Guidelines under konflikt (FAQ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines under konflikt (FAQ)"

Transkript

1 Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende i praktik. Ledere og andre medarbejdere, som har en særligt betroet stilling, eller som har en særlig dispositionsret på virksomhedens vegne, er normalt ikke omfattet af PROSA s overenskomster og er således heller ikke omfattet af en konflikt. Sådanne medarbejdere skal alene holde sig til det arbejde, som de normalt udfører. Hvad foregår der på virksomheden under konflikten? Ingen PROSA-medlemmer omfattet af konflikten kan under nogen form udføre arbejde for CSC. Opdages det, vil vedkommende blive ekskluderet af PROSA. Tillidsrepræsentanterne og medlemmerne i øvrigt bør så vidt det er muligt - holde øje med, om der bliver arbejdet i de områder, der er konfliktramte. Sker det, skal PROSA straks informeres på CSC kan ikke forhindres i at lade ledere udføre arbejdet. Uorganiserede eller medlemmer af de gule organisationer kan vælge ikke at deltage i strejken. Gør de det, er de at betragte som strejkebrydere. Er du i tvivl? Brug PROSAs hotline! Er du på nogen måde i tvivl, om dine forhold under konflikten, så kontakt PROSA på Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

2 Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før konfliktens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmet deltager således i konflikten fra starten. Tilgodehavende afspadsering gemmes til efter konfliktens afslutning. Er afspadsering aftalt til påbegyndelse efter konfliktens iværksættelse, kan afspadsering ikke finde sted, så længe konflikten løber. Flex-saldoen gemmes til efter konfliktens ophør. Anciennitet Der optjenes som udgangspunkt ikke anciennitet under konflikten. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel, løn som de øvrige ansættelsesvilkår, som er baseret på anciennitet. I den såkaldte fortrædelighedsklausul, som parterne aftaler ved afslutning af konflikten, kan det bestemmes, at medarbejderne genindtræder i deres stillinger uden tab af anciennitet. Se i øvrigt under fortrædelighedsklausul. Andet arbejde Ved en lovligt iværksat konflikt anses ansættelsesforholdet principielt som ophørt. Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. Medlemmerne skal være parat til at genoptage deres arbejde straks ved konfliktens ophør. Hvis et medlem under konflikt ønsker at opsige sin stilling, skal det ske skriftligt. Brevet kan formuleres som følger: Uanset indholdet i en eventuel fortrædelighedsklausul i forbindelse med afslutning af den løbende konflikt, skal jeg herved meddele, at jeg ikke ønsker at fortsætte mit ansættelsesforhold efter udgangen af xx måned. Nærværende skal således betragtes som en opsigelse afgivet med varsel. Hvis konflikten afsluttes inden udgangen af opsigelsesvarslet, vil jeg naturligvis genoptage arbejdet fra tidspunktet for konfliktens ophør og indtil den xx. Hvis CSC protesterer over opsigelsen, bør du rette henvendelse til PROSA. Arbejdsløshedsdagpenge - supplerende Medlemmer, der oppebærer supplerende dagpenge i A-kassen, men som bliver konfliktramte, kan ikke få dagpenge fra A-kassen, så længe konflikten løber. Disse medlemmer skal derfor have konfliktunderstøttelse som andre konfliktramte medlemmer. Ikke-konfliktramte medlemmer kan fortsat modtage supplerende dagpenge under konflikten. ATP og arbejdsmarkedsbidrag Der skal ikke betales ATP og arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelsen. Barselsorlov Medarbejdere, der skal have eller har påbegyndt barselsorlov under konflikten, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren under konflikten. Pågældende vil i den periode under konflikten, der ligger inden for fuldlønperioden, være berettiget til supplerende konfliktunderstøttelse svarende til forskellen mellem barselsdagpenge og konfliktunderstøttelse beregnet efter normale regler. 2

3 Bredbånd, ADSL, mobiltelefon etc. Nævnte forbindelser betales via ansættelsesforholdet, der teknisk set afbrydes under konflikten og CSC kan derfor vælge at lade aftalerne herom ophøre. Rent praktisk har CSC den fulde dispositionsret og kan vælge at lade forbindelserne lukke. CSC har meddelt, at de vil benytte sig af denne ret. Bruttolønskøb Køb af PC ere m.v. på bruttolønsvilkår forudsætter at ansættelsesforholdet består det gør det teknisk set ikke under en konflikt derfor vil bruttolønskøb skulle opgøres og endelig afregnes alternativt skal købte effekter leveres tilbage. CSC har besluttet og meddelt, at alle effekter erhvervet via bruttolønskøb skal afleveres til CSC senest ved arbejdstids ophør tirsdag den 8. februar CSC s svar på en række konkrete spørgsmål i den anledning: Privat tilkøbt software behøver ikke at blive afinstalleret og vil heller ikke blive kompenseret. Hvis originalemballage ikke længere haves, bør udstyret så vidt muligt forsøges indpakket forsvarligt på anden vis. Under opbevaring hos CSC vil udstyret blive nedpakket forsvarligt. Udstyret er omfattet an en Allrisk-forsikring. Forsikringen dækker skader, som er opstået ved transport/flytning (hvis udstyret er forsvarlig pakket, hvis transporten er udført hensigtsmæssigt, hvis transporten af udstyret ikke er overladt til en anden person uden for husstand). Under opbevaring hos CSC, dækker CSC for evt. skader. Danica Pension Videreførelse og risikodækning Danica Pension har oplyst, at der i en 3-måneders periode efter, indbetalingerne på eksisterende depoter i Danica Pension er bragt til ophør, fortsat er fuld risikodækning for de konfliktramte medarbejdere. Hvis konflikten varer længere end 3 måneder, vil de konfliktramte medarbejdere - inden risikodækningen bortfalder - modtage et brev fra Danica Pension, hvor de får mulighed for at fortsætte den etablerede ordning gennem private bidrag. Der gælder særlige procedurer for at sikre privat videreførelse, hvis der er medarbejdere, der siger op inden for tre måneders perioden. Efterløn ved dødsfald - i henhold til funktionærlovens 8 Et medlem, der dør under konflikt, er ikke berettiget til efterløn (efterbetaling af løn) fra arbejdsgiveren, men PROSA vil yde den i henhold til funktionærlovens 8 nævnte efterløn til de efterladte, hvis funktionærlovens betingelser i øvrigt er opfyldt. Efterløn og efterlønsbevis Udstedelse af efterlønsbevis og overgang til efterløn kan godt foregå selvom man er konfliktramt. Optjening af timer til 2-årsreglen (ekstra skattefri bonus) sker ikke under konflikt. Efteruddannelseskurser Hvis det er aftalt, at CSC betaler løn under kursusdeltagelsen, vil denne aftale ikke være bindende for den del af kursusperioden, der ligger i konfliktperioden. Fortsat deltagelse i kurset er betinget af en dispensation aftalt mellem PROSA og CSC. Ferie 3

4 Er tidligere aftalt ferie påbegyndt inden konfliktens start, kan ferien holdes som planlagt. I den sammenhæng er det værd at bemærke sig, at ferien først begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved normal arbejdstids ophør den sidste feriedag. Ferien kan derfor kun holdes, hvis den er påbegyndt senest samtidig med at konflikten træder i kraft. Såfremt konflikten ikke er ophørt ved feriens afslutning, går medlemmet i konflikt fra dette tidspunkt. Hvis medlemmet har påbegyndt sin ferie før konflikten er iværksat, har man ret til at få lønnen udbetalt, også selvom den først kommer til udbetaling under konflikten. Hvis CSC ikke efterlever ovennævnte regler i forbindelse med afholdelse af ferie under konflikt, skal der udbetales konfliktunderstøttelse med tilbagebetalingsklausul. Efter konfliktens afslutning skal der rejses krav over for CSC om at afregne feriegodtgørelse, og når denne afregning foreligger, skal den udbetalte konfliktunderstøttelse tilbagebetales. Ferie, der er aftalt til påbegyndelse efter konfliktens start, må som udgangspunkt udsættes til efter konfliktens afslutning. Medlemmet har i den situation krav på at få hele sin ferie varslet på ny. Dog kan varslet for hovedferien nedsættes til en måned og for restferien til 14 dage. I særlige tilfælde kan en fravigelse af reglen aftales mellem PROSA og CSC. Tilgodehavende restferie optjent i 2010 skal dog senest være afholdt 30. april Kan dette ikke lade sig gøre på grund af konflikten, er der efter ferieloven tale om en feriehindring. Kan man efter konflikten ikke få afviklet ferien inden ferieårets udløb (30. april), kan man få beløbet udbetalt efter ferieårets udløb. Der optjenes ikke feriedage og feriegodtgørelse under selve konflikten. Feriefridage (overenskomstmæssige fridage og PROFOT fridage) Er feriefridagen påbegyndt inden konfliktens start, kan feriefridagen holdes som planlagt. Feriefridage, der er aftalt til påbegyndelse efter konfliktens start, skal udsættes til efter konfliktens afslutning. I øvrigt behandles feriefridage som ferie, se ovenfor. Fleks- og skånejob Medlemmer i fleks- og skånejobs er omfattet af overenskomsten og skal derfor med i konflikt, såfremt de er udtaget i lockout- eller strejkevarsel. I tvivlstilfælde skal PROSA kontaktes på Fortrædelighedsklausul Når en lovligt varslet konflikt er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt. I forbindelse med afslutning af en konflikt er det praksis, at parterne aftaler vilkårene for genoptagelse af arbejdet, de såkaldte fortrædelighedsklausuler. Det betyder, at CSC ikke må forringe ansættelsesvilkårene på grund af deltagelsen i strejken. Forudlønnede Er der ved konfliktens start udbetalt løn for en periode derefter, vil CSC i princippet kunne kræve dette beløb tilbagebetalt. Hvis dette sker, eller hvis CSC ikke har udbetalt fuld løn, vil forudlønnede konfliktramte medlemmer kunne søge om forskud på konfliktunderstøttelsen (se under lån). 4

5 Gruppeliv Hvis et medlem afgår ved døden under konflikten gælder gruppelivsforsikringen selvom ansættelsesforholdet teknisk set er afbrudt forsikringen dækker i mindst 3 måneder under en konflikt. Hjemsendelse på grund af konflikt Medlemmer, som ikke er omfattet af konflikten, kan blive forhindret i at udføre deres arbejde, for eksempel på grund af driftsforhold eller på grund af arbejdsmangel. I sådanne tilfælde er det CSC, der ved evt. hjemsendelse må bære tabet, således at vores medlemmer sendes hjem med normal løn. Informationspligt Under normale forhold har CSC ikke krav på at få oplyst, hvem der er medlem af PROSA. Men CSC har ret til at spørge om fagforeningsforhold, når dette har en saglig grund en lockout eller strejke udgør her en saglig grund. Konfliktramt arbejde Medlemmer må ikke påtage sig konfliktramt arbejde under en lovlig konflikt. Vægringen må dog først ske fra det tidspunkt, hvor konflikten er iværksat. Dette gælder også medlemmer af andre faglige organisationer. De vil således udvise solidaritet overfor PROSA ved at afholde sig fra at påtage sig arbejde omfattet af konflikten. Konfliktunderstøttelse Hovedbestyrelsen har besluttet, at der ydes fuld løn under konflikten, dog minus arbejdsmarkedsbidrag (8%), idet man ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelsen. Omregnet i procenter er konfliktunderstøttelsen 92% af lønnen. Der ydes ikke feriegodtgørelse, men til gengæld pension af konfliktdagpengene. Løntilgodehavende Den løn man har til gode ved konfliktens iværksættelse, kan først kræves udbetalt på normalt lønudbetalingstidspunkt. Tilgodehavende overarbejdstimer betragtes som løntilgodehavende og skal såfremt man ønsker det - udbetales i forbindelse med konfliktens iværksættelse og skal være til disposition ved normal lønudbetalingstidspunkt for pågældende måned. Ved udbetaling af løn for den lønperiode, i hvilken konflikten iværksættes, beregnes A-skatten i denne løn med fuldt fradrag for lønperioden minus et antal dagsfradrag, svarende til antal af kalenderdage fra første konfliktdag og konflikt/lønperioden ud. Vi skal dog oplyse at CSC har meddelt, at overarbejdstimer indestår i virksomheden til efter konflikten. Løntilskud Medlemmer i ansættelse med løntilskud er omfattet af vore overenskomster. De deltager således i en eventuel konflikt på lige fod med de øvrige medlemmer. Lån I forbindelse med konflikten kan der opstå økonomiske problemer for medlemmer, der normalt får udbetalt løn forud eller er på time-, uge- eller 14-dagesløn. PROSA (ikke konfliktkassen) kan i sådanne særlige tilfælde yde lån. 5

6 Medarbejderobligationer Udløsning af medarbejderobligationer følger den aftale, der skriftligt er indgået mellem medarbejderen og CSC og berøres ikke af konflikten. Mødepligt Medlemmer, der oppebærer konfliktunderstøttelse har pligt til at deltage i møder /aktiviteter indkaldt af PROSA. Hyppigheden af møder eller aktiviteter afgøres af PROSA/CSC. Nye medlemmer Følgende gælder kun hvis en konflikt er gjort ubegrænset. Det vil sige at aktuelle konfliktbegrænsningsregler er opsagt og udløbet: PROSA s strejkevarsler omfatter ikke blot dem, der er medlemmer på det tidspunkt, hvor varslerne afgives, men også dem, der melder sig ind i varselsperioden eller efter, at strejken er trådt i kraft. Medlemmer, der er indmeldt i varselsperioden, vil således være omfattet af konflikten ved dennes iværksættelse. Medlemmer, der indmeldes under konflikten, vil være omfattet af konflikten straks ved indmeldelsen. Nye medlemmer ret til konfliktunderstøttelse Medlemmer, der er indmeldt i varselsperioden eller under konflikten og ikke har betalt kontingent i mindst en måned, den dag konflikten træder i kraft, vil ikke have krav på konfliktunderstøttelse. PROSA kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om mindst en måneds forudgående medlemskab. Ophør af konflikt PROSA/CSC informerer medlemmerne om tidspunktet for genoptagelse af arbejdet. Opsagte funktionærer, der er suspenderet i opsigelsesperioden Er et medlem i konflikt opsagt og suspenderet med løn i opsigelsesperioden, har en konfliktramt arbejdsgiver ikke pligt til at betale erstatning for konfliktperioden. Den opsagte vil i stedet kunne få udbetalt konfliktunderstøttelse. Overarbejde Overarbejde forud for konfliktens start kan kun accepteres, hvis overarbejdet kræves i sædvanligt og rimeligt omfang. 6

7 Der bør ikke accepteres overarbejde, der er forceret frem alene med henblik på at få udført opgaver, der ellers først skulle have været udført efter konfliktens start. Såfremt dette sker, skal det omgående meddeles PROSA på , som herefter rejser sagen over for CSC i henhold til gældende forhandlingsregler. Prøveansatte Konflikten omfatter også medlemmer ansat på prøve. Ved genoptagelse af arbejdet efter konfliktens ophør forlænges prøvetiden med det antal dage, konflikten har varet. Skat Der trækkes skat af konfliktunderstøttelse. Der benyttes det sidst anvendte fradrag og trækprocent. Strejke Strejke betyder, at PROSA s medlemmer ophører med at udføre deres normale arbejde og forlader virksomheden. Strejkebrydere Strejkebryder er enhver, der tager konfliktramt arbejde under en strejke, fortsætter arbejdet under en strejke eller udmelder sig af sin organisation for at arbejde under en strejke. Sundhedsforsikring For så vidt angår sundhedsordningen har CSC besluttet, at fastholde dækningen også under konflikt, da det ellers ikke ville være muligt at genetablere den efter en suspension på identiske vilkår, som det forudsættes i en fortrædelighedsklausul. Sygdom Hvis sygdom er indtrådt, inden konflikten påbegyndes, skal CSC betale normal løn i henhold til funktionærloven til tidspunktet for konfliktens ikrafttræden, og det samme er tilfældet for sygedagpenge fra CSC i henhold til dagpengeloven. Under konflikten er CSC ikke forpligtet til at betale sygeløn i henhold til funktionærloven eller dagpenge i henhold til regler i dagpengeloven. Men kommunen skal udbetale sygedagpenge, hvorfor der skal rettes henvendelse til kommunens dagpengekontor. Ved henvendelse til dagpengekontoret skal medbringes lønsedler for de foregående 3 måneder (13 uger). Ansættelsesforholdet betragtes i princippet som ophørt ved konfliktens påbegyndelse. Der er derfor ikke nogen arbejdsgiver på tidspunktet for sygemeldingen, (der skal foretages straks til kommunen). Kommunen kan derfor ikke kræve, at CSC skal attestere anmodningsblanketten. Hvis der bliver tale om raskmelding under konflikten, skal der udbetales konfliktunderstøttelse fra dette tidspunkt. Såfremt de udbetalte sygedagpenge fra kommunen er mindre end det beløb, der kunne udbetales til pågældende i konfliktunderstøttelse, hvis der ikke havde været tale om sygdom, kan der udbetales supplerende konfliktunderstøttelse, svarende til forskelsbeløbet. 7

8 Hvis sygdom indtræder under konflikten, har kommunen ikke pligt til at betale sygedagpenge. Der vil i stedet blive udbetalt normal konfliktunderstøttelse. Efter konfliktens afslutning genindtræder CSC s forpligtelse til at betale sygeløn i henhold til funktionærloven resp. dagpenge i henhold til dagpengeloven, hvis der stadig er tale om sygdom på dette tidspunkt. Der skal i så tilfælde ske anmeldelse af sygdom til arbejdsgiveren hurtigst muligt ved konfliktens ophør. 8

9 Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne skal holde sig informeret om konfliktens forløb og løbende orientere deres kolleger. Tillidsrepræsentanterne skal deltage i de møder, PROSA indkalder til under konflikten. Udmeldelse af / overflytning fra PROSA ved konflikt I henhold til PROSA/CSC s vedtægter kan ingen melde sig ud af PROSA eller blive overflyttet fra PROSA, hvis der er varslet eller etableret konflikt. Reglen skal sikre, at det enkelte medlem ikke kan presses af CSC til at melde sig ud af PROSA, når en konflikt truer. Vikarer Vikarer, der er omfattet af konflikt, modtager konfliktunderstøttelse, som alle andre konfliktberørte. Er der tale om tidsbegrænset vikaransættelse, der udløber under konflikten, anses ansættelsesforholdet først som ophørt samtidig med konfliktens afslutning. Man skal derfor have udbetalt konfliktunderstøttelse frem til konfliktens ophør. Disse regler gælder også lockoutede vikarer. Uanset at der i ansættelsesforholdet ikke er noget opsigelsesvarsel er medlemmerne omfattet af konflikt og kan ikke anses som ledige. Der skal således udbetales konfliktunderstøttelse. Vikarbureauer I det internationale kodeks for vikarbureauer er der blandt andet anført følgende: Vikarer må ikke med overlæg anvises arbejde på steder, hvor der er en arbejdskonflikt i gang, med mindre autoriserede repræsentanter for alle arbejdskonfliktens parter er blevet adviseret herom og er generelt enige om en sådan anvisning. Foreningen af vikarbureauer i Danmark har i deres etiske regler vedtaget følgende: Et vikarbureau må ikke lade de ansatte beskæftige sig med arbejde, der er omfattet af en arbejdskonflikt. Vi må derfor gå ud fra, at der ikke vil ske anvisning under konflikten, og at vikarer, der er ude, vil blive hjemkaldt. Virksomhedspraktik Kommuner og Jobcentre må ikke formidle arbejdskraft til CSC, når der er iværksat lovligt strejke, lockout eller blokade. Spørgsmål vedrørende forholdene for personer, som er påbegyndt virksomhedspraktik inden konfliktstart, skal rettes til PROSA på

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF Den 18. april 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Programmet for i dag

Programmet for i dag Programmet for i dag Velkommen Den overordnede ramme beskrevet i Hovedaftale mellem Finansministeriet og LC Konfliktvarsel er afsendt. Hvad så nu? Hvad er situationen for de ansatte, hvis konflikten bliver

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 16.april 2018 1 Kære medlem Det er Dansk Sygeplejeråds klare mål, at vi vil søge at undgå en konflikt og blive enige ved forhandlingsbordet ved OK18.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

TR ROLLEN OG KOMPETENCER

TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR MØDE 17. og 18. JANUAR 2014 Ved faglig konsulent Helle Ingemann Harmsen Med baggrund i konkret sag, drøftes snitfladen med kredskonsulent og lokal TR Omplacering Optakt til

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.

Stk. 3 Overenskomsten gælder ansættelsesforhold, hvor den ansatte virker i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Overenskomst mellem DANSKE ARK og Konstruktørforeningen pr. 1. april 2008 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere