkursboet forlange at evt. uforholdsmæssige store indbetalinger i løbet af de seneste tre år, set i forhold til kontohavers formuestand indbetales til konkursboet. 7. Skatte- og afgiftsregler Der er ikke fradragsret for indbetalinger. Ved udbetaling efter at kontohaver når pensionsudbetalingsalderen, ved varigt nedsat arbejdsevne, ved livstruende sygdom, ved godkendt tidligere pensionsalder eller ved død udbetales opsparingen uden afgift til staten. Ved udbetaling til begunstigende fratrækker Saxo Privatbank boafgift til staten ifølge gældende lov. Udbetales kontoens indestående på et andet tidspunkt, dvs. i strid med aftales bestemmelser, skal der betales en endelig afgift på 20 pct. til staten. 8. Overtræk på pensionskontoen Hvis aldersopsparingskontoen overtrækkes i forbindelse med afregning af PAL-skat, vil overtrækket blive forrentet efter reglerne i lovgivningen og Saxo Privatbank. 9. Indvirkning på efterløn For personer født den 31. december 1955 eller tidligere Hvis kontohaver går på efterløn indenfor to år efter udstedelse af efterlønsbeviset, og inden kontohaver har arbejdet minimum timer (som fuldtidsforsikret) i den periode, nedsættes efterlønnen med 3 pct. af aldersopsparingens værdi, når kontohaver når efterlønsalderen efter fradrag af et bundfradrag. Der sker fradrag i efterlønnen, uanset om aldersopsparingen udbetales eller ej. Hvis kontohaver venter med at gå på efterløn til to år efter efterlønsbevisets udstedelse og efter kravet til arbejde i timer (som fuldtidsforsikret) er opfyldt, sker der ingen nedsættelse af efterlønnen på baggrund af aldersopsparingen. For personer født den 1. januar 1956 eller senere Hvis kontohaveren går på efterløn, nedsættes efterlønnen årligt med et beløb, der svarer til 4 procent af aldersopsparingens værdi, når kontohaveren når efterlønsalderen. I forbindelse med opgørelse af aldersopsparingens værdi, skal den korrigeres ved at dividere den med følgende satser 0,627 (indbetalinger fra og med ) og 0,767 (værdi før ). 10. Skilsmisse /separation Ved skifte af fællesbo i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring, udtager ægtefællerne egne rimelige aldersopsparinger af fællesboet. Dette gælder også selvom aldersopsparingen er udbetalt, så længe den ikke kan anses for at være forbrugt. Det afgøres konkret om den enkelte aldersopsparing er rimelig i forhold til ægtefællens uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige situation. Aldersopsparinger, der overstiger det rimelige, indgår i delingen af fællesboet. Ved ægteskaber af kortere varighed udtages alle aldersopsparinger forlods. Ægtefæller kan ved tinglyst ægtepagt aftale at en aldersopsparing skal være særeje eller fælleseje.

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere